Реферат: Досвід роботи головного управління у справі сім'ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні підрозділи головного управління у справах, сім’ї, молоді і спорту виконавчого органу київської міської ради

1.1 Управління сімейної політики та оздоровлення

1.2 Відділ з питань сімейної політики та запобігання торгівлі людьми

1.3 Відділ молодіжної політики

Розділ 2. Досвід роботи головного управління у справі сімії та молоді виконавчого органу київської міської ради

2.1 Інформація про роботу Головного управління за 2009 рік

2.1.1 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в листопаді 2009 року

2.1.2 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в жовтні 2009 року

2.1.3 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в вересні 2009 року

2.1.4 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в липні 2009 року

2.1.5 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в червні 2009 року

2.2 Київський молодіжний центр праці

2.3 Київський форум „Правники — суспільству" 2010.15-17 квітня 2010 року в „Українському Домі” (Хрещатик, 2), 10.00-20.00

2.4 Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»

2.5 Конкурс соціальної реклами серед молоді на тему здорового способу життя

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Основними функціями, завданнями та напрями роботи Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської Міської Ради є:

забезпечення реалізації на території м. Києва державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, здійснення управління у цій сфері;

виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

сприяння діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, органів студентського самоврядування;

координація діяльності структурних підрозділів у справах сім’ї та молоді районних у м. Києві державних адміністрацій з питань реалізації державної політики щодо забезпечення прав та інтересів сім'ї, дітей і молоді;

сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї.

підготовка за участю об'єднань громадян пропозиції до проектів міських, державних, національних, галузевих, міжгалузевих програм щодо поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства та дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

розробка пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів і в установленому порядку вносить їх на розгляд Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та Державного комітету України у справах сім'ї та молоді;

підготовка в установленому порядку пропозиції щодо відродження історичних, культурних духовних традицій сім'ї, заохочення материнства, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового, всебічного розвитку і виховання дітей та молоді.

Розділ 1. Основні підрозділи головного управління у справах, сім’ї, молоді і спорту виконавчого органу київської міської ради

1.1 Управління сімейної політики та оздоровлення

Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації на території м. Києва державної політики стосовно сімей та дітей, здійснення управління у цій сфері;

виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, жінок і сімей, сприяння соціальному становленню сімей, запобігання насильству в сім'ї та торгівлі людьми;

організація оздоровлення і відпочинку дітей та студентів;

координація діяльності Київського міського центру сім'ї «Родинний дім», структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді районних у м. Києві державних адміністрацій з питань реалізації державної політики з питань сімей та дітей на території міста Києва;

сприяння діяльності громадських організацій у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем сімей та дітей;

сприяння міжнародному співробітництву з питань сімей та дітей.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує за участю об'єднань громадян пропозиції до проектів міських, державних національних, галузевих, міжгалузевих програм щодо поліпшення становища сімей та дітей, охорони материнства та дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, запобігання торгівлі людьми;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів і в установленому порядку вносить їх на розгляд Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) та Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді;

готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо відродження історичних, культурних духовних традицій сім'ї, заохочення материнства, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового, всебічного розвитку і виховання дітей, соціального становлення сімей;

розробляє і подає на розгляд Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сімей та дітей;

організовує розробку здійснення міських комплексних та цільових програм і заходів, спрямованих на поліпшення становища сімей та дітей, охорони материнства та дитинства, забезпечення оздоровлення та відпочинку, дозвілля та трудового виховання дітей, їх фізичного та духовного, інтелектуального розвитку, національно-патріотичного виховання;

здійснює керівництво діяльністю Київського центру сім'ї «Родинний дім», Центру соціального розвитку підлітків та молоді «Зміна», що підпорядковані Головному управлінню на правах юридичних осіб;

бере участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень серед них;

здійснює роботу щодо впровадження сімейних форм державної опіки над дітьми;

координує діяльність структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді районних у м. Києві державних адміністрацій у питаннях, що належать до його компетенції, та організовує підвищення кваліфікації їх працівників;

сприяє наданню у встановленому порядку фінансової підтримки для виконання програм і проектів дитячих та інших громадських організацій, залученню їх до розв'язання проблем сімей та дітей;

залучає самостійно або разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян на договірних засадах кошти для соціальної підтримки сімей та дітей;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за використанням бюджетних коштів, які виділяються на виконання програм і заходів з питань сімей та дітей;

здійснює у межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво роботою Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

вдосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей, сприяє їх розвитку, зростанню інтелектуального та культурного рівня;

організовує та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та сімей, пропаганди здорового способу життя;

здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

забезпечує виконання на території м. Києва зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів сімей та дітей;

забезпечує в межах своєї компетенції облік та звітність у сфері сімей та дітей;

забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян з питань сімей та дітей і вживає заходи до усунення причин, що їх породжують;

виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями [6, 123].

1.2 Відділ з питань сімейної політики та запобігання торгівлі людьми

Основними завданнями Відділу є:

участь у розробці державних концепцій, комплексних і цільових програм щодо вирішення проблем сімей та запобігання торгівлі людьми;

участь у формуванні та реалізації державної політики щодо сімей та запобігання торгівлі людьми;

підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів з питань реалізації державної політики стосовно сімей та запобігання торгівлі людьми;

організація проведення експертиз та наукових досліджень з різних аспектів соціального становища вказаних категорій;

розробка та внесення в установленому порядку на розгляд Київської міської державної адміністрації проектів планів розвитку зазначеної сфери управління, пропозиції щодо її фінансування та матеріального забезпечення;

здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з державного і місцевого бюджетів для забезпечення проектів і програм зазначеної сфери;

співпраця з відділами з питань сім'ї та молоді районних у місті Києві держадміністрацій, надання їм методичної та практичної допомоги;

налагодження зв'язків з громадськими організаціями, що працюють у зазначеній сфері [5, 48].

Функції Відділу:

організовує розробку і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сімей та запобігання торгівлі людьми;

готує пропозиції до проектів міських цільових і комплексних програм, планів та прогнозів щодо поліпшення становища у зазначеній сфері;

спрямовує діяльність відділів з питань сім'ї та молоді районних у м. Києві держадміністрацій, інших структурних підрозділів Головного управління щодо реалізації державної сімейної політики та запобігання торгівлі людьми;

організовує в межах своєї компетенції реалізацію міських комплексних та цільових програм і концепцій;

розробляє і подає на розгляд начальника Головного управління за погодженням з начальником Управління пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію сімейної політики та запобігання торгівлі людьми;

готує та подає в установленому порядку звітність про стан виконання міських цільових і комплексних програм щодо поліпшення становища у зазначеній сфері;

співпрацює з засобами масової інформації щодо висвітлення питань, які відносяться до компетенції Відділу;

забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та представників громадських організацій з питань, які відносяться до компетенції Відділу [5, 61].

1.3 Відділ молодіжної політики

Основні функції та напрями роботи:

визначає у межах своїх повноважень пріоритетні напрями реалізації державної молодіжної політики у м. Києві;

здійснює підготовку інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організацію проведення досліджень становища молоді, її ролі у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку м. Києва, підготовку рекомендацій щодо їх практичного застосування;

здійснює розробку концепцій, комплексних і цільових програм щодо питань сфери його діяльності, підготовку рекомендацій щодо їх практичного впровадження;

забезпечує здійснення заходів, спрямованих на соціальний розвиток та поліпшення становища молоді;

здійснює координацію діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій міста, студентських профспілкових організацій вищих навчальних закладів І — ІV рівнів акредитації;

здійснює координацію діяльності відділів у справах сім'ї та молоді районних у місті Києві держадміністрацій, структурних підрозділів Головного управління [7, 134].

Розділ 2. Досвід роботи головного управління у справі сімії та молоді виконавчого органу київської міської ради

2.1 Інформація про роботу Головного управління за 2009 рік

Протягом звітного періоду в установах та закладах культури м. Києва продовжено інформаційно-освітню роботу з вивчення та популяризації національної історії та культурної спадщини.

З нагоди Дня пам'яті Героїв Крут в навчальних закладах організовано та проведено інформаційні години, проведено акцію покладання квітів і запалення свічок на Замковій горі та Аскольдовій могилі, відвідано місця бойової слави та покладено квіти до пам'ятника Героїв Крут.

Постійно проводяться тематичні заходи, спрямовані на розвиток культурних цінностей українського народу, культурно-мистецьких акцій, присвячених визначним подіям вітчизняної історії, виховання моральних якостей, духовності та утвердження у свідомості молодих людей цінностей, притаманних українському народу.

В навчальних закладах м. Києва проведено цикл заходів присвячених Дню Соборності України, Міжнародному дню рідної мови. З метою ознайомлення з діяльністю Українських Січових Стрільців для молодих громадян підготовлено круглі-столи з екскурсами в історію. Протягом січня 2010 року в закладах освіти м. Києва відбулися заходи з нагоди відзначення 20-річчя створення Народного руху України за перебудову.

В частині активізації серед учнівської та студентської молоді інформаційної роботи з популяризації національної історії та культури постійно проводяться оглядові тематичні екскурсії м. Києвом: «Монастирі Київських околиць», «Маленькі історії Печерських Липок», «Музей пам'яті жертв голодоморів», «Музей Гетьманства», Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945р», «Київська фортеця», «Ст. Лісники (Хутір Мриги, Конча-Заспа)», «Споруди Київської Русі», «Перша лінія оборони м. Києва», Астрономічна обсерваторія НУ ім. Шевченка, Музей соборності України, Національний музей народної архітектури і побуту АН України, Національний Музей історії України, Природничий музей АН України, Етнографічний музей «Мамаєва слобода», «Видатні постаті Андріївського узвозу», Музей авіації, Музей історії книгодрукарства, Державний політехнічний музей, Міський будинок природи, Пуща-Водиця, Музей медицини. Також для молоді організовано одно-дводенні екскурсії містами України [11, 215].

Проведено роботу з пошуку, збирання інформації, документів, свідчень очевидців про події та місця, пов'язані з українським визвольним рухом XX століття. Зокрема під час зимових багатоденних походів Західною Україною проведено:

краєзнавчий семінар-практикум для вчителів, педагогів-організаторів, організаторів туристично-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (грудень 2009);

інформаційно-просвітницькі бесіди на заняттях з гурткової роботи, присвячених 90-річчю від дня народження видатного діяча української культури, мовознавця Миколи Лукаша (грудень 2009);

участь гуртківців Центру у сьомому фестивалі-конкурсу «Духовні джерела» (грудень 2009);

відбіркові тури І міського конкурсу юних екскурсоводів музеїв при навчальних закладах м. Києва (лютий 2010);

збір активістів дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Джура» («Сокіл») Українського козацтва (с. Осій, Закарпатська обл.) (лютий 2010);

II етап довгострокового міського конкурсу учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва "Історії живі сліди" (лютий 2010 p.). Організовано шефство учнів, «зелених патрулів» над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв Голодомору та політичних репресій.

Інформація про проведення заходів широко висвітлюється в засобах масової інформації та інтернет-сторінках районних у м. Києві державних адміністрацій та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

2 .1.1 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в листопаді 2009 року

Проведено курси для молодих пар в рамках реалізації програми по підготовці молоді до подружнього життя «Щаслива сім'я»;

надані психологічні, юридичні та медичні консультації Київським міським центром сім'ї «Родинний дім», проводились заняття з розвитку для дітей від 1 до 6 років та їх батьків;

взято участь у проведенні Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

оновлено та наповнено новою інформацією електронну базу даних «Сім'я»;

проведено семінар-тренінг «Конфлікти. Розв'язання конфліктів, що виникають у сімейних стосунках» Київським міським центром сім'ї «Родинний дім»;

сформовані списки багатодітних сімей м. Києва для отримання ними пільг;

проведено семінар для начальників районних управлінь та відділів у справах сім'ї та молоді «Щодо попередження насильства в сім'ї»;

подані кандидатури на премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування;

взято участь у заходах до Дня пам'яті жертв голодоморів;

виготовлено плакати в рамках реалізації програми «Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди сімейних цінностей»;

проведено рекламну соціальну компанію «Міцне здоров'я, якісна музика, успішне життя» [12, 148].

2.1.2 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в жовтні 2009 року

Підготовлено матеріали на колегію КМДА щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей, сімей з дітьми та студентів м. Києва;

Проведено заняття (в 3 центрах) для молодих пар в рамках реалізації програми по підготовці молоді до подружнього життя «Щаслива сім'я»;

Надані психологічні, юридичні та медичні консультації Київським міським центром сім'ї «Родинний дім», проводились заняття з розвитку для дітей від 1 до 6 років та їх батьків;

Взято участь у проведенні національної акції «Стоп насильству»;

Оновлено та наповнено новою інформацією електронну базу даних «Сім'я»;

Здійснювалася координація підготовки чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012;

Проведено круглий стіл «Бажана дитина — щаслива родина» Київським міським центром сім'ї «Родинний дім»;

Проведено фестиваль родинної культури «Родовід»;

Надано 564 інформаційно-консультаційних послуг з тимчасового та постійного працевлаштування молоді м. Києва;

Підготовлено розпорядження на присудження стипендій та премій Київського міського голови;

Проведено засідання конкурсної комісії по визначенню кандидатур па здобуття стипендій та премій Київського міського голови;

Розпочато 2 етап масштабної рекламної соціальної компанії «Міцне здоров'я, якісна музика, успішне життя» по ВНЗ м. Києва [9, 117].

2 .1.3 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в вересні 2009 року

Відправлено на відпочинок та оздоровлення дітей м. Києва 35 до МДЦ «Артек», — до УДЦ «Молода гвардія» — 50;

проведено заняття (в 3 центрах) для молодих пар в рамках реалізації програми по підготовці молоді до подружнього життя «Щаслива сім'я»;

надані психологічні, юридичні та медичні консультації Київським міським центром сім'ї «Родинний дім», проводились заняття з розвитку для дітей від 1 до 6 років та їх батьків;

взято участь у проведенні національної акції «Стоп насильству»;

підключення до міської мережі інформаційної електронної бази даних «Сім'я» районні управління та відділи у справах сім'ї та молоді;

здійснювалася координація підготовки чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012;

взято участь у нараді з питань підготовки Концепції безпеки та правопорядку згідно вимог УЄФА;

надано інформаційну підтримку у проведенні дебатного турніру «Права жінок та дітей в Україні»;

надано 524 інформаційно-консультаційних послуг з тимчасового та постійного працевлаштування молоді м. Києва;

розпочато прийом матеріалів на присудження стипендій та премій Київського міського голови;

надано організаційну та інформаційну підтримку у проведенні Міжнародного кінофестивалю студентських робіт «10 МУЗА»;

розпочато масштабну рекламну соціальну компанію «Міцне здоров'я, якісна музика, успішне життя»;

взято участь у Всеукраїнському конкурсі «Молоде обличчя України».

2.1.4 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в липні 2009 року

Відправлено на відпочинок та оздоровлення 65 дітей м. Києва до МДЦ «Артек», 32 дитини до УДЦ «Молода гвардія» та 602 студенти;

проведено заняття (в 3 центрах) для молодих пар в рамках реалізації програми по підготовці молоді до подружнього життя «Щаслива сім'я»;

надані психологічні, юридичні та медичні консультації вагітним жінкам Київським міським центром сім'ї «Родинний дім», проводились заняття з розвитку для дітей від 1 до 6 років та їх батьків;

взято участь у Всеукраїнській акції «Стоп насильству»;

підключення до міської мережі інформаційної електронної бази даних «Сім'я» районні управління та відділи у справах сім'ї та молоді;

здійснювалася координація підготовки чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012;.

відзнято І випуск Молодіжної телевізійної служби «Компот»;

проведено офіційну зустріч молоді, яка досягла певних успіхів у своїй професійній діяльності, з керівництвом КМДА для презентації нових проектів у сфері молодіжної політики;

надано 300 інформаційно-консультаційних послуг з тимчасового та постійного працевлаштування молоді м. Києва;.

виїзд київських студентів до м. Аахен (Німеччина) в рамках реалізації пробами міжнародного студентського обміну Київ-Аахен;

взято участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської селекторної наради з питань літнього відпочинку та оздоровлення дітей;

взято участь у Всеукраїнському семінарі з питань забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції;

розміщено рекламу про проведення щорічного конкурсу «Молодий підприємець року» [9, 218].

2.1.5 Інформація про роботу Головного управління у справах сім'ї та молоді в червні 2009 року

Відправлено на відпочинок та оздоровлення 335 дітей м. Києва до МДЦ «Артек», 90 дітей до УДЦ «Молоді гвардія», 667 осіб на сімейне оздоровлення, 60 студентів, 490 дітей.

Проведено заняття (в 3 центрах) для молодих пар в рамках реалізації програми по підготовці молоді до подружнього життя «Щаслива сім'я»;

Надані психологічні, юридичні та медичні консультації вагітним жінкам Київським міським центром сім'ї «Родинний дім», проводились заняття з розвитку для дітей від 1 до 6 років та їх батьків;

Проведено Карнавал дитячої творчості нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей

Впроваджено в районних управліннях та відділах у справах сім'ї та молоді інформаційної електронної бази даних «Сім'я»;

Здійснювалася координація підготовки чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012;.

Проведено офіційну зустріч Київського міського голови з обдарованою молоддю на якій було вручено 50 стипендій КМГ та відзначено подяками 32 фахівців молодіжної політики, лідерів молодіжного руху;

Надано 300 інформаційно-консультаційних послуг з тимчасового та постійного працевлаштування молоді м. Києва;.

Проведено загальноміські заходи з нагоди Дня молоді;

Проведено фестиваль «Студентська республіка»;

Проведено акцію «Чиста країна — здорова нація»;

Проведено нараду з питань організації проведення у м. Києві національної кампанії «Стоп насильству»;

Проведено інформаційно-просвітницьку акцію «Молодь за безпечний секс»;

Розміщено рекламу про проведення щорічного конкурсу «Молодий підприємець року» [7, 21].

2.2 Київський молодіжний центр праці

Київський молодіжний центр праці (КМЦП) створений розпорядженням Представника Президента України у м. Києві № 443 від 12.04.1993 року і є державною структурою, що знаходиться в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації.

Головним завданням КМЦП є надання молоді міста щоденної та різноманітної допомоги з питань тимчасового та повного працевлаштування, правового та економічного захисту, створення нових робочих місць, координація та розвиток міжнародних молодіжних програм тощо.

Діяльність Молодіжного центру здійснюється за такими напрямками:

1. Працевлаштування молоді:

Для реалізації основних завдань Київської молодіжної біржі праці працюють такі структурні підрозділи:

Відділ робочих вакансій.

Головною метою відділу є створення та постійне поповнення інформаційного банку даних про наявні вакансії для молоді на підприємствах різних форм власності, установах та організаціях міста з різних спеціальностей, зокрема в галузі інформаційних технологій.

Відділ сезонної зайнятості молоді.

Основний напрямок роботи — створення робочих місць в м. Києві, Київській обл., інших регіонах України під час канікул у таборах праці та відпочинку (будівельні загони, збирання врожаю).

Відділ тимчасової зайнятості.

Займається організацією та проведенням громадських робіт в м. Києві (благоустрій міста). У цьому напрямку Київський молодіжний центр праці співпрацює з міським центром зайнятості.

2. Основою діяльності Навчального відділу (ліцензія Міносвіти №118378 від 01.09.1998 р.) є професійна якісна підготовка та перепідготовка незайнятої молоді, яка бажає отримати нову спеціальність або підвищити свою кваліфікацію за фахом:

кухар та офіціант-бармен,

продавець,

підвищення кваліфікації за цими напрямками.

Організовані курси вивчення іноземних мов, курси користувачів ПК.

Після закінчення курсів випускники отримують посвідчення державного зразка та допомогу у працевлаштуванні.

3. Підтримка підприємницької ініціативи молоді

Основним завданням Молодіжного бізнес-центру, структурного підрозділу КМЦП, є стимулювання професійної самореалізації і становлення молодого підприємця, надання теоретичної та комплексної практичної допомоги у відкритті і розвитку бізнесу, організації стажування, працевлаштування молодих спеціалістів у діючих структурах малого і середнього бізнесу.

Основні програми Молодіжного бізнес-центру:

проведення щорічного Міського та Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді в двох номінаціях Студентські ініціативи і Молодий підприємець;

організація семінарів, тренінгів, конференцій;

видання Довідника молодого підприємця;

надання консультацій з бізнес-планування та інша сервісна підтримка молодих підприємців.

4. Інформаційно-аналітичний відділ здійснює інформаційну підтримку діяльності центру.

Узагальнення інформації, що надходить до різних підрозділів КМЦП, аналіз подій у громадському житті міста, соціологічні дослідження з молодіжної тематики — джерела підвищення ефективності діяльності та завчасного реагування на тенденції розвитку сучасного життя міста.

5. Координація громадських процесів у студентському середовищі міста.

Для розширення сфери діяльності створено 15 спеціальних філій КМЦП у вищих закладах освіти міста Києва. Їх завданням є реалізація молодіжних програм, участь в організації різноманітних масових заходів та акцій, пов'язаних з працевлаштуванням, оздоровленням та дозвіллям молоді.

6. Ремонтно-будівельна служба створює нові робочі місця шляхом залучення молоді до роботи на будівництві та реконструкції об'єктів у м. Києві.

З моменту заснування ремонтно-будівельна служба працює на повному госпрозрахунку. Накопичений певний досвід виконання ремонтно-будівельних робіт різної складності із залученням безробітної молоді.

7. Міжнародна діяльність

Міжнародний відділ Київського молодіжного центру праці реалізовує такі програми:

міжнародні молодіжні волонтерські табори в Україні та за кордоном;

забезпечення координації та розвитку міжнародних обмінів молодіжними колективами;

програми Camp America та Au Pair;

міжнародні студентські обміни (з Технічним університетом м. Аахен);

навчальні мовні заклади за кордоном;

довгострокові соціальні проекти в Україні тривалістю 8 місяців за участю волонтерів з Західної Європи;

міжнародні зустрічі, семінари, тренінги, конференції.

Відділ навчання та стажування за кордоном пропонує:

стажування за кордоном студентів аграрних закладів освіти;

культурно-освітній проект Au-рair;

міжнародні молодіжні обміни (Академія Сходу, Інститут міжкультурного спілкування, ФРН);

навчання за кордоном (Великобританія, Австрія, Німеччина та інші).

Туристичний відділ

КМЦП організовує недорогий відпочинок для студентських та молодіжних груп в Україні та за кордоном, а також займається оздоровленням студентів міста Києва в таборах праці та відпочинку [8, 156].

Інформаційне забезпечення управління у справах сім'ї та молоді КМДА здійснює інформаційно-публіцистична програма Молодіжна телевізійна служба

Центр має семирічний досвід здійснення цих програм і отримав для цього необхідні ліцензії: ліцензію Державного комітету України з туризму № 004921, Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України № 859. Щороку понад 2100 молодих людей беруть участь у міжнародних програмах Київського молодіжного центру праці за кордоном і понад 200 іноземців приїжджають до України для участі в аналогічних проектах.

Київський молодіжний центр праці — це структура, яка охоплює великий комплекс молодіжних проблем у м. Києві, постійно відкриває нові напрямки діяльності, розробляє та втілює нові молодіжні програми.

2.3 Київський форум „Правники — суспільству" 2010.15-17 квітня 2010 року в „Українському Домі” (Хрещатик, 2), 10.00-20.00

Організатори — Координаційна Рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Головне управління юстиції у Київській області, Головне управління у справах сім'ї та молоді КМДА.

Київський Форум „Правники — суспільству" — найбільш масштабна громадська акція правової допомоги в Україні.

Захід подібного змісту проводився у 2008 році, за підсумками якого утверджено нову національну традицію — Всеукраїнський тиждень права (запроваджено відповідним Указом Президента України). У Форумі 2008 року взяли участь більше 50 юридичних компаній та інших правничих організацій. Захід відвідали більше 10 000 осіб; надано до 8 000 безкоштовних правових консультацій. Загальна площа займаної експозиції склала близько 1 000 кв. м.

Під час Форуму у 2010 році заплановано такі заходи:

Безоплатна правова допомога — безкоштовні консультації;

Презентації провідних юридичних компаній м. Києва;

Майстер-класи провідних юристів;

Юридичний телеміст „Україна — США”;

День правничої кар’єри — ярмарок вакансій;

Кінопоказ документальних фільмів про права людини;

Лекторії-бесіди та семінари з актуальних правових проблем;

Виставки юридичної слави (пам’яті, здобутків відомих юристів);

Фотоконкурси на правову тематику;

Презентації юридичної літератури для кожного;

Дружнє спілкування з відомими правниками;

Інші заходи правопросвітнього характеру;

Футбольний турнір на Кубок Координаційної ради молодих юристів України;

Інші спортивно-розважальні акції для правників і гостей;

Планується оголошення лауреатів традиційної відзнаки „Юридичний благодійник року” в номінаціях:

безкоштовні юридичні консультації;

діяльність із підтримки юридичної освіти;

діяльність із підтримки юридичної професії, вдосконалення правової системи;

фінансова підтримка.

План ЗАХОДІВ. Київський форум „Правники — суспільству" 2010

15 квітня (четвер)

12: 00-12: 30 Офіційне відкриття першими особами держави, Міністром юстиції України. Звернення і промови. Прес-конференція.

13: 00-19: 00 Постійні заходи (згідно з переліком). Безоплатна правова допомога.

Майстер-класи провідних юристів

Презентація книжного проекту «Юридичні одкровення. Моя філософія права»

17.00-19.00 Юридичний телеміст «Україна — США» (майстер-клас)

19.00-20.00 Офіційне прийняття із нагоди Форуму. Дружнє спілкування

16 квітня (п’ятниця)

11: 00-19: 00 Постійні заходи. Безоплатна правова допомога.

Майстер-класи провідних юристів

15.00-17.00 Другий Всеукраїнський VIP-турнір (відбірковий тур)

17: 00-19: 00 Міжнародний правничий конкурс ім.В.М. Корецького (презентація)

Майстер-клас провідних юристів

Кінопоказ документальних фільмів про захист прав людини

19: 00-21: 00 Фуршет для учасників майстер-класів. Дружнє спілкування

Відкритий турнір з міні-футболу на кубок Ради

17 квітня (субота)

11: 00-18: 00 Постійні заходи. Безоплатна правова допомога.

Майстер-класи провідних юристів

10: 00-18: 00 Круглий стіл «Соціальна відповідальність юридичного бізнесу»

14.00-17.00 Другий Всеукраїнський VIP-турнір (фінал)

17: 00-17: 30 Закриття Форуму. Підведення підсумків. Відзначення

Оголошення лауреатів «Юридична відзнака року»

18: 00-21: 00 Відкритий турнір з міні-футболу на кубок Ради (фінал)

Постійні заходи під час Форуму

Майстер-класи провідних юристів

Безоплатна правова допомога — безкоштовні юридичні консультації

Виставка малюнків «Право очима дітей»

Презентації юридичних компаній

День правничої кар’єри — ярмарок вакансій (рекомендується мати з собою резюме)

Дружнє спілкування з відомими правниками

Інші заходи правопросвітнього характеру

Спортивно-розважальні акції

Кінопоказ документальних фільмів про захист прав людини

Інше:

Відкрите засідання КРМЮ України

Водночас 15-17 квітня в «Українському домі» відбуватиметься Міжнародна освітня виставка «Освіта та кар’єра — Абітурієнт 2010» та виставка закордонних навчальних закладів “Education abroad”.

2.4 Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»

Аналітична агенція «Українська марка» спільно з Міжнародним благодійним фондом «Україна — 3000» за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді спорту оголошують Всеукраїнський молодіжний конкурс «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Конкурс складається з 4 конкурсних номінацій:

1. Конкурс наукових досліджень з економічної та гуманітарної (політологічної, культурологічної) тематики на задані організаторами теми.

2. Конкурс дипломних робіт з економічної та гуманітарної (політологічної, культурологічної) тематики.

3. Конкур бізнес-планів.

4. Конкурс соціальних ідей.

Конкурс наукових досліджень з економічної та гуманітарної тематики:

Конкурс проводиться серед молодих дослідників до 35 років

Перших вікова номінація — учні старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій.

Друга вікова номінація — студенти навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Третя вікова номінація — аспіранти, викладачі, дослідники-практики, вік яких не перевищує 35 років.

Для участі у конкурсі потрібно підготувати конкурсну роботу на одну із запропонованих тем:

ГУМАНІТАРНА ТЕМАТИКА:

Європейський вибір України сьогодні — це програма дій чи красива політична байка?

Молодіжні організації в Україні — майбутні лідери нації чи політичні кон'юнктурники, «гранітоїди» чи …?

Мораль і політика: чи сумісні ці поняття в Україні?

Чи допоможе державна фінансова підтримка українській культурі?

Чи приречена Україна довічно бути хутором Європи?

Чого бракує українцям сьогодні: хліба, видовищ чи відчуття справедливості?

Що необхідно зробити, щоб в Україні з'явився свій українській Біл Гейтс?

Як з України зробити провідний центр світового туризму?

Якою побачать Україну наші діти через 20 років і що для цього нам варто зробити сьогодні?

Якщо у мене з'явиться можливість, я без вагань виїду з цієї країни тому, що … (я ніколи не поїду з цієї тому, що …).

ЕКОНОМІЧНА ТЕМАТИКА:

Вільний продаж сільськогосподарських угідь в Україні: торжество ринкових принципів чи останній цвях у домовину українського села?

Енергетична незалежність України: утопія чи реалістична мета?

Місцеве самоврядування в Україні: чи перейде кількість реформаторських ідей у якість законодавчих рішень та практичних дій?

Охорона природи в Україні: як від красивих гасел перейти до конкретних справ?

Середня зарплата в Україні — 200 євро, в Європі — 2000. Чи є у нас шанси подолати цю прірву?

Соціальна відповідальність бізнесу перед суспільством. Чи можливий цей феномен сьогодні в Україні?

Українські економіці потрібні не стільки гроші, скільки моральні засади та добросовісна конкуренція. Чи погоджуєтеся Ви з цією тезою?

Чи можете сьогодні українське суспільство контролювати те, як влада всіх рівнів витрачає народні бюджетні кошти?

Чи можливо сьогодні створити в Україні «Силіконову долину» або як припинити втечу інтелекту з України?

Які 10 основних пріоритетів економічної та соціальної політики Ви можете запропонувати нинішній українській владі?

ДЛЯ ПЕРШОЇ ВІКОВОЇ НОМІНАЦІЇ ДОДАТКОВОГО ПРОПОНУЮТЬСЯ ТАКІ ТЕМИ РОБОТИ:

Чому після закінчення школи, я оберу …

Якби я виграв (ла) мільйон, я б у першу чергу …

2.5 Конкурс соціальної реклами серед молоді на тему здорового способу життя

Організатор конкурсу серед учнівської та студентської молоді м. Києва соціальної реклами (далі — Конкурсу) — Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Організатор), співорганізатори — Київський міський центр соціальних служб для молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Мета Конкурсу — пропаганда здорового способу життя серед молоді м. Києва.

Завдання Конкурсу — пропагувати здоровий спосіб життя через уявлення самої молоді про здоровий спосіб життя; навчити молодь свідомо ставитись до власного здоров’я, а також турбуватись про збереження свого репродуктивного здоров'я як умови здоров'я майбутніх дітей; прищепити нові зразки молодіжного стилю життя [1, 325].

Очікувані результати:

усвідомлення молоддю цінностей здорового способу життя;

зміна уявлень щодо реклами — реклама стає засобом виховання;

заміна стереотипів щодо молодіжної культури і моди;

підвищення уваги до власного здоров’я, що є запорукою збереження здоров'я майбутніх поколінь.

До участі у Конкурсі залучаються учні середніх загальноосвітніх шкіл м. Києва та студенти денних відділень вищих навчальних закладів м. Києва І-ІV рівнів акредитації.

Конкурс проходитиме у трьох номінаціях:

І номінація (беруть участь учні середніх загальноосвітніх шкіл м. Києва): малюнки учасників на тему пропаганди здорового способу життя на аркуші паперу А 4, із власними слоганами;

ІІ номінація (беруть участь студенти денних відділень вищих навчальних закладів м. Києва І-ІV рівнів акредитації): малюнки учасників на тему пропаганди здорового способу життя на аркуші паперу А 4, із власними слоганами;

Етапи проведення Конкурсу:

І етап: прийом робіт Організатором та Співорганізаторами Конкурсу з 1 вересня по 1 листопада 2006 року.

ІІ етап: визначення переможців (по три в кожній номінації) 1 — 10 листопада 2006 року.

Фінал Конкурсу (оголошення переможців та нагородження).

Міська культурно-мистецька акція до Міжнародного дня студента Листопад 2006 року.

Роботи для участі Конкурсу подаються співорганізаторами до Організатора, як правило, не більше 30% прийнятих робіт відповідних номінацій (подаються роботи, вибрані найкращими з-поміж усіх прийнятих).

До кожної роботи повинна бути додана інформація про автора:

Прізвище, ім’я, по батькові;

Дата народження;

Навчальний заклад, курс, факультет, місце роботи, посада;

Адреса, контактний телефон.

До участі у Конкурсі допускаються лише роботи, виконані українською мовою та тільки з використанням нормативної лексики.

Оцінка робіт Співорганізаторами Конкурсу здійснюється створеними ними конкурсними комісіями. Персональний склад конкурсних комісій затверджується їх головами.

Оцінка робіт на ІІ етапі Конкурсу та визначення переможців здійснюється міською конкурсною комісією, до складу якої входять представники Організатора та Співорганізаторів, а також залучені фахівці, які мають досвід роботи у сфері пропаганди здорового способу життя.

Міську конкурсну комісію очолює начальник Головного управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Персональний склад міської конкурсної комісії затверджує її голова.

Конкурсні комісії здійснюють свою роботу у формі засідань, які проводяться в міру необхідності і є правочинними за участі в них не менше двох третин від загального складу конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування. Рішення конкурсної комісії оформлюються відповідним протоколом.

Організатор та Співорганізатори Конкурсу здійснюють інформування учнів середніх загальноосвітніх шкіл м. Києва та студентів денного відділення вищих навчальних закладів м. Києва І-ІV рівнів акредитації про Конкурс.

Переможці Конкурсу (по три у кожній номінації) нагороджуються відзнаками Організатора та Співорганізаторів Конкурсу.

До організації та проведення Конкурсу можуть бути залучені інші зацікавлені підприємства, установи та організації.

Висновок

Головне управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської Міської Ради відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і подає на розгляд Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді;

організовує розроблення і здійснення міських комплексних та цільових програм і заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства, забезпечення змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля, трудового виховання дітей та молоді, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, національно-патріотичного виховання;

здійснює керівництво діяльністю Київського молодіжного центру праці, Центру соціального розвитку підлітків та молоді «Зміна», Київського міського центру сім'ї «Родинний дім», що підпорядковані йому на правах юридичних осіб, а також координує діяльність Київського міського центру соціальних служб для молоді;

забезпечує розвиток та організацію діяльності мережі інформаційно-довідкових закладів і установ соціальної допомоги та підтримки сім'ї, дітей і молоді;

бере участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень серед них;

координує діяльність структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді, районних у м. Києві державних адміністрацій у питаннях, що належать до його компетенції, та організовує підвищення кваліфікації їх працівників;

сприяє працевлаштуванню молоді, розвиткові молодіжного і сімейного підприємництва;

сприяє наданню у встановленому порядку фінансової підтримки для виконання програм і проектів дитячих, молодіжних та інших громадських організацій, органів студентського самоврядування, залученню їх до розв'язання проблем сім'ї, жінок, дітей і молоді;

залучає самостійно або разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян на договірних засадах кошти для соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за використанням бюджетних коштів, які виділяються на виконання програм і заходів з питань сім'ї, дітей і молоді;

здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами комунальної власності, що належать до сфери його управління;

здійснює у межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво роботою інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового та національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

вдосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє їх розвитку, зростанню інтелектуального і культурного рівня;

регулює питання надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

організовує і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, пропаганди здорового способу життя;

забезпечує розвиток прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність.

Список використаних джерел

1. Бунчак Ю.П. Державна служба та розвиток її демократичних основ. — Х., 2006.

2. Битяк Ю. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. — Х.: Право, 2005.

3. Дубенко С.Д. Державна служба в Україні: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ, 1998.

4. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред В.Б. Авер’янова. — К., 2004.

5. Державне управління в Україні: Навчальний посібник // За заг. Ред В.Б. Авер’янова, К., 2006.

5. Коваленко А. Принципи організації та діяльності системи державної служби в Україні // Нова політика. — 2001.

6. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. (Публічна служба). — К.: Дакор, КНТ, 2005.

7. Серьогін С.М. Влада і державна служба: Історичний аспект. — К.: Видавництво УАДУ, 1999.

8. Оболенський О. Державна служба: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2006.

9. Оболенський О. Державна служба України: концептуальні аспекти розвитку // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України: В 2 ч. / За заг. ред.В.І. Лугового, В.М. Князева. — К.: Вид-во УАДУ, 1999. — Вип.2. — Ч.2.

10. Оболенський О. Державна служба: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2006.11. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навчальний посібник. / За заг. Ред Н.Р. Нижник. — К., 2005.

12. Оболенський О. Принципи професіоналізму в державній службі. — Вісник державної служби України — 1998.

13. Толстоухов А.В. Державна служба України: сучасний стан та перспективи розвитку. — урядовий кур’єр. 2004. №116

14. Полешко А. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи в Україні. Право України. — 2002. №12.

15. Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв’язок трудових і адміністративних правовідносин // Вісник Академії правових наук України. 2005. №2 (25).

16. Янковський Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навчальний посібник. / За заг. ред. Н.Р. Нижник. — К., 2005.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву