Реферат: Загальна характеристика діяльності Рожищенської районної ради Волинської області

Львівський регіональний інститут державного управління

Національна академія державного управління

При Президентові України

ЗВІТ ПРО СТАЖУВАННЯ

Дьомочкіна Геннадія Геннадійовича

Львів-2011

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності Рожищенської районної ради Волинської області

Рожищенськарайонна рада Волинської області є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища та міста району.

Діяльність районної ради ґрунтується на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Рожищенська районна рада Волинської області, як і всі органи місцевого самоврядування в Україні діє на основі Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», Конституції України, Закону України «Про боротьбу з корупцією» та інших нормативно-правових актів.

Районна рада складається з 60 депутатів та виконавчого апарату. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Районна рада утворює та обирає з числа її депутатів постійні комісії ради, визначає їх перелік і кількісний склад. При потребі впродовж строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

Постійні комісії є органами районної ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради, їх голів вносить голова районної ради. Голова районної ради може також вносити пропозиції щодо обрання заступників та секретарів постійних комісій. Всі інші питання вирішуються відповідною постійною комісією.

При обранні постійних комісій районної ради голосування проводиться в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі, або в іншому порядку за рішенням районної ради.

Постійні комісії діють на основі Положення про постійні комісії ради, що затверджується районною радою.

У Рожищенській районній раді шостого скликання діє 6 постійних комісій: Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, Постійна комісія з питань промисловості, розвитку підприємництва, комунального господарства, торгівлі, транспорту та зв’язку, Постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів, Постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, Постійна комісія з гуманітарних питань.

При необхідності районна рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради, визначати їх назву, завдання та персональний склад.

Рішення районної ради, при необхідності, надсилаються органам місцевого самоврядування району, районній державній адміністрації, підприємствам, об'єднанням, організаціям, установам різних форм власності, посадовим особам і офіційно оприлюднюються не пізніш як у 10 денний строк після їх прийняття шляхом опублікування у пресі, передачі по радіо, оголошення на зборах трудових колективів, громадян за місцем проживання та іншими формами.

Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, а рішення нормативно-правового характеру – з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Також районна рада здійснює управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району.

Власниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району є територіальні громади, в особі Рожищенської районної ради Волинської області.

Відповідно до частини 2 пункту 10 розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” майно, передане до комунальної власності району, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селища і міста району, управління яким здійснює районна рада.

Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району районна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством України:

— приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств (установ, організацій), заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селища і міста району, затверджує статути цих підприємств (установ, організацій);

— призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств (установ, організацій), заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селища і міста району;

— призначення та звільнення керівників закладів освіти здійснюється відділом освіти Рожищенської районної державної адміністрації за погодженням з Рожищенською районною радою;

— визначає органи, уповноважені здійснювати право оперативного управління або право господарського відання об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району;

— приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району у державну власність;

— надає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селища і міста району;

— приймає рішення про передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району у користування (оренду) юридичним та фізичним особам, продаж і купівлю, використання як застави;

— вирішує питання відчуження майна;

— визначає в договорах умови використання та фінансування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району;

— приймає рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району;

— здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями районної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району.

Рожищенською районною радою щороку розглядаються та затверджуються програми, які сприяють розвитку місцевого самоврядування і реалізації державної муніципальної політики, що на практиці відбувається у тісному зв’язку з регіональним розвитком Волинської області та здійсненням державної регіональної політики. У 2011 році Рожищенською районною радою затверджено завдання до таких районних програм: Програма інформатизації Рожищенського району (підключення до мережі Інтернет всіх сільських та селищної рад), Програма розвитку малаго підприємництва в районі, Комплексна програма енергозбереження, Програма «Державний реєстратор» та інші. Також щороку районна рада надає методичну допомогу по написанню проектів сільським радам та подає районні проекти для участі у регіональних, національних та міжнародних грантових програмах та проектах.

Розділ 2. Мета, завдання та загальна характеристика стажування в Рожищенській районній раді Волинської області

Метою стажування є практичні навички написання проектів розвитку місцевого самоврядування які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

В ході стажування я сформував основні завдання по написанню проектів:

· розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

· створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

· узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв’язання проблем розвитку місцевого самоврядування;

· удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого самоврядування.

Щодо основних напрямків, за якими розробляються проекти органами місцевого самоврядування Рожищенського району то вони наступні:

1) організація ефективної системи надання послуг населенню;

2) розвиток ефективних механізмів управління;

3) удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

4) розроблення пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

5) розроблення та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування;

6) реформування системи житлово-комунального господарства;

7) розвиток мережі громадського транспорту;

8) удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;

9) удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

10) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

11) впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;

12) розроблення та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

13) розвиток підприємництва;

14) модернізація інженерної інфраструктури;

15) підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;

16) реформування системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення;

17) освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування.

Та інші в залежності від мети та вимог конкретних донорських організацій.

Головні очікувані результати від участі територіальних громад Рожищенського району Волинської області у грантових конкурсах: впровадження інноваційних ідей у практику діяльності органів місцевого самоврядування; поглиблення процесів муніципальної реформи; створення інформаційної бази проектів та розповсюдження «кращих практик» серед органів місцевого самоврядування; посилення співпраці органів місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями.

Розділ 3 . Проект, над яким працювали в ході стажування

районний рада громада проект

В період мого стажування я брав участь у написанні проекту «Розробка нової системи вирішення проблем громади шляхом реалізації пілотного проекту по реконструкції дошкільного навчального закладу» що подаватиметься до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (надалі – Конкурс), що триває до 30 червня 2011 року.

Зміст проекту для участі в даному Конкурсі має обов’язково передбачати:

-розробку методології інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення на території району;

-здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності сукупності територіальних громад (району);

-підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування;

-використання сучасних управлінських технологій;

-запровадження нових механізмів розв'язання проблем територіальних громад на базі ринкових відносин та демократичних принципів;

-врахування пріоритетних напрямів програм соціально-економічного розвитку регіону на поточний рік, програм регіонального розвитку, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001;

-бюджет проекту має передбачати фінансування з місцевого бюджету, державного бюджету (фонду Конкурсу) та з боку організацій-партнерів. Обсяг очікуваного фінансування заходів проекту з фонду Конкурсу не повинен перевищувати 80 відсотків загального бюджету;

-проект повинен бути написаний відповідно до аплікативної форми та інструкції з підготовки проекту до участі в Конкурсі.

Отже, організація, що подає проект до участі в Конкурсі – Рожищенська районна рада Волинської області.

Актуальність проекту:

Питання вирішення проблем громади інноваційними методами є актуальним не тільки для окремої територіальної громади, району чи області, а й країни загалом. На сучасному етапі розвитку суспільства все частіше потреби муніципалітетів вирішуються шляхом мобілізації органу самоврядування, громадського сектору та бізнесових структур. Відповідно виникає потреба в створенні прецендентного права, що дасть змогу регулювати відносини між владою, громадою та суб’єктами підприємницької діяльності.

Основна проблема проекту:

Пошук альтернативних шляхів залучення джерел фінансування та ресурсів на виконання проблем розвитку громади є пріоритетним і для с. Козин, Рудко-Козинської сільської ради, Рожищенського району, Волинської області. Населений пункт розташований за 13 км від районного центру, кількість населення 409 чоловік з них 40 дитина до 6 років, 20 що потребують дошкільного навчання. Село має розвинуту соціальну інфраструктуру, однак існує і безліч гострих та актуальних проблем. Однією з таких проблем є відсутність діючого дошкільного навчального закладу на території села. Це призводить до багатьох незручностей, дискомфортних ситуацій; неналежна або й взагалі відсутня підготовка дітей до навчання в школі; поширення дитячої бездоглядності; зростання безробіття серед людей працездатного віку, які мають дітей дошкільного віку, збільшення кількості важковиховуваних учнів. Головним завданням проекту є надання громаді інструментарію, (шляхом активізації населення, фінансових ресурсів та відновлення роботи дошкільного навчального закладу) завдяки якому вона зможе вирішувати свої актуальні проблеми альтернативними шляхами.

Інноваційна та соціально-економічна спрямованість:

Вирішення проблем пов’язаних з соціальною сферою завжди мають громадську підтримку та суспільний резонанс. Створення нової системи вирішення проблем громади, за допомогою реалізації пілотного проекту з реконструкції дошкільного навчального закладу дасть змогу отримати новий досвід як громаді так і органу місцевого самоврядування в питаннях вирішення проблем території. Кожен учасник проекту зможе отримати навички та мультиплікативно апробувати на вирішення конкретної проблематики.

Метою даного проекту визначено: «Розробка нової системи вирішення проблем громади шляхом реалізації пілотного проекту по реконструкції дошкільного навчального закладу с.Козин протягом 6 місяців 2012 року шляхом залучення коштів громади, бізнесових структур та органу місцевого самоврядування».

Основні завдання та заходи проекту:

1. Створити орган самоорганізації населення на території села Козин Рудко-Козинської сільської ради, Рожищенського району:

1.1. Створити робочу групу з реалізації заходів проекту;

1.2. Створити орган самоорганізації населення – сільський комітет;

2. Розробити матеріал для навчання ОСН з питань діяльності та залучення коштів на вирішення проблем місцевої громади:

2.1. Провести опитування не менше 150 представників територіальної громади села Козин з питань найактуальніших проблем села;

2.2. Розробити інформаційно-практичний матеріал з питань новітньої системи співпраці влади та громади задля вирішення питань села.

3. Провести навчання ОСН за темами: «Залучення позабюджетних коштів для вирішення проблем громади», «Активізація та залучення населення до вирішення власних актуальних питань шляхом громадської та фінансової мобілізації».

3.1. Проведення 2-х одноденних тренінгів за наступними темами:

— «Залучення позабюджетних коштів для вирішення проблем громади»;

— «Активізація та залучення населення до вирішення власних актуальних питань шляхом громадської та фінансової мобілізації».

4. Оголосити конкурс на проведення робіт по реконструкції роботи дошкільного навчального закладу. Провести моніторинг та контроль робіт з реконструкції ДНЗ.

4.1. Створення конкурсної комісії з відбору цінових пропозицій на реконструкцію дошкільного навчального закладу в обласній газеті (В комісію увійдуть представники місцевого самоврядування, органу самоорганізації населення, спеціалісти, громадськість)

4.2. Розміщення оголошення конкурсу на реконструкцію дошкільного навчального закладу в обласній газеті.

4.3. Прийом цінових пропозицій, проведення розширеного засідання конкурсної комісії та визначення головного виконавця послуг з реконструкції дитячого дошкільного закладу

5. Провести реконструкцію дитячого садочку. ( розроблення технічної та проектної документації, проведення будівельних робіт, виконання електромонтажних робіт, реконструкція системи опалення, монтаж водопостачання, реконструкція зовнішньої та внутрішньої каналізаційної системи).

6. Розробити та впровадити законодавчу базу, щодо співпраці влади та органу самоорганізації населення:

6.1 На основі результатів виконання реконструкції та використовуючи найкращі практики українського самоврядування розробити пакет нормативно-правових актів та затвердити їх на сесії сільської ради. Він повинен врегульовувати відносини між органом місцевого самоврядування с. Козин(Рудко-Козинською сільською радою) та органом самоорганізації населення. За результатами реалізації проекту підготувати, видати та розповсюдити на території Рожищенського району збірник матеріалів «Вирішення проблем місцевої територіальної громади, шляхом залучення коштів громади»:

7.1 Збір інформації, редагування та макетування збірника.

7.2 Видання та розповсюдження (поштова розсилка в місцеві ради району, бібліотеки, ЗМІ, навчальні заклади, громадські організації)

В ході реалізації проекту можуть виникнути різного роду непередбачувані ситуації (ризики) економічного, правового та адміністративного характеру. В зв’язку з цим пропонується:

1. Учаснику конкурсу створити резервний фонд для покриття можливих непередбачуваних витрат у розмірі до 20% власних коштів;

2. Забезпечити експертну правову оцінку всіх нормативно-правових актів ради, а також рішень учасників та підприємств партнерів щодо реалізації заходів проекту;

3. У випадку виникнення ситуацій, що вимагають перевищення бюджету, рішення про додаткові витрати приймає Учасник проекту в межах власних коштів та коштів підприємств-партнерів, з повідомленням Дирекції Конкурсу щодо причин такого перевищення в тижневий термін;

4. У випадку невиконання підприємствами-партнерами зобов’язань за угодами Учасник вирішує суперечки у встановленому законом порядку.

Очікувані результати проекту:

— Реконструйований дошкільний навчальний заклад.

— Орган самоорганізації населення – селищний комітет

— Збірник матеріалів «Вирішення проблем місцевої територіальної громади, шляхом залучення коштів населення»

— Орган самоорганізації населення компетентний в питаннях впливу громади на рішення органів місцевого самоврядування, залучення громади до вирішення власних потреб та проблем шляхом громадської та фінансової мобілізації, а також залучення позабюджетних коштів.

— Інформаційно-практичний матеріал з питань новітньої системи співпраці влади та громади.

— Результати опитувань не менш як 150 представників громади с.Козин з питань найактуальніших проблем громади

— Пакет нормативно правових актів щодо співпраці органу місцевого самоврядування та органу самоорганізації населення.

— Реконструкція дошкільного навчального закладу призведе до створення 10 нових робочих місць, отримання 20-ма дітьми дошкільної освіти.

— Орган самоорганізації населення керуючись нормативно-правовими актами місцевості візьме на себе зобов’язання часткового утримання дошкільного навчального закладу, таким чином зменшить витрати на його утримання сільською радою.

— Поширення досвіду вирішення проблем громади, шляхом соціальної та фінансової мобілізації на регіон.

— Активізація громади, щодо вирішення власних проблем, шляхом виконання повноважень як органу самоорганізації населення.

— Розмежування та делегування повноважень сільською радою органу самоорганізації населення з питань утримання території при дитячому садочку, забезпечення харчовими продуктами, проведення поточних та косметичних ремонтів.

— Участь органу самоорганізації населення, щонайменше у двох (протягом року) конкурсах чи грантових програмах.

Цільові групи проекту:

Громада села Козин – 409 чоловік

Виконавці робіт з відновлення роботи ДНЗ

Органи місцевого самоврядування села

Організації-партнери:

Співвиконавцем проекту є молодіжна громадська організація «Батьківщина-Молода» основною діяльністю якої є сприяння залученню громади до вирішення соціальних, економічних та духовних потреб.

У ході стажування мною здобуті теоретичні та практичні навички по написанню проектів органами місцевого самоврядування спрямованих на вирішення власних проблем інноваційними способами із залученням позабюджетних коштів.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву