Реферат: Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

(реферат)

План

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

3. Суб'єкти розвитку стосунків

4. Узагальнені дії з боку сторін

5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав

7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав

8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

9. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав

10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Основними напрямами і пріоритетами розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав є:

розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:

а) підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства;

б) введення кримінальної та адміністративної відповідальності, що існує в країнах-членах ЄС, за порушення норм авторського права і суміжних прав;

в) використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони інтелектуальної власності;

здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі охорони літературних і музичних творів, аудіо — і відеозаписів, комп'ютерних програм, програм телерадіомовлення;

створення громадських організацій з управління майновими правами авторів на колективній основі;

застосування новітньої техніки і прогресивних технологій у галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

Головною метою співробітництва у галузі авторського права і суміжних прав є гармонізація національного законодавства із законодавством країн-членів ЄС. Йдеться про створення системи виключно правомірного використання на території України творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм, виконань, фонограм, програм телерадіомовлення — системи, яка б гарантувала рівень захисту, аналогічний тому, що існує у Співтоваристві.

У стратегічному плані, керуючись вимогами Конституції України, нормами законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про кінематографію», положеннями відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, забезпечувати інтеграцію законодавства України до міжнародної системи охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, створення ступеневого режиму визнання і захисту інтелектуальної власності.

Забезпечувати виконання вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік), Всесвітньої конвенції про авторське право, членом яких є Україна.

Продовжувати роботу щодо приєднання України до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність. Забезпечити вступ України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і органів радіомовлення (Рим, 1961 рік), Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Женева, 1971 рік), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (Женева, 1996 рік).

У тактичному плані:

а) впроваджувати у систему законодавчих актів України (стосовно охорони об'єктів авторського права і суміжних прав) вимоги директив Європейського Союзу «Про правовий захист комп'ютерних програм» (1991 рік), «Про права на оренду і прокат та права, пов'язані з авторським правом у галузі інтелектуальної власності», 1992 рік), «Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав, застосовуваних до радіомовлення через супутник і до трансляції по дротовому зв'язку» (1993 рік), «Про узгодження строків захисту авторського права і суміжних прав» (1993 рік), «Про правовий захист баз даних» (1996 рік);

б) укладати двосторонні угоди про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС;

в) вивчати і впроваджувати досвід країн-членів ЕС у нормотворчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими правами на колективній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам авторсько-правових товариств;

г) створювати цілісну систему охорони об'єктів авторського права і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн.

3. Суб'єкти розвитку стосунків

Встановлювати і підтримувати ділові контакти з відповідними підрозділами ЄС з проблем інтелектуальної власності, а також а авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС: Ей-Сі-Бі (Королівство Бельгія), КОДА, Ей-Сі-Бі (Королівство Данія), ГЕМА, БІЛЬД-КУНСТ (Федеративна Республіка Німеччина), СОПЕ (Грецька Республіка), СГАЕ, СТЕФ (Королівство Іспанія), СА-СЕМ, СДЕМ, СКАМ, САКД (Французька Республіка), ІМРО (Ірландія), СІАЄ (Італійська Республіка), БУМА (Королівство Нідерландів), СПА (Португальська Республіка), ДАКС, Пі-Ер-Ес (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Загалом, Концепція спрямована на забезпечення цілісного і гармонійного розвитку стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав.

4. Узагальнені дії з боку сторін

В умовах глобалізації та лібералізації світової економіки посилюється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків, зокрема інтелектуальної власності. Важливою складовою частиною ринку інтелектуальної власності є індустрія авторського права і суміжних прав, яка в країнах ЄС є джерелом національного збагачення.

Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського права і суміжних прав.

Для їх вирішення Україна має виконати дуже жорсткі умови, закріплені в офіційних документах ЄС:

мати дієздатну національну систему охорони авторського права і суміжних прав у рамках спільного ринку ЄС;

дотримуватися правил та регулюючих принципів, встановлених в рамках ЄС.

Курс України на інтеграцію до ЄС за умови виконання вимог ЄС ставить перед нашою державою завдання створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності. Вирішення цього завдання перебуває в прямій залежності від розробки чітко визначеної політики у сфері авторського права і суміжних прав, спрямованої на забезпечення прав і законних інтересів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Базовими документами, що визначають засади інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав, є:

Конституція України;

Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, яка була підписана в Люксембурзі 16 червня 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року (далі — УПС);

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98;

Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав, розроблена ДААСПом України та затверджена 25 серпня 1998 року.

На основі зазначених документів розроблена Програма інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав.

Програма містить стислу характеристику сучасного стану охорони авторського права і суміжних прав в Україні, законодавства ЄС у цій сфері, визначає стратегічні напрями інтеграції в галузі авторського права і суміжних прав: наближення законодавства України про авторське право і суміжні права до норм і правил ЄС; забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав; розвиток та вдосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження.

5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно надійний та ефективний рівень їх охорони.

Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала складовою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відображення у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.

Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДА-АСП України), головні завдання якого:

забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва;

поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збільшення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди;

розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів;

дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та імпорту прав на твори науки, літератури і мистецтва;

виконання міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світові структури.

Законодавство України про авторське право і суміжні права набуває певної правової завершеності, що знайшло відображення в Конституції України, де визначено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41).

Основу нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав становить Закон України «Про авторське право і суміжні права». Він розроблений за кваліфікованої консультативної підтримки зарубіжних експертів, зокрема експертів ЄС. Закон акумулює в собі прогресивний досвід, накопичений розвиненими країнами в процесі багаторічного розвитку.

Розвиток системи охорони авторського права і суміжних прав значною мірою залежить від роботи Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), яке використовує всі можливі важелі і повноваження, надані чинним законодавством. За ініціативою і участю ДААСПу підготовлені і діють постанови Кабінету Міністрів України:

«Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва», «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва», «Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм», «Про порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами і примірниками фонограм».

Проводиться послідовна робота по удосконаленню існуючої нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав, метою якої є забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм. На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про авторське право і суміжні права“. Підготовлені проекти законів України: „Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення“, „Про приєднання України до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм“, „Про приєднання України до Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення“.

Враховуючи задекларований Україною курс на європейську інтеграцію та вимоги, що ставить Європейський Союз до країн, які претендують на повноправне членство в ЄС, головне завдання у сфері авторського права і суміжних прав полягає в удосконаленні захисту прав авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення, в забезпеченні до кінця п'ятого року після набуття чинності Угоди рівня захисту, аналогічного до існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні засоби дотримання таких прав.

6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав

Органічною частиною міжнародної охорони в галузі авторського права і суміжних прав є директиви Європейських Співтовариств, положення яких істотно впливають на розробку нових міжнародних договорів, національних законодавчих актів на різних континентах. Зокрема директиви:

Ради Європи від 14 травня 1991 року № 91/250 „Про правовий захист комп'ютерних програм“;

Ради Європи від 19 листопада 1992 року № 92/100 „Про право на прокат та деякі суміжні права“;

Ради Європи від 27 вересня 1993 року № 93/83 „Про координацію певних положень авторського права і суміжних прав щодо радіомовлення через супутники і ретрансляції по дротовому зв'язку“;

Ради Європи від 23 жовтня 1993 року № 93/98 „Про уніфікацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав“.

Європейського парламенту і Ради Європи від 11 березня 1996 року № 96/9 „Про правовий захист баз даних“.

Вимоги директив є обов'язковими для всіх держав-членів Європейського Союзу.

Важливе значення для розвитку національних систем авторського права і суміжних прав має дослідження Європейських Співтовариств „Зелений документ. Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі“ (1995 p).

7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав

В інтеграційному процесі в галузі авторського права і суміжних прав можна виділити такі стратегічні напрями:

наближення законодавства України до вимог Європейського Союзу щодо охорони авторського права і суміжних прав;

забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав;

розвиток та вдосконалення інституційної бази захисту авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження.

На основі стратегічних напрямів була розроблена та затверджена Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав.

Концепція спрямована на визначення основних напрямів розвитку стосунків України з ЄС у галузі авторського права і суміжних прав та містить наступні положення:

1. Розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:

1.1 Підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства;

1.2 Введення існуючої в державах-членах ЄС кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення норм авторського права і суміжних прав;

1.3 Використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони авторського права і суміжних прав.

2. Здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі інтелектуальної власності.

3. Створення громадських організацій з управління майновими правами на колективній основі.

4. Застосування новітньої техніки і прогресивних технологій в галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.

8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

Наближення законодавства України до законодавства ЄС у галузі авторського права і суміжних прав включає сукупність взаємозв'язаних організаційних та правових заходів, спрямованих на поступове приведення у відповідність чинного законодавства України у галузі авторського права і суміжних прав до сучасної системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав ЄС та створення умов для забезпечення правомірного їх використання.

Реформування законодавства України в галузі авторського права і суміжних прав має здійснюватися на загальних засадах наближення законодавства України до нормативно-правових документів ЄС.

1. Першочергові заходи (1999-2000 роки):

Внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, які мають на меті удосконалення положень авторського права і суміжних прав, створення передумов для дотримання вимог УПС у зазначеній сфері. Цей процес передбачає прийняття, крім уже згаданих, таких Законів України:

»Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо забезпечення правової охорони комп'ютерних програм";

«Про приєднання України до Конвенції про поширення несучих програм сигналів, що передаються через супутники»;

«Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право»;

«Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми».

2. До заходів першого етапу (2000-2007 роки):

відноситься імплементація положень УПС у галузі авторського права і суміжних прав, створення механізму врахування основних положень ЄС щодо охорони об'єктів авторського права і суміжних прав та вдосконалення нормативно-законодавчої бази у цій сфері з метою забезпечення відповідності національного законодавства європейським стандартам та створення сприятливих умов для зближення правової системи України та ЄС.

Кінцевою метою першого етапу наближення законодавства до відповідних положень УПС вважається створення належних правових та економічних умов для укладення угоди про асоційоване членство України в ЄС.

9. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав

Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав — це захист конституційного права авторів творів науки, літератури, мистецтва, артистів-виконавців, творців звуко- і відеозаписів, комп'ютерних програм на володіння, користування та розпорядження результатами своєї інтелектуальної праці. На практиці ж бачимо, як неприховане піратські використовуються численні твори і фонограми.

Подолання цього небезпечного для суспільства явища можливе шляхом вжиття заходів системного характеру, енергійним та рішучим формуванням цивілізованого ринку інтелектуальної власності.

До першочергових заходів (1999-2000 роки) відносяться:

запровадження контрольних знаків на примірники аудіовізуальних творів і фонограм;

забезпечення розрахунків театрально-концертних організацій, студій звукозапису, організацій телерадіомовлення з авторами за використання творів літератури і мистецтва;

встановлення мінімальних ставок авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва;

створення громадських організацій виробників і розповсюджувачів аудіовізуальної і фонограмної продукції в Україні;

організація науково-виробничого центру з проблем виготовлення кодованих голографічних захисних елементів для об'єктів авторського права;

підготовка методичних розробок стосовно боротьби з піратством у сфері аудіовізуальної та фонограмної продукції, комп'ютерних програм;

координація діяльності органів виконавчої влади різної функціональної спрямованості як неодмінна умова забезпечення правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Забезпечення беззастережно правомірного використання в Україні творів вітчизняних і зарубіжних авторів, проведення ефективної боротьби з піратством у сфері звуко- і відеозаписів, книговидання, поширення комп'ютерних програм дозволять:

суттєво поліпшити матеріальне становище представників художньої інтелігенції;

покращити фінансування вітчизняної культури і науки;

забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав;

привести національне законодавство з авторського права і суміжних прав до вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС);

інтенсифікувати процес вигідного розвитку міжнародних духовних обмінів, перш за все шляхом експорту на твори науки, літератури і мистецтва.

До заходів наступного етапу (2000-2007 роки):

відноситься завершення створення системи, що забезпечує правомірне використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Визначення переліку цих заходів має здійснюватися у ході переговорів про приєднання України до ЄС на основі двосторонніх консультацій сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших держав-учасниць ЄС.

10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження

Важливим фактором у процесі забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм є формування та удосконалення адміністративних структур та юридичних механізмів, що забезпечують охорону авторського права і суміжних прав.

1. Першочергові заходи:

Створення консультативних рад при ДААСПі з представників авторської громадськості, заінтересованих міністерств і відомств, творчих спілок для більш ефективного забезпечення прав і законних інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення;

Складання відповідно до вимог міжнародних конвенцій і угод зведеного каталогу авторів, зведеного каталогу творів, зведеного каталогу користувачів творів — платників авторської винагороди;

Забезпечення виплати авторської винагороди за використання творів на радіо і телебаченні, при звукозаписі, за публічне виконання відеофільмів, за виготовлення чи імпорт обладнання, використовуваного для відтворення творів в особистих цілях;

Розробка видавничого проекту, організація і видання бюлетеня з проблем авторського права і суміжних прав;

Поліпшення взаємодії інституцій різного рівня у процесі забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм. Створення міжвідомчої комісії з питань охорони прав та використання об'єктів інтелектуальної власності.

2. Заходи першого етапу:

Укладання двосторонніх угод про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями держав-членів ЄС;

Вивчення і впровадження досвіду держав-членів ЄС у нормотворчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими права на колективній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам авторсько-правових товариств;

Створення цілісної системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн;

Розробка комплексу програм для розподілу гонорару у ВКВ за публічне виконання творів (розподіл, виплата, бухгалтерський облік);

Створення локальної мережі ПК для роботи з базою даних щодо експорту прав;

Удосконалення системи органів адміністративної юстиції, які забезпечують правомірне втілення суміжних прав шляхом утворення нових інституцій у зазначеній системі, зокрема спеціальних структурних одиниць з питань захисту інтелектуальної власності в органах прокуратури та МВС;

Розробка та впровадження механізмів міжнародного співробітництва між авторсько-правовими відомствами України та держав-членів ЄС;

Утворення спеціального суду (спеціалізація в судах) з питань інтелектуальної власності: розробка положень щодо утворення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності; наукове обгрунтування концепції створення такого суду; кваліфікаційна підготовка суддів; взаємодія ДААСПу із судовими органами;

Залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав.

Визначення переліку цих заходів має здійснюватися у ході переговорів про приєднання України до ЄС, на основі двосторонніх консультацій сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших держав-учасниць ЄС.

Фінансове забезпечення Програми інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав здійснюватиметься за рахунок коштів Державного агентства України з авторських і суміжних прав, Програми ТАСІС "Інтелектуальна власність", яка реалізуватиметься в Україні в 1999-2000 роках, фонду солідарності і грантів Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів (СІЗАК), членом якої є ДААСП України.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву