Реферат: Туристсько-рекреаційний потенціал Марокко

Вступ

Сьогодні тема туристсько-рекреаційних ресурсів Марокко є дуже актуальною, адже це одна з країн Африки, яка займає провідне місце за кількістю прийнятих туристів. З давніх-давен країна приваблювала подорожуючих зі всього світу, і в наші дні Марокко має доволі великий туристсько-рекреаційний потенціал, хоча тут не так яскраво представлені всі види ресурсів. Для кожної людини, яка працює в галузі туризму, важливо спробувати оцінити країну навіть з такою базою туристичних ресурсів, адже це розвиває набуті знання і надає нового досвіду.

Наша діяльність буде спрямована на дослідження туристсько-рекреаційного потенціалу Марокко, саме воно стане об єктом нашого дослідження.

Предметом дослідження стануть природні та історико-культурні туристсько-рекреаційні ресурси, а також відповідна інфраструктура обраної країни.

Надзвичайно важливим для нас є досягти поставленої мети – дослідити сучасний стан використання ресурсів та показати їх роль у розвитку галузі туризму в Марокко. Одним із поставлених завдань є прослідкувати рівень освоєності, використання та популярності таких важливих видів природних рекреаційних ресурсів як бальнеологічних, кліматичні, водні, біотичні та рельєф. Крім того, ми поставили перед собою інше важливе завдання – дослідити, якими історичними туристсько-рекреаційними ресурсами володіє Марокко, яким чином вони зараз використовуються і яку роль відіграють у залученні туристів. Серйозним завданням є прослідкувати, як в країні розвинена відповідна інфраструктура, і яким чином це впливає на сучасний стан туризму.

Робота викладена на 27 сторінках тексту. Вона містить вступ, три розділи, висновки та додатки.


1. Поняття про туристсько-рекреаційний потенціал

Дослідження рекреаційних проблем в сучасних умовах прискорили процес виявлення специфічного об'єкта наукового пізнання і формування на його основі предметної сутності нової географічної дисципліни – рекреаційної географії.

Рекреаційна географія – галузь географічної науки, яка вивчає закономірності формування, функціонування і поширення територіальних рекреаційних систем, що складаються з природних і культурних комплексів, інженерних споруд, які використовуються для рекреації, а також із обслуговуючого персоналу, органу управління та рекреантів.

Рекреаційна географія займається дослідженням територій рекреаційних систем, розробкою принципів організації рекреаційного господарства та основ рекреаційного природокористування.

Територіальна рекреаційна система – це географічна система, яка складається із взаємопов'язаних підсистем: природних і культурних комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого персоналу, органу управління і, нарешті, відпочиваючих (рекреантів), характеризується функціональною і територіальною цілісністю[9, c.5].

Рекреаційна географія виявляє закономірності: формування, динаміки, розвитку, різноманіття, поширення територіально-рекреаційних систем; їх морфологічної структури; територіальної диференціації та інтеграції; внутрішніх взаємозв'язків (структур), що обумовлюють цілісність ТРС; зв'язки між ТРС; взаємодії ТРС з іншими географічними системами; прогнозує: спонтанні (самовільні) і цілеспрямовані дії; розробляє: систему методів пізнання.

Рекреаційна географія широко використовує такі наукові методи, як історичний, порівняльний, картографічний, аналітично-статистичний, експедиційних досліджень, математичного моделювання. Соціальний характер предмета дослідження обумовлює застосування в рекреаційній географії способів і прийомів, які склалися в інших суспільних (балансовий, соціологічних досліджень і т.д.) і медико-біологічних науках.

До основних понять рекреаційної географії належать перш за все такі, як вільний час, відпочинок, рекреація і туризм.

Вільний час – необхідна умова розвитку рекреаційного процесу і є частиною неробочого (вільного від виробничої діяльності) часу.

Відпочинок відновлює працездатність людини, знижує нервову і психічну, а в людей фізичної праці – і фізичну втому. Відпочинок в широкому розумінні слова – це будь-яка людська діяльність, не спрямована на задоволення повсякденних потреб.

Рекреація – це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які знаходяться поза їх постійним помешканням. Розрізняють рекреацію короткотермінову (з поверненням на ночівлю в постійне місце проживання) і тривалу[6, c.41].

Туризм – це система відносин іявищ, які є результатом використання людиною свого вільного часу і пов’язані з її переміщенням між місцем постійного проживання і місцем проведення дозвілля[1, c.74].

Необхідною умовою розвитку рекреації є наявність рекреаційного потенціалу, який може оцінюватися в різних масштабах: на рівні світу, країни, району і т.д.

Рекреаційний потенціал – сукупність природних, культурно-історичних і соціально-економічних передумов організації рекреаційної діяльності на певній території[6, c.46].

Важливою складовою частиною рекреаційного потенціалу є рекреаційні ресурси, під якими розуміють об'єкти і явища природного і антропогенного походження, які використовуються для оздоровлення, відпочинку і туризму. Розрізняють рекреаційні ресурси природні (природно-територіальні комплекси, їх компоненти і окремі властивості) і культурно-історичні (наприклад, пам'ятки історії, архітектури, археології, мистецтва, пам'ятки природи і інші).

Рекреаційна територія – територія, що використовується для оздоровлення людей, масового відпочинку, туризму і екскурсій. В залежності від призначення виділяють дві групи рекреаційних територій: для короткочасної (лісопарки, зелені зони, приміські зони, водні об'єкти і ін.) і тривалої (приморські райони, лікувально-санаторні курорти і курортні райони, туристичні комплекси) рекреації[9, c.6].

Рекреаційний об'єкт – місце з обмеженою площею, яке використовується для відпочинку: озеро, лісова поляна, пам'ятка природи і т.д. Наявність достатньої кількості рекреаційних об'єктів визначає рекреаційну ємність території або акваторії[9, c.6].

Рекреаційна ємність – здатність території, призначеної для відпочинку, забезпечити деякій кількості відпочиваючих психофізіологічний комфорт і можливість спортивно-зміцнюючої діяльності без деградації природного середовища або антропокультурних комплексів (сільськогосподарських, історичних) і швидкого зношення спеціального обладнання[9, c.6].

Рекреаційне навантаження – ступінь безпосередньої дії людини на рослинний покрив. Рекреаційне навантаження відбувається в результаті масового відвідування населенням місць відпочинку і розвитку туризму. До основних рекреаційних впливів належать витоптування, ущільнення ґрунту і його забруднення, нищення фітомаси, її видалення. Рекреаційне навантаження виражається в кількості людей або людиноднів на одиницю площі або рекреаційний об'єкт за певний проміжок часу (звичайно день або рік).

За суспільною функцією і технологією виділяють лікувальну, оздоровчу, спортивну і пізнавальну рекреаційну діяльність.

Лікувально-курортна рекреація поділяється за основними лікувальними факторами: клімат, мінеральні джерела, лікувальні грязі. У відповідності з ними вона поділяється на такі групи: кліматолікування, бальнеолікування, грязелікування. В залежності від їх сполучення можуть бути виділені: бальнео-грязелікування, клімато-грязелікування, клімато-бальнео-грязелікування. Умови лікувально-оздоровчої рекреації повинні строго відповідати медико-біологічним нормам.

Оздоровча і спортивна рекреація є найрізноманітнішою. Великою популярністю у всьому світі користується купально-пляжний відпочинок. Відпочинок біля і на воді включає різні рекреаційні заняття: купання, сонячні ванни, прогулянки по березі, ігри в м'яч на пляжі, водні лижі. Прогулянковий і промислово-прогулянковий відпочинок включає такі заняття, як прогулянки на відкритому повітрі, огляд краєвидів, збирання грибів і ягід, морських молюсків, коралів і інших дарів природи. Маршрутний туризм часто ототожнюється з туризмом взагалі. Він може бути спортивним і любительським. За характером перешкод він поділяється на рівнинний і гірський.Великого розвитку набув водний туризм, як прогулянковий, так і спортивний. Ці види включають водно-моторний спорт, воднолижний спорт, греблю на каное, парусний спорт і т.д. Як правило, ці види туризму сполучаються з купально-пляжним туризмом на берегах морів, озер і річок.До інших видів туризму долучаються підводний спортивний туризм, археологічний підводний туризм, риболовний туризм, полювальний туризм, гірськолижний туризм, альпінізм. Кожен з цих видів має свої особливості і поширення в різних регіонах.

Пізнавальна рекреація. Пізнавальні аспекти властиві значній частині рекреаційних занять. Однак виділяються суто пізнавальні рекреаційні заняття, пов'язані з інформаційним «споживанням» культурних цінностей, т.б. оглядом культурно-історичних пам'яток, архітектурних ансамблів, а також ознайомленням з новими районами, країнами, їх етнографією, фольклором, природними явищами і господарськими об'єктами.

2. Туристично-рекреаційні ресурси Марокко

готельний рекреаційний інфраструктура марокко

Королівство Марокко. Назва міста походить від назви міста Марракеш, що в перекладі з берберської означає «прикрашений».

Країна на півночі Африки; межує на сході і південно-сході з Алжиром, півдні з Західною Сахарою, на півночі омивається Середземним морем, а західне узбережжя країни омивають води Атлантичного океану. З півдня до Марокко примикає територія Західної Сахари, в минулому іспанської провінції, яка в 1975 була розділена між Марокко і Мавританією, а в 1979 анексована Марокко. Площа 458730 км ².

2.1 Природні рекреаційні ресурси

Рельєф Марокко. У складі Атлаських гір виділяють три основні хребти: на півдні – Антиатлас (найвища точка 2360 м), який перетинає центральну частину країни; Високий Атлас з багатьма вершинами, що перевищують 3700 м (це найвищі гори Африки, розташовані на північ від гори Камерун); і на півночі – Середній Атлас, у північній частині якого знаходяться порослі лісом плато, а на висотах понад 1800 м розташовуються альпійські луки, використовувані як пасовища. Атлаські гори ділять територію Марокко на відносно добре забезпечену опадами атлантичну зону на північному заході і заході на пустельну сахарську – на сході і південному сході. Уздовж північного узбережжя країни на 200 км. простягається гірський хребет Риф з висотами менш як 1500 м, який є своєрідним бар'єром між узбережжям Середземного моря і центральними районами країни. Між Рифом і Середнім Атласом розташований гірський прохід Таза, що забезпечує доступ з північних районів Марокко до Алжиру. Рівна берегова лінія Атлантики вкрита здебільшого піщаними пляжами, розділеними скелястими відслоненнями. У районі Рифу берег обривистий, з вузькою смужкою пляжів.

Клімат країни. Марокко – субтропічна середземноморська країна. На відміну від Алжиру і Тунісу, вона має два морських «фасаду» – атлантичний і середземноморський. Країна найбільш відкрита для морських впливів, що робить чималий вплив на її клімат, викликає його «пом'якшення» – скорочує температурні контрасти, підвищує вологість. Вздовж узбережжя Атлантики проходить холодну Канарську течію, яка сприяє зниженню літніх температур повітря. Поняття «холодна течія», звичайно, умовне, тому що середні температури поверхневих горизонтів води в літній час зазвичай перевищують 20° C, а взимку становлять не менше 16-17° C. У літній час над всією територією країни стоїть спекотна суха погода. У зимовий час панує притока морського вологого і щодо холодного повітря, принесеного циклонами з заходу і північного заходу. Іноді взимку в Марокко вторгається і жарке морське тропічне повітря з півдня, що викликає великі контрасти погоди. Наприклад, в Касабланці абсолютний максимум температур взимку складає 36° C, а абсолютний мінімум – 3° C. З вторгненням теплого морського повітря взимку пов'язані часті тумани на побережжі. У міру просування з півночі на південь клімат поступово змінюється і кількість дощів – істотний елемент середземноморського клімату – з наближенням до Сахари помітно скорочується. Із заходу на схід також спостерігається помітне зниження опадів: якщо на заході Марокко клімат морський, то на сході яскраво виражений континентальний.

Мінеральні ресурси країни Марокко. Різноманітна геологічна будова території Марокко, значна кількість стародавніх кристалічних і метаморфізованих, а також вулканічних порід разом з відкладами стародавніх морів і лагун – все це зумовило виняткове багатство країни на корисні копалини. В Анти-Атласі знаходяться пов'язані з виходами найдавніших порід родовища жильного золота, руд марганцю, кобальту, нікелю, міді тощо. Високий Атлас і центральна частина країни є металогенічними провінціями, пов'язаними з інтрузивними породами, до яких належать родовища багатьох руд кольорових і рідкісних металів (свинець, цинк, миш'як, вольфрам, молібден тощо). У палеозойських осадових породах центральної частини Марокко знайдені багаті родовища залізних руд, а в мезозойських відкладеннях – поклади марганцевих руд. У морських третинних відкладах на заході країни утворилися величезні скупчення фосфоритів і вторинних свинцево-цинкових руд. У передрифському прогині є нафта, а на північному сході країни знаходиться кам'яновугільний басейн Джерада. У Марокко є великі родовища і таких цінних нерудних копалин, як флюорит, графіт, слюда, азбест, багато мінеральних солей. Значними є запаси будівельних матеріалів (глини, мерклі, будівельного та облицювального каміння тощо). Запаси гіпсу, галіту та деяких інших природних солей настільки значні, що їх обсяги назвати практично не можливо. Але геологічні особливості території Марокко викликають і несприятливі для людини явища – підвищену сейсмічність. Щороку тут відбуваються різної сили, а періодично катастрофічні землетруси, подібні до агадирського 1960 р. (тисячі людей загинуло, місто було зруйноване).

Рослинний світ представлений високогірними альпійськими луками, густими лісами, степом по околицях Сахари та оазисами в пустелі. До середземноморських різновидів рослинності відносяться карликовий дуб, колючі чагарники, а також різнотрав'я (лаванда і материнка). Для Марокко характерний Маквіс – низько стовбурове рідколісся з домінуванням кам'яного і коркового дуба. У горах і на рівнинах значні площі зайняті також лісами з сосни алепської та ялівцю.

У центральній частині Рифу, на півночі Середнього і сході Високого Атласу удосталь росте кедру атласького (Cedrus atlantica), який високо цінується за свою запашну деревину. Ендемічна для південного заходу Марокко рослина, схожа на оливу, арганія колюча (Argania spinosa), яка називається також залізним деревом, дає плоди, з насіння яких отримують олію. Північно-східні степи на північному сході Марокко вкриті особливим різновидом ковилю під назвою альфа або еспарто (Stipa tenacissima); ця трава дає цінне рослинне волокно, і її спеціально заготовляють для виробництва високоякісного паперу. У Марокко багато рослин, занесених з інших регіонів із середземноморським кліматом, особливо евкаліптів та кактусоподібної опунції.

Тваринний світ Марокко. Багато тварин, які мешкали у Північній Африці в римську епоху, до нашого часу вимерли, у тому числі крокодил, бегемот, жирафа, буйвол, слон і лев. У пустельних областях Марокко водяться газелі і чимало різновидів змій, зокрема гадюкові. На плато Середнього Атласу зустрічаються кабани, лисиці, рисі, шакали і безхвості макаки, а у високогір’ях Високого Атласу – гривастий баран (Ammotragus). Коні були завезені в країну приблизно у 1600 р. до н.е., а одногорбі верблюди (дромедари) з'явилися тут з ісламськими завойовниками у VІІ ст. Марокко знаходиться на шляху сезонних перельотів птахів між Європою та Африкою. Тут часто можна побачити лелек і їхні гнізда. У сільськогосподарських районах водяться сови, зозулі, сивоворонки й сороки, а на болотах – чаплі. У горах нерідко зустрічаються мишоїди, грифи, беркути, яструби, шуліки, боривітри і дербники.

Національні парки Марокко – величезна різноманітність природи, яка відкриється вашим очам. Тут водиться маса птахів і ссавців, так що ви побачите справжній заповідник дикого світу.

Найвідомішими парками в Марокко є: Біорезерв Боккойяс, Біорезерв Мерджа Зерги, Сус-Маса, Тубкал.

Національний парк Тубкал – в горах Атласу, на південь від міста Марракеш. Створений у 1970 році, площа понад 65 тис. га. Охороняє природні комплекси гірських лісів з коркового і кам'яного дуба і ліванського кедра, заростей ялівцю, тамариску і гірських луків на схилах найвищої вершини Атласького хребта – гори Тубкаль (4165 м). У фауні парку представлені муфлон, грівістий баран, гірська газель, генет, шакал і дикий кіт, а також дрібні гризуни. З птахів особливо різноманітні хижі (канюки, соколи, грифи, сорокопути та інші). У заростях чагарників і на гірських луках безліч метеликів, серед яких чимало рідкісних видів. Світ плазунів представлений хамелеоном, ящіркою-шипохвостою і численними зміями.

У національних парках Марокко проживає понад двохсот видів птахів, включаючи фламінго, дятлів, качок, лелек, чапель рожевих, ржанок, лиска та інших. У регіонах, де підтримується дика природа, мешкають також більше сотні видів ссавців, з яких 18 знаходяться під загрозою вимирання. Тут можна зустріти леопарда, руду лисицю, шакала, єгипетську кобру та інших.

2.2 Історико-культурні рекреаційні ресурси Марокко

Рабат – красиве просторе місто з тінистими проспектами, зеленими оазисами парків і садів, мальовничими кварталами і багатими пам'ятниками історії.

Від слова «рібат», що означає «укріплений монастир», народилася назва столиці Марокко – Рабат.

Розташований на узбережжі Атлантичного океану. Заснований у XII ст. Друге за чисельністю населення місто країни. Але від села минулого тут збереглися спокій і тиша. А від епохи Альмохадов залишилися величні кріпосні стіни кольору охри.

Першим «розповість» свою історію самий високий пам'ятник архітектури Старого Рабату 69 метровий недобудований мінарет Тур Хасан. Складова частина мечеті, яка за задумом султана Якуба аль-Мансура, повинна була стати другою за величиною в світі, Тур Хасан хоч і не був добудований, але уникнув долі гігантської мечеті, витрати на яке заморозилося відразу після смерті володаря, і остаточно припинилося після землетрусу 1755 року, що зруйнував 360 кам'яних колон, які підтримували його дах.

Неподалік від мінарету Тур Хасан, на центральній вулиці Старого Рабату, де також підносяться стіни найстаршої міської мечеті – Джамаа Ахел Фез (1150р.), в мальовничому оточенні садів з численними джерелами з плаваючими черепахами і священним фонтаном, розташував свої шикарні палати Королівський палац, де колишні і нинішній король Марокко приймає своїх вірнопідданих.

Медіна – дуже приємний куточок Старого міста. Пройшовши через ворота фортеці, Ви потрапляєте зовсім в інший світ. Тут на Вас чекають чистота, прохолода, доброзичливість людей. В кінці вулиці підноситься велика мечеть. Далі під очеретяним навісом розкинувся сук. На скелястій скелі височить Касба Удайя, величні ворота якої вражають своєю масивністю і гармонійними пропорціями.

Шеллі – залишки першого поселення на території Рабату. У древності це було велике місто. Оточувала його стіна, відноситься до 144 р. н. е. Надгробок Абу Хасана, мінарет, руїни Сала – справжні скарбниці архітектури, а мавзолей Абу Хасана в центрі королівського некрополя просто чудовий.

Мечеть Хасана (XII ст.), одна з найбільших мечетей в мусульманському світі, – головна визначна пам'ятка Рабату. Мавзолей Мухаммеда V – символ країни, місце паломництва і поклоніння марокканців.

Новий Рабат запрошує туристів для початку відвідати найбагатший у Марокко Археологічний Музей, що дозволяють пролити світло на багато періодів, які залишили слід в історії країни.

До речі, це не єдиний музей Нового Рабату: у будівлі Міністерство пошти і телеграфу в 1970 році була заснована Мекка філателістів усього світу – Поштовий музей, серед експонатів якого значиться марокканські марки та конверти, старі телефонні й телеграфні апарати, машина Бодо, белінографи, а також поштові фургони.

Великою популярністю серед відпочиваючих з дітьми користується, відкритий при Міністерстві енергетики і розвідки надр Музей природної історії, в одному із залів якого виставлений, знайдений у 1979 році в горах Високого Атласу, скелет динозавра.

Касабланка – своєрідний символ сучасного Марокко. Касабланка – місто авангарду і нових технологій.

Мечеть Хасана II була побудована французом Мішелем Пінс, відкрилася в 1993 році. Це друга за величиною мечеть після мусульманського храму в Мецці. Висота мінарету – 200 м. Всередині мечеть прикрашена фресками і різьбленням по дереву. Мечеть Хасана II одна з небагатьох, куди пускають і людей іншої віри. У будівлі храму також знаходяться Національний музей і бібліотека.

Махама ду Паша (Mahakma du Pacha) – одне з найкрасивіших будівель міста – палац правосуддя.

Парк Ліги Арабських Держав – найбільший парк міста.

Археологічний музей був побудований в 1932 році. Це один з кращих музеїв Марокко.

Площа Об'єднаних націй – головна площа Касабланки. Почала формуватися площа перед Медіною досить давно, але сучасні риси стала набувати в 1910 році, коли була зведена годинна башта. Кілька наступних десятиліть площа облаштовувалась і обростала високими будинками, а в 1992 році була реконструйована і з тих пір вигляд свій не міняла.

Площа Мухаммеда V – найбільша площа Касабланки. Тут багато дерев, фонтани, пішохідні доріжки, красиві будівлі в арабо-андалузькому стилі.

Маяк на мисі Ель Ханк (Pointe d'el Hank) дуже красивий. Він прикрашений розмальованою тканиною. Від маяка відкривається мальовничий вид на океан.

Також у місті можна відвідати такі музеї як: археологічний, поштовий та музей природних наук.

Марракеш – серце Марокко.

Медіна – старе місто, оточений кріпак стіною.

Сад Мажореля був створений в 20-х роках ХХ століття художником Жаком Мажорелем. Тут можна побачити найбільш рідкісні марокканські рослини, а також завезені з різних екзотичних куточків світу: бананові дерева, пальми, гігантські бамбуки, всілякі кактуси. Майстерня художника зараз перетворена на невеликий Музей мусульманського мистецтва. Сад відкритий з 9:00 до 12:00 та з 14:00 до 17:00 взимку, з 15:00 до 19:00 влітку.

Кутубія – мечеть, символ Марракеша. Це справжній шедевр іспано-мавританської архітектури ХІІ століття. Мечеть оточує сад з апельсиновими деревами.

Мавзолей Юсуфа, побудований в 1565 році, пізніше був перебудований і став головною школою вивчення Корану в Магрибі. Будівля вражає витонченістю оздоблення – надзвичайно красиво виглядає поєднання мозаїки, мармуру та кедрового дерева. У внутрішньому дворику знаходиться фонтан з білого мармуру.

Палац Бахія був побудований в 19 столітті. Раніше він служив резиденцією Бу Ахмеда, великого візира султана Мулли Аль Хасана. У палаці жили 4 його дружини і 24 наложниці. Відкрито палац з 8:30 до 11:45 і з 14:30 до 17:45.

Площа Джамаа-Ель-ФНА знаходиться в центрі Медіни. Вона занесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут збираються акробати, танцюристи, заклинателі змій, тлумачі Корану і знахарі, розповідачі казок, ворожки. Увечері площа перетворюється на величезний ресторан під відкритим небом: тут грає музика, готується м'ясо і рис.

Музеї : Берта Флінта, ісламського мистецтва, музей Марракешу та Дар сі Саїд.

Мавзолей Мулай Ісмаїла знаходиться на площі Лалла Аоуда в Мекнесі, його внутрішній дворик прикрашений мозаїкою, фонтанами, вирізаним стелею з кедра, підлога встелена мавзолею розкішними килимами. Мавзолей відкритий щодня, крім п'ятниці, з 9:00 до 12:00 і з 15:00 до 18:00.

Беб Мансоур – дуже красиві ворота, що ведуть до Медіни.

Ель Хдім – центральна площа Медіни. Тут грають вуличні музиканти, виступають дресирувальники змій і факіри.

Музей марокканського мистецтва представляє експозицію, присвячену мистецтву Мекнес.

Фес був заснований в 789 році. Після того, як Марокко отримала незалежність в1956 році, місто стало одним з великих економічних і культурних центрів країни.

Всього в Фесі 800 мечетей.

Карауїн (859 р.) – найбільша мечеть Північної Африки, в ній міститься до 22000 чоловік.

УМузеї марокканського мистецтва можна побачити місцеві давнину і твори художніх ремесел.

Фес ель-Балі – Старе місто. Це один з найбільших середньовічних міст в світі, його ворота і стіни є зразками стародавнього мистецтва та охороняються спеціальними законами.

Також варто подивитися медресе Ат-Тарін (1323-1325 рр.), Медресе Бу-Інан, палац Дараль-Махзен.

Мусульманський Університет Карауїн був заснований в 859 році, це провідний навчальний центр Північної Африки.

3. Туристична інфраструктура

У Марокко туризм є другим важливим джерелом отримання валюти. У період 1987–1992 рр. кількість іноземних туристів збільшилася удвічі, досягнувши цифри 3,2 млн. осіб; більша частина їх приїжджає до Марокко з Франції. Розвиток туризму змінив зовнішній вигляд Феса, Марракеша і ряду інших, дрібніших міст, таких, наприклад, як Варзазат, де були побудовані великі сучасні готельні комплекси.

Чудові пляжі, сніги Високого Атласу, кедрові ліси і вічнозелені діброви в Середньому Атласі, мальовнича ущелина річки Рдат, численні пам'ятники культури, арабські кінні змагання із стріляниною з рушниць, а також прекрасні сувеніри приваблюють туристів до Марокко. Розвитку туризму в країні сприяє м'який клімат з великою кількістю сонячних днів, різноманітність природних умов і ландшафтів, що дозволяють займатися різними видами спорту, полюванням і риболовлею. У Марокко можна виділити такі зони туризму: середземноморська зона курортного приморського туризму (Танжер, Тетуан, Ель-Хосейма та ін); місто Агадир з прилеглою територією – важливий центр курортного приморського туризму; район так званих імперських міст (Рабат, Фес, Мекнес, Марракеш) з численними пам'ятниками історії та архітектури; Касабланка – ділова столиця Марокко і найбільше місто країни, а також руїни що знаходиться поруч міста Анфи; курортна смуга на березі Атлантики з центрами туризму в містах Темара і Мохаммед; зона за Атласькими горами, прилегла до Сахари (міста Загора і Варзазат з прекрасними фортецями-кастами). Країна має у своєму розпорядженні широку мережу готелів п'яти категорій, туристичних комплексів, кемпінгів, пляжних будиночків. У середині 1990-х років у країні налічувалося близько 1100 готелів різного типу. Поряд зі спорудами готелів екстра-класу для багатих туристів будуються готелі-мотелі, кемпінги, розраховані на масовий туризм.

3.1 Готельне господарство

Хороший готель – це одна з головних складових вдалого відпочинку. При виборі готелю в Марокко необхідно звернути увагу на кількість зірок. Чим їх більше, тим вище клас готелю. Готелі Марокко (5*) відрізнятимуться від (3*) готелів не тільки на вигляд, але і по внутрішньому впорядкуванню, рівню сервісу, оснащеністю номерів.

Також доречним буде звернути увагу на склад відпочиваючих. Всі готелі Марокко можна розділити на групи: молодіжні, для відпочинку з дітьми, для спокійного відпочинку, відпочинок класу de luxe. Наприклад, немолодій парі навряд чи сподобається наявність дискотек і галасливих компаній по сусідству. Для них більш відповідним буде невеликий готель із зручним сервісом, лікувальними програмами, релакс-басейнами або просто релакс-зонами, куди не пускають дітей. Любителям комфорту можна порадити шукати недавно побудовані будівлі.

Нові готелі Марокко відповідають сучасній якості використовуваних матеріалів, свіжим ремонтом і меблями.

Якщо віддавати перевагу найвищому рівню обслуговування, то слід вибрати відпочинок класу de luxe. Кращі готелі Марокко нададуть бездоганний сервіс і розкішну обстановку, сучасні SPA-центри, в яких працюють знамениті майстри масажу, салони краси, тенісні корти, тренажерні зали, шикарні бутіки і ресторани, а також ігрові зали – більярд, боулінг, настільний теніс.

Ціни в готелях Марокко залежать від різних чинників: їх «зоряності», типу номера, місце розташування, наявності послуг, які включені у вартість.

Готелі Марокко цілеспрямовано змагаються один з одним за розкішшю інтер'єрів та сервісу. Територія будь-якого чотиризіркового готелю — оаза у тропічній спеці, ресторани з різними кухнями світу, бари, басейни і тренажерні зали. П'ятизіркові готелі нерідко селяться в колишніх палацах. Але належний рівень комфорту, однак без східних розкошів, гарантують і тризіркові готелі. Марокко пропонує відпочинок на усі смаки.

Готелі Рабату: Rabat Hilton (5*) розташований в мальовничому районі. У готелі 191 стандартний номер, 27 с’ютів. Готель є великим діловим і бізнес-центром столиці королівства. Тут створені ідеальні умови для ділових людей, які приїжджають в Марокко з усього світу. У готелі проводять зустрічі, семінари, конференції найбільші світові компанії. Ділові центри готелю мають у своєму розпорядженні всі сучасні засоби діловодства та зв'язку. St Germain Enlaye (4*) розташований в 10 км від Рабату і 80 км від Касабланки, на березі океану, в парку на території 10000 м². У номерах, с’ютах і апартаментах є система обігріву, ванна кімната і туалет, телефон, супутникове телебачення, великий балкон. У с’ютах є міні-бари. Три ресторани з європейською та східною кухнею, музичний салон, бар.

Готелі Агадиру: Royal Atlas (5*) розташований в центрі міста на першій береговій лінії на пляжі Агадіра. Будівля готелю побудована у формі підкови, сучасне і оригінальне, з прекрасним садом і найдорожчими породами пальм. Tafoukt Beach (5*) розташований на прекрасному березі океану і має свій приватний піщаний пляж, 10 хв. до центру міста і в самому центрі курортної зони. 155 номерів в 2-х поверхових бунгало і в новому 3-х поверховому корпусі. Великий басейн декорований піратським кораблем. Протягом усього дня розважальні програми. Amadil Beach (4*) розташований на березі океану, в безпосередній близькості від пішохідної зони курорту. 312 стандартних номерів і 14 с’ютів розташовані в 4-х поверховому сучасному будинку з 3-ма панорамними ліфтами. У просторому холі готелю розташувалися магазини, кіоски, 3 ресторани: міжнародний, марокканський, рибний, італійський бар, бар з живою музикою, бар з кращими марокканськими та французькими винами, бар біля басейну і снек-бар на пляжі, розважальний центр Alcazar – вечеря з фольклорним і міжнародним шоу, нічний клуб, шоу-програми. Anezi (4*) розташований в центрі туристичної зони, 300 м від пляжу. Tagadirt (3*) побудований на території великого парку (3 гектари), оточений пишним садом. Aegana Agadir (3*) повністю реконструйований 6-ти поверховий корпус оточений прекрасним парком з екзотичними деревами і квітучими чагарниками. Туристи користуються міським пляжем. Нічний клуб – щодня.

Готелі Касабланки: Le Royal Mansour (5*) кращий готель в центрі міста, 159 стандартних люкс-номерів. Riad Salam (5*) розташований на узбережжі Corniche, 5 км від центру. В готелі: 140 стандартних номерів, 12 с’ютів. El Kandara (4*) розташований в новій частині міста. В готелі 340 стандартних номерів, 11 с’ютів. Ramada Les Almohades (4*) розташований в декількох хвилинах їзди від пляжу, полів для гри в гольф і тенісного клубу. Він пропонує зручні номери в центрі Касабланки. Гостей очікують лаундж, піано-бар і патіо в саду. Насолоджуйтеся стравами інтернаціональної і місцевої кухні. Для зручності гостей на стійці реєстрації надаються сейфи. Гості можуть також скористатися послугами няні, прокату автомобілів, обміну іноземної валюти і пральні. В готелі приймаються всі основні платіжні картки. Agiad (3*) розташований в центрі ділового району Касабланки готель має в своєму розпорядженні усім необхідним для приємного відпочинку або ведення бізнесу.

Готелі Марракешу: Kenzi Menara Palace (5*) розташовується у власному великому парку і побудований в традиційному арабо-мавританському стилі. Kenzi Semiramis (5*) був повністю реконструйований у 1996 році. Розташований на площі чотири гектари в тихому, затишному місці, пальмовому оазисі Маракешу. Басейн готелю оточений екзотичним садом. У готелі 181 номер і с’юти. Номери просторі, мають балкони, що виходять в сад. В готелі: 4 ресторани (марокканський, європейський, італійський ресторан біля басейну). В саду готелю – комфортний бар. Oudaya (4*) розташований в центрі міста. Виконаний у традиційному марокканському стилі, в декількох хвилинах ходьби від головної вулиці Маракеша – авеню Мохамеда V, неподалік від ж / д та автобусної станцій. 77 номерів (кондиціонер, телефон, ванна). У готелі ресторан з інтернаціональною кухнею, марокканський ресторан з прекрасним панорамним видом на гори Атлас, басейн, бари, численні магазини. Golden Tulip Farah (4*) цей сучасний готель розташований в житловому районі Марракеша, всього в 10 хвилинах ходьби від Медини. Усі номери повністю обладнані, декоровані яскравими квітами і обставлені дерев’яними меблями. Hotel Ali (3*) розташований дуже вдало, близько від центру міста.

Готелі Фесу: Nouzna (5*) розташований поруч з центром міста. В готелі: 59 номерів, 1 с’ют, 2 ресторани з європейською і місцевою кухнею, бар, панорамне кафе на терасі 7-го поверху, нічний клуб. Moula Yacoub (4*)має архітектуру, якісно виконану в сучасних марокканських традиціях. Керівництво готелю високого рівня, весь персонал має медичну освіту, забезпечений сучасним медичним обладнанням. Є термальне джерело.Fes Inn (3*) знаходиться в центрі м. Фес, у Новому місті, в 10 хвилинах від Старого міста – Медіна, де розташована більшість пам'яток древнього міста. Комфортабельний готель побудований в марокканському стилі, що поєднує арт-деко та арабо-мавріканскій стиль. Добре обладнаний готель з невеликим красивим садом і фонтанами пропонує туристам якісний сервіс і всі сучасні умови для гарного відпочинку.

Готелі Ес-Севейри: Riad Al Madina (4*) розташований в Медині міста, в центрі його стародавньої частини. Оформлений декорацією ХVI-XVIII століття. Прекрасний внутрішній дворик, салон-бар в стилі султанської кімнати відпочинку. У готелі 27 кімнат і 3 с’юти в стилі істинно мавританського стародавнього султанату. Пропонується як родзинка короткочасного відпочинку під час подорожі по країні. Є кафе-ресторан і сауна. Ryad Mogador (4*) розташований при в'їзді в місто Ес-Сувейра, в 300 метрах від узбережжя. Дуже тихе і спокійне місце. В готелі: 140 номерів, 16 с’ютів, в центральній частині красивий басейн і Андалузький сад. Villa Maroc (3*) розташований в центрі міста. В готелі – 7 стандартних номерів, 6 с’ютів, 2 апартаменти.

3.2 Санаторно-курортне господарство

Відпочинок в санаторіях Марокко називають лікуванням без лікарень. Лікування в санаторіях країни проводять на сучасному рівні, використовують найновіші методики фармацевтики та фітотерапії, бальнеології та фізіотерапії, пропонують широкий спектр оздоровчих процедур. Це найбільш великий і глибокий вид лікування, який сприяє не тільки боротьбі з хворобою, а й зміцненню імунітету, загального фізичного і психічного стану людини, змученого хронічними хворобами, втомою і несприятливою екологічною ситуацією в містах.

Відпочинок в санаторіях Марокко і лікування з використанням природних факторів у даній місцевості відомо давно. У кращих санаторіях Марокко ви не відчуєте так обридлого пресингу міста, метушні і проблем. Тут ви зможете цілком і повністю відключитися від щоденних переживань і турбот, цілеспрямовано зайнятися здоров'ям і успішно відновити сили. Природні методики санаторіїв країни мають високу цінність, їх комплексне застосування дає максимальний ефект.

Курорти Марокко: Агадир, Укаймеден, Ес-Сувейра, Сафі, Касабланка, Рабат, Танжер, Сеута, Фес, Мекнес.

Білосніжний Агадир вважається перлиною сучасного туризму в Марокко. Курорт розташований в мальовничому куточку на березі Атлантичного узбережжя у долині Су, захищеної горами Високого Атласу від спеки пустелі. Тут панує атмосфера європейського курорту. Пляж Агадиру простягається вдалину на 10 кілометрів. Покритий золотим піском і обрамлений зеленню евкаліптів і сосен, він визнаний найкрасивішим і самим гостинним з усіх марокканських курортів.

З VIII століття до н.е. тут стали влаштовувати свої поселення фінікійці. У середні століття місто перейшло до португальців, які спорудили порт і з тих пір Агадир став великим торговим портом. У 1960 році, після руйнівного землетрусу, він перетворився на купу каміння.

Зараз, після відновлення, Агадир дуже схожий на європейські курорти, тут немає вузьких старовинних вуличок, характерних для східних міст, зате є численні бари, ресторани, кафе і магазини, місцеві жителі дуже сучасні – жінки практично не носять національних костюмів. У межах міста розташований найкращий піщаний пляж Марокко з відмінними умовами для водного спорту – серфінгу, морських прогулянок на яхтах і рибалки.

Уздовж узбережжя тягнеться широкий бульвар Мухаммеда V, а в окрузі налічується більше 40 готелів. На місці старого міста був створений меморіальний парк на згадку про жертви землетруси, про який нагадують руїни старого порту. Звідси, з стін, що збереглися, відкривається чудовий вигляд на місто. По четвергах у Агадир працює місцевий ринок. Рибний ринок також став однією з визначних пам'яток міста. На його величезній території продаються всілякі дари моря.

З міста постійно відправляються екскурсії по історичних місцях південного Марокко – стародавнім поселенням Тафраут і Тизніт, в район Іммузер з мальовничим водоспадом, у містечко Тарс, щоб провести вечір з національними танцями.

У 170 км на північ від Агадира знаходиться фортеця-порт Ес-Суейра. Тут спостерігається найбільша на узбережжі хвиля і дме постійний вітер, тому серфінгісти воліють збиратися саме тут, тим більше неподалік розташований великий центр серфінгу.

Відпочинок в умовах м'якого клімату Агадира сприяє позбавленню від стресів, загальною втоми і безсоння. Не так давно тут був відкритий французький центр таласотерапія, де вам запропонують пройти кілька курсів, що включають гарячі ванни, хаммам, мануальний масаж, грязьове лікування та лікування морськими водоростями.

Їтран – гірськолижний курорт близько Марракеша. Гори тут висотою більше 4 тис. метрів. Можна взимку кататися на лижах, а потім, спустившись з гір до моря, засмагати на сонечку в Агадирі.

Укаймеден – єдиний серйозний гірськолижний курорт Північної Африки, розташований на південь від Марракеша. Сезон триває з грудня по початок квітня. Снігу багато, висота курорту 2600 м над рівнем моря. Всього 10 трас, підйомники і інше устаткування – на рівні світових стандартів.

Чудова Ес-Сувейра. Це місто раніше іменувався Могадор. У ньому все дихає історією...

Одна з місцевих визначних пам'яток – практично незайманий часом ринок рабів. Саме тут було одне з небагатьох місць, де полонених африканців збирали для відправки на інший бік Атлантики. Серед численних історичних пам'яток – музей Сіді Мохаммеда бен Абдалла, скарбниця багатств місцевого мистецтва.

Прогуляйтеся уздовж вулиці Сігхайн. Ось вони – творці прекрасного, срібних справ майстри, гравірують довгі елегантні сережки, браслети для рук і ніг і різноманітні намиста. Пройдіть ще трохи і ви побачите, як проворні руки ремісників чаклують над чудовими комодами, інструктували туями, лимонним і чорним деревом, перламутром і сріблом. Можна прямо тут придбати вподобану річ для домашнього інтер'єру.

До речі, Ес-Сувейра є культовим місцем для шанувальників творчості Джиммі Хендрікса. Великий рок-гітарист жив тут у 60-ті роки і писав свої знамениті пісні.

Ще одна визначна пам'ятка Ес-Сувейри – порт. Сюди рибалки привозять улов. Тут же макрель, скатів, вугрів печуть, смажать, і за смішні гроші годують ними численних туристів.

Чим ще характерна Ес-Сувейра? Чарівна, що викликає і приваблива краса міста з вулицями і будинками в мавританському стилі притягувала й притягує поетів, художників, учених, що перетворили місто на центр сучасного марокканського мистецтва.

Відпочиваючі та туристи, особливо любителі віндсерфінгу, цінують Ес-Сувейру за найвищу на узбережжі хвилю і легкий постійна вітерець.

Недалеко від Ес-Сувейри розташоване місто Сафі. Завойований португальцями, колись було центром ділового життя держави. Збереглися численні історичні пам'ятники того часу – резиденція губернаторів і султанів, чарівний «замок моря» Дар ель Бар, унікальна середньовічна португальська каплиця, фортеця Кехла, яка в даний час стала музеєм національної кераміки. Глиняний камінь – візитна картка Сафі.

У Сафі збереглася готична каплиця – частина соборного комплексу побудованого в 1519р. і присвяченого Святій Катерині. Для огляду відкрито один зал. Це древня підземна каплиця. Звід прикрашений пащею лева. Це єдина споруда Північної Африки, виконане в готичному стилі.

Гончарне виробництво – спеціалізація Сафі, в якій йому немає рівних. Вироби створюються прямо у Вас на очах, і чудові екземпляри можна купити тут же за цінами, які кидають виклик будь-якої конкуренції. Сафі займає перше місце в Африці за гончарного виробництва, і саме тут створена перша африканська школа гончарної майстерності.

В околицях є пляжі Лалла-Фатна в 9 км на північ від міста і пляжі мису Берзуда в 30 км на північ. Переважно все ж таки Лалла-Фатна, де купання комфортніше. Приблизно в 30 км на південь безпосередньо перед Суіра-Кедіма Ви побачите два пустельних пляжі, які заслуговують Вашої уваги навіть при сильному вітрі. У 33 км на південь від Сафі – розкішний піщаний пляж Суіра-Кедіма, де хвилі розбиваються об природну дамбу, залишаючи тихий, як озеро басейн. На пляжі розкидані численні маленькі рибальські хатини. Тут же руїни фортеці, побудованої португальцями і відреставрованої червоними каменями. Колись фортеця була монастирем.

Касабланка – це найбільший порт Атлантики і точка перетину найважливіших шляхів Європи, Африки та Америки. Місто не втратив національної своєрідності, залишаючись пам'ятником багатої на події історії своєї країни.

Ще на початку ХХ століття був прийнятий план розвитку міста, що обмежує його розростання вшир. Почали будуватися високі будівлі. Зараз центр Касабланки представляє собою безліч розбігаються в сторони вулиць, забудованих сучасними будівлями, які, тим не менше, відрізняються своєрідністю і національним колоритом.

Танжер – місто, що привертає дивовижним змішенням арабської, європейської й африканської культур, він зачаровує білими і блакитними будиночками Старого міста, чудовим кліматом, розкішною природою і багатою історією.

Танжер – курорт, який одночасно знаходиться і на Середземному морі, і на Атлантичному узбережжі.

Фес – справжня арабська перлина, один з найбільших релігійних та культурних центрів Марокко. Побувати в цьому місті, з його нескінченними лабіринтами вулиць, безліччю мечетей, древньою історією, і не полюбити Марокко – неможливо.

Село Азру розташоване на висоті 1250 м, оточуючи вулканічний скельний кряж (звідси і її назва: ЗРУ — zrou — скеля). Узру – унікальна екологічна зона Марокко. Це село берберського походження, досить древня, з білими будинками і зеленими черепичними дахами – виключно спокійне місце і буквально зачаровує приїжджих свіжим повітрям, зеленню і тишею. Навколо розкинувся найкрасивіший кедрові дерева Марокко, де можна здійснювати чудові прогулянки.

В даний час Азру опинилося біля дороги, що сполучає Фес і Марракеш. Таке місце розташування стимулює швидкий розвиток ремесел. Притому тут дуже приємний відпочинок.

У кедровому лісі в околицях Азру можна побачити столітні кедри вражаючих розмірів (50 м у висоту і 2 м у діаметрі). Цей ліс, піддавався надмірної експлуатації, в 1916 р. був узятий під охорону. Адже для марокканських ремісників кедр представляє невичерпне джерело виробного матеріалу. Найкрасивіші кедрові ліси знаходяться поблизу села Ен-Лех (village Ain Leuh), шлях від Азру і назад складає приблизно 72 км.


Виснов ки

Марокко – країна найдавнішої цивілізації. Чудові бухти, прекрасні пляжі, неповторний колорит міст приваблюють в Марокко подорожуючих зі всього світу. Марокко це багатогранна країна, з різноманітними видами відпочинку, від сонячних пляжів на Атлантичному узбережжі до гірськолижних курортів в горах Атласу.

Тури в Марокко це – чудові золотисті пляжі, запаморочливої краси гори з водоспадами, гори з тисячолітнім снігом на вершинах, широкі рівнини, на яких ростуть мандаринові і апельсинові дерева, найбільша світова пустеля, ущелини мальовничих гірських річок.

Завдяки вдалому поєднанню багатого культурно-історичної спадщини, стародавніх традицій, унікального природного клімату та ряду інших показників країна надзвичайно приваблива для туристів. Марокко безумовно можна назвати країною контрастів. Європейський менеджмент в багатьох марокканських готелях сусідить із традиційною арабо-берберською гостинністю, доглянуті сучасні міські квартали з вузькими звивистими вуличками Медіни, новітні технології з ремісничим виробництвом, які мають багатовікове коріння.

Широка інфраструктура: магазини, традиційний східний ринок, ресторани на будь-який смак і гаманець, з шоу-програмами і живою музикою, бари, нічні клуби, дискотеки і навіть казино – все це дає можливість туристам урізноманітнити свій відпочинок.

Індустрія туризму в останні десятиліття отримала швидкий розвиток. Нині Марокко щорічно відвідує близько 2 млн. іноземних туристів, що дає країні великі валютні кошти.

Головні курортні міста Марокко такі як Рабат, Агадир, Танжер, Касабланка та визначні історико-культурні пам’ятки країни запрошують туристів.


Список використаних джерел

1. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

2. turpravda.com/ma/top-hotels/

3. galopom.com.ua/Guide/Africa/Marokko/

4. marokko-klub.ru

5. iciso.org/marokko/

6. country.turmir.com/sub_2704.html

7. countries.turistua.com/ru/marokko/

8. www.marokko.turne.com.ua/resort

9. www.rgb-tour.ru/country/morocco/region/

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту