Реферат: Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИІ ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО ІРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ТУРИЗМУ ІГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Технологія діяльностітуристського підприємства в процесі формування нового туру «Замки Поділля»

СтудентаII курсу 22-Т групи

денноїформи навчання

Воропаєва

ОлегаОлександровича

Керівниккурсової роботи

БровченкоВ.Г.

Київ 2009


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

 Кафедра теоріїта практики туризму і готельного господарстваЗ а в да н н я

Накурсову роботу з дисципліни «Технологія туристської діяльності»

студентаспеціальності „Туризм”

курсуII_ групи 22-T

ВоропаєваОлега Олександровіча

Темазавдання:«Технологія діяльності туристського підприємства впроцесі формування нового туру ”Замки Поділля.”

Курсоваробота виконується в наступному обсязі:   друкованих сторінок

 

Пояснювальназаписка

 

Вступ

Ірозділ. Загальна характеристика туристського підприємства

ІІрозділ. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

ІІІрозділ. Визначення технології діяльності туристського підприємства в процесіформування нового туристського маршруту

ІVрозділ. Особливості технології діяльності тур підприємства в процесіреалізації розробленого туру

Висновки

Списоквикористаної літератури

Додатки


Рекомендованалітература:

1.      ЗаконУкраїни „Про внесення змін до Закону України „Про туризм“”: ЗаконУкраїни // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2.      В.А.Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух Енциклопедичний словник-довідник з туризму/ Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.

3.      ИльинаЕ.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

4.      ЛюбіцеваО.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003.

5.      СоколТ.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. – К.: В-во„Музична Україна”, 2002.

6.      ЧерныхН.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебноепособие. – М.: Советский спорт, 2002.


План виконання курсової роботи

Вступ

1.Загальна характеристика туристського підприємства

1.1.Базова характеристика туристського підприємства

1.2.Структура управління туристським підприємством:

1.2.1.Організаційна структура управління підприємством

1.2.2.Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

2.Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

2.1.   Розробка ідеї туру

2.2.   Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів тапідприємств-постачальників послуг

2.3.Формування основного та додаткового комплексів послуг

2.4.Експериментальна перевірка туру

3.Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового турмаршруту

3.1.Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

3.2.Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

3.3.Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

3.4.Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеноїтематики

3.5.Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пунктінового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

3.6.Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру (складанняпрограми перебування (програму туру), технологічної картки маршруту, графікузавантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівкитуристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладіврекламного матеріалу)

4.Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленоготуру

4.1.Визначення каналів збуту нового туру

4.2.Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника

4.2.1.Підготовка агентських угод

4.2.2.Умови подання замовлень на тур від турагента

4.3.Особливості реалізації розробленого туру туристу

4.3.1.Технологія прийому замовлення на тур (з оформленням бланка-замовлення)

4.3.2.Визначення умов угоди на туристське обслуговування

4.4.Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру(підготувати листи-замовлення)

4.5.Оформлення страхових полісів

4.6.Підготовка ваучерів

4.7.Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненнітуристської подорожі

Висновки


Вступ

 

Востанні часи туризм отримав значний розвиток і став масовимсоціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвиткусприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків міждержавами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людейрозширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись звизначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Туризмє одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я,залучення широких мас населення до занять фізичною культурою.

Туризм– це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних сил,формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.

Підчас подорожей туристи знайомляться з природними багатствами, історичними йархітектурними пам’ятками, визначними місцями, творами мистецтва й народноютворчістю.

Туризмє одним із засобів всебічного розвитку й виховання, тому що під час подорожейтуристи вивчають природні особливості місцевості й ресурси корисних копалин, збираютьколекції для краєзнавчих музеїв. Туризм сприяє естетичному вихованню, розвиваєпочуття прекрасного.

Словотуризм походить від латинського tornus (рух по колу; вертіти, крутити). Вширокому розумінні воно означає переміщення з одночасною зміною побуту людей.

Зекономічної точки зору, туризм — це особливий вид споживання туристамиматеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузьгосподарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами,харчуванням, розміщенням, культурно-побутовими послугами, розважальнимизаходами. В наші дні не можливо уявити собі крупне європейське місто безіноземних туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграєпомітну роль в економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяють значнікошти. Будуються туристичні центри – цілі міста для відпочинку з розвагами. Втаких містах тисячі людей зайняті обслуговуванням відпочиваючих.

Слідзазначити, що об’єктивно Українамає всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземноготуризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат,багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційногопотенціалів.

Українаоб’єктивно має могутній туристичний потенціал, який, нажаль, використовуєтьсяне дуже ефективно. Так, вагомою складовою туристичного потенціалу країни єісторико-культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки античнихміст Північного Причорномор’я (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей); пам’яткиКиївської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Овручі,Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі,Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді таМукачевому); палацеві комплекси в Криму, на Львівщині та Чернігівщині; пам’яткикультової архітектури в Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві,Мукачевому і Чернівцях, а також дерев’яної культової та цивільної архітектури вКарпатах.

Природнийпотенціал України складають узбережжя Чорного та Азовського морів, рельєф,водні (понад 70 тис. річок, більше 3 тис. природних озер і 22 тис. штучнихводоймищ), лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено 5національних природних парків, 15 державних заповідників, заказники,дендропарки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, які належать доприродоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних і радоновихвод входять до рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тількивнутрішнє, а й міжнародне значення. Крім того, Україна розташована наперехресті шляхів між Європою і Азією: важливі залізничні та автомобільнімагістралі, порти Чорного і Азовського морів, а також Дунаю, авіа мережа здатнізабезпечити її інтенсивні багатосторонні зв’язки з багатьма країнами.

Данаробота має дуже велике наукове та практичне значення.Практичнимзначенням даної курсової роботі є те, що розробка нового туру в мало розвинутійтуристській області, може дати новий поштовх на його розвиток, стане початкомбудівництва нових туристських підприємств таких як готелі, заклади розваг,харчування, транспортні мереж, заклади культури та підприємств, що виготовляютьспеціалізований тур. товар. Щодо наукового значення розробки туру – це єпізнання людьми історії своєї Батьківщини.

Вданій курсовій роботі об’єктом дослідження було обранодавньоруські міста Правобережжя. Цей об’єкт є актуальним тому,що має багато історичних та архітектурних пам’яток,гарні дендропарки. Але має низьких рівень розвитку туризму. Саме тому ця роботає актуальною на сьогоднішній день і спрямована на розвиток туризму в Україні вусіх його напрямках.

Томуметою роботи є розробка туру для залучення вітчизняних та іноземних туристівдля відвідування даного регіону, що у подальшому стане поштовхом для розвиткутуризму у цьому регіоні.

Структуракурсової роботі складається зі вступу, основної частини та висновків. Основначастина вміщує в себе 3 розділи. В першому розділі представляється загальнахарактеристика туристського підприємства. У другому розділі викладаютьсятеоретичні теоретичні основи розробки нового туристичного продукту, тобторозробка самого туру. І нарешті в третьому розділі пояснюється технологіядіяльності туристського підприємства. У висновку підводяться підсумки даноїкурсової роботи.


1.Загальна характеристика туристського підприємства

 

1.1 Базова характеристика туристського підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристичнафірма «САМ».

Адреса:001103, Україна, м. Київ, вул. Івана Франко, 40-Б.

Банківські реквізити:АППБ «Аваль», рахунок № 260034595, код ЄДРПОУ13688707, МФО 300345.

Дата заснування :22 липня 1991 року.

Ліцензія:Серія АА № 780910 від 31.03.2006р.

Форма власності: колективна.

Організаційно-правова форма –акціонерне підприємство закритого типу.

Втуристичній фірмі «САМ» працює близько 400 кваліфікованих працівників. Фірмамає головний офіс та два пункти продажу в місті Києві і вісім регіональнихофісів фірми, які знаходяться у великих містах України, у таких як:Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Миколаїв, Одеса, Сімферополь,Харків.

1.2.    Структура управління туристськимпідприємством

 

1.2.1 Організаційна структура управлінняпідприємством

Структурніпідрозділи туристичної фірми «САМ».

Уголовному офісі фірми існують такі дирекції і відділи:

v  Адміністрація;

v  Дирекція по персоналу;

v  Дирекція по виїзному туризму(відділ масових турів, відділ індивідуальних турів, сектор освітніх і спеціалізованихтурів, візовий відділ);

v  Дирекція з продажу туристичних послуг( відділ корпоративного обслуговування, відділ організації продажів послуг,сектор по роботі з агентами і ПФ, відділ по VIPобслуговуванню, інформаційний центр);

v  Дирекція туризму в Україні( відділ по роботі з резидентами, відділ по роботі з нерезидентами);

v  Дирекція по організації і реалізаціїперевезень (відділ по реалізації регулярнихперевезень, відділ з організації і реалізації чартерних перевезень);

v  Дирекція по маркетингу і рекламі;

v  Юридичний відділ;

v  Головна бухгалтерія;

v  Управління справами;(транспортно-експедиційний відділ);

v  Відділ інформаційних технологій;

v  Відділ телекомунікації;

v  Відділ-гідів-перекладачів.

Основними напрямками діяльності туристського підприємстває:

Виїзнийтуризм(груповіі індивідуальні тури на курорти Середземномор'я, в столиці Європи, нагірськолижні курорти, і по екзотичних напрямах);

Освітаза кордоном (загальні курси мов, екзаменаційнікурси, спеціальні курси, канікулярні курси для дітей, середня освіта, вищаосвіта);

Дитячийтуризм. Відпочинок в Криму і за кордоном длядітей;

Спецтури.Спортивні, релігійні, лікувальні, бізнес, подієві;

В'їзнийтуризм (відпочинок і екскурсійні програми поУкраїні, організація конференцій, вивчення російського, українського мов);

Продажі бронювання авіаквитків (Туристична фірма»САМ" — член Міжнародної асоціації авіаперевізників IATA);

Продажквитків на чартерні рейси.

Підприємствовиконує тур. операторську діяльність за ліцензією Серії АА № 780910 від31.03.2006 р. Також може виконувати тур. агентську(посередницьку) діяльність.

 

1.2.2 Посадові інструкції працівників туристичногопідприємства

Посадова інструкція –це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника. Зазвичайвключає короткий виклад основних обов'язків, повноважень і необхідних навиків,що відносяться до конкретної посади в організації.

Згіднозі статтею 29 Кодексу законів про працю України, до початку роботи за укладенимтрудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема:

1)роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розпискупро умови праці, його права на пільги та компенсації відповідно до чинногозаконодавства і колективного договору;

2)ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку таколективним договором.

Конкретнийперелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників,професіоналів, фахівців, технічних службовців, що їх розробляють і затверджуютьроботодавці на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професійпрацівників (враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права,відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розписупідприємства). У посадовій інструкції також закріплюються права працівника тайого відповідальність. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань таобов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідніпояснення, а всі терміни — чіткі визначення.


2. Теоретичні основи розробки нового туристичногопродукту

 

2.1 Розробка ідеї туру

 

Розробка ідеї туру –це проведення досліджень за декількома ідеями з метою визначення найбільшпривабливої з них.

Визначається:

1.  Цільове направлення з орієнтації навизначеного споживача туристських послуг.

2.  Сезонність.

3.  Напрямок.

4.  Приблизне наповнення основного комплексупослуг.

Методи:

1.  «Мозковий штурм». Цілеспрямований процесгенерування нових ідей для формування їх максимально широкого кола з наступниманалізом та відбором найбільш перспективних.

2.  Спостереження. знайомство з діяльністюінших туристичних компаній з можливістю часткового запозичення ідеї туру, адаптувавшиїї під місцеві умови.

3.  Особистий досвід тур оператора, знанняполя ринку, уміння прогнозувати та передбачувати.

Аналізта визначення власних можливостей:

1.  Відповідність ідеї туру споживацькимочікуванням.

2.  Визначення можливостей ринку.

3.  Оцінка конкуруючих турів.

4.  Визначення можливостей пошуку та відборупостачальників туристських послуг для реалізації ідеї туру.

5.  Оцінка внутрішніх можливостейпідприємства.


2.2Головні аспекти процеси пошуку тавідбору партнерів та підприємств — постачальників послуг

 

Шляхипошуку партнерів та підприємств-постачальників послуг:

v  через виставки та ярмарки;

v  через Інтернет;

Принципипідходів для пошуку партнерів та підприємств-постачальників послуг:

1.        Туристичне підприємство повинноорієнтуватись на довго тривале співробітництво.

2.        Співробітництво повинно бутивзаємовигідним для обох сторін, та мати перспективи розвитку.

3.        Партнер повинен бути досвідченимучасником ринку тур послуг або на ринках, що близькі йому, якості, що вимагаютьцільові споживачі.

4.        4. Послуги, що надаються різнимипостачальниками повинні відповідати одному рівню та стандарту обслуговування.

5.        Послуги, що надає партнер, повинніповністю відповідати критеріям.

Туристичніпідприємства-партнери виконують такі функції:

v  вивчення потреб потенційних туристів натури та туристичні програми;

v  складання маршрутів та перспективнихпрограм обслуговування туристів;

v  взаємодія з постачальниками послуг;

v  розрахунок вартості туру та визначенняціни;

v  реалізація турів;

v  методичне забезпечення турів;

v  забезпечення туристів необхідним таспеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;

v  підготовка, підбір та призначенняспеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачітощо);

v  рекламно-інформаційна робота попросуванню туристичного продукту до споживачів;

v  контроль за якістю, надійністю та безпекоютуристичного

обслуговування.

2.3Формування основного та додатковогокомплексів послуг

 

Формування основного та додаткового комплексівпослуг – це дії щодо комплектації туру з послугпартнерів та постачальників на основі їх реальної пропозиції.

Елементи,що формують основу туру:

1.        Цільове призначення туру.

2.        Розробка туристичного маршруту.

3.        Визначення засобів пересування намаршруті.

4.        Планування пакету основних послуг намаршруті.

5.        Планування програми туру, що визначаємету подорожі.

6.        Визначення періоду туру.

7.        Визначення та корегування цінимайбутнього туру.

Доосновних послуг, що надаються тур оператором є:

v  візова підтримка;

v  організація перевезень;

v  перевезення туриста від місця йогоприбуття в країну до місця розміщення (місця тимчасового перебування під часвідпочинку) і назад — трансфер, а також інші перевезення в межах країниперебування, які передбачені умовами подорожі;

v  розміщення;

v  харчування.

v  страхування туристів;

v  організація екскурсій та дозвілля.

Врозряді додаткових послуг, зазвичай, фігурують:

v  послуги гідів, гідів-перекладачів;

v  послуги ремонту техніки;

v  послуги з прокату;

v  обмін валюти;

v  телефон, пошта інші види комунікацій;

v  побутове обслуговування.

Вміжнародній практиці стандартний комплекс послуг, що надається туристу взалежності від мети подорожі, називають інклюзив або пекідж-тур — комплекснатуристична послуга, яка включає отримання візи, розміщення, харчування,екскурсійне обслуговування, транспортні, побутові, спортивно-оздоровчі, фізкультурні,медичні та інші послуги, укомплектовані в залежності від мети подорожі і увідповідності до виявлених, завдяки маркетингу, переважаючих уподобаньпотенційних клієнтів.

2.4 Експериментальна перевірка туру

Експериментальна перевірка нового туру –це заключний етап на якому готовий тур повинен бути апробований, і включає всебе наступні етапи:

І етап: проводятьсядослідження з розробки нового туру, товару. Ця робота провадиться групоюекономістів, соціологів, архітекторів і спеціалістів туризму. На даному етапіпроводяться дослідження попиту, ринку; розробляються концепції і програмитурів; йде економічна і цінова проробка.

ІІ етап: проводитьсяекспериментальна оцінка розробленої послуги або туристського продукту. Дляцього необхідно дотримання таких умов: розробка туру, послуги, товаруздійснюється в «натуральний розмір» (експериментальний заїзд, пілоти-групи іт.п.); рекламування й ознайомлення (презентація, реклама, інформація)здійснюються у відповідних масштабах; приділяється визначений ліміт часу, длятого, щоб простежити за популярністю запропонованої туристської послуги абопродукту (відкликання туристів, заявки клієнтів).

ІІІ етап: здійснюєтьсявпровадження експериментальної перевірки тур продукту, проробка технологічноїдокументації (картки туристських маршрутів, договори, графіки заїздів, програмиобслуговування, путівки, договори з клієнтами, ваучери й ін.), модернізаціяробочих місць і навчання кадрів.

IV етап: формуєтьсясистема управління виробництвом і збутом нового тур продукту, що забезпечуєйого реалізацію і постійну модернізацію відповідно до запитів клієнтури.

Визначаєтьсята корегується:

1.        Складається з послуг, що увійшли дотуру.

2.        Процес реалізації туру.

3.        Робота персоналу який пов'язаний зпродажами туру.

4.        Готовність рекламної інформації.

5.        Організаційна взаємодія всіх служб іпідрозділів туристичного підприємства.

Формиекспериментальної перевірки туру:

1.        Рекламні тури.

2.        Інформаційні тури.

3.        Пробні продажі


3. Технологія діяльності туристського підприємствапри формуванні нового тур маршруту.

 

3.1 Загальна характеристика визначеного туру за йогоспрямуванням

 

Тур– це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійниммісцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплексзаходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.

Данийтур «Замки Поділля» є культурно – пізнавальним, пекідж – тур, за формоюорганізації – організований, даний тур є цілорічним, багатоденним (6 днів), груповий(10 чол.), тур клас – розміщення в готелі 3 зірки, в номерах по 2 особи, набірпослуг у турі – напівпансіон, маршрут є лінійним, транспортно – пішохідним. Видтранспорту, що використовується під час подорожі – автобус класу «люкс».

Маршрут туру:Київ — Хмельницький -Київ.

3.2 Обгрунтування вибору пунктів нового маршруту

 

Пам’яткикультури, які будуть відвідані на Поділлі:

Бучач — туристчнаперлина Західної України. Огляд

замку14ст., міської ратуші (камяні скульптуриі рельєфи виконав скульптор ІоанПінзель), Василіанського монастиря та ін. цікавих памяток культури ЗахідноїУкраїни.

Меджибіж — Періодрозквіту Меджибізької фортеці – у далекому минулому. Однак після кількохдесятиліть занепаду й руйнації зараз замок переживає деяке відродження. Атуристи, які тут з’являються все частіше, з радістю дають поради як зробитиколишню фортифікаційну споруду ще привабливішою.

Олеський замок — видатна пам’ятка архітектури та історії XIV — XVIII ст. Перша згадка — 1327р. Польські історики називають Олесько — колискою польських королів, тутнародилися Ян III Собеський і Михайло Корибут Вишневецький. З кінця 1975р.замок став музеєм – заповідником, філією Львівської галереї мистецтв.Векспозиції замку: живопис, іконопис, скульптура, меблі, гобелени XVI — XVIIIст. В монастирі та костелі капуцинів 18 ст., що знаходяться напроти замку –фонди галереї мистецтв.

Підгірці — Ренесанснийзамок збудований в 1640 р. головно французьким інженером Бопланом і італійськимархітектором Андре дель Аква. Підгорецький замок — один з найкращих у Європізразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Палацназивали «польським Версалем». До замкового комплексу входять: палац,оточений бастіонними укріпленнями, валами, ровами, чудовим парком, щознаходиться на декількох терасах і є пам'яткою садово-паркового мистецтвадержавного значення, римо-католицький костел XVIII ст. та заїжджий двір.

Збаразький замок — це могутня прикордонна фортифікаційна споруда, яка згадується у польськиххроніках з середини XV ст. і в літописі «Повість временних літ» під1211р. Будівництво кам'яного замку на горі серед непрохідних боліт в1626-1631рр. здійснили князі — брати Збаразькі. Проект розробив італійськийархітектор В. Скамоцці. В 1649 році за стінами Збаразького замку довгий час вкозацькій облозі знаходилась численна польська шляхта. Це протистояння описаневідомим польським письменником Г. Сенкевичем в романі «Вогнем імечем» та відображене в відомому кінофільмі Є. Гофмана. Збаразький замок єДержавним історико — архітектурним заповідником, в замку експозиція краєзнавчогомузею та колекція давніх подільських ікон.

Скала-Подільська — середньовічна прикордонна твердиня Речі Посполитої, закладена над річкоюЗбручем за 40 км від Кам'янця — Подільського. Давня назва замку й поселення приньому — Скала над Збручем. Князі Коріатовичі після приєднання Поділля доВеликого князівства Литовського розбудували замок, що був тут з давньоруськихчасів. Якісно нову перебудову здійснили за модерновою нідерландською системоюбастіонного типу польські магнати. Замок був захищений скелями та річкою Збручз трьох боків, а з півдня, звідки він був доступний — викопали глибокий рів,збудували кам'яні стіни, в’їзну башту з підйомним мостом та порохову башту.Замок витримав не одну облогу, але був зруйнований козацькими військамиБ.Хмельницького, а остаточно занепав після захоплення турками Поділля в 1672р.Зараз над кручею ріки видно частково збережені оборонні стіни, башти замку танапівзруйнований палац з чудовими ренесансними порталами.

Кам'янець – Подільський — завдякийого унікальному «острівному» положенню на острові каньйонур.Смотрич, висотою 50 і більше метрів, був заселений ще в давні часи. Це буланайбільш неприступна фортеця не лише в Україні, а й в цілій Європі. Літописприписує будівництво кам'яної фортеці у Кам'яниці литовським князямКоріатовичам, тому, незабаром, на центральній площі міста буде спорудженопам'ятник литовським князям до 645-річчя магдебурзького права дарованогоКам'янцю.

Хотин — вражають стінифортеці висотою понад 40 м і товщиною 5 м. В вересні-жовтні 1621 р. біля стінХотинської фортеці відбувались події знаменитої Хотинської війни, якапрославила запорізьких козаків і їхнього гетьмана Петра Конашевича Сагайдачногоі стала переломним моментом в історії Османської імперії.

Бучацький замок — родове гніздо українських магнатів Бучацьких, розбудовувався на високомускелястому мисі над рікою Стрипою. В XIV ст. біля стін замку був укладенийБучацький мир між Польщею та Туреччиною, а в XVIII ст. замок втратив обороннезначення. До нашого часу відносно непогано збереглися башти та замкові стіниXVI ст. товщиною до 3.5м з трьома ярусами бійниць та фундаментом ренесансногопалацу Бучацьких.

Золочів — старовиннийзамок XVII ст., збудований батьком польського короля Яна ІІІ львівськимвоєводою Якубом Собеським. В експозиції Китайського палацику — твори східногомистецтва, в Великому Палаці — експозиція західноєвропейського мистецтва, тутчастково збереглись каміни, портали і навіть система внутрішньої каналізації.

Меджибізька фортеця — одна з найбільших і найдавніших фортець України, що збереглись. До наших днівдійшов цілісний оборонний комплекс (три вежі, мури, допоміжні споруди, залишкипалацу, замкова церква), основу якого становить замок Сенявських 1540-1560 рр.,який був перебудований з фортеці, що існувала ще з часів Київською Русі.

3.3 Розробка схеми маршруту з зазначеннямтранспортного обслуговування

День 1

8:00

Зустрічгрупи з представником тур фірми та автобусом на залізничному вокзалі м. Києва.

9:00 — 11:00

Поселенняв готелі. Сніданок у готелі

12:30 — 15:30

Автобусна,з зупинками на об’єктах, відвідування замків: Бучач, Меджибіж, Олеський, Підгірці, Збаразький.

15:30 — 16:30

Обід.(Здійснюєтьсяза власні кошти).

17:00

Поверненнядо готелю

18:00- 19:00

Вечеряу готелі. Нічліг.

День 2

8:00 – 9:00

Сніданоку готелі.

9:00- 13:00

Вільнийчас.

13:00 – 14:00

Обід(здійснюється за власні кошти).

14:00-18:00

Автобусна,з зупинками на об’єктах, екскурсія по архітектурним пам’яткам культури: Скала-Подільська, Кам’янець-Подільський, Хотин, Бучацькийзамок.

18:00 – 21:00

Вільнийчас.

21:30 – 23:00

Вечеряу кафе (здійснюється за власні кошти)

23:30

Поверненнядо готелю. Нічліг

 

День 3

8:00 – 9:00

Сніданоку готелі

9:00 – 12:00

Вільнийчас.

12:00- 15:30

Автобуснаекскурсія по замкам: Золочів, Меджибізька фортеця.

15-30-16:30

Обід(здійснюється за власні кошти).

17:00 – 19:00

Поверненнядо готелю. Вільний час

19:00 – 20:00

Звільненняномерів. Переїзд до вокзалу м.Києва


3.4 Визначення програмного забезпечення нового туруу відповідності до визначеної тематики

Програмнезабезпечення автобусно — пішохідного туру «ЗамкиПоділля» забезпечує туристам відпочинок, ознайомлення з історією краю.Загальний ліміт часу програмного забезпечення становить близько 12,5 годин, зурахуванням нормативних витрат часу напоселення, харчування – сніданки по 60хв., вечері по 60 хв.,екскурсійне обслуговування від 1 до 4 годин.

Програмахарчування згідно з програмою маршруту (п.3.3.)

Вартістьтуристичної путівки включає:

v  вартість проїзду;

v  вартість харчування;

v  вартість проживання;

v  вартість екскурсійної програми

v  вартість страхового полісу.

3.5 Пошук та відбір партнерів-постачальників товарівта послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класуобслуговування

Протягомусього туристичного маршруту трансфери здійснюватимуться завдяки компаніїпартнера-постачальника туристичної фірми «САМ», автотранспортних послуг «GoodTransfer», автобус класу«люкс».

Ум. Київгрупа буде розміщена у 3-х зірковому готелі «Дніпро», в номерах по 2 особи,набір послуг – напівпансіон (HB).

Туробслуговується власними гідами-екскурсоводами туристичної фірми «САМ».

Страховоюкомпанією партнером-постачальником є компанія «Кремінь».

3.6 Підготовка інформаційно-методичного тарекламного забезпечення туру(складання програми перебування(програмитуру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристськогопідприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі, проведеннярозрахунку вартості туру, підготовка прикладів рекламного матеріалу).

 

Програми перебування туристів — перелік послуг, визначених об’єктіві подій, що надаються туристам в визначеній послідовності, часі, місці і умовахобслуговування.

Технологічна картка маршруту — технологічний документ, який визначає зміст програми та умови обслуговуваннятуристів на конкретному маршруті.

Графік завантаження туристського підприємства — відображає реальне завантаження туриських підприємств по маршруту і дозволяєцого контролювати і спостерігати.

Інформаційний листок туристської подорожі — містить розділи обов’язкові тадодаткові інформації по маршруту, призначений для туриста і є обов’язковимдодатком до путівки чи ваучера.


4. Особливості технології туристської діяльності впроцесі реалізації розробленого туру

 

4.1 Визначення каналів збуту нового туру

Наступнимкроком після розробки нового тур продукту є його реалізація, а зокрема,визначення каналів збуту, через які даний продукт просуватиметься на ринку.

Основнимканалом збуту туру «Поділля»є реклама. Реклама є компонентом маркетингової політики, спрямований наінформування про продукцію турфірми. Саме від реклами залежить чи скористаєтьсяклієнт послугами саме туристичної фірми «САМ»,чи обере саме цей запропонований тур. Окрім того, слід враховувати, що врекламі виключається можливість неправдивого рекламування продукції, тобто підчас реклами слід попереджати туриста про можливі недоліки даного туру, алеакцент робити на перевагах.

Характерреклами, що використовується для просування нового туристичного продукту «Поділля»,єінформативним, дана реклама є масовою, національною за масштабністю, засобипоширення: преса, друковані листівки, радіо – та телереклама.

Данареклама спрямована на просування збуту нового туру.

4.2 Особливості реалізації розробленого туру заучастю посередника:

 

4.2.1 Підготовка агентських угод

Згіднозі ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент)зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляєагент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) відімені цього суб'єкта і за його рахунок.

Характеристикаагентського договору (договору доручення). Сферою застосування агентськихдоговорів є винятково господарська (підприємницька) діяльність. На це,насамперед, вказує те, що агентською діяльністю, за визначенням, єпідприємницька діяльність, що, в свою чергу, обумовлює наявність певногостатусу у суб'єктів, які надають відповідні послуги. Крім того, за тим жевизначенням клієнти агента мають статус суб'єктів господарювання та здійснюютьгосподарську діяльність, в процесі і з приводу якої користуються послугамиагента. Комерційний агент надає суб'єкту, якого він представляє, послуги вукладенні угод чи сприяє їх укладенню. В цьому разі в обов'язки агента можутьвходити як безпосереднє укладення угоди в інтересах довірителя на умовах, щовказані в агентському договорі, так і пошук можливих партнерів в широкомурозумінні (організація промо-акцій та ін.), що охоплюється категорією«сприяння». Згідно з ч. 2 ст. 303 ГК України комерційний агент негарантує суб'єкту, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язаньза угодами, укладеними за його посередництва, якщо інше не передбаченоагентським договором.

Сторонамиагентського договору є комерційний агент і суб'єкт, інтереси якого вінпредставляє (клієнт).

Агентськийдоговір укладається в письмовій формі і є консенсуальним. Він повинен визначатисферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг,права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові,строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, іншінеобхідні умови, визначені сторонами. За змістом ч. З ст. 297 ГК Україниагентським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межахякої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разіякщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє вмежах території України.

4.2.2  Умови подання замовлень на тур відтур агента

Турагентздійснює замовлення турпродукту шляхом подання туроператору замовлення.Замовлення подається туроператору у письмовій формі чи по факсу за підписомуповноваженої особи турагента. Турагент зобов’язаний розбірливо заповнювати всіреквізити та поля замовлення. У випадку неповного або неточного заповненнязамовлення туроператор має право не приступати до виконання замовлення, в томучислі не бронювати та не видавати турагенту авіаквитки, страхові поліси абоінші документи.

Туроператормає право вимагати від Тур-агентавнесення уточнень до замовлення. Протягом визначеного в договорі строку з дняотримання замовлення туроператор направляє турагенту підтвердження замовлення.Протягом визначеного в договорі строку після оплати замовленого турпродуктутуроператор зобов’язаний надати турпродукт турагенту шляхом оформлення тапередачі представнику турагента документів, які необхідні для споживаннятурпродукту (авіаквитків, страхових полісів, рахунку-фактури, та іншихдокументів, визначених туроператором залежно від складу турпродукту).

Туроператормає право вимагати від представника турагента пред’явлення довіреності наотримання документів від імені турагента та документ, що посвідчує особу цьогопредставника.

Туроператормає право в будь-який момент відмовити турагенту у видачі замовленихавіаквитків або інших замовлених документів у випадку відмови представникатурагента від надання туроператору (його кур’єру) письмової розписки проотримання замовлених документів.

 

4.3 Особливості реалізації розробленого турутуристу:

 

4.3.1 Технологія прийому замовлень на тур (зоформленням бланка замовлення)

Замовленнятуриста на бронювання туру оформлюється на спеціальному бланку. Воно міститьінформацію про наміри придбати ті чи інші послуги. У зв'язку з тим, що значнакількість туристичних фірм надає можливість розрахунку за послуги частинами,від термінології, яка буде використана в такому документі залежатиме йогоправовий статус. Якщо попередня оплата визначається як аванс, то замовленнявизнається попереднім договором, на основі якого в подальшому буде укладеноосновний договір. При цьому після вступу в дію основного договору попереднійможе втратити свою юридичну силу. Якщо попередня оплата визнається задатком, тов юридичному плані договір вважається укладеним і іншого не потрібно.

Листбронювання є замовленням на надання туристичних послуг.

Договірміж турфірмою і туристом укладається в письмовій формі і повинен відповідатизаконодавству країни, де придбано тур.

Основнаінформація, яка обов'язково включається в договір, стосується:

v   відомостейпро туроператора або турагента (продавця), в тому числі дані про ліцензію наздійснення туристичної діяльності, юридичну адресу та банківські реквізити;

v   відомостіпро туриста (покупця) в обсязі, необхідному для реалізації туристичногопродукту;

v   достовірнуінформацію про обсяг, умови та якість послуг, в тому числі, про програмуперебування туриста, тривалість і маршрут подорожі, умови безпеки туристів;

v   права,обов'язки та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконанняумов договору;

v  вартістьтуристичного продукту та порядок оплати;

v   мінімальнакількість туристів в групі, термін інформування туриста про те, що подорожанулюється з причини недобору групи тощо;

v   умовизміни та ануляції договору;

v   штрафнасітка;

v  порядокврегулювання спорів та претензій;

v   форс-мажорніобставини;

v   терміндії договору.

4.3.2 Визначення умов угоди на туристськеобслуговування

Умовиугоди на туристське обслуговування містяться в договорі підприємства-посередника з туристом

1.Номер,дата та місце укладання угоди

2.Найменуванняпродавця з значенням його організаційно- правової форми, номеру ліцензії натур.діяльність

3.П.І.Б.туриста, його адреса, паспортні данні та ін. Реквізити

4.Предметугоди(надання тур послуг)

5.Умовинадання тур послуг

6.Прав,обов’язкита відповідальність сторін

7.Вартість(цифрамиі прописом)

8.Порядоквступу до сил та термін її дії

9.Умовиоформлення віз

10.Порядоквикористання ваучера

11.Умовистрахування

12.Умовита порядок застосування компенсаційних санкцій, їх анулювання, а також розглядута задоволення рекламацій

13.Форс-мажорніобставини

14.Особливіумови

15.Юридичніта банківські реквізити продавця

16.Підписисторін

17.Печаткапродавця

4.4Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру

Туристидоручають Туроператору, а Туроператор приймає на себе зобов`язання з бронюванняй організації такого туру. У договорі бронювання зазначається назва туру, йогохарактеристика, країна, транспорт, дата виїзду, тривалість, вартість туру.Туроператор проводить заходи щодо бронювання замовлених складників туру(номерів в готелях, квитків на обумовлені транспортні засоби, місць в чергах наподачу документів для оформлення віз в консульські установи і т.д.) лише післяпідписання цього Договору. У разі неможливості підтвердження одного або кількохконкретних складників, Туроператор пропонує Туристу рівноцінну заміну. Якщозаміна неможлива або певний складник є суттєвою умовою Туристичного продукту(туру) як цілісності, Туроператор в міру можливості повідомляє Туриста про такуобставину(и) невідкладно, щойно про це стало відомо Туроператору, то Туроператорповертає Туристу документи та здійснену передплату в повному обсязі.

4.5 Оформлення страхових полісів

Страхування- це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичнихосіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошовихфондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особамистрахових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщеннякоштів цих фондів.

Предметомдоговору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону іпов'язані:

v   зжиттям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним

v   забезпеченням(особисте страхування);

v   зволодінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

v   звідшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а такожшкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Договірстрахування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно зякою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадкуздійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній удоговорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договірстрахування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальникзобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконуватиінші умови договору.

Страховики,які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований(індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах,визначених Уповноваженим органом.

Договористрахуванняукладаються відповідно до правил страхування.

Договірстрахування повинен містити:

v   назвудокумента;

v   назвута адресу страховика;

v   прізвище,ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси тадати народження;

v   прізвище,ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу;

v   зазначенняпредмета договору страхування;

v   розмірстрахової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;

v   розмірстрахової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхуванняжиття;

v   перелікстрахових випадків;

v   розміристрахових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;

v   страховийтариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких невстановлюється страхова сума);

v   строкдії договору;

v   порядокзміни і припинення дії договору;

v   умовиздійснення страхової виплати;

v   причинивідмови у страховій виплаті;

v   правата обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконанняумов договору;

v   іншіумови за згодою сторін;

v   підписисторін.

4.6Підготовка ваучерів

Туристичнийваучер — документ, який встановлює право туриста на послуги, які входять доскладу тура і підгверджз'є факт його передачі. Крім того, на основі ваучераздійснюється врегулювання взаєморозрахунків між направляючою та приймаючоюсторонами.

Бланкваучера має єдину форму як для туриста, що здійснює подорож індивідуально, такі для групи туристів. Він має бути виготовлений типографським способом у трьохекземплярах під єдиним номером.

Бланкваучера друкується українською та англійською мовами. Якщо ваучервикористовується турфірмою для організації прийому і обслуговування вітчизнянихтуристів в Україні (внутрішній туризм), то він заповнюється українською мовою,а для організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) —англійською мовою.

Обов'язковимив оформленні ваучеру с наступні елементи: повне найменування фірми-власникаваучера, юридична адреса, телефон, факс; номер ваучера, № ліцензії, датавидачі, найменування, адреса, телефон, факс приймаючого туристичногопідпримства, якому необхідно пред'явити даний ваучер, прізвище, ім'я,по-батькові туриста, який здійснює подорож індивідуально, або керівникатуристської групи, кількість туристів (цифрою і прописом), термін туру, маршруті вид транспорту, назва готелів, в яких замовлено обслуговування, додатковаінформація, відмітка про оплату туру, підпис керівника направляючої фірми, датавидачі ваучера, печатка, фактично надані послуги, підпис керівника приймаючоїфірми.


4.7.Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненнітуристської подорожі

Туристськіформальності – обов’язкові дії щодо оформлення затвердженого перелікудокументів, необхідних для здійснення туристської подорожі; це правила, умовита дії з точки зору законності, що потребують обов’язкового дотримання приорганізації, оформленні та здісненні туристської подорожі.

Видиформальностей:

v   паспортні;

v  візові(в даному випадку відсутні);

v   митнийта візовий контроль (в даному випадку відсутні);

v  санітарно– епідеміологічний контроль.

Окрімцього повинна бути підготовлена база технологічної документації, зокремазамовлення туриста, лист бронювання, підтвердження бронювання, інформаційнийлисток, страховий поліс тощо.


Додаток № 1

 

 

/>Туристична фірма

“САМ”

Адреса фірми:

м. Київ

вул. І.Франка 40-Б

 

Adress:

Kiev

 

Ivana Franko 40-B

 

тел./факс (044) 238-20-40;

238-20-44

e-mail: income@samcomp.kiev.ua

 

ТЕХНОЛОГІЧНАКАРТА

Туристськоїподорожі за маршрутом «Замки Поділля»

на2009 рік.

Основніпоказники маршруту:

Видмаршруту кільцевий,організований, автобусно- пішохідний

Тривалістьподорожі (дн./ночівель)3дні2ночі

Числотуристів в групі 10 туристів

Початокобслуговування на маршруті першої групи 12.04.09

Початокобслуговування на маршруті останньої групи 20.12.09

Закінченняобслуговування останньої групи 27.12.09

Вартістьпутівки 3816

Місяць року Кількість туристів в місяць Графік заїзду груп за датами місяця Кількість груп в місяць Лютий 30 0.7; 15; 23 3 Березень 30 0.7; 15; 23 3 Квітень 30 0.7; 15; 23 3 Травень 40 01; 08; 15; 23 4 Червень 40 01; 08; 15; 23 4 Липень 40 01; 08; 15; 23 4 Серпень 40 01; 08; 15; 23 4 Вересень 40 01; 08; 15; 23 4 Жовтень 30 07; 15; 23 3 Листопад 30 07; 15; 23 3 Грудень 20 01;15 2

Адресапідприємства, з якого починається подорож:

м.Хмельніцьк.Всі туристи жителі міста Хмельницьк.

 

Програмаобслуговування туристівза маршрутом

«Київ — Хмельницький — Київ»

Населені пункти, відстань між ними, способи пересування, час прибуття до пункту та виїзду з нього

Найменування туристських підприємств та умови розміщення

Заплановані туристські послуги

Внутрімаршрутні перевезення на маршруті (в місті перебування) здійснюються

м.Київ -м.Хмель-ницького

поїзд №289

01 травня прибуття в

8;00

м.Хмельницького – м.Київ

поїзд №170

3 травня відправлення в 20.30.

Розміщення в готелі „Гала”

(2- місні номери)

— 3 сніданки;

— 2 вечері.

1 день

Приїзд до Хмельницького. Зустріч на вокзалі. Трансфер. Сніданок. Поселення (згідно правил).

Оглядова екскурсія по Хмельницькому, під час якої Ви побачите місто.

Повернення до готелю.

2 день

Сніданок.

Одноденна екскурсія по «замкам Поділля» під час якої ви побачите: «Бучач — туристчна перлина Західної України;Олеський замок — видатна пам’ятка архітектури та історії XIV — XVIII ст.;Підгірці — Ренесансний замок збудований в 1640 р.;Збаразький замок — це могутня прикордонна фортифікаційна споруда, яка згадується у польських хроніках з середини XV ст.;Скала-Подільська — середньовічна прикордонна твердиня Речі Посполитої;Кам'янець – Подільський — була найбільш неприступна фортеця не лише в Україні, а й в цілій Європі.;Хотин — біля стін Хотинської фортеці відбувались події знаменитої Хотинської війни;

Повернення до готелю.

3 день

Сніданок.

Одноденна екскурсія Хотин — біля стін Хотинської фортеці відбувались події знаменитої Хотинської війни; Золочів — старовинний замок XVII ст., збудований батьком польського короля Яна ІІІ львівським;Меджибізька фортеця — одна з найбільших і найдавніших фортець України, що збереглись.

Прощання із Хмельницьким.

автобусом

Переїздз однієї в іншу точку маршруту відбувається автобусом. Але переїзд туристів зКиєва до Хмельницькоговідбувається на потязі «Київ-Хмельницький».Даний маршрут є кільцевим .

ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ МАРШРУТУ

«ЗамкиПоділля»

з/п

Назва статті

Вартість за одиницю

y.o грн.

Кількість

(од., діб)

Загальна вартість(грн)

На 1 особу/групу

1. Вартість проживання двомісний номер 2-ї ктегорії 46 200 2 400 4000 2.

Вартість харчування:

-сніданок

-вечеря

4.6

2

2.6

35

15

20

3

3

3

105

45

60

1050

450

600

3. Вартість проїзду: 53.8 255 1083 10830 3.1 Потяг – 55грн 7.8 55 2 483 4830 3.2 Оренда мікроавтобуса 46 200 3 600 6000 4. Екскурсійна програма: 26.2 200 3 600 6000 4.1 Золоті ворота 1.3 10 1 10 100 4.2 Ближні печери 1.3 10 1 10 100 4.3 Театральна вистава 8 60 1 60 600 5. Страхування 2.6 20 3 60 600 6. Послуги гіда 13 100 3 300 3000 7. Загальна вартість туру: 3816 38160

Додаток № 2

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

до путівки туристської подорожі

“Замки Поділля”

1.Данийтур «Замки Поділля» є пізнавальним, індивідуально- груповим, за формоюорганізації- організований, даний тур є цілорічним, короткостроковим(3 дні),маршрут є комбінованим, автобусно- пішохідним

2.Умовирозміщення – двомісні номери 2-ї категорії в готелі «Гана»

3.Послугигідів, автобусні переміщення, готельні послуги

4.Інтернет,телефон, кондиціонер, кіно, театр, телезевізор- додаткові послуги

5.Адресатуриського пвдприємства, з якого починаєтся туристська подорож .

6.Віковіобмеження: відсутні


Додаток № 3

 

ЗАЯВКА НА БРОНЮВАННЯ

Дата заявки/ заявки: 17.03.09

Офіційна назва: ТФ «САМ»

Телефони:(044) 238-20-40;238-20-44

Адреси:м. Київ вул. І.Франка 40-Б

Е-mail:income@samcomp.kiev.ua

Направлення: Київ–Хмельницький–Київ

Датазаїзду: з 1.06.09 по 03.06.09

Кількістьночей: 2

Харчування:сніданок, вечеря

Розміщення:двомісні номери

Типномеру: 2 категорія, стандарт

НомерСПО: 458023

Вартість:3816

№ ПІБ туриста Стать Дата народження Паспорт 1 Юдіна Ю.О. ж 16.12.90 МЕ 984743 2 Рубльовська А.С. ж 23.05.87 АН 048189 3 Усатий А.І м 10.01.89 МЕ 840712 4 Вєтрова В.О ж 04.10.86 МЕ 798338 5 Якименко Р.В м 24.06.88 МЕ 608996 6 Сандлер І.Б. ж 01.03.90 АН 375094 7 Славінський А.М м 29.09.89 АН 309688 8 Рай Х.В. ж 14.04.88 МЕ 194663 9 Захаров Д.І. м 20.11.85 МЕ 206828 10 Тимків Ю.В. м 11.07.87 АН 158387

Коментарі:у разі не підтверження броні протягом 10 днів, бронь може бути автоматичнознята

Менеджер(ПІБ):Сердюк Олена Сергіївна                Штамп агенств

Додаток № 4

ЗАМЛВЛЕННЯ НА ТУРПОСЛУГИ(лист- замовлення)

Допопередньої угоди № 155 / __ від 1березня 2009 р.

Країна / курорт / назва туру: «Замки Поділля» Дати поїздки:

З 1 квітня 2009 р.

По 3 квітня 2009 р.

Тривалість поїздки(днів): 3

Тривалість проживання в готелі(ночей): 2

Готель: «Гана» Тип номеру: стандарт Харчування: HB Вид на море: відсутній Кількість туристів 10 В тому числі дітей до 12 років: 0 Заселення:1.04.09 р. Виселення: 3.04.09 р. Деталі транспортування: з/д + автобус Повна вартість складає: 3816 грн.

Зайцева Надія Вікторівна

(ПІБ клієнта українською мовою)

Контактний телефон: 80673225768 e-mail:shyxer@ua.fm

Адреса: вул.Саксаганського, 60

З яких джерел Ви дізналися про нашукомпанію? З реклами по телебаченню

Дата заповнення _________2009 р. Підписклієнта_______________

Директор ТФ «САМ»

Перевірено____________ Відповідальнийменеджер________________

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту