Реферат: Адміністративний примус

ТЕМА № 8. Адміністративнийпримус

1. Поняття, особливості й метаадміністративного примусу

2. Адміністративно-попереджувальні(запобіжні) заходи

3. Заходи адміністративного припинення, їх особливості тавиди

4. Заходи адміністративногостягнення

5. Інші заходи адміністративногопримусу


1. Поняття,особливості та мета адміністративного примусу

адміністративний примусстягнення

Вирішальна роль боротьби зправопорушеннями належить державі. Воно має спеціальний апарат примусу. Правовінорми визначають, за що державні органи можуть застосовувати методи примусу,види і розміри примусових заходів і порядок їх застосування.

Його мета – примусити конкретнихсуб’єктів дотримуватись певних приписів та утримуватись від тих чи інших дій.

Досягнення бажаного результату привикористанні методу примусу здійснюється всупереч волі суб’єкту, при його внутрішній, а доситьчасто і зовнішній протидії.

Адміністративний примус є одним зрізновидів державного примусу. Він характеризується тими ж ознаками, якіхарактерні для останнього: це правозастосовча діяльність, спрямована на охоронуправопорядку, реалізується в рамках охоронних правовідносин. Однак, поряд з цимадміністративно-правовий примус має особливості, які притаманні лише йому:

1. це один зосновних об’єктивно необхідних адміністративно-правових методівдержавного управління, який застосовується на базі переконання;

2. ґрунтуєтьсяна державно-владних приписах зобов’язуючого характеру, що передбачають застосуваннякомплексу різних заходів морального (психічного), матеріального тафізичного впливу на волю і поведінку учасників управлінських стосунків;

3. здійснюєтьсятільки уповноваженими на те органами виконавчої влади, їх посадовимиособами або іншими компетентними суб’єктами (наприклад, судами або суддямиодноособове);

4. дляадміністративного примусухарактерний позасудовий порядокзастосування. Використання адміністративно-примусових заходів віднесено докомпетенції відповідних виконавчих органів (посадових осіб), що безпосередньореалізують їх без звертання до суду. Проте відповідно до чинного законодавстваокремі заходи адміністративного примуса використовуються судами — це стосуєтьсядо випадків накладення найбільше суворих адміністративних стягнень за вчиненняадміністративних правопорушень;

5. реалізуєтьсяза допомогою юрисдикційних, правозастосовчих актів,

6. застосовуєтьсяз метою охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,попередження і припинення правопорушень та покарання правопорушників, а такожпримусового виконання загальнообов’язкових правил у сфері державногоуправління;

7. заходиадміністративного примусу можуть застосовуватись як при наявності правопорушень(насамперед адміністративних), так і при їх відсутності (скажімо, вумовах надзвичайного стану, у випадках забезпечення громадської безпеки тощо);

8. застосуваннязаходів адміністративного примусу, як правило, не пов’язане з елементамислужбового підпорядкування (тобто, такі заходи застосовуються до так званихтретіх осіб);

9. застосуваннязаходів адміністративного примусу здійснюється в установленомуадміністративно-процесуальними нормами порядку та у визначених формах,тобто реалізується в межах спеціального адміністративного провадження;

10. персоніфікований- тобтозастосовується тільки до конкретних суб’єктів права (як ФО, так і ЮО).

Адміністративний примус— один з основних методівдержавного управління, який полягає в застосуванні уповноваженими на теорганами виконавчої влади та іншими компетентними суб’єктами у передбаченихзаконом випадках комплексу примусових заходів морального, матеріального тафізичного впливу на волю і поведінку учасників управлінських відносин з метоюзабезпечення громадського порядку та громадської безпеки, недопущення,припинення правопорушень, покарання правопорушників, а також запобіганнянаслідкам надзвичайних подій та їх локалізації..

Зовнішніми формами проявуадміністративно-правового примусу виступають його заходи.

У адмін-правовій літературівисловлюються різноманітні точки зору щодо класифікаціі заходів адмін примусу ідо цього часу єдності поглядів щодо цього питання немає.Однак в науці АПвиділяють дві основні точки зору (інші — це модифікація цих двох точок зору).

Висунута наприкінці 40-х роківСтуденікіним С., Ямпольскою Ц. і ін. В основі даної класифікації покладеноформальна ознака — наявність адмін санкцій.

Вона зводиться до двухчленнойкласифікації адміністративного примусу:

- адміністративністягнення;

- іншізаходи адміністративного примусу.

Друга запропонована М. Еропкинимнаприкінці 50-х років і одержала найбільше поширення. У ній мовайде проіснування трьох видів заходів адмін примусу: попередження, припинення,стягнення.,

В комплексі заходів адміністративногопримусу щодо мети та характеру впливу виділяють переважно три традиційнігрупи:

- заходиадміністративного попередження (профілактичні);

- заходиадміністративного припинення;

- адміністративністягнення.

Водночас в адміністративно-правовійлітературі небезпідставно обґрунтовується доцільність виділення серед вказанихзаходів ще двох самостійних специфічних груп, а саме:

- заходівзабезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- таадміністративно-відновлювальних заходів.

2.Адмінінстративно-попереджувальні (запобіжні) заходи

Адмін-попереджувальні міри єсамостійним видом примусових заходів, призначення яких – запобігання вчиненнюправопорушень і забезпечення суспільної безпеки.

Заходи адм попередженнявикористовуються з метоюпопередження правопорушення в сферідержавного управління,запобігання створення протиправних і іншихситуацій, що мають суспільну небезпеку.

Заходи адміністративногопопередження - це заходи профілактичного (запобіжного) характеру, які спрямовані напопередження правопорушень, забезпечення громадської безпеки та громадськогопорядку, боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями, а також назапобігання та ліквідацію негативних наслідків під час інших надзвичайних подій.

Стихійне лихо - це повені, землетруси,засухи, великі пожежі тощо.

Епідемії- це масовізахворювання-людей.

Епізоотії- це масові захворюваннятварин.

Надзвичайні події - це великі катастрофи, масовібезпорядки, військові дії, інші неординарні події, що призводять до загибелілюдей, великого майнового збитку тощо.

Підставою для застосуваннязаходів адміністративного попередження може слугувати припущення про намірособи вчинити адмін правопорушення або інше протиправне діяння. Ці заходиносять профілактичний характер і виражаються, як правило, у вигляді визначенихобмежень і заборон.

Тобто підставою для застосуванняадмін-попереджувальних заходів є не правопорушення, а настання особливихвстановлених законодавством умов.

Особливостіадм-попереджувальних заходів:

— є засобом охоронисуспільного порядку і безпеки .

— застосовуються з метою запобіганняможливісті вчинення правопорушення .

— як правило вони прямо не пов’язаніз вчиненням адмін правопорушення.

— передують застосуванню іншихзаходів.

Найбільше поширеними є такі заходи адмінпопередження:

- контрольі наглядові перевірки;

- адміністративнийнагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

- офіційнепопередження громадян;

- внесенняподання про усунення причин правопорушень;

- різнівиди огляду (особистий, технічний, медичний, санітарний, експертний, митнийогляди, а також огляд вантажу, речей тощо);

- запровадженнякарантину (підчас епідемій, епізоотій та ін.);

- припиненнякеруванням транспортнм засобом;

- перевіркадокументів (зокремаособистих, на речі, вантаж, транспорт та ін. при забезпеченні паспортногорежиму, у водіїв автотранспортних засобів, в прикорд зоні й ін.);

- знищеннянедоброякісних продуктів харчування;

- обмеженняправа землекористування, водокористуванняі;

- тимчасовеобмеження чи заборона доступу громадян у формі: закриття окремих ділянок кордону (привиникненні загрози епідемій, епізоотій тощо);

- обмеженняруху транспорту та пішоходів (при проведенні масових заходів, загрозі життю абоздоров’ю людей, забезпеченні спеціальних заходів тощо);

- санітарно-охоронніобмеження (зокрема, тимчасова заборона в’їзду в Україну чи виїзду з країни,ввезення або вивезення вантажу, обсервація тощо);

- перевіркажитлових та службових приміщень, земельних ділянок (у випадках, передбаченихзаконодавством, зокрема, відповідно до ст. 11 Закону “Про міліцію”);

- примусовевилучення майна (реквізиція) — (під час стихійного лиха, військових дій, іншихнадзвичайних подій або, наприклад, вилучення мисливської зброї в окремих осіб);

- примусовевідселення (виселення) людей (наприклад, мешканців аварійних будинків, присамозаселенні тощо).

До цієї групи з певними обмовленнямитакож можна віднести такі заходи як профілактичне щеплення, тимчасове усуненнявід виконання певних робіт, індивідуальний адміністративний нагляд, анулюванняпевних дозволів та ін.

Вам необхідно запам’ятати, що ці примусовіпрофілактичні заходи застосовуються компетентними суб’єктами незалежно відскоєння тих чи інших правопорушень, вони спрямовані на їх попередження.

3. Заходи адмініністративногоприпинення їх особливості і види

Заходи адмін припиненнявикористовуються як заходи примусового припинення правопорушень і запобіганняїх шкідливих наслідків. Ці заходи спрямовані на примусове припинення протиправнїповедінки, недопущення, усунення шкідливих її наслідків, на створення умов дляможливого притягнення винних осіб до адмін відповідальності. За своєю метоюзаходи адмін припинення відрізняються від адмін стягнень іадмін-попереджувальних заходів.

На відміну від адмін-попереджувальнихзаходів запобіжні заходи застосовуються в зв’язку з вчиненням правопорушення ідо суб’єктів, що їх вчинили.

Заходи адміністративногоприпиненняце різновид заходів адміністративного примусу, що застосовуютьсяуповноваженими на те органами чи посадовими особами у передбачених закономвипадках і в установленому порядку з метою примусового припиненняправопорушень, усунення їх шкідливих наслідків та забезпечення умов дляпритягнення до відповідальності правопорушників.

Виходячи з вище викладеногоможна виділити такі особливості заходів адмін пинення:

- застосовуютьсятільки уповноваженими на те ОВВ, їх посадовими особами, а також іншимиповноважними суб’єктами (наприклад, суддями, представниками ОМС, спеціальнихгромадських формувань та ін.)

- застосовуютьсяу передбачених законом випадках у зв’язку зі скоєнням правопорушень, щодо осіб,які їх скоїли, або у зв’язку із спробою вчинити правопорушення;

- застосовуютьсядля негайного припинення порушення закону;

- метаполягає в припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації,примусу правопорушника поводитися правомірно, у рамках, встановлених правил;

- застосуванняпотребує відповідного (окремого в кожному випадку)адміністративно-процесуального оформлення в установлених законом формах тапорядку.

- носятьвольовий і достатньо суворий характер

- носять якправило коротко тимчасовий характер

- можутьзастосовуватись одночасно і як адміністративно-запобіжні, і як заходиадміністративного припинення, тобто можуть мати двояке призначення, носятьпроміжний характер. (наприклад, різні види огляду, заборона проведення певнихробіт, тимчасове відсторонення від роботи тощо. Критерієм розмежування тавизначення характеру того чи іншого заходу в окремих випадках має здебільшогослужити мета його застосування та факт наявності чи відсутності протиправнихдій з боку окремих осіб).

Залежно від мети, характеру,об’єкту впливу адміністративно-припинювальні заходи поділяються на:

особистогохарактеру(безпосереднього впливу на особу), а саме: доставляння правопорушника;адміністративне затримання особи; особистий огляд; вимога припинити протиправнідії; індивідуальний адміністративний нагляд; безпосередній фізичний вплив, у т.ч. із застосуванням спецзасобів тощо;

заходи,що застосовуються до юридичних осіб (вимогу припинити протиправні дії,призупинення діяльності підприємств або їхнє закриття, відмова у видачіліцензії, призупинення дії ліцензії або її анулювання;

майнового характеру,а саме: адміністративне вилучення і затримання речей та документів,транспортних засобів та вантажів, вогнепальної та іншої зброї тощо;

технічного характеру,а саме: заборона експлуатації окремих механізмів, машин та агрегатів,транспортних засобів, виробничого устаткування; тимчасове припинення певнихробіт; застосування зброї, спеціальних технічних засобів тощо;

медико-санітарного характеру,а саме: призупинення або заборона певного виробництва; заборона (повна аботимчасова) експлуатації окремих приміщень, виробничих цехів; заборонареалізації певної продукції; примусове лікування тощо;

фінансово-економічногохарактеру, а саме: тимчасове припинення фінансування, кредитування, інвестування;арешт вкладів; позбавлення ліцензій та дозволів тощо.

спец чи виключногопризначення (застосув вогнепальної зброї, хім речовин, водометів,гумових кийків, наручників)

Заходи адмін припинення можутьзастосовуватися як самостійно (закриття в зв’язку з антисанітарним станомпідприємства гром харчування), так і в сукупності з адмін стягненнями, прицьому вони забезпечують можливість стягнення і як правило їм передують(затримку порушника гром порядку з наступним накладенням на нього адмінштрафу).

Зупинимо своюувагу на порядку застосування посадовими особами митних органів спеціальнихзасобів та вогнепальної зброї. Це питання регламентується “Положенням прозастосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів”,затверджене постановою КМУ від 8 червня 1993 р. N 426

Спеціальнимизасобами, що застосовуються службовими особами митних органів, є:

а) засобиіндивідуального захисту: шоломи, бронежилети, протиударні та броньовані щити;

б) засобиактивної оборони: наручники, пістолети (револьвери) з гумовими кулями,електрошокові пристрої, пристрої для примусової зупинки автотранспорту, спеціальнітранспортні засоби, пристрої для відкривання приміщень, у тому числімалогабаритні піротехнічні пристрої.

Службовіособи митних органів мають право застосовувати спеціальні засоби:

длясамозахисту, захисту співробітників митних органів, а також інших громадян, якізнаходяться в зоні митного контролю, від нападу та інших дій правопорушників, якщоїхньому життю та здоров'ю загрожує небезпека;

для відбиттянападу на будівлі, приміщення, інші споруди, транспортні засоби митних органів,а також на транспортні засоби з вантажем підприємств, установ, організацій, приватнихосіб, що перебувають під митним контролем;

для звільненняу разі захоплення правопорушниками будівель, приміщень, інших споруд ітранспортних засобів митних органів і транспортних засобів з вантажем, щоперебувають під митним контролем;

для затриманняі доставлення до службового приміщення митного органу або органу внутрішніхсправ громадян, які порушили митні правила чи скоїли контрабанду або чинять опірслужбовим особам, що виконують обов'язки з контролю за переміщенням товарів таінших предметів через митний кордон України.

Службовіособи митних органів як крайній захід мають право застосовувати зброю:

для відбиттягрупового чи збройного нападу на них або окремих громадян, якщо їхньому життюта здоров'ю загрожує небезпека;

длявідбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщеннямитних органів, а також на приміщення підприємств, установ та організацій, вяких здійснюється митний контроль;

для зупинкитранспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо його водій в зоні митногоконтролю своїми діями створює загрозу життю та здоров'ю громадян чи службовимособам митного органу;

для подачісигналу тривоги.

Забороняєтьсязастосовувати спеціальні засоби і зброю до жінок і неповнолітніх,осіб з явними ознаками інвалідності, осіб похилого віку (крім випадків вчиненняними збройного опору або групового нападу, що створює загрозу життю абоздоров'ю службових осіб митних органів чи громадян).

Забороняєтьсятакож застосовувати зброю проти громадян з малолітніми дітьми, а також у разізначного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

4. Заходи адміністративногостягнення

Заходи адмін стягнення являють собоювид юридичної (адмін) відповідальності, що застосовується за вчиненнявизначених правопорушень.

Адміністративні стягнення як остання, третя ланка всистемі заходів адміністративного примусу є засобом практичної реалізаціїадміністративної відповідальності, яка наступає за вчинення особою адміністративногоправопорушення.

Детальна характеристикаадміністративних стягнень буде розглянута в наступних темах.

Чинним законодавством передбаченасистема адм стягень, під якою слід мати на увазі перелік різноманітних заступенем ваги і правових наслідків видів покарань.

В даний час застосовуються такіадм-каральні заходи:

1. Заходи морального впливу. Вонипов'язані з малозначними проступками, зробленими звичайно людьми випадково іякі не мають не яких-небудь стійких антигромадських установок. До них належитьпопередження .

2. Заходи особистого впливу. Вонизнаходять своє відображення в обмеженні суб’єктивних прав і накладенні напорушника визначених негативних наслідків.

Отже адмін стягнення — це заходипокарання, що застосовуються уповноваженими на те ОВВ (посадовими особами), а упередбачених законом випадках — судами (суддями), а також громадськимиорганізаціями і їх законними представниками до осіб, винних у вчиненні адмінпроступку.

 

5. Інші заходиадміністративного примусу

Заходи забезпеченняпровадження у справах про адміністративні правопорушення.

Окремі заходи адміністративногоприпинення, безпосередньо виконуючи функцію припинення певних протиправних дій,водночас слугують і засобом забезпечення провадження у справах проадміністративні правопорушення. Застосування цих заходів досить чіткоунормоване у відповідних правових актах, зокрема у Кодексі про адміністративніправопорушення (глава 20).

Застосування цих заходів дозволяєвстановити особу правопорушника, скласти док-ти, необхідні для притягнення до від-ті,зберегти речові докази у справі, забезпечити виконання постанови про накладенняадм стягнення.

Згідно з положеннями КпАП України дозаходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушенняслід віднести:

доставленняпорушника(ст. 259 КпАП);

адміністративнезатримання(ст. 261 КпАП);

особистийогляд і огляд речей (ст. 264 КпАП);

вилученняречей і документів (ст. 265 КпАП);

відстороненняводіїв від керування транспортними засобами та огляд їх на стан сп 'яніння (ст. 266 КпАП).

Доставлення порушника до приміщення міліції,громадського формування по охороні громадського порядку чи виконкому сільської,селищної ради, а також до службового приміщення охорони може здійснюватисяпрацівниками міліції або уповноваженими на те посадовими особами інших органів,у т. ч. представниками окремих громадських формувань, з метою складенняпротоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти йогона місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, атакож для встановлення особи порушника, якщо це неможливо зробити на місцівчинення правопорушення.

Доставлення порушника має бутипроведена в можливо короткий строк. Перебування доставленої особи вприміщенні виконкому або громадського формування по охороні громадськогопорядку це, може тривати більш як одну годину.

Адміністративне затриманняособи,яка вчинила адміністративне правопорушення

— мається на увазі примусове, якправило, короткочасове обмеження дій та пересування особи, що вчинила адм правопорушення.Воно застосовується з метою запобігання, припинення адм правопорушення,коли вичерпано всі ін. заходи впливу по відношенню до правопорушника.Застосовується також воно в якості засобу забезпечення провадження в справахпро адм правопорушення з метою з’ясування особи порушника, складання протоколупро адм правопорушення у разі неможливості складення його на місціправопорушення, для забезпечення своєчасного та правильного розгляду тавиконання постанов у цих справах.

Здійснюється лише органами (посадовимиособами), уповноваженими на те законодавством, а саме: службовими особами ОВС,ДМСУ, воєнізованої охорони, прикордонними військами.

Загальною підставою адмінзатримання служить адмін проступок. Крім загальної передумови — вчиненняпроступку — для затримання необхідно одне з таких умов (додаткових):

-наявність серйозних підставприпускати, що активні протиправні дії будуть продовжаться, що правопорушникможе завдати шкоди суспільним інтересам, іншим громадянам, собі;

-відсутність можливості скластипротокол про проступок і інші документи безпосередньому місці (особистістьвинного не встановлена, потрібно провести медичне обстеження і т.д.);

-відмова сплатити штраф на місці аборозписатися в квитанційній книжці і зазначити свою адресу, якщо відсутнісвідки, що можуть повідомити необхідні дані про порушника.”

Адмін затримання за підставами, метоюі термінам розділяють на дві групи: затримання на загальних підставах іспеціальні види затримання.

До затримання на загальних підставахзвичайно відносять таке затримання, “яке здійснюється співробітниками міліціїна термін не більшяк три години,а затриманих тримають у кімнаті чергового або іншого службового приміщення”.

Спеціальне затримання може застосовуватись тількиу виняткових випадках, прямо передбачених законодавством (зокрема, ст. 263КпАП), особисте адміністративне затримання може мати більш тривалі строки.(до 10 діб)

Законодавство закріплює декількаспеціальних видів адміністративної затримання серед них такі як :

— затримання осіб, що знаходяться встані сп’яніння;

— затримання порушників прикордонногорежиму або режиму пропуску через державний кордон (до 10 діб);

— заторимання за порушення правилобігу наркотичних засобів та психотропних речовин (до 10 діб); .

— затримання осіб, що ухиляються відявки в суд, що розглядає справу про вчинені ними проступки;

— затримання осіб, що учинили дрібнехуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівникаміліції (до розгляду суддею справи або начальником ОВС);

— затримання осіб, які порушилипорядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів ідемонстрацій або проявили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановленихмісцях (до розгляду суддею справи або начальником ОВС).

Строк адміністративного затримання обчислюєтьсяз моменту доставки порушника для складення протоколу, а особи, яка булав стані сп'яніння, — з часу витвереження.

Про адміністративне затримання особискладається відповідний протокол.

Особистий огляд і огляд речей може провадитисьуповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованоїохорони, цивільної авіації, митних установ, прикордонних військ,природоохоронних органів, органів рибоохорони, лісоохорони, а також іншихорганів. Такий огляд може провадитись особою однієї статі з оглядуванимі в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу,знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та іншихпредметів здійснюється, як правило, у присутності особи, котрій вониналежать. У невідкладних випадках зазначені речі та предмети може бути підданоогляду за участю двох понятих і під час відсутності власника.

Про особистий огляд та огляд речей складаєтьсяпротокол або про це робиться запис у протоколі про адміністративнеправопорушення або про адміністративне затримання.

Вилучення речей і документів, що є знаряддям абобезпосереднім об'єктом правопорушення, виявлених під час затримання, особистогоогляду або огляду речей, проводиться службовими особами органів, уповноваженихздійснювати адміністративне затримання та особистий огляд і огляд речей.Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи у місцях, щоїх визначають органи, які проводять вилучення. Після розгляду справи, залежновід його результатів, їх у встановленому порядку або конфіскують, абоповертають володільцеві, або знищують, а при сплатному вилучені речей — реалізують.

При вчиненні правопорушень,пов'язаних з порушенням правил дозвільної системи щодо зброї, працівникиміліції мають право вилучати вогнепальну, пневматичну чи холодну зброю, бойовіприпаси та спеціальні засоби. До осіб, що вчинили правопорушення під часвиконання службових обов'язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речейзастосовується лише у невідкладних випадках.

У передбачених законом випадках уводіїв чи судноводіїв можуть вилучатися посвідчення водія або номерні знакитранспортного засобу, а також провадитись затримання транспортних засобів.

Про вилучення речей і документів складаєтьсяпротокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративнеправопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

Відсторонення водіїв від керування транспортнимизасобами, річковими та маломірними суднами та огляд водіїв на стан сп’янінняпровадиться щодо водіїв, судноводіїв та інших осіб, які керують транспортнимизасобами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у станісп’яніння.

Закон передбачає можливістьоскарження застосування заходів забезпечення провадження в справах проадміністративні правопорушення зацікавленою особою у вищестоящий орган абопрокуророві.

Адміністративно-відновлювальні заходице такіпримусові заходи, які спрямовані на ліквідацію негативних наслідківправопорушень та на відновлення порушених прав (порушеного правового стану).

Серед них можна назвати: знесеннясамовільно зведеної будови; припинення користування земельною ділянкою (припорушенні земельного законодавства); адміністративне виселення тощо.

Размещено на www.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву