Реферат: Захист права на здійснення підприємницької діяльності

ПОЛІТИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

підприємницький діяльність право здійснення

Доповідна записка Кабінетові Міністрів України щодо політичної пропозиції (захист права на здійснення підприємницької діяльності)

04.02.2011 р. Державний комітет з держаної регуляторної політики та підприємництва

І.Рекомендоване рішення

1. Предмет розгляду

Суть зазначених проблем полягає у тому, що необхідно забезпечити зниження кількості контролюючих органів, кількості перевірок та підвищити правовий захист суб’єктів господарювання, здійснити заходи з удосконалення чинного законодавства, посилити боротьбу з корупцією серед контролюючих органів, створити в країні необхідні умови сталого розвитку підприємництва.

2. Оптимальний варіант

1). Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми забезпечення надійного захисту права на здійснення підприємницької діяльності, передбачається досягнення виконати наступні головні заходи:

удосконалити чинне законодавство, що регулює питання проведення державними органами контролю за здійсненням підприємницької діяльності, а також у сфері надання дозволів на здійснення певних видів підприємницької діяльності;

здійснити заходи з дерегулювання як захисту від втручання державних органів у підприємницьку діяльність у частині:

спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб‘єктів підприємницької діяльності;

скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню;

скорочення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню;

лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб‘єктів підприємницької діяльності;

відповідним державним органам постійно проводити з керівниками контролюючих органів наради на тему запобігання порушень прав суб’єктів господарювання з боку контролюючих органів під час здійснення перевірок їх діяльності;

посилити контроль правоохоронних органів за діяльністю контролюючих органів;

заборонити контролюючим органам держави необґрунтовано розширювати сферу свого впливу в своїх відомчих інтересах під час здійснення перевірок підприємницької діяльності;

зобов’язати контролюючі органи керуватися не власними інтересами щодо посилення своєї влади і статусу, а інтересами держави;

внести зміни до положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на їх відповідність балансу інтересів держави та суб'єктів господарювання;

внести зміни до Указу Президента України« Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» в частині випадків та строків проведення органами виконавчої влади, уповноваженими від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, проводити планові та позапланові виїзні перевірки;

рекомендувати судам звернути увагу на неупередженість та швидкість розгляду справ щодо оскарження актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання та у разі встановлення порушень повністю або частково визнавати оскаржувані акти недійсними;

забезпечити чітке виконання контролюючими органами принципу, згідно з яким останні повинні будувати свої стосунки з суб’єктами господарювання виключно на засадах законності;

2) Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

Орієнтовний прогнозний розмір обсягу фінансування заходів на 2011-2013 роки складає 1 млн. грн.., у тому числі за джерелами фінансування:

Державний бюджет — 1 млн. грн..

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, видатки яких передбачається здійснити за рахунок бюджету, спрямовуються на:

компенсацію втрат через скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню;

скорочення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню.

Забезпечення заходів з вдосконалення чинного законодавства у сфері захисту прав на здійснення підприємницької діяльності та проведення нарад буде здійснюватися за рахунок коштів відповідних державних органів.

Шляхи компенсації витрат відсутні.

Рентабельність заходів залежить від успіху виконання заходів, які будуть впливати на результати фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

3) Ризики

Можливими ризиками, негативними наслідками та потенційними складнощами, які можуть виникнути під час розв’язання проблемних питань захисту прав на здійснення підприємницької діяльності можуть бути:

відсутність ефективного механізму координації всього комплексу заходів;

велика кількість контролюючих органів, тому важко проконтролювати їх діяльність;

вірогідність неповного охоплення усього комплексу проблемних питань, які існують на сьогодні.

4) Результати проведення консультацій

Пропозиції від громадськості до запропонованого варіанту розв’язання проблемних питань захисту права на здійснення підприємницької діяльності не надійшли.

5) Пропозиції заінтересованих груп та органів

Запропонований варіант розв’язання проблемних питань щодо захисту права на здійснення підприємницької діяльності підтримано всіма заінтересованими контролюючими органами та заінтересованими групами.

3.Обгрунтування вибору оптимального варіанту

Запропонований варіант пропонується, оскільки порівняно з іншими він дозволяє:

швидко впровадити ефективну процедуру здійснення державного контролю за здійсненням підприємницької;

захисти суб’єктів господарювання від порушень з боку державних органів.

Виходячи з цього, оптимальним варіантом розв’язання проблемних питань, буде внесення змін до чинного законодавства у частині здійснення перевірок підприємницької діяльності та здійснення заходів з дерегулюванням господарської діяльності.

ІІ. АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

1. Дослідження проблеми

Передумовами виникнення проблеми є:

недосконалість чинного законодавства, яке регулює здійснення перевірок підприємницької діяльності, велика кількість підзаконних нормативних актів, що ускладнює нормальне функціонування суб’єктів господарювання;

надмірне державне регулювання підприємницької діяльності: невиправдано велика кількість державних контролюючих органів та широкі повноваження, що сприяють зловживанню їх повноваженнями; великий перелік видів підприємницької діяльності для зайняття якими необхідно отримувати дозволи.

Проблеми виникли в наслідок наступних обставин:

поширення корупції; порушення контролюючими органами чинного законодавства під час перевірок господарської діяльності; складність судового захисту порушених прав суб’єктів підприємництва контролюючими органами у зв’язку з недосконалості судової системи.

Суть зазначених проблем полягає у тому, що необхідно забезпечити зниження кількості контролюючих органів, кількості перевірок та підвищити правовий захист суб’єктів господарювання, здійснити заходи з удосконалення чинного законодавства, посилити боротьбу з корупцією у контролюючих органах, створити в країні необхідні умови сталого розвитку підприємництва.

Постійно надходять скарги на дії посадових осіб контролюючих органів щодо безпідставного проведення ними заходів державного нагляду (контролю) з порушенням законодавства.

Існуючий стан захисту права на здійснення підприємницької діяльності не забезпечує суб’єктів господарювання надійного захисту від незаконних дій контролюючих органів. Система з великою кількістю контролюючих органів з наданими їм широкими повноваженнями потребує оптимізації. Способи захисту суб’єктами господарювання своїх порушених прав не завжди є дієвими у зв’язку з недосконалістю судової системи: судові справи можуть тягнутися роками.

Надмірне регулювання відносин у сфері господарювання, широкі права і недосконалість механізмів відповідальності органів контролю в Україні створюють несприятливі умови для ділової активності. Процесуальна діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині здійснення ними контрольних повноважень на законодавчому рівні майже не врегульована.

Загальна тривалість перевірок зменшується, проте кількість їх, навпаки, зростає. Особливо це стосується, позапланових перевірок управлінь Держнаглядохоронпраці, пожежної охорони та санітарно-епідеміологічної служби. При чому, їх кількість не зменшується, а навпаки, зростає. Найпоширенішим негативним наслідком проведення перевірок, як і раніш, залишаються штрафи.

Сьогодні до переліку міністерств, відомств та інших державних структур, що мають право перевіряти суб’єктів господарювання всіх форм власності, входить 24 органи, 18 з них наділені правом безпосередньо накладати адміністративні стягнення. Інші ж органи здійснюють це за допомогою Державної податкової адміністрації України.

В середньому суб’єкта підприємницької діяльності перевіряють близько 5 разів на рік. Такий підхід до організації контрольно-перевірочної діяльності призводить до додаткових державних витрат, зайвого перевантаження працівників контролюючих органів, а також негативно впливають на підприємницьку діяльність.

Діючі норми законодавства все ще неефективно вирішують питання встановлення кримінальної відповідальності тих посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які винні у створенні перешкод на шляху підприємницької діяльності, примусовому залученні коштів суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі до фондів, формування яких згідно з законодавством здійснюється на добровільній основі.

Органи державного контролю і нагляду наділені широкими повноваженнями. Так, понад 100 органів наділені правом перевірки юридичних осіб з різних питань, 61 з них має право безпосередньо вживати репресивних заходів: заарештовувати банківські рахунки, позбавляти ліцензій, вилучати документи. Загалом українські підприємці витрачають на спілкування з різними контролюючими установами понад 30% свого часу, що є неприпустимою витратою часу і людських ресурсів як для бізнесу, так і для державних органів.

До сьогодні процес проведення перевірок контролюючі органи нерідко застосовують як репресивний інструмент придушення конкурентного середовища й силового тиску на підприємства. За аналізом статистики звернень підприємців, в практиці перевірок суб’єкт підприємництва перевіряють навіть кілька разів на день, а протягом року — сто, а то й більше разів. Доводиться говорити про відсутність правових, економічних й організаційно-виконавчих засобів впливу на репресивні дії контролюючих органів. Фактично такі засоби, з огляду на складний вузол проблем, який доводиться розв’язувати, в системному економічно-правовому вигляді починають формуватися аж тепер.

Головним недоліком чинного законодавства України є правове регулювання діяльності контролюючих органів на рівні підзаконних актів. Це порушує конституційний принцип діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, згідно з яким органи контролю та їх службові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України). На жаль, закони України визначають для органів державного управління лише повноваження. Щодо підстав та методів здійснення контролю, то це питання вирішується на рівні підзаконних актів, які, зазвичай, розроблені самими ж контролюючими органами.

Вирішення проблеми захисту права на здійснення підприємницької діяльності, зокрема в частині державного контролю за підприємницькою діяльністю і упорядкування процесу проведення перевірок можливо наступним чином: упорядкувати підзаконні нормативні акти, обмежити або зменшити випадки здійснення перевірок, а також вирішити питання з дерегулюванням підприємницької діяльності.

Прогноз розвитку ситуації за обставин подолання проблеми:

1. Впорядкується процес здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, відбудеться зменшення кількості перевірок та часу їх проведення.

2. Зросте захищеність підприємництва, прискориться процес детинізації нашої економіки, почнеться розбудова правових основ партнерських взаємовідносин між органами контролю та суб’єктами господарювання.

3. Зменшиться кількість порушень з боку контролюючих органів.

В наслідок не прийняття рішення:

1. Буде стримуватися фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання.

2. Не відбудеться детинізація економіки.

2. Можливі варіанти розв’язання проблеми

Варіант 1. Розробити та прийняти зміни до чинного законодавства з метою впорядкувати процес здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання; обмежити кількість перевірок; провести дерегулювання підприємницької діяльності. (умовна назва – Верховенство права у сфері підприємницької діяльності)

Варіант 2.Прийняти процедурний кодекс під час проведення адміністративної реформи (умовна назва – Процедурний кодекс щодо здійснення перевірок).

Варіанти рішення. Варіант 1 передбачає прийняття ряду нормативних актів, проведення інших організаційних заходів; Варіант 2 передбачає включення до проекту процедурного кодексу розділів, які будуть регулювати процедуру здійснення контролю та надання дозволів.

Варіант 1. «Верховенство права у сфері підприємницької діяльності»

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Принципи реалізації політичної пропозиції полягають у врахуванні інтересів суб’єктів підприємництва та держави, дотримання законності, дерегулювання підприємництва, забезпечення вільного розвитку підприємництва.

Розробляються законопроекти та проекти підзаконних актів, плани заходів за напрямками захисту права на здійснення підприємницької діяльності, а саме: щодо зменшення кількості контролюючих органів, лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб‘єктів підприємницької діяльності; забезпечується дієвий та швидкоплинний процес захисту порушених прав суб’єктів господарювання; посилюється боротьба з корупцією в контролюючих органах; здійснюються заходи з дерегулювання як захисту від втручання державних органів у підприємницьку діяльність у частині: спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб‘єктів підприємницької діяльності; скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню; скорочення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню.

Особливості реалізації цих заходів:

комплексний підхід щодо вирішення питань у сфері захисту права на здійснення підприємницької діяльності;

відсутність ефективного механізму координації всього комплексу заходів;

концентрує в собі проблему контролю як таку і закладає системні способи її розв’язання.

Строки реалізації зазначеного варіанту 2011 -2013 роки.

Фінансово-економічне обгрунтування

В наслідок фінансового аналізу для реалізації даного варіанту політичної пропозиції необхідні наступні фінансові витарти – 1 млн. грн., що підтверджуєють розрахунки, а саме: компенсацію втрат через скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню;

скорочення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню.

Забезпечення заходів з вдосконалення чинного законодавства у сфері захисту прав на здійснення підприємницької діяльності та проведення нарад буде здійснюватися за рахунок коштів відповідних державних органів.

Джерелами покриття витрат є кошти державного бюджету.

Реалізація політичної пропозиції не потребує додаткових витрат.

Регуляторний вплив

Аналіз регуляторного впливу запропонованого рішення містить регуляторні положення, які полягають в адміністративних відносинах контролюючих органів та суб’єктів господарювання у частині здійснення перевірок, надання дозволів, реєстрації та інше.

Ризики

Можливими ризиками, які можуть виникнути під час розв’язання проблемних питань у сфері захисту права на здійснення підприємницької діяльності зазначеним варіантом є:

відсутність ефективного механізму координації всього комплексу заходів;

велика кількість контролюючих органів, тому важко проконтролювати їх діяльність;

вірогідність неповного охоплення усього комплексу проблемних питань, які існують на сьогодні.

Негативними наслідками, які можуть виникнути під час розв’язання проблемних питань у сфері захисту права на здійснення підприємницької діяльності зазначеним варіантом може бути недостаній рівень ефективності вирішення проблемних питань.

Варіант 2. Процедурний кодекс щодо здійснення перевірок

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Принципи реалізації політичної пропозиції полягають у врахуванні інтересів суб’єктів підприємництва та держави, дотримання законності, забезпечення вільного розвитку підприємництва.

Відповідними, за галузевим спрямуванням, центральними органами виконавчої влади розробляються розділи в проекті Процедурного кодексу.

Особливості реалізації цих заходів:

відсутність комплексного підходу щодо вирішення питань у сфері захисту права на здійснення підприємницької діяльності;

відсутність ефективного механізму координації всього комплексу заходів;

проблема контролю суттєво розмита й знівельована, що призведе лише часткового, половинчастого її розв’язання. Адже ця проблема структурно складається з різних елементів: відповідальності, ідеології, процедурних питань, технології виконання процедури контролю, наявності чіткої законодавчої бази діяльності контролюючих органів, які сьогодні діють у власному правовому полі.

Строки реалізації зазначеного варіанту 2011 рік.

Фінансово-економічне обґрунтування

В наслідок фінансового аналізу для реалізації даного варіанту політичної пропозиції непотребні фінансові витрати.

Регуляторний вплив

Аналіз регуляторного впливу запропонованого рішення містить регуляторні положення, які полягають в адміністративних відносинах контролюючих органів та суб’єктів господарювання у частині здійснення перевірок, надання дозволів, реєстрації та інше.

Ризики

Можливими ризиками, які можуть виникнути під час розв’язання проблемних питань у сфері захисту права на здійснення підприємницької діяльності зазначеним варіантом є:

відсутність ефективного механізму координації всього комплексу заходів;

велика кількість контролюючих органів, тому важко проконтролювати їх діяльність;

вірогідність неповного охоплення усього комплексу проблемних питань, які існують на сьогодні.

Негативними наслідками, які можуть виникнути під час розв’язання проблемних питань у сфері захисту права на здійснення підприємницької діяльності зазначеним варіантом може бути недостатній рівень ефективності вирішення проблемних питань.

Голова Державного комітету

еще рефераты
Еще работы по государству и праву