Реферат: Причинний зв'язок в кримінальному праві

П Л А Н

ВСТУП

Розділ I. Поняття причинного зв'язку.

§ 1. Філософське поняття причинного зв'язку.

§ 2. Поняття причинного зв'язку в кримінальному праві

Розділ 2. Кримінально-правове значення причинного зв'язку.

§ 1. Значення причинного зв'язку для кримінальної відповідальності.

§ 2 Вплив причинного зв'язку на кваліфікацію злочинів.

§ 3.Значення причинного зв'язку для призначення покарання і його вплив на розмір призначеного покарання.

Висновок.

Список використаної літератури.


ВСТУП

Однією з основних гарантій законності, усталеності і визначеності правосуддя при розгляді кримінальних справ є така вимога: як, не може бути відповідальності без суспільної небезпеки діяння і вини особи, так не може бути і відповідальності особи за наслідок, що не знаходиться в причинному зв'язку з його вчинком. Іншими словами, причинний зв'язок поряд із суспільною небезпекою і провиною є необхідною передумовою кримінальної відповідальності.

Проблема причинного зв'язку — одна з центральних проблем кримінального права України. При розгляді кримінальних справ здійснення правосуддя в значній мірі залежить від правильного рішення цієї проблеми.

Але цим значення причинного зв'язку в кримінальному праві не вичерпується. Поняття причинного зв'язку займає особливе місце в системі кримінально-правових понять. Воно впливає на побудову цілого ряду основних понять кримінального права. Не підлягає сумніву, що від того або іншого уявлення про причинний зв'язок, залежить побудова такого важливого для кримінального права поняття, як поняття співучасті. Не менше важливе значення має поняття причинного зв'язку для з'ясовування змісту поняття замаху й відокремлення його від закінченого злочину і від готування до злочину. Практично, немає жодного розділу загального вчення про злочин, на який поняття причинного зв'язку не робило б вплив і який міг би вивчатися ізольовано від нього. Саме тому наука кримінального права України приділяє велику увагу вивченню питань про сутність поняття причинного зв'язку і про його значення для кримінального права.

Поняття причинності в кримінальному праві засновано на положеннях про причинийй зв'язок з позиції діалектичного матеріалізму. Проблема причинності була і є однією з центральних проблем філософії, навколо якої з давніх часів велася запекла боротьба різноманітних напрямків. Пояснити це можна тим, що в проблемі причинного зв'язку схрещуються і відбиваються різноманітні уявлення про сутність матерії і людського мислення, про відношення їх друг до друга, про роль досвіду і свідомості в сприйнятті явищ зовнішнього світу і т.п. Боротьба у філософії відбилася і на науці кримінального права. У даній роботі дана оцінка основних положень про причинний зв'язок головних напрямків у філософії діалектичного /матеріалістичного/ і метафізичного /ідеалістичного/.

Великий внесок у розробку даної проблеми в науці кримінального права України внесли також значні вчені-юристи, як проф. А.Л.Пионтковський, проф.А.И.Трайнин, проф.В.И.Кудрявцев, проф. Л.Д.Шаргородний і багато хто інші. У даній роботі використані кримінально-правова література і поняття про причинність дається саме в кримінально-правовому аспекті, тобто щодо конкретного уявлення: причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і злочинним наслідком, що наступив.

Досліджуючи кримінально-правове значення причинного зв'язку, не можна забувати і її зв'язку з іншими кримінально-правовими поняттями. Тому нами було розглянуто її значення в системі таких понятті як співучасть, готування і замах, злочини з «формальними» і «матеріальними» складами. В даній роботі розглянуті питання про роль причинного зв'язку при призначенні покарання, про вплив її на кваліфікацію злочинів, про її значення для кримінальної відповідальності. Слід зазначити, що в цілому дана робота має науково-пізнавальний характер.


Розділ I. Поняття причинного зв'язку.

§ I. Філософське поняття причинного зв'язку.

Питання, пов'язані з установленням причинного зв'язку, у теорії кримінального права України і судовій практика вирішуються на основі вчення про причинність як категорії діалектичного матеріалізму. Для діалектичного матеріалізму в підході до причинності характерні два моменти:

I/. визнання об'єктивного змісту даної категорії;

2/.визнання її відносності, мінливості її змісту.

Перед тим, як розглянути поняття причинності, необхідно дати роз'яснення по питанню: як співвідносяться поняття «причинність» і «детермінізм». У філософській літературі мають місце три позиції по даному питанню:

1. поняття «детермінізму» тотожно поняттю «причинності»;

2. поняття «детермінізму» ширше поняття «причинності»;

3. поняття «причинності» містить у собі поняття «детермінізму».

Варто погодитися з позицією тих авторів, що вважають, що поняття «детермінізму» ширше поняття «причинності»: «Детермінізм /визначати/ — є вчення про загальний закономірний зв'язок явищ природа і суспільства».[1] Причинність — одна з форм загального зв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості предметів, явищ і процесів, що відбуваються в природі і суспільстві. Кожне явище має причину в інше або інших і саме породжує ряд інших явищ. Причинність /причинно-слідче відношення/ є однієї з найбільше простих, елементарних, хоча і загальних форм зв'язку, але не єдиної. Тому, Діалектичний матеріалізм підкреслює, що причинність — лише момент загального зв'язку явищ.

Причинність — одна з форм світового об'єктивно-реального зв'язку явищ, що існує поза і незалежно від свідомості людини, а лише відбивається в ньому. Та обставина, що категорія причинності плідно працює в пізнанні, доказує, що в ній є об'єктивний зміст, що вона відбиває незалежно від її існуючу реальність. Діалектичний матеріалізм виходить із самого факту взаємозв'язку і взаємозумовленості всіх явищ світового процесу. «Перше, що нам кидається в око при розгляді матерії, що рухається, — писав Ф.Энгельс, — це взаємний зв'язок окремих рухів окремих тіл між собою, їхня обумовленість друг інше».

І далі" «Взаємодія — от перше, що виступає перед нами, коли ми розглядаємо матерію, що рухається, у цілому з погляду теперішнього природознавства. Це визнання загальної взаємодії випливає з розуміння матерії як активної субстанції, як основи всіх змін. Які б форми руху матерії не розглядалися, очевидно, що природа або суспільство являють собою визначене ціле, у якому множина явищ, переплітаючись один з одним і впливає один на одного, виявляють сувору закономірність.

Взаємодія припускає розвиток. Взаємодія — не проста оборотність причинного відношення. Слідство стає причиною наступної дії, а не своєї власної причини. Тому відношення причини і слідства є відношенням розвитку. У загальному взаємодій причина і слідство знаходяться в динамічному співвідношенні: усяка „причина“ у той самий час може бути і „слідством“, усяке „слідство“ може бути „причиною“ нового явища.

Причинний зв'язок між явищами природи і суспільства, існуючи поза свідомістю людини, у самих речах і процесах, що протікають в об'єктивній дійсності, може бути вивчена нами. Але людське уявлення про причину і слідство, являючись приблизно вірним відбитком реальної дійсності, завжди декілька спрощує її, штучно ізолюючи ті або інші сторони універсальних, що об’єктивно існують зв'язків між явищами природи і суспільства. Ф.Энгельс із цього приводу відзначав: „Тільки виходячи з цієї універсальної взаємодії, ми приходимо до дійсного казуального відношення. Щоб зрозуміти окремі явища, ми повинні вирвати їх із загального зв'язку і розглядати їх ізольовано, а в такому випадку руху, що заміняються, виступають перед нами — одне як причина, інше як слідство. Це ізолювання явищ необхідно для того, щоб визначити і пізнати частку.

Для того, щоб з'ясувати причинний зв'язок яких-небудь явищ, треба виділити їх із загального взаємозв'язку, із тієї сукупності, що укладається з множини інших явищ. З'ясовування такого причинного зв'язку повинно грунтуватися на відбитку об'єктивної дійсності в нашій свідомості. Яким чином це можливо зробити? Простіше усього — матеріалістичний підхід до розгляду названої проблеми.

Виділимо основні елементи причинності. По-перше, послідовність причини і слідства в часі. Причина завжди передує слідству в часі. Але не всяка послідовність явищ у часі означає їхню причинну залежність, тому що недостатня лише зовнішній зв'язок явищ, необхідний ще і внутрішній, закономірний зв'язок. Це пов'язано із субстанційним характером причинної залежності.

Другим елементом причинності є необхідний, характер причинно-слідчого зв'язку, що виражається в обов'язковому настанні слідства при виникненні причини. Але якщо метафізики переконують у тому, що в природі взагалі немає ніякого закону необхідного зв'язку між причиною і слідством, то діалектики підтверджують, даний закон причинності підтверджується шляхом практичної людської діяльності. Отже, якщо людина може штучно викликати визначену послідовність явищ, то тим самим відбувається незаперечне доведення існування причинного зв'язку. Дійсно, критерієм істинності пізнання причинності служить не просте чергування явищ або їхнє повторення, а багатогранна людська діяльність.

Як відомо, у процесі заподіяння відбувається перенос матерії і руху від причини до слідства. У цьому також виражений необхідний характер причинно-слідчого зв'язку: перенос структури від причини до слідства, тобто відтворення, відображення структури причини в структурі слідства. Цей факт лежить в основі властивої матерії властивості відбитка.

Третім елементом причинності є генетичний зв'язок явища, що знаходить своє вираження в породженні слідства причиною.

Під причиною звичайно розуміють явище, дія якого викликає, визначає, змінює, робить або спричиняє за собою інше явище.

Дія причин призводить до визначених змін, що пов'язано з тим, що в реальній дійсності немає ізольованого зв'язку двох явищ, а завжди одночасно діють багато причини. Таким чином, діалектичний матеріалізм приходить до висновку про нерівноцінність причин. Кожна причина, що є одним із чинників, що викликали слідство завжди, грає свою особливу роль, а тому не може бути двох абсолютно рівноцінних чинників. Щоб правильно орієнтуватися в цьому різноманітті, виділяють причини:

— головне /визначальні, вирішальні/ — без цих явищ не можуть виникнути інші, обумовлюють загальні необхідні ознаки цих явищ;

— не головні /побічні, другорядні/ — визначають минущі, хитливі, індивідуальні особливості кожного окремого явища, підпорядковані дії головних причин;

— внутрішні — причини, що діють у самому предметі;

— зовнішні — носієм яких є інші предмети;

— об'єктивні — виникають незалежно від волі, інтересів;

— суб'єктивні — навпаки.

Четвертим елементом причинності є залежність характеру причинного зв'язку від супровідних обставин /тобто умов/. Дійсно, будь-який причинно-слідчий зв'язок існує у визначених умовах, але не можна ототожнювати причину й умови. Причина й умови не тотожні, але між ними існує глибокий діалектичний зв'язок: усяка причина у визначеному відношенні є умовою, а всяка умова в іншому відношенні може бути причиною.

Поняття причини в широкому змісті містить у собі й умови. У цьому випадку їх можна вважати причинами події, але не підлягає сумніву, що ці “причини» не можуть відігравати роль визначальних, головних чинних чинників. Звідси випливає, що розходження між умовами, з одного боку, і не головними, другорядними причинами, з іншого, відносно, що в значній мірі вбачається словесним. Не випадково тому В.Я.Блюмберг і И.А.Суслов, відрізняючи причину /у вузькому змісті як головний чинний чинник/ від умов, обмовляються, що «під умовами розуміють іноді не головні, другорядні, побічні причини явища, що не можуть породити явища в цілому, але обумовлюють визначені сторони, риси, індивідуальні особливості одиничного явища в масі якісно визначених, однорідних і істотних рис явищ».[2]

Під умовами розуміється комплекс явищ, що самі не можуть породити безпосередньо дане явище — слідство, але сприяючи причинам у просторі і часі і впливаючи на них, забезпечують їхній розвиток, необхідний для виникнення слідства. Немає абсолютно однакових умов. Одна і та ж причина викликає різноманітні слідства в різноманітних умовах. Виділяють три групи умов:

I. необхідні /без здійснення яких дане явище не може існувати/;

2. достатні /здійснення яких спричиняє за собою настання цього явища/;

3. супутні /під ними розуміються, головним чином, обставини місця і часу, але, що не чинять прямого впливу на що відбувається.

«Вони утворюють загальний фон подій і явищ, на якому дане явище існує».[3] Слідство, будучи результатом його причини, що породила, залежить від даних супутніх умов місця і часу, при яких ця причина діє. Це підтверджує такі особливості причинного зв'язку, як її мінливість і відносність, що підтверджуються тим, що: -визначене явище може бути наслідком одного з декількох різноманітних явищ; — те саме явище може призводити до різноманітних слідств/.

Варто погодитися з німецьким філософом Г.Кребером, що вважає, що в основі розходження причин і умов лежать два аспекти: генетичний і діалектичний. Генетичний: причина породжує, слідство, аумова цьому лише сприяє, забезпечуючи можливість дії причини. Діалектичний аспект: причина протилежна умовам по своїй мінливості, тобто усталеності. Але, на жаль, зазначений критерій можна використати лише в тих випадках, коли причиною є саме активно в них діючий чинник. Коли ж зштовхуємося з випадками пасивних явищ, то розходження між специфічною причиною й умовою зникає. У цьому випадку можна говорити лише про головну причину. Прямуючи до можливо більш чіткого розмежування причин і умов, А.П.Шептулин підкреслює, що в сукупності чинників, необхідних для виникнення того або іншого явища, не повинна розчинятися причина, і головне, що відрізняє її від умов і складає найважливішу частину категорії причини, — це саме момент активності, те, що причина є рушійною силою, викликає відповідні зміни в речах, явищах.[4]

«Момент активності, що характеризує поняття причини, є істотним для відмінності причини від умови, але він не може бути абсолютизований. Тому тут треба враховувати й інше твердження, із котрим не можна не погодитися. Воно зводиться до того, що розходження між причиною й умовою носить не абсолютний, а відносний характер і виявляється, як значиме, лише стосовно до конкретних явищ.

Іноді, виходячи з розходження причини й умови, роблять висновок про те, що в кожного слідства є лише одна причина, а не багато.

/ Наприклад, як вважають О.Яхот, И.Д.Панцхава/. Варто погодитися з точкою зору Л.В.Воробйова, що пише з даного приводу:

»Висновок може бути лише двоїстим: причин у того самого слідства багато, і причина одна причин багато тому, що не можна знайти на одного такого явища, що викликалося б до життя одною єдиною обставиною. Але причина одна тому, що всі обставини що викликають дане слідство, лише об¢єднались у своїй дії".[5]

На підставі вищевикладеного можна зробити такий висновок: у філософській науці існує струнке вчення про причинність, розглянуте і вивчене з позиції діалектичного матеріалізму. Основними положеннями вчення про причинність є:

1. причинність — частина загального зв'язку, взаємозумовленості явищ;

2. причинність — частина загального об'єктивно-реального зв'язку;

3. причина і слідство знаходяться в стані універсальної взаємодії;

4. щоб пізнати причинний зв'язок яких-небудь явищ, треба ізолювати їх від загального взаємозв'язку;

5. нерівноцінність причин.

Основними елементами причинності є:

1. Послідовність причини іслідства в часі: причина завжди передує слідству почасу;

2. необхідний характер причинно-слідчого зв'язку, що знаходить своє вираження: а/ в обов'язковому настанні слідства при виникненні причини, б/ у відображенні структури причини в структурі слідства;

3. генетичний зв'язок явищ: причина породжує слідство;

4. залежність характеру причиною зв'язку від супровідних обставин /тобто умов/.

Дані елементи причинності і складають її поняття. У філософської науці рахується що причинність — є необхідний генетичний зв'язок явищ, із яких одне /наз. причиною/ обумовлює інше /наз.слідством/

Під причиною розуміється явище, дія якого викликає, визначає, змінює, робить або спричиняє за собою інше явище /слідство/.

Необхідно зауважити, що таке розуміння причинності існувало не завжди. Проблема причинності була і є однієї з центральних проблем філософії, навколо якої з стародавніх часів велася запекла боротьба різноманітних напрямків. І це зрозуміло: у проблемі причинного зв'язку схрещуються і відбиваються різноманітні уявлення про сутність матерії і людського мислення, про відношення їх один до одного, про роль досвіду і свідомості в сприйнятті явищ зовнішнього світу і т.п.

Розглянуте нами діалектичний напрямок дослідження проблеми причинності виходить із того, що визнає вирішальну роль практики в процесі пізнання.

Поняття причинності виникнуло на основі практичного досвіду, початкових уявлень про, конкретних фактах причинної залежності, пов'язаних саме з діяльністю людини. Як тільки діяльність людини почала носити пізнаний характер, причинні відношення стали відбитися у свідомості. Повне усвідомлення причинного зв'язку можливим стало лише на рівні теоретичного мислення, що виділяє причинність з інших видів зв'язків і аналізує її.

Протилежним діалектичному напрямку є метафізичне /ідеалістичне/. Метафізики виходили з того, що первісний індивід міркував про несподівані явища і релігійно витлумачував їх. Тим самим цілком ігнорувалася людська практична діяльність і досвід. Це є загальні корені всіх плинів, що утворилися усередині даного напрямку. Основними з них є:

I. Кантіанці і неокантіанці: основоположник його Иммануіл Кант — родоначальник німецького класичного ідеалізму. Представники даної течії розглядають причинність як апріорне поняття, що має відношення лише до світу явищ. Заперечують значення причинності і пропонують зовсім усунути з науки слово «причина».

2.Юмісти: основоположник його — Давид Юм — англійський філософ-ідеаліст. Розглядають причинність як вираження віри, що спочиває на навичці спостерігати одноманітну послідовність явищ.

3.Махісти, позитивісти, неопозитивісти, логічні позитивісти — основоположник його — Эрнст Мах — австрійський суб'єктивний ідеаліст. Вважають, що поняття причинності є гальмом наукового пізнання, а тому має значення лише в пізнавальній сфері.

4.Об'єктивні ідеалісти: основоположник його Георг Вільгельм Фрідріх Гегель — німецький філософ, представник німецької класичної філософії. Повідомляють причинний зв'язок є результатом діяльності абсолютного духу або надприродної істоти.

Таким чином, категорія причинності формувалася протягом всієї історії філософської науки. У залежності від того, який зміст вкладає філософія в поняття причинності, конкретна наука і досліджуємо дану проблему. Як-от: положення.діалектичного матеріалізму надають науці кримінального права струнке і логічно досконале вчення про причинність. Ідеалістичний підхід вносить лише плутанину і безсистемність, тим самим створюючи в ній анархічність, що веде до появи практично неспроможних теорій.

§ 2. Поняття причинного зв'язку в кримінальному праві

Наука кримінального права України в основі своєї має вчення про причинний зв'язок, заснований на діалектичному матеріалізмі. Наука кримінального права України не створює ніякого особливого, «юридичного», «свого», «незалежно» поняття причинного зв'язку, відмінного від розуміння причинності в діалектичному матеріалізмі, вона тільки конкретизує його стосовно тим подіям і явищам, що вивчаються кримінальним правом.

Не викликає сумніву, що людина і його поняття повною мірою, підпорядковуються загальному закону причинності. Звичайно, на цій підставі не можна робити висновок, що в проблемі причинності в праві немає ніяких особливостей, ніякої специфіки в порівнянні з проблемою причинності в інших галузях науки, і не можна ставити знак рівності між причинною обумовленістю поведінку людини, з одного боку, і причинними зв'язками, що спостерігаються в області фізичних або біологічних процесів — з іншого. У відмінності від останніх, у праві розглядається відношення між людьми. Коли ми досліджуємо причинний зв'язок у праві, то предметом дослідження є такі зміни /події/ в оточуючому нас світі, коли однієї з причин зміни, що наступила, /події/ було поведінка людини, а одним із наслідків такої зміни /події/ був суспільно небезпечний результат. Коли говорять про причинний зв'язок у праві, то обов'язково мають на увазі такий відрізок ланцюга причинного зв'язку, у якому одною ланкою цього ланцюга є поведінка людини, що має свої особливості.

Які ж ці особливості?

I. Людина виступає як розумна істота: вона спроможна пізнавати взаємозв'язок між явищами і предметами, спроможна втручатися в процес розвитку причинного зв'язку між явищами. Під дією людини, що виступає в якості причини, треба розуміти не просто рух тіла, а усвідомлену дію. Тому, говорячи про поведінку людини, як про причину якого-небудь явища, треба обов'язково бачити не тільки те, що він зробив, але і те, що він, діючи, мислив.

2. Людина живе в суспільстві, предметом розгляду права є не просто сам факт заподіяння якогось результату, а суспільна значимість цього заподіяння.

З даних особливостей можна зробити висновок стосовно до науки кримінального права: із усіх змін /подій/ в оточуючому нас матеріальному світі ми виділяємо тільки таке, що супроводжувалося суспільно-небезпечним результатом. А з усіх причин, що викликали даний результат, ми виділяємо поведінку людей, дії котрих причинно пов'язані з результатом, із числа цих людей ми виділяємо вчинених свідомо, а з числа останніх — вчинених винно. Іншими словами, заподіяння розглядається в кримінальному праві в нерозривній єдності двох його аспектів: причинність повинна досліджуватися не тільки в рамках об'єктивної /зовнішньої/ сторони злочину: зв'язок дії /бездіяльності/ і результату, що наступив, — але і необхідно враховувати роль суб'єктивної сторони злочину. /Воля людини спроможна виступати і виступає як причина злочинної поведінки і вже в силу цього не може і не повинна бути виключена зі сфери дослідження злочину під кутом зору причинності"./[6] Тому причинність повинна розглядатися в тісному зв'язку з винністю особи. У той же час не можна ототожнювати ці.дві сторони, тому що таке ототожнення може призвести до ігнорування суб'єктивної сторони злочину, йти до недооцінки об'єктивних ознак і, отже, до розширення меж кримінальної відповідальності /особливо в необережних злочинах/.

У кримінальному праві України загальновизнано під причинним зв'язком розуміти зв'язок між суспільно небезпечним діянням осудного і винного суб'єкта і злочинного наслідку.

При встановленні причинного зв'язку в кримінальному праві ми також повинні з множини явищ, що передують і супроводжують злочину, ізолювати суспільно небезпечне діяння і шкідливі наслідки, що наступили, описані в кримінальному законі, а заміри уже вирішувати питання про характер зв'язку між ними.

Виникає питання: яке діяння потрібно вважати причиною злочинного наслідку? Дійсно, можна погодитися з думкою проф. Я.Н.Трайнина: «Механізм людської діяльності і її найглибшої зв'язаності із суспільними відносинами і багаточисельними явищами природи ще більш складні і глибокі. І можна сказати, що всі криміналісти світу не в силах були б простежити від початку до кінця весь причинний зв'язок явищ і дій, що призвели до злочинного результату».[7]

У даній роботі поняття причини розглядається з погляду конкретного злочинного діяння, тобто в кримінально-правовому аспекті. “Тим часомпричинність стосовно до людської поведінка зовсім не вичерпується цією ланкою: адже саме суспільно небезпечне діяння є слідство якихось причин; з іншого боку, злочинний результат теж може розглядатися як причина наступних змін у реальній дійсності”[8], так пише проф. Б.Н.Кудрявцев із приводу кримінально-правового аспекту. У юридичній літературі має місце і кримінологічний аспект вивчення поняття причини. Розходження між двома аспектами вивчення складається в тому, що дослідники ставлять перед собою різні цілі: кримінологічний аспект має ціль виявлення загальних закономірностей у стані і динаміці злочинності в цілому й ін., а кримінально-правовий аспект ставить перед собою ціль виявлення значення причини при притягненні особи до кримінальної відповідальності, кваліфікації конкретного злочину й ін.

У основі поняття причини в кримінальному праві України лежать основні положення діалектичного матеріалізму:

1. Причина завжди передує слідству в часі, але не завжди те, що було раніше, є причиною того, що наступило пізніше; недостатній лише зовнішній зв'язок явищ, необхідний і внутрішній. Це положення для кримінального праві має те значення що поряд з об'єктивною /зовнішньої/ стороною злочину досліджується суб'єктивна його сторона. Отже, у кримінальному праві причиною рахується суспільно небезпечне діяння осудного і винного суб'єкта.

2. Hеобхідний характер причинного зв'язку: — при виникненні причини обов'язково наступає слідство; — перенос структури від причини до слідства. Для кримінального права це положення має своє значення в тому, що страждає саме той об'єкт, що був поставлений у небезпеку даним діянням; а також небезпечний наслідок, що наступив, однорідний з небезпекою, якої було варте діяння /дане положення засноване на властивості відбиття, властивої матерії/ Дане роз'яснення філософського положення дане проф. А.Л.Ременсоном і проф. В.Н.Кудрявцевим.

Причина породжує слідство. Дійсно, причина — те, що породжує; слідство — те, що породжується.

Розглядаючи поняття причини, їй надають властивість активного початку, тобто розуміють під причиною явище, спроможне викликати такі зміни в зовнішньому світі. Г.В.Тимейко писав з цього приводу: ''Кожне слідство має своєю підставою причину як чинник, що активно діє,". Але виникає питання: що розуміти в кримінальному праві під " чинником, що активно діє,"? Г.В.Тимейко розуміє це як активну дію суб'єкта: пасивна дія /іншими словами, бездіяльність/ — не причина.[9] Такої же позиції по даному питанню притримується проф. Л.Д.Шаргородський. На наш погляд, таке положення по аналізованому питанню є невірним. Причину, як активний початок, як чинник, що активно діє, ми розглядаємо тільки в одному аспекті — стосовно слідства /а інакше не було б причини як такої/. Під слідством у кримінальному праві звичайно розуміють описані в кримінальному законі зміни в об'єкті злочину або в умовах існування цього об'єкта. Бездіяльність може викликати такі наслідки /про що прямо зазначено в деяких статтях Особливої частини чинного кримінального законодавство України наприклад, ст.111 КК України, ст. 113 КК України, ст.187 КК України й ін./, тобто воно також викликає які-небудь зміни в навколишній дійсності. Але під бездіяльністю розуміють пасивну дію; отже воно також може бути причиною, а значить: під чинником, що активно діє, варто розуміти як дії, що висловилися в активному волевиявленні, так як дії, активність яких не висловилася зовсім, і в реальності представляючих собою пасивну форму поведінки /тобто з енергетичної точки зору також дії пасивні, а в інформаційному плані: активні/. Такий чинник, що активно діє, у кримінальному праві має назву суспільно небезпечного діяння. Отже, причиною в кримінальному праві є тільки суспільно небезпечне діяння.

Роблячи висновок про нерівноцінність причин слід зазначити що він, має своїм відбитком ту класифікацію причин, що існує в кримінальному праві. Ця класифікація причин являє собою різноманітні теорії, що існують у кримінальному праві України;

I. Відповідно до даної теорії, усі дії, що викликали шкідливий результат, діляться на причини необхідні і причини випадкові. Необхідні причини варто вважати істотними, а випадкові — навпаки, малозначними. У відношенні осіб, що учинили діяння, що підпадає під поняття необхідної причини даного злочинного результату, потрібно порушувати питання про наявність провини, і, якщо провина є, то ці особи повинні підлягати кримінальної відповідальності. У відношенні осіб, що вчинили діяння, що підпадають під поняття випадкової причини, питання про наявність у них провини навіть не ставиться. Випадкова причина, як така, за причину не приймається, нічого не зробив, то і провину в нього шукати нічого. Прихильниками цієї теорії є видатні юристи колишнього СРСР: проф. А.Л.Пионтковський, проф. Д.Д.Шаргородський. проф. Н.Д.Дурманов,.Т.Л.Сергєєва, М.И.Ковальов і ін.

Дана класифікація причин стала початком висунутої в кримінальному праві теорії «необхідного заподіяння». На думку прихильників цієї теорії, не всяка дія, що знаходиться в зв'язку із суспільно-небезпечним наслідком, може обгрунтувати відповідальність. Основний зміст теорії складається в тому, що для кримінального права мають значення лише причинно-необхідні зв'язки, за об'єктивно випадкові наслідки своїх дій особа ні при яких умовах не може нести кримінальної відповідальності. У цій теорії було раціональне зерно: уперше проблема причинності в праві розкривалася з позицій діалектичного матеріалізму, в основу кладеться філософське поняття необхідності, закономірності. Головною їхньою помилкою було те, що механістично розкривалися і протиставлялись категорії випадку і необхідності.

Діалектичний матеріалізм у необхідності і випадку бачить категорії, що знаходяться один з одним у діалектичній єдності і взаємозв'язку: у природі і суспільстві немає тільки випадкових або тільки необхідних явища; необхідність і випадок є двома сторонами того самого явища, при цьому, будь-якого явища в природі і суспільстві. Необхідність розуміється як головне, що визначає напрямок, як істотне в розвитку явищ. Випадок виступає як доповнення до необхідності і як зовнішня форма її прояви: необхідність пробиває собі дорогу через масу випадків. Проте, випадок не виражає внутрішньої сутності основного явища і тенденції її розвитки, а лежить на поверхні явища.

Випадок у даних умовах може здійснитися, а може і не здійснитися. Випадкове — випадково стосовно загальному, закономірному. Але це значить, що випадок — абсолютне поняття. Випадкової в однім відношенні, в одній групі явища можуть бути необхідними у відношенні іншого процесу дійсності, іншій групі явищ. Випадкове — стосовно своєї власної підстави — необхідно. Отже, необхідність і випадок — відносні поняття. Необхідність є вираженням внутрішньої природи розвитку явищ, у відмінності від випадку. Але жодне явище не визначається внутрішньою його природою цілком, або зовнішньої — цілком. Отже, не існує ні абсолютної необхідності, ні абсолютного випадку. Необхідність — є вираження загального в розвитку явищ. Випадок же носить одиничний характер. Необхідність з'являється в окремих предметах, явищах, подіях, що завжди мають індивідуальні особливості.

Необхідність і випадок — протилежні поняття, але не суперечливі друг другу, що підтверджується тим, що вони доповнюють один одного, і за певних умов, із їхньою зміною, переходять друг у друга.

У кримінальному праві застосовується термін «випадок» або казус тобто невинне заподіяння результату при відсутності у особи як наміру, так і необережності. Випадок означає визначений психічний стан суб'єкта. Він виступає як суб'єктивна категорія. Випадок у кримінальному праві виступає як об'єктивна категорія і розглядається до і незалежно від питання про провину суб'єкта.

Прихильники теорії «необхідного заподіяння» не враховують всіх особливостей даних категорій і ототожнюють установленні необхідності у випадку при дослідженні злочину з дослідженням причинного зв'язку як одного з елементів об'єктивної сторони злочину, що зовсім не однозначно. Виходячи з даної теорії, неможливо обгрунтувати кримінальну відповідальність за необережні злочини, а особливо за злочини, зроблені через недбайливість. Тут суспільно-небезпечний результат наступає в результаті переплетення випадкових подій, а в таких випадках, відповідно до теорії, кримінальна відповідальність повинна виключатися, але ніхто з прихильників теорії не виступав із пропозицією відмовитися від установлення кримінальної відповідальності за необережне діяння через відсутність у них необхідних причинних зв'язків між дією /бездіяльністю/ суб'єкта і суспільно-небезпечного результату, що наступив. Не можна розривати необхідність і випадок. Не дивно, що прихильникам даної теорії не вдалося запропонувати практично прийнятних критеріїв для розмежування «причинно-необхідних» і «причинно-випадкових» зв'язків.

II. Теорія проф. А.Н.Трайнина: усі дії, що викликали даний злочинний результат, треба розмежувати по ступеню заподіяння. Він виходить із того, що будь-який елемент складу злочину може мати різноманітні ступені. Так, провина може бути навмисною або необережною, самий намір може бути заздалегідь обдуманим або раптово виниклим, або ж заподіяний злочином збиток може бути великим або меншим. При цьому «зниження одного з елементів складу до незначного рівня здатне кожний склад позбавити кримінально-правового значення».[10] У цьому відношенні не відрізняється від інших ознак складу і заподіяння суспільно небезпечного наслідку: «Дія, що заподіює результат, не однорідна, вона може заподіювати результат у різній мірі, вона може бути головною, що веде, вирішальною причиною і може бути причиною менш значущою, другорядною».[11] Дане положення він доказує на прикладі співучасті: ст.19 України передбачає при визначенні відповідальності співучасників враховувати ступінь їхньої участі у вчиненні злочину тобто автор прирівнює ступінь участі і ступінь заподіяння. Це — критерій для визначення індивідуальної відповідальності співучасника /наприклад, при крадіжці: один — виконавець, інший — підбурювач, третій — посібник, усі причинно пов'язані зі злочинним результатом але ступінь цього зв'язку неоднаковий/. І самий причинний зв'язок може бути виражений в більшому або меншому ступені.

У цілому, теорія проф. А.Н.Трайнина має під собою позитивну основу: він застосував положення про нерівноцінність чинників, що заподіюють, але він застосував неточну термінологію. Заподіяння саме по собі не може мати ступенів: воно лише є, або його немає. Немає більшого або меншого ступеня заподіяння. Слідство завжди дорівнює своїй причині, однорідне з нею, /що відзначають такі відомі юристи як проф. А.Л.Ременсон, проф.В.Н Кудрявцев, Т. В. Церетелі/, тому що є проявом причини. Застосовувана проф. А.Н.Трайніним термінологія може викликати уявлення, ніби їм припускається існування малих причин із великими слідствам.

Виходячи з їхнього положення про нерівноцінність чинників причинно-слідчого зв'язку, у тих випадках, коли дія особи, хоча і було однією із необхідних умов суспільно небезпечного наслідку, але зіграла незначну роль у його виникненні, ця дія може бути не прийнята до уваги кримінальним правом. У такому випадку основне завдання полягає в тому, щоб установити, яка ступінь сприяння суспільно небезпечному наслідку має значення для кримінального права.

III. Поширеним є розподіл причин на безпосередні й опосередковані. Безпосередні причини — дії /бездіяльності/ особи і наслідку не мають між собою вчинків інших осіб або інших незалежних сил. Опосередковані причини — дії, що знаходяться в більш віддаленому зв'язку з наслідком.

З класифікації, причин випливає і класифікація причинних зв'язків. Багато авторів звертаються до даного питання, що практично вирішується ними однаково./наприклад, проф. В.Н.Кудрявцев, М.Лисов і ін./

I. По засобі впливу на об'єкт:

1. безпосередня — прямий і найближчий зв'язок, де немає ніяких посередніх ланок;

2. опосередкована — злочинні наслідки викликаються діями інших осіб, чи інших сил.

II. 1. пряма — розвиток подій відбувається без приєднання інших незалежних сил, без втручання інших людських вчинків;

2. відгалужена.

III. По характеру причини і слідства:

1. проста — одна причина й одне слідство;

2. складна — визначені дії особи взаємодіють, перехрещуються з іншими обставинами.

Проти будь-якої класифікації причинних зв'язків у кримінально-правовій літературі виступає Г.В.Тимейко: «Нам рекомендується, що причинний зв'язок у кримінальному праві не може бути простий або складний, найближчий або віддалений, прямий чи віддалений, безпосередній або опосередкованій. Причинний зв'язок, що відбиває об'єктивний процес впливу визначеного чинника /причини/ на реальну навколишню дійсність…, завжди залишається один. Ми можемо говорити лише про своєрідність процесу заподіяння, а не про види і різновиди причинного зв'язку».[12]

Дійсно, причинний зв'язок у кримінальному праві один, тому, не відкидаючи дану класифікацію, треба відзначити, що вона розуміє розподіл причинних зв'язків не самих по собі, а по характері їхнього прояви зовні.

Класифікація причинних зв'язків по характеру їх прояву є втіленням четвертого основного положення діалектичного матеріалізму: залежність характеру причинного зв'язку від супровідних обставин/ тобто умов/.

Розподіл причин і умов має істотну наукову і практичну цінність. Всіма авторами, що досліджують проблему причинного зв'язку в кримінальному праві, відзначається відносний характер розходження причин і умов: повна причина містить у собі й умови, отже, умови в широкому змісті також виступають у якості причини. Без умов причини не могли б мати місця або були б іншими. Проф. В.Н.Кудрявцев вважає, що умови — це другорядні причини злочинних наслідків. Він же пише про значення розмежування умов і, причин: «Якісні розходження між окремими обставинами, у сукупності викликавшими злочинний результат, важливі як для рішення питання про межі кримінальної відповідальності, так і особливо для визначення мір покарання винним особам».[13] Дійсно, якщо в широкому змісті умови і можна вважати причинами події, то не підлягає сумніву, що ці «причини» не можуть відігравати роль визначальних, головних чинних чинників. Отже, розходження між умовами, з одного боку, і не головними, другорядними причинами, з іншого, іноді таке, що стирається. Тому, проф. В.Н.Кудрявцев і ототожнює ці поняття, убачаючи між ними в основному, лише термінологічну різницю. Розходження це може мати значення лише при оцінці даного конкретного випадку. /Виходячи з цього, було б неправильним вважати причиною смерті травму в усіх випадках, коли смерть пов'язана з її заподіянням/.

У основі цього розходження лежить два критерії німецького марксистського філософа Г.Кребера: генетичний /причина породжує слідство, а умова цьому лише сприяє, забезпечуючи можливість дії причини/ і діалектичний /причина протилежна умовам по своїй мінливості, тобто усталеності/.

За якими ж ознаками у даному конкретному випадку розрізняти причини й умови? У юридичній літературі по цьому питанню немає визначених думок.

Найбільше чіткою є позиція проф. В.Н.Кудрявцева, що вбачається правильною. Він вважає, що при визначенні причин настання шкідливого результату й умов не можна виходити з упередженої установки, що причиною завжди є поведінка обвинуваченого, а умовою — поведінка потерпілого, вчинки інших людей, дії сил природи. Цей чисто візуальний підхід до розмежування причин і умов не має змісту і може призвести до невірних висновків. У дійсності причиною шкідливого наслідку, що наступив, може бути не поведінка обвинувачуваного, а дія стихійних сил природа /наприклад, обвал перекриття в шахті при виконанні робіт/, поведінка потерпілого і т.д. Суспільно-небезпечні дії обвинувачуваного не завжди безпосередньо заподіюють злочинний результат; вони можуть тільки створювати умови для його наступного настання /це, проте, не виключає кримінальної відповідальності даної особи/. Особливо характерно в цьому відношенні злочинна бездіяльність, що у більшості випадків є створенням «сприятливих» умов для дії інших сил, що безпосередньо заподіюють злочинний результат. Крім того, варто враховувати, що і серед дій декількох обвинувачуваних, що спільно заподіяли злочинний результат /наприклад, у співучасті/, також можуть бути причина й умови.

К.Флоря дає таке поняття причини й умови: причина -вирішальна, основна ланка в системі причинно-слідчих залежностей, та рушійна сила, що викликала настання результату, визначила його характер і основні риси; умова — це сукупність тих явищ, що самі по собі не можуть безпосередньо породити дану подію, але супутні причинам і впливаючи на них, забезпечують визначений їхній розвиток, необхідний для виникнення слідства. У цілому, він правильно визначив сутність.даних явищ.

Отже, необхідно конкретно аналізувати ці події, із тим щоб виявити дійсне співвідношення чинних сил. І лише при такому аналізі може бути забезпечена належна індивідуалізація відповідальності кожної з осіб, чия діяльність вплинула на виникнення злочинного результату.

Аналізуючи філософське положення про нерівноцінність чинників, що заподіює, треба торкнутися і питання про розмежування поняття причини і привода. У філософській літературі цьому питанню уваги не приділяється, і привід не фігурує як самостійна категорія. Вперше в кримінальному праві на це питання звернув увагу проф. В.В.Есипов: «Приводом називається те попереднє, що визначало походження і початок події /у цьому змісті привід можна назвати причиною причини/.[14]

Привід звичайно розуміють як процес, що сприяє прояву причин.

У кримінально-правовій літературі цьому питанню приділяється мало уваги, тому немає єдиної відповіді на нього: одні автори ототожнюють поняття привода і причини; інші — протиставляють дані поняття, але помилка цієї точки зору в тому, що не вказується чим же тоді він є; треті вважають, що в одних випадках привід може бути причиною, а в інших — умовам. Суперечливу думка по даному питанню висловлює проф. В.Н.Кудрявцев: в одному випадку він вважає, що „привід“ по суті стає причиною, а в іншому „привід“ тільки розв'язує дію причини, що раніше існувала.[15]

На наш погляд, варто погодитися з точкою зору С.С.Остроумова і Н.Ф.Кузнєцова: „Привід не породжує слідство, а лише розвиває його, тому що це слідство давно підготовлене відповідними причинами і наявністю умов, що сприяють. Таке слідство чекає для свого виникнення поштовху, яким є привід“.[16] Відповідно до даної точки зору, привід грає самостійну роль, виходить за рамки причин і умов, сприяє реалізації причин.

Кримінально-правове значення приводу в тому, що він може бути визнаний обставиною, що впливає на міру кримінально-правового впливу.

На підставі вище викладеного, можна зробити один висновок: у науці кримінального права України побудоване єдине вчення про причинний зв'язок, що в основі своїй має положення філософії про причинність.

Під причинним зв'язком у кримінальному праві варто розуміти зв'язок між суспільно небезпечним діянням осудного і винного суб'єкта і злочинним наслідком.

Причинний зв'язок у кримінальному праві, наслідуючи з її поняття, необхідно розглядати як у рамках об'єктивної /зовнішньої/ сторони злочину, так і внутрішньої, суб'єктивної.

Основні положення, що стоять в основі встановлення причинного зв'язку на практикці:

1.причина завжди передує слідству в часі;

2.нерівноцінність спричиняючих чинників: у кримінальному праві необхідно розмежовувати причини й умови, причину і привід;

3. страждає саме той об'єкт, що був поставлений у небезпеку даним діянням; суспільно-небезпечний наслідок, що наступив, однорідний з небезпекою, якої було варте діяння. Дане положення, на наш погляд, розкриває поняття причини саме з боку механізму її впливу на слідство. З цієї позиції дає поняття причини Н.Кристі: „Причина — це обставина, що була необхідна і достатньо для того, щоб ставшеся відбулося, тобто така обставина, що обумовила не тільки можливість, але і неминучість його виникнення“.[17] М.Єфімов визначає поняття причини в такий спосіб: „Причина — дія чибездіяльність, спроможна сама по собі, із внутрішньою необхідністю призвести до результату, і являється необхідною умовою настання суспільно небезпечних наслідків“.[18] Такого ж поняття причини притримуються М.И.Ковальов і П.Т.Васьков. З цього погляду поняття причини розглядають і інші автори /наприклад, проф..Н.Кудрявцев, а також Г.В.Тимейко, що під причиною розуміє діяння „із неминучістю“ породивше злочинний результат/.[19] Поняття причини, із погляду механізму її впливи на слідство, розкриваються вченими-юристами через такі категорії, як „необхідність“, „неминучість“, „закономірність“ На нашу думку, це правильно. Але здається, що, розглядаючи причину в цьому аспекті, не слід її поняття давати через поняття „необхідної умови“. Говорячи про причину якогось злочинного результату, звичайно мають на увазі суспільно-небезпечне діяння і супровідні його умови. Але суспільно-небезпечне діяння може виступати й у якості причини, і в якості умови. Умови, наслідуючи їх класифікації у філософії, можуть бути необхідними, достатніми і супутніми. Чільне і визначальне місце займають необхідні умови, тому що вони вирішують весь хід подальшого процесу. Отже, якщо суспільно небезпечне діяння виступає в якості умови /у тому випадку якщо причиною є дії сил природи, дії сторонніх осіб/, то воно повинно бути саме необхідною умовою. Обмежувати ж поняття причини тільки необхідною умовою, на наш погляд, є неспроможним.

Автори, що розуміють причину тільки як необхідну умову, не дають критеріїв для відмежування її від необхідної умови у власному змісті слова. Що ж розуміти під необхідною умовою? Що треба для того, щоб визнати суспільно небезпечне діяння необхідною умовою? З цього приводу проф. В.Н.Кудрявцев пише: „Якби ця дія не була зроблена /або бездіяльність не була допущена/, то і злочинний результат не наступив би“.[20] Іншими словами: чи є необхідна умова незамінною умовою, тобто обставиною, відсутність якої не може бути замінено ніякою іншою обставиною? При встановленні причинного зв'язку виходим із фактів, з аналізу конкретних подій, а не її з припущень або нездійснених можливостей, що були в реальній дійсності. До того ж, навряд чи можливо назвати такі обставини, що є „незначними“ для настання визначеного результату. Тому, поняття необхідної умови не включає незамінності цієї умови для даного результату. Воно лише означає, що при тих реальних обставинах, що мали місце в дійсності, це умова була необхідною для настання даного результату, без нього /або без заміни його аналогічними умовами/ цей результат не наступив би.

Треба відзначити, що поняття причини, що дається через поняття необхідної умови, правильно, якщо причину розуміти в широкому змісті слова.

Таким чином, на нашу думку, правильним буде таке поняття причини: причина — це суспільно небезпечне діяння /дія, або бездіяльність/; спроможне саме по собі, із внутрішньою необхідністю призвести до результату, або, яке являється необхідною умовою настання суспільно небезпечних наслідків. Це поняття причини дається з позиції механізму її впливу на слідство і воно відбиває пізнання про встановлення причинного зв'язку, названі намивище: відбиває саме той об'єкт, що був поставлений у небезпеку даним діянням; небезпечний наслідок, що наступив, однорідний з небезпекою, якої було варте діяння.

Дані теоретичні положення про поняття причинного зв'язку характеризують її як важливий елемент об'єктивної сторони складу злочину, що має велике кримінально-правове значення.


Розділ 2. Кримінально-правове значення причинного зв'язку.

§ I Значення причинного зв'язку для кримінальної відповідальності.

I. Причинний зв'язок як елемент складу злочину.

Досліджуючи поняття причинного зв'язку, неможливо мати повне уявлення про нього, не знаючи кримінально-правового значення, що має причинний зв'язок. Кримінально-правове значення причинного зв'язку є одним з основних положень, що входять у загальне вчення про причинний зв'язок у науці кримінального права України. Під кримінально-правовим значенням того або іншого поняття звичайно розуміють: значення цього поняття для кримінальної відповідальності, для призначення покарання і для кваліфікації злочинів. У такому ж плані буде в даному розділі роботи розглянута і проблема кримінально-правового значення причинного зв'язку.

У науці кримінального права проф. А.Н.Трайніним пропонувалася точка зору, відповідно до котрого причинний зв'язок у кримінальному праві має двояке значення: як підстава кримінальної відповідальності і як елемент складу злочину, розглянемо аргументи, що він приводить у підтвердження своєї теорії. На його думку, кримінальна відповідальність має дві підстави: винність і причинність: „У кримінальному праві відповідальність спочиває на двох однаково необхідних основах: об'єктивній підставі — причинного зв'язку, і суб'єктивній підставі — вини.“[21]

У цьому він бачить діалектичний підхід до аналізованої проблеми: сполучення суб'єктивних і об'єктивних моментів, оцінки особистості злочинця і його поведінки, тобто відмова відривати суб'єктивне від об'єктивного, суб'єкта від дії, злочинця від злочину. Звідси він робить висновок: підстави кримінальної відповідальності не можуть спочивати на однім лише суб'єктивному моменті: вина, у якості суб'єктивної підстави кримінальної відповідальності, повинна сполучитися з іншою, об'єктивною її підставою. Такою об'єктивною підставою може бути тільки причинний зв'язок: „Будь-яка злочинна дія і його результати повинні бути заподіяні суб'єктом, повинні являться плодом його поводження, його творчості; лише автор злочинної дії і його результат можуть нести за них відповідальність“.[22]

Інші елементи складу, що характеризують його об'єктивну сторону: засіб, місце, час учинення злочину й ін., — мінливі, малозначні і для багатьох груп злочинів не характерні, тому не можуть бути висунуті в якості одної з підстав кримінальної відповідальності. Причинність же виходить за межі конкретного складу.

Причинний зв'язок він розглядає не тільки як об'єктивну підставу відповідальності і як об'єктивний її критерій: дія особи, що утворило головну причину суспільно-небезпечного результату при інших рівних умовах повинна тягнути за собою велику кримінальну відповідальність, чим дія особи, що грала другорядну роль у заподіянні цього результату /теорія розподілу причин і причинних зв'язків по ступеню заподіяння розглядалася раніше в даній роботі/. На його думку, не тільки ступінь вини, але і ступінь заподіяння визначають ступінь суспільної небезпеки і, отже міру кримінальної відповідальності.

У той же час він пише: „У загальній формі можна сказати, і це буде, звичайно, вірно, що підставою для кваліфікації конкретного злочину служить наявність у діях підсудного всіх елементів складу цього злочину. Але це саме, загальна відповідь… “[23]

Іншими словами, проф. А.Н.Трайнин притримується тієї точки зору, відповідно до котрого причинний зв'язок виступає самостійною підставою кримінальної відповідальності. З чим не можна погодитися.

Варто визнати правильну позицію проф. В.Н.Кудрявцева: „Значення причинного зв'язку в праві визначається тим, що він є елементом складу злочину, а при відсутності хоча б одного з елементів складу не може наступити кримінальна відповідальність.“23 В цьому і полягає значення причинного зв'язку для кримінальної відповідальності і її вплив на останню. Значення причинного зв'язку, як елемента складу злочину, припускає її значення і для кримінальної відповідальності: за допомогою складу злочину вона стає підставою кримінальної відповідальності.

II. Причинний зв'язок у злочинах із „формальним“ і „матеріальним“ складами.

Закон, конструюючи різноманітні склади злочинів, в одних випадках прямо вказує на необхідність установлення причинного зв'язку, а в інших — карає за саме учинення визначених суспільно небезпечних дій, не згадуючи про наслідки цих дій, а отже, і про причинний зв'язок. У теорії кримінального права по цій особливості всі склади злочинів поділються на.дві великі групи: на склади „матеріальні“ і на склади „формальні“. Розподіл усіх складів злочинів із погляду урахування ролі і значення злочинного результату на „матеріальні“ і „формальні“ має практичне значення. Воно показує, що кримінальну відповідальність можуть спричиняти і такі злочинні діяння, що не викликали матеріально шкідливого результату.

Склади, що сконструйовані законодавцем так, що злочин повинний вважатися з моменту вчинення особою дій /бездіяльності/, незалежно від характеру викликаних їм наслідків, прийнято називати „формальними“ складами злочинів. Основною властивістю таких злочинів є те, що наслідки, а отже, причинний зв'язок між ними і суспільно небезпечним діянням обвинувачуваного, не є елементами складу злочину. Тому, наявність або відсутність злочинних наслідків може служити лише: обставиною, що впливає на міру покарання. Наприклад, для того, щоб притягнути особу до кримінальній відповідальності по статті 3 КК України достатньо вчинення даною особою суспільно-небезпечного діяння, передбаченого даною статтею. Настання яких-небудь шкідливих наслідків тут не потрібно.

Проти такого розподілу складів злочинів заперечує проф. А.Н.Трайнин. Його докази можна зводити до такого: I. такий розподіл підриває принцип правосуддя про двуєдину /об'єктивну і суб'єктивну/ підставу кримінальної відповідальності; 2.не має змісту; 3.наслідки мають місце при всіх злочинах.

Ці докази спростовні: 1-ий доказ — повинний бути явний той факт, що єдиною підставою кримінальної відповідальності є склад злочину, котpий і включає об'єктивне і суб'єктивне; 2-ий доказ — про зміст розподілу: дійсно, щоб притягти особу до відповідальності, треба довести, що саме вона вчинила ці злочинні дії /бездіяльність/, той факт, що визначена особа вчинила такі дії /бездіяльність/, ще не виходить, що тут є причинний зв'язок; 3-ій доказ — наслідків багато, але суду потрібні лише ті, що визначають кваліфікацію діяння, а тому, не всі наслідки можуть мати кримінально-правове значення, що законодавець і враховує /ст.187 КК України недонесение про злочин/. Злочини з „формальним“ складом відрізняються від злочинів із „матеріальним складом не тим, що вони не тягнуть за собою наслідків, а лише тим, що їхнє настання або не настання не мають значення для кваліфікації в злочинах із “матеріальним» складом і -навпаки.

Ті склади, законодавча конструкція котрих така, що закінченими вони можуть рахуватися лише за умови настання суспільно небезпечних наслідків, називаються «матеріальними». У цьому випадку причинний зв'язок повинний бути встановлений, а інакше може бути виключена кримінальна відповідальність, тому що буде відсутній важливий елемент складу злочину.

Злочини з «матеріальним» складом можна розбити на дві групи:

1. злочини, закінчений склад яких має місце у випадках, коли зроблені істотні-небезпечні дії і наступили визначені, що випливають із закону, наслідки;

2. злочини, для зазакінченого складу яких потрібно поряд із вчиненням суспільно небезпечних дій або настання суспільно небезпечних наслідків, або створення можливості їх настання.

По всім цих злочинах зазакінчений склад буде не тільки тоді, коли доведено вчинення суспільно небезпечних дій, настання зазначених у законі наслідків і причинного зв'язку між ними, але і при доведенні можливості настання таких наслідків.

При наявності злочинів із «формальним» складом, закінчений склад має місце незалежно від настання наслідків і від їхнього характеру.

Отже, встановили, що у злочинах з «матеріальним» складом необхідно встановлення причинного зв'язку між суспільно-небезпечним діянням і злочинним наслідком, що наступив. Але як бути в тих випадках, коли також злочини не доведені до кінця, є незакінченими? Ось де виникають деякі проблеми при вирішенні питання про причинний зв'язок, що розглядається в даному пункті.


III. Причинний зв'язок при незакінчених складах злочинів.

Незакінчені склади злочину — це різновиди злочинів із «матеріалъним» складом. До них відносяться замах і готування.

Насамперед треба скасувати, що кримінальне право виходить із єдності об'єктивної і суб'єктивної сторін усякого злочинного діяння. Поряд із виною як підставою кримінальної відповідальності воно завжди потребує й об'єктивної суспільної небезпеки вчинку як рівноцінного з виною підставою кримінальної відповідальності, Тому, якщо незакінчений злочин є формою вчинення злочину, то воно не може складати винятку з загальних початків кримінальної відповідальності. Та обставина, що при незакінченому злочині наслідок, до якого прагнула особа, не має місця, зовсім не означає того, що зовнішня діяльність тут позбавлена свого значення. Навпаки, і в незакінченому злочині є моменти, що свідчать про те, що дана дія не тільки виявляє злочинну волю особи, але і пpeдставляє об'єктивну суспільну небезпеку.

Чим не відрізняється об'єктивна сторона дії при незакінченому злочині і як розмежовуються замахи від закінченого злочину і від підготовчих дій?

Закінчений вимагає здійснення всіх елементів складу злочину котрі особа мала намір здійснити, отже, вона має намір нанести ту шкоду, яка передбачена даним складом у якості наслідку. При замаху здійснення цього наслідку не потрібно. Об'єктивна сторона замаху полягає в створенні реальної можливості настання даного наслідку /ч.2 ст.17 КК України/: тобто при своєму закономірному розвитку і при відсутності інших діючих умов, що перешкоджають настанню наслідку повинний призвести дозаподіяння шкоди. Цією ознакою поняття замаху відрізняється від закінченого злочину і від готування до злочинів. При закінченому злочині є не тільки небезпека, але і дійсне настання наслідків, а при готуванні є тільки небезпека їх настання. Як правильно, пише проф. А.А.Піонтовський: "… Якщо замах на злочин створює безпосередню небезпеку настання злочинного результату, то готування означає лише створення умов для можливості надалі учинити злочинні дії."[24]

Деякими криміналістами заперечується положення про те, що замах на злочин містить реальну небезпеку настання наслідків /наприклад, так вважає Н.Ф.Кузнєцова/. На їхню думку, замах містить не реальну можливість настання наслідку, а його необхідність; реальна можливість настання наслідку створюється вже на стадії готування. Найбільше правильної, на наш погляд, є позиція Т.В.Церетелі: "… Самий характер підготовчих дій, а також їхня віддаленість від дійсного заподіяння шкоди не дають підстав говорити про безпосередню і реальну небезпеку пошкодження об'єкта, що охороняється правовою нормою. Та обставина, що хто-небудь придбав ніж для вбивства людини, ще не створює реальної можливості смерті останнього. Вірніше було б сказати, що підготовчі дії створюють можливість того, щоб особа надалі приступила до здійснення злочину або полегшило в майбутньому вчинення злочину".[25]

Хоча законодавство України і передбачає кримінальність готування до злочину, проте, судові і слідчі органи у виняткових випадках притягають до відповідальності за готування. На наш погляд, це пов'язано з питанням про суспільну небезпеку діяння: замах завжди має суспільну небезпеку, а готування — лише у виняткових випадках.

На підставі вищесказаного робимо висновок: готування, як форма вчиненого злочину, не містить такого елемента причинного зв'язку, замах також не включає причинного зв'язку, як зв'язку суспільно небезпечного діяння і злочинного результату, але діяння, котрим замах відбувається, може бути визнано причиною небезпечного стану, отже, при замаху можна говорити про причинний зв'язок, як зв'язок суспільно небезпечного діяння і небезпечного стану. Під небезпечним станом варто розуміти зміну в умовах існування об'єкта, на який зроблено замах.

Лише при встановленні причинного зв'язку між діянням і небезпечним станом можливо притягнення особи до кримінальної відповідальності. Встановлення в таких випадках причинного зв'язку впливає і на вірну кваліфікацію діяння /ст.17 і ст. Особливої частини КК України/.

§ 2 Вплив причинного зв'язку на кваліфікацію злочинів.

Правила встановлення причинного зв'язку.

Вірна кваліфікація вчиненого діяння, має дуже важливе значення при призначенні покарання. Проф. В.Н.Кудрявцев пише з цього приводу: «Помилка в кваліфікації може спричинити не тільки неправильне призначення міри покарання, але і необгрунтоване застосування або незастосування ряду інших правових обмежень /призначення більш суворого або більш м'якого виду режиму в ВТУ, застосування або незастосування амністії, умовно-дострокового звільнення, неправильне обчислення термінів давнини, термінів, що погашають судимість, і т.д./». І далі: "… Якби помилка в кваліфікації і не спричиняла за собою призначення покарання, що не відповідає вчиненому, — і настання інших правових наслідків для обвинувачуваного, не передбачених тим законом, що у випадку правильної кваліфікації був би до нього застосований, вона може значно відбитися на інших його законних інтересах".[26]

Яким же чином на правильну кваліфікацію впливає встановлення причинного зв'язку? Треба виходити з того, що в кримінальному праві України причинний зв'язок розглядається як елемент об'єктивної сторони складу злочину, що виконує роль з’єднувальної ланки між протиправним діянням і суспільно небезпечним результатом.

Відношення причинності можна уявити у виді ланцюга взаємозалежних об'єктивних явищ, що опосередковують перехід від протиправного діяння до злочинного результату. Ці явища можуть бути почуттєво сприйняті і досліджувані. При встановленні причинного зв'язку необхідно дотримуватися ряду важливих правил, що можна сформулювати таким чином:

1.встановлення причинного зв'язку припускає суворе відокремлення конкретного протиправного діяння і шкідливого результату;

2.дослідження ланок причинного ланцюга повинно відбуватися від шкідливого результату до протиправного діяння;

3. взаємозв'язок ланок причинного ланцюга підлягає дослідженню і науковому аналізу.

Тепер роздивимося кожне з цих правил. Зміст і значення першого правила складається в тому, що при вирішенні питання про причинний зв'язок необхідно суворо конкретизувати протиправне діяння і шкідливий результат, між якими досліджується відношення причинно-слідчої залежності. Це правило особливо важливо враховувати в тих випадках, коли однією або декількома особами здійснюється ряд взаємообумовлених дій, а шкідливий результат наступає один. Наприклад, групою осіб побита людина. Потерпілому заподіяні різноманітні тілесні ушкодження, одне з яких тяжке. Допустимо, що дії осіб кваліфіковані як злісне хуліганство по ч.2 ст.206 КК України. Виникає проблема вмінити тяжке тілесне ушкодження. Відповідно до роз'яснення Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р №3 «Про судову практика по справах про хуліганство» /п.14/, у подібних випадках заподіяння тяжкого тілесного ушкодження треба кваліфікувати по ч.1 ст.101 КК України тобто в сукупності з ч.2 ст.206 КК України. Але постає питання: кому ж з учасників групи ставити додатковий склад? Тут усе буде залежати від рішення питання про причинний зв'язок. Можуть бути два варіанти:

1. якщо одним ударом заподіяне тяжке тілесне ушкодження, то особа, що завдала його, і буде відповідати;

2. якщо причиною тяжкого тілесного ушкодження явилася ціла серія ударів, то відповідальності по ч.1 ст.101 КК України підлягають ті учасники групи, що і завдавали такі удари.

Вирішення питань про причинний зв'язок складається з двох етапів: експертного і слідчого. Спочатку провадиться судово-медична експертиза, у задачу якої входить обгрунтування безпосередньої причини тяжкого тілесного ушкодження, який може бути одиничний удар або ціла серія ударів. Потім слідчим шляхом конкретизуються дії кожного учасника нападу.

Таке правило вказує, що процес встановлення причинного зв'язку повинний витікати від шкідливого результату і до протиправного діяння. Це правило важливо. Дослідження причинного зв'язку від результату до діяння визначається об'єктивними обставинами. Частіше усього зустрічаються випадки, коли розслідування злочинів починається з факту виявлення шкідливого результату. Тому перша задача, що постає перед слідчим, полягає в тому, щоб установити найближчу, безпосередню причину настання шкоди. Потім логічно відбувається перехід до іншої причин, що мають значення в настанні шкоди.

Третє правило встановлює дослідження причинного зв'язку експертним шляхом і аналіз судово-слідчими органами. При застосуванні цього правила на практиці можуть мати місце дві помилкові ситуації: для однієї з них характерні помилки, обумовлені неправильним тлумаченням висновку судових експертиз; для інший — некритичне відношення органів попереднього розслідування і судів до висновків експертів.

Виходячи з третього правила встановлення причинного зв'язку необхідно розглянути питання: яку роль грає експертиза у встановленні причинного зв'язку?

II. Значення експертного встановлення причинного зв'язку.

Причинний зв'язок між діями і злочинними наслідками встановлюється слідством і судом. При цьому в одних випадках вони не потребують у якійсь допомозі ззовні, в інших — для встановлення характеру причинного зв'язку в одній із ланок загального ланцюга явищ і подій, що характеризують правопорушення, — виникає необхідність у спеціальних пізнаннях, і тут слід вдаватися до допомоги експертизи. Особливо спеціальні пізнання експертів необхідні в практичній роботі зі справ про автотранспортні події; по справах про притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності за халатне відношення до своїх службових обов'язків; по справах про необережні вбивства; тілесних ушкодженнях і ін. У цих випадках головну роль грають судово-слідчі органи, а експерти виконують лише додаткові функції, грають другорядну роль.

У основному, виділяється чотири характерних ознаки у встановленні причинного зв'язку судово-слідчими органами, з одного боку, і судовими експертами, з іншого:

1. перед ними стявляться різноманітні задачі: експерти вивчають, аналізують і встановлюють лише ті або інші ланки в загальному ланцюзі причинного зв'язку; судово-слідчі органи визначають причинний зв'язок у повному обсязі;

2. експерти обмежені тими матеріалами, що надані їм слідством чи судом; судово-слідчі органи досліджують матеріали кримінальної справи в цілому;

3. експерти спираються лише на дані тієї науки, представниками якої вони є, і діють лише в межах своєї компетенції, і всякі їхні спроби вирішувати кримінально-правові питання неприпустимі;

4. установлення причинно-слідчого зв'язку у висновку експерта носить попередній характер; остаточно питання вирішується судово-слідчими органами, на основі критичної оцінки висновку експерта /Така оцінка можлива лише при уважному його вивченні і зіставленні з іншими матеріалами справи/.

Ці відмітні ознаки можна розглядати в якості основних положеннь, які б лежали в основі експертного встановлення причинного зв'язку.

Іншими словами, експерт повинний встановлювати причинний зв'язок у визначених межах, межі яких обкреслені його компетенцією. Отже, правомірна постановка питання про причинний зв'язок перед експертом. Наприклад, експерт установлює причинний зв'язок із технічної точки зору і не розглядає питання про суб'єктивне відношення водія до своїх дій

III. Впив причинного зв'язку на кваліфікацію злочинів,

вчинених у співучасті.

Встановлення причинного зв’язку при кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, має деякі особливості.

Спільність дій /бездіяльності/ співучасників припускає існування причинного зв'язку між поведінкою кожного зі співучасників і вчиненням злочину, виконаного виконавцем /-цями/. Встановлення причинного зв'язку при співучасті має особливості, що повинні враховуватися при кваліфікації злочинів. Так, тільки суспільно-небезпечні дії /бездіяльності/ виконавця знаходиться в прямому причиннному зв'язку з заподіянням результату /у злочинах із «матеріальними» складами/ або ці дії /бездіяльності/ самі по собі безпосередньо містять у собі склад злочину /у злочинах із «формальними» складами/. Що ж стосується злочинних дій /бездіяльності/ інших співучасників, то їхнє поводження причинно пов'язане зі злочинним результатом не безпосередньо, а через виконавця злочинного акта. Ці співучасники вносять свій внесок у загальний механізм вчинення злочину беруть участь у вчиненні злочинного діяння, але своєрідно; впливи на виконавця, роблячи йому сприяння. Урахування цієї обставини обумовлює, зокрема, те, що у випадку невиконання, по яким-небудь причинам. Виконавцем злочинного акта, така участь співучасників у злочині зветься «невдалого» підбурювання, підсобництва і з погляду правої оцінки кваліфікується як незазакінчена злочинна діяльність — готування до того злочину, до якого вони підбурили виконавця або у вчиненні якого намагалися зробити йому сприяння. І в цьому випадку винні співучасники /організатор, підбурювач і посібник/ відповідають за особисту участь у спробі вчинити злочин, а не за створення необхідних умов. При кваліфікації такого роду злочинних дій співучасників дана обставина знайде відбиток у застосуванні до зазначених осіб ст.ст. 17 і 19 КК України і ст. Особливої частини КК України.

§ 3. Значення причинного зв'язку для призначення покарання і його вплив на розмір призначеного покарання.

Ст. 22 КК України вказує на те, що цілями покарання є виправлення і перевиховання засуджених у дусі чесного відношення до праці, точного виконання законів, поваги до правил співжиття, а також попередження вчинення нових злочинів, як засудженими, так і іншими особами.

Досягненню цих цілей може сприяти лише таке покарання, що строго відповідає ступеню суспільної небезпеки злочину, особистості винного і всіх обставин справи.

Будь-який злочин обумовлений множиною чинників суб'єктивного й об'єктивного характеру, кожний із який потребує ретельного аналізу і правильної оцінки з боку суду при рішенні питання про покарання. До чинника суб'єктивного характеру відноситься особистість винного, а до чинника об'єктивного характеру – усі інші обставини справи.

У юридичній літературі немає ніяких теоретичних положень, які б торкалися питання про значення причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням і злочинним наслідком для призначення покарання. Цей факт можна пояснити тією обставиною, що сам по собі причинний зв'язок безпосередньо не може впливати на призначення покарання, на його розмір. Вона впливає на нього за допомогою притягнення винного до кримінальної відповідальності, як елемент об'єктивної сторони складу злочину, а також впливає на розмір призначеного покарання за допомогою зміни кваліфікації злочину, якщо остання послідувала в результаті зміни характеру причинного зв'язку.

Дійсно, причинний зв'язок — одна з умов притягнення до кримінальної відповідальності, тому що вона є одним з елементів об'єктивної сторони складу злочину, що у свою чергу є єдиною підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність має своїм наслідком призначення покарання і частіше всьогоу ньому реалізується. Але чинному українському кримінальному законодавству відомі випадки, коли особа, притягнута до кримінальної відповідальності, звільняється від покарання. Так, відповідно до ч.2 ст.50 КК України «особа, що вчинила злочин, може бути по вироку суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що в силу наступного бездоганного поводження і чесного відношення до праці ця особа на час розгляду справи в суді не могла бути суспільно небезпечною». На відміну від ч. 2 ст. 50 КК України, що передбачає підстави звільнення від кримінальної відповідальності, ст.52 КК України передбачає підстави умовно-дострокового звільнення тільки від покарання.

Отже, кримінальна відповідальність — це самостійне кримінально-правове поняття, більш широке, ніж покарання, і може мати місце і без його застосування. Призначення ж покарання без притягнення до кримінальної відповідальності неможливо. Отже, без причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням і злочинним наслідком покарання призначене бути не може, через відсутність кримінальної відповідальності.

Неправильна кваліфікація злочинного діяння, пов'язана з неправильним встановленням причинного зв'язку впливає на розмір призначеного покарання,

Призначення покарання спричиняє різноманітні наслідки /і моральні, і матеріальні/, а тому правильне його застосування сприяє рішенню задач, що ставляться перед кримінальним судочинством, і підвищенню авторитету судово-слідчих органів.

Правильне встановлення причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням осудної і винної особи і злочинного наслідку, що наступив, служить однією з гарантій правильного призначення покарання.


ВИСНОВОК

Причинний зв'язок — це ознака об'єктивної сторони не всіх, а лише так званих «матеріальних» складів злочинів. При вчиненні злочину, який має «матеріальний» склад, завжди необхідно встановити причинний зв'язок між дією (бездією) та злочинними наслідками, які настали. Особа може, згідно з законом, відповідати лише за ті наслідки, які були причинно обумовлені її поведінкою. Якщо ж причинний зв'язок між дією (бездією) і насталими наслідками відсутній, то ці наслідки не можуть бути осудними і особа не може бути за них відповідальною.

В кримінально-правовій практиці причинний зв'язок установлюється між суспільно небезпечним діянням і певними змінами, яке воно створило в реальному світі. Тому для вирішення цього завдання треба:

1 Встановити всі ознаки певного діяння, визначити його можливості створити, скоїти такі наслідки, переконати­ся, що діяння дійсно було вчинено і саме цією особою.

2. Встановити особливості та ознаки утворених наслідків, що мають характер суспільно небезпечної шкоди, їх розмір, тяжкість, кількість та час настання.

3. Встановити між ними причинний зв'язок чи доказати його відсутність.

Причинним зв'язком у філософії називають таку закономірну поєднаність предметів та явищ, за якою одне явище (чи сукупність явищ) неминуче, з внутрішньою необхідністю утворює, народжує інше явище. Перше з них називають причиною, а друге — наслідками.

Розуміння причинності (взаємозалежності) в кримінальному праві грунтується на таких головних філософських положеннях про причинний зв'язок:

1. Всезагальний зв'язок між явищами природи та суспільства є закономірністю — безпричинних явищ немає: всі явища в природі та суспільстві причинно обумовлені.

2. Всезагальний зв'язок між явищами зовнішнього світу існує реально і об'єктивно, він не залежить від свідомості та волі людей.

3. Причинний зв'язок (як частка всезагального зв'язку речей і явищ) пізнаваний. Світ пізнаваний і пізнавані його закономірності. Пізнання та знання є насамперед знанням причини. Якби світ був непізнаванним, то наука стала б неможливою, а якби ми знали всі причини, то вона стала б непотрібною.

4. Причина та наслідок — це лише частка, вилучена із всього загального зв'язку речей та явищ, ізольована від нього для з'ясування того, що є причиною, а що — наслідком, оскільки наслідок цієї причини є причиною іншого наслідку і так безкінечно.

Загальною властивістю всіх причинних зв'язків є їх багатозначність: одна причина може породити декілька різних наслідків, так само як і один і той же наслідок може бути народжений різними причинами чи сукупністю причин.

Перетворення однієї події в іншу часто буває можливе за допомогою посередніх ланок. Наприклад, при навмисному вбивстві від тиску на курок до смерті потерпілого послідовно відбувається декілька подій: дія порохових газів, політ кулі, поранення, боротьба організму з пораненням. Отже причинний зв'язок — це не тільки зв'язок між подіями, що стоять поруч, торкаючись одна одної. Інколи причина і наслідок відокремлені одне від одного іншими явищами, ось чому для того, щоб зрозуміти окремі явища, ми повинні вилучити їх із всезагального зв'язку і дослідити їх окремо.

Наука кримінального права не має і не утворює свого особливого юридичного поняття причинного зв'язку. В кримінальному праві лише конкретизується філософське поняття стосовно тих подій та явищ, які мають кримінально-правове значення.

Причинний зв'язок як ознака складу злочину має загальні риси, властиві будь-якому причинному зв'язку між явищами природи чи суспільства, а також і специфічні ознаки, відмінні від зв'язків іншого типу. Слідчі та судові працівники, встановлюючи причинний зв'язок між поведінкою винного та злочинними наслідками керуються цими загальними філософськими положеннями, а також враховують деякі додаткові вимоги, що містяться в кримінально-правових нормах.

Оскільки причинний зв'язок існує об'єктивно і незалежно від свідомості людей, все більше і глибше пізнається людьми, то він може бути встановлений працівниками слідства і суду.

Для правильного встановлення наявності чи відсутності причинного зв'язку необхідно дотримуватися правил:

1. Причина в часі завжди передує наслідкам. Не може бути причиною те явище, яке відбулося після наслідків.

Суспільно небезпечне діяння передує в часі злочинним наслідкам, діяння є тією необхідною умовою, яка підготувала і визначила можливicть настання наслідків. Відсутність такої послідовності свідчить про те, що діяння не може бути причиною певних наслідків.

В той же час треба мати на увазі, що після цього — ще не свідчить, що це є причиною цього, оскільки певні наслідки можуть бути народжені різними причинами.

Одна лише зовнішня послідовність подій не може бути підставою для встановлення причинного зв'язку.

2. Для визнання діяння причиною злочинних наслідків необхідно встановити, що воно не тільки передувало наслідкам, але що ці наслідки були заподіяні, вчинені саме цим діянням, а не іншим.

Причиною є лише те діяння, яке створило можливість, умови настання наслідків, яке обумовило їх настання і зробило дійсними, тобто забезпечило їх здійснення, реалізацію.

3. Причинний зв'язок між конкретними діями та їх наслідками є там, де ці дії були необхідною умовою їх настання — умова, без якої не може бути таких наслідків. Якщо ж діяння не було необхідною умовою настання певних наслідків, то причинний зв'язок між ними відсутній.

Отже, не кожна умова, що сприяла настанню наслідків може бути причиною цих наслідків.

Дія чи бездіяльність можуть бути причиною злочинних наслідків лише тоді, коли вони були необхідною умовою цих наслідків, без яких ці наслідки не настали б.

4. Дія чи бездіяльність можуть бути причиною лише за умови, що наслідки, які настали, є необхідними, а не випадковими.

Зв'язок між дією та наслідком, будучи завжди об'єктивним, для конкретного діяння може бути необхідним або виnaдкoвuм,

Зв'язок має необхідний характер тоді, коли його наслідки народжуються внутрішнім розвитком дії, її особливостями, коли вони притаманні їй.

Необхідні причинні зв'язки є вирішальними. В них викривається головне положення взаємозв'язку, при якому одне явище при певних умовах утворює як свій необхідний наслідок інше явище.

Необхідні, закономірні наслідки якого-небудь явища перш ніж настати проявляються як реально можливі. Перетворення цієї можливості в дійсність може бути необхідним і випадковим одночасно. Необхідний причинний зв'язок між діями і наслідкам утворюється лише при перетворенні реальної можливості настання наслідків в дійсність. Тільки такий причинний зв'язок визнається в кримінальному праві ознакою об'єктивної сторони злочину.

Якщо дії особи не утворювали реальної можливості настання злочинних наслідків, то вони не можуть бути визнані причиною цих наслідків. Для такої дії такі наслідки є випадковими. Наслідки випадкового зв'язку не є результатом внутрішнього розвитку цього процесу. Вони єрезультатом інших причин і обставин.

Випадкові наслідки не виникають з необхідністю із певного явища, оскільки в ньому немає необхідних умов для його настання. Вони виникають під впливом інших причин (бо без причин ніщо не настає, все має свою причину).

Випадкові наслідки, як правило, виникають при зіткненні кількох причин, а тому вони завжди є наслідками інших причин. Випадкове явище не поєднане з суттю явищ, що передували йому, воно немає в них свого підґрунтя, хоча і в деякій мірі залежне від нього.

Оскільки випадкові наслідки не мають в діях (бездіяльності) винної особи свого підґрунтя, не породжуються ними із закономірною необхідністю, а утворюються впливом інших причин, то вони не можуть бути підставою кримінальної відповідальності. Саме в таких випадках в діях особи немає складу злочину за відсутністю причинного зв'язку між діяннями і наслідками, які настали.

Причинний зв'язок є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочинів не тільки таких, що вчинюються дією, але й таких, що вчинюються бездіяльністю. Бездія може бути не лише умовою, а й причиною певних наслідків. Оскільки людське суспільство має дуже поширений розподіл праці то не тільки активні дії людей можуть викликати певні зміни в зовнішньому світі, їх можуть викликати також бездії — невиконання суб'єктом своїх юридичних обов'язків.

Бездіяльність в кримінальному праві — це не ніщо, як певна поведінка. При цьому поведінка такого роду може бути навіть занадто активною. Наприклад, злісне ухилення від сплати аліментів на утримування дітей (ст.114 КК).

Бездіяльність однієї особи певним чином обумовлює поведінку іншої особи, може змушувати її бездіяти або чинити якісь дії. Ще більше значення бездіяльність має в світі техніки, де вона може бути причиною багатьох суспільно небезпечних наслідків. Багато суспільно небезпечних діянь може бути вчинено бездіяльністю особи, на яку покладений обов'язок вчинити певні дії, необхідні для нормальної роботи державного апарату, виробничого колективу, для охорони здоров'я людей і т. ін.

Немає сумніву, що, наприклад, мати, яка навмисно не дає народженій дитині їсти, не годує її, щоб позбутися, внаслідок чого настала смерть немовляти, вчинила вбивство тобто між бездіяльністю матері і смертю дитини є безпосередній причинний зв'язок.

При вчиненні злочину бездією злочинна поведінка проявляється в невиконанні спеціального юридичного обов’язку. Тільки при наявності такого обов'язку до вчинення особою активних дій можна мовити про злочинну бездіяльність. Кримінальне право України в багатьох статтях прямо вказує на причинний зв'язок між бездіяльністю та шкідливими наслідками. Наприклад, в ст.167 КК передбачається відповідальність за невиконання посадовою особою своїх обов'язків, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих юридичних і фізичних осіб. Як і в усіх інших подібних випадках кримінальна відповідальність за ст.167 КК може мати місце лише тоді, коли на посадову особу її посадовим станом чи колом повноважень було покладено обов'язок діяти при певних обставинах і якщо наслідки, які настали від цього, були в причинному зв'язку з бездіяльністю посадової особи. Пленум Верховного суду України в постанові від 27 грудня 1985 p. вказав, що в справах про посадові злочини необхідно з'ясовувати всі фактичні обставини, в тому числі посадовий стан і коло повноважень особи, її поведінку до вчинення злочину, мотив, мету і характер вчинених дій, їх зв'язок із посадовим становищем притягнутої до відповідальності особи та наслідками, що настали.[27]

Отже, причинним зв'язком в кримінальному праві називається такий зв'язок між суспільними явищами, при якому одне явище (суспільно небезпечне діяння) закономірно, з внутрішньою необхідністю утворює інше явище — злочинні наслідки.

При цьому перше з них є причиною, а друге — наслідками. Таким чином, в кримінальному праві за загальним правилом, кримінальна відповідальність настає за причинно обумовлені злочинні наслідки, тобто за злочинне вчинення суспільно небезпечної шкоди. Разом з тим, в окремих випадках кримінальна відповідальність настає не за злочинну вчиненість шкоди, а за злочинну обумовленість її, тобто за таку бездіяльність, яка не була причиною, а лише умовою настання суспільно небезпечної шкоди. Наприклад, лікар не надав допомоги хворому, внаслідок чого сталися тяжкі наслідки (ст.113 КК), або злочинно-недбале ставлення особи, якій доручено охороняти державне чи колективне майно, до своїх обов'язків, що потягло розкрадання, пошкодження або загибель цього майна (ст.91 КК).

Вказані в законі наслідки заподіяні не лікарем чи охоронцем, їх бездіяльність лише обумовила настання таких наслідків, тобто була умовою, яка сприяла перетворенню можливості в дійсність.

Тому поруч з причинами настання злочинних наслідків необхідно відрізняти і умови, які не були причиною цих наслідків, але сприяли їх настанню.

Умови — це такі явища, які самі не здатні, не спроможні породити певні наслідки, але які сприяють їх настанню. Умови грають важливу роль у розвитку причинного зв'язку — вони можуть значно полегшувати дію причини або перешкоджати їй.

Кримінальна відповідальність за злочинну обумовленість настає лише в тих випадках, коли однією із умов настання злочинних наслідків була бездіяльність відповідальної особи. В цих випадках кримінальна відповідальність настає не за заподіяння шкоди, а за невідвернення її, за незапобігання шкоді, яка була заподіяна іншими особами чи іншими джерелами (стихійне лихо, поведінка тварин, фізіологічні процеси і т. ін.).

Якщо ж однією з умов настання злочинних наслідків були конкретні дії іншої особи, то дії особи не можуть бути визнані причиною певних наслідків і ця особа не може бути за них відповідальною. Наприклад, В. — майстер залізничної ділянки, призначив колійним обхідником М. без належного дозволу лікаря. По дорозі на свою ділянку М. грубо необережно йшов по залізничній колії і потрапив під потяг. В ухвалі суд зазначив, що хоча дії В. і були однією умов смерті М., але вони не були причиною смерті, а тому В. не повинен нести відповідальність за її настання.

Причинний зв'язок в кримінальному праві має значення лише стосовно протиправної дії чи бездіяльності. Встановлювати причинний зв'язок між легальними діями та їх наслідками не має кримінально-правового глузду. Причинний зв'язок є обов'язковою ознакою складу злочину не тільки в діях виконавця злочину, але і в злочинних діях співучасників.

В різних правових системах існують різні теорії причинності. Самою поширеною є теорія conditio sine qua non причина — це та умова, без якої наслідки не настануть.

Згідно з цією теорією дії людини визнаються причинами події, якщо вони були однією з необхідних умов настання події. При цьому теорія conditio sine qua non виходить з того, що всі далекі чи близькі умови настання певної події рівні, рівнозначні. Кожна з таких умов, якщо вона задовільнює вказану вимогу, може бути причиною пригоди, події.

Виходячи з рівнозначності умов, які можуть бути причиною, ця теорія була названа теорією еквівалентності.

Теорія еквівалентності визнає причинний зв'язок між діями людини і наслідками, які настали, у всіх тих випадках, коли ці дії були необхідною попередньою умовою наслідків.

Чи була така умова дійсно необхідною попередньою умовою насталих наслідків, встановлюється методом уявного виключення. Суть цього методу полягає в наступному: із усіх попередніх умов уявно виключаються конкретні дії, якщо при цьому з'ясується, що без цих дій наслідки або зовсім не настали б, або вони були б зовсім іншого характеру, то це свідчить, що ці дії були необхідною умовою насталих наслідків. У такому випадку питання про об'єктивні підстави кримінальної відповідальності вирішуються позитивно.

Навпаки, якщо при такому уявному виключені з'ясується, що наслідок і без сприяння цього вчинку все рівно настав би і саме таким, то певні дії не можна вважати необхідною умовою насталих наслідків. Згідно з теорією еквівалентності причинний зв'язок не виключається:

а) якщо наслідки настали лише завдяки особливим властивостям (фізичним чи психічним) потерпілого;

6) якщо між початковими діями і наставшими наслідкам приєдналися і діяли сили природи, приєдналась діяльність потерпілого чи інших осіб. Хоча теорія еквівалентності виходить із принципу рівності всіх умов, необхідних для настання певних наслідків, але в дійсності її прихильникам доводиться відхилятися від цього принципу при вирішенні питання про відповідальність з вчинений злочин.

Хибкість теорії conditio sine qua non в тезі про рівність еквівалентність умов настання наслідків. В дійсності умови настання наслідків дуже різні, дуже різні їх ролі.

Теорія еквівалентності була пануючою в Німеччині, Росії, Австрії. Тепер вона має перевагу в законодавстві Японії.

В кінці XIX сторіччя в кримінально-правовій науці з'явилась теорія адекватної причинності, яка почала конкурувати з теорією еквівалентності. Згідно з теорією адекватної причинності, причиною злочинного наслідку можуть бут лише такі дії особи, які взагалі, а не лише в цьому конкретному випадку, здібні спричинити такі наслідки.

Причинний зв'язок між діями і насталими наслідкам відсутній, якщо ці наслідки не типові, не адекватні діям.

Із наведеного видно, що теорія адекватної причинності відхиляє об'єктивний характер причинного зв'язку і замінює його суб'єктивним уявленням про типовість чи нетиповість злочинних наслідків від вчинених цією особою дій. Недолік теорії адекватної причинності в тому, що вона вирішення питання про причинний зв'язок повністю віддає на розгляд суду і не дає наукових для цього підстав.

В англо-американській системі права розуміння причинного зв'язку склалося, головним чином, стосовно справ про вбивство.

Англо-американська доктрина чітко не розрізнює причинного зв'язку і провинності. Замість того, щоб спочатку встанови­ти причинний зв'язок і лише після цього перейти до вирішен­ня питання про вину, в англо-американському праві обидва во­ни вирішуються як одне питання про «найближчу причину». Поняття “найближчої причини” не має певно визначених меж. Твердо встановленим вважається лише положення про те, що існує відома межа, за якою право відмовляється стежити за низкою причинності, тому і сама дія за цією межею вбачається як занадто далекою, щоб бути винною.

Але де знаходиться ця межа і за допомогою яких крите­ріїв вона може бути встановлена — на ці питання не відпо­відають ні судова практика, ні доктрина англійського права. Доктрина взагалі відмовляється сформулювати загальне правило, яке встановлює таку межу, а практика змогла ви­робити лише ряд положень, які стосуються окремих питань.

Невизначеність критеріїв «найближчої причини» можна доказати на такому прикладі. Як в англійському, так і в американському праві існує стародавнє правило: ніхто не може бути засуджений за вбивство, якщо потерпілий прожив один рік і один день після заподіяння йому тілесного ушкодження, оскільки причина далеко від наслідків.[28] Про невизначеність поняття «найближчої причини» може свідчити і те правило, створене англійськими судами: якщо внаслідок недбалості машиніста створюється небезпека аварії потягу хто-небудь із пасажирів, вважаючи аварію неминучою, вистрибне і загине, то питання про те, чи була недбалість машиніста причиною смерті пасажира, вирішується різно, залежно від того, чи вистрибнув би за таких умов той, хто має середнє самовладання чи це зробила б лише людина, яка має дуже велику боязливість.

Недоліки поняття найближчої причини в тому, що в ньому немає наукових критеріїв визначення причинного зв'язку, що воно не дає суду певних критеріїв для висновків і міркувань про причинний зв'язок як ознаку об'єктивної сторони злочину.


Список використаної літератури

1. Конституция (Основной Закон) Украины;

2. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий. Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. Специальный выпусук 1994г.

3. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 28 июня 1991г. №3 с изменениями, внесенными Постановлением Верховного Суда Украины от 4 июня 1993г. №10 «О судебной практике по делам о хулиганстве» //Сб. Постановлений Пленума Верховного Суда Украины в уголовных и гражданских делах;

4.Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. — 1995.—№1.—С.169-175;

4. Воробьев Л.В. Основные категории и законы материалистической диалектики. — М.: Изд-во МГУ, 1962. — С.360;

5. Ефимов М. Причинная связь в уголовном праве //Сов. юстиция. -1966.—№15.-С.8-9.;

6. Кудрявцев В.Н. К вопросу о причинной связи в уголовном праве //Сов. государство и право. — 1950. — №1. — С.37-39;

7. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву.- М.: Госиздат. — 1961. — С.666;

8. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. — Ростов: Изд-во Ростовского ун-та. — 1977. -С.215;

9. Тройнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. — М.: Госиздат. — 1961. — С.388;

10.Философский словарь. — Под ред. Фролова И.Т..— 4-е изд. — М. .-Политиздат. — 1980;

11.Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном нраве. — М.: Госюриздат — 1963. — С.382;

12.Черненко А.К., Ременсон А.Л. Категория причинности и её применение в уголовно-правовых и криминологических исследованиях. //Проблемы причинности в криминологии и уголовном праве. — Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун­та. — 1983. — С.10-22.


[1] Философский словарь – 4-е издание. М.: Политиздат, 1980 – С.91.

[2] I. Категрии материалистической диалектики /Под ред. МЛ.Розенталя и Г.АШытракса. — М.Политиздат, I956. — С.95

[3] Креберг Г. Категория условия и соотношения ее с категорией причины //Философские науки – 1961. — №3. – С.108

[4] Шептулин А.П.Система категорий диалектики. –М.: Наука, 1967 – С.22.

[5] Ворбьев Л.В. Основные категории и законы материалистической диалектики. – М.: Изд-во МГУ, 1962 – С.73

[6] Черненко А.К., Ременсон А.Л. Категории причинности и ее применение в уголовно-правовых и криминологических исследованиях //Проблемы причинности в криминологии и уголовном праве. – Владивосток: Из-тво Дальневосточного университета, 1983. – С.13.

[7] Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. С.165.

[8] Кудрявцев В.Н. Категория причинности в советской криминологии //Сов.государство и право – 1965. — №11. – С.80.

[9] Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1977. – с.115.

[10] Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. С.170.

[11] Трайнин Состав преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1951. С.113.

[12] Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. С.170.

[13] Кудрявцев В.Н.Объективная сторона преступления. – М.: Госюриздат, 1960. – с.190.

[14] Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. Часть общая. – Варшава, 1984. – с.227-278.

[15] Кудрявцев В.Н. Категория причинности в советской криминологии //Сов.государство и право – 1965. — №11. – С.83.

[16] Остроумов С.С., Кузнецова Н.Ф. О причинах и условиях преступности //Весник МГУ Серия 12 Право. – 1965. — №4. – с.49

[17] Кристи Н. Вопросы причинной связи в автотехнической экспертизе //Сов.юстиция. — 1970. — №21-с.21

[18] Єфимов М. Причинная связь в уголовном праве //Сов. юстиция. 1966. №15. — с.8.

[19] Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1977. – с.127.

[20] Кудрявцев В.Н.Объективная сторона преступления. – М.: Госюриздат, 1960. – с.193.

[21] Трайнин Состав преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1951. С.119.

[22] Там же.

[23] Вказа вище робота. – С.93.

[24] Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1961. – с.490.

[25] Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. – М. Госюриздат, 1963. – с.328.

[26] Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юрид.лит., 1972. –с.30.

[27] Див.: п.2 постанови Пленуму Верховного cyдy України від 27 грудня 1985р. «Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень», — Постанови Пленуму Верховного суду України. — К. 1995. — С. 147.

[28] Кенни К. Основы уголовного права. — М., 1849. — C.139.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву