Реферат: Суб'єкти підприємницької діяльності малого бізнесу: створення і порядок реєстрації

Кафедра бухгалтерського учета и аудита

Контрольна робота

з дисципліни:

«Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу»

Зміст контрольної роботи

1.Види патентів. Сутність патентування

2. Суб'єкти підприємницької діяльності малого бізнесу: створення і порядок їх реєстрації

3.Практичне завдання.Журнал обліку господарських операцій

Список літератури


1. Види патентів. Сутність патентування

Згідно із Законом України від 23.03.96 № 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (із змінами і доповненнями) торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність, діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними видами діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Спеціальний торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування відповідно до цього Закону.

Підставою для придбання торгового патенту є оформлена заявка.

Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:

-найменування суб'єкта підприємницької діяльності;

-витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу, — довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

-вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту;

-найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Тобто торговий патент видається державними податковими органами за плату суб'єктам підприємницької діяльності (СПД).

СПД, який припинив діяльність, яка підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, що видав його, а СПД повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.

Оплата вартості торгового патенту

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг у межах граничних рівнів, визначених зазначеним Законом.

Вартість спеціального торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг у межах граничних рівнів, визначених зазначеним Законом.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі згідно з Законом за календарний місяць, а на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у фіксованому розмірі — згідно з Законом за рік.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності СПД вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Під час придбання спеціального торгового патенту СПД не вносить одноразову плату.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів (від 1 до 15 днів), пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, СПД придбаває короткотерміновий торговий патент за місцем провадження зазначеної діяльності.

Оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

При придбанні суб'єктом підприємницької діяльності пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності видами товарів, передбачених частинами шостою-дев'ятою статті З цього Закону, суб'єкт підприємництва вносить одноразову плату у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг СПД вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Під час придбання спеціального торгового патенту СПД не вносить одноразову плату.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями СПД вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями становить 36 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу СПД вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Порядок нарахування сум плати за торговий патент.

Датою внесення чергового платежу за торговий патент є дата перерахування зазначених коштів до бюджету.

У разі, якщо останній день строку сплати вартості торгового патенту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Нарахування сум плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності здійснюється в особових рахунках платників за весь термін дії торгового патенту одночасно, а саме:

-за першим терміном — суми оплати вартості торгового патенту за перший звітний період та суми одноразової плати, внесеної платником під час придбання торгового патенту в розмірі вартості торгового патенту за один місяць (3 місяці), яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії;

-за наступними термінами — щомісячно (щоквартально) до 15числа місяця, який передує звітному періоду;

-за останнім терміном сплати — здійснюються нульові нарахування, крім діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, у яких нарахування здійснюються за останній квартал його дії, зменшені на суму одноразової плати у розмірі вартості торгового патенту за один місяць, тобто в останньому кварталі нарахування здійснюється за 2 місяці.

Нарахування сум плати за спеціальний торговий патент здійснюється в особових рахунках платників за весь термін дії спеціального торгового патенту одночасно, а саме:

-за першим терміном — суми оплати вартості спецпатенту за перший звітний період;

-за наступними термінами — щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному періоду.

У разі придбання торгового патенту не з початку місяця (кварталу) розмір плати за торговий патент за перший звітний місяць (квартал) визначається пропорційно до кількості календарних днів місяця (кварталу), починаючи з дня придбання торгового патенту.

При придбанні торгового патенту після 15 числа звітного місяця (15 числа останнього місяця звітного кварталу) суб'єкт підприємницької діяльності одночасно сплачує вартість торгового патенту за наступний звітний місяць (квартал).

Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торговий патент на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. На здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями та з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності також може зробити попередню оплату вартості торгового патенту за весь термін його дії.

При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість на вказані види діяльності.

Суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення вартості торгового патенту при збільшенні його вартості тільки у разі сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки. У разі сплати чергових платежів при зміні вартості торгового патенту протягом року необхідно зробити перерахунок одноразової плати в тому місяці, в якому внесені ці зміни.

Нарахування пені

Плата за торговий патент, яка не була сплачена або не повністю внесена платником до 15 числа місяця, що передує звітному періоду вважається податковим боргом. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності малого бізнесу: створення і порядок їх реєстрації

Державна реєстрація суб'єктів ПД провадиться в органах виконавчої влади за місцем знаходження або місцем проживання даного суб'єкта.

Для державної реєстрації суб'єкта ПД — юридичної особи подаються такі документи:

1. Рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів.

2. Статут.

3. Реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою продержавну реєстрацію.

4. Документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта ПД в розмірі, передбаченому законом.

5. Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Установчі документи подаються до органу державної реєстрації в 3-ох примірниках (2 з них — оригінали).

Громадяни, які мають намір здійснювати ПД без створення юридичної особи, подають:

1. Реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою продержавну реєстрацію.

2. Дві фотокартки.

3. Довідку (чи її копію) про включення до державного реєстру фізичних осіб — платників податків і інших обов'язкових платежів.

4. Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

5. Документ, який засвідчує особу.

Місцезнаходженням суб'єкта ПД на дату державної реєстрації може бути місце знаходження (місце проживання ) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним договором.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів ПД документи, непередбачені Законом України «Про підприємництво» зі змінами і доповненнями.

Відповідно до постанови КМУ «Про порядок державної реєстрації суб'єктів ПД» від 25.05.1999 р. за № 740 встановлені наступні розміри плати за:

1. Державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів ПД (реєстраційний збір):

— для громадян-підприємців — 1,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— для юридичних осіб — 7 неоподаткованих мінімумів.

2. За прискорену (протягом 1 дня) державну реєстрацію чи перереєстрацію суб'єктів ПД — потроєний розмір відповідного реєстраційного збору.

3. Державна реєстрація змін (доповнень) до установчих документів — 30% реєстраційного збору.

4. Видача дублікату — 10% реєстраційного збору.

Перереєстрація суб'єктів ПД у зв'язку зі зміною законодавства провадиться безкоштовно, якщо інше не передбачено законодавством.

Орган державної реєстрації сплачує замовнику 20% реєстраційного збору за кожен прострочений день державної реєстрації, але не більше розміру внеску.

Реєстраційна картка суб'єкта ПД заповнюється особисто замовником. Орган державної реєстрації, в разі необхідності, безкоштовно допомагає заповнювати реєстраційні картки, перевіряє відповідність наведених в них даних з даними, пред'явленими в документах.

Державна реєстрація суб'єктів ПД провадиться за наявністю всіх необхідних документів за заявочним принципом не більш 5 робочих днів.

Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести данні з реєстраційної картки до Реєстрів суб'єктів ПД, та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб) або ідентифікаційним номером (фізичні особи) — платником податку та інших обов'язкових платежів.

У п'ятиденний термін з дати реєстрації, органи державної реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію відповідному податковому органу і органу державної статистики, та подають відомості про держану реєстрацію суб'єкта ПД до органу соціального страхування і ПФ України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта ПД та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта ПД і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється НБУ.

Для отримання дозволу на виготовлення печаток, штампів суб'єкта ПД або уповноважена ним особа надає відповідному органу внутрішніх справ:

-копію свідоцтва про держ. реєстрацію;

-2-а екземпляра зразків печаток і штампів, які затверджуютьсявласником і не потребують додаткового узгодження;

-документ, який свідчить про сплату коштів за дозвіл на виготовленняпечаток і штампів.

Протягом 5 робочих днів після одержання документів, органи внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення або відмову з поясненням причин.

На печатках і штампах необхідно вказувати ідентифікаційний код (номер) суб'єкта ПД — юридичної особи (фізичної особи).

У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта ПД, а також форми власності, підприємці у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов'язані подати документи для перереєстрації.

Перереєстрація провадиться в порядку, встановленому для його реєстрації.

У разі перереєстрації суб'єкта ПД, що визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на зазначений об'єкт.

Суб'єкт ПД має право відкривати свої філії, представництва без створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх реєстрації. Підприємець повідомляє про відкриття підрозділу органам державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації до своєї реєстраційної картки. У разі змін свого місцезнаходження, суб'єкт ПД в семиденний термін повинен повідомити про це органу державної реєстрації. Не виконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації звернутися до суду з позовом про скасування державної реєстрації.

Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власником або уповноважених ним органів чи за особистою заявою підприємця -громадянина, а також на підставі рішень суду в разі:

а) визнання не дійсними або такими, що суперечать законодавству установчих документів (відповідальність за відповідність до чинного законодавства установчих документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник або уповноважені ним органи, які подають документи для реєстрації);

б) здійснення діяльності що суперечить установчим документам та законодавству України;

в) несвоєчасного повідомлення суб'єктом ПД про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місця знаходження;

г) визнання суб'єкта ПД банкрутом;

д) неподання протягом року до органів ДПС податкових декларацій, а також документів бухгалтерської звітності згідно законодавству.

Скасування державної реєстрації суб'єкта ПД — юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації після проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації та пред'явлення наступних документів:

— заява (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним органу, або вирок арбітражного суду в випадках передбачених законодавством;

— акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженим органом, який призначив ліквідаційну комісію;

— справка аудитора, якщо це необхідно, відповідно до вимогзаконодавства для перевірки ліквідаційного балансу;

— справка установ банку про закриття рахунків;

— справка органу державної податкової служби про зняття з обліку;

— підтвердження про опублікування в друкованих засобах масовоїінформації оголошення про ліквідацію суб'єкта ПД;

— справка з архіву про приймання документів, які підлягаютьдовгостроковому зберіганню;

— справки з ОВД (справ) про приймання печаток і штампів;

— оригінали установчих документів (статут, установчий договір);

— свідоцтво про державну реєстрацію.

Скасування державної реєстрації суб'єкта ПД — фізичної особи здійснюється на підставі таких документів:

-особистої заяви громадянина-підприємця або вироку суду;

-справки органу державної податкової служби про зняття обліку;

-справки установ банків про закриття рахунків;

-довідки органу внутрішніх справ про повернення печаток, штампів таоригінали свідоцтва про державну реєстрації.

Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє державні податкові органи та органи державної статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта ПД.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта ПД статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

3.Практичне завдання

Журнал обліку господарських операцій

Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися в:

простій формі (без використання регістрів обліку майна малого підприємства), якщо мале підприємство здійснює за місяць не більше 100 господарських операцій і не здійснює виробництво продукції та робіт, пов'язаних з великими матеріальними витратами;

формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства, якщо мале підприємство на балансі обліковує власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готову продукцію, і здійснює за місяць понад 100 господарських операцій.

Необхідно вказати, що використання двох форм спрощеного обліку зовсім не означає, що малі підприємства не мають права застосовувати звичайну журнально-ордерну схему обліку. Якщо підприємство до переходу на сплату єдиного податку застосовувало саме таку форму обліку і для нього має сенс продовжувати її вести, то суб'єкт малого підприємництва може не переходити на спрощену форму бухгалтерського обліку.

Розглянемо детальніше просту форму ведення бухгалтерського обліку.

Введення національних стандартів передбачає реформування бухгалтерського обліку, однак форми облікових регістрів, у яких відображаються господарські операції, залишаються колишніми. Розглянемо, які ж відомості необхідно заповнювати малим підприємствам, що використовують просту форму бухгалтерського обліку.

При використанні простої форми бухгалтерського обліку необхідним є ведення таких облікових регістрів:

— Книги обліку господарських операцій за формою № К-1;

— Відомості обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) за типовою формою № В-1;

— Відомості обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів за типовою формою № В-2;

— Відомості обліку заробітної плати за типовою формою № В-8.

При її заповненні слід враховувати, що графи 18 — 21 не заповнюються. Це пов'язано з тим, що відповідно до Указу Президента від 07.08.98 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні» з 01.01.99 р. відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не провадяться, а відрахування до Фонду соціального страхування при використанні спрощеної системи оподаткування прямо не сплачуються.

Виходячи з того, що основою всього бухгалтерського обліку при використанні простої форми є Книга обліку господарських операцій за формою № К- 1 (далі — Книга за формою № К-1), виникає необхідність більш детального розгляду порядку її заповнення.

У Книзі за формою № К-1 ведеться реєстрація первинних облікових документів, відображаються операції на рахунках, визначається фінансовий результат. Вона містить усі застосовувані малим підприємством бухгалтерські рахунки, є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліку і повинна бути прошнурована і пронумерована. На останній сторінці записується кількість пронумерованих сторінок. Книга завіряється підписами керівника і головного бухгалтера і скріплюється печаткою.

Книга за формою № К-1 відкривається записами сум залишків на початок року (початок діяльності підприємства) на кожний вид коштів і джерел. У графі 3 «Зміст операції» у хронологічній послідовності позиційним способом відображаються всі господарські операції поточного місяця на підставі первинних документів.

Суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі за формою № К-1, відображаються метолом подвійного запису одночасно за графами «Дебет» і «Кредит» рахунків обліку відповідних видів коштів та їх джерел.

На рахунку 23 «Виробництво» у графі «Витрати на виробництво — дебет» протягом місяця відображаються витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Наприкінці місяця підбиваються підсумки по дебету і кредиту всіх рахунків обліку коштів та їх джерел, що повинні дорівнювати даним графи 4.

Після визначення дебетових і кредитових оборотів за всіма бухгалтерськими рахунками виводиться сальдо по кожному рахунку на кінець місяця.

З урахуванням реформування бухгалтерського обліку використовувати Книгу за формою № К-1 у суворо регламентованих межах неможливо, тому що новий План рахунків містить набагато більшу кількість бухгалтерських рахунків, використовуваних малими підприємствами. Виходячи з цього, у наведеному нижче числовому прикладі дещо змінено форму цієї Книги.

Заповнення відомостей № В-1, В-2, В-8 при використанні простої схеми бухгалтерського обліку не відрізняється від їх заповнення при використанні форми бухгалтерського обліку із застосуванням регістрів обліку майна малого підприємства.

Умовний числовий приклад ведення бухгалтерського обліку і заповнення облікових регістрів малим підприємством — платником єдиного податку

Розглянемо бухгалтерський облік платника єдиного податку за ставками 6 %, і 10 % на умовному числовому прикладі, трохи змінивши порядок заповнення Книги ф. № К-1.

Сальдо за синтетичними рахунками виробничо-торговельного підприємства на 01.12.2004 р. наведено в таблиці:

Шифр рахунка Найменування рахунка Дебет Кредит
104 Основні засоби 24000
131 Знос (амортизація) майна 6000
201 Виробничі запаси 4000
23 Виробництво 6200
301 Каса 700
311 Рахунки в банках 20000
40 Статутний капітал 36100
641 Розрахунки за податками і платежами 1000
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 900
653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 900
661 Розрахунки з оплати праці 2000
441 Прибуток нерозподілений 800

Виробничо-торговельне підприємство протягом звітного періоду здійснювало такі господарські операції.

Для забезпечення виробництва продукції було придбано сировини на суму 1200 гри., у тому числі ПДВ — 200 грн. Оплату матеріалів здійснено після їх отримання.

Було придбано товарів на загальну суму 6000 грн., у тому числі ПДВ — 1000 грн. (оплату товарів здійснено після їх отримання), і МШП виробничого призначення на суму 120 грн., у тому числі ПДВ — 20 грн. (оплату здійснено після отримання).

Протягом звітного періоду товар повністю реалізовано, вартість реалізованих товарів склала 9200 грн., у тому числі ПДВ — 1533,33 грн.

За договором комісії отримано товари на суму 600 грн., у тому числі ПДВ —100 грн. Комісійний товар повністю реалізовано, комісійна винагорода склала 35 грн., у тому числі ПДВ — 5,83 грн.

Для успішної реалізації продукції та товарів сторонньою організацією надано маркетингові послуги на суму 3600 грн., у тому числі ПДВ — 600 грн. Оплату здійснено після підписання акта виконаних робіт.

Придбано і введено в експлуатацію основні фонди (токарний верстат) вартістю 8400 грн., у тому числі ПДВ — 1400 грн. на умовах передоплати.

Відпущено матеріали на виготовлення продукції: для платника єдиного податку за ставкою 6 % — на суму 300 грн., для платника єдиного податку за ставкою 10 % — 360 грн.

Реалізовано основні фонди — фрезерний верстат (ціна реалізації — 2640 грн., у тому числі ПДВ — 440 грн., первісна вартість — 2500 грн., знос — 1000 грн.).

Нараховано заробітну плату в сумі 2000 грн. (управлінському персоналу — 800 грн., виробничим працівникам — 1200 грн.), утримано прибутковий податок (250 грн.) і внески до Пенсійного фонду (1 %), до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням (0,25 %), а також до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (0,5 %). Оскільки ставки збору до Фонду соціального страхування від нещасного випадку встановлено для всіх підприємств у різкому розмірі залежно від класифікації галузей економіки та видів робіт за професійними ризиками виробництва (отже, і суми самого збору будуть різні), то в цьому прикладі розрахунок збору не наведено.

Реалізовано виготовлену продукцію на суму 5000 грн., у тому числі ПДВ —833 грн.

Собівартість виготовленої продукції склала:

— для платника податку за ставкою 6 % — 1700 грн.;

— для платника податку за ставкою 10 % — 1780 грн.;

— нараховано амортизацію основних фондів і нематеріальних активів у сумі 100 грн.;

— нараховано єдиний податок;

— наприкінці місяця визначено фінансовий результат.

У наступному місяці сплачено єдиний податок


Документ Зміст операції Сума Рахунок Рахунок
Дт Кт ... Дт Кт Оборот
Сальдо на початок року 4000 4000
1. Відображення придбання матеріалів, товарів, МШП
Прибуткова накладна Оприбуткування матеріалів 1000 201 1000 631 1000 2000
.................
2. Придбання основних фондів
Акт про приймання обладнання Відображення вартості основних фондів 7000 152 7000 631 7000 14000
...................
3. Виготовлення продукції
Приймально-роздавальна накладна Оприбуткування на склад готової продукції 1700 23 1700 26 1700 3400
......................
4. Реалізація товарів і готової продукції
Платіжне доручення Отриманий передоплати за. товари 9200 311 9200 681 9200 18400
.....................
5. Продаж основних фондів
Бухгалтерськ. розрахунок Списання залишкової вартості на рахунок фінан. результатів 1500 793 1500 85 1500 3000
......................
6. Реалізація товару за договором комісії
Накладна Відображення доходу на рахунку фінансових результатів 29,17 791 29,17 703 29,17 58,34
........................
7. Нарахування і виплата заробітної плати та утримання з неї
Відомість нарахування ЗП Нарахування ЗП 2000 81 2000 661 2000 4000
.......................

Книга господарських операцій


8. Нарахування і сплата єдиного податку
Нарахування єдиного податку Відомість 922,50

79

922,50

84

922,50

1845
..
9. Нарахування амортизації основних фондів
Нарахування амортизації 100

23

100

831 100 200
10. Списання фінансового результату
Списання кінцевого фінансового результату 1140,01 79 1140,01 441 1140,01 2280,02
Всього хххх уууу кккк нннн сссс
в а сссс

Примітка: Із умовного прикладу наведені окремі записи господарських операцій.


Список літератури

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.

2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник. -6-е вид… — К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

3. Гура, Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник, Т. М. Моторина. — К.: Знання, 2007. — 310 с.

4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996- XIV із змінами і доповненнями.

5. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. – 5-те вид., доп. і перероб. – Х.: Фактор, 2002. – 220с.

6. Марочкіна A.M. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Харків: Торсінг, 2002. -296с.

7. Милявська, Е. П. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / Е. П. Милявська, О. І. Жабін; Мін-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. — К.: ЦУЛ, 2008. — 162 с.

8. Михайлов, М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славкова. — К.: ЦУЛ, 2008. — 320 с. -

9. П(С)БО 1- 20 // Все о бухгалтерском учете.-2008.- №14(802). — с. 2-7.

10. Свідерський, Є.І. Облік діяльності суб`єктів малого підприємництва [Текст]: навчальний посібник / Є. І. Свідерський, Д. Є. Свідерський; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2008. — 472 с.


Доработка контрольной работы

Задание №3

В соответствии с п. 8 раздела I Методических рекомендаций по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями, обобщение информации о хозяйственных операциях малые предприятия могут осуществляться в двух формах бухгалтерского учета:

— простой;

— упрощенной.

Простая форма бухгалтерского учета применяется малыми предприятиями с незначительным документооборотом (количеством хозяйственных операций), осуществляющими деятельность по выполнению нематериалоемких работ и услуг, которой предусматривается использование следующих регистров бухгалтерского учета;

Журнал учета хозяйственных операций по форме приложения I к Методическим рекомендациям по применению регистров бухгалтер
ского учета малыми предприятиями (рекомендуется применять форматом А2).

Ведомость 3-м по форме приложения 5 к Методическим рекомендациям по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями — для аналитического учета расчетов по оплате труда, с дебиторами и кредиторами.

В Журнале учета хозяйственных операций(далее — Журнал) записи осуществляются на основании первичных и сводных учетных документов, сведений о начислении заработной платы и амортизации и т.п. с отражением суммы операции на счетах бухгалтерского учета.

Первичные документы (расчеты), послужившие основанием для записей в Журнале, прилагаются и нумеруются в порядке записей в нем с отметкой «Документы к Журналу учета хозяйственных операций за такой месяц и год».

При необходимости записи хозяйственных операций продолжаются на вкладных листах к Журналу по форме приложения 2 к Методическим рекомендациям по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями.

Журнал ведется ежемесячно.

Данные строки «Сальдо на конец месяца» из Журнала за предыдущий месяц переносятся в строку «Сальдо на начало месяца» Журнала заотчетный месяц по каждому счету бухгалтерского учета. Таким образом открытие Журнала на текущий месяц сопровождается надписью в графе 3 «Сальдо на начало месяцам и указанием в графе 4 валюты (итога) баланса, а в соответствующих с 5 по 46 графах — сальдо на каждом счете бухгалтерского учета.

В графе 3 «Содержание операции» в хронологическом порядке позиционным способом отражаются хозяйственные операции отчетного месяца с указанием суммы операции в графе 4 и одновременно в графах «Дебет» и «Кредит» двух корреспондирующих счетов бухгалтерского учета соответствующих видов активов, собственного капитала, обязательств, доходов и расходов.

Итоговые данные в Журнале определяют подсчетом суммы оборотов по дебету и по кредиту всех счетов бухгалтерского учета и выведением сальдо на конец месяца (графы 5 — 46). Суммы дебетовых и кредитовых оборотов за месяц должны быть одинаковыми и равняться сумме графы 4 «Сумма» в строке «Всего оборотов за месяц».

еще рефераты
Еще работы по государству и праву