Реферат: Підготовка велосипедистів до індивідуальних гонок на треку

Курсова робота

П ідготовка велосипедистів до індивідуальних гонок на треку


ЗМІСТ

Введення

Розділ 1. Структура фізичної працездатності велосипедистів.

1.1 Етапи багаторічної підготовки велосипедистів.

1.2 Адаптація організму велосипедистів до тренувальних і навантаженням змагань.

1.3 Чинники, що визначають структуру фізичної працездатності.

1.3.1 Значення різних чинників в підготовці спортсменів

1.3.2 Чинники, що роблять вплив на спеціальну підготовленість велосипедистів

Розділ 2. Методи і організація досліджень.

2.1 Загальна характеристика методів досліджень.

2.1.1 Методи теоретичного аналізу і узагальнення науково-методичної літератури

2.1.2 Методи педагогічних досліджень.

2.1.3 Медико-біологічні методи дослідження.

2.1.4 Методи математичної статистики.

Розділ 3. Власні досліджень

3.1 Підготовка велосипедистів до гонок на треку

3.2 Підготовка велосипедистів в підготовчому періоді.

3.3 Підготовка в передзмагальний період

Висновок.

Виводи.

Практичні рекомендації

Список літератури .


перелік умовних позначень, скорочень і термінів

ЖЄЛ — життєва ємкість легенів
МСК — максимальне споживання кисню
ЧСС — частота серцевих скорочень
ЦНС — центральна нервова система
ЗМЄ — загальна метаболічна ємкість
АМЄ — аеробна метаболічна ємкість
АНАМЄ — анаеробна метаболічна ємкість
Вес.рост. показ. — весо-ростовой показник
АТ — артеріальний тиск
ІГСТ — індекс Гаргвардського степ-теста
КВ — коефіцієнт витривалості
Рівномірний — метод тренування припускає рівномірне виконання роботи
Інтервальний — метод тренування припускає виконання серії вправ однаковою тривалістю з постійною інтенсивністю і строго регламентованими паузами відпочинку
Змінний — метод тренування припускає варіювання інтенсивності тренувального навантаження
Змагання — метод тренування припускає спеціально-організовану діяльність змагання, яка виступає як оптимальний спосіб підвищення результативності тренувального процесу

ВВЕДЕННЯ

Актуальність досліджень. Спортивна підготовка велосипедистів охоплює декілька періодів їх вікового розвитку, кожен з яких має свої особливості, що є основою змісту тренувального процесу, побудова якого здійснюється відповідно до закономірностей спортивного вдосконалення вікового розвитку тих, що займаються. У науковій і методичній літературі достатньо повно представлена система планування спортивної підготовки в багаторічному аспекті, згідно якої весь процес ділиться на етапи: 1) початкової підготовки; 2) попередньої базової підготовки; 3) спеціалізованої базової підготовки; 4) максимальній реалізації індивідуальних можливостей; 5) збереження досягнень.

Широке освітлення ці питання отримали в підручниках, монографіях і докторських дисертаціях Л.П. Матвєєва, А.Д. Новікова, Л.С. Хоменкова, В.М. Дячкова, В.П. Пугача, Н.А. Фоміна, Ю.В. Верхошанського, В.В. Кузнецова, В.М. Зациорського, B.C. Фарфеля, М.Я. Набатникової, Г.І. Зозулина, В.А. Друзя, І.П. Ратова, Д. Харре, Р.Е. Мотилянськой, А.Н. Макарова, В.Н. Платонова, Ю.Д. Железняка, В.А. Запорожанова, А.А. Гужаловського.

Методичні аспекти проблем оптимізації багаторічного учбово-тренувального процесу в спорті викладені в роботах С.М. Вайцеховського, В. Петровського, Г.М. Панова, Г.С. Туманяна, Е.Г. Мартіросова, С.М. Дедковського і інших авторів.

Глибокі дослідження основ побудови спортивного тренування в багатьох видах спорту [4, 6, 7] показали, що тривалість, межі і зміст вказаних етапів можуть варіювати в певних межах залежно від індивідуальних можливостей і специфіки виду спорту.

Необхідність розгляду загальної структури процесу багаторічного тренування обумовлена тим, що без оптимізації його побудови на ранніх етапах вся робота з підготовки велосипедистів вищої спортивної кваліфікації на завершальних етапах не дає очікуваних результатів.

Аналіз стану велосипедного спорту в світі виявив тенденцію постійного зростання спортивних результатів і майстерності велосипедистів. Неухильне зростання спортивних досягнень свідчить про приховані функціональні можливості організму людини [22-26]. Проте приховані резерви організму можуть виявлятися лише в результаті наукової обґрунтованої системи підготовки спортсменів. Надалі спортивні досягнення прямо залежать від того, наскільки ефективно будуть визначені перспективні шляхи вдосконалення спортивного тренування. Необхідною умовою ефективного управління підготовкою спортсменів є відповідність програм тренувальних дій функціональним можливостям організму [19-21].

Одним з основних напрямів підвищення ефективності підготовки велосипедистів високого класу, що спеціалізуються в гонках переслідування, є вдосконалення силових і швидкісних можливостей гонщиків, рівень розвитку яких в значній мірі обуславливает швидкість проходження дистанції змагання. При цьому, специфікою прояву даних якостей у велосипедному спорті є співвідношення силових і швидкісних характеристик педалювання в змаганнях. Пошук шляхів ефективного використання велосипедистами повишенихпередавальних співвідношень в змаганнях тісно пов'язаний з питаннями розробки відповідних тренувальних програм силової направленості в рамках річного циклу підготовки. Це дозволить досягати максимального рівня силового потенціалу спортсменів до моменту їх участі в головних змаганнях сезону.

Мета дослідження полягає в підвищенні ефективності тренувального процесу в індивідуальній гонці переслідування.

Завдання роботи:

1. Вивчити динаміку зростання результатів в індивідуальній гонці переслідування.

2. Охарактеризувати систему підготовки велосипедистів до індивідуальної гонки переслідування.

3. Розробити мікроцикл тренувань в періоді передзмагання для гонщиків тих, що спеціалізуються в гонці переслідування.

Об'єктом досліджень була підготовка кваліфікованих велосипедистів.

Предметом досліджень є методика побудови підготовки кваліфікованих велосипедистів для участі в індивідуальній гонці.

Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися наступні методи досліджень:

1. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури.

2. Педагогічні дослідження і експерименти.

3. Медико-біологічні дослідження.

4. Математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів: проаналізована методика побудови тренувального процесу на етапах багаторічної підготовки велосипедистів.

Теоретичне значення роботи полягає в розкритті і конкретизації основних компонентів методики побудови тренувального процесу підготовки передзмагання з використанням різних методик. Матеріали курсовою доповнюють теорію і методику спортивного тренування кваліфікованих велосипедистів по питаннях планування безпосередньої підготовки до змагань.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості широкого використання запропонованих рекомендацій при плануванні учбово-тренувального процесу на етапі підготовки до головних змагань сезону з участю в індивідуальних гонках; у роботі тренерів по велоспорту в ДЮСШ, школах-інтернатах спортивного профілю, школах вищої спортивної майстерності, збірних команд Вузів, збірних командах областей і країни, при підготовці спортсменів “інваспорта” і ветеранів.

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

1.1 Етапи багаторічної підготовки велосипедистів

Періодизація тренувального процесу у велоспорті ґрунтується на загальних закономірностях розвитку тренованості і становлення спортивної форми.

Аналіз літературних джерел основ побудови спортивного тренування кваліфікованих спортсменів в багатьох видах спорту показав, що між етапами багаторічної підготовки немає чітких меж, їх тривалість може до певної міри варіювати, залежно від індивідуальних можливостей спортсменів, структури і змісту тренувального процесу (табл.1.1)

Таблиця 1.1

Етапи багаторічної підготовки

Параметри підготовки Етапи підготовки
Початковою Заздалегідь базовою Спеціалізовано базовою Максимальній реалізації Збереження досягнень
Річний об'єм роботи, годин 150-200 300-500 600-800 900-1400 1000-1200
Загальна фізична підготовка % 80-90 70-80 50-60 30-40 10-20
Спеціальна фізична підготовка % 10-20 20-30 40-50 60-70 80-90

Планування тривалості етапів слід починати виходячи з

оптимальної вікової зони, в якій спортсмен може максимально реалізувати свої індивідуальні можливості.

В середньому тривалість кожного етапу складає 2 – 2,5 року.

Не існує чітких відмінностей і в методиці підготовки велосипедистів на суміжних етапах багаторічної підготовки.

Етап початкової підготовки.

Основними його завданнями є: зміцнення здоров'я що займаються, різностороння фізична підготовка, навчання посадці, техніці їзди на велосипеді і техніці педалювання.

Підготовка велосипедистів на етапі початкової підготовки базується на загальних педагогічних принципах, тренувальний процес повинен бути безперервним і цілорічним.

Найбільш значний прогрес у вибраному виді спорту можливий лише на основі загального підвищення функціональних можливостей організму, різностороннього розвитку фізичних і духовних здібностей. На етапі початкової підготовки загальна і допоміжна фізична підготовка – це фундамент, на основі якого відбувається подальше вдосконалення юних велосипедистів. Їй приділяється основна увага – об'єм загальної і допоміжної підготовки складає до 90 %, а спеціальною – всього 10 % ( Поліщук Д.А., 1996р) [23-27].

В даний час набір в групи початкової підготовки по велосипедному спорту, як правило, проводиться в 11 – 12 років. Річний об'єм роботи у юних спортсменів значною мірою залежить від тривалості етапу початкової підготовки, яка, у свою чергу, зв'язана з часом початки занять спортом. Наприклад, якщо дитина почала займатися велоспортом в 11 років, то тривалість етапу початкової підготовки складатиме 2 року.

В деяких випадках діти з 9 – 10 років починають виявляти цікавість до велосипедного спорту. Тоді період початкової підготовки повинен скласти 3– 4 року, об'єм роботи протягом першого року невеликий -100 – 150 годин. Якщо ж майбутній велосипедист почав заняття велосипедним спортом з 13 – 15 років, то тривалість етапу початкової підготовки часто скорочується до одного або напівроки, а об'єм роботи з урахуванням попередніх занять в школі може досягти рівня його ровесників 250 – 300 годин в рік.

Восени, після відбору підлітків в групу, тренер знайомить їх з основами виду спорту, учить їзді на велосипеді на спеціальних майданчиках або доріжках стадіону. Взимку основна увага приділяється вправам з інших видів спорту і навчанню їзди на велотренажере. Навесні і літом їзда на велосипеді із заняттями по загальній фізичній підготовці. Заняття тривалістю 60 — 90 хвилин органічно поєднуються з уроками фізкультури в школі, носять переважно ігровий характер і проводяться 2 – 3 рази на тиждень

Підготовка велосипедистів на даному етапі характеризується винятковою різноманітністю засобів і методів з інших видів спорті і рухомих ігор. Не слід планувати тренувальних занять із значними фізичними навантаженнями, що припускають застосування одноманітних, монотонних навантажень. На жаль, на практиці ця вимога ігнорується. Відсівши з груп і втрата талановитих спортсменів відбувається із-за неправильного підбору і дозування вправ, їх одноманітності, загальної низької емоційності занять. На етапі початкової підготовки особливу увагу приділяють вдосконаленню техніки рухових дій (біг, ходьба на лижах, навчання різним спортивним іграм). В цей час у юного спортсмена закладається основа що припускає оволодіння широким комплексом різноманітних рухових дій.

У річному циклі не потрібно виділяти етапів підготовки. Взимку переважно проводять заняття без велосипеда, влітку — їзду на велосипеді поєднують із загальною фізичною підготовкою. Змагання зазвичай не планують ( Філін В.П. 1974р.) [34].

Етап попередньої базової підготовки.

Разом із завданнями, які вирішувалися на першому етапі, ставиться нова – формування стійкого інтересу юних спортсменів до цілеспрямованої багаторічної спортивної підготовки. Річний об'єм роботи складає 300 -500 годин.

На цьому етапі загальна і допоміжна підготовка в сумі можуть скласти 75% об'єму; збільшення частки спеціальне підготовчих вправ приводить до швидкого зростання результатів в підлітковому віці, проте надалі неминуче негативно позначається неперспективності спортсмена. Спеціальна фізична підготовка повинна складати 25% загального об'єму роботи. Технічне вдосконалення будується на різноманітному матеріалі переважно велосипедного спорту [20-22, 25, 27,33].

Так, велосипедисти освоюють всілякі навики їзди на велосипеді без управління кермом, їзді «на колесі», їзді в групі, їзді на велотренажере без зорового контролю, фігурній їзді, їзді по снігу, подолання крутих спусків і підйомів, проходження поворотів, віражів, розворотів, різних способів старту і фінішування, подолання природних і штучних перешкод, зміни в парних гонках і ін. В результаті роботи на цьому і подальшому етапі багаторічної підготовки юний спортсмен винен досить добре освоїти техніку більшості загально підготовчих і спеціальних рухових дій.

Підвищення функціональних можливостей систем організму наданому етапі носить різносторонній характер і планується з обліком і відповідно до особливостей природного розвитку рухових здібностей. Основну увагу звертають на розвиток швидкості. При високому темпі приросту фізичних здібностей не слід застосовувати вправи з високою інтенсивністю у поєднанні з нетривалими паузами відпочинку, не прагнути часто брати участь у відповідальних змаганнях, недоцільно планувати тренувальні заняття з великими навантаженнями і ін. На етапі попередньої базової підготовки, який зазвичай охоплює віковий діапазон 14 – 16 років, слід враховувати рухові здібності у підлітків різного віку і пов'язану з цим необхідність різносторонньої підготовки [3, 5, 24].

Зміст підготовки на даному етапі поступово спеціалізується відповідно вимогам вибраного виду спорту. Спостерігається поступове збільшення загального об'єму і інтенсивності роботи, особливо до кінця етапу. Структура річного циклу включає тривалий підготовчий період і нетривалий, всього з декількох гонок, змагання.

Етап спеціалізованої базової підготовки

Завданням етапу спеціалізованої базової підготовки є створення передумов для виключно напруженого тренування на подальшому етапі – этапемаксимальної реалізації індивідуальних можливостей. Підготовка стає більш спеціалізованою. Річний об'єм роботи на етапі спеціалізованої базової підготовки зростає до 600 – 800 годин, загальна фізична підготовка (ОФП) складає 20 %, допоміжна – 30 %, а спеціальна фізична підготовка – 50% всього об'єму роботи. На цьому етапі уточнюється майбутня спортивна спеціалізація [20, 21, 24].

Вирішуючи задачу підвищення функціонального потенціалу організму велосипедиста, не рекомендується використовувати великої об'ємної роботи, яка близька по характеру до змагання. Бажано застосовувати різні засоби, не віддаючи переваги таким, що гостро впливає. На даному етапі вже проводять спеціалізовані заняття для вдосконалення спеціальної витривалості. Проте найбільш напружені навантаження спеціальної спрямованості слід планувати лише на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

При підготовці велосипедистів до змагань в слід виконувати значні об'єми роботи, направленої на розвиток загальної витривалості. Спортсмени достатньо легко справляються з роботою аеробного характеру і для них тренери часто планують великі об'єми роботи саме такої спрямованості. Об'єм роботи на цьому етапі у багатьох велосипедистів досягає 70 – 80 % об'єму, виконуваного спортсменами високого класу на етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей, щоб, незалежно від майбутньої спеціалізації, створити спортсменові могутню аеробну базу. Передбачається, що надалі він зможе успішніше за інших виконувати великі об'єми спеціальної роботи [3, 7, 9, 11].

Проте це виправдано лише в тих випадках, якщо спортсмен має схильність до досягнень високих середніх або довгих дистанціях, оскільки зміст роботи відповідає по своїй спрямованості профільним якостям, що обумовлюють успіхи на різних дистанціях. Для майбутніх же спринтерів подібна базова підготовка шкідлива, вона стає непереборним гальмом в зростанні їх майстерності. У основі даного явища перш за все лежать зміни в структурі м'язової тканини яка перебудовується до роботи на витривалість, і її здібності до прояву швидкісних якостей пригноблюються. Тому планувати функціональну підготовку на етапі, що характеризується високим тренувальними навантаженнями, слідує диференційовано з урахуванням майбутньої спеціалізації спортсмена.

Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

Побудову тренувального процесу припускає досягнення максимально можливих результатів в номерах програми, вибраних як спеціалізація. В цей час істотно збільшується частка засобів спеціальної підготовки в загальному об'ємі тренувальної роботи.

Головне завдання цього етапу – досягнення найвищих результатів – диктує необхідність максимального використання найбільш сильних тренувальних дій, здатних викликати інтенсивне протікання адаптаційних процесів. Сумарні величини об'єму інтенсивності тренувальної роботи зростають до максимальних значень, широко використовуються заняття з великими навантаженнями, збільшується кількість занять в тижневих мікроциклах.

Загальний об'єм роботи за рік складає 900 – 1400 годин, частка загальної фізичної підготовки зменшується до 15 %, такий же об'єм і допоміжної підготовки, а спеціальна фізична зростає до 70% [20-23].

Спостерігається прагнення до застосування максимальних параметрів тренувальних і змагань навантажень, які за окремими показниками досягли граничних значень (табл. 1.2).

Слід пам'ятати, що само по собі застосування максимальних тренувальних навантажень, широкої практики змагання, жорстких режимів роботи, гострого спарингу, використання тренажерів, засобів відновлення, застосування полегшень або утруднень (зміна зовнішнього середовища, лідирування, дихання через збільшений мертвий простір, використання среднегорья, побудови тренувального процесу без днів відпочинку, застосування стрибкоподібного збільшення навантажень в році, декількох великих навантажень протягом одного дня і ін.) — всього того, що характеризує підготовку спортсменів високого класу на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, автоматично ще не забезпечує рішення основної задачі [19].

Таблиця 1.2.

Параметри тренувальної роботи велосипедистів високого класу на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

Параметри Мікроцикл За рік
Об'єм роботи, годин 30-50 1300-1500
Об'єм роботи, км. 800-900 28000-35000
Кількість днів занять 6-7 310-330
Кількість тренувань 12-20 600-650
Кількість змагань 20 100-120

Ефективність роботи залежить від того, наскільки тренер зуміє сумістити в часі період використання могутніх засобів тренувальних дій з періодом максимальної схильності організму спортсмена до досягнення найвищих результатів. До цього періоду організм спортсмена повинен бути підготовлений, з одного боку, природним розвитком, а з іншої – направленим перетвореннями, обумовленими багаторічною підготовкою. При поєднанні цих умов максимальні спортивні досягнення стають реальністю, якщо цього зробити не вдалося, то спортсмен демонструє результати нижче за тих, які він міг би показати.

Вивчення досвіду підготовки і виступів провідних велосипедистів миру дозволяє виявити найбільш характерні тенденції сходження до вершин майстерності залежно від вимог конкретної спортивної дисципліни, об'єму роботи різної спрямованості, динаміки тренувальних і змагань навантажень і ін. Вивчення цих тенденцій дозволить визначити найбільш ефективну тривалість тренування на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, встановити доцільну динаміку тренувальних і змагань навантажень, співвідношення роботи різної спрямованості.

Етап збереження досягнень.

Зміст роботи і характер завдань цього етапу мало відрізняються від попереднього етапу. Тут ставляться ті ж цілі, проте неминуче виснаження функціональних ресурсів організму, зниження його адаптаційних можливостей, пов'язані вже з віковими інволюційними процесами, а також з багаторічною дією високих фізичних навантажень, обумовлюють необхідність вираженого індивідуального підходу. Цьому сприяє накопичений досвід підготовки, який дозволяє визначити найбільш доцільні для конкретного індивіда способи визначення навантаження, найбільш ефективні засоби і методи, тобто розкрити індивідуальні особливості. Таким чином вдається підтримувати рівень спортивних досягнень.

На етапі збереження досягнень не завжди виправдано підвищення навантажень, важко утримувати і рівень навантажень на раніше доступних величинах. Тому спортсмени прагнуть утримати досягнутий рівень підготовленості за рахунок розширення не стільки функціональних можливостей, скільки вдосконалення майстерності, усунення приватних недоліків підготовленості при колишньому або навіть меншому об'ємі роботи. Скорочується і частка загальної фізичної і допоміжної підготовки, а частка спеціальної роботи зростає до 80 % [20-22].

Найбільш важкою проблемою є підвищення мотивації спортивної діяльності у спортсменів, результати яких вже не проявляють тенденції до подальшого зростання. Спонукальним мотивом для продовження тренування в жорстких режимах із застосуванням фізичної напруги може служити визнання суспільної цінності високого спортивного результату.

На даному етапі, як ніколи раніше, виявляється прагнення до використання тих засобів і методів, які через якісь обставини застосовувалися недостатньо або взагалі не застосовувалися Колишніми варіантами розподілу роботи не тільки не вдається битися прогресу, але навіть важко утримати результат, тому використовується значна вариативность величини тренувальних навантажень: на тлі зменшення загального об'єму роботи (1000 – 1200 годин у рік) міняються «ударні» заняття,, малих або середніх цикли навантажень. Ці чинники можуть виявитися ефективними на етапі збереження досягнень [21].

Слід зазначити, що багато фахівців етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей і етап збереження досягнень об'єднують і розглядають як етап підготовки до вищих досягнень. (Платонов В. Н.1997) [20].

1.2 Адаптація організму велосипедистів до тренувальних і змаганням навантажень

Спортивні змагання є кульмінацією тренувального процесу, оскільки в них виявляються інтегровані результати спортивного тренування, і вони дають можливість об'єктивно оцінювати її ефективність. Змагання мають виключно важливе, значення для спортсменів різного віку. Без участі в них немає спорту, немає виховання спортсмена.

Участь в змаганнях використовуються як дієвий засіб для стимулювання адаптаційних реакцій організму спортсмена. Змагання є активною частиною інтегральної підготовки, об'єднуючої всі види підготовки (фізичну, технічну, психологічну, тактичну) в єдину систему, направлену на досягнення високих спортивних результатів. Тільки в процесі змагань спортсмени можуть досягти рівня граничної функціональної напруги організму і виконати таке навантаження, яке непосильне в тренувальних заняттях.

Змагання є важливою складовою частиною спортивної підготовки спортсменів, сприяють вирішенню наступних завдань:

— пропаганді і популяризації спорту;

— привитию інтересу до занять спортом;

— вдосконаленню функцій організму;

— зміцненню здоров'я;

— розвитку життєво важливих фізичних і морально-вольових якостей;

— зростанню досягнень спортсменів.

Аналіз літературних джерел показав [12, 19, 21, 22, 32 і ін.], що важка фізична праця, посилена екстремальними кліматичними умовами, не здатна викликати в організмі людини таких адаптаційних перебудов, які спостерігаються у висококваліфікованих спортсменів. Це стосується навіть багатогодинної щоденної праці лісорубів в тропіках, сільськогосподарських робочих на висоті 3000-4000м над рівнем моря, шерков в Гімалаях, рикш в країнах Азії. Ніхто з осіб з таким характером професійної діяльності по особливостях адаптаційних перебудов серцево-судинної і дихальної систем не може порівнятися з бігунами на довгі дистанції, велогонщиками-шосейниками, лижниками-гонщиками і спортсменами, що спеціалізуються в інших видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості (Hollmann, Hettinger, 1980).

Дослідження науково-методичної літератури [1, 3, 24, 34 і ін.] свідчать про те, що досягши високого рівня спортивної форми, у спортсменів виявляються максимальні рівні тісноти внутрішніх міжкомпонентних кореляційних зв'язків, а після завершення періоду змагання ці зв'язки дуже швидко розпадаються до рівнів нижче, ніж в підготовчому періоді. Тому гостро встає проблема підтримки міжсистемних спеціалізованих для велоспорту зв'язків впродовж вельми тривалого підготовчого періоду.

Враховуючи ж багато варіантність шляхів досягнення високого спортивного результату, найбільш виправданим є акцент на розвиток загальних характеристик функціональних можливостей організму, які лежать в основі компонентів структури діяльності змагання.

Виявлено [18], що не дивлячись на виключно високі аеробні здібності спортсменів, що тренуються на витривалість, велике значення для досягнення високих спортивних результатів мають: здатність тривалий час утримувати максимальне споживання кисню ефективної техніки педалювання, обуславливающие економізує енерговитрат, що характерний для діяльності змагання.

У свою чергу, щороку може включати від одного до трьох, чотири і самостійніших макроциклів, кожен з яких завершується відповідальними змаганнями, вимагає спеціальної підготовки до них і, природно, нового, збільшеного (по відношенню до попередніх змагань) рівня адаптації (Платонов, 1988) [20-22].

Тривале утримання високого рівня адаптаційних реакцій в сучасному спорті характерний для завершуючого етапу багаторічної підготовки, пов'язаного із збереженням досягнень на максимально доступному рівні, і має свою складну специфіку. Високий рівень пристосування функціональних систем організму у відповідь на тривалі, інтенсивні і різноманітні подразники може бути збережений лише за наявності напружених підтримуючих навантажень. І тут виникає проблема пошуку такої системи навантажень, яка забезпечила б підтримку досягнутого рівня адаптації і одночасно не викликала б виснаження і зношування структур організму, відповідальних за адаптацію. Генетичні особливості конкретних індивідуумів далеко не завжди дозволяють вирішити цю задачу лише шляхом утримання досягнутого рівня адаптації. Виникає складна проблема пошуку методичних рішень, які дозволили б зберегти високий кінцевий результат при згасанні окремих компонентів адаптації за рахунок резервів, що збереглися, у вдосконаленні інших (Platonov, 1992, 1995) [20].

На думку В.С.Міщенко [14] і д.р. спортсмен не може протягом тривалого періоду підтримувати однаково високі спортивні результати. Спостерігаються періоди підвищення і спаду результатів. Відповідно до цього в процесі тренування виділяються три фази:

1 – фаза адаптації (зростання можливостей спортсмена);

2–фаза адаптованості – найвищої спортивної працездатності і її підтримки;

3 – фаза деадаптації – поступової втрати працездатності.

При адаптації організму до тренувальних і змаганням навантажень можливі реакції двох видів: 1) якщо навантаження будуть дуже великі і продовжуватися довго, відбудеться виснаження організму; 2) якщо навантаження не перевищують пристосовні резерви організму, відбувається мобілізація і перерозподіл енергетичних і структурних ресурсів організму, активізуються процеси специфічної адаптації і так далі

В умовах фізичних навантажень, характерних для тренувальної і змагання діяльності, всі резерви не використовуються (Мозжухин, 1982; Давіденко, 1984). Необхідно відзначити, що в умовах, найбільш характерних для головних змагань (Олімпійські ігри, Чемпіонати Світу і Європи і д.р.), які відрізняються виключно напруженою конкуренцією, несприятливими погодними умовами, що змінюються іноді, інтенсивним психологічним навантаженням, спортсмени високого класу часто здатні мобілізувати функціональні резерви, що знаходяться далеко за межею уявлень про можливості організму протистояти тривалій роботі в умовах прогресуючого стомлення, виявлених в умовах тренування і участі в другорядних змаганнях (Платонов, 1988) [20].

Питання про механізм індивідуальної (фенотипичной) адаптації полягає в тому, яким чином потенційні, генетично детерміновані можливості організму у відповідь на вимоги середовища перетворяться в реальні можливості.

Збільшені вимоги навколишнього середовища порівняно швидко приводять до утворення систем, які забезпечують більш менш адекватну адаптаційну реакцію організму на нові подразники. Проте для формування досконалої адаптації само по собі виникнення такої функціональної системи виявляється недостатнім. Необхідно, щоб в клітках, тканинах і органах, створюючих таку систему, виникали структурні зміни, що підвищують її потужність і взаємодію між різними складовими (Булатова, Платонов, 1996) [21].

Дієвий розвиток довготривалої адаптації пов'язаний з систематичним застосуванням навантажень, що пред'являють високі вимоги до системи, що адаптується. Інтенсивність розвитку довготривалих адаптаційних реакцій визначається величиной одноразових навантажень, частотою їх застосування і загальною тривалістю тренування. Найефективніше довготривала адаптація розвивається при частому використанні великих і значних навантажень, що пред'являють високі вимоги до функціональних систем організму. Структурні і функціональні зміни в серцевому м'язі (її гіпертрофія, збільшення потужності кальцієвого насоса волокон, багатих саркоплазмою, які відносяться до провідної системи серця, підвищення концентрації гемоглобіну і активності ферментів, відповідальних за транспорт субстратів до мітохондрій, збільшення кількості коронарних капілярів і маси мітохондрій і д.р.), є основою для підвищення можливостей серця і термінової мобілізації, збільшення швидкості і амплітуди його скорочення, швидкості і глибини діастоли, стійкості до стомлення (Astrand, Rodahl, 1986; Hartley, 1992) [22].

Такий характер довготривалої адаптації відноситься не тільки до серця, а закономірно виявляється на рівні м'язової тканини, органів нервової і ендокринної регуляції і ін. Наприклад, на рівні нервової регуляції адаптації функціональній системі пов'язана з гіпертрофією мотонейронів і підвищенням в них активності дихальних ферментів; на рівні м'язової тканини збільшується ємкість мережі капілярів, зростає кількість мітохондрій в м'язах. Збільшення кількості мітохондрій в м'язовій тканині разом із зростанням аеробної потужності сприяє зростанню здатності м'язів утилізувати, що обмежує накопичення лактату, забезпечує мобілізацію і використання жирних кислот, а у результаті сприяє інтенсивнішому і тривалішому виконанню роботи (Мєєрсон, 1981, 1986) [14].

Процес формування ефективної довготривалої адаптації нейрогуморальної системи організму пов'язаний із збільшенням показників її потужності і економічності. Підвищення потужності в першу чергу обумовлюється розвитком гіпертрофії мозкового шару надниркових і збільшенням в них запасів катехоламінів, гіпертрофією кори надниркових, зокрема її пучкової зони, що супроводжується змінами ультраструктури кортикоцитів, що приводять до підвищення здатності синтезувати кортикостероїди. Збільшення запасів катехоламінів приводить до їх більшої мобілізації при короткочасних навантаженнях вибухового характеру, попереджає їх виснаження при тривалих навантаженнях. Збільшення здатності кори надниркових синтезувати кортикостероїди забезпечує їх високий рівень в крові при тривалих навантаженнях і тим самим підвищує працездатність спортсменів (Горохов,1970; Віру і д.р., 1993) [5, 6].

Збільшення економічності нейрогуморальной системи виявляється в значно меншому вивільненні катехоламінів у відповідь на стандартні навантаження. Наприклад, вже тритижневе тренування на витривалість призводить до достовірного зниження концентрації катехоламінів в крові при виконанні стандартного навантаження в порівнянні з початковими даними, а після восьмитижневого тренування збільшення катехоламінів не спостерігалося взагалі (Winder et al.,1973).

Підвищення функціональних можливостей надниркових багато в чому визначає ефективність енергозабезпечення м'язової роботи. Катехоламіни активізують ключові ферменти глікогенолізу і гліколізу і, як наслідок, самі ці процеси в скелетних м'язах, серце і печінки збільшують вихід в кров з печінки глюкози і її транспорт в клітки міокарду і м'язів (Віру, 1984; Пшенникова, 1986) [6].

Приріст економічності діяльності нейрогуморальної системи при тренованості пов'язують з підвищенням адренореактивності тканин (Askew et al., 1975) і вдосконаленням механізму саморегуляції органів, функціональної системи, відповідальної за адаптацію (Пшеникова, 1986).

Та, що економізує адаптованого організму в порівнянні з неадаптованим виявляється:

В стані спокою – в зменшенні ЧСС з 65-75 до 30-50 в 1мин, частоти дихання – з 16-20 до 6-10 циклів в 1мин, зниженні хвилинного об'єму дихання на 10-12%, зменшенні споживання кисню на 20%;

При стандартному навантаженні – в зниженні споживання кисню в міокарді в 1,5-2 рази (Heiss et al., 1975), значно меншому збільшенні ЧСС і частоти дихання, в 2-2,5 разу меншому підвищенні рівня лактату в крові, менш вираженій реакції симпато-адреналової системи і відповідно меншому підвищенні рівня катехоламінів в крові (Пшенникова, 1986).

Раціонально побудований тренувальний процес приводить до різкого зростання функціональних можливостей органів і систем організму за рахунок вдосконалення всього комплексу механізмів, відповідальних за адаптацію. Застосування надмірних навантажень, що перевищують індивідуальні адаптаційні можливості спортсмена, вимагають надмірної мобілізації структурних і функціональних ресурсів органів і систем організму, кінець кінцем приводить до переадаптації, що виявляється у виснаженні і зношуванні функціональних систем, що несуть основне навантаження. Припинення тренування або використання низьких навантажень, не здатних забезпечити підтримку досягнутого рівня пристосовних змін, приводить до деадаптації – процесу, зворотному адаптації.

Надмірні навантаження певної спрямованості таять в собі дві небезпеки:

— можливість функціонального виснаження системи, домінуючої в адаптаційній реакції;

— зниження структурного і відповідно функціонального резерву інших систем, які безпосередньо не беруть участь в адаптаційній реакції (Мєєрсон, 1986, Platonov, 1992) [22].

Попередити ці негативні явища можна раціональним плануванням навантажень в мікро- і мезоциклах, а також в крупніших структурних утвореннях тренувального процесу.

Деадаптація є виразом чудовій здатності організму усувати невживані структури, завдяки чому можливе використання структурних ресурсів, що вивільняються, в інших системах організму і, таким чином, перехід під впливом зовнішнього середовища від однієї адаптації до іншої (Мєєрсон, 1986).

Процес деадаптації протікає дуже інтенсивно при повному припиненні тренування. В той же час продовження занять навіть прирізкою пониженому об'ємі (25-30%) здатне зберегти раніше досягнутий тренувальний ефект протягом достатнього тривалого часу – не менше 2-3мес. (Wilmore, Costill, 1994).

Дослідження показують, що рівень адаптації, придбаний в результаті п'ятирічних тренувань на витривалість, може бути втрачений протягом 6-8 тижнів періоду (Costil et al., 1985; Wilmore, Costill, 1994). Вже в перші тижні після припинення тренування наголошуються яскраві прояви деадаптації функціональної системи, що визначає рівень витривалості: протягом перших 6-24 дні на 14-25% зменшується кількість функціонуючих капілярів, розташованих навколо м'язового волокна (Saltin, Rowell,1980; Klausen et al., 1981); після дванадцяти денного пасивного відпочинку на 11% знижуються показники максимального серцевого викиду, на 7% — максимального споживання кисню (Coyle et al., 1983).

У прихованому вигляді адаптаційні реакції зберігаються тривалий час і служать основою для швидшого відновлення втраченого рівня адаптації при відновлення тренування після тривалого перервою в порівнянні з часом, витраченим на первинне формування адаптації (Пшенникова, 1986). Наприклад, гіпертрофія м'язової тканини, що є наслідком силового тренування, зникає в 2-3 рази повільніше, ніж виникає (Goldspink, 1974; De Vries, Housh, 1994). Важливо враховувати і те, що чим швидше формується адаптація, тим складніше утримувати досягнутий рівень і тим швидше вона втрачається після тренування.

Ця закономірність виявляється при розгляді ефективності методик розвитку різних фізичних якостей і функціональних можливостей систем організму, а також підготовленості спортсмена в цілому і може бути пов'язана з різними елементами структури тренувального процесу – етапами багаторічної підготовки, макроциклам, періодам і д.р. Фактами, підтверджуючими цю закономірність стосовно багаторічної підготовки є безліч випадків, коли стрибкоподібний приріст навантаження (у 2-3 рази протягом року), реалізований спортсменами вищого класу, дозволив їм в короткі терміни досягти виключно високих адаптаційних перебудов, показати видатні результати в найбільших змаганнях і одночасно не дозволив утримати придбаний рівень адаптації тривалий час, різко скоротив період їх виступу на рівні вищих досягнень. У теж час у спортсменів, які рівномірно впродовж багатьох років підвищували навантаження, наголошувалося планомірне зростання функціональних можливостей. На досягнення рівня адаптації, необхідної для успішної діяльності змагання в найбільших змаганнях, їм вимагалося значно більше часу. Проте саме ці спортсмени виявилися здатними виступати на рівні вищих досягнень тривалий час (Platonov, 1992)[20].

Слід пам'ятати, що підтримка структурних основ адаптації шляхом помірних фізичних навантажень, чим багатократне повторення циклів «деадаптація-реадаптація». Багатократна активація біосинтезу, необхідна для багатократного відновлення втраченого рівня адаптації, може привести до своєрідного локального зношування органів, що входять в систему, відповідальну за адаптацію (Мєєрсон, 1986).

Проте значно частіше зустрічається інша крайність: продовження тривалого і напруженого тренування при досягненні спортсменом граничних індивідуально обумовлених меж адаптації до тренувальних дій певного типу. Особливо це виявляється в щорічному плануванні великих об'ємів роботи аеробної і аеробно-анаеробної спрямованості в тренуванні спортсменів, що досягли біля граничних або граничних показників аеробних можливостей (Platonov, 1991). При цьому у них порушуються генетично регульовані процеси біосинтезу, відбувається атрофія ключових структур, лімітуючих функцію кліток міокарду, і, нарешті, виникає функціональна недостатність серця. Тут же часто криються причини відхилень в стані ЦНС, печінки і інших життєво важливих органів.

Надмірні фізичні навантаження можуть мати для організму негативні наслідки, які виявляються:

— у прямому зношуванні функціональної системи і особливо її ланок, що несуть основне навантаження;

— у явищах негативній перехресній адаптації, тобто в порушеннях функціональних систем і адаптаційних реакцій, не пов'язаних з фізичним навантаженням (Мєєрсон, Пшенникова, 1988; Щиглів і д.р., 1993).

Надмірні навантаження можуть привести до патологічної гіпертрофії міокарду, розвитку в нім дистрофічних і склеротичних змін, порушення обміну речовин, нейрогуморальной регуляції (Бутченко, 1974). Гостре фізичне перенапруження може також привести в крововиливу в серцевий м'яз, зокрема до гострого інфаркту міокарду з розвитком гострої недостатності серця, гострій дистрофії міокарду (Дембо, 1981).

Є безліч даних, що свідчать про те, що спортсмени високого класу, добре адаптовані до навантажень на витривалість, піддаються ризику раптової смерті від зупинки серця в час і відразу після граничних фізичних навантажень більшою мірою, чим люди, що не займаються спортом (Keren, Shoenfeld, 1981).

У числі причин преадаптації слід назвати також те, що в процесі окремих тренувальних занять, днів, мікроциклів порушуються необхідні співвідношення між об'ємом і характером тренувальних дій – з одного боку, і енергетичним потенціалом організму і можливостями до адаптації відповідних біологічних структур – з іншою. У таких випадках відбувається переадаптація органів і функціональних механізмів, що несуть невелике навантаження (Platonov, 1991; Wilmore, Costill, 1994).

Переважне кровопостачання м'язів за рахунок інших органів може привести до серйозних негативних наслідків. Слід пам'ятати, що в тренуванні сучасних спортсменів, що спеціалізуються у видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості, щоденний об'єм роботи аеробної спрямованості може досягати 4-6ч. Робота в такому режимі, як відомо, може продовжуватися протягом багатьох тижнів. Таким чином, в середньому близько 20% часу доби багато органів організму спортсмена відчувають нестачу кровопостачання. Таке тренування, приводить до різкого приросту можливостей аеробної системи енергозабезпечення, одночасно нерідко приводять до зменшення маси і кількості кліток в печінці, нирках і надниркових, негативно позначається на прояві вищої нервової діяльності – порушуються процеси вироблення, фіксації і відтворення тимчасових зв'язків. Спостерігаються і випадки порушення функції травлення у формі спазму стравоходу, шлунку, кишок, виразкових поразок і так далі (Пшенникова, 1986). Це стає абсолютно зрозуміло, якщо розглянути перерозподіл серцевого викиду в стані спокою і при навантаженнях різної потужності (таб.1.3).

Таблиця 1.3

Розподіл серцевого викиду в різні судинні області організму в стані спокою і при прогресуючому навантаженні до рівня максимальної аеробної потужності (Vander et al ., 1985)

Судинна область Величина серцевого викиду, мл мін-1
Стан спокою Легке навантаження (30%) Значне навантаження (75%) Максимальне навантаження (100%)
Великий мозок 720 (12%) 720 (6%) 720 (3%) 720 (2%)
Серцевий м'яз 240 (4%) 480 (4%) 960 (4%) 1200 (4%)
М'язів 1260 (21%) 5760 (48%) 17280 (72%) 26400 (88%)
Нирки 1320 (22%) 1200 (10%) 720 (3%) 300 (1%)
Печінка 1560 (26%) 1440 (12%) 960 (4%) 300 (1%)
Шкіра 540 (9%) 1920 (16%) 2640 (11%) 900 (3%)
Інші органи 360 (6%) 480 (4%) 720 (3%) 180 (0,7%)

При цьому в стані спокою у серцевий викид складав біля 6л мін-1, при легкому навантаженні – 12л мін-1, тренувального процесу без урахування етапу вікового розвитку спортсмена, при значній – 24л мін-1, максимальній – 30л мін-1.

Негативні ефекти адаптації, звичайно, не є неминучими, а є наслідком нераціонального побудованого процесу підготовки, застосуванням надмірних, не відповідних можливостям спортсмена навантажень; плануванням спрямованості тренувального процесу без урахування етапу вікового розвитку спортсмена.

Ефективне протікання пристосовних процесів в організмі спортсмена відповідно до вимог лижного спорту можливо лише при такій організації тренувального процесу, яка дозволяє помітно ускладнювати тренувальну програму на кожному черговому етапі багаторічної підготовки, в кожному черговому році або макроциклі. Виділяють наступні основні напрями ускладнення процесу підготовки:

— збільшення сумарного об'єму тренувального і змагання навантаження, що виконується протягом року або макроциклу;

— збільшення інтенсивності тренувального процесу;

— зміна спрямованості тренувального процесу і підвищення частки засобів, специфічної дії загального об'єму тренувальної роботи;

— використання чинників, що збільшують вимоги до організму спортсмена (для цього використовуються різні тренажери з примусовим режимом мобілізації можливостей мышечной і інших систем організму, тренування в умовах среднегорья і високогір'я і д.р.).

Від доцільності використання можливостей вказаних напрямів на різних етапах багаторічної підготовки у вирішальній мірі залежать темпи зростання майстерності спортсменів, максимальний рівень їх досягнень і тривалість виступів на вищому рівні.

Велике значення для формування ефективної довготривалої адаптації має раціональне планування спрямованості тренувальних навантажень на всіх етапах багаторічної підготовки, її відповідність специфічним вимогам, що пред'являються ефективною діяльністю змагання. Якщо ж спрямованість тренувального процесу на базових етапах багаторічної підготовки (попередньою базовою і спеціалізованою базовою) будується без урахування вимог, що пред'являється ефективною діяльністю змагання до різних функціональних систем організму, то це часто виявляється невизначним бар'єром в досягненні вищої спортивної майстерності.

Для спортсменів високого класу, індивідуальних можливостей, що знаходяться на етапі максимальної реалізації, і підготовлюваних до вищих досягнень, характерні виключно високі навантаження (табл.1.4).

Табліца1.4

Максимальні параметри тренувальної роботи спортсменів високого класу (чоловіки) на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (Платонов, 1997).

ВИД СПОРТУ

ПАРАМЕТРИ ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
За тижневий мікроцикл За рік
ВЕЛОСПОРТ

Час роботи, ч.

Об'єм роботи, км.

К-ть днів занять

К-ть тренувань

30-50

800-900

6-7

12-20

1300-1500

28000-35000

310-330

600-650

ЛИЖНІ ГОНКИ

Час роботи, ч.

Об'єм роботи, км.

К-ть днів занять

К-ть тренувань

30 – 40

400 – 450

6 – 7

12 – 15

1200 –1300

11000 – 12000

300 – 320

500 – 550

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

Час роботи, ч.

Об'єм роботи, км.

К-ть днів занять

К-ть тренувань

12 –13

280 –320

6 – 7

12 – 15

1200 – 1300

8000 – 9000

300 – 320

500 – 550

БІГ (НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ)

Час роботи, ч.

Об'єм роботи, км.

К-ть днів занять

К-ть тренувань

25 – 30

300 – 340

6 – 7

12 – 15

1100 – 1200

6500 – 7500

320 – 340

500 – 550

БІГ (НА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ)

Час роботи, ч.

Об'єм роботи, км.

К-ть днів занять

К-ть тренувань

30 –35

360 – 420

6 – 7

12 –18

1200 – 1300

8500 –9500

320 – 340

550 – 600

Розглядаючи ці дані, як найбільш загальний орієнтир, слід зазначити, що багато видатних спортсменів сучасності добилися перемог на чемпіонатах Світу і Олімпійських іграх при значно менших навантаженнях. Обумовлено це, як правило, раціональним використанням індивідуальних здібностей, значним скороченням об'єму роботи тієї спрямованості, яка вже не може привести до відчутного приросту функціональних можливостей, але може виявитися причиною переадаптації функціональних систем організму. Так, багато видатних спортсменів, які відрізняються високим рівнем аеробної продуктивності через структуру м'язової тканини, добилися граничних відносних величин VO2max вже в перші роки тренування, при підготовці до вищих досягнень виконують об'єм роботи, в, 1,5 – 2 рази менший приведеного в (табл.1.4).

Основну увагу в тренуванні вони концентрували на інших складових майстерності – швидкісно-силовій підготовці, вдосконалення техніки і тактики.

Разом з тим використання індивідуальне граничних величин тренувальних і змагань навантажень, характерних для сучасного спорту, в процесі багаторічної підготовки є одним з найважливіших принципів спортивного тренування, що забезпечують ефективне формування довготривалої адаптації. В даний час виділяють два підходи до цієї проблеми, органічно доповнюючих один одного, які знаходять застосування переважно в практиці залежно від кваліфікації і тренованості спортсменів, етапу багаторічної підготовки і періоду тренувального макроциклу.

Перший підхід передбачає рівномірне збільшення об'єму і інтенсивності подразників, що приводить до поступового збільшення дії на організм спортсмена і планомірного формування довготривалої адаптації до чинників дії.

Другий підхід пов'язаний з різким збільшенням на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей об'єму і інтенсивності навантажень, високою їх концентрацією в часі. Цей підхід пов'язаний з глибокою мобілізацією функціональних резервів організму спортсмена, проте, створює передумови для стрибкоподібного формування адаптаційних процесів в організмі. При цьому впродовж ряду років навантаження зростають рівномірно, а при досягненні спортсменом оптимальної вікової зони для демонстрації найвищих результатів і наявності необхідного рівня базової підготовленості планується стрибкоподібний (у 2–2,5 разу) приріст тренувальних і змагань навантажень (Платонов, 1984; Вайцеховський, 1993; Platonov, Fesenko, 1994) [20-23].

На питання про те, яка методика правильна, неможливо відповісти однозначно. Проведені дослідження не дають повного уявлення про зміну функцій спортсменів на різних етапах річного циклу. Остаточне рішення, можливо, тільки після того, як в практиці лижного спорту закріпиться тестування, і фахівці будуть точно знати необхідний рівень і динаміку розвитку фізичних якостей, для досягнення певних результатів. Поки ж вивчення наукової і методичної літератури указує, що до цього моменту в спортивній практиці ще утримується тенденція малоінтенсивної роботи аеробної спрямованості [7, 12, 15, 16 та інші].

Багато фахівців вивчали проблему нормування тренувальних навантажень і залежності тренувального ефекту від вікового розвитку функціональних систем організму. У методичній літературі можна знайти рекомендації щодо співвідношення засобів підготовки і їх використання, яке виражене у відсотках, кілометрах або годиннику. При цьому пріоритет в рекомендаціях, опублікованих з цієї проблеми, відданий оптимізації циклічного навантаження по зонах інтенсивності [18, 23, 32, 37 та інші] і визначенні співвідношення засобів загальної (ЗФП) і спеціальної (СФП) фізичної підготовки [6, 7, 14, 18, 21 та інші]. Питання про взаємозв'язок навантажень на витривалість і силу протягом річного циклу розроблене в набагато меншій мірі.

Оскільки одна з головних умов ефективності спортивної підготовки полягає у відповідності її змісту тому, яке повинне робити спортсмен в цільових змаганнях, при її побудові виникає проблема адекватного моделювання майбутньої діяльності змагання. Це виражається у втіленні спортсменом прогнозованих (модельних) параметрів майбутньої діяльності змагання за допомогою спеціально-підготовчих вправ, а потім в цілісних формах поведінки, які приблизно відтворюють, намічені її компоненти, склад і режим [9, 13, 24, 28 та інші]. Думка зводиться до того, що на загальному фоні поступового нарощування об'єму невисоких з інтенсивності навантажень, характерних для підготовчого періоду, вже із самого початку помалу включати модель тієї діяльності, яка чекає спортсмена в змаганнях.

Н.А. Багин вважає, що ефективним методом для досягнення високого розвитку необхідних фізичних якостей є метод моделювання мікроциклів тренувальної і змагання діяльності по інтенсивності застосованих навантажень, методів тренування, складності рельєфу трас, режиму навантаження і відпочинку.

В процесі багаторічного тренування одночасно, як правило, реалізуються можливості вказаних напрямів інтенсифікації тренувального процесу. Окремі роки або макроцикли характерні переважним використанням одного-двух з них при стабілізації характеристик в інших напрямах. Спортсмени високого класу, виключно добре адаптовані до різних чинників тренувальної дії, подальший розвиток довготривалої адаптації часто пов'язують із зменшенням ролі одних стимулів при різкому збільшенні інших. Особливо це виявляється в істотному зменшенні сумарного об'єму роботи (з 1200 – 1300 до 600 – 700ч.), практики змагання, навантажень окремих занять і мікроциклів при одночасно різкому підвищенні якісних характеристик тренувального процесу. Це, як правило, приводить до збереження і навіть до подальшого приросту досягнень за рахунок вдосконалення техніки, підвищення ефективності використання функціонального потенціалу в діяльності змагання, досконалість тактичної майстерності.

Основна увага повинна бути обернене не на спроби подальшого збільшення показників потужності різних функціональних систем, що роблять вирішальний вплив на досягнення високих результатів в конкретному виді спорту, а на підвищення ефективності використання раніше придбаного функціонального потенціалу в умовах специфічної тренувальної і змагання діяльності. Це передбачає різносторонню роботу по технико-тактическому і спеціальному психічному вдосконаленню. Що ж до функціональної підготовки, пов'язаної з підвищенням потужності функціональних систем, то тут виконуваний об'єм роботи повинен забезпечувати лише підтримку раннє досягнутих показників.

Приріст навантажень протягом тренувального року або макроциклу, так само як і при багаторічному плануванні тренування, може носити рівномірний і стрибкоподібний характер. Рівномірна динаміка навантажень характерна для підготовки спортсменів щодо не високої кваліфікації, а також для спортсменів високого класу на першому етапі підготовчого періоду. На другому етапі підготовчого періоду, а також на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань сезону найбільш ефективною часто виявляється стрибкоподібна динаміка навантажень. Так, на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань багато сильних спортсменів застосовують методичний прийом, суть якого зводиться до того, що за 6 – 8 тижнів до відповідальних стартів в структурі тренування виділяють 2-а мезоцикла.

Перший мезоцикл характеризується виключно високим об'ємом і інтенсивністю роботи, посилюванням її дії на організм тренуванням в умовах среднегорья, жорсткою конкуренцією в заняттях і тому подібне

Другий мезоцикл, навпаки, пов'язаний з невеликим об'ємом і інтенсивністю роботи, широким застосуванням засобів відновлення і активного відпочинку. В результаті гранична мобілізація функціональних ресурсів в першому мезоциклі реалізується в адаптаційних перебудовах на другому мезоцикле (Platonov, 1992) [20].

Таким чином, саме скачкообразность динаміки навантаження з урахуванням стилю пересування на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань розглядається як чинник інтенсивної стимуляції адаптаційних реакцій, що забезпечують додатковий приріст тренованості і вихід на рівень вищих досягнень до моменту головних стартів сезону.

1.3 Чинники, що визначають структуру фізичної працездатності

Сучасна епоха характеризується зростаючим впливом науки на всі сфери буття людини. Радикальні зміни торкнулися не тільки областей матеріального і духовного життя суспільства, але і такої області як спортивної діяльності — управління тренувальним процесом спортсменів. Його істотною межею з'явилося вивчення складних систем різної природи, зокрема функціональних особливостей побудови цілого організму, що включають розуміння, в світлі розвитку фізичної працездатності спортсмена.

При дослідженні спортивної діяльності в першу чергу виникають проблеми взаємодії рухових здібностей і функціональних систем організму [7, 18, 24, 31]. Велике число фізичних вправ, використовуваних в практиці, і складність їх взаємовпливу у взаємодії з функціональними особливостями побудови цілого організму приводять до пошуку загального підходу, який дозволить представити в стислому вигляді різноманіття відносин між ними.

У теорії фізичного виховання була розроблена концепція фізичних якостей. У це поняття входить комплекс рухових можливостей, які виявляються схожим чином в різноманітних рухах. Заціорський В.М. (1966) виділив чотири основні фізичні якості: швидкість, силу, спритність і витривалість.

При дослідженні рухових можливостей людини використовуються методи багатовимірного статистичного аналізу і, як правило, показники двох тестів: енергетичні і ергометричні. Енергетичні критерії характеризують рівень розвитку аеробних і анаеробних можливостей, а ергометричні характеристики відображають ступінь розвитку різних рухових якостей [20].

Для виділення і обґрунтування фізичних якостей і функціональних можливостей широко застосовуються методи факторного аналізу [1, 3, 7, 18, 24, 31]. В цьому випадку досліджувані показники визначаються як чинники, що впливають на досягнення в групі схожих завдань. В результаті проведення такої обробки результатів тестування основні чинники можуть бути виділені в експерименті, а його вплив на результати в тестових завданнях отримують кількісну оцінку.

Вперше методи факторного аналізу при дослідженні рухових здібностей були застосовані з використанням біфакторної моделі [7, 13, 14, 21]. Виділявся основний чинник, який надалі був названий «загальна тренованість» [1, 7, 11, 14, 21, 36], а також ряд специфічних чинників. Надалі подібні роботи набули широкого поширення [7, 18, 24, 31, 37 і ін.]. Питання полягає в тому, від яких чинників (фізичних якостей, функціональних можливостей) залежать досягнення спортсменів в різних вікових періодах і які виявляються в даному комплексі завдань, що і складає предмет багатьох досліджень. Такий підхід відкриває широкі можливості для вирішення завдань, пов'язаних з аналізом підготовленості людини [1, 2, 7, 12, 24, 31]. Виділення основних чинників, що впливають на працездатність спортсменів, і їх математичний аналіз дозволяє описувати об'єкт, що вивчається, шляхом перетворення великих масивів інформації в компактнішу форму [4, 10, 14, 21].

У уникненні дублювання інформації при отриманні результатів тестування, оскільки частина показників зазвичай взаємно корельована, застосовується факторний аналіз. У цьому спостерігаються певні переваги в порівнянні з іншими методами [21]: а) при використанні факторного аналізу сукупність показників, що вивчаються з погляду зв'язків між ними, не вибирається довільно, цей метод дозволяє виявити основні чинники, що роблять істотний вплив в даній області; б) факторний аналіз не вимагає попередніх гіпотез, навпаки, він сам може служити методом висунення гіпотез; у) факторний аналіз не вимагає апріорних припущень щодо того, які змінні незалежні, а які залежні, він не гіпертрофує причинні зв'язки і вирішує питання про їх міру в процесі подальших досліджень [21].

При даному методі досліджень чинники розглядаються не як набір окремих частин або компонентів, а як рушійна сила процесу, що вивчається, що відповідає дійсному значенню терміну. На підставі огляду спеціальної літератури можна укласти, що в циклічній м'язовій діяльності основними чинниками є продуктивність біоенергетичних систем організму, а також відповідність морфологічних структур особливостям вибраного виду діяльності. При порівнянні результатів факторного аналізу працездатності у спортсменів різних вікових груп виділяються характерні риси в її структурі. Зіставлення результатів показало, що структура спеціальної працездатності трансформується у міру адаптації до фізичних навантажень. Характер цих змін специфічний, визначає рівень функціональних можливостей і може служити основою для оптимального планування тренувальних навантажень для спортсменів різного віку і підготовленості [20-22].

1.3.1 Значення різних чинників в підготовці спортсменів

Результати в спорті залежать від багатьох чинників (педагогічних, біологічних, соціальних), що діють самостійно і у взаємозв'язку один з одним.

Ролі чинників, що визначають успіх в спорті, відведено значне місце у ряді вітчизняних і зарубіжних робіт [1, 4, 13, 384]. Озолін Н. Р. [17] показав, що до основних чинників слід віднести:

а) рівень матеріального добробуту народу

б) ефективність організації тренувального процесу

в) наявність спортивних баз.

Особливе місце Н. Г. Озолін відводить педагогічному керівництву, плануванню тренування, гігієнічному режиму, лікарському контролю.

Найбільш істотними чинниками, що впливають на спортивний результат в більшості видів спорту, є: вік і стаж спортсмена, його зовнішні морфологічні ознаки, функціональні можливості, рівень найважливіших столон його підготовки (фізичною, технічною, тактичною, психологічною і теоретичною), здатність до відновлення після великих тренувальних навантажень (фізичних і психічних), стан здоров'я [17].

Булкін В. А. відзначає три групи чинників, що впливають на спортивний результат :

1) педагогічно відносно керовані — функціональний стан фізична, технічна, тактична, психологічна підготовленість

2) “проміжні” — стан здоров'я, особові властивості, індивідуально-типологічні

3) педагогічно мало або зовсім некеровані — вік, стаж, соціальне середовище, умови змагань.

Жмарев Н. У., розглядаючи можливості, що визначають зростання спортивних результатів у веслуванні, виділив три групи чинників:

1) генетична (природжена) або індивідуальна обдарованість до занять веслуванням

2) система тренувань

3) умови життя і побуту.

Розкриваючи особливості першої групи чинників автор враховує наступне:

а) ступінь мотивизації до занять веслуванням

б) психічну стійкість

в) здібність спорсмена до адаптації

г) показники фізичного розвитку тих, що займаються

д) ритм і темп біологічного дозрівання організму.

До другої групи чинників відносяться всі компоненти системи тренування :

а) об'єм тренувальних навантажень

б) поєднання навантажень по направленості на переважний розвиток загальної (аеробною) або швидкісної (анаеробною) витривалості

в) виховання фізичних якостей (сили, швидкості, силової витривалості

г) орієнтація на технічну і психологічну підготовку

д) раціональний розподіл тренувальних режимів.

У третю групу чинників, пов'язаних з організацією побуту і умов життя, автор включає:

а) ресурс вільного часу, необхідного для тренування і відпочинку

б) сон, достатній для відновлення сил

в) правильно організоване і збалансоване живлення.

Жмарев Н. У., завершуючи перерахування і характеристику чинників, що визначають зростання результатів, стверджує, що, окрім перерахованих чинників, в процесі багаторічного тренування існує залежність від стажу занять спортом, рівня спортивного результату і віку спортсмена. Дослідження в більшості випадків приводять до того, що основними чинниками, що визначають результат в різних видах спорту, є чинники фізичної, технічної і психологічної підготовленості.

1.3.2 Чинники, що роблять вплив на спеціальну підготовленість велосипедистів

Особливості велоспорту, для якого властива виключно висока напруженість м'язової діяльності, обуславливает пошук чинників, що визначають спортивний результат залежно від рівня розвитку спеціальної витривалості спортсмена. Вважаючи спеціальну витривалість базою для досягнення високих результатів у велоспорті, ми вивчили ряд літературних джерел по видах спорту циклічного характеру, пов'язаних з проявом витривалості [7, 20-30, 34]. За даними цих джерел, здатність проявляти високий рівень спеціальної витривалості визначають багато чинників. Одними з провідних чинників є фізіологічні. В. С. Міщенко в своїй роботі [14] приводить систематизацію приватних і узагальнених ізіологічних чинників лімітації працездатності в динамічних навантаженнях грають роль, як фізіологічні, так і біохімічні чинники самого м'яза — обмеження її здатності використовувати кисень, що доставляється, субстрати окислення і гліколізу, так і максимальна здібність системи доставки кисню до енергетичних утворень працюючих м'язів, видалення метаболітів і підтримка теплового балансу.

Деякі дослідники для контрастного фізіологічного аналізу виділяють інші потужності навантажень по діапазону їх граничної діяльності. Так, Кеул виділяє такі види навантажень, розглядаючи їх як види тренування:

1) тренування з періодами навантаження менш 30с. Основний функціональний ефект таких навантажень — сила і швидкість, збільшення кількості міофібрил, активності ферментів АТФ-АЗИ КФ-кинази.

2) тренування з періодами навантаження 1-3 хв. Основний функціональний ефект аеробна здатність і локальна м'язова витривалість. У нижньому діапазоні цієї групи навантажень спостерігається виразне переважання гліколізу і накопичення лактату. Найбільшою мірою вдається “навантажити” гліколітичну систему при 4-5 повтореннях граничного навантаження біля 1 хв з інтервалами відпочинку 2-4 хв. Це одна з найбільш інтенсивних форм тренування, яке психологічно переноситься, як дуже важка. Деякі дослідники пропонують застосовувати інтервали відпочинку, що скорочуються.

3) тренування з періодами навантаження, принаймні, 3-4 хв з використанням в роботі великого об'єму м'язових груп — близько 2/3 м'язової маси. Умовною верхньою межею тривалості такого навантаження є 8-10 хв. Її основний функціональний ефект-збільшення аероробної потужності, що характеризується величиною МПК і характеристик центральної циркуляції, зовнішнього дихання, потужності газотранспортних функцій в цілому і системи бутефуровання, компенсації ацидозу. В цьому випадку, окрім великого обєму м'язової маси, в інтенсивній роботі необхідний великий силовий компонент навантаження.

4) тренування з періодами навантаження 1-3ч і функціональний ефект — поліпшення окислювальної здатності м'язових кліток, метаболічній продуктивності організму.

Є і інші розділення діапазонів тривалості навантажень граничної інтенсивності, які ґрунтуються на що виразно розрізняється їх фізіологічному ефекті. Якщо спробувати узагальнити всі лімітуючи працездатність чинники, то можна виділити чотири основні компоненти обмеження спеціальної працездатності спортсмена:

1) м'язовий (локальний) компонент (енергетичний, координаційний потенціал м'язів)

2) вегетативний системний компонент (доставка кисню, субстратів енергетичних процесів і очищення від метаболітів і тепла)

3) метаболічний компонент (енергетичні ресурси організму, теплоутворення)

4) регуляторний компонент (регуляторна інтеграція, оптимізація фізіологічної реактивності).

На кожній дистанції змагання значення тих або інших чинників лімітації працездатності різне. Деякі чинники матимуть найбільшу питому вагу, інші ж можуть бути малоістотними. Поглиблення розуміння фізіологічних чинників лімітації працездатності, систематизація їх при тій або іншій довжині дистанції змагання створює підстави для регламентації засобів тренування. Викладений матеріал ілюструє можливості програмування тренування по її спрямованості на біологічній основі. Основою можуть служити чіткі, систематизовані уявлення про провідні фізіологічні чинники лімітації працездатності в умовах навантаження змагання. На їх основі може бути складена стандартна програма співвідношення засобів тренування для кожної дистанції змагання. Вона коректується з урахуванням індивідуальних здібностей лімітуючих чинників, виявлених при фізіологічному тестуванні. Такий погляд на вибирання засобів тренування, їх структури, приводить до необхідності вироблення нового вигляду тренуючих дій, модифікацій режимів виконання навантажень, направлених на поглиблення спеціалізованої їх дії з погляду подолання тієї або іншої сторони лімітації. Для поглиблення спеціалізованої дії тренувальних навантажень на значущих лімітуючих чинниках можуть бути розроблені спеціальні нетрадиційні режими навантажень і інших направлених дій.


РОЗДІЛ 2

Методи і організація досліджень

2.1 Загальна характеристика методів досліджень

Для вирішення поставлених завдань використовувалися загальноприйняті і спеціально розроблені методи досліджень.

1. Методи теоретичного аналізу, узагальнення.

2. Методи педагогічного обстеження: спостереження, тестові випробування фізичної підготовленості.

3. Методи педагогічного експерименту.

4. Методи медико-біологічного обстеження, фізіологічні проби.

5. Обчислювальні, статистичні і інші методи кількісного аналізу і формалізованого представлення даних.

2.1.1 Методи теоретичного аналізу і узагальнення н ауково-методичної літератури

Вивчення і узагальнення вітчизняної і зарубіжної науково-методичної літератури. При вивченні і аналізі літературних джерел з даної проблеми виявилися основні чинники, від яких залежить результат у велоспорті, найбільш раціональні на наш погляд засоби і методи, вживані велосипедистами різної кваліфікації і спортсменами, представниками інших видів спорту циклічного характеру і видів спорту, пов'язаних з проявом сили. Основна увага була зосереджено на роботах по проблемах силової підготовки у спортсменів високої кваліфікації. У зв'язку з цим не менший інтерес представляла для нас література по різних питаннях, пов'язаних з модельними характеристиками (як силовими і спеціальними силовими, так і фізіологічними). Були піддані аналізу праці, що містять відомості з питання, що вивчається, з анатомії, спортивної фізіології, біохімії, біомеханіки, теорії і методики фізичного виховання.

Інтерв'ювання і опит тренерів і спортсменів. При узагальненні досвіду передової спортивної практики враховувалися точки зору ведучих українських, російських і деяких зарубіжних тренерів і фахівців, викладачів Вузів і спортсменів. Інтерв'ювання і опит проводилися в основному у формі особистих бесід, аналізу накопиченого в цьому питанні досвіду. Ці дані допомогли глибше і різносторонньо вивчити і узагальнити питання, що цікавлять нас. Збір даних, а також бесіди з провідними тренерами і фахівцями проводилися на змаганнях по лижному орієнтуванню, іншим видам спорту в багатьох містах України, Росії, а також за кордоном.

Аналітичний огляд літературних даних і опиту тренерів і спортсменів представлений в гл.1. За наслідками літературного огляду і опиту оцінено полягання проблеми силової підготовки у велоспорті. Виявлені основні напрями з проблеми, що вивчається. У результаті конкретизована постановка проблеми дослідження і висунута робоча гіпотеза її рішення.

2.1.2 Методи педагогічних досліджень

Педагогічні спостереження. На всіх етапах дослідницької роботи нами широко використовувався метод педагогічних спостережень. Об'єктом цих спостережень з'явився тренувальний процес у велоспорті, а зокрема, тренувальний процес в збірній Харківській області. Особлива увага була приділена тренуванням, завданням яких був розвиток силових якостей за допомогою застосування стандартних силових комплексів вправ. Спостереженням необхідно було виявити, як в процесі тренування змінювалися якісні і кількісні силові показники виконання вправ, а відповідно і власне силові показники спортсменів. Нас цікавило, як різні по ступеню навантаження (мала, середня, значна, велика) впливають на організм спортсмена, яка послідовність вправ в комплексі найбільш ефективна, яка послідовність комплексів в тренувальному занятті раціональніша і яким чином краще побудувати тренувальний процес в мікроциклах, щоб забезпечити підвищення ефективності останнього. Для детальнішого аналізу тренувального процесу із застосуванням стандартних тренувальних завдань силовій спрямованості була вибрана група спортсменів, членів збірної команди Харківської області по велоспорту (вік 17-24 року, кваліфікація МС, КМС і 1 розряд, стаж занять спортом – 6-10 років, кількість – 8 чоловік). Оцінку ефективності застосування комплексів вправ силової спрямованості проводили за допомогою найбільш інформативних, на наш погляд, тестів і контрольних випробувань, що дозволяють оцінити динаміку, як власне-силових показників, так і показників, що характеризують спеціальні силові якості велосипедиста.

2.1.3 Медико-біологічні методи дослідження

Електрокардіографія. Запис електрокардіограм до і після навантаження проводився на електрокардіографі вітчизняного виробництва по загальноприйнятій методиці в умовах обласного диспансеру.

Функціональні тести і проби. В процесі досліджень ми використовували деякі із загальноприйнятих тестів і проб:

1) Середній артеріальний тиск, що є одним з важливих показників гемодинаміки. Математичний метод обчислення середнього тиску:

Адср. = Аддіаст. + АТ сист. / 2

Спостереження показують, що при фізичному стомленні середнє АТ підвищується на 10-30 мм. рт. ст.

2.1.4 Методи математичної статистики

Щоб об'єктивно оцінити ступінь надійності і достовірності отриманого матеріалу досліджень, виявити закономірність і зміну показників, що вивчаються, нами були використані методи математичної статистики. Після закінчення кожного етапу досліджень оброблялися кількісні дані, що характеризують динаміку власне силових і спеціально силових показників. Все це дало можливість привести отримані дані у визначену і зручну для аналізу форму. З метою кількісного аналізу результатів досліджень і встановлення статистичної незалежності були використанізагальноприйняті способи обробки даних з обчисленням наступних показників:

х — середня арифметична;

у – середньоквадратичне відхилення;

m — помилка репрезентативності середньої арифметичної;

t — достовірність відмінності між середніми величинами (по критерію Стьюдента);

r — коефіцієнт кореляції.

РОЗДІЛ 3

3.1 Підготовка велосипедистів до гонок на треку

Останніми роками деякі велосипедисти добивалися вельми високих результатів на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і в інших крупних міжнародних змаганнях. Разом з тим бували випадки, коли добре підготовлені спортсмени недостатньо успішно виступали у відповідальних змаганнях. Це можна пояснити тим, що вони небилиці підведені до змагань з урахуванням їх індивідуальних здібностей.

Управління тренувальним процесом на завершальному етапі підготовки до змагань повинне бути системою, що забезпечує досягнення запланованого спортивного результату, доведення організму спортсмена до «піку» спортивної форми.

У періодизації тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації використовуються наступні мікроцикли, що відрізняються за своїм характером і спрямованістю: що втягує, ударний, такий, що підводить, змагання і відновний. Декілька особлива роль в цьому списку відводиться мікроциклу, що підводить, який застосовується перед відповідальними змаганнями. Це найвідповідальніший, критичніший період підготовки спортсмена. На думку багатьох авторів, неправильне його використання може звести нанівець наполегливу роботу, яка була виконана в перебігу всього року.

Вивчення окремих сторін підготовки передзмагання присвячено багато досліджень. Майже всі автори стверджують, що в цей період зменшується загальний об'єм навантаження і кількість повторень, збільшуються інтервали відпочинку між повтореннями, підвищується інтенсивність виконання вправ.

У велосипедистів-переслідувачів під час тренувальних занять на шосе і треку для коректування інтенсивності тренувальних вправ і інтервалів відпочинку періодично реєструють частоту серцевих скорочень.

При підготовки до відповідальних змагань можна істотно підвищити рівень фізичних якостей і спортивних результатів не тільки шляхом зниження різних об'ємів навантаження, але і шляхом зменшення кількості відрізань, прохідних з високою швидкістю.

3.2 Підготовка велосипедистів в підготовчому періоді

Аналіз стану велосипедистів виявив тенденцію постійного зростання результатів і майстерності у всіх олімпійських дисциплінах трекової програми, подальше зростання досягнень радянських спортсменів прямо залежить від того, наскільки вірно визначені шляхи подальшого вдосконалення спортивного тренування.

Неминучість найближчої стабілізації світових спортивних досягнень, що неодноразово наголошувалася раніше, не підтвердилися. Точніше, темпи зростання досягнень навіть збільшилися.

Методика підготовки до індивідуальної гонки переслідування складається з наступних основних напрямів: розвиток спеціальної витривалості, запасної швидкості, дистанційної витривалості технико-тактической підготовки.

Характерною тенденцією розвитку сучасного спорту вищих досягнень є об'єм змагання, що постійно розширюється, на шосе, збільшення загальної кількості змагань в річному циклі, сприяє розвитку швидкісно-силових якостей, в одному макро циклі тренування виділяються етапи ранніх і основних змагань, для підготовки до основних змагань використовується ціла серія стартів.

Календар змагань повинен бути підпорядкований цілям підготовки з урахуванням необхідної кількості стартів, кваліфікованим спортсменам велосипедистам рекомендовані для освоєння сучасні об'єми навантажень змагань, для тих, що спеціалізуються в індивідуальній гонці переслідування — 7000 км.; з них 5500 км. в змаганнях на шосе і 1500км в змаганнях на треку, загальна кількість стартів для тих, що спеціалізуються в індивідуальній гонці переслідування — 105 зокрема 45 стартів на основній дистанції.

Аналіз літературних джерел, методичних матеріалів [7, 8, 11, 13, 33] показав, що в даний час на 1 етапі підготовчого періоду використовується час, тренувальні навантаження різні за об'ємом, так в планахсильних спортсменів зустрічаються навантаження в діапазоні від 2800 до 4500 км. в місяць.

Знаходження кількісних величин загального об'єму навантаження в місячному циклі тренування було присвячено 1-е завдання дослідження. Зміст її полягав в тому, велосипедисти 3-х груп виконали різний об'єм навантаження і засобів загальної фізичної підготовки. Перша група спортсменів виконувала в перебігу місяця навантаження загальним об'ємом 1800, друга – 2700, третя — 4200 км.

На підставі результатів експерименту був зроблений вивід про те, що на першому етапі підготовчого періоду загальний об'єм навантаження є чинником, що надає позитивну дію на рівень спеціальної витривалості. Спортсмени високого класу здатні виконувати в місяць загальний об'єм навантаження, рівний 5000 км., що більшою мірою сприяє спеціальній витривалості.

У другому експерименті визначалася дія загального об'єму інтенсивного навантаження на спеціальну витривалість і швидкісні можливості велосипедистів на 2 етапі підготовчого періоду /лютий — квітень/.

Дані експерименту дозволили зробити вивід про те, що збільшення об'єму інтенсивних вправ на 2 етапі підготовчого періоду до 65% від загального об'єму навантаження позитивно впливає на рівень спеціальної витривалості велосипедистів.

Слід зазначити, що рівень швидкісних можливостей певною мірою відображає виконану величину навантаження. Якщо швидкісні можливості спортсменів впродовж декількох мікроциклів знаходяться на високому рівні, то показник спеціальної витривалості залишається без змін або навіть знижується. Особливо явно виявляється в періоді змагання. Можна припустити, що рівень швидкісних можливостей є одним з основних критеріїв оцінки стану спортсменів.

При підведенні підсумків можна зробити висновок про те, що у велосипедному спорті доцільно збільшувати об'єм інтенсивного навантаження на другому етапі підготовчого періоду до 75%.

Іншим чинником впливає на рівень спеціальної витривалості є співвідношення навантажень силового і швидкісного характеру, в загальному об'ємі інтенсивного навантаження. Не слід забувати про постійне спостереження за частотою серцевих скорочень, враховуючи індивідуальні здібності кожного гонщика, що представляє можливість простежити за індивідуальною можливістю спортсмена переносити навантаження, якісним виконанням даної роботи і своєчасним попередженням надмірною пері навантаження.

Таким чином, ефективність розвитку спеціальної витривалості на 2 етапі підготовчого періоду залежить від питомої ваги інтенсивної роботи швидкісної і силової спрямованості. Рівномірне співвідношення об'ємів тренувальних навантажень швидкісного і силового характеру більшою мірою сприяє вихованню спеціальної витривалості, чим переважне виховання одне з них. Наступним етапом дослідження було вивчення дії на спортсмена інтенсивного навантаження, виконаного з різною швидкістю на 2 етапі підготовчого періоду.

Застосування підвищеного об'єму тренувального навантаження із швидкістю 90-95% від максимального, переважного в даних відрізках дистанції на 2этапепідготовчого періоду сприяють ефективнішому зростанню спеціальної витривалості.

Проте отриманий вивід правомірний тільки при арифметиці рівня розвитку спеціальної витривалості. У подальших дослідженнях було виявлено, що при високому початковому рівні спеціальної витривалості це вивід втрачає своє значення.

Велосипедисти з експериментальної групи на початку 1 етапу підготовчого періоду мали високий рівень спеціальної витривалості оскільки в грудні вони вже мали об'єм 5000 км. з них 500 км. змаганнях в одноденних гонках в Криму, і відповідно, були добре підготовлені. Останнє навантаження планувалося так, щоб спортсмени на 1 етапі підготовчого періоду мали хороший фундамент для підготовки до основних змагань сезону. Проте застосування на 2 етапі підготовчого періоду інтенсивних навантажень, що виконуються переважно в даних відрізках дистанції із швидкістю 90-95%, не дало очікуваного збільшення спеціальної витривалості, хоча рівень загальної витривалості значно виріс. І лише включення в періоді змагання вправ, що виконуються на середніх відрізках дистанції з швидкістю змагання сприяло зростанню спеціальної витривалості.

Наступне завдання дослідження передбачало вивчення два варіантів навантаження бреши проведенні спортсменів до відповідальних змагань сезоні.

Велосипедисти були розділені на досвідчені групи контрольну і експериментальну. Кожен варіант навантаження складався з 7 денних мікроциклів, що входить в один передзмагання мезоцикл. об'єми тренувальних навантажень в мезоциклі були також об'єми навантажень третього мезо циклу, оскільки істотних змін при виконанні їх спортсменами не протязі спортивних семи днів не спостерігалося. Об'єми навантажень в сумі за два перші мікроцикли в обох групах також були рівними і наголошувалися лише розподілом швидкісного навантаження при подоланні спортсменами середніх відрізань дистанції на цьому етапі підготовки були такими, що визначає і складала 60% всієї швидкісної роботи. Тому основна увага була направлена на визначення, в якому з двох мікроциклів навантаження повинне бути інтенсивним.

3.3 Підготовка в передзмагальний період

Останніми роками у велосипедному спорті спостерігається тенденція до збільшенню навантаження змагання. Сильні велосипедисти мають більше 120 стартів в році. У зв'язку з тим, що навантаження змагань є одній з форм спортивного тренування і займають в загальному об'ємі навантаження значне місце. Було завдання визначити вплив різних видів змагань на розвиток спеціальних фізичних якостей [19, 27, 31, 35].

Таким чином, було встановлено, що збільшення спортивного результату в індивідуальній гонці переслідування можна чекати при використанні рівномірного, а не змінного режиму роботи, як це має місце в групових і командних гонках. Участь гонщиків-переслідувачів в багатоденних змаганнях робить позитивний вплив на динаміку загальної і спеціальної витривалості і позитивно позначається на їх швидкісних можливостях в підготовчому періоді.

На підставі проведених досліджень були найраціональніше згруповані види тренувальних і змагань навантажень на різних етапах річного никла підготовки.

Проведений аналіз двох систем підготовки до індивідуальної гонки переслідування на прикладі двох груп спортсменів контрольною і експериментальною, достовірних відмінностей в їх результатах немає (рµ0,05).

Аналіз підготовки на 1 етапі підготовчого періоду показав, що контрольна група виконувала роботу з низькою інтенсивністю, але з великим об'ємом кілометражу, а експериментальна з не великими об'ємами, але з високою інтенсивністю.

Моделювання в процесі силової підготовки адаптує спортсмена до вигляду змагання, наприклад застосування максимальних стартів на малій передачі в круту гору розвиває у гонщика вибухову силу на старті.

Модель п'яти хвилинної максимальної роботи в круту гору на малій передачі розвиває силу і витривалість в індивідуальній гонці. Її слід включати в підготовчий період в тренувальні заняття 2 -3 разу на тиждень залежно від мікроциклу.

Також повне виключення силової роботи за 20 днів до змагань на треку.

Другим не маловажним чинником в підготовці є викочування, вихід на необхідну швидкість і освоєння полотна в течії 10 денного мікроциклу.

Викочування командах в 3 тренувальних заняттях 2 рази по 20 хвилин по чорній лінії і 2 рази по 10 хвилин під бортом з відпочинком по 10 хвилин. Всі роботи необхідно виконувати не перевищуючи аеробний поріг на ЧСС 120 — 140 уд/хв.

У другий день вже можна починати відпрацьовувати старт 1-го круга з місця 2 рази. Увечері обов'язкове загортання 50 км. на малій і середній передачі.

В наступні дні слід проводити на всіх тренувальних заняттях розминки по 20 хвилин в гуркіт з кожним днем збільшуючи швидкість до змагання.

Завдання наступних тренувань вивести спортсмена на дистанційну швидкість змагання суміщаючи з м'якою зміною передачі і ЧСС.

Четвертий день проводиться 20-ти хвилинна робота під бортом не перевищуючи аеробний поріг на частоті 150 — 160 уд/хв і 4 рази по 4 кілометри в командах на тих же пульсових режимах (розгін з синьої лінії).

З 5-го дня можна застосувати 5и кілометрові відрізки (80-90% зусиль) на шосе в уранішній час. Вечірньої пори це накладення сили варто перетворити в швидкість. Після розминки на треку 2 відрізання по 2км на швидкості змагання індивідуально (розгін з синьої лінії), передачу слід поставити ту на якій виступатиме спортсмен. 1 раз 4 км. в команді на тій же швидкості.

День відпочинку 2-а тренуваннями 50 і 40 км. на малій передачі.

7-й день 5 відрізань по 10 км. за машиною на малих передачах, але з 120 оборотами ноги в хвилину, не перевищуючи аеробного порогу.

8-й день трек: 20 хвилин. Розминка до майже максимальної швидкості, відпочинок 7 хвилин. Два повтори по 5 км. У колоні з просвітами 5 — 7 м на 95% від максимальної швидкості (розгін з під борти). Відпочинок між роботами 10 хвилин.

День передзмагання необхідно зробити прогревочную тренування; після розминки 1 круг індивідуально максимально з ходу. Після відпочинку по 5 хвилин двічі по 2 км в командах по 4 людини з просвітами 2-3 метри з під борти в гуркіт із змінами 500 метрів необхідно вийти на максимальну швидкість, гонщик який розгонив команду на першому відрізку починає другий останнім.


Висновок

Аналіз літературних даних показав, що наявні публікації досліджень різних сторін підготовки кваліфікованих велосипедистів не охоплюють всю систему підготовки передзмагання. Тому проведені нами педагогічні дослідження, дозволили конкретизувати окремі положення, що представляють безпосередню підготовку до змагань, як єдиний злитий процес безліччю його компонентів, що становили.

Загальновідомо, що тренувальний процес направлений на підготовку і участь в змаганнях, проте, як показав науково-теоретичний аналіз, в даний час вельми слабо розроблені критерії і структура їх проведення у велосипедистів.

На нашу думку, при розробці програми підготовки у велоспорті необхідно враховувати:

а) системний характер, головною метою якого є підготовка до головних стартів сезону;

б) доцільність кількості змагань індивідуально для кожного спортсмена залежно від різних чинників і, перш за все, від функціонального стану організму.

В результаті проведених досліджень нами виявлено, що енерговитрати при пересуванні у велоспорті залежать від рельєфу місцевості, тривалості дистанції, якості інвентаря, ефективності застосування педалювання на окремих ділянках траси, спортивної кваліфікації і інших чинників.

Проведені експерименти підготовки кваліфікованих велосипедистів дозволяє зробити нам наступне висновки:

— при побудові підготовки передзмагання ефективно використовувати 2-3 тренування протягом дня у кваліфікованих велосипедистів, тоді як для менш кваліфікованих спортсменів застосування декількох тренувань протягом дня повинне носити епізодичний характер, в розвиваючих мікроциклах в умовах централізованої підготовки;

— для раціональної організації двух- і триразових занять доцільно чергувати засоби тренування по переважній спрямованості;

— протягом дня одне заняття є основним, останні додатковими, в окремих випадках можуть проводитися два основні заняття з великими або значними навантаженнями, що сприятиме підвищенню функціональних можливостей, або два додаткові заняття для зниження сумарного навантаження і запобігання можливому перенапруженню;

— проведення ранніх уранішніх тренувань (8-9 годин) замість зарядки з великими і значними навантаженнями не доцільно, в той же час бажаний проводити тренування, що включають легкий біг і вправи на розтягання;

— основні заняття швидкісно-силової спрямованості ефективно проводити в першій половині дня (10-13 годин), що пов'язане з участю в змаганнях саме в цей час доби;

— основні заняття по розвитку аеробних можливостей у велосипедистів доцільно проводити в другій половині дня (15-18 годин), оскільки в цей час в крові переважають жири, які поволі окислюються і служать основною енергетичною сировиною для аеробного функціонування організму;

— кожне заняття повинне мати тісний взаємозв'язок з попереднім і плануватися залежно від нього, а також повинно бути початком для подальшого, що дасть можливість розглядати тренування протягом дня як єдине фізичне навантаження.


ВИСНОВКИ

1. Аналіз літературних джерел і педагогічних спостережень показав, що в даний час немає чітко вироблених рекомендацій, що стосуються методики використання індивідуально-групової побудови і корекції тренувального процесу по плануванню безпосередньої підготовки до змагань кваліфікованих велосипедистів в індивідуальній гонці.

2. За останні роки результат в індивідуальній гонці переслідування на 4 км виріс з 4.22.53 секунд до 4.09.15 секунд, що складає 13 секунд. Але не можна судити, що результат виріс тільки із-за хорошої підготовленості спортсменів, удосконалення інвентарю і нових технологій в конструкції велосипеда і устаткування до нього.

3. Також чинниками впливають на результат є: місце розташування велотреку ( високогір'я, среднегорье ); покриття полотна велотреку; погодні умови при відкритому треку.

4. Досліджуючи систему підготовки велосипедистів до індивідуальної гонки переслідування на 4 км. слід зазначити, що потрібно добитися добрих результатів на рівні майстрів спорту на шосе, виконати великий об'єм навантаження змагання на шосе (5000-7000 км) і повинна бути система т етапів підготовки на треку, з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів.

5. У мікроциклі тренувань періоду передзмагання для гонщиків переслідувачів слід виконати спочатку укочування, звикання до трека, а потім правильно підійти до змагань з урахуванням індивідуальних особливостей гонщиків.

Практичні рекомендації.

Результати дослідження дозволяють дати наступні практичні рекомендації.

1. Для цілеспрямованої і ефективної підготовки кваліфікованих велосипедистів необхідно здійснювати планування тренувального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, фізичної підготовки, технико-тактического майстерності і програми змагань.

2. У підготовці передзмагання велосипедистів ефективно використовувати наступне поєднання мікроциклів: ударний, такий, що відновно-підтримує, ударний (модельний), такий, що підводить.

У першому, ударному мікроциклі підготовки передзмагання доцільно включати 3-4 тренування з великими навантаженнями анаеробної і аеробної спрямованості. Основним завданням його є стимуляція адаптаційних процесів в організмі спортсменів, вирішення основних завдань фізичної, психічної і інтегральної підготовки.

У відновно-підтримуючому мікроциклі бажано проводити тренування в другій зоні інтенсивності, які сприяють відновленню всіх функцій і систем організму, що забезпечують високу фізичну працездатності. Велике значення як засіб відновлення має і компенсаторна робота – вправи, що виконуються з невисокою інтенсивністю. Окрім цього в дні активного відпочинку бажано використовувати повільний біг і спортивні ігри, які є ефективним засобом прискорення відновних процесів між навантаженнями змагань і тренувальних.

У другому, ударному (модельному) мікроциклі кількість великих і значних навантажень досягає 4-5, в той час, як поновлюючі (другі тренування).

Підготовка в мікроциклі, що підводить, багато в чому носить індивідуальний характер. Тренування, повинні бути направлені на розвиток вибухової швидкості і швидкісно-силових якостей.

3. При побудові передзмагання мезоцикла необхідний комплексний підходу до системи управління, який повинен враховувати наступні параметри:

а)контроль за реакцією організму велосипедистів на навантаження в окремому тренувальному занятті (оперативний контроль) і після серії занять (поточний контроль);

б)динаміку відновних процесів після різних по величині і спрямованості тренувальних і змагань навантажень;

в) використання медикаментозних, фізіотерапевтичних і інших засобів стимулювання працездатності і відновлення після тренувальних і змагань занять.

4. Представлені в роботі практичні рекомендації можуть використовуватися при підготовці не тільки кваліфікованих велосипедистів, але і в ДЮСШ.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

велосипедист тренування індивідуальний гонка

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Ашмарин Б.А. — М.: ФиС, 1978. — 233 с.

2. Бахвалов В.А. Роль тренера в организации выступления велосипедистов в соревнованиях по треку / Бахвалов В.А. — М.; ФиС., 1977г. –С. 23-37 (Велосипедный спорт).

3. Веpхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Веpхошанский Ю.В.– М.: Физкультуpа и спорт, 1988. – С. 276-330.

4. Верхошанский Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов высокого класса в годичном цикле / Веpхошанский Ю.В. — М.: Физкультура и спорт, 1991.- № 2. – С. 24-31.(Теория и практика физической культуры).

5. Виру А.А. Изменения белкового обмена в процессе адаптации / Виру А.А. –Тарту: Минвуз СССР, 1984. – С. 13-18. (Физиол. проблемы адаптации).

6. Виру А. Биологические аспекты управления тренировкой / Виру А., Виру М., Коновалов Г., Ээпик А.– К.: Олимпийская литература, 1993. – С. 12-24. (Современный олимпийский спорт).

7. Ердаков С.В. Подготовка велосипедистов-преследователей к ответственным соревнованиям / Ердаков С.В. -М. ФиС., 1975г. –С.12-34.(Ежегодник1975г. Велосипедный спорт)

8. Ердаков С.В. Итоги сезона / Ердаков С.В. -М., ФиС.,1985г (Ежегодник. Велосипедный спорт).

9. Ердаков С.В. Некоторые вопросы подготовки велосипедистов-профессионалов и постановка работы с юношеским велоспортом в Италии / Ердаков С.В., Капитонов В.А., Кузнецов А.А. Служебные документы. 1986. -38 с.

10. Крылатых Ю.Г. Подготовка юных велосипедистов / Крылатых Ю.Г., Минаков С.М. — М.: ФиС, 1982. — 201 с.

11. Крылатых Ю.Г. Техника гонщиков-преследователей / Крылатых Ю.Г. -М., ФиС.,1985г. –С.25-49.(Ежегодник).

12..Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания / Матвеев Л.П. — М.: ФиС, 1976. — 304 с.

13. Минченко В.Г. Содержание тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки велосипедистов-шоссейников / Минченко В.Г., Михайлов В.В. — М.: ФиС, 1985, с. 54-57. (Велосипедный спорт: Ежегодник).

14. Мищенко В.С. Оценка функциональной подготовленности квалифициpованных споpтсменов на основании учета стpуктуpы аэpобной пpоизводительности / Мищенко В.С., Булатова М.М. Наука в Олимпийском споpте. – 1994. – №1. – С. 63-72.

15. Нижегородцев А.Д. Исследования эффективности различных видов соревнований в связи с воспитанием специальной выносливости велосипедиста (на примере гонки преследования на 4 км: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.вих.: спец. 24.00.01 „Олімпійськийі професійний спортˮ/ Нижегородцев А.Д.-М., 1970г.-20с.

16. Нижегородцев А.Д. Исследования специальной выносливости при различных сочетаниях объемно-интенсивной нагрузки / Нижегородцев А.Д.-М., ФиС.,1973г. –С.32-51.

17. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать / Озолин Н.Г. –М.: Изд. АСТ, 2003. – 863с.

18. Осадчий В.П. Система педагогического контроля за развитием специальных физических качеств велосипедистов / Осадчий В.П., Полищук Д.А. -М., ФиС.,1980г. –С.24-37.(Велосипедный спорт).

19. Осадчий В.П. Управление развитием физических качеств при подготовке велосипедистов высокого класса / Осадчий В.П. -М., ФиС., 1983г. –С.30-61. (Ежегодник).

20. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / Платонов В.Н.- К.: Олимпийская литература, 1997. 583с.

21. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практическое приложение / Платонов В.Н. –К.: Олимпийская литература, 2004. –С. 365-389.

22. Платонов В.Н. Организационно-методические проблемы подготовки велосипедистов / Платонов В.Н. -М., ФиС., 1983г.(Ежегодник).

23. Полищук Д.А.Пути совершенствования методики соревновательной подготовки велосипедистов высокой квалификации / Полищук Д.А. -М., ФиС.,1976г. (Велосипедный спорт).

24. Полищук Д.А. Итоги сезона-80 в гонках по треку / Полищук Д.А. -М., ФиС. 1981г. (Ежегодник).

25. Полищук Д.А. Подготовка велосипедистов / Полищук Д.А.- К.: Здоров’я, 1986.-197 с.

26. Полищук Д.А. Велосипедный спорт / Полищук Д.А. -К., Вища школа 1986г. (Учебное пособие).

27. Полищук Д.А. Велосипедный спорт / Полищук Д.А.-К., Олимпийская литература, 1997г.

28. Пруднікова М.С. Теорія і методика обраного виду спорту (велосипедний спорт) / М. Пруднікова, В. Мулик. — Харків: 2006. — 100с. (Методичний посібник).

29. Прудникова М.С. Исследование физического развития юных велосипедисток 12-15 лет в период становления репродуктивной функции / Прудникова М.С.- Харків: 2008. – №3- С.117-120. (Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту).

30. Прудникова М.С.Исследование развития вторичных половых признаков юных велосипедисток 12-15 лет в период становления овариально — менструального цикла / Прудникова М.С.- Харків: 2008.- №5- С.115-117. (Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту).

31. Прудникова М.С.Воздействие физических нагрузок в период становления ОМЦ у юных велосипедисток / Прудникова М.С.- Харків: 2008. (Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип. 11).

32. Разумовский Е.А. Совершенствование специальной подготовлености спортсменов высшей квалификации: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.вих.: спец. 24.00.01 „Олімпійськийі професійний спортˮ/ Разумовский Е.А. -М., 1993г.-20с.

33. Руденко В.П. Структура соревновательной деятельности велосипедистов в годичном цикле подготовки (на материале индивидуальной гонки): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.вих.: спец. 24.00.01 „Олімпійськийі професійний спортˮ/ Руденко В.П.-К., 1989г.-20с.

34. Филин В.П. Воспитание физических качеств у спортсменов / Филин В.П.-М., ФиС. 1985г. –С.13-27.

35. Шелешнев Л.М. Велоспорт: Из опыта подготовки сильнейших велосипедистов страны к гонкам на шоссе / Шелешнев Л.М. — М.: Советская Россия, 1976.

36. Шелешнев Л.М.Подготовка велосипедиста-шоссейника к однодневным гонкам / Шелешнев Л.М. М., 1958, с. 20-26. (Матер. метод. конф. тренеров по велоспорту).

37. Шелешнев Л.М. Раздумья тренера / Шелешнев Л.М. — М.: ФиС, 1987. — 128 с.

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту