Реферат: Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ

на тему «Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду »

з дисципліни “Статус судів в Україні

Харків 2011

ВСТУП

У рекомендації № R (94)12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членамЩодо незалежності, дієвості та ролі суддів від 13 жовтня 1994 р. зазначається, що для ефективної роботи суддів мають бути створені належні умови роботи, у тому числі шляхом прийому на роботу достатньої кількості суддів(підпункт а) принципу ІІІ) та забезпечення належного допоміжного персоналу і обладнання, зокрема, для автоматизації діловодства і обробки даних з тим, щоб судді могли ефективно і оперативно виконувати свої обов’язки (підпункт d) принципу ІІІ). Крім того, рекомендується ужити відповідних заходів з тим, щоб доручити виконувати несудові завдання іншим особам з метою зменшення перевантаження у роботі судів (підпункт е) принципу ІІІ).

Саме на увільнення суддів від виконання завдань, які безпосередньо пов’язані із відправленням правосуддя, спрямована діяльність спеціально уповноважених на то осіб, які виконують різноманітні функції і у сукупності складають апарат суду. Така структура утворюється при кожному суді й покликана здійснювати численні дії організаційного, допоміжного та підготовчого характеру, без яких неможливі власне дії судді по вирішенню юридично значущих справ.

Структура апарату місцевого суду

Діяльність працівників апарату суду, на відміну від дій судді, не є здісненням судової влади, оскільки лише судді відповідно до закону наділені владними повноваженнями. Обсяг повноважень і обов’язків працівників апарату суду врегульовано насамперед Законом «Про судоустрій України», актами Державної судової адміністрації та локальними нормативними актами суду. Діяльність секретаря судового засідання, судового розпорядника суду врегульована також нормами процесуального права, оскільки вони є учасниками процесу. Усі працівники апарату підпорядковані голові відповідного суду, який здійснює загальне організаційне керівництво апаратом. Його вказівки і розпорядження є обов’язковими для виконання працівниками апарату суду. У відношенні із працівниками апарату і головою суду діє принцип підпорядкування, на відміну від суддів, для яких голова є першим серед рівних.

Без правильної організованої роботи всіх підрозділів апарату судів неможливо виконати той величезний обсяг роботи, який покладається на судову систему. Однак робота із удосконалення діяльності апарату судів, по-перше, має бути централізованою, бажано — на загальнодержавному рівні, як мінімум – у межах однієї підсистеми судів (загальної юрисдикції або спеціалізованих). По-друге, ця робота повинна мати належне законодавче забезпечення, яке гарантує недопущення на службу в апарат судів осіб із кримінальними зв’язками, які мають сумнівне минуле тощо. Апарат суду має комплектуватися виключно висококласними фахівцями.

Відповідно до статті 103 Закону «Про судоустрій України» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату (завідуючий секретаріатом). Завідуючий секретаріатом підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України.

Координація діяльності, в даному випадку, полягає у налагодженні роботи по дотриманню діловодства, визначенні необхідних обсягів фінансування і матеріально-технічного забезпечення суду, матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, обґрунтуванні оптимальної структури і штатної чисельності апарату суду тощо. Керівник апарату суду відповідно до світового досвіду і міжнародних стандартів має бути своєрідним менеджером, який дає можливість голові суду зосередитися на безпосередньому відправленні правосуддя, реалізації функції контролю і надання належної методичної допомоги суддям суду за суворого дотримання принципу незалежності суддів тощо. Ефективність діяльності керівника апарату суду прямо обумовлює якість організації роботи суду і залежить насамперед від його рівня професійної підготовленості, вміння голови суду організувати його роботу, системи контролю за його діяльністю з боку державної судової адміністрації. Крім того, бажано, щоб керівник апарату мав природний хист сучасного менеджеру.

Штатна чисельність апаратів місцевого суду

Структура і штатна чисельність апаратів місцевого суду, апеляційних судів затверджуються головою Державної судової адміністрації України за поданням голови суду, в межах видатків на утримання відповідного суду. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих, апеляційних судів затверджується за поданням голів цих судів у межах видатків на утримання відповідного суду. Звичайно, навіть при недостатньому фінансуванні, структура і штатна чисельність апарату суду має бути достатньої для забезпечення виконання функцій суду.

Як приклад можна навести штатний розпис Борівського районного суду Харківської області на 2006 рік. Апарат цього суду складається із таких посадових осіб (за кількістю штатних посад):

(1) голова суду – 1 ;

(2) заступник голови суду – 1;

(3) судді – 2;

(4) помічник голови суду – 1;

(5) помічник заступника голови суду – 1;

(6) помічник судді – 2;

(7) старший секретар суду – 1;

(8) секретар судового засідання – 4;

(9) секретар суду – 1;

(10) судовий розпорядник – 1;

(11) діловод – 2;

(12) прибиральниця – 1,5;

(13) водій – 0,5.

Відповідно до штатного розпису Апеляційного суду Харківської області структура центрального апарату суду складається із керівництва суду (голова суду, перший заступник голови суду) і апарату забезпечення його діяльності (помічники суддів, радник голови суду, секретар суду, старший консультант – завідувач приймальнею та старший секретар суду). Управління справами суду очолює керівник апарату суду, воно складається із шести підрозділів: (1) відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності;

(2) відділ кадрів та режимно-секретної роботи;

(3) відділ забезпечення організаційної та господарської діяльності суду, який поділено на сектор енергозабезпечення і технічного обслуговування будівлі та сектор матеріально-технічного та господарського забезпечення;

(4) відділ загального діловодства і контролю;

(5) відділ узагальнення судової практики;

(6) відділ інформаційно-технічного забезпечення судової діяльності.

При судових палатах з цивільних та кримінальних справ, які розглядають справи по другій інстанції, утворено сектори забезпечення їх діяльності, до складу яких входять консультанти, секретарі судових засідань, судові розпорядники тощо. У судовій палаті з кримінальних справ відповідно до процесуального законодавства також утворено судову колегію з розгляду справ по першій інстанції, при якій функціонують сектори забезпечення діяльності цієї колегії та упровадження технічних засобів та ознайомлення з протоколами судових засідань. Окремими структурним підрозділом суду є відділ забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування та кваліфікаційної комісії суддів.

Структура і штатний розпис апарату Верховного Суду України та апарату вищого спеціалізованого суду затверджуються президією відповідного суду за поданням голови цього суду, в межах видатків на утримання даного суду. В апараті Верховного Суду України та апараті вищого спеціалізованого суду можуть створюватися управління, відділи, інші структурні підрозділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідний підрозділ, затвердженого Головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду.

До складу апарату Верховного Суду України відповідно до Постанови Президії Верховного Суду України від 25 грудня 2002 р. входять:

(1) управління забезпечення діяльності Судової палати з цивільних справ;

(2)управління забезпечення діяльності Судової палати з кримінальних справ;

(3)управління забезпечення діяльності Судової палати з господарських справ за виняткових обставин;

(4)управління забезпечення діяльності Судової палати з адміністративних справ за виняткових обставин;

(5)управління забезпечення діяльності Військової колегії;

(6)управління узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства;

(7)управління законопроектної роботи та представництва в судах;

(8)відділ прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень;

(9)управління систематизації законодавства;

(10) управління міжнародно-правового співробітництва;

(11) управління інформаційних технологій;

(12) управління документального забезпечення;

(13) управління кадрів з центром Верховного Суду України по підвищенню кваліфікації суддів України;

(14) прес-служба Верховного Суду України;

(15) секретаріат забезпечення діяльності Пленуму, Президії Верховного Суду України та органів суддівського самоврядування;

(16) сектор організаційної роботи та контролю виконання;

(17) редакційно-видавниче управління;

(18) управління кадрами.

До структури апарату Верховного Суду України входить ряд інших підрозділів, які забезпечують його діяльність. Так, для забезпечення Верховного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою, матеріалами судової практики діє бібліотека Верховного Суду України. Матеріали, пов’язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного Суду України.

Відповідно до Закону «Про судоустрій України» суди є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Законом введено право і обов’язок усіх судів загальної юрисдикції мати свій самостійний баланс і рахунки в установах банку, що діючим раніше законодавством не передбачалося (ст.103).

Апарат суду здійснює важливу функцію організаційного забезпечення роботи суду, спрямовану як на діяльність із здійснення правосуддя, створенню необхідних умов для реалізації прав і виконання обов’язків учасників судового процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної установи і юридичної особи та підтримання належних умов для перебування і роботи в суді його працівників і громадян.

У місцевому суді апарат веде діловодство – приймає, обліковує і реєструє судові справи, позовні заяви і скарги, кореспонденцію і листи, забезпечує оформлення і відправлення вихідної кореспонденції, судових справ, а також здійснює контроль за проходженням документів і судових справ, дотримання встановлених законодавством чи розпорядженням строків їх проходження і вирішення. На апарат суду покладається безпосереднє ведення первинних документів статистичного обліку – реєстрація в журналах, комп’ютерного обліку, ведення статистичних карток на судові справи, позовні заяви, скарги тощо, а також контроль і виготовлення та належне спрямування документів щодо виконання судових рішень, виготовлення копій документів, забезпечення ознайомлення сторін з матеріалами справи.

На апарат суду покладається забезпечення організації судового процесу: своєчасне і правильне повідомлення учасників процесу і осіб, що викликаються, про день, час і місце слухання справи; перевірка явки осіб у судове засідання; дотримання вимог законодавства щодо унеможливлення впливу на свідків, експертів тощо; підтримання порядку в залі судового засідання і суді; ведення протоколі судового засідання, його фіксацію технічними засобами тощо.

Апарат суду вживає заходів для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, що перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів (папір, бланки, штампи, письмове приладдя тощо) та оргтехніки і безперебійне її функціонування; належне ведення архіву, кодифікації та бібліотечної справи, а також планово-економічної та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.

Апарати апеляційних судів, крім означених повноважень, залучаються до виконання завдань відповідного суду щодо аналізу судової статистики, узагальнення судової практики, розбори матеріалів щодо надання методичної допомоги місцевим судам у застосуванні законодавства, проведенні навчання і підвищення кваліфікації працівників апарату місцевих судів, забезпечують роботу президії цих судів.

Апарати вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, крім названих функцій, здійснюють повноваження по забезпеченню роботи Пленумів, кадрової роботи щодо внесення відповідних подань про призначення, обрання, переведення та звільнення суддів, здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення роботи науково-консультативних рад та друкованих органів цих судів тощо.

Актуальним в контексті останніх законодавчих новел (Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р., Програма інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи на 2004-2006 роки, затверджена рішенням Ради суддів України № 22 від 02.04.2004 р.) є удосконалення взаємовідносин апарату суду із засобами масової інформації. Зокрема, названим Законом передбачене розміщення усіх судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади. Це потребує залучення відповідних організаційних та інтелектуальних ресурсів працівників апарату, оскільки рішення суду перед опублікуванням у веб-порталі мають бути попередньо опрацьовані згідно з вимогами Закону. У Програмі інформатизації судів загальної юрисдикції передбачено введення в штатні розписи судів посади працівників, відповідальних за експлуатацію інформаційних систем (п. 16).

Судова влада зацікавлена в утвердженні у громадян упевненості ефективно забезпечити судовий захист від будь-яких суперечливих дій, а тому відправним моментом її взаємовідносин із засобами масової інформації має бути відкритий характер судочинства, який виключає необґрунтовані заборони і обмеження на доступ до інформаційним ресурсам правосуддя.

Інформаційне забезпечення є важливим видом організаційного забезпечення діяльності судів, завданням якого є підвищення авторитету судової влади і престижу професії судді, створення сприятливої суспільної думки про діяльність суду. Досягненню цієї мети служить призначення відповідальних працівників апарату по зв’язках з громадськістю (прес-секретарів) в усіх судах, які будуть взаємодіяти із громадськістю і засобами масової інформації. Останніми роками така практика існує у деяких місцевих та апеляційних судах України.

Доцільність такої посади в структурі апарату суду підтверджується світовим досвідом. Так, у Федеральному суді Германії, суд регулярно, 1-2 рази на тиждень, видає відомості для преси. Як правило, у них містяться інформація про найважливіші, цікаві вироки, а також публікуються відомості про персоналії, наприклад, про призначення нового судді або голови колегії. Крім того, із суддями працюють близька 20 журналістів, які постійно висвітлюють судову практику Федерального суду і Федерального конституційного суду. Представник із зв’язками із пресою, або судовий прес-представник, є у деяких судах США. Він виконує функцію організації трансляції судових засідань у необхідних випадках (якщо справа має загальнонаціональний резонанс), отримання журналістами інформації про суд (графік судових засідань, хворобу судді тощо), контролю за доступом журналістів у зали засідань (по черзі) і т. ін. Представник по зв’язкам із громадськістю обґрунтовує норми закону, на які послався суд при винесенні рішення. Робить він це або у вигляді брошури, у котрій роз’яснюється сутність норм права, або інформації, розміщеної на сайті суду в Інтернеті. У Верховному суді США утворено інформаційний відділ, де можна ознайомитися із правилами, які необхідно дотримуватися журналістам, які висвітлюють діяльність Верховного суду, зокрема про порядок отримання доступу до заду суду, у судове приміщення, про форму спеціальних посвідчень та іншу практичну інформацію. Цей відділ готує численні інформаційні видання для громадян.

Нині у Верховному Суді України створено спеціальну інформаційну службу, до якої громадяни можуть звертатися за своїми питаннями, отримувати довідки. Верховний Суд України, на думку його голови, є повністю відкритим для преси. Якщо раніше існували документи так званого «внутрішнього користування», то тепер цього немає. Будь-яка інформація може бути отримана, у тому числі представниками ЗМІ, за виключенням тої інформації, доступ до якої обмежено законом. Вищі судові органи України, Державна судова адміністрація мають також власні Інтернет-сайти, де розміщено інформацію про їх діяльність, адреси і графік роботи, є посилання на чинне законодавство. Однак, на рівні місцевих і апеляційних судів ситуація є незадовільно. Отже, існує нагальна потреба проведення роботи із підготовки і поширенню у засобах масової інформації відомостей про діяльність судової влади, ужиття відповідних організаційних заходів.

Підсумовуючи викладене, можна резюмувати, що у відповідності з положеннями чинного законодавства апарат суду виконує такі функції:

(1) організує попередній досудовий прийом осіб, які беруть участь у справі;

(2) приймає і видає документи, завіряє копії документів суду, здійснює розсилку і вручення документів, перевіряє оплату державного мита та інших судових витрат;

(4) сприяє суддям у підготовці справ для розгляду в судових засіданнях;

(5) веде перелік руху справ і строків їх проходження у судах, здійснює зберігання справ і документів;

(6) вивчає і узагальнює судову практику;

(7) готує пропозиції із удосконалення законодавства та інших нормативних правових актів, веде інформаційно-довідкову роботу;

(8) веде статистичний облік у сфері діяльності суду;

(9) здійснює матеріально-технічне забезпечення суду, соціально-побутове обслуговування суддів і працівників апарату суду;

(10) здійснює інформаційне-аналітичне забезпечення суду.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Організація судових та правоохоронних органів: Навч. Посібник/ за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сибільової, О.М. Толочка.- Харків, 2009.

2. Організація судочинства в Україні (під заг. ред. Лавріновича)- К., вид. МЮ, 2008.

3.Халдеев Л.С. судья в уголовном процессе.- М., 2008.

4. Жилин Г.А. Судья в гражданском процессе.-М., 2009.

5.Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні.- Київ., 2007.

5. Тимчасова Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Офіційний Вісник України — 2005.- № 13, ст… 694.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву