Реферат: Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.В.І. Даля

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчальна дисципліна: " Державне управління "

Тема контрольноїроботи: «Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська „

Виконав:

слухач гр. ДС — 1044з Полякова І. С.

Викладач: доц. Філіповський В. М.

Луганськ — 2010

Зміст

1. Актуальність правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів: об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження

2. Характеристика проблемних питань діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

2.1 Встановлення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності

2.2 Повноваження в сфері розміщення зовнішньої реклами

2.3 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.4 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.5 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.6 Демонтаж рекламних засобів

3. Пропозиції по удосконаленню нормативної бази з розташування зовнішньої реклами

4. Результати дослідження

Список використаної літератури


1. Актуальність правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів: об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження

Виконавець даної контрольної роботи є працівником органу місцевого самоврядування, а саме: відділу реклами Луганської міської ради (далі по тексту — Працівник). Серед завдань та обов’язків Працівника є й такі як:

ведення претензійно — позикової роботи відділу реклами;

юридичний аналіз під час укладання договорів тимчасового користування місцями розташування рекламоносіїв;

перевірка проектів рішень виконкому по наданню дозволу на розміщення зовнішньої реклами на відповідність чинному законодавству;

правова консультація та юридичний висновок у питаннях щодо продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтажу рекламних засобів, встановлення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

участь у проведенні роботи щодо удосконалення та оптимізації розміщення рекламоносіїв на території міста, тощо.

Слід зазначити, що Працівник на власному робочому місці має проблему, вирішення якої надасть можливість покращити правове регулювання розміщення зовнішньої реклами на території м. Луганська.

Недосконалість законодавства та прогалини у праві є найактуальнішою проблемою сьогодення у будь-якій галузі діяльності юридичних та фізичних осіб. Не є виключенням й правова неврегульованість у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська. Детальніше про вказане далі.

Актуальність вказаної проблеми полягає в порушенні прав та законних інтересів територіальної громади (народу), у випадках розташування рекламних засобів на земельних ділянках. Так як земля, яка знаходиться в межах території України, згідно ст.13 Конституції України, є власністю Українського народу [1].

Недосконалість українського законодавства у сфері розташування рекламних засобів дає можливість недобросовісним розповсюджувачам зовнішньої реклами діяти в супереч інтересів територіальної громади та народу в цілому. Тим самим, значно зменшується, а подекуди зовсім унеможливлюється здатність відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб впливати на ситуацію. Бо, враховуючи положення п.2 ст. 19 Конституції України, відділ реклами Луганської міської ради та виконавець даної роботи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Об’єктом дослідження даної роботи є правові аспекти регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності по зовнішній рекламі.

Предмет дослідження: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності відділу реклами Луганської міської ради та виконавця даної роботи, зокрема, щодо регулювання розміщення рекламних засобів на території м. Луганська.

Мета дослідження: удосконалення правового регулювання відділом реклами Луганської міської ради діяльності розповсюджувачів зовнішньої реклами по розміщенню рекламних конструкцій на території м. Луганська.

Для повного розуміння усіх аспектів даного дослідження слід зазначити те, що питання стосовно розміщення зовнішньої реклами, регулюється ст.16 Закону України “Про рекламу» [3]; порядком, встановленим виконавчими органами міських рад на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067 (далі — Типові правила). Важливо, що Типові правила являються спеціалізованим нормативно — правовим актом, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами.

Згідно положень п.5 Типових правил, для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, Луганською міською радою був створений відділ реклами Луганської міської ради (далі — Робочий орган). Тому саме на прикладі діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб проведемо аналіз вищевказаної правової недосконалості.

Враховуючи викладене, зрозуміло, що найголовніше завдання дослідження — це розробка виконавцем даної роботи пропозицій по удосконаленню та (або) внесенню змін у Типові правила, що значно збільшить ефективність діяльності Робочого органу по регулюванню розміщення рекламних конструкцій.

2. Характеристика проблемних питань діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

Під час здійснення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Луганська, як Робочий орган так і Працівник, зіткнулися з декількома проблемними питаннями. Вказані у даній роботі проблеми слід розглянути та внести відповідні зміни до Типових правил, які регулюють розміщення зовнішньої реклами.

2.1 Встановлення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності

Відповідно до п.32 Типових правил, плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування [4]. Так, виконавчим комітетом Луганської міської ради було встановлено декілька Порядків плати, які у подальшому за позовами конкретних розповсюджувачів зовнішньої реклами були визнані протиправними та скасовані у судовому порядку. Причинами вказаного є відсутність законодавчо затвердженої методики розрахунку даної плати.

Типовими правилами визначено лише, що площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м. за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Однак, є не зрозумілим, чи потрібно додатково укладати договір оренди земельної ділянки у випадку розміщення наземного рекламного засобу.

2.2 Повноваження в сфері розміщення зовнішньої реклами

У п.6, 7 Типових правил визначені повноваження Робочого органу. Луганська міська рада делегувала Відділу реклами Луганської міської ради, як Робочому органу, повноваження стосовно укладання договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська. Робочий орган зіткнувся з тим, що на сьогоднішній день у судовому порядку оскаржуються повноваження Робочого органу, щодо укладання вищевказаних договорів.

Окрім того, законодавством не передбачені процедура та повноваження Робочого органу у відношенні вже встановлених рекламоносіїв, які розташовані без дозволу на розміщення зовнішньої реклами або у разі закінчення строку дії дозволу.

Згідно Типових правил дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається Робочим органом на підставі рішення виконавчого комітету міської ради але не визначено яким саме органом продовжується термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Логічним є продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами виконавчим комітетом міської ради, однак, прямо така норма не передбачена законодавством.

Також не конкретизовано яким чином повинен діяти Робочий орган у разі не подання розповсюджувачами зовнішньої реклами заявки на продовження терміну дії дозволу за один місяць до закінчення терміну його дії. Вважаю, що законодавством у сфері зовнішньої реклами повинно бути більш детально врегульоване питання стосовно повноважень органів, які здійснюють регулювання діяльності з розміщенні зовнішньої реклами.

2.3 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

П.22 Типових правил передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу, а саме: оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам та у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості [4].

Однак, виходячи з практики діяльності Робочого органу, зрозуміло що даний перелік підстав для відмови у наданні дозволу не може бути вичерпним, так я не враховані безліч підстав. Наприклад, містобудівельна ситуація населеного пункту, наявність інших рекламоносіїв поруч з місцем можливого розташування рекламного засобу, візуальне поєднання з архітектурою міста, скарги мешканців населеного пункту, які проживають поруч з місцем можливого розташування рекламного засобу.

Вирішити дану проблему на нашу думку можливо завдяки встановлення на законодавчому рівні Концепції розвитку зовнішньої реклами, яку кожний населений пункт встановлює виходячи з містобудівельної ситуації та Генерального плану міста (у разі його наявності).

Більшість рекламоносіїв дозволено розташовувати строком на 5 років, що є тривалим часом. Слід зазначити, що за вказаний час конструкції можуть прийти в негідність та загрожувати життю та здоров’ю громадян. Типовими правилами не передбачено процедури, якої повинен додержуватися Робочий орган у разі виявлення таких фактів.

Вважаю необхідним доповнити Типові правила нормою щодо надання щорічно розповсюджувачами зовнішньої реклами Робочому органу документів, які підтверджують безпеку розташованого рекламоносія.

2.4 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Пунктом 29 Типових правил передбачено, що строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу [4].

Відділ реклами Луганської міської ради зіткнувся з тим, що Типовими правилами не передбачено підстав за наявності яких у продовженні дозволу відмовляється. Тому Робочий орган імперативною нормою зобов’язаний продовжити строк дії дозволу у будь-якому випадку.

Із практики є незрозумілим, яким чином можливо продовжити та (або) чи можна продовжувати термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у разі:

— наявності рішення про передачу або надання іншій особі в користування земельної ділянки, на якій розташований рекламоносій; чи про надання дозволу або згоди на розроблення проекту відведення на вказану ділянку;

— розташування рекламоносія всупереч вимог ДСТУ, БДН, Типових правил, тощо;

— відсутності у розповсюджувача зовнішньої реклами на місце розташування рекламоносія договору про надання в користування місць, для розташування спеціальних конструкцій або наявність заборгованості по договору;

— зміни містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;

— розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил, тощо.

Також не конкретизовано яким чином повинен діяти Робочий орган у разі не подання розповсюджувачами зовнішньої реклами заявки на продовження терміну дії дозволу за один місяць до закінчення терміну його дії.

2.5 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Пунктом 31 Типових правил передбачений вичерпний перелік підстав для скасування дозволу, а саме: за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку [4].

Вважаю, що вказані вище підстави не можуть бути вичерпними для скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами з огляду на таке.

Будь — яким нормативним актом не передбачено, що дозвіл на розміщення зовнішньої реклами може бути скасовано у випадках, які вже зазначалися у п.2.4 даної роботи.

Внесення вищевказаних підстав для скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами до нормативно-правових актів примусить розповсюджувачів зовнішньої реклами до відповідального ставлення при розміщенні реклами та належної експлуатації рекламних засобів.

2.6 Демонтаж рекламних засобів

Важливою прогалиною в праві є відсутність врегулювання на законодавчому рівні порядку демонтажу рекламних конструкцій, які, наприклад, розміщені з порушенням дозвільної документації, або зовсім без відповідного дозволу, або мають аварійний стан. Вважаю, що ігнорування розповсюджувачами зовнішньої реклами оплати за тимчасове користування місцями розміщення рекламоносіїв та порушення вищевказаними приписів діючого законодавства, також повинно бути підставою для демонтажу конструкцій.

3. Пропозиції по удосконаленню нормативної бази з розташування зовнішньої реклами

У своїй повсякденній роботі Працівником була виявлена та проаналізована значна кількість проблемних питань у діяльності відділу реклами Луганської міської ради по розташуванню рекламних засобів на території м. Луганська. З вищевикладеного дослідження, зрозуміло, що найголовнішою причиною вказаних проблем є недосконалість діючого законодавства у сфері зовнішньої реклами.

Враховуючи практичну сторону ситуації, яка склалася у сфері зовнішньої реклами, Працівник вважає, що наведені далі пропозиції по доповненню та внесенню змін до Типових правил значно вплинуть на розвиток зовнішньої реклами як на території України, так і у м. Луганську.

Пропозиції:

1. Викласти п.1 Типових правил у наступній редакції:

«Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання, скасування, припиненнядозволів на розміщення такої реклами, порядок внесення в них змін».

2. Пункт 3 Типових правил після слів «відповідно до цих Правил» доповнити словами «з урахуванням локальних ситуацій кожного населеного пункту».

3. До п.6 Типових правил внести наступні зміни:

3.1 абз.4 п.6 Типових правил викласти у наступній редакції:

«підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання чи про відмову у наданні дозволу, продовження терміну дії чи відмови у продовженні терміну дії дозволу, скасування дозволу»;

3.2 абз.8 п.6 Типових правил доповнити новими пунктами такого змісту:

«здійснення заходів стосовно демонтажу рекламних засобів, які розташовані без дозволу на розміщення зовнішньої реклами, відповідно до порядку демонтажу, встановленого виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;

подання пропозицій та проекту рішення виконавчого органу, стосовно затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами; „

3.3 абзац 8 п.6 Типових правил відповідно вважати абзацом десятим;

3.4 абз.10 п.6 Типових правил після слів “відповідно до законодавства» доповнити словами «та цих Правил».

4. У абзаці сьомому п.16 Типових правил виключити друге речення, а саме: «Погодження дійсне протягом строку дії дозволу».

5. Викласти п. 19 Типових правил у наступній редакції:

«Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу та довідки про відсутність заборгованості по договору за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення».

6. Викласти п.22 Типових правил у наступній редакції:

«У наданні дозволу відмовляється у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

має наявність рішення міської, сільської, селищної ради або її виконавчого комітету

стосовно надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу;

розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам державних стандартів України, державних будівельних норм, цим правилам та іншим нормам діючого законодавства;

рекламний засіб буде розташовано на відстані менш ніж 50 метрів до іншого рекламоносія, якщо такі рекламні засобі будуть встановлюватись паралельно один одному;

розташування рекламного засобу не погоджується з архітектурними, функціонально-планувальними, історико-культурними чинниками, типологією елементів місцевого середовища та порушує правила благоустрою територій населених пунктів;

встановлення рекламного засобу суперечить Концепції розвитку зовнішньої реклами, встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад».

7. Викласти п.23 Типових правил у наступній редакції:

«Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається строком на один рік».

8. У п.24 Типових правил після слів «виданий у встановленому порядку дозвіл» доповнити словами такого змісту «та укладений договір тимчасового користування місцем».

9. До п.27 Типових правил внести наступні зміни:

9.1 абзац 3 п.27 Типових правил доповнити новим абзацом такого змісту:

«У внесенні у дозвіл змін може бути відмовлено у разі:

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам державних стандартів України, державних будівельних норм, цим правилам та іншим нормам діючого законодавства;

рекламний засіб буде розташовано на відстані менш ніж 50 метрів до іншого рекламоносія, якщо такі рекламні засобі будуть встановлюватись паралельно один одному;

якщо розташування рекламного засобу не погоджується з архітектурними, функціонально-планувальними, історико-культурними чинниками, типологією елементів місцевого середовища та порушує правила благоустрою територій населених пунктів;

технологічні зміни рекламного засобу суперечитимуть Концепції розвитку зовнішньої реклами, встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад».

9.2 абзац третій п.27 Типових правил відповідно вважати абзацом четвертим.

10. Пункт 29. Типових правил викласти у новій редакції:

«Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Термін дії дозволу продовжується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

У продовженні терміну дії дозволу може бути відмовлено у разі:

не подання заяви про продовження терміну дії дозволу у строк, передбачений цими Правилами;

наявності рішення міської, сільської, селищної ради або її виконавчого комітету стосовно надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу;

розташування рекламоносія всупереч вимогам ДСТУ, БДН, Типовим правилам тощо;

відсутності на місце розташування рекламного засобу договору на тимчасове користування місцем або наявність заборгованості по договору за минулий час;

зміни архітектури міста або містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;

розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил;

розташування рекламоносія з іншими порушеннями;

відсутності експертного висновку щодо технічного стану рекламного засобу;

розміщення рекламного засобу суперечить Концепції розвитку зовнішньої реклами, — встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством».

11. Абз. перший та другий п.31. Типових правил викласти у наступній редакції:

«Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради у разі:

письмової заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про скасування дозволу;

невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, що підтверджується відповідним Актом обстеження місця;

непереоформлення дозволу в установленому порядку;

відсутності на місце розташування рекламного засобу договору на тимчасове користування місцем або наявність заборгованості по договору;

розміщення рекламного засобу з порушенням дозвільної документації;

розташування рекламоносія всупереч вимогам ДСТУ, БДН, Типовим правилам тощо;

розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил;

аварійного стану рекламоносіїв, які несуть загрозу для життя та здоров’я громадян;

розташування рекламоносія з порушенням п.36-37 Типових правил».

12. Пункт 32 Типових правил викласти у новій редакції такого змісту:

«Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування на підстави методики розрахунку плати, яка затверджується Кабінетом міністрів України, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, — на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою)».

13. Пункт 33 Типових правил викласти у новій редакції такого змісту:

«Рекламні засоби підлягають демонтажу у разі:

скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

аварійного стану рекламоносіїв, які несуть загрозу для життя та здоров’я громадян;

розміщення рекламних засобів без дозвільної документації.

Демонтаж рекламних засобів здійснюється в порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад».

4. Результати дослідження

В даному дослідженні Працівником проаналізовано одну з найактуальніших проблем сьогодення, а саме: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності відділу реклами Луганської міської ради та виконавця даної роботи, зокрема, щодо регулювання розміщення рекламних засобів на території м. Луганська.

Вважаю, що в процесі виконання даної роботи Працівник досяг поставленої мети та завдання дослідження. Оптимальним варіантом розв’язання питання з недосконалості законодавства по зовнішній рекламі є внесення відповідних змін та доповнень у спеціалізований нормативний акт, яким регулюється розміщення зовнішньої реклами.

У даній роботі детально наведені пропозиції Працівника щодо удосконалення та (або) внесенню змін у Типові правила. Слід зауважити, що пропозиції, вказані у п.3 даного дослідження, які підписав Луганський міський голова, направлені на адресу Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва. На сьогодні кінцевого рішення стосовно даних пропозицій не прийнято, що свідчить про ведення подальшої роботи по удосконаленню законодавства у сфері зовнішньої реклами.

Затвердження Кабінетом Міністрів України вказаних змін до Типових правил значно збільшить ефективність діяльності Робочого органу по:- регулюванню розміщення рекламних конструкцій на території м. Луганська;- зобов’язанням за договорами про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій, які перебувають в комунальній власності;- ліквідації фактів порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами чинного законодавства;- забезпеченню дотримання прав територіальної громади на самозахист своїх цивільних прав від протиправних посягань з боку інших осіб, тощо.

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р // Відомості Верховної Ради України. — 1996, — № 36. — Ст.164.

2. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4. — Ст.27

3. Закон України “Про рекламу" від 3 липня 1996 р. N 270/96-ВР

4. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067

5. Журавский В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні; Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Концерн «Видавничій Дім „Ін Юре“, 2004

6. О. Заславська. Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках // Вісник львівського університету. — Серія юрид. 2009. — Вип.48. с. 203-208

еще рефераты
Еще работы по государству и праву