Реферат: Організація та проведення виборів

КУРСОВА РОБОТА

З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

НА ТЕМУ: “Організація та проведення виборів”

КИЇВ — 2002 рік

План

І. Вступ

ІІ. Організація виборів: складання списків виборців, утворення виборчих округів і виборчих дільниць

ІІІ. Виборчі комісії

ІV. Висування і реєстрація кандидатів у депутати

V. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів

Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців.

VI. Повторне голосування повторні вибори перезаміни народних депутатів

VII. Висновок

Список використаних джерел

І. Вступ

.

Проголошуючи народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні (ст.5 Конституції), Конституція України надала безпосередньому волевиявленню пріоритетного значення, що стало об’єктивним відображенням суспільно-політичної практики незалежної України. Вищими формами безпосереднього здійснення народом влади визначено вибори і референдуми, на основі яких забезпечується формування інтересів у суспільстві, узгодження й координування цих інтересів, прояв волі народу як через формування представницьких органів держави та органів самоврядування і прийняття ними відповідних рішень, насамперед у формі законів, так і через прийняття рішень безпосередньо громадянами.

Природно, що основне конституційне регулювання прямого народовладдя міститься у спеціальному, окремо виділеному ІІІ розділі Конституції України “Вибори. Референдум”. Найбільш поширеною формою прямого народовладдя є вибори, шляхом виборів формуються різні органи публічної влади, як державні інституції — парламенти (Верховна Рада), посади глав держав (Президент), іноді уряди, судові органи і представницькі органи місцевого самоврядування. У загальному вигляді вибори можна визначити як волевиявлення народу з метою формування органів народної влади або місцевого самоврядування шляхом голосування. За умов демократичного суспільства вибори за своєю суттю — це прояв реальною волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі.

Зміст виборів як політично-правового інституту полягає в тому, що саме волею народу здійснюється конституювання та відтворення органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Це дає підстави характеризувати вибори як державну функцію народовладдя. За формою здійснення вибори можна розглядати як специфічну, врегульовану законом діяльність уповноважених органів і громадян, спрямовану на формування органів народної влади та органів місцевого самоврядування. Здійснення виборів з юридичної точки зору треба розглядати як процес, найважливішою стадією якого є голосування.

Основні принципи виборів — це засади, на основі яких здійснюються вибори і відповідно до змісту яких вибори можна вважати реальним волевиявленням народу, форму прямого народовладдя. У ст.71 Конституції визначається, що вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні визнані універсальними принципами демократичних виборів в Україні.

Принцип загальності виборчого права означає що активне виборче право громадян мають усі громадяни України які на день голосування досягли 18 років, за винятком осіб, визнаним судом недієздатним. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Виборче право є універсальним для всіх виборів в Україні.

Принцип рівності виборчого права передбачає, що всі громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Це означає, що всі виборці мають однакову кількість голосів і кожний має рівну з іншому вагу, тобто кожний виборець впливає на результати виборів однаково.

Рівність голосів на виборах в Україні забезпечується, зокрема, утворення виборчих округів з приблизною однаковою кількістю виборців, тобто за єдиними нормами представництва окремо для кожного виду виборів, створення рівних можливостей для кандидатів під час їх реєстрації виборчими комісіями, при проведенні передвиборчої агітації тощо.

Принцип прямого виборчого права — визначає право визначає право громадян обирати кандидатів на виборах безпосередньо. Конституцією передбачаються прямі вибори народних депутатів України, Президента України, депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад та сільських, селищних, районних, міських, обласних рад та сільських, селищних, міських голів.

Принцип таємності голосування — означає, що контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Залежно від підстав можна розрізняти кілька класифікацій, видів виборів.

За територіальною ознакою вибори бувають:.

загальнонаціональні (вибори до Верховної Ради, Президента);

місцеві (вибори до органів місцевого самоврядування);

За об’єктом, що передбачає органи або посади, до яких входять або на які обираються представники народу, вибори можна класифікувати як:.

вибори парламенту — вибори до Верховної Ради України;

вибори на посаду Президента України;

вибори представницького органу територіальної автономії — вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

вибори представницьких органів самоврядування;

вибори на посади сільських, селищних, міських голів.

За часом проведення вибори поділяють на:.

чергові (вибори передбачені Конституцією і законами України для функціонування певного виду виборчого органу або посаду;

повторні (вибори, що проводяться у випадках, коли вибори у виборчому окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися;

вибори замість депутатів голів які вибули;

вибори що проводяться у разі утворення нової адміністративної територіальної одиниці.

За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають:.

загальними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави;

частковими, в разі дострокового вибуття де яких депутатів, або визнання виборів недійсними.

За порядком визначення результатів вибору розрізняють такі виборчі системи:.

мажоритарна;

пропорційна;

змішана;

В Україні парламент обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Усього обирається 450 депутатів. Із них 225 — в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 за списком кандидатів у депутати від політичних партій, у багатомандатному загально-державному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва. На виборах Президента України застосовується мажоритарна система.

ІІ. Організація виборів: складання списків виборців, утворення виборчих округів і виборчих дільниць

Виборчий процес — це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Розрізняють кілька стадій (етапів) виборчого процесу. Перша стадія — проголошення або призначення виборів. Новою Конституцією України передбачаються як передумови проведення виборів — проголошення відповідно до календарної дати та призначення виборів залежно від їх виду. Скажімо, відповідно ст.77 Конституції чергові вибори до Верховної Ради відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради. А позачергові вибори до Верховної Ради призначаються Президентом і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень верховної Ради. У разі дострокового припинення повноважень Президента вибори Президента проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень. Як правило, в Україні день виборів призначається на вихідний день.

Друга стадія — затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними виступають виборчі округи і виборчі дільниці. Територіальними та національно-територіальними. Якщо в основу формування представницьких органів закладені не територіальні, а інші принципи, наприклад, виборчий, то виборчими одиницями можуть виступати трудові колективи або їхні об’єднання.

Відповідно до Закону, місцевості, в яких компактно проживають національні меншини, не мають виходити за межи одного виборчого округу. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межи та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія. Не допускається утворення виборчих округів з територій, які не межують одна з одною. Повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів із зазначенням їх номера, центру, територіальних меж та кількості виборців у кожному виборчому окрузі публікується Центральною виборчою комісією у державних ЗМІ не пізніше як за 120 днів до дня виборів.

Для проведення виборів Президента Центральна виборча комісія утворює 27 виборчих округів, відповідно по одному в Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополя.

Виборчі дільниці — це виборчі одиниці, що об'єднують виборців за загальним місцем голосування. Виборчі дільниці для всіх видів виборів в Україні мають однакову кількість показників — від 20 до 3000 виборців.

Третя стадія — утворення виборчих органів, на який закон покладає керівництво всім виборчим процесам. Створення систем виборчої комісії завжди залежить від виду виборів і адміністративно-територіального устрою. Відповідно до Закону “Про вибори народних депутатів України" для організації і проведення виборів народних депутатів створюється Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії.

Відповідно до Закону “Про вибори Президента України" для організації і проведення виборів Президента створюється Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії по виборах Президента.

Відповідно до Закону “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" для проведення виборів депутатів і голів рад утворюються: територіальні виборчі комісії (сільські, селищні, районні, міські, обласні виборчі комісії по виборах депутатів та голів рад; окружні виборчі комісії (по виборах депутатів обласних, Київської і Севастопольської міських рад.

Види виборів депутатів та порядок їх призначення.

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними та проміжними. Чергові вибори депутатів проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку повноважень верховної ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, в разі визнання виборів депутатів у цьому окрузі не дійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такої, яка відмовилася від депутатського мандата. Проміжні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі вибуття депутата обраного в цьому окрузі.

Строки проведення виборів.

Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує за 90 днів до дня виборів. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю 60 денного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Повторні виборі депутата відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю 60 денного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією не пізніш як у 30 денний строк з дня прийняття рішення про визнання виборів у цьому окрузі не дійсними або таким, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандату. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю 60 денного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у 30 денний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Початок виборчого процес у повторних та проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі оголошується Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після опублікування рішення про їх призначення. Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не проводяться.

Порядок складання списків виборців.

Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних в місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови районної у місті ради. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах третій — п'ятій статті 17 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за 3О днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань) не пізніш як за 20 днів до дня виборів. До списків виборців на виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, включаються працівники цих представництв, установ та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, за їх письмовою заявою із зазначенням місця постійного проживання або поданням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною четвертою статті 31 цього Закону, а також поданням закордонного паспорта громадянина України, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу. У разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині четвертій цієї статті закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань). До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають (для дільниць, утворених відповідно до частини другої статті 17 цього Закону) або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці (для дільниць, утворених відповідно до частин третьої — п'ятої статті 17 цього Закону). У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, — також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

Виборчі округи.

Вибори депутатів проводяться в багатомандатному окрузі та 225 одномандатних округах. Багатомандатний округ включає всю територію України. Одномандатні округи утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 90 днів до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Орієнтовно середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральної виборчої комісії на підставі даних Центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило 10% орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.

До складу одномандатного округу можуть бути включені один або кілька районів, міст (обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районів у містах або їх частин. Не допускається утворення виборчих округів з територій, що не межують між собою.

Повідомлення про утворення одномандатних округів і з зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації у триденний строк з дня прийняття нею відповідального рішення.

Виборчі дільниці.

Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія кожного одномандатного округу поділяється на виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою, п'ятою та сьомою цієї статті, окружними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів — за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах одномандатного округу. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Виборчі дільниці на територіях військових частин (формувань) можуть утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Виборчі дільниці при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією з визначенням одномандатних округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів. У винятковому випадку виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць і з зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, а у разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої цієї статті — не пізніш як за два дні до дня виборів.

Порядок проведення виборів президента України.

Види виборів і порядок їх призначення.

Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Вибори Президента України призначаються на неділю. Про день виборів Верховна Рада України повідомляє через засоби масової інформації.

Строки призначення виборів.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів приймається не пізніш як за 180 днів до дня виборів. Позачергові вибори Президента України проводяться в разі дострокового припинення повноважень Президента України в період 90 днів з дня припинення повноважень. Рішення про призначення позачергових виборів приймається не пізніш як на п'ятий день після припинення повноважень Президента України. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.

Організація виборів.

Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 160 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців. Список територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.

Утворення виборчих дільниць.

Для проведення голосування і підрахунку голосів по виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань — за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальною виборчою комісією встановлюється єдина нумерація виборчих дільниць, зазначаються межі кожної виборчої дільниці в межах відповідного територіального виборчого округу і доводяться до відома громадян. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України, виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна. Військовослужбовці голосують на загальних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці на територіях військових частин можуть утворюватися, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках — з меншою або більшою кількістю виборців. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, — не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

ІІІ. Виборчі комісії

Система виборчих комісій.

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:.

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничній виборчі комісії.

Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:.

1) Центральної виборчої комісії — на всю територію України;

2) окружної виборчої комісії — на територію одномандатного округу;

3) дільничної виборчої комісії — на територію виборчої дільниці;

Статус виборчих комісій.

Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України «Про Центральну виборчу комісію», цим та іншими законами. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.

Порядок утворення окружної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 80 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше двадцяти осіб за поданнями (не більш як на одну особу) центральних керівних органів партій (блоків) за умови, що партії (партії, що входять до блоку) зареєстровані в установленому законом порядку та мають (хоча б одна і з партій, що входить до блоку, має) зареєстровані в установленому законом порядку організації у регіоні, визначеному в частині другій статті 133 Конституції України, на території якого утворено відповідний одномандатний округ Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у н роботі, вносяться не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів. До складу окружних виборчих комісій обов'язково включаються представники партій (блоків), які подолали чотирьохвідсотковий бар'єр на попередніх виборах народних депутатів України, та партій, які у поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків), якщо ці партії відповідають умовам, передбаченим частиною першою цієї статті Представники інших партій (блоків) включаються до складу окружних виборчих комісій шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині першій цієї статті. У разі змін, що відбулися в період між виборами у складі виборчого блоку політичних партій, який отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні на попередніх виборах народних депутатів України, правонаступник виборчого блоку, від якого обов'язково включаються представники до складу окружних виборчих комісій відповідно до частини другої цієї статті, визначається відповідно до положення частин другої та третьої статті 48 цього Закону. У разі, якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ. До складу окружної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Рішення про утворення окружної виборчої комісії та про включення до її складу осіб, зазначених у частині третій цієї статті, підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на п'ятий день з дня їх прийняття.

Порядок утворення дільничної виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (мікрорайонного) чи вищого рівня осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку) — суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі, крім випадків, передбачених частинами дев'ятою — одинадцятою цієї статті. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох — чотирьох членів комісії. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині шостій статті 20 цього Закону. Районні, міські (міськрайонні) чи вищого рівня осередки (організації) партії (відповідні осередки (організації) партій що входять до блоку) – суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 43 дні до дня виборів подають до відповідної окружної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) — членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій і з зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного осередку (організації) партії (керівників осередків (організацій) партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, у строк, зазначений у частині п'ятій цієї статті, подає до відповідної окружної виборчої комісії список осіб для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій і з зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за особистим підписом, який засвідчується головою окружної виборчої комісії.

Повноваження Центральної виборчої комісії.

Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими законами України. Крім повноважень, визначених Законом України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія:.

1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно — методичне забезпечення їх діяльності;

2) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України, що виділені на підготовку та проведення виборів, і з залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України;

4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

5) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;

6) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;

7) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі;

8) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито рахунки відповідних виборчих фондів;

9) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі — відкріплювальне посвідчення);

10) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх окружним виборчим комісіям;

11) визнає у випадках, передбачених цим Законом, вибори депутатів недійсними;

12) призначає повторні та проміжні вибори у випадках, передбачених цим Законом;

13) надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів, у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів;

14) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України;

Повноваження окружної виборчої комісії.

Повноваження окружної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів. Окружна виборча комісія:.

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в одномандатному окрузі та в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;

2) здійснює в межах території відповідного одномандатного округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками), кандидатами у депутати;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) реєструє кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

5) реєструє довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

6) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах четвертій, п'ятій та сьомій статті 17 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в одномандатному окрузі;

7) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

8) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

9) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

10) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв’язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;

11) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів про кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та передає їх дільничним виборчим комісіям;

12) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках передбачених цим Законом, — організовує ці зустрічі;

13) затверджує текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі;

14) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріплювальних посвідчень та виборчі бюлетені;

15) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;

16) встановлює підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;

17) встановлює та оприлюднює результати виборів депутата в одномандатному окрузі, приймає рішення про обрання депутата в цьому окрузі;

18) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним, призначає повторне голосування у випадках, передбачених цим Законом;

19) вносить подання до Центральної виборчої комісії щодо визнання недійсними виборів депутата в одномандатному окрузі у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;

20) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

21) веде облік офіційних спостерігачів, які зареєстровані в одномандатному окрузі;

22) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів в одномандатному окрузі та приймає щодо них рішення;

23) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншою документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

24) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України;

Повноваження дільничної виборчої комісії.

Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про н утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією Результатів виборів. Дільнична виборча комісія:.

1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів;

2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців і з виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про всіх кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення і з зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії чи відповідної окружної виборчої комісії;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці, наявності обставин, передбачених у статті 70 цього Закону;

10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України;

Організація роботи виборчих комісій.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності — заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника — секретарем комісії. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні — за необхідності; у разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після дня її утворення. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до п повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, — невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до п повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в день виборів, у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без запрошення комісії лише кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі (разом не більше двох осіб — від однієї партії (блоку), кандидата у депутати), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на здійснення ними своїх прав, передбачених цим Законом. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.

Статус члена виборчої комісії.

Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України «Про Центральну виборчу комісію». Статус члена окружної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше п'яти осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 28 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Член виборчої комісії має право:.

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Член виборчої комісії зобов'язаний:.

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.

Система виборчих комісій під час виборів Президента України.

Вибори Президента України організовують і проводять:.

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

Утворення виборчих комісій.

Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України «Про Центральну виборчу комісію». Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданнями партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, а також за поданнями кандидатів у Президенти України, які зареєстровані Центральною виборчою комісією від зборів виборців.

Такі подання вносяться: від партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, — керівними органами республіканської (Автономної Республіки Крим), обласними, Київською та Севастопольською міськими організаціями політичних партій (блоків) або центральними (уповноваженими) органами цих партій (блоків); від кандидатів у Президенти України, які зареєстровані від зборів виборців, — ними безпосередньо або їх довіреними особами у територіальних виборчих округах.

Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 80 днів до дня виборів. Склад територіальної виборчої комісії формується шляхом обов'язкового включення (за наявності відповідних подань) по два представники від кожної партії (блоку), від якої (якого) зареєстрований кандидат у Президенти України, та по два представники від кожного кандидата у Президенти України, якого зареєстровано від зборів виборців. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій (партій, що входять до складу блоку) або безпартійні. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідно до вимог частини третьої цієї статті. При цьому голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подань, визначених частиною третьою цієї статті.

У разі, коли у встановлений строк подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій не надійдуть або коли кількість запропонованих всіма суб'єктами подань, передбачених частиною третьою цієї статті, членів територіальної виборчої комісії менша 10 осіб, то територіальна виборча комісія утворюється в кількості 10 осіб. При цьому членів територіальної виборчої комісії у кількості, що становить різницю між десятьма і кількістю представників, запропонованих суб'єктами подань, передбачених частиною третьою цієї статті, призначають відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням голів цих рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів). У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить територіальні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 65 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. У разі, коли таке подання не буде внесено у встановлені терміни, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити територіальну виборчу комісію, виходячи з власної ініціативи, за поданням Голови Центральної виборчої комісії. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданнями партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, а також за поданнями кандидатів у Президенти України, які зареєстровані Центральною виборчою комісією від зборів виборців.

Такі подання вносяться: від партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, — легалізованими відповідно до закону районними, міськими осередками, осередками вищого рівня чи центральними (уповноваженими) органами цих партій (блоків); від кандидатів у Президенти України, які зареєстровані від зборів виборців, — ними безпосередньо або їх довіреними особами у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за п'ять днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Склад дільничної виборчої комісії формується шляхом обов'язкового включення (за наявності відповідних подань) по два представники від кожної партії (блоку), від якої (якого) зареєстрований кандидат у Президенти України, та по два представники від кожного кандидата у Президенти України, якого зареєстровано від зборів виборців. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій (партій, що входять до складу блоку) або безпартійні. Загальна кількість членів дільничних виборчих комісій визначається відповідно до вимог частини сьомої цієї статті. При цьому голова, заступник голови, секретар комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подань, визначених частиною сьомою цієї статті.

У разі, коли у встановлений строк подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не надійдуть або коли кількість запропонованих всіма суб'єктами подань, передбачених частиною сьомою цієї статті, членів дільничної виборчої комісії менша 8 осіб, то дільнична виборча комісія утворюється в кількості 8 осіб. При цьому члени дільничної виборчої комісії у кількості, що становить різницю між вісьмома і кількістю представників, запропонованих суб'єктами подань, передбачених частиною сьомою цієї статті, призначаються за поданням відповідних голів або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1 — 3 членів комісії з урахуванням подань партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати, та подань кандидатів, зареєстрованих від зборів виборців. У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 40 днів до дня виборів відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до територіальної виборчої комісії відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради. Дільничні виборчі комісії у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженим пересуванням, на суднах, які перебувають у плаванні, утворюються у порядку, передбаченому цією статтею. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном утворюються Центральною виборчою комісією за поданням керівників представництв. Територіальні та дільничні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або іншим шляхом про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів Президента України.

Повноваження виборчих комісій.

Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України визначаються Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та цим Законом. Центральна виборча комісія, крім повноважень, визначених Законом України «Про Центральну виборчу комісію»:.

1) приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями роз'яснення з питань цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

2) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України;

3) встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентаря та послуг для виборчих комісій і виборчих дільниць, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання;

4) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку їх повноважень або в разі порушення кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого перерозподілу на потреби виборчої кампанії;

5) проводить реєстрацію довірених осіб кандидатів;

6) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;

7) забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів;

8) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів, залучає до проведення відповідних перевірок працівників органів Державної податкової адміністрації України, а також установу банку, в якому відкриті відповідні рахунки;

9) забезпечує централізоване виготовлення бюлетенів установленого зразка;

10) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України;

11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Територіальна виборча комісія:.

1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;

2) утворює виборчі дільниці, у випадках, передбачених цим Законом, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць, зазначає межі кожної виборчої дільниці по відповідному територіальному виборчому округу, про що доводить до відома громадян;

3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках, передбачених цим Законом;

4) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

5) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує, як юридична особа, питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;

6) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;

7) організовує зустрічі кандидатів з виборцями спільно з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

8) забезпечує передачу виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;

9) встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;

10) забезпечує проведення повторного голосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування по виборах Президента України, а також проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;

11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;

13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Дільнична виборча комісія:.

1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;

2) забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;

3) створює умови для ознайомлення виборців з даними про зареєстрованих кандидатів у Президенти України, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями та повідомленнями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої комісії;

9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення;

10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України

ІV. Висування і реєстрація кандидатів у депутати

Передвиборча агітація.

Загальний порядок висування кандидатів у депутати.

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до виборів. Громадянин України, який відповідно до статті 8 цього Закону має право бути обраним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення). Громадянин України, який відповідно до статті 8 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному чи одномандатному окрузі. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 85 днів і закінчується за 65 днів до дня виборів.

Порядок утворення виборчого блоку.

Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 38 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою з'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до початку виборчого процесу. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:.

1) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

2) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;

3) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати;

4) порядок прийняття рішень міжпартійним з’їздом (зборами, конференцією);

5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блок.

Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу.

Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком).

Партія (блок) може висувати кандидатів у депутати в багатомандатному та в одномандатних округах. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком) у багатомандатному окрузі, не може перевищувати кількості депутатів, встановленої у пункті 1 частини третьої статті 1 цього Закону. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). Партія (блок) може висунути в кожному одномандатно-окрузі не більше ніж одного кандидата у депутати. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, які відповідно до статті 8 цього Закону мають право бути обраним депутатом. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком — на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів Висування кандидатів у депутати партією (блоком) в одномандатних округах може здійснюватися і на зборах (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборах (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку), які проводяться відповідно до статуту партії (статутів партій, що входять до блоку), а також відповідно до угоди про утворення блоку — у разі висування кандидатів у депутати спільними зборами (конференцією) осередків (організацій) партій, що входять до блоку. Висування кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 87 днів до дня виборів Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку). У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання, номер одномандатного виборчого округу у разі висування осіб кандидатами у депутати в одномандатних округах, підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати, які висуваються в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати — керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (партій, що входять до блоку) У протоколі зборів (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборах (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) зазначаються дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати в одномандатних округах (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання, номер одномандатного виборчого округу, підсумки голосування щодо кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції) чи спільних зборах (конференції) та скріплюється печаткою осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку). Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за два дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції) На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати заздалегідь повідомляються засоби масової інформації Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах конференції) визначається організаторами заходу.

Умови реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку).

Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:.

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

2) копії свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;

3) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партій про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріпленого печатками цих партій — у разі висунення кандидатів у депутати блоком;

4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);

5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;

7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) і з зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також і з зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, а також корпоративні права у порядку, встановленому законом;

8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання і з зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;

9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;

10) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;

11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону;

12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією.

Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 39 цього Закону, повторно не подаються.

Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі.

Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого партією (блоком) у відповідному одномандатному окрузі, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, та за умови отримання таких документів:.

1) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) або витягу і з протоколу зборів (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборів (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) про висунення у відповідному одномандатному окрузі кандидата у депутати, який повинен містити відомості, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) повинен бути засвідчений керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку), а витяг і з протоколу зборів (конференції) осередку (організації) партії (спільних зборів (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) засвідчується керівником осередку (організації) партії (керівниками осередків (організацій) партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою осередку (організації) партії (печатками осередків (організацій) партій, що входять до блоку);

2) копії статуту партії (статутів партій, що входять до блоку), засвідченої безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;

3) копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої керівниками партій, що входять до блоку, — у разі висунення кандидата у депутати блоком;

4) заяви особи, висунутої кандидатом у депутати, про реєстрацію кандидатом у депутати і з зобов'язанням припинити у разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також і з зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, а також корпоративні права у порядку, встановленому законом;

5) автобіографії кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, їм я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання і з зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;

6) передвиборної програми кандидата у депутати, викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків;

7) декларації про майно та доходи за рік, що передує року подання документів, кандидата у депутати та членів його сім’ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;

8) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону;

9) фотографії кандидата у депутати за розмірами та у кіль кості, встановленими Центральною виборчою комісією.

Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповідному одномандатному окрузі, який самовисунувся у цьому окрузі, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, отримання документів, передбачених пунктами 4-9 частини першої цієї статті. Документи, подані до відповідної окружної виборчої комісії, повторно не подаються.

Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі.

Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 41 цього Закону. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі закінчується за 60 днів до дня виборів. Представнику партії (блоку), який подав зазначені у статті 41 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів і з зазначенням переліку прийнятих документів. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) в багатомандатному окрузі, вважається вилученою з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку) Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному окрузі 3 моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою і з виборчого списку партії (блоку) Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) в багатомандатному окрузі не приймається. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовою заявою про згоду балотуватися в багатомандатному окрузі, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в цьому окрузі або про відмову в їх реєстрації. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом. У разі реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». У разі, якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до суду з поданням щодо заборони діяльності партії (партій, що входять до блоку) Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) в багатомандатному окрузі відкладається до рішення суду. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку). Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 41 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 55 днів до дня виборів Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 53 дні до дня виборів.

Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі.

Кандидат у депутати, висунутий в одномандатному окрузі, реєструється відповідною окружною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 42 цього Закону. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі закінчується за 60 днів до дня виборів. Особі, яка подала зазначені у статті 42 цього Закону документи видається довідка про дату і час прийняття документів і з зазначенням переліку прийнятих документів. Особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом у депутати відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом у депутати Повторна заява особи про її самовисування у цьому окрузі не приймається. Окружна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних доку ментів приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації. Відмова у реєстрації кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів передбачених статтею 42 цього Закону не виключає повторного подання кандидатом у депутати заяви про реєстрацію його у відповідному одномандатному окрузі Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до окружної виборчої комісії не пізніше ніж за 55 днів до дня виборів Остаточне рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі окружна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 53 дні до дня виборів. У разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, і з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб’єкта висування у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в цьому окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією за поданням окружних виборчих комісій в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр».

Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати.

Виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:.

1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата (кандидатів) у депутати;

2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 41 або 42 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для постійного проживання;

5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною чи набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

6) виявлення відповідною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону;

Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається (надсилається) представнику відповідної партії (блоку), кандидату в депутати, висунутому в одномандатному окрузі. Якщо жоден і з кандидатів у депутати, висунутих в багатомандатному окрузі і включених до виборчого списку партії (блоку), не зареєстрований Центральною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.

Строки проведення передвиборної агітації.

Передвиборна агітація розпочинається за 50 днів до дня виборів Центральна виборча комісія повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації за 53 дні до дня виборів.

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

Форми і засоби передвиборної агітації.

Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), кандидатів, у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у статті 50 цього Закону, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу відповідно рівних умов: надання партіям (блокам), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, а також кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині першій статті 37 цього Закону. Партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, мають право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та Інших публічних заходів передвиборної агітації. Партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, повідомляють про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.

Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації.

Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 35 днів до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, із розрахунку по п'ять примірників на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст інформаційного плаката. Окружна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 35 днів до дня виборів погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних округах, інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників на кожного кандидата у депутати. Плакати повинні містити біографію кандидата у депутати, його передвиборну програму, подані ним при реєстрації, та фотокартку. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, з розрахунку по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку пеоєдзються відповідним виборчим комісіям, решта — кандидату у депутати, зареєстрованому в одномандатному окрузі, або його довіреній особі. Партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, на власний розсуд можуть виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. Партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду, не пізніш як за сім днів з дня його виготовлення відповідно до Центральної виборчої комісії, окружної виборчої комісії. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за 50 днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Інформаційні плакати партії (блоку) повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією, а інформаційні плакати кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими окружною виборчою комісією. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

Загальний порядок використання засобів масової інформації.

Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України. Партія (блок) має право за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, користуватися державними загально-національними каналами радіо і телебачення, газетами «Голос України» і «Урядовий кур'єр» для проведення передвиборної агітації на умовах, передбачених цим Законом. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 80 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розмір плати за комерційну рекламу і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов’язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.

Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації.

Усі телерадіоорганізації зобов'язані не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу, і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та окружним виборчим комісіям. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах. Порядок надання ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією. Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями партії (блоку) для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не може становити менше ЗО хвилин на загальнонаціональному телеканалі та ЗО хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, по 20 хвилин надається на регіональних телеканалах у кожному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та по 20 хвилин — на регіональних радіоканалах у кожному регіоні. Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями кандидату у депутати, зареєстрованому в одномандатному окрузі, для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не може становити менше 10 хвилин на регіональному телеканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу, та 10 хвилин на регіональному радіоканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідної партії (блоку), кандидата у депутати забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку) та висунутих нею (ним) кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі. Розклад ефірного часу Із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією за участю відповідно представників або уповноважених осіб партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, або їх довірених осіб. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку}, кандидатом у депутати і телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності — копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

Порядок використання друкованих засобів масової інформації.

Партії (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» передвиборні програми, подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених газет укладається Центральною виборчою комісією. Кандидати у депутати, зареєстровані в одномандатному окрузі, мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається окружною виборчою комісією. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною та окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, чи їх довірених осіб. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються у газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», а кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах відповідними окружними виборчими комісіями, — у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження. Партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, мають право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку), кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності — надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

V. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів

Виборчий бюлетень.

Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі та форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 32 дні до дня виборів Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 25 днів до дня виборів. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату виборів, означення виборчого округу (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ чи одномандатний виборчий округ), номер одномандатного округу, а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), а також і з зазначенням прізвищ, імен, по батькові-перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається «Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку)». і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. До виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати і з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності суб'єкта висунення кандидата у депутати Праворуч проти відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у депутати у виборчому бюлетені зазначається «Не підтримую жодного з кандидатів у народні депутати України» і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, означення виборчого округу (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ чи одномандатний виборчий округ), номер одномандатного округу, а також позначені місця для номера виборчої дільниці та номера за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії який видаватиме виборчий бюлетень.

Порядок виготовлення виборчих бюлетенів.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за 10 днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері за формою встановленою Центральною виборчою комісією, та текстом, затвердженим відповідною виборчою комісією, і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі виготовляються на папері різного кольору. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) у багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, після виготовлення виборчих бюлетенів відповідно Центральна виборча комісія, окружна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрук виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням відповідно Центральної виборчої комісії, окружної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.

Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям.

Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії на своєму засіданні Про прийняття виборчих бюлетенів окружна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами окружної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої комісії присутніми при передачі виборчих бюлетенів Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в окружній виборчій комісії, третій невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям Від і мені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків). Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів окружною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:.

1) номер одномандатного виборчого округу;

2) номер виборчої дільниці;

3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно і з списком виборців на день складання протоколу;

4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному та в одномандатному окрузі;

5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені.

Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий — зберігається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення Витяг і з протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені. Дільничним виборчим комісіям, утвореним при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, виборчі бюлетені передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Передача виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному та одномандатному окрузі дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією. Кожен член окружної виборчої комісії, уповноважена особа партії (блоку), кандидат у депутати або його довірена особа мають право отримати копії протоколів про прийняття виборчих бюлетенів від Центральної виборчої комісії та про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу для партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, яких вони представляють. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Члени дільничної виборчої комісії у день приймання комісією виборчих бюлетенів від окружної виборчої комісії на засіданні комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона — номер виборчої дільниці. Виборчі бюлетені повинні зберігатися в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.

Організація і порядок голосування.

Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону напередодні дня виборів. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу і з протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією ЦІ відомості заносяться відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно у багатомандатному та одномандатному округах. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і окружну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам партій (блоків), кандидатам у депутати, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової і нформації всі наявні виборчі скриньки Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб партій (блоків), кандидатів у депутати, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, які присутні при цьому Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону документа, що посвідчує його особу, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування в багатомандатному окрузі та один виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі Виборець розписується за отримання вказаних виборчих бюлетенів у визначених місцях на контрольних талонах кожного виборчого бюлетеня та у списку виборців Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріплювальним посвідченням у день виборів, включається до списку виборців у порядку, встановленому частиною сьомою статті 31 цього Закону Виборчі бюлетені виборцю видаються у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється. У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі виборець робить позначку «плюс» ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) або не підтримати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) У разі не підтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку «плюс» ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів «Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку)». У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку «плюс» ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати або не підтримати жодного кандидата у депутати У разі не підтримання жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі виборець робить позначку «плюс» ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів «Не підтримую жодного кандидата у народні депутати України». Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншо*о члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом і з контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців.

Порядок підрахування голосів виборців.

Виборчі бюлетені в багатомандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви партій (блоків), написи «недійсні», «проти всіх». Після цього виборчі бюлетені в одномандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, написи «недійсні», «проти всіх».

При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких:.

1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав;

3) у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків) чи проти назви партії (блоку) і тексту «Не підтримую кандидатів у депутати від жодної партії (блоку)»;

4) у виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи проти прізвища кандидата у депутати і тексту «Не підтримую жодного з кандидатів у народні депутати України».

5) не поставлено жодної позначки;

6) не відірвано контрольні талони;

7) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо в багатомандатному та одномандатному округах. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо в багатомандатному та одномандатному округах. На пакетах робляться написи «Недійсні виборчі бюлетені багатомандатного округу», «Недійсні виборчі бюлетені одномандатного округу», зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Виборчі бюлетені з голосами виборців у багатомандатному окрузі, поданими за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються назва партії (блоку), «Не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку)», номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Після завершення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному окрузі, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в цьому окрузі Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси у яких подані за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, в яких виборці не підтримали жодного кандидата у депутати При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі Підписи скріплюються печаткою комісії. Виборчі бюлетені з голосами виборців в одномандатному окрузі, поданими за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата у депутати, запаковуються окремо На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата у депутати, «Не підтримали жодного кандидата у депутати», номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців.

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі прописом та цифрами заносяться:.

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі;

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від кожної партії (блоку);

8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в-багатомандатному окрузі від жодної партії (блоку).

До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі прописом та цифрами заносяться:.

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в одномандатному окрузі;

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі;

8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії, а протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі — у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. У кожному з протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протоколи засвідчуються печаткою дільничної виборчої комісії. Перші примірники протоколів мають право підписати уповноважені особи партій (блоків), кандидати у депутати та їх довірені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка «Уточнений». Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, а за наявності — і відповідні примірники кожного протоколу з поміткою «Уточнений» запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідно написи «Протокол багатомандатного округу», «Протокол одномандатного округу», зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та другий примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі зберігаються у секретаря дільничної виборчої комісії, відповідно четвертий та третій примірники зазначених протоколів — невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику кожного протоколу видається членам дільничної виборчої комісії. Уповноваженим особам партій (блоків), кандидатам у депутати, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначених у цій статті протоколів, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку) та кожного кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до окружної виборчої комісії.

Встановлення підсумків голосування у багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу.

Виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у відповідних округах, у тому числі з поміткою «Уточнений», на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), що дислокуються за межами України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців — протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі встановлює:.

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями одномандатного округу;

2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях одномандатного округу;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку) в багатомандатному окрузі;

8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) в багатомандатному окрузі.

Відомості про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу.

Протокол про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. Протокол про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу Якщо після підписання зазначеного протоколу окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка «Уточнений». Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу — і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. Уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку).

Встановлення результатів виборів в одномандатному окрузі.

Якщо на день виборів в одномандатному окрузі не залишилося зареєстрованим жодного кандидата у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів народного депутата України у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися Це рішення разом з виборчими документами, зазначеними у частині шостій статті 73 цього Закону, надсилається до Центральної виборчої комісії. Окружна виборча комісія після встановлення підсумків голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, у тому числі з поміткою «Уточнений», та повідомлень про зміст таких протоколів дільничної виборчої комісії, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на станціях України, при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), що дислокуються за межами України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців — протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі встановлює:.

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями;

2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях одномандатного округу;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному окрузі;

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати;

8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати;

Відомості про підсумки голосування в одномандатному окрузі цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. Протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

Протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата \ час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в одномандатному окрузі. Якщо після підписання зазначеного протоколу окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка «Уточнений». Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, а у разі внесення змін до цього протоколу — і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному окрузі, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. Уповноваженим особам партій (блоків), кандидатам у депутати, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, на їх прохання невідкладно видається копія протоколу. Окружна виборча комісія на підставі протоколу про підсумки голосування виборців в одномандатному виборчому окрузі приймає одне із рішень про результати виборів депутата в одномандатному окрузі про визнання народного депутата України обраним, про повторне голосування в одномандатному окрузі, про подання до Центральної виборчої комісії щодо визнання виборів в одномандатному окрузі недійсними. Обраним народним депутатом України вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів у депутати, які балотувалися в цьому окрузі У разі, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів виборців, поданих за нього, перевищує кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. Рішення про результати виборів в одномандатному окрузі окружна виборча комісія разом з документами, зазначеними у частині сьомій цієї статті, невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії.

Підрахунок голосів і визначення результатів виборів Президента України.

Виборчий бюлетень.

Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента України затверджує Центральна виборча комісія. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені у виняткових випадках відповідно до частини сьомої статті 12 цього Закону, та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії. До виборчого бюлетеня вносяться в алфавітному порядку всі кандидати у Президенти України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності, а також ким висунутий кандидат. У разі висунення кандидата партією (блоком) вказується повна назва партії (блоку). Праворуч проти прізвища кожного із кандидатів розташовується порожній квадрат. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів зазначається: «Не підтримую жодного кандидата у Президенти України» і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву і дату виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини сьомої статті 12 цього Закону, а також позначені місця для зазначення порядкового номера виборця у списку виборців, підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів, які вибули з балотування. У разі, коли кандидат вибув з балотування після видрукування бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності — про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом, дільнична виборча комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

Порядок видачі виборчих бюлетенів.

Територіальна виборча комісія на засіданні приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії. Про підрахунок бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. Протокол складається в трьох примірниках, перший з них надсилається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в комісії, третій — відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу. Територіальна виборча комісія на засіданні видає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Для підрахунку бюлетенів територіальна виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитися не більш як на дві групи, але видача бюлетенів з оголошенням кількості бюлетенів, що видаються кожній дільничній виборчій комісії, відбувається на засіданні територіальної виборчої комісії. Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією. Про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. В протоколі зазначається кількість бюлетенів, виданих кожній з дільничних виборчих комісій. Протокол складається в двох примірниках, один з яких зберігається в комісії, а другий — відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. За заявою кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) негайно видається копія протоколу.

Організація і порядок голосування.

Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з восьмої до двадцятої години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів і довірених осіб кандидатів та офіційних спостерігачів. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком виборців є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови, заступника голови, секретаря або члена дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у Президенти України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. У бюлетені для голосування виборець робить позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі непідтримання жодного з кандидатів виборець робить позначку «плюс» (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: «Не підтримую жодного кандидата у Президенти України». У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за один день до дня виборів складає список таких виборців за формою загального списку виборців. Комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків). Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. Тільки після оголошення членам комісії видаються виборчі бюлетені і список виборців. Бюлетені перераховуються в присутності бажаючих членів комісії і офіційних спостерігачів. При проведенні такого голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі. Для проведення голосування за межами приміщення для голосування відповідним членам дільничної виборчої комісії її головою вручається список виборців, голосування яких має бути організовано у місцях їх перебування, відповідна кількість виборчих бюлетенів та опломбована (опечатана) виборча скринька. При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого бюлетень видається виборцю, який розписується за його отримання у контрольному талоні та списку виборців. При заповненні виборцем виборчого бюлетеня не можуть бути присутніми будь-які особи, за винятком випадку, передбаченого частиною десятою цієї статті. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування членами дільничної виборчої комісії, які його організовували, робляться відповідні позначки у загальному списку виборців. Список, по якому проводилося голосування, додається до загального списку.

Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці.

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеня. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів та бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх. Виборчі скриньки відкриваються почергово, спочатку відкриваються виборчі скриньки, з якими голосування було організовано поза межами виборчої дільниці у місцях перебування виборців. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів в скриньці. Тільки після цього підрахунку відкривається наступна скринька. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений член комісії рахує бюлетені вголос. Всі предмети, які не є бюлетенями встановленого зразка, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів комісія вирішує голосуванням, чи є предмет бюлетенем встановленого зразка. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути предмет; на цей час підрахунок бюлетенів припиняється.

Предмети запаковуються. На пакеті робиться напис «Предмети», вказуються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата, час, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. Після підрахунку всіх бюлетенів комісія сортує виборчі бюлетені. Визначений член комісії розкладає бюлетені на окремі місця, показуючи кожен бюлетень всім членам комісії і виголошуючи зміст бюлетеня. Залежно від змісту бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх кандидатів, подані за кожного кандидата окремо. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня комісія вирішує питання голосуванням. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень; на цей час сортування бюлетенів припиняється. Місця для бюлетенів позначаються табличками з написами з обох боків відповідно «недійсні», «проти всіх» та прізвищ кандидатів. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких відсутня печатка дільничної виборчої комісії, без підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів, а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня бюлетені визнаються недійсними виключно за рішенням дільничної виборчої комісії. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень; на цей час підрахунок бюлетенів припиняється. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис «Недійсні бюлетені», вказуються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата, час, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка. Під час підрахунку комісією кількості голосів, поданих за кожного кандидата, кожен член комісії має право перевірити, а в разі потреби перерахувати кількість бюлетенів, поданих за кожного кандидата. Після цього окремо запаковуються і опечатуються виборчі бюлетені з голосами «за» кожного кандидата у Президенти України із зазначенням на пакетах прізвища та ініціалів кандидата, а також номера територіального виборчого округу, номера виборчої дільниці, кількості запакованих бюлетенів, дати, часу, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, також запаковуються в окремому пакеті з відповідним написом, датою, кількістю запакованих бюлетенів в пакеті. Пакет підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого прописом заноситься:.

1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці;

2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;

3) кількість невикористаних бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;

8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.

У протоколі навпроти прізвища кандидата у Президенти України, який вибув з балотування на день виборів, ставиться позначка «вибув». Підрахунок голосів виборців проводиться дільничною виборчою комісією без перерви до підписання протоколу про підсумки голосування.

Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем та внесення до нього будь-яких виправлень забороняється. Протокол дільничної виборчої комісії підписується головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у засіданні, та скріплюється печаткою. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. Кількість примірників протоколу визначається сумою перших чотирьох примірників (до першого примірника долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду) та примірників у кількості з розрахунку по одному для голови, заступника голови, секретаря та для кожного члена комісії, який брав участь у засіданні. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилаються до територіальної виборчої комісії, третій — зберігається у справах дільничної виборчої комісії, четвертий — відразу після його оформлення обов'язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, інші примірники протоколу відразу одержують голова, заступник голови, секретар та всі інші члени комісії, які брали участь у засіданні.

Перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії мають право підписати офіційні спостерігачі та довірені особи кандидатів, які брали участь у засіданні комісії.

Перший примірник протоколу дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, після передачі факсовим зв'язком надсилається разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів до Центральної виборчої комісії.

На прохання кандидатів або їх довірених осіб чи офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні комісії, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання. Транспортування документів, передбачених частиною п'ятнадцятою цієї статті, до територіальної виборчої комісії та їх передача здійснюються головою дільничної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ. Зазначені голова і члени комісії мають бути представниками різних політичних партій (блоків).

Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій передаються на засіданні відповідної територіальної виборчої комісії.

VI. Повторне голосування, повторні вибори перезаміни народних депутатів

Повторне голосування.

У разі, якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі набрали два або більше кандидатів у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів у депутати. Повторне голосування призначається не пізніш як на чотирнадцятий день після дня виборів і проводиться в неділю з додержанням вимог цього Закону. Форма бюлетеня для повторного голосування в одномандатному окрузі з додержанням вимог, статті 62 цього Закону затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 12 днів до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування в одномандатному окрузі затверджується окружною виборчою комісією не пізніш як на другий день після дня виборів з додержанням вимог частини п'ятої статті 62 цього Закону Текст цього бюлетеня невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії. Бюлетені для повторного голосування повинні бути виготовлені не пізніш як за п'ять днів до дня виборів і передані окружній виборчій комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. У разі, якщо з числа кандидатів у депутати, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі, залишився один кандидат у депутати у зв'язку з вибуттям з балотування інших зазначених кандидатів у депутати, окружна виборча комісія скасовує рішення про проведення повторного голосування і приймає рішення про визнання цього кандидата у депутати обраним народним депутатом України в цьому окрузі. У разі, якщо всі кандидати у депутати, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість, голосів виборців в одномандатному окрузі, зняли свої кандидатури з балотування, окружна виборча комісія скасовує рішення про проведення повторного голосування і приймає рішення про визнання виборів у цьому окрузі такими, що не відбулися. Рішення окружної виборчої комісії, зазначені у частинах^ шостій і сьомій цієї статті, невідкладно надсилаються окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії та оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня їх прийняття.

ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ.

Особливості підготовки і проведення повторних виборів.

Повторні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у разі, якщо вибори депутата у цьому окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата, відповідно до частини п'ятої статті 79 цього Закону. Рішення про призначення повторних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою комісією у строк, встановлений частиною четвертою статті 15 цього Закону. Повторні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення тими ж окружною та дільничними виборчими комісіями на тих же виборчих дільницях і за тими ж списками виборців, що використовувалися для проведення чергових (проміжних) виборів. Висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому статтею 84 цього Закону. Форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі для проведення повторних виборів затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 24 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня виборів. На повторних виборах депутата в одномандатному окрузі не можуть балотуватися особи, з вини яких за рішенням суду вибори депутата або повторне голосування в одномандатному окрузі були визнані недійсними, а також щодо яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів у депутати з підстав порушення вимог цього Закону.

Особливості підготовки і проведення проміжних виборів.

Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у разі, якщо народний депутат України, обраний у цьому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження були достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією і законами України. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою комісією у строк, встановлений частиною п'ятою статті 15 цього Закону. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Утворення виборчих комісій, виборчих дільниць, висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому статтею 84 цього Закону. Списки виборців складаються в порядку, встановленому частинами дев'ятою та десятою статті 84 цього Закону. Форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 24 дні д, о дня проведення проміжних виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня вирорів.

Особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів.

Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються одномандатні округи, утворені для проведення останніх виборів народних депутатів України. Виборчі дільниці для проведення позачергових виборів утворюються не пізніш як за 19 днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону — не пізніш як за п'ять днів до дня виборів у порядку, встановленому цим Законом. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 50 'днів до дня виборів за поданнями партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу останніх виборів народних депутатів України, що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 22 дні до дня виборів. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 12 днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону — одночасно з утворенням виборчих дільниць за поданнями районних, міських (міськрайонних) чи вищого рівня осередків (організацій) партій (осередків (організацій) партій, що входять до блоку) — суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідних одномандатних округах, що вносяться до окружної виборчої комісії за 15 днів до дня виборів у порядку, встановленому статтею 21 цього Закону. Висування, самовисування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і закінчується за 40 днів до дня виборів. Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за ЗО днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня виборів. Передвиборна агітація розпочинається за 24 дні до дня виборів. інформаційні плакати партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, зазначені у статті 52 цього Закону, виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів. Списки виборців складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органами (посадовими особами), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі списків виборців для останнього голосування на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, всеукраїнському чи місцевому референдумі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені органи уточнюють ці списки та передають їх дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 10 днів до дня виборів. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються у" порядку, передбаченому частиною четвертою статті 30 цього Закону. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі та форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджуються Центральною-виборчою комісією не пізніш як за 24 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

VII. Висновок

Отже, вибори в Україні — це передбачена Конституцією та Законами України “Про вибори народних депутатів України”, “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" форма прямого народовладдя, яка є волевиявленням народу шляхом таємного голосування щодо формування конституційного якісного і кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Виборча компанія — це сукупність заходів і дій, які проводяться державними органами і громадянами та їх об’єднаннями в процесі підготовки і проведення виборів.

Виборча система базується на певних принципах. Такими принципами виборчої системи України є територіальність, загальність, рівноправність, безпосередність виборів при таємному голосуванні, гласність виборів і несумісність статусу народних депутатів із службовим положенням. Територіальність виборів означає, що вибори Президента України і народних депутатів України проводиться на відповідній території в одномандатних виборчих округах.

Вибори в Україні є загальними: право обирати мають усі громадяни України, які досягли 18 років. Право бути обраним народним депутатом України має громадянин України не молодше 25 років, які проживає на території України не менш двох останніх років, а Президентом України — особа, яка досягла 35 років.

Здійснення громадянами України право обирати і бути обраними не залежить від їх походження, соціального і майнового стану, національної приналежності, статі, ставлення до релігії, політичних переконань і роду занять.

Рівноправність виборів означає, що кожен виборець має один голос, виборці беруть участь у виборах на рівних заходах, жінки і чоловіки мають рівні виборчі права.

Безпосередність виборів значить, що кожний громадянин України бере участь у виборах прямо і особисто.

Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Порядок організації проведення виборів в Україні регулюється Конституцією України і Законом “ Про вибори народних депутатів України" від 18 жовтня 2001 року.

В сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціально призначення, яке виражається через наступні суспільні функції: по-перше, вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету, легітимізації влади взагалі й конкретно такого чи іншого представницького органу у межах його законодавчої компетенції; по-друге вибори виступають водночас однією з форм здійснення права національного суверенітету (прикладом цього може бути Закон України “Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим”, який передбачає як загальний, так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим”, який передбачає як загальну так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим); по-третє, через вибори як демократичну форму обрання представників народу забезпечуються стабільність, поступовість і наступовність існування влади; по-четверте через вибори як через форму відносно якісного відбору або своєрідного фільтру складу представницьких органів забезпечуються основна для ефективного фунціювання державного механізму та органів місцевого самоврядування: саме періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних, хто скомпрометував себе, політиків; по — п’яте, вибори є одним із найважливіших способів формування і вираження суспільної думки.

Список використаних джерел

1. Закон “Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2001 року.

2. Закон “Про вибори Президента України" від 05.03.1999 року.

3. Закон “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.01.1998 року.

4. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене і доповнене.

5. Реферативний огляд чинного законодавства України — 1998 року.

6. Кравченко В.В., Пухтинський М.О. Закон України “Про вибори народних депутатів України”. Науково — практичний коментар. — К.: Ін Юре. — 1998.

7. Погорілка В.Ф. “Конституційне право України”. — К.: Наукова думка. — 2000.

8. Копейчиков В. В, “Основи конституційного права України”. Підручник, видання друге. — К.: Юріком Інтер. — 1998.

9. Корнієнко М.І. “Виборче законодавство для органів місцевого самоврядування”;

10. Маклаков В.В. “Конституційне право”

еще рефераты
Еще работы по государству и праву