Реферат: Процесуальні строки в цивільному процесі

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

Житомирське відділення

Контрольна робота

з предмету: “Цивільний процес”

Тема: Процесуальні с троки в цивільному процесі


План

Вступ

1. Поняття та значення строків у цивільному процесі

2. Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно визначені, відносно визначені

3. Обчислення процесуальних строків

4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

5. Задача 123

6. Задача 224

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Для виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення правосуддя у цивільних справах, але й темпоральні межі здійснення судочинства та його етапів (стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних строків. При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності здійснення цивільного судочинства.

Поняття та правове врегулювання строків в різних галузях судочинства дуже подібне, а загальні положення обчислення строків в юриспруденції взагалі однакові. Разом з тим, кожна із галузей судочинства безперечно, оперує досить об’ємною кількістю специфічних строків, які можуть бути застосовані лише при провадженні або цивільного, або кримінального, або адміністративного чи певного іншого процесу. Спробуємо подати загальну характеристику строків, якою вона є в цивільному процесі, та виділити ті специфічні строки, правомочності, котрі вони обумовлюють, а також наслідки їх недотримання – саме в сфері цивільного судочинства.

Метою написання контрольної роботи є всебічне вивчення поняття процесуальних строків в цивільному праві, а саме, їх значення, видів, порядку обчислення, зупинення, поновлення та продовження.

Структура контрольної роботи складається з чотирьох теоретичних питань та двох практичних задач. В першому з них розглянуто поняття та значення строків у цивільному процесі. В другому питанні наведено класифікацію процесуальних строків. Третє питання розглядає особливості обчислення процесуальних строків, а четверте підстави зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. Розв’язання практичних завдань закріплює теоретичні положення щодо строків у цивільному процесі.


1 Поняття та значення строків у цивільному процесі

Загалом, як визначено у ч. 1 ст. 251 Цивільного кодексу (далі: ЦК) України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Цивільні процесуальні строки — це встановлені Цивільним процесуальним кодексом(далі: ЦПК) України проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві.

З огляду на це визначення можна виділити такі ознаки цивільного процесуального строку:

1) він є певним темпоральним періодом у часі;

2) повинен чітко регламентований в законі або встановлений судом;

3) впродовж цього строку суб'єкти цивільного процесу мають право або зобов’язані здійснити певні процесуальну дію.

Значення процесуальних строків полягає в тому, що вони

– забезпечують стабільність і визначеність цивільних процесуальних правовідносин, цивільного провадження у справі;

– забезпечують суб'єктам правовідносин можливість належно підготуватися і виконати певні процесуальні дії;

– є процесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних учасників процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами реалізації принципу раціональної процесуальної форми.

Отже, цивільні процесуальні строки поряд з іншими цивільними процесуальними засобами покликані забезпечити гарантованість, реальність і оперативність судового захисту суб'єктивних прав заінтересованих осіб, які беруть участь у справі, та інтересів держави.


2 Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно визначені, відносно визначені

У ст. 67 ЦПК України визначено види процесуальних строків шляхом вказівки на те, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, –– встановлюються судом. Таким чином, в цивільному процесі є строки, встановлені законом, та строки, встановлені судом.

Встановлені законом строки можуть бути як абсолютно визначені (конкретно встановлені в нормах ЦПК) так відносно визначені (пов’язані з іншою дією чи подією). Можливість встановлення судових строків може бути передбачена в самій нормі або випливати з її змісту.

Залежно від суб’єкта процесуальні строки можна розподілити на 3 види:

1) строки вчинення процесуальних дій судом (службові строки);

2) строки вчинення процесуальних дій особами, які беруть участь у справі;

3) строки вчинення процесуальних дій іншими учасниками процесу.

В статті Демінської А.А. “Строки в цивільному процесі” було систематизовано строки, визначені ЦПК України [11]. Таблиця була запозичена при написанні цієї контрольної роботи.

Таблиця 1

Строки, визначені ЦПК України
Які дії вчиняються В який строк Спеціальні наслідки пропуску строку, коли такі передбачені Якою нормою передбачено
Особи, які беруть участь у справі позовного провад-ження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані податиусі наявні у них докази або повідомити про них суд до або під часпопереднього судового засідання ч. 2 ст. 27 ЦПК України
Позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов протягом усього часу розгляду справи ч. 2 ст. 31 ЦПК України
Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового розгляду ч. 3 ст. 31 ЦПК України
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предметаспору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 34 ЦПК України
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодопред-мета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача абовідповідача до ухвалення судом рішення ч. 1 ст. 35 ЦПК України
У разі неможливості прибуття за викликом суду свідокзобов'я-заний повідомити про це суд. завчасно ч. 3 ст. 50 ЦПК України
Експерт повинен повідомити суд пронеможливість проведення ним експертизи через відсутність у ньогонеобхідних знань або без залучення інших експертів. невідкладно ч. 6 ст. 53 ЦПК України
Судова повістка про виклик з такимрозрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу дляявки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, алене пізніше ніж за сім днів до судового засідання ч. 4 ст. 74 ЦПК України
Судоваповістка-повідомлення повинна бути вручена завчасно ч. 4 ст. 74 ЦПК України
Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалоювідстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат наінформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначенийстрок не більше, як до ухвалення судового рішення у справі якщо у встановлений судом строк судові витрати не будутьоплачені, заява залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплатасудових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цьогорішення ст. ст. 82, 207 ЦПК України
У разі прийняття заяви стягувача про видачу судовогонаказу суд видає судовий наказ по суті заявленихвимог у триденний строк ч. 1 ст. 102 ЦПК України
Після видачі судового наказу суд надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням одночасно з копією заяви стягувача та копіями доданих до неї документів невідкладно ч. 1, 2 ст. 104 ЦПК України
Боржник, котрий заперечує проти судового наказу, має право подати заяву про його скасування протягом 10 днів з дня отримання копії судового наказу у разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання. ст. ст. 104, 105 ЦПК України
Заява боржника про скасування судового наказу, що подана вустановлений строк, розглядається судом без судового розгляду і виклику сторін, про щопостановяється ухвала, якою скасовується судовий наказ протягом п'яти днів з дняїї надходження заява боржника про скасуван-ня судового наказу, поданапісля закінчення строку, встановленого частиною другою статті 104цього Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку поданняцієї заяви ч. 1, 2 ст. 106 ЦПК України
Копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються стягувачеві та боржникові непізніше трьох днів після її постановлення ч. 4 ст. 106 ЦПК України
Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержаннявимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, або несплачено судовий збір чи не оплачено витрати наінформаційно-технічне забезпечен-ня розгляду справи, постановляєухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, прощо повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків визначається суддею заява вважається неподаною і повертається позивачеві ст. 121 ЦПК України
Питання про відкриття провадження у справі або про відмовуу відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десятиднів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків ч. 3 ст. 122 ЦПК України
В ухвалі провідкриття провадження у справі зазначаються:4) час і місце попереднього судового засідання;5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмовізаперечення проти позову та посилання на докази, якими вониобґрунтовуються час і місце, а також строк визначається суддею ч. 4 ст. 122 ЦПК України
Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до або під час попереднього судовогозасідання ч. 1 ст. 123 ЦПК України
Після відкриття провадження у справі суд надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провад-ження у справі одночасно з копією позовної заяви та копіями доданих до неї документів, а третій особі — копією позовної заяви невідкладно ч. 1, 2 ст. 127 ЦПК України
Відповідач має право подати суду письмовезаперечення проти позову після одержання копій ухвали про відкриття провадження усправі і позовної заяви ч. 1 ст. 128 ЦПК України
Попереднє судове засідання повинно бути призначено іпроведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження усправі ч. 1 ст. 129 ЦПК України
Сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити проних суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхідного для подання доказів докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиноюпершою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, щодокази подано несвоєчасно з поважних причин ч. 1, 2 ст. 131 ЦПК України
У разі подання заяви про забезпечення доказів до поданняпозовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягомдесяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів у разі неподання позовної заяви у зазначений строк особа, яка подалазаяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судовівитрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченнямдоказів ч. 3, 4 ст. 133 ЦПК України
Заява про забезпечення доказів розглядається з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі протягом п'яти днів з дня надходження заяви, а у разі обґрунтованої вимоги заявника, а також якщо неможна встановити, до кого може бути згодом пред'явлено позов, — невідкладнолише за участю заявника ч. 2, 3 ст. 135 ЦПК України
Особи, які не мають можли-вості подати доказ, який вимагаєсуд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язаніповідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів здня отримання ухвали ч. 4 ст. 137 ЦПК України
Проведення експертизи за ухвалою суду строк проведення визначається в ухвалі суду про призначення експертизи ч. 1 ст. 144 ЦПК України
Забезпечення позову, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднитичи зробити неможливим виконання рішення суду допускається на будь-якій стадіїрозгляду справи ч. 3 ст. 151 ЦПК України
За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позовз метою запобігання порушенню праваінтелекту-альної власності. до подання позовної заяви ч. 4 ст. 151 ЦПК України
У разі подання заяви про забезпечення позову до поданняпозовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпеченняпозову заходи забезпечення позову, вжиті судом до поданняпозовної заяви, скасовуються ч. 5 ст. 151, ч. 7 ст. 154 ЦПК України
Заява про забезпечення позову розглядається судом, упровадженні якого перебуває справа в день її надходження ч. 1 ст. 153 ЦПК України
Заява про забезпечення позову, подана до подання позовноїзаяви, а також заява про зміну одного виду забезпечення іншимрозглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 154 ЦПК України
Копія ухвали про забезпечення позову надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її постановлення. ч. 5 ст. 153 ЦПК України
У разі постановлення ухвали без повідомлення особи, щодоякої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвалинадсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову негайно після виконання ухвали ч. 7 ст. 153 ЦПК України
Ухвала про забезпечення позову виконується впорядку, встановленому для виконання судових рішень негайно, ав разізабезпечення вимог заявника заставою — негайно після внесення предметазастави в повному розмірі ч. 9 ст. 153 ЦПК України
Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без їїповідомлення, може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядаєтьсясудом протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали протягом двох днів ч. 4 ст. 154 ЦПК України
Якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження усправі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходизабезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішеннямзаконної сили. ч. 6 ст. 154 ЦПК України
Справа має бути призначена до розгляду не пізнішеп'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки до судовогорозгляду ч. 2 ст. 156ЦПК України
Суд розглядає справи протягом розумного строку, але небільше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справипро поновлення на роботі, про стягнення аліментів — одного місяця, а у виняткових випадках за клопотанням сторони, зурахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою можеподовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць ч. 1, 2 ст. 157 ЦПК України
У судовому засіданні можуть бути оголошені перерви тривалість перерввизначається судом відповідно до обставин розглядусправи, що їх викликали (так само визначається строк, на який розгляд справи відкладається) ч. 3 ст. 159 ЦПК України
Суд роз'яснює сторонам наслідки укладення мирової угоди, перевіряє, чи не обмежений представник сторони, якийвисловив намір вчинити ці дії, у повноваженнях на їх вчинення до ухвалення судового рішення у зв'язку з укладеннямсторонами мирової угоди. ч. 3 ст. 175 ЦПК України
У справі про розірвання шлюбу суд може відкласти розглядсправи і призначити подружжю строк для примирення строк на примирення визначається судом ч. 5 ст. 191 ЦПК України
Журнал судового засідання ведеться секретарем судовогозасідання та підписується ним і приєднується до справи невідкладно після судового засідання ч. 3 ст. 198 ЦПК України
Особи, які беруть участь у справі, мають правоознайомитися із технічним записом судового засідання, журналомсудового засідання та подати до суду письмові зауваження щодо неповнотиабо неправильності їх запису протягом семи днів з дня проголошеннярішення у справі у разі пропуску строку подання зауважень і відсутностіпідстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду ч. 1, 3 ст. 199 ЦПК України
Зауваження щодо технічного запису судового засідання чижурналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізнішеп'яти днів з дня їх подання ч. 4 ст. 199 ЦПК України
Протокол (про вчинення окремої процесуальної дії) повинен бути оформлений не пізніше наступного дняпісля вчинення окремої процесуальної дії ч. 3 ст. 200 ЦПК України
Провадження у справі зупиняється: (здня відновлення провадження у справі перебігпроцесуальних строків продовжується) в разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка булластороною у справі, якщо спірні правовідносини допускаютьправонаступництво; в разі злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі; в разі призначення або заміни законного представника сторони читретьої особи, — до залучення до участі у справі правонаступника чизаконного представника; в інших випадках:- до припинення перебування сторони у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій службі, альтернативній (невійськовій) службі, службового відрядження;- на час хвороби сторони;- до розшуку відповідача;- на час проведення експертизи;– донабрання законної сили судовим рішенням, від якого залежитьвирішення справи ст. ст. 201 – 203 ЦПК України
У виняткових випадках залежно від складності справискладання повного рішення може бути відкладено на строк не більшеніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи ч. 3 ст. 209 ЦПК України
Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення. ч. 6 ст. 209 ЦПК України
Рішення суду або його вступна та резолютивна частинипроголошуються негайно після закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 218 ЦПК України
Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення ч. 2 ст. 220 ЦПК України
Подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якогорішення може бути пред'явлене до примусового виконання ч. 2 ст. 221 ЦПК України
Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягомдесяти днів. ч. 3 ст. 221 ЦПК України
Копії судового рішення видаються особам, які брали участьу справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошеннярішення ч. 2 ст. 222 ЦПК України
Особам, які брали участь у справі, але не були присутні усудовому засіданні, копії судового рішення надсилаються рекомендованим листом зповідомленням про вручення протягомп'яти днів з дня проголошення рішення ч. 3 ст. 222 ЦПК України
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строкуподання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційнеоскарження не було подано.Якщо було подано заяву про апеляційнеоскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, — після закінчення цього строку.У разі поданняапеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набираєзаконної сили після розгляду справи апеляційним судом ч. 1 ст. 223 ЦПК України
Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копіязаочного рішення не пізніше п'яти днів з дня його проголошення ч. 1 ст. 227 ЦПК України
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем протягом десяти днів з дня отримання його копії ч. 1, 2 ст. 228 ЦПК України
Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі, одночасно повідомляючи про час і місце розгляду заяви невідкладно ч. 1 ст. 230 ЦПК України
Заява про перегляд заочного рішення повинна бутирозглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження (У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення беззадоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальномупорядку, встановленому ЦПК України, при чому строк, протягомякого розглядалася заява, не включається до строку на апеляційнеоскарження рішення) ч. 2 ст. 230, ч. 4 ст. 231 ЦПК України
Якщо батьки дитини відкликали свою згоду наїї усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розглядсправи якщо така заява внесена після ухвалення рішення про усиновлення, але донабрання ним законної сили ч. 5 ст. 255 ЦПК України
У разі відкликання заяви про усиновлення судскасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду коли таке відкликання зроблено після ухваленнярішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили ч. 6 ст. 255 ЦПК України
Якщо держатель втраченого цінного папера на пред'явникаабо векселя подасть заяву до суду, суд постановляє ухвалу прозалишення заяви безрозгляду та встановлює строк (не більше 2 місяців) для пред'явлення заявником позову взагальному порядку до держателя цього цінного папера напред'явника або векселя про їх витребування якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явитьпозову до держателя втраченого цінного папера на пред'явника абовекселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснюватибудь-які операції за цінним папером на пред'явника або завекселем ч. 1, 2, 3 ст. 265 ЦПК України
Суд призначає справу про визнання втраченого цінного папера напред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на нього до розгляду якщо протягом тримісячного строку з дня публікації провиклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника абовекселя не надійде заяви, зазначеної у статті 264 ЦПК України чт. 264, ч. 1 ст. 266 ЦПК України
Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік ч. 1 ст. 271 ЦПК України
Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщинивідумерлою якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву дозакінчення одного року з часу відкриття спадщини ч. 1 ст. 276 ЦПК України
У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація упримусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра івизнана доцільною комісією лікарів-психіатрів, психіатричнийзаклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про їїгоспіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин ч. 4 ст. 280 ЦПК України
Заява фізичної особи або її законного представника проприпинення надання особі психіатричної допомоги у примусовомупорядку може бути подана через три місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження, госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження ч. 5 ст. 280 ЦПК України
Заява про надання психіатричної допомоги у примусовомупорядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження досуду: — про госпіталізацію особи до психіатричного закладу -протягом 24 годин;- про психіатричний огляд — протягом трьох днів;- про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації — протягом десяти днів ч. 1 ст. 281 ЦПК України
Заява (про обов'язкову госпіталізацію допротитуберкульозного закладу або про продовження лікування) подається протягом 24-х годин з часу виявлення вособи загрозливої форми туберкульозу ч. 2 ст. 284 ЦПК України
Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування суд розглядає не пізніше трьох днів після відкриття провадження у справі ч. 1 ст. 285 ЦПК України
Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з днянадходження заяви ч. 1 ст. 289 ЦПК України
Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник маютьправо оскаржити ухвалене судом рішення доапеляційного суду в установленому порядку у п'ятиденний строк ч. 3 ст. 290 ЦПК України
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня проголошеннярішення протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скаргазалишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку ч. 1, 3 ст. 294 ЦПК України
Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першоїінстанції може бути подано Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'яти днів з дня проголошенняухвали. протягом десятиднів після подання заяви про апеляційне оскарження заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скаргазалишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку ч. 2, 3 ст. 294 ЦПК України
Апеляційний суд надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі не пізніше наступного дня післяпостановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду;і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу ч. 1 ст. 298 ЦПК України
Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бутиподано до початку розгляду справи в апеляційному суді ч. 2 ст. 299 ЦПК України
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнитичи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження. ч. 1 ст. 300 ЦПК України
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликатиїї, а друга сторонамає право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязічи в певній частині до початку розгляду справи в апеляційному суді ч. 2 ст. 300 ЦПК України
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї повністю абочастково протягомусього часу розгляду справи ч. 4 ст. 300 ЦПК України
суддя-доповідач вчиняє підготовчі дії до розгляду справи апеляційним судом протягом десяти днів з дня отримання справи ч. 1 ст. 301 ЦПК України
Справа має бути призначена апеляційним судом до розгляду у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовкисправи до розгляду ч. 2 ст. 302 ЦПК України
Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законноїсили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 319 ЦПК України
Після закінчення апеляційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який їїрозглянув усемиденний строк ч. 1 ст. 322 ЦПК України
Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців здня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду e разі пропущення строку з причин, визнаних судом поважними, суд касаційноїінстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цейстрок, але не більш як у межах одного року з дня виникнення правана касаційне оскарження. Касаційна скарга, подана після закінчення строку накасаційне оскарження, повертається судом касаційної інстанціїособі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновленняцього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено ч. 1, 2, 3 ст. 325 ЦПК України
Cуддя-доповідач вирішує питання про прийняттякасаційної скарги до розгляду касаційним судом протягом десятиденного строку з днянадходження скарги ч. 1 ст. 327 ЦПК України
Одержавши належно оформлену касаційну скаргу, суд касаційної інстанції витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі у десятиденний строк з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу ч. 1 ст. 328 ЦПК України
Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом десяти днів з дня одержання копії касаційної скарги ч. 2 ст. 329 ЦПК України
Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чизмінити її протягом строку на касаційне оскарження ч. 1 ст. 330 ЦПК України
Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликатиїї до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції. ч. 2 ст. 330 ЦПК України
Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитисявід неї до закінчення касаційного провадження ч. 3 ст. 330 ЦПК України
Суддя-доповідач готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі протягом десяти днів після отримання справи ч. 1 ст. 331 ЦПК України
Попередній розгляд справи судом касаційної інстанції має бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем ч. 1 ст. 332 ЦПК України
Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набираютьзаконної сили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 349 ЦПК України
Скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу з моменту проголошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції ч. 2 ст. 349 ЦПК України
Після закінчення касаційного провадження справа повертається до суду, який її розглядав протягомсеми днів ч. 1 ст. 352 ЦПК України
Скарга у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з днявідкриття виняткових обставин ч. 1 ст. 355 ЦПК України
У разі надходження скарги, оформленої без дотриманнявимог, або у разі несплати суми судовогозбору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпеченнярозгляду справи суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала за правилами ст. 121 ЦПК протягом десяти днів здня отримання скарги ч. 4 ст. 355 ЦПК України
Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі (одночасно можебути вирішене питання про поновлення строку на оскарження узв'язку з винятковими обставинами) протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги ч. 1 ст. 356 ЦПК України
Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановленіним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 360 ЦПК України
Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинамиможуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участьу справі протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, щоє підставою для перегляду ч. 1, 2 ст. 362 ЦПК України
у справах про:1) стягнення аліментів — у межах суми платежу за один місяць;2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але небільше ніж за один місяць;3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженнямздоров'я або смертю фізичної особи, — у межах суми стягнення заодин місяць;4) поновлення на роботі незаконно звільненого абопереведеного на іншу роботу працівника;5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вонапроживала;6) розкриття банком інформації, яка містить банківськутаємницю, щодо юридичних та фізичних осіб яуд допускає негайне виконання рішень, а також може допустити негайне йоговиконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженніплатежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої ст. 367 ЦПК України ч. 1, 2 ст. 367 ЦПК України
Заява про поновлення пропущеного строку розглядається в судовому засіданні у десятиденний строк ч. 1 ст. 371 ЦПК України
Суд розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні у десятиденний строк ч. 1 ст. 373 ЦПК України
Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого аболікувального закладу; про оголошення розшуку боржникаабо дитини вирішується судом за поданням державноговиконавця; про заміну сторони виконавчого провадження; про визначення частки майна боржника у майні, якимвін володіє спільно з іншими особами у десятиденний строк ч. 1, 2 ст. 374; ч. 3 ст. 375; ч. 2 ст. 378; ч. 2 ст. 379 ЦПК України
Суд розглядає подання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про проникнення до житла чи іншого володіння боржника при виконанні рішень інших органів (посадових осіб); а також подання державного виконавця про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні рішень інших органів (посадових осіб) негайно ч. 2 ст. 376; ч. 2 ст. 377 ЦПК України
заява відповідача про повернення стягненогоз нього за скасованим рішенням майна розглядається судом, у якомуперебуває справа заяву про поворот виконання можна подати у межахпозовної давності ч. 1 ст. 381 ЦПК України
Скаргу на дії державного виконавця може бути подано до суду: — у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повиннабула дізнатися про порушення її прав чи свобод;- у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повиннабула дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарженняпостанови про відкладення провадження виконавчих дій Пропущений з поважних причин строк для подання скарги можебути поновлено судом. ч. 1, 2 ст. 385 ЦПК України
Скарга на дії державного виконавця розглядається судом з постановленням відповідної ухвали у десятиденний строк ч. 1 ст. 386 ЦПК України
Про виконання ухвали відповідний орган державноївиконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж умісячний строк з дня одержання ухвали суду ч. 1 ст. 389 ЦПК України
Рішення іноземного суду може бути пред'явлено допримусового виконання в Україні протягом трьох років з днянабрання ним законної сили, за винятком рішення про стягненняперіодичних платежів, яке може бути пред'явлено до примусовоговиконання протягом усього строку проведення стягнення з погашеннямзаборгованості за останні три роки у задоволенні клопотання може бути відмовлено ч. 1 ст. 391; п. 5 ч. 2 ст. 396 ЦПК України
Про надходження клопотання про надання дозволу напримусове виконання рішення іноземного суду суд письмово повідомляє боржника і пропонує йому подати можливі заперечення проти цього клопотання у п'ятиденнийстрок у місячнийстрок коли умісячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судомклопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якійвизначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувачі боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів дойого розгляду ч. 1, 2 ст. 395 ЦПК України
Копія ухвали про надання дозволу на примусовевиконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенніклопотання з цього питання надсилається судомстягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановленняухвали ч. 6 ст. 395 ЦПК України
Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, суд письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує їй подати можливі заперечення проти цього клопотання коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованоїособи про одержане судом клопотання заперечення не подано, судяпостановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розглядуклопотання, про що заінтересовані особи повідомляються письмово непізніше ніж за десять днів до його розгляду ч. 1, 2 ст. 401 ЦПК України
Копія ухвали про про визнання рішення іноземного суду надсилається судом заінтересованим особам утриденний строк з дня постановлення ухвали ч. 8 ст. 401 ЦПК України
Для вирішення заяви про відновлення втраченого судового провадження строк зберігання судового провадження не має значення, крім випадку звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлено ч. 4 ст. 408 ЦПК України

Джерело: [11].

3 Обчислення процесуальних строків

Що стосується обчислення процесуальних строків, ст. 68 ЦПК України відзначає, що строки, встановлені як законом, так і судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати (з чого можна зробити висновок, що цивільне процесуальне законодавство не розмежовує понять «строк» і «термін», як це зроблено в ЦК України, згідно ч. 2 ст. 251 та ч. 2 ст. 252 котрого терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення, і котрий визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати).

Відповідно до ст. 69 ЦПК України, перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок, а згідно ст 70 ЦПК України, строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку; строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку, а якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця; якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день; перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

Крім того, останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Проте строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.

4 Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

Зупинення провадження у справі, як визначено у ст. 71 ЦПК України, зупиняє й перебіг процесуальних строків. Зупинення цих строків починається з моменту настання тієї події, внаслідок якої суд зобов’язаний зупинити провадження ст. 201 ЦПК України (смерть чи оголошення померлою, якщо можливе правонаступництво; реорганізація юридичної особи; заміна представника; служба у ЗСУ; неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої) чи може зупинити провадження ст. 202 ЦПК України за заявою чи з власної ініціативи (строкова військова служба; захворювання, що виключає можливість явки в суд; тривале службове відрядження; розшук відповідача; призначення експертизи). Провадження не зупиняється, окрім 2 останніх випадків, якщо справи ведуться через законного представника.

Важливо, що право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. При цьому, відповідно до ст. 72 ЦПК України, документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.

Однак в силу ст. 73 ЦПК України суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин, питання про що вирішується тим судом у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ (про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є обов’язковою).

Слід пам’ятати, що одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку може бути вчинено ту дію або подано той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання.

З питань поновлення або продовження процесуальних строків судом постановляється ухвала. На ухвалу суду щодо відмови поновити чи подовжитьи пропущений процесуальний строк заінтересованою особою може бути подана апеляційна скарга (п. 7 ч. 1 ст. 293 ЦПК).

Задача 1

Умова: У зв’язку з перебуванням позивача в тривалому службовому від-рядженні суд з власної ініціативи зупинив провадження по справі. З поверненням з відрядження (через 3 роки) провадження по справі було поновлене. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності.

Чи може бути прийнята судом ця обставина, як підставка для відмови в позові?

Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків?

Розв’язок:

Посилання на пропущення строку давності не може бути прийняте, як підстава для відмови у позові, адже суд має право зупинити провадження у справі за власною ініціативою у зв’язку з тривалим відрядженням (ст. 202 ЦПК України), а одночасно з зупиненням провадження зупиняються і процесуальні строки з подальшим відновленням після поверенення позивача. Важливим в цьому випадку є використання послуг законного представника, якщо має місце така ситуація –– провадження, а отже і процесуальні строк, не зупиняються.

Правила зупинення і обчислення процесуальних строків наведені в 3 та 4 питаннях даної контрольної роботи. Коротко підсумовуючи, можна виокремити таке:

1) строки обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати; перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок; кінець процесуального строку припадає на останній день року, місяця, наступного дня після настання події, або 1 робочого дня за неробочим днем, якщо кінець припадає на неробочий день; останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу;

2) зупинення провадження у справі, як визначено у ст. 71 ЦПК України, зупиняє й перебіг процесуальних строків. Зупинення цих строків починається з моменту настання тієї події, внаслідок якої суд зобов’язаний зупинити провадження ст. 201 ЦПК України (смерть чи оголошення померлою, якщо можливе правонаступництво; реорганізація юридичної особи; заміна представника; служба у ЗСУ; неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої) чи може зупинити провадження ст. 202 ЦПК України за заявою чи з власної ініціативи (строкова військова служба; захворювання, що виключає можливість явки в суд; тривале службове відрядження; розшук відповідача; призначення експертизи). Провадження не зупиняється, окрім 2 останніх випадків, якщо справи ведуться через законного представника.


Задача 2

Умова: До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання договору з Погорілим про найм гаражу й стягнення плати за його користування.

У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України, суд повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків.

У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви й звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для нього строк. У яких випадках можливе продовження й поновлення процесуальних строків.

Розв’язок:

У цьому випадку можливе продовження строків.

Ст. 73 ЦПК України суд продовжує строк, встановлений ним, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин, питання про що вирішується тим судом у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ (про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є обов’язковою).

Продовження процесуальних строків можливе в тому разі, коли у призначені судом строки (ч. 1 ст. 89 ЦПК) виконати певні процесуальні дії неможливо, оскільки виникли обставини, які перешкоджають їх реалізації. Видом продовження процесуальних строків є допущена судом відстрочка виконання рішення. Суд, постановляючи рішення, яким на відповідача покладається виконання певних дій і коли зазначені дії можуть бути виконані тільки останнім, встановлює в рішенні строк, протягом якого рішення повинно бути виконане (ст. 207 ЦПК), а також може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочку виконання (ст. 204 ЦПК). Продовження процесуальних строків можливе на заяву сторони або іншої особи, яка бере участь у справі (ч. 1 ст. 89 ЦПК), а також інших осіб, які зобов'язуються судом виконати певні дії у встановлений ним процесуальний строк (подати письмові або речові докази, інформацію про наявність майна боржника тощо). Поновлення процесуальних строків допускається тільки тих, які встановлені законом в разі пропуску їх з причин, визнаних судом поважними. Строки, встановлені законом, не можуть продовжуватися. Право на порушення питання перед судом про поновлення процесуальних строків мають сторони й інші особи, які беруть участь у справі (ч. 2 ст. 89 ЦПК), які пропустили процесуальний строк, встановлений законом для вчинення конкретної процесуальної дії. Для реалізації цього права вони подають письмову заяву за підсудністю — до того суду, в якому слід було вчинити пропущену процесуальну дію або до якого слід було подати документ.

Одночасно із заявою про поновлення строку належить провести ту дію або подати той документ, щодо якого порушено питання (подати касаційну скаргу та ін.). Висновки суду про це мають бути аргументованими з посиланням на досліджені в судовому засіданні докази. На ухвалу судді (суду) про відмову поновити пропущений строк може бути подано апеляційну скаргу, внесено апеляційне подання прокурором (п. 2 ст. 291 ЦПК).


Висновки

Провівши аналіз теретичної бази, для дослідження обраної теми можна зробити ряд висновків стосовно строків в цивільному процесі.

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Цивільні процесуальні строки — це встановлені Цивільним процесуальним кодексом України проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві.

Значення процесуальних строків полягає в тому, що вони

– забезпечують стабільність і визначеність цивільних процесуальних правовідносин, цивільного провадження у справі;

– забезпечують суб'єктам правовідносин можливість належно підготуватися і виконати певні процесуальні дії;

– є процесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних учасників процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами реалізації принципу раціональної процесуальної форми.

Встановлені законом строки можуть бути як абсолютно визначені (конкретно встановлені в нормах ЦПК) так відносно визначені (пов’язані з іншою дією чи подією). Можливість встановлення судових строків може бути передбачена в самій нормі або випливати з її змісту.

Строки, встановлені як законом, так і судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Відповідно до ст. 69 ЦПК України, перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Зупинення провадження у справі, як визначено у ст. 71 ЦПК України, зупиняє й перебіг процесуальних строків. Право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом.

Суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин, питання про що вирішується тим судом у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ (про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є обов’язковою).

З питань поновлення або продовження процесуальних строків судом постановляється ухвала. На ухвалу суду щодо відмови поновити чи подовжитьи пропущений процесуальний строк заінтересованою особою може бути подана апеляційна скарга (п. 7 ч. 1 ст. 293 ЦПК).


Список використаної літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996.––80 с.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. –– К.: Вид. ПАЛИВОРДА А.В., 2006. –– 136 с.

3. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навчальний посібник. –– К.; прецедент, 2005.–– 192 с.

4. Павлик П. М. Процесуальна документація: Навчальний посібник. –– К.: ЦУЛ, 2007. –– 464 с.

5. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник /За заг. ред. С. С.Бичкової. –– К.: Атака, 2006. –– 384 с.

6. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. –– К.: Істина, 2007. –– 392 с.

7. Цивільно-процесуальне право України /За ред. проф. В.В. Комарова. –– Харків: Основа, 1992. –– 415 с.

8. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: Навчальний посібник. –– К.: ЦНЛ, 2005. –– 472 с.

9. Гетьманський Т. Строки у виконавчому провадженні // Підприємництво, господарство і право. –– 2004. –– № 5. –– с. 28-30.

10. Ясинок Н. Сучасний погляд на розвиток цивільного процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право. –– 2005. –– № 3. –– с. 89-93.

11. Демінська А.А. Строки в цивільному процесі www.100p.com.ua/vlada_zakonu/stroky_u_cywilnomu_protsesi.html

еще рефераты
Еще работы по государству и праву