Реферат: Зразки процесуальних документів 2

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Глава І. ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАТЕРІАЛІВ. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Зразок протоколу про обставини вчиненого злочину

Зразок супроводжувальної прокурору при направленні протоколу
та матеріалів про вчинення злочину при протокольній формі досудової
підготовки матеріалів

Зразок зобов'язання правопорушника з'являтися на виклики орга­нів дізнання та суду, повідомляти про переміну місця проживання ....

Зразок вимоги про наявність або відсутність судимостей за матеріа­
лами провадження протокольної форми

Зразок протоколу заяви про скоєння злочину

Зразок протоколу явки з повинною

Зразок постанови про порушення кримінальної справи та прийнят­
тя її до провадження

Зразок постанови про порушення кримінальної справи і доручення
розслідування справи кільком слідчим

Зразок постанови про прийняття кримінальної справи до свого про­
вадження

Зразок постанови про закриття кримінальної справи у зв'язку із засто­суванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру

Зразок протоколу про ознайомлення з матеріалами справи неповно­
літнього, щодо якого винесено постанову про застосування примусових
заходів виховного характеру, а також його батьків або осіб, що їх замі­
нюють, та захисника

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у
разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за
відсутністю у діях особи складу злочину

Глава II. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО
СЛІДСТВА

Зразок постанови про виділення справи в окреме провадження ....

Зразки постанови про передачу кримінальної справи за підслідністю

Зразок заперечення па письмові вказівки прокурора

Зразок супроводжувальної прокурору при поданні заперечень на
письмові вказівки прокурора

Зразок заяви про самовідвід слідчого

Зразок постанови про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства і тримання обвинувачених під вартою ....

Зразок подання про продовження строків тримання обвинувачених
під вартою

Зразок постанови про створення групи слідчих

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому постанови про ство­
рення групи слідчих

Зразок постанови про зміну у групі слідчих

Зразок постанови про об'єднання кримінальних справ в одне про­
вадження

Зразок постанови про визнання юридичної особи цивільним відпо­
відачем

Зразок довіреності

Зразок заяви про визнання установи цивільним позивачем

Зразок заяви про визнання цивільним позивачем громадянина ....

Зразок постанови про визнання цивільним позивачем потерпілого ...

Зразок постанови про зміну суми заявленого цивільного позову ...

Зразок розписки про збереження речових доказів

Зразок постанови про відмову у визнанні цивільним позивачем ....

Зразок постанови про визнання особи потерпілим

Зразок постанови про визнання потерпілим близького родича осо­
би, яка загинула

Зразок постанови про визнання особи законним представником не­
повнолітнього потерпілого

Глава III. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ. ЗАСТОСУ­
ВАННЯ МІРИ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Зразок протоколу про забезпечення підозрюваному права на захист

Зразок протоколу про відмову від захисника

Зразок постанови про прийняття відмови від захисника

Зразок підписки про нерозголошенпя даних досудового слідства ...

Зразок протоколу про забезпечення обвинуваченому права на захист

Зразок постанови про притягнення особи як обвинуваченого

Зразок постанови про закриття справи у частині пред'явленого об­
винувачення

Зразок протоколу допиту обвинуваченого

Зразок повідомлення прокурору

Зразок постанови про відхилення відмови неповнолітнього обвину­
ваченого від захисника на досудовому слідстві

Зразок подання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту

Зразок подання про застосування до обвинуваченого запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту

Зразки повідомлення про арешт

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу особистої поруки

Зразок зобов'язання про особисту поруку

Зразок постанови про зміну запобіжного заходу

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу у вигляді
підписки про невиїзд

Зразок підписки про невиїзд

Зразок зобов'язання обвинуваченого з'являтися за викликом і пові­
домляти про зміну свого місця перебування

Зразок клопотання (заяви) слідчому щодо обрання стосовно обви­нуваченого (підозрюваного) запобіжного заходу у вигляді застави ....

Зразок постанови про застосування до обвинуваченого запобіжного
заходу у вигляді застави

Зразок зобов'язання обвинуваченого щодо внесення суми застави та
дотримання ним вимог ст. 154-1 КПК України

Зразок зобов'язання заставодавця

Зразок постанови про вжиття заходів щодо збереження майна та
житла ув'язненого

Зразок подання про вжиття заходів піклування щодо неповнолітніх
дітей заарештованого

Зразок повідомлення прокурору

Зразки повідомлень начальнику слідчого ізолятора

Зразок дозволу на побачення заарештованого з родичами

Зразок запиту на характеристику

Зразок запиту у психоневрологічний диспансер

--PAGE_BREAK--Глава IV. ПРОТОКОЛИ ДОПИТУ. ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАН­
НЯ ТА ОЧНОЇ СТАВКИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Зразок протоколу роз'яснення свідкові змісту ч. 1 ст. 63 Конституції
України ■

Зразок підписки особи, запрошеної до участі в процесі для роз'яс­
нення знаків німого або гліухого

Зразок протоколу допиту свідка

Зразок підписки перекладача

Зразок протоколу допиту свідка, який не володіє мовою, якою ве­
деться судочинство

Зразок постанови про привід свідка

Зразок протоколу очної ставки

Зразок клопотання про забезпечення заходів безпеки

Зразок протоколу оголошення і роз'яснення прав та обов'язків осо­
бі, щодо якої здійснюються заходи забезпечення безпеки

Зразок протоколу пред'явлення для впізнання особи поза її візуаль­
ним спостереженням

Зразки постанов про забезпечення конфіденційності даних про
особу

Зразок повідомлення начальнику адресного бюро

Зразок повідомлення начальнику паспортного відділу

Зразок повідомлення начальнику об'єднання електрозв'язку

Зразок протоколу пред'явлення особи для впізнання

Зразок протоколу пред'явлення фотографій особи для впізнання ...

Зразок довідки до протоколу впізнання

Зразок протоколу пред'явлення предметів для впізнання

Зразок протоколу пред'явлення трупа для впізнання

Зразок запиту па видачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Зразок рапорту про оплату праці перекладача

Зразок постанови про оплату праці перекладача

Зразок графіка затрат робочого часу під час роботи перекладача ...

Зразок постанови про відшкодування витрат спідку у зв'язку з його
явкою в органи досудового слідства

Глава V. ВИЇМКА, ОБШУК, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА
МАЙНО

Зразок постанови про проведення виїмки

Зразок протоколу виїмки

Зразок постанови про накладення арешту на майно з метою забезпе­
чення заявленого позову

Зразок постанови про накладення арешту на майно у зв'язку з мож­
ливою конфіскацією майна

Зразок протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису

Зразок подання до суду про накладення арешту на поштово-теле-
графну кореспонденцію та її виїмку

Зразок протоколу огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспон­
денції

Зразок постанови про скасування арешту па поштово-телеграфну
кореспонденцію

Зразок постанови про проведення обшуку за санкцією прокурора ..

Зразок постанови про проведення обшуку без санкції прокурора ...

Зразок повідомлення прокурору про проведений обшук

Зразки подання до суду про проведення обшуку

Зразок постанови слідчого про проведення обшуку без постанови суду

Зразок протоколу обшуку

Зразок протоколу обшуку особи на місці обшуку

Зразок протоколу обшуку особи у зв'язку із затриманням ЇЇ за підо­
зрою у вчиненні злочину

Зразок запиту до державного банку району

Зразок постанови про накладення арешту на грошовий вклад

Зразок постанови про накладення арешту на майно

Зразок протоколу про накладення арешту на майно

Зразок розписки про прийняття майна на зберігання

Зразок постанови про виключення майна із опису

Глава VI. ПРОТОКОЛИ ОГЛЯДУ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТА­НОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ, ОСВІДУВАННЯ ТА ЕКСГУМАЦІЇ

Зразок протоколу огляду місця події

Зразок протоколу відтворення обстановки та обставин події

Зразок протоколу огляду документа

Зразок протоколу огляду речових доказів

Зразок постанови про приєднання до кримінальної справи речових

доказів

Зразок постанови про проведення освідування

Зразок протоколу освідування

Зразок постанови про проведення ексгумації трупа

Зразок протоколу ексгумації трупа

Глава VII. ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

Коментар

Зразок постанови про призначення мистецтвознавчої експертизи ...

Зразок постанови про призначення трасологічиої експертизи слідів

знаряддя злочину

Зразок постанови про призначення трасологічної експертизи слідів
взуття

Зразок постанови про призначення трасологічиої експертизи (щодо
встановлення цілого по частинах)

Зразок постанови про призначення судово-технічної експертизи до­
кументів

Зразок постанови про призначення судово-медичної експертизи ...

Зразок постанови про призначення комплексної судово-медичної та
портретної експертизи

Зразок постанови про призначення фоноскопічиої експертизи

Зразок постанови про призначення дактилоскопічної експертизи ...

Зразок протоколу роз'яснення прав та обов'язків експерта

Зразок підписки про перозголошення даних досудового слідства ...

Зразок супроводжувальної

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого з постановою про
призначення експертизи та роз'яснення його прав

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого з матеріалами та
висновком експертизи

Зразок постанови про одержання зразків почерку для експертного
дослідження

Зразок протоколу одержання експериментальних зразків почерку
для експертного дослідження

    продолжение

--PAGE_BREAK--Глава VIII. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Зразок повідомлення про закриття справи

Зразок повідомлення потерпілому про закінчення досудового слідства

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудо­
вого слідства й ознайомлення з матеріалами справи

Зразок протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудо­
вого слідства

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення до­
судового слідства

Зразок протоколу ознайомлення обвинуваченого та його захисника
з матеріалами кримінальної справи

Зразок графіка ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників
з матеріалами справи

Зразок обвинувального висновку

Глава IX. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ АДВОКАТАМИ
В РАЗІ УЧАСТІ ЇХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Зразок клопотання слідчому про виконання слідчих дій

Зразок клопотання слідчому про закриття кримінальної справи ...

Зразок заперечення на порушення норм Конституції України, кримі­
нально-процесуального законодавства України та керівних постанов Пле­
нуму Верховного Суду України під час судового розгляду справи

Зразок апеляційної скарги на вирок суду

Зразок апеляційної скарги та доповнення до неї в порядку ст. 353
КПК України

ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕДМОВА

Хазін М. А., Бойко М. Д., Співак В. М.

Зразки кримінально-процесуальних документів (дізнання та досудове слідство).- К.: Атіка, 2006.- 236 с

Кримінальне судочинство є ефективним інструментом держав­ної охорони нрйв і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Значна роль у цьому відводиться органам дізнання та досудового слідства.

Від оперативності, повноти та юридичної грамотності складання процесуальних документів працівниками органів дізнання та досу­дового слідства залежать швидке і повне розкриття злочинів, ви­криття винних та притягнення їх до відповідальності. Отже, непра­вильне оформлення (без урахування чинного законодавства) про­цесуальних документів тягне за собою втрату доказів, порушення законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та юридич­них осіб, що не може мати жодного виправдання. Важливу роль у забезпеченні законності кримінального судочинства відіграє участь у ньому адвокатів.

Авторський колектив, створюючи цей посібник, ставив за мету надати допомогу молодим спеціалістам органів дізнання, слідчих апаратів різних відомств, а також адвокатам-початківцям у скла­данні кримінально-процесуальних документів.

В основу зразків кримінально-процесуальних документів покла­дено узагальнені матеріали з вивчення слідчої та судової практики. Зразки складено відповідно до вимог кримінально-процесуального права щодо змісту та форми відповідного документа з урахуванням змін та доповнень, внесених до законодавства України станом на 1 січня 2006 р.

ВВС

Відділ РАЦС

ГУМВС

ЖБК КпАП

кк кпк

Л-нт

мвс овс

П/полковник

РВВС

РУ ГУ МВС України

СпецРБУ

УТОГ

ЦК

ЦПК

м. Київ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Відділ внутрішніх справ Відділ реєстрації актів цивільного стану

Головне управління Міністерства внутрішніх справ Житлово-будівельний кооператив Кодекс про адміністративні право­порушення Кримінальний кодекс Кримінально-процесуальний кодекс Лейтенант

Міністерство внутрішніх справ Орган внутрішніх справ Підполковник

Районний відділ внутрішніх справ Районне управління Головного управ­ління Міністерства внутрішніх справ Спеціалізоване районне будівельне управління

Українське товариство глухих Цивільний кодекс Цивільно-процесуальний кодекс

Глава І ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ

ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Зразок протоколу про обставини вчиненого

злочину

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник Святошинського район­ного управління Головного управ­ління МВС України у м. Києві підполковник міліції

Підпис (Ковальчук П. П.) 15 квітня 2006 р. гербова печатка

ПРОТОКОЛ

про обставини вчиненого злочину, передбаченого ч. і ст. 185 КК України

15 квітня 2006 р.

Після вчинення крадіжки він із викраденим був затриманий пра­цівниками міліції. Викрадені гроші повернуті за належністю. В и кладене п ідтверджуєт ься:

Поясненням гр. Позіхайло Ольги Михайлівни (арк. маг. 5)
про те, що 6 квітня 2006 р., приблизно о 16-й годині, у відділі «Жі­
ноче взуття» київського універмагу «Україна» із господарської
сумки у неї було викрадено косметичку з грошима, чим завдано
шкоду на загальну суму 424 грн.

Поясненнями очевидців:

Колотухи Максима Романовича; Всевидющого Дмитра Остапо­вича; Дмитренка Миколи Миколайовича про те, що вони є праців­никами міліції і 6 квітня 2006 р. несли службу з охорони громад­ського порядку в універмазі «Україна», розташованому на пл. І Іере-моги у м. Києві. Приблизно о 16-й годині вони піднялися на другий поверх, де у відділі «Жіноче взуття» було багато покупців. Перебу­ваючи серед них, вони стали свідками, як один із чоловіків правою рукою витяг косметичку із господарської сумки незнайомої їм жін­ки. Вони затримали цього чоловіка. Ним виявився Шмиглов Григо­рій Омелянович, а жінка, у якої він викрав майно,- Позіхайло Оль­га Михайлівна (арк. мат. 6, 7, 8, 9).

3. Речовими доказами — косметичкою та грошима, що належать
гр. Позіхайло О. М., які були вилучені у Шмиглова Г. О., про що
складено протокол (арк. мат. 10).

Дані про особу правопорушника:

Прізвище, ім'я, по батькові: Шмиглов Григорій Омелянович

Дата і рік народження:13 квітня 1975 р.

Місце народження: м. Київ

Місце реєстрацій'

та проживання:м. Київ, вул. Партизанів, 15,

кв. ЗО, т.225-13-11

Партійність: безпарті йний

Освіта: середня

Місце роботи, посада, розмір заробітку.

Адреса місця роботи, не працює

№ телефону:

Сімейний стан, склад сім'ї, неодружений наявність неповнолітніх дітей:

раніше не судимий, до адмінвідповідальності не притягувався

паспорт серії СО, № 621111, виданий 20 травня 1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

Відношення до військового

обов'язку: військовозобов'язаний

Дані про працездатність: працездатний

Зобов'язання про явку

в орган дізнання та суд:відібрано 11 квітня 2006 р.

До протоколу додаються:

Матеріали на 22 арк.

Речовий доказ — вилучена косметичка.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Довідка

Гроші в сумі 420 грн. повернуті гр. Позіхайло О. М., розписка про їх отримання міститься в матеріалах справи.

арк. мат. 15

Список осіб, які підлягають виклику до суду:

1. Шмиглов Григорій Омелянович, мешкає за адресою: 03141,
м. Київ, вул Партизанів, 15, кв. ЗО

арк. мат. 12, 16.

2. Позіхайло Ольга Михайлівна, мешкає за адресою: 06113, Київ­
ська обл., Васильківський р-н, с. Барахти, вул. Гоголя, 12

арк. мат. 5.

3. Колотуха Максим Романович, мешкає за адресою: 03125,
м. Київ, вул. Просвіти, 7 (гуртожиток), кім. 17

арк. мат. 6-7.

4. Всевидющий Дмитро Остапович, мешкає за адресою: 03125,
м. Київ, вул. Просвіти, 7 (гуртожиток), кім. 17

арк. мат. 8.

5. Дмитренко Микола Миколайович, мешкає за адресою: 252013, м. Київ, вул. Совкова, 4, кв. 35


арк. мат. 9


Додаток:


Протокол про вчинення злочину гр. Шмигловим Г. О. на 3 арк. та матеріали перевірки на 22 аркушах (усього 25 арк.). Речові дока­зи — косметичка гр. Позіхайло О. М.


Підпис особи,

яка склала протокол:

15 квітня 2006 р.

Інспектор дізнання/

капітан міліції

Підпис (Шовковий В. В.)

Начальник Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковник міліції

Підпис (Ковальчук П. II.)

З протоколом та матеріалами на 22 арк. ознайомлений. Допов­нень та клопотань не маю.

15 квітня 2006 р.Підпис (Шмиглов Г. О.)

Додаток: провадження за протокольною формою до судової під­готовки матеріалів відповідно до ст. 425 КПК України здійснюєть­ся у справах про злочини, передбачені частиною 1 статті 133, стат­тею 164, частиною 1 статті 185, частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 188, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 194, частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247, частиною 1 статті 248, частиною 1 статті 249, статтею 250, частиною 1 стат­ті 296, статтею 395 КК України.

Зразок супроводжувальної прокурору

при направленні протоколу та матеріалів

про вчинення злочину при протокольній

формі досудової підготовки матеріалів

Прокурору Шевченківського району м. Києва, раднику юстиції В. В. Коваленко м. Київ, вул. Гончара, 25

Відповідно до вимог ст. 426 КПК України направляю протокол про обставини вчиненого злочину гр. Шмигловим Григорієм Оме­ляновичем з матеріалами перевірки для порушення кримінальної справи та направлення справи до суду.

Примітка. Відповідно до ст. 430 КПК України прокурор визнав­ши матеріали про злочин, достатніми для розгляду в судовому засі­данні, виносить постанову про порушення кримінальної справи, обирає щодо правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає обвинувальний висновок та направляє справу до су­ду або повертає матеріали для провадження досудового слідства, а в разі відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмов­ляє в ЇЇ порушенні.

(У редакції Закону України від 21.06.2001 р. № 2533-Ш)

ПРОТОКОЛ

роз'яснення особі змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України

6 квітня 2006 р.. м. Київ

Інспектор дізнання Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Шовковий В. В. відповідно до ст. 85 КПК України в приміщенні РУ склав цей протокол про те, що в період з 17-ї до 17-ї год. 15 хв. у кабінеті дізнавача роз'яснив гр. Шмиглову Григорію Омеляновичу зміст ч. 1 ст. 63 Конституції України.

Гр. Шмиглову Г. О. роз'яснено, що він відповідно до ч. 1 ст. 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати по­яснення щодо себе, своїх батьків, дружини (чоловіка), дітей, рідних братів і сестер, діда, баби, внуків.

Ознайомившись із змістом ч. 1 ст. 63 Конституції України гр. Шмиг­лов Г. О. заявив, що згоден давати пояснення відносно своїх дій.

Протокол мною прочитаний, записано вірно.

Громадянин підпис (Шмиглов Г. О.)

Протокол склав інспектор дізнання Шовковий В. В.

    продолжение
--PAGE_BREAK--Примітка. Відповідно до ст. 63 Конституції України особам, які вчинили правопорушення, повинно роз'яснюватись їх право давати пояснення щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів.

Ст. 32 КПК України роз'яснює, що близькими родичами є бать­ки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки.

Зразок зобов'язання правопорушника

з'являтися на виклики органів дізнання

та суду, повідомляти про переміну місця

проживання

■:

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

м. Київ6 квітня 2006 р.

Я, Шмиглов Григорій Омелянович, що мешкає у м. Києві по вул. Партизанів, 15, кв. ЗО, у зв'язку з вчиненням крадіжки індиві­дуального майна гр. Позіхайло Ольги Михайлівни, про що є відпо­відні матеріали і відповідно до ч. 2 ст. 426 КПК України зобов'язуюсь своєчасно з'являтись на виклики органу дізнання, прокурора і суду, а у випадку зміни свого місця проживання терміново повідомлю про це.

Правопорушник

Підпис (Шмиглов Г. О.)

Зразок вимоги про наявність або відсутність

судимостей за матеріалами провадження

протокольної форми

Виконується поза чергою з по­верненням протягом двох діб Інформаційне бюро МВС України м. Київ, вул. Богомольця, 13

ВИМОГА

про наявність або відсутність судимостей за матеріалами провадження протокольної форми

На гр. Шмиглова Григорія Омеляновича, 13 квітня 1975 р. на­родження, який зареєстрований та мешкає у м. Києві, вул. Партиза­нів, 15, кв. ЗО.

Відповідь прошу направити за адресою: м. Київ, вул. Борулі, 15, Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Начальник Святошинського РУ ГУ МВС

України у м. Києві підполковник міліції Підпис (Ковальчук П. П.)

Зобов'язання прийняв інспектор дізнання Святошинського РУ ГУ управління МВС У

Підпис (Шовковий В. В.)

Зразок протоколу заяви про скоєння злочину

ПРОТОКОЛ

заяви про скоєння злочину

м. Київ

Примітка. Окрім зобов'язання та вимоги про наявність або від­сутність судимості відповідно до ст. 426 КПК України до протоко­лу додаються пояснення правопорушника, очевидців та інших осіб, характеристики з місця роботи, місця проживання або навчання правопорушника та інші матеріали, які мають значення для розгля­ду справи у суді.

З квітня 2006 р.

Ст. оперуповноважений відділу карного розшуку Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Гринько А. А. відпо­відно до вимог статей 95, 97 КПК України прийняв усне повідом­лення про скоєння злочину від Петренка Івана Васильовича, ЗО січня 1976 р. народження, уродженця с Пінчуки Васильківсько­го р-ну Київської обл., українця, безпартійного, що зареєстрований та мешкає за адресою: м. Київ, вул. Індустріальна, 301, кв. 10, пра­цює слюсарем на заводі «Ремточмеханіка», який пред'явив військо­вий квиток серії Н7, № 254520, виданий 20.02.1994 р. військкома­том Васильківського району Київської обл.

Гр. Петренко І. В., попереджений про кримінальну відповідаль-

ність за ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочинч/.

Підпис (Петренко І. В.)

Гр. Петренко І. В. заявив:

Сьогодні, 3 квітня 2006 р., я отримав на заводі заробітну плату у сумі 655 грн. о 16-й годині ЗО хв, після закінчення робочого дня я пі­шов до універмагу, що розташований на пр. Перемоги, 60, щоб купити собі туфлі. В універмазі, поблизу секції «Чоловіче взуття», було багато людей, і я постійно перевіряв наявність грошей, щі зна­ходилися в портмоне у правій боковій зовнішній кишені куртки. Коли підійшла моя черга, я приміряв туфлі і вирішив їх купити. Пі­дійшовши до каси, щоб розрахуватися за покупку, я виявив відсут­ність портмоне з грошима і зрозумів, що їх у мене викрали. Це ста­лося близько 17-ї години. У мене вкрадено портмоне вартістю 25 грн. та гроші в сумі 655 грн., всього на суму 680 грн. Хто вчинив крадіжку мені невідомо.

Протокол мною прочитаний,

з моїх слів записано правильно Підпис (Петренко І. В.)

Протокол заяви склав
ст. оперуповноважений майор міліції Підпис (Гринько А. А.)

адресою. Три місяці я не працюю у зв'язку з відсутністю роботи. Дружина також не працює, оскільки доглядає за малолітніми діть­ми. Вважаючи своє становище безвихідним, я вирішив вчинити крадіжку продовольчих товарів з магазину. З цією метою ЗО січня поточного року, в 0 год. 25 хв я підійшов до гастроному № 36 рай-гастрономторгу Харківського р-ну м. Києва і за допомогою лома, якого взяв з протипожежного щита у приміщенні гастроному, зір­вав навісний замок на дверях і зайшов до гастроному. Перебуваючи кілька хвилин у гастрономі, я подумав, що свій матеріальний стан шляхом крадіжки не поліпшу і вирішив відмовитись від задумано­го. Нічого не викравши, я вийшов з гастроному, зателефонував за тел. «02», і сповістив міліцію, що хтось проник у гастроном. Доче­кавшись за сусіднім будинком приїзду працівників міліції, я пішов додому.

Про вчинене розповів дружині і за її порадою прийшов до міліції з повинною. Раніше я ніяких злочинів не вчиняв і в майбутньому вчиняти їх не буду.

Протокол мною прочитаний,
з моїх слів записано правильно. Підпис (Кравченко П. В.)

Старший оперуповноважений відділу карно­
го розшуку Харківського РУ ГУ МВС Украї­
ни у м. Києві майор міліції Підпис (Кириченко М. Д.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок протоколу явки з повинною

ПРОТОКОЛ

явки з повинною

м. Київ ЗО січня 2006 р.

Старший оперуповноважений відділу карного розшуку Харків­ського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Киричен-ко М. Д. відповідно до ст. 96 КПК України прийняв усну заяву від гр. Кравченка Петра Васильовича, 10 квітня 1978 р. народження, уродженця с. Скригалівка Васильківського р-ну Київської обл., ук­раїнця, який зареєстрований та мешкає у м. Києві по вул. Чорново-ла, 8, кв. 250, тимчасово не працює, для посвідчення своєї особи пред'явив паспорт серії СО, № 343421, виданий 15 листопада 1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Кравченко заявив: «Я мешкаю разом з дружиною Кравчен­ко О. П. та двома неповнолітніми дітьми за вищевказаною мною

Зразок постанови про порушення кримінальної справи та прийняття її до провадження

ПОСТАНОВА

про порушення кримінальної справи та прийняття її до провадження

м. Київ 5 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України у м. Києві л-нт міліції Вітошенко А. А., розглянувши заяву гр. Пет­ренка І. В. від 3 квітня 2006 р. про крадіжку грошей та матеріали пе­ревірки

встановив:

З квітня 2006 р., близько 17-ї години у приміщенні універмагу, розташованого по пр. Перемоги, 60 у м. Києві невстановлена особа таємно викрала у громадянина Петренка І. В. портмоне вартістю

25 грн. та гроші в сумі 655 гри., а всього на суму 680 грн. Враховую­чи, що гр. Петренко І. В. утримує дружину, яка не працює, та двох малолітніх дітей і окрім заробітної плати, яка становить 670 грн. на місяць, інших джерел для існування не має, завдана йому шкода є значною.

Враховуючи, що в представлених матеріалах містяться достатні дані, які свдчать про наявність ознак злочину, керуючись п 1 ст 94 ст. 98 та ч. 2 ст. 113 КПК України,

постановив:

Порушити кримінальну справу за фактом таємного викраден­
ня індивідуального майна гр. Петренка І. В. за ознаками злочину,
передбаченого ч. З ст. 185 КК України.

Кримінальну справу прийняти до провадження та приступити
до розслідування.

Копію даної постанови направити прокуророві Печерського
р-ну м. Києва.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ

МВС України у м. Києві лейтенант міліції Підпис (Вітошенко А. А.)

Зразок постанови про порушення кримінальної

справи і доручення розслідування справи

кільком слідчим

ПОСТАНОВА

про порушення кримінальної справи і доручення розслідувати справу кільком слідчим

20 січня 2006 р.

Заступник начальника Дарницького РУ зі слідства ГУ МВС України у м. Києві підполковник міліції Шерстюк В. Г., розгля­нувши матеріали, що надійшли з відділу державної служби бо­ротьби з економічною злочинністю цього ж управління, про розкрадання державного майна в спецРБУ Дарницького району м. Києва,

встановив:

Начальник спецРБУ Шрамов Е. В. за попередньою змовою з го­ловним бухгалтером Білою Н. К, майстрами Костюком В. П. та Пін-чуком Н. І., зловживаючи своїм службовим становищем, система-

тично протягом 2005 р. приписували обсяги виконаних робіт, одер­жані за рахунок приписок будівельні матеріали реалізовували, а гроші привласнювали.

Проведеною документальною ревізією встановлено нестачу бу­дівельних матеріалів на суму 150 200 грн.

Окрім цього, зазначеними майстрами протягом серпня — верес­ня 2005 р. табелювалась неіснуюча бригада мулярів у кількості де­сяти чоловік, а незаконно нараховані як заробітна плата гроші в сумі 11 115 грн. одержали майстри і розподілили між собою та начальником спецРБУ і головним бухгалтером.

Таким чином матеріали перевірки містять дані, які свідчать, що начальник спецРБУ Шрамов Е. В., головний бухгалтер Біла Н. К., майстри Костюк В. П. та Пінчук Н. 1. шляхом зловживання службо­вим становищем вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК Ук­раїни.

Згідно зі ст. 112 КПК України щодо таких злочинів проваджен­ня досудового слідства обов'язкове.

Приймаючи до уваги, що кримінальна справа буде об'ємною, а процес слідства складним у зв'язку з необхідністю проведення контрольного вимірювання будівництва на 15 об'єктах, проведен­ням будівельних та бухгалтерських експертиз, допитів значної кіль­кості свідків тощо, а також керуючись п. 5 ст. 94, статтями 98, 112 та 1141 КПК України,

постановив:

Порушити кримінальну справу за фактом розкрадання дер­
жавного майна громадянами Шрамовим Е. В., Білою Н. К., Костю­
ком В. П. та Пінчуком Н. І. в спецРБУ Дарницького р-ну м. Києва
за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Доручити провадження досудового слідства по даній кримі­
нальній справі ст. слідчому слідчого відділу Дарницького РУ ГУ
МВС України у м. Києві підполковнику міліції Чугунову М. В. та
слідчим цього самого відділу ст. л-нту міліції Клименку О. Р. і капі­
тану міліції Хмарі В. Г.

Керівництво діями групи слідчих покласти на підполковника
міліції Чугунова М. В.

Копію цієї постанови направити прокуророві Дарницького ра­
йону м. Києва.

Заступник начальника Дарницького РУ зі слідства підполковник міліції

Примітка. Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу має бути порушено щодо цієї особи (ч. 2 ст. 98 КПК України). Відповід­но до ст. 119 КПК України старший слідчої групи приймає кримі­нальну справу до свого провадження. Постанова про призначення в справі декількох слідчих оголошується обвинуваченому, про що складається протокол або робиться примітка на постанові. .

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про прийняття кримінальної справи до свого провадження

ПОСТАНОВА

про прийняття кримінальної справи до свого провадження

м. Київ23 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві підполковник міліції Чугунов М. В., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 01-1239, порушену за фактом розкра­дання державного майна в спецРБУ Дарницького р-ну м. Києва за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

20 січня 2006 р. заступник начальника Дарницького РУ зі слід­ства ГУ МВС України у м. Києві підполковник міліції Шер-стюк В. Г., порушив зазначену кримінальну справу.

Беручи до уваги, що досудове слідство за кримінальною справою № 01-1239 доручено групі слідчих, старшим якої призначено мене, керуючись ст. 113 КПК України,

постановив:

Кримінальну справу № 01-1239 прийняти до свого прова­
дження.

Копію постанови направити прокурору Дарницького району
м. Києва.

Ст. слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві підполковник міліції

Примітка: копія постанови про прийняття справи до свого про­вадження слідчим протягом доби надсилається прокуророві.

Зразок постанови про закриття кримінальної

справи у зв'язку із застосуванням

до неповнолітнього примусових заходів

виховного характеру

«ЗГОДЕН»

Прокурор Шевченківського райо­ну м. Києва молодший радник юстиції

В. А. Шкапенко 31 березня 2006 р.

ПОСТАНОВА

про закриття кримінальної справи у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру

м. Київ31 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Колотуха А. П., розглянувши матері­али кримінальної справи №8-1625 про вчинення неповнолітнім Карпенком О. Г. суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 128 КК України,

встановив:

20 лютого 2006 р. під час перерви, приблизно о 12-й годині 30-ть хвилин учень 10-6 класу середньої школи № 34 м. Києва Карпенко О. Г., 15 грудня 1989 р. народження, у спортивному залі школи, розташованої за адресою: 02178, м. Київ, вул. Щербакова, 15-в, умисно наніс своєму однокласникові удар кулаком правої руки в обличчя, від чого той упав на металеву штангу, яка розта­шовувалась поруч. Під час падіння Поляков В. С ударився голо­вою об штангу внаслідок чого йому були заподіяні згідно з ви­сновком судово-медичної експертизи тілесні ушкодження серед­ньої тяжкості.

За фактом заподіяння Полякову В. С тілесних ушкоджень се­редньої тяжкості 26 лютого 2006 р. слідчим відділом Шевченків­ського РУ ГУ МВС України у м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України.

Досудовим слідством встановлено таке: Карпенко О. Г. та Поля­ков В. С. перебували у поганих стосунках з приводу того, що Поля­ков В. образив знайому Карпенка О. 20 лютого 2006 р. під час пере­рви, Карпенко став вимагати від Полякова, щоб той вибачився

перед його знайомою, на що Поляков В. заявив, що вибачатися не буде. Після цього Карпенко і наніс йому удар в обличчя.

Слідством встановлено, що умисел Карпенка О. був спрямова­ний не на заподіяння Полякову В. тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а на заподіяння йому фізичного болю. У зв'язку з чим дії Карпенка О. було перекваліфіковано згідно зі ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

21 березня 2006 р. Карпенку О. було пред'явлено обвинувачення у вчиненні ним злочину, передбаченого ст. 128 КК України. Допита­ний в якості обвинуваченого у злочині, передбаченому ст. 128 КК України Карпенко О. вину визнав повністю і показав, що 20 лютого 2006 р. Поляков образив його дівчину Павленко Валентину. На його вимогу попросити пробачення у Валентини Поляков відмовився. На великій перерві вони вдвох з Поляковим пішли у спортивний зал школи, де він удруге запропонував Полякову вибачитися перед Пав­ленко В. Поляков категорично відмовився від цього. Тоді він кула­ком правої руки ударив його в обличчя. Поляков упав і головою вда­рився об металеву штангу, яка лежала на підлозі спортивного залу. Він не хотів завдавати Полякову тілесних ушкоджень середньої тяж­кості і не розраховував, що Поляков впаде від нанесеного ним удару.

а. с. 43-44

Допитаний в якості потерпілого Поляков В. С повністю підтвер­див покази обвинуваченого.

а. с. 41-42

Допитана в якості свідка Павленко Валентина Петрівна показа­ла, що дійсно 20 лютого 2006 р., ЇЇ образив Поляков В. С і це стало причиною того, що Карпенко О. у спортивному залі вдарив його в обличчя.

а. с. 28.

Факт образи Павленко Валентини підтвердили під час допиту і свідки Кривцов Олег Миколайович і Кушнір Ольга Григорівна.

а. с. 24, 25

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи Полякову Віктору Сергійовичу завдано тілесні ушкодження середньої тяж­кості у вигляді струсу головного мозку, з приводу чого він перебу­вав на стаціонарному лікуванні.

а. с. 20-21.

За місцем проживання та навчання Карпенко О. Г. характеризу­ється позитивно, раніше до адміністративної та кримінальної відпо­відальності не притягувався.

а. с. 33, 34, 35.

Карпенко О. Г. на обліку в інспекції у справах неповнолітніх за місцем проживання не перебуває і його виправлення можливе без застосування покарання.

а. с. 41

Суспільно небезпечне діяння, яке вчинив Карпенко О. Г., перед­бачене ст. 128 КК України і відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, є невеликої тяжкості. Кримінальна відповідальність за необережне нанесення тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень не передбачає позбавлення волі.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 97 КК України, ст. 9 КПК України,

постановив:

Кримінальну справу № 8-1625 за обвинуваченням неповноліт­
нього Карпенка Олега Григоровича у вчиненні злочину, передбаче­
ного ст. 128 КК України, 15 грудня 1989 р. народження, уродженця
м. Києва, українця, учня 10-го класу середньої школи № 34 м. Киє­
ва, який зареєтрований та проживає за адресою: 03155, м. Київ,
вул. Щербакова, 17, кв. 34, раніше не судимого, закрити.

Кримінальну справу направити до суду для застосування до
неповнолітнього Карпенка Олега Григоровича примусових заходів
виховного характеру.

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Колотуха А. П.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--СПИСОК

осіб, які підлягають виклику до судового засідання

Особа, яка вчинила злочин — Карпенко Олег Григорович, заре­єстрований та проживає: 03155, м. Київ, вул. Щербакова, 17, кв. 34.

а. с. 43-44

Потерпілий: Поляков Віктор Сергійович, зареєстрований та проживає: 03155, м. Київ, вул. Щербакова, 11, кв. 10.

' а. с. 41-42 Свідки:

1. Павленко Валентина Петрівна, зареєстрована та проживає:
03155, м. Київ, вул. Щербакова, 11, кв. 13.

а. с. 28

2. Кривцов Олег Миколайвич, зареєстрований та проживає:
03155, м. Київ, вул. Салютна, 9, кв. 11.

а. с. 24, 25

3. Кушнір Ольга Григорівна, зареєстрована та проживає: 03155, м. Київ, вул. Естонська, 31, кв. 40.

а. с. 25

Законний представник неповнолітнього Карпенка О.- Карпенко Григорій Остапович, зареєстрований та проживає: 03155, м. Київ, вул. Щербакова, 17, кв. 34.

а. с. 37

Законний представник неповнолітнього потерпілого Поляко­ва В. — Поляков Сергій Володимирович, зареєстрований та прожи­ває: 03155, м. Київ, вул. Щербакова, 11, кв. 10.

а. с. 39

Захисник — Кравченко Микола Васильович, зареєстрований та проживає: 01135, м. Київ, вул. Лугова, 17, кв. 34.

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Колотуха А. П.)

«ЗГОДЕН»

Прокурор Шевченківського ра­йону м. Києва молодший радник юстиції

В. А. Шкапенко 1 березня 2006 р.

ПОСТАНОВА

про закриття кримінальної справи у зв'язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру

м. Київ1 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Колотуха А. П., розглянувши матері­али кримінальної справи № 8-1624 про вчинення неповнолітнім Петренком О. Г. суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 лютого 2006 р. приблизно о 15-й годині в універмазі, що роз­ташований по вул. Коротченка, 28 у м. Києві, неповнолітній Пет­ренко О. Г. умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства за­володів грошима гр. Павлова О. І. в сумі 450 грн. за таких обставин.

20 лютого 2006 р. близько 15-ї години Петренко О. Г. при прода­жі Павлову О. І. за 450 грн. жіночої шапки із хутра норки, зловжи­ваючи довір'ям останнього, замінив її на чоловічу шапку із штуч-

ного хутра вартістю 25 грн., чим вчинив суспільно небезпечне діян­ня, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по справі неповнолітній Петренко О. Г. показав, що він проживає разом із своєю матір'ю — Петренко Галиною Петрів­ною, яка через хворобу в даний час не працює. Оскільки грошей для придбання ліків у них не було, то 20 лютого 2006 р. мати попроси­ла його продати її нову норкову шапку. З цією метою він поїхав до універмагу, що розташований по вул. Коротченка, 28. Разом із шап­кою матері він взяв і свою шапку із штучного хутра вартістю 25 грн. Покупців на ці шапки не було. Перед тим, як повернутися додому, він ще раз підійшов до відділу «Жіночі головні убори» і випадково став свідком розмови одного покупця з продавцями. Покупець шу­кав для своєї дружини норкову шапку. Оскільки цей покупець перебував у нетверезому стані, він вирішив обманути його. Запро­понував йому шапку із хутра норки за 450 грн., а коли той став ді­ставати гроші, замінив шапку із хутра норки на шапку із штучного хутра. Чоловік передав йому 450 грн., а сам не розгортаючи паперу, в який була загорнута шапка із штучного хутра, пішов. Під час роз­мови він також назвав чоловікові своє прізвище та ім'я та розповів, що його мама хворіє.

Шапка була єдиною цінною річчю матері і він пожалів її прода­вати, а шахрайство вчинив з метою придбання ліків.

а. с. 17-19

Допитаний по справі в якості потерпілого Павлов О. І. показав, що 20 лютого 2006 р. він з метою придбати своїй дружині подару­нок — шапку із хутра норки приїхав до універмагу, розташованого по вул. Коротченка, 28. У відділі «Жіночі головні убори» необхідної йому шапки не було. Його розмову з продавцями випадково почув хлопець, який запропонував придбати йому нову жіночу шапку із хутра норки. Хлопець пояснив, що шапка належить його матері, яка хворіє і вони вимушені продати цю шапку для придбання ліків. Він оглянув шапку і вирішив її купити. Поки він діставав гроші, хло­пець загорнув шапку у папір і поклав її до своєї сумки. Він передав хлопцеві гроші в сумі 450 грн. і той віддав йому загорнуту у папір шапку. Він вірив, що хлопець його не обманює, оскільки той назвав своє прізвище Петренко Олег.

Дома, у пакунку, який передав йому Петренко О., він виявив чо­ловічу шапку із штучного хутра вартістю 25 грн.

а. с. 23-24

Законний представник неповнолітнього — Петренко Галина Пет­рівна показала, що в даний час вона не працює через захворювання

на цукровий діабет. Проживає вона із сином Петренко О. Г., 15 бе­резня 1990 р. народження. 20 лютого 2006 р. вона попрохала сина продати її нову шапку із хутра норки, оскільки їй потрібні гроші на придбання ліків. Близько 17-ї години син повернувся додому. По­вернув їй шапку і пояснив, що продавати її не став, оскільки пози­чив 450 грн. у знайомих.

а. с. 20-21

Вина Петренка О. Г. підтверджується речовими доказами — шап­кою із штучного хутра, вилученою у потерпілого Павлова О. І. та шапкою із хутра норки, вилученою у свідка Петренко Г. П.

а. с. 22, 23

протоколами впізнання зазначених шапок потерпілим Павло-вим О. І. та свідком Петренко Г. П.

а. с. 24, 25

протоколом впізнання потерпілим Павловим О. І. неповноліт­нього Петренка О., як того хлопця, який обманув його і продав йому за 450 грн. замість шапки із хутра норки шапку із штучного хутра.

а. с. 31

Допитана як свідок Шевченко В. А. показала, що вона є класним керівником 9-го класу середньої школи № 296 м. Києва, де навча­ється Петренко О. Г. За час навчання він проявив себе як здібний учень, порушень дисципліни не допускав. Він проживає разом із матір'ю, яка хворіє. Олег допомагає матері в домашніх справах, а під час канікул влаштовується на різні роботи, щоб допомогти сім'ї ма­теріально.

а. с. 32

За місцем проживання Петренко О. Г. характеризується пози­тивно, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальнос­ті не притягувався.

а. с. 33, 34

Шкода, завдана потерпілому Павлову О. І. суспільно небезпеч­ними діями Петренка О. Г., відшкодована повністю.

а. с. 35

Петренко О. Г. на обліку в інспекції у справах неповнолітніх за місцем проживання не перебуває.

" а. с 41

Суспільно небезпечне діяння, яке вчинив Петренко О. Г., перед­бачене ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) і відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості. Кримінальна від­повідальність за шахрайство згідно із ст. 22 КК України настає з 16-річного віку.

Беручи до уваги, що на час його вчинення Петренко О. Г. не до-сяг віку, з якого, настає кримінальна відповідальність за шахрай­ство, керуючись статтями 7-3, 130 КПК України,

постановив:

Кримінальну справу № 8-1624 відносно Петренка Олега Гри­
горовича, 15 березня 1990 р. народження, уродженця м. Києва,
українця, учня 9-го класу середньої школи № 296 м. Києва, який за­
реєстрований та проживає за адресою: 03155, м. Київ, вул. Шолохо­
ва, 17, кв. 34, раніше не судимого, закрити.

Кримінальну справу направити до суду для застосування до
неповнолітнього Петренка Олега Григоровича примусових заходів
виховного характеру.

Ст. слідчий

Підпис (Колотуха А. П.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--СПИСОК осіб, які підлягають виклику до судового засідання

1.Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння — неповно­
літній Петренко Олег Григорович, зареєстрований та проживає:
03155, м. Київ, вул. Шолохова, 17, кв. 34.

а. с. 17-19

2. Потерпілий Павлов Олександр Іванович, зареєстрований та
проживає: 02344, м. Київ, вул. Польова, 8, кв. 13.

" а. с. 23-24

3. Законний представник неповнолітнього — Петренко Галина
Петрівна, зареєстрована та проживає: 03155, м. Київ, вул. Шолохо­
ва, 17, кв. 34.

а. с. 20-21

4. Захисник — Кравченко Микола Васильович, зареєстрований
та проживає 01135, м. Київ, вул. Лугова, 17, кв. 34.

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Колотуха А. П.)

Примітка: у випадках звільнення від кримінальної відповідаль­ності і застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку притягнення їх до кримінальної відповідальності, обвинувачення їм не пред'являється. Якщо ж звільняються від кримінальної відповідальності неповнолітні, які досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність із засто-

суванням до них примусових заходів виховного характеру, їм, від­повідно до вимог ст. 9 КПК України, повинні пред'являтися обви­нувачення.

Зразок протоколу про ознайомлення

з матеріалами справи неповнолітнього, щодо

якого винесено постанову про застосування

примусових заходів виховного характеру,

а також його батьків або осіб, що їх

замінюють, та захисника

ПРОТОКОЛ

про ознайомлення з матеріалами справи

м. Київ 1 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Колотуха А. П., керуючись ст. 85 КПК України відповідно до вимог ч. 2 ст. 7-3 КПК України, в кабінеті слідчого пред'явив неповнолітньому Петренку О. Г., його матері Петренко Г. П. та його захисникові Кравченку М. В. для ознайом­лення матеріали кримінальної справи № 8-1624 у підшитому і про­нумерованому вигляді в одному томі на 56 аркушах.

Неповнолітній Петренко О. Г, його мати Петренко Г. П. та за­хисник Кравченко М. В. у період з 11-ї години ЗО хв до 13-ї години ознайомилися з матеріалами кримінальної справи № 8-1624.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, неповноліт­ній Петренко О. Г. заявив, що з матеріалами справи ознайомився за допомогою захисника в повному обсязі, заяв і клопотань не маю.

Підпис (Петренко О. Г.)

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, Петрен­ко Г. П. заявила, що з матеріалами справи ознайомилася в повному обсязі, заяв і клопотань не маю.

Підпис (Петренко Г. П.)

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, захисник Кравченко М. В. заявив, що з матеріалами кримінальної справи ознайомився в повному обсязі, заяв і клопотань не маю.

Підпис (Кравченко М. В.)

Протокол прочитаний вголос, записано вірно.

Неповнолітній Підпис (Петренко О. Г.)

Мати неповнолітнього Підпис (Петренко Г. П.)

Захисник Підпис (Кравченко М. В.)

Ст. слідчий
майор міліції ' Підпис (Колотуха А. П.)

Зразок постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник Харківського район­ного управління Головного управ­ління МВС України у м. Києві полковник міліції

Підпис (А. В. Усов) ЗО січня 2006 р.

ПОСТАНОВА

про відмову в порушенні кримінальної справи

м. Київ 8 лютого 2006 р.

Ст. оперуповноважений відділу карного розшуку Харківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Кириченко М. Д., роз­глянувши матеріали перевірки за фактом замаху на крадіжку чужо­го майна гр. Кравченко П. В.,

встановив:

ЗО січня 2006 р. в 00 год. 25 хв у чергову частину Харківського РУ ГУ МВС України у м. Києві за тел. «02» зателефонував невідо­мий і повідомив, що в приміщення гастроному № 36 райгастроном-торгу Харківського району м. Києва, розташованого по вул. В. Ва-силевської, 7 проникла стороння особа.

Для перевірки цього повідомлення до зазначеного гастроному була направлена оперативна група у складі оперуповноваженого карного розшуку л-нта міліції Вітченка А. Б. та дільничного інспек­тора міліції л-нта міліції Попова К. Г. Ними було виявлено відсут­ність замка на вхідних дверях гастроному. На момент перевірки сторонніх осіб у магазині не виявлено.

Як пояснили директор гастроному Хмара М. В. та продавці Хар-

чєнко В. П., Костюк В. Г., ЗО січня 2006 р. о 20-й годині вони замкну­ли вхідні двері гастроному на навісний замок і розійшлися по до­мівках. 31 січня 2006 р. о 7-й годині ранку їх викликали на роботу в зв'язку з крадіжкою з гастроному. Прибувши на роботу, вони поба­чили, що замок на дверях магазину відс\'тній. Разом з працівника­ми міліції зайшли до магазину і повністю оглянули торговий зал та підсобні приміщення. Переконавшись, що з магазину нічого не ви­крадено, вони про це повідомили працівників міліції.

31 січня 2006 р. до Харківського РУ ГУ МВС України у м. Києві прийшов повинитися гр-н Кравченко П. В. Він пояснив, що ЗО січня 2006 р. в нічний час мав намір вчинити крадіжку продовольчих това­рів із гастроному № 36 по вул. В. Василевської, 7 у м. Києві. З метою вчинення крадіжки він зірвав замок на вхідних дверях і ввійшов до гастроному. Перебуваючи в гастрономі, він уявив можливі наслідки у випадку затримання і відмовився від вчинення крадіжки. Повернув­шись додому, розповів дружині про те, що сталося.

Кравченко О. П. пояснила, що ЗО січня 2006 р. пізно вночі додому прийшов її чоловік Кравченко П. В. Він був дуже схвильований, блі­дий. На її запитання, чому він так пізно повернувся додому і що ста­лося, він відповів, що хотів вчинити крадіжку продовольчих товарів із гастроному № 36. Після проникнення до гастроному йому стало страшно, що його можуть затримати, і він не захотів вчиняти крадіж­ку. Оскільки чоловік всю ніч не спав через вчинене, то вона поради­ла йому піти до районного управління міліції і про все розповісти.

Згідно з довідкою Харківського райгастрономторгу, із гастроно­му № 36 по вул. В. Василевської, 7 товаро-матеріальних цінностей не викрадено і матеріальної шкоди не завдано.

Оскільки Кравченко П. В. добровільно відмовився на стадії за­маху від доведення крадіжки до кінця і в його діях відсутній склад будь-якого іншого злочину, тому на підставі ст. 17 КК України він не несе кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 2 ст. 6 КПК України,

постановив:

В порушенні кримінальної справи стосовно Кравченка Петра
Васильовича відмовити за відсутністю в його діях складу злочину.

Про прийняте, рішення повідомити директора Харківського
райгастрономторгу м. Києва.

Ст. оперуповноважений відділу карного роз­
шуку Харківського РУ ГУ МВС України
у м. Києві майор міліції Підпис (Кнричеико М. Д.)

Л прийнятим рішенням погоджуюсь.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Начальник відділу карного розшуку Харків­ського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор

М|'"ціїПідпис (А. В. Дубов)

8 лютого 2006 р.

Зразок постанови про відмову в порушенні

кримінальної справи за відсутністю

у діях особи складу злочину

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник Старокиївського ра­йонного управління Головного уп­равління МВС України у м. Києві полковник міліції

Підпис (Г. В. Ребров) 20 лютого 2006 р.

ПОСТАНОВА

про відмову в порушенні кримінальної справи

м— Київ20 лютого 2006 р.

Оперуповноважений відділу карного розшуку Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Попов І. І., розгля­нувши заяву гр. Іванова П. А. про крадіжку у нього шкіряного паль­та та матеріали перевірки,

встановив:

Іванов П. А. мешкає у комунальній квартирі № 15 по вул. Чехо-ва, 3 у м. Києві. Окрім нього, в цій квартирі мешкають ще дві сім'ї. І І лютого 2006 р. один із мешканців цієї квартири — Соколов К. К. у відсутності Іванова П. А. взяв належне останньому на праві при-иатної власності шкіряне пальто, яке висіло у шафі в загальному ко­ридорі.

У своєму поясненні Соколов К. К. повідомив, що він з Івано­вим П. А. близько 20 років є сусідами по комунальній квартирі і перебувають у дружніх стосунках. 11 лютого 2006 р. він повинен був їхати у відрядження до м. Мурманська. Потяг відправлявся о 15-й годині.

Виходячи із квартири, щоб їхати на залізничний вокзал, він ви­падково розірвав тканину на рукаві свого пальта. Відремонтувати

пальто до відходу потягу він не мав можливості і вирішив на період відрядження скористатися пальтом сусіда Іванова П. А. Пальто взяв без дозволу, тому що Іванов П. А. та його дружина в цей час пе­ребували за межами м. Києва. 18 лютого 2006 р. він повернувся з відрядження і повернув пальто Іванову П. А.

Перевіркою встановлено, що Соколов К. К. не мав умислу при­власнити пальто, тому в його діях відсутній склад злочину.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ст. 6 КПК України,

постановив:

У порушенні кримінальної справи стосовно Соколова Костян­
тина Костянтиновича відмовити за відсутністю в його діях складу
злочину.

Про прийняте рішення повідомити гр. Іванова П. А.

Оперуповноважений відділу карного розшуку Старокиївського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. лейтенант міліції

Підпис (Попов І. І.)

З прийнятим рішенням погоджуюсь.

Начальник відділу карного розшуку Старо-київського РУ ГУ МВС України у м. Києві підполковник міліції

Підпис (Куценко Г. П.)

Глава II

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Зразок постанови про виділення справи в окреме провадження

ПОСТАНОВА

про виділення справи в окреме провадження

м. Київ10 лютого 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Осадчий В. І., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 228 за фактом розбійного нападом на гр. Сте­панова Г. В.,

встановив:

20 грудня 2005 р. о 19-й годині на пр. Кутузова поблизу будинку № 5 у м. Києві Шевчук Г. П. за попередньою змовою з невстановле-ним слідством громадянином напали на гр. Степанова Г. В. та із за­стосуванням насильства, небезпечного для здоров'я, заволоділи йо­го шапкою із хутра норки, вартістю 450 грн., та наручним чоловічим годинником марки «Орієнт», вартістю 380 грн.

Цього самого дня о 19-й годині ЗО хв Шевчук Г. П. був затрима­ний. При цьому у нього була вилучена шапка гр. Степанова Г. В.

23 грудня 2005 р. Шевчуку Г. П. пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Враховуючи, що вина Шевчука Г. П. у вчиненні розбійного напа­ду доведена повністю, по справі зібрано достатньо доказів для скла­дання обвинувального висновку та направлення справи до суду, і що виділення матеріалів справи стосовно невстановленого слід­ством громадянина не може негативно позначитися на всебічності, повноті та об'єктивності дослідження і вирішення справи, а також керуючись ст. 26 КПК України,

встановив:

1. Виділити із кримінальної справи № 228 в окреме проваджен­ня матеріали відносно невстановленого слідством громадянина, який за попередньою змовою з гр. Шевчуком Г. П. вчинив розбій­ний напад на гр. Степанова Г. В., та порушити стосовно нього кри­мінальну справу.

Виділенню підлягають матеріали кримінальної справи на арку­шах 1 -45 та 58-85 в копіях.

Виділеній кримінальній справі присвоїти № 293.

Копію цієї постанови направити прокуророві Печерського ра­
йону м. Києва.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ

МВС України у м. Києві капітан міліції Підпис (Осадчий В. І.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--ч. •; •■'

Зразки постанови про передачу кримінальної справи за підслідністю

ПОСТАНОВА

про передачу кримінальної справи за підслідністю для об'єднання з іншою кримінальною справою

м. Київ10 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції М. її. Хоменко, розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 401 за обвинуваченням Качанова І. К. у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України,

встановив:

2 лютого 2006 р. о 4-й годині ранку Качанов І. К. незаконно заво­лодів транспортним засобом — автомобілем ВАЗ 2109, державний номерний знак К 21-42 І К, що належав гр. Шестопалову В. В. і зна­ходився на подвір'ї будинку № 7 по вул. Вишневій у м. Києві. Того самого дня, о 6-й годині ЗО хв, він був затриманий працівниками мі­ліції на вул. Зеленій у м. Києві.

5 лютого 2006 р. Качанову пред'явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, і застосована міра запобіжного заходу — підписка про невиїзд.

15 лютого 2006 р. він за попередньою змовою із гр. Таранен-ком І. П. на території Залізничного району м. Києва вчинив таємне викрадення індивідуального майна гр. Остапенка. За вказаним фактом порушена кримінальна справа № 3-1428 за ознаками злочи­ну, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, досудове слідство, за яким проводить слідчий відділ Залізничного РУ ГУ МВС України у м. Києві. Стосовно Качанова І. К. обрана міра запобіжного захо­ду — взяття під варту.

Досудове слідство по кримінальній справі № 401 проведено в ионному обсязі. Разом з тим закінчити цю справу і направити її до Суду не є можливим, оскільки досудове слідство по справі про таєм­не викрадення чужого майна Качановим І. К. ще не закінчено.

Беручи до уваги, що зазначені злочини вчинені однією і тією са­мою особою, з метою їх найшвидшого, повного та об'єктивного роз­слідування, кримінальні справи необхідно об'єднати в одне прова­дження. На підставі викладеного, керуючись ст. 116 КПК України,

постановив:

Кримінальну справу № 401 за обвинуваченням Качанова Іва­
на Корнійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК
України; направити у прокуратуру м. Києва для спрямування її за
підслідністю до слідчого відділ}' Залізничного РУ ГУ МВС Украї­
ни у м. Києві для об'єднання з кримінальною справою № 3-1428 за
обііинувачениям Качанова І. К. у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 185
К К України, що перебуває у їх провадженні.

Копію цієї постанови направити прокурору Шевченківського
району м. Києва.

Слідчий лейтенант міліції

ПОСТАНОВА

про передачу кримінальної справи за підслідністю прокуророві

12 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у М, Києві л-нт міліції Кучак О. І., розглянувши матеріали криміналь­ної справи № 1021 за обвинуваченням Ониська І. І. у вчиненні зло­чину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України,

встановив:

5 грудня 2005 р. о 17-й годині ЗО хв біля станції метро «Арсеналь­на» у м. Києві гр. Онисько І. І. під час сварки з гр. Швайкою М. І. умисно завдав останньому два удари ножем у живіт, чим заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого.

15 грудня 2005 р. Ониську 1.1. пред'явлено обвинувачення у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Згідно з висновком комплексної судової психолого-психіатрич-пої експертизи під час вчинення злочину обвинувачений Онись­ко І. І. діяв в стані сильного душевного хвилювання, що раптово ви-никло внаслідок тяжкої образи з боку потерпілого Швайки М. І.

Крім того, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому Швайці М. І. були завдані тілесні ушкодження, несу­місні з життям.

Отже, досудовим слідством доведено, що Онисько І. І. вчинив умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання, кримі­нальна відповідальність за яке передбачена ст. 116 КК України.

Беручи до уваги, що провадження досудового слідства в справах про злочини, передбачені ст. 116 КК України, провадиться слідчи­ми прокуратури, керуючись статтями 112, 130 КПК України,

постановив:

Кримінальну справу за обвинуваченням гр. Ониська Ігоря Іва­
новича у скоєнні злочину, передбаченого ст. 116 КК України, на­
правити прокуророві Печерського р-ну м. Києва для передачі за
підслідністю.

Копію цієї постанови направити прокурору Печерського р-ну

м. Києва.

Слідчий лейтенант міліції

Зразок заперечення на письмові вказівки прокурора

Прокурору м. Києва Державному раднику юстиції 3-го класу Козаченку Д. В.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на письмові вказівки прокурора

У моєму провадженні перебуває кримінальна справа № 24126 за обвинуваченням Шкапенка В. Г. та Карпинського А. М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Шкапенко В. Г. та Карпин-ський А. М. 8 січня 2006 р. о 22-й годині поблизу будинку № 5 по вул. Гарматній у м. Києві зустріли наочно знайомого Шовкуна В. П. і, погрожуючи йому насильством, почали вимагати передати їм відео­магнітофон «Шарп», який належав за правом приватної власності Шовкуну. Побоюючись приведення погрози до виконання, Шов­кун В. П. пообіцяв їм передати відеомагнітофон наступного дня (9 січ­ня 2006 р.) о 10-й годині поблизу київського універмагу «Україна».

Оскільки Шовкун не виконав свою обіцянку, то цього самого дня о 21-й годині Шкапенко та Карпинський зустріли його у дворі бу­динку № 3 по вул. Зоологічній у м. Києві і заподіяли йому побої, які завдали фізичного болю, проте не спричинили тілесних ушкоджень. Після цього разом з Шовкуном пішли до нього додому в кв. 32 по вул. Гарматній, 5, де він передав їм зазначений відеомагнітофон.

10 січня 2006 р. Шкапенко та Карпинський були затримані від­повідно до вимог ст. 115 КПК України, а 12 січня 2006 р. їм пред'яв­лено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за ознаками вчинення вимагання за попередньою змо­вою групою осіб.

15 січня 2006 р. прокурором Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції Брошком А. А. була вивчена зазначе­на кримінальна справа і по ній дана письмова вказівка кваліфікува­ти дії Шкапенка та Карпинського, які мали місце 8 січня 2006 р., за ознаками вимагання — за ч. 2 ст. 189 КК України, а дії, які вони вчи­нили 9 січня 2006 р.,- за ч. З ст. 186 КК України. Таку кваліфікацію їхніх дій 9 січня 2006 р. прокурор мотивував тим, вони вчинили грабіж з метою заволодіння чужим майном шляхом проникнення в житло.

«Я не погоджуюсь із кваліфікацією вчиненого 9 січня 2006 р. Шкапенком та Карпинським діяння за ч. З ст. 186 КК України.

Як видно із матеріалів кримінальної справи, Шкапенко та Кар­пинський мали умисел на заволодіння відеомагнітофоном «Шарп» і їхні дії 8 та 9 січня 2006 р. були спрямовані на досягнення цієї ме­ти. Побої вони заподіяли Шовкуну з метою примусити його у май­бутньому передати їм відеомагнітофон. Тим більше, що при грабежі особа має умисел заволодіти чужим майном відразу, а не в майбут­ньому. Тому їхні дії слід кваліфікувати лише за ч. 2 ст. 189 КК Ук­раїни як вимагання.

У зв'язку з викладеним, керуючись п. 2 ст. 114 КПК України, прошу Вас скасувати вказівку прокурора Святошинського р-ну м. Києва про перекваліфікацію дій Шкапенка та Карпинського, які мали місце 9 січня 2006 р., на ч. З ст. 186 КК України.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан

Підпис (Трохименко С. В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Відповідно до ст. 227 КПК України, вказівки прокуро­ра органам дізнання і досудового слідства у зв'язку з порушенням

і розслідуванням ними кримінальних справ надані в порядку, перед­баченому КПК України, є для цих органів обов'язковими. Оскаржен­ня одержаних вказівок вищому прокуророві не зупиняє їх виконан­ня, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 114 цього Кодексу. У разі незгоди слідчого з такими вказівками прокурора:

про притягнення як обвинуваченого;

про кваліфікацію злочину;
3)обсяг обвинувачення;

4) про направлення справи для притягнення обвинуваченого до

суду;

5) про закриття справи

слідчий вправі подати справу вищестоящому прокуророві з пись­мовим викладенням своїх заперечень. У таких випадках слідчий має право не виконувати вказівки прокурора. В цьому разі проку­рор або скасовує вказівки нижчестоящого прокурора, або доручає провадження слідства в цій справі іншому слідчому.

Зразок супроводжувальної прокурору при поданні заперечень на письмові вказівки

прокурора

Прокурору м. Києва Державному раднику юстиції 3-го класу Козаченку Д. В.

Зразок заяви про самовідвід слідчого

Прокурору Ватутінського району м. Києва молодшому раднику юстиції Харченку В. 1.

ЗАЯВА

про самовідвід слідчого

У моєм)' провадженні перебуває кримінальна справа № 12-2411 за обвинуваченням Крахмальова В. А. у скоєнні злочину, передба­ченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Під час допиту Крахмальова В. А. було встановлено, що він є ро­дичем моєї дружини Прядько Віри Григорівни, що спричиняє ЇЇ за' інтересованість у результатах розслідування.

У зв'язку з тим, що на підставі п. З ч. 1 ст. 60 КПК України я не можу провадити досудове слідство з кримінальної справи, за наяв­ності обставин, які викликають сумнів у моїй об'єктивності, вважаю за необхідне заявити самовідвід від провадження досудового слід­ства по цій справі.

Прошу Вас прийняти відповідне рішення.

Слідчий слідчого відділу Ватутінського РУ ГУ

МВС України у м. Києві капітан міліції Підпис (Прядько О. П.)

21 січня 2006 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 114 КПК України направляю кримінальну справу № 24126 за обвинуваченням Шкапенка В. Г. та Карпинсько-го А. М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Прошу вивчити справу та скасувати вказівки прокурора Святошин-ського району м. Києва молодшого радника юстиції Брошка А. А. про перекваліфікацію дій обвинувачених Шкапенка В. та Карпинсько-го А., які мали місце 9 січня 2006 р., на ч. З ст. 186 КК України.

Додаток: матеріали кримінальної справи № 24126 по обвинува­ченню Шкапенка В. Г. та Карпинського А. М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, на 120 аркушах та заперечен­ня на письмові вказівки прокурора на 1 арк.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан

МІЛІЦІЇ

Підпис (Трохименко С В.)Зразок постанови про порушення клопотання

про продовження строків досудового слідства

і тримання обвинувачених під вартою

Строк досудового слідства по кримінальній справі № 044653 до трьох місяців

«ПРОДОВЖУЮ» Прокурор Святошинського райо­ну м. Києва, молодший радник юстиції

підпис (С. І. Савченко) 18 лютого 2006 р.

ПОСТАНОВА

про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства

м. Київ16лютого 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції Сюравчик В. Г., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 046553,

встановив:

2 січня 2006 р., у період з 10-ї до 12-ї год. гр. Ващенко П. Г. за по­передньою змовою з гр. Овдієнком С В. з метою крадіжки чужого майна вибили вхідні двері у квартиру № 367 по пр. Червонозоряно-му, 12 у м. Києві, де мешкає гр. Рисаченко К. О., і таємно викрали з квартири ЇЇ індивідуальне майно: чотири золоті обручки загальною вартістю 1350 грн., золотий перстень з печаткою вартістю 1280 гри. та гроші в сумі 200 грн., а всього на суму 2830 грн., чим завдали значної шкоди потерпілій.

Цього самого дня, о 14-й годині ЗО хв, при спробі продати викра­дені золоті речі працівникам заводу «Ремточмеханіка» вони були затримані працівниками міліції.

Все викрадене ними індивідуальне майно гр. Рисаченко К. О. у них вилучене і передане за належністю.

2 січня 2006 р. за фактом крадіжки індивідуального майна гр. Ри­саченко К. О. мною порушена кримінальна справа за ознаками зло­чину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, і прийнята до прова­дження.

Приводом до порушення кримінальної справи стала заява гр. Рисаченко про крадіжку майна з ЇЇ квартири, а підставою — наяв­ність у діях Ващенка та Овдієнка складу злочину.

2 січня 2006 р. Ващенко П. Г. та Овдієнко С В. були затримані в порядку ст. 115 КПК України, а 5 січня 2006р. стосовно їх Свято-шинським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід -взяття під варту.

4 січня 2006 р. Ващенку П. Г. та Овдієнку С В. пред'явлено об­винувачення у вчиненні крадіжки індивідуального майна гр. Риса­ченко К. О. за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з про­никненням в ЇЇ житло, та за ознакою завдання їй значної шкоди.

Допитаний як обвинувачений Ващенко П. Г. у пред'явленому об­винуваченні у скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК Укра­їни, винним себе визнав повністю і показав, що 2 січня 2006 р. разом з Овдієнком С. В. прогулювався Червонозоряним проспектом. По­близу автобусної зупинки Овдієнко С. В. побачив свою знайому Рисаченко, яка, не помітивши їх, зайшла в автобус 17-го маршруту. Коли автобус від'їхав, Овдієнко запропонував йому вчинити кра­діжку з її квартири. Вони зайшли у будинок, де розташована квар­тира Рисаченко, підійшли до дверей її квартири. Переконавшись, що інших мешканців квартири вдома немає, вибили двері і зайшли до квартири, звідки викрали гроші в сумі 200 гри., чотири золоті об­ручки та перстень.

Допитаний як обвинувачений Овдієнко С. В. у пред'явленому йому обвинуваченні щодо вчинення злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, винним себе визнав повністю і підтвердив по­казання обвинуваченого Ващенка в тому, що він разом з Ващенком вчинили крадіжку індивідуального майна та грошей із квартири його знайомої гр. Рисаченко.

Вина Овдієнка С. В. та Ващенка П. Г. у вчиненні злочину, перед­баченого ч. З ст. 185 КК України, повністю підтверджується зібра­ними по кримінальній справі доказами: висновком дактилоскопіч­ної експертизи, згідно з яким три сліди пальців рук, вилучені під час огляду місця пригоди із квартири потерпілої Рисаченко, зали­шені обвинуваченим Ващенком; речовими доказами — чотирма об­ручками та перснем, що були вилучені у Овдієнка та Ващенка під час їхнього затримання та які впізнали потерпіла та її мати гр. Шко-менко В. Г., свідченнями свідка Школярчука А. Г., якому обвинува­чені розповіли про вчинену ними крадіжку.

По даній кримінальній справі виконані всі необхідні і достатні для віддання справи до суду слідчі дії. Разом з тим закінчити про-

вадження по справі в 2-місячний строк немає можливості, оскільки 13 лютого 2006 р. до РУ ГУ МВС України у м. Києві із слідчого ізо­лятора УВС Київської обл. надійшла заява обвинуваченого Овдієн-ка С. В. про раніше вчинені ним, Ващенком та Дмитренком інші злочини на території Київської та Вінницької областей.

Під час допиту по суті фактів, викладених у заяві, Овдієнко показав, що у червні 2005 р. він та Ващенко вчинили крадіжку ма­теріальних цінностей із промтоварного магазину с Скригалівка Фастівського р-ну Київської обл.: того самого місяця він та Дмит-ренко І. П. вчинили крадіжку із магазину «Промтовари» в с. Суха Балка Вінницької обл.

Обвинувачений Ващенко, додатково допитаний про факти, які стали відомі із показань Овдієнка, підтвердив їх і заявив, що магні­тофон марки «Маяк-204», викрадений ними із промтоварного мага­зину с. Скриг&швка Фастівського р-ну Київської обл., він подару­вав своїй знайомій Кириченко Вірі Андріївні. 15 лютого 2006 р. до­питана як свідок Кириченко В. А. показала, що дійсно в червні 2005 р., на день її народження, Ващенко подарував їй новий магні­тофон марки «Маяк-204». Кириченко В. добровільно видала магні­тофон «Маяк-204» працівникам міліції. Вказані факти крадіжок чу­жого майна підтверджені телетайпограмами органів внутрішніх справ.

У зв'язку з викладеним необхідно запитати кримінальні справи із Київської та Вінницької областей, об'єднати їх в одне проваджен­ня, провести повне та всебічне розслідування цих злочинів, встано­вити місце перебування Дмитренка І. П., провести очні ставки між ним та обвинуваченими Овдієнком та Ващенком. У разі потреби провести криміналістичні експертизи, з урахуванням добутих дока­зів, перепред'явити у повному обсязі обвинувачення Овдієнку та Ващенку, пред'явити обвинувачення Дмитренку та обрати йому мі­ру запобіжного заходу, виконати вимоги статей 218-220 КПК Ук­раїни, підготувати й надрукувати обвинувальний висновок та вико­нати ряд інших слідчих дій.

Строк досудового слідства по цій кримінальній справі продов­жується вперше.

Закінчити розслідування по даній справі в повному обсязі до закін­чення двомісячного строку неможливо через причини, зазначені вище.

На підставі викладеного, керуючись ст. 120 КПК України,

постановив:

Порушити перед прокурором Святошинського району м. Києва

клопотання про продовження строку досудового слідства по кримі­нальній справі № 044653 до трьох місяців (до 2 квітня 2006 р.)

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенант

Підпис (Сюравчик В. Г.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок подання про продовження строків тримання обвинувачених під вартою

«ЗГОДЕН»

Прокурор Святошинського райо­ну м. Києва, молодший радник юстиції

підпис (С. І. Савченко) 16 лютого 2006 р.

До Святошинського районного суду м. Києва

ПОДАННЯ

про продовження строків тримання обвинувачених під вартою

м. Київ16 лютого 2006 р.

Слідчий слідчого відділ)' Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції Сюравчик В. Г., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 046553,

встановив:

2 січня 2006 р., у період з 10-ї до 12-ї години гр. Ващенко П. Г. за попередньою змовою з гр. Овдієнком С. В. з метою крадіжки чужо­го майна вибили вхідні двері у квартиру № 367 на гір. Червонозоря-иому, 12 у м. Києві, де мешкає гр. Рисаченко К. О., і таємно викра­ли з квартири її індивідуальне майно: чотири золоті обручки загаль­ною вартістю 1350 грн., золотий перстень з печаткою вартістю 1280 грн. та гроші в сумі 200 грн., а всього на суму 2830 грн., чим завдали значної шкоди потерпілій.

Цього самого дня, о 14-й годині ЗО хв, при спробі продати викра­дені золоті речі працівникам заводу «Ремточмеханіка», вони були затримані працівниками міліції.

Все викрадене ними індивідуальне майно гр. Рисаченко К. О. у них вилучене і передане за належністю.

2 січня 2006 р. за фактом крадіжки індивідуального майна гр. Рисаченко К. О. мною порушена кримінальна справа за ознака­ми злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, і прийнята до провадження.

Приводом до порушення кримінальної справи стала заява гр. Рисаченко про крадіжку майна з її квартири, а підставою — наяв­ність у діях Ващенка та Овдієнка складу злочину.

2 січня 2006 р. Ващенко П. Г. та Овдієнко С. В. були затримані в порядку ст. 115 КПК України, а 5 січня 2006 р. стосовно Ващен­ка Петра Григоровича, 15 квітня 1961 р. народження, уродженця с. Осокорки Вашківського р-ну Київської обл., українця, громадя­нина України, безпартійного, освіта середня, неодруженого, непра­цюючого, несудимого, який мешкає у м. Києві по вул. Саксаган-ського, 15, кв. 18, та Овдієнка Сергія Васильовича, 26 травня 1963 р. народження, уродженця с Христинівка Кобиляцького р-ну Пол­тавської обл., українця, громадянина України, безпартійного, освіта 8 класів, неодруженого, до арешту працював слюсарем на приватно­му підприємстві «Зоря», несудимого, який мешкає у м. Києві, вул. Саксаганського, 17, кв. 26.

Святошинським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід — взяття під варту.

4 січня 2006 р. Ващенку П. Г. та Овдієнку С. В. пред'явлено об­винувачення у вчиненні крадіжки індивідуального майна гр. Риса­ченко К. О. за попередньою змовою групою осіб, поєднаною з про­никненням в її житло, та за ознакою заподіяння їй значної шкоди.

Допитаний як обвинувачений Ващенко П. Г. у пред'явленому об­винуваченні у скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК Украї­ни, винним себе визнав повністю і показав, що 2 січня 2006 р. разом з Овдієнком С В. прогулювався Червонозоряним проспектом. Побли­зу автобусної зупинки Овдієнко С В. побачив свою знайому Рисачен­ко, яка, не помітивши їх, зайшла в автобус 17-го маршруту. Коли авто­бус від'їхав, Овдієнко запропонував Ващенку вчинити крадіжку із ЇЇ квартири. Вони зайшли у будинок, де розташована квартира Рисачен­ко, підійшли до дверей її квартири. Переконавшись, що інших меш­канців квартири вдома немає, вибили двері і зайшли у квартиру, звід­ки викрали гроші в сумі 200 грн., чотири золоті обручки та перстень.

Допитаний як обвинувачений Овдієнко С. В. у пред'явленому йо­му обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, винним себе визнав повністю і підтвердив показання обви­нуваченого Ващенка в тому, що вони разом вчинили крадіжку індиві­дуального майна та грошей із квартири його знайомої гр. Рисаченко.

Вина Овдієнка С. В. та Ващенка П. Г. у вчиненні вказаного зло­чину повністю підтверджується зібраними но кримінальній справі доказами: висновком дактилоскопічної експертизи, згідно з яким три сліди пальців рук, вилучених під час огляду місця пригоди -квартири потерпілої Рисаченко, залишені обвинуваченим Ващен-ком; речовими доказами — чотирма обручками та перснем, що були вилучені у Овдієнка та Ващенка під час їхнього затримання та які впізнали потерпіла та її мати гр. Шкоменко В. Г.; свідченнями свід­ка Школярчука А. Г., якому обвинувачені розповіли про вчинену ними крадіжку.

По даній кримінальній справі виконані всі необхідні і достатні для віддання справи до суду слідчі дії. Разом з тим закінчити про­вадження по справі у 2-місячний строк немає можливості, оскільки 13 лютого 2006 р. до РУ ГУ МВС України у м. Києві із слідчого ізо­лятора УВС Київської обл. надійшла заява обвинуваченого Овдієн­ка С. В. про раніше вчинені ним, Ващенком та Дмитренком інші злочини на території Київської та Вінницької областей.

Під час допиту по суті фактів, викладених у заяві, Овдієнко показав, що у червні 2005 р. він та Ващенко вчинили крадіжку ма­теріальних цінностей із промтоварного магазину с Скригалівка Фастівського р-ну Київської обл., того самого місяця він та Дмит-ренко І. П. вчинили крадіжку із магазину «Промтовари» в с. Суха Балка Вінницької обл.

Обвинувачений Ващенко, додатково допитаний про факти, які стали відомі із показань Овдієнка, підтвердив їх і заявив, що магні­тофон марки «Шарп», викрадений ними із промтоварного магазину с Скригалівка Фастівського р-ну Київської обл., він подарував своїй знайомій Кириченко Вірі Андріївні. 15 лютого 2006 р. допита­на як свідок Кириченко В. А. показала, що дійсно в червні 2005 р., на день ЇЇ народження, Ващенко подарував їй новий магнітофон марки «Шарп». Кириченко В. добровільно видала вказаний магні­тофон працівникам міліції. Інші, вказані в протоколах допитів об­винувачених Овдієнка С. та Ващенка П. факти крадіжок чужого майна підтверджені телетайпограмами органів внутрішніх справ.

У зв'язку з викладеним необхідно запитати кримінальні справи із Київської та Вінницької областей, об'єднати їх в одне проваджен­ня, провести повне та всебічне розслідування цих злочинів, встано­вити місце перебування Дмитренка І. П., провести очні ставки між ним та обвинуваченими Овдієнком та Ващенком. У разі потреби провести криміналістичні експертизи, з урахуванням добутих дока­зів, перепред'явити у повному обсязі обвинувачення Овдієнку та

Ващенку, пред'явити обвинувачення Дмитренку та обрати йому мі­ру запобіжного заход)', виконати вимоги статей 218—220 КІІК Ук­раїни, підготувати й надрукувати обвинувальний висновок та вико­нати ряд інших слідчих дій.

Строк досудового слідства по цій кримінальній справі продов­жений прокурором до 2 квітня 2006 р.

Беручи до уваги, що у двомісячний строк розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для скасування чи заміни запобіж­ного заходу обвинуваченим Ващенку П. Г. та Овдієнку С. В. на більш м'який немає, оскільки вони вчинили тяжкий злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, керуючись ст. 156 КПК України,

прошу:

Строк тримання під вартою обвинуваченим Ващенку Петру Гри­горовичу, 15 квітня 1961 р. народження, та Овдієнку Сергію Васи­льовичу, 26 травня 1963 р. народження, продовжити до чотирьох місяців.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ

ГУ МВС України у м. Києві лейтенант міліції Підпис (Сюравчик В. Г.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про створення групи слідчих

ПОСТАНОВА

про створення групи слідчих для розслідування кримінальної справи

м. Київ4 січня 2006 р.

Заступник начальника Дарницького районного управління слідства Головного управління МВС України у м. Києві підполков­ник міліції ГЛестюк В. Г., розглянувши матеріали кримінальної справи № 1171, порушеної 15 грудня 2005 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що перебуває у проваджен­ні старшого слідчого слідчого відділу районного управління майора міліції Сюравчика В. Г.,

встановив:

Протягом 2005 р. директор Київського кулінарного училища Петренко О. Т., використовуючи своє службове становище, заволо­дів будівельними матеріалами, виділеними для ремонту училища,

на загальну суму 17 980 грн. Будівельні матеріали використав для будівництва власного дачного будинку.

Під час розслідування цієї справи було виявлено, що Петрен­ко О. Г. за попередньою змовою з начальником відділення «Спирт­них напоїв та холодних закусок» цього самого училища Правден-ком В. М. протягом 2002-2004 рр. за хабарі сприяли вступу до учи­лища 15 учням.

Беручи до уваги, що до закінчення процесуального строку досу­дового слідства та тримання під вартою обвинуваченого Петрен­ка О. Г. необхідно виконати велику кількість слідчих дій (допитів, обшуків, очних ставок, пред'явити обвинувачення ще п'ятьом осо­бам тощо), що неможливо виконати одному слідчому, керуючись статтями 114-1 та 119 КПК України,

постановив:

Доручити провадження досудового слідства по даній кримі­
нальній справі, яка перебуває у провадженні старшого слідчого
майора міліції Сюравчика В. Г., також слідчим слідчого відділу Дар­
ницького РУ ГУ МВС України у м. Києві капітанам міліції Трохи-
менку С. В. та Гончаренку С. О.

Призначити керівником слідчої групи старшого слідчого ма­
йора міліції Сюравчика В. Г.

Постанову про створення слідчої групи оголосити обвинува­
ченим.

Копію цієї постанови направити прокурору Дарницького ра­
йону м. Києва.

Заступник начальника Дарницького районного управління зі слідства Головного управління МВС України у м. Києві підполковник міліції Підпис (Шерстюк В. Г.)

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому постанови про створення групи слідчих

ПРОТОКОЛ

оголошення обвинуваченому постанови про створення групи слідчих

м. Київ10 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Мисько О. М., відповідно до вимог ч. 2 ст. 119 КПК України, цього числа в період з 9-ї години ЗО хв до 9-ї години 40 хв у Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту виконання покарань оголосив Петренку Олегу Григо­ровичу, обвинуваченому у скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, постанову про створення групи слідчих для розсліду­вання кримінальної справи № 12141, за якого він є обвинуваченим.

Обвинувачений Петренко О. Г., ознайомившись з вказаною по­становою, заявив, що ніяких клопотань та відводів стосовно слід­чих, призначених у групу, не маю.

Протокол мною прочитаний, записано правильно.

Обвинувачений Підпис (Петренко О. Г.)

Ст. слідчий слідчого відділу Дарницького

РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Підпис (Мисько О. М.)

Зразок постанови про зміну у групі слідчих

ПОСТАНОВА

про зміну у групі слідчих

15 січня 2006 р.

Заступник начальника Дарницького районного управління зі слідства Головного управління МВС України у м. Києві підполков­ник міліції Шерстюк В. Г., розглянувши матеріали кримінальної справи № 1174 про розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах посадовими особами спецРБУ Дарницького району м. Києва,

встановив:

провадження досудового слідства по даній кримінальній справі

доручено групі слідчих, до складу якої був включений слідчий л-нт міліції Лисенко Р. М.

25 грудня 2005 р. Лисенку Р. М. було зроблено операцію, у зв'яз­ку з чим він протягом довгого часу не зможе брати участь у розслі­дуванні кримінальної справи. Керуючись ст. 114-1 КПК України,

постановив:

Звільнити слідчого л-нта міліції Лисенка Р. М. від розсліду­
вання даної кримінальної справи.

Включити до складу слідчої групи з розслідування злочину,
передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, по кримінальній справі
№ 1174 замість вибулого у зв'язку з хворобою слідчого Лисен­
ка Р. М. слідчого цього самого відділу старшого л-нта міліції Невда-
щенка В. П.

Постанову про зміни у складі слідчої групи оголосити обвину­
ваченим.

Копію цієї постанови направити прокурору Дарницького р-ну
м. Києва.

Заступник начальника Дарницького район­ного управління зі слідства підполковник міліції

Підпис (Шерстюк В. Г.)

Зразок постанови про об'єднання кримінальних справ в одне провадження

ПОСТАНОВА

про об'єднання кримінальних справ в одне провадження

м. Київ11 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Захарченко С. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 1128 про крадіжку чужого майна,

встановив:

15 лютого 2006 р. о 14-й годині ЗО хв в тролейбусі маршруту № 5 під час його руху від зупинки «Берестейська» до зупинки «Індуст­ріальна» у м. Києві гр. Качанов І. К. із господарської сумки гр. Ос­тапенко О. В. таємно викрав її портмоне вартістю 4 грн., в якому бу­ли гроші в сумі 478 грн., і відразу ж був затриманий пасажирами.

Цього самого дня за даним фактом порушено кримінальну

справу № 1128 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

10 березня 2006 р. до слідчого відділу Святошинського районно­го управління із Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшла кримінальна справа № 401 за обвинуваченням Качано­ва І. К. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Беручи до уваги, що вказані злочини скоєні однією і тією самою особою і з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідуван­ня цих справ, керуючись ст. 26 КПК України,

постановив:

Об'єднати кримінальну справу № 401 з кримінальною спра­
вою № 1128 за обвинуваченням Качанова І. К. у скоєнні злочинів,
передбачених ч. 2 ст. 289 та ч. 1 ст. 185 КК України, в одне прова­
дження та приступити до її розслідування.

Присвоїти об'єднаній кримінальній справі № 1128.

Копію цієї постанови направити прокурору Святошинського
району м. Києва.

Слідчий

ст. лейтенант міліціїПідпис (Захарченко С В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про визнання юридичної особи цивільним відповідачем

ПОСТАНОВА

про визнання юридичної особи цивільним відповідачем

11 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Махинько М. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12411 за обвинуваченням Клименка А. П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України,

встановив:

19 грудня 2005 р. водій АТП № 1 м. Києва Клименко А. П., про­їжджаючи бульваром Шевченка у м. Києві на закріпленому за ним автомобілі ГАЗ 24, державний номерний знак 15-17 КІМ, порушив правила дорожнього руху, зіткнувся з автомобілем марки «ЗАЗ-968-М», державний номерний знак К 21-21 НР, яким керував влас­ник автомобіля Музиченко І. В., внаслідок чого останньому були

завдані тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також пошкодже­ний належний йому автомобіль.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, вартість ремонту автомобіля становить 1200 грн.

На вказану суму визнаний цивільним позивачем потерпілий Музиченко І. В.

Беручи до уваги, що, згідно з п. 2 ст. 1187 ЦК України, шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, керуючись ст. 124 КПК України,

постановив:

Притягнути АТП № 1 м. Києва як цивільного відповідача по цій кримінальній справі.

Постанову оголосити представникові цивільного відповідача.

Слідчий ст. лейтенант міліції Підпис (Махинько М. В.)

Відповідно до ч. 2 ст. 51 КПК України, представнику цивільного відповідача роз'яснено, що він має такі права: заперечувати проти пред'явленого позову; давати пояснення по суті пред'явленого по­зову; подавати докази;. заявляти клопотання; ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються цивільного позову, з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких досудове слід­ство не провадилося,- після призначення справи до судового роз­гляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подава­ти скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок і ухвали суду в частині, що стосується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав -на забезпечення безпеки.

Постанову про визнання АТП № 1 м. Києва цивільним відпові­дачем мені оголошено і права цивільного відповідача роз'яснені.

Представник АТП № 1 м. Києва

юрисконсультПідпис (Посохов А. П.)

12 січня 2006 р.

Постанову про визнання АТП № м. Києва цивільним відповіда­чем оголосив, права цивільного відповідача роз'яснив.

Слідчий ст. лейтенант міліції Підпис (Махинько М. В.)

12 січня 2006 р.

Зразок довіреності

ДОВІРЕНІСТЬ

представляти інтереси підприємства

Автотранспортне підприємство № 1 м. Києва довіряє представ­ляти в органах дізнання, досудового слідства та суді інтереси АТП № 1 з цивільних та кримінальних справ юрисконсульту Посохову Івану Михайловичу, що мешкає за адресою: м. Києв, вул. Квітне­ва, 15, кв. 31, паспорт серія СО № 521121, виданий 10 травня 1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві.

М. П.

Директор АТП № 1

м. Київ

1 січня 2006 р.

Зразок заяви про визнання установи цивільним позивачем

До Шевченківського районного суду м. Києва

м. Київ, вул. Шулявська, 32 позивач: Київська міська клінічна лікарня № 1, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, З, р/р 26003200013010 «Сітібанк», м. Київ, МФО 300584

відповідач: Попов Олександр Іванович, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Чайки, 15, кв. 34 Ціна позову: 775 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

12 січня 2006 р. до травматологічного відділення Київської місь­кої клінічної лікарні № 1, розташованої за адресою: вул. Глибочиць­ка, 3, з проникаючим пораненням грудної клітки доставлений гр. Щербак Петро Іванович, 1949 р. народження, який перебував на стаціонарному лікуванні до 12 лютого цього року.

Щербак П. І. лікувався за рахунок лікарні. За 31 день його ліку-

вання лікарнею витрачено на ліки та на його утримання кошти в су­мі 775 грн. із розрахунку 25 грн. за день лікування.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві розслідується кримінальна справа за обвинуваченням По­пова Олександра Івановича в умисному заподіянні тяжких тілес­них ушкоджень гр. Щербаку П. І., який визнаний потерпілим. Бе­ручи до уваги, що тяжкі тілесні ушкодження Щербаку П. І. заподія­ні внаслідок умисного злочину, керуючись статтями 118, 119, 120 ЦП К України,

прошу:

Визнати Київську міську клінічну лікарню № 1 цивільним по­
зивачем у даній кримінальній справі.

Стягнути з відповідача Попова О. І. на користь Київської місь­
кої клінічної лікарні № 1 кошти в сумі 775 грн.

Додаток:

Копія позовної заяви, довідка-розрахунок витрат на лікування гр. Щербака П. І. на 2 арк. та довіреність на право представляти ін­тереси цивільного позивача юрисконсульту Павлову І. В.

Головний лікар

Київської міської клінічної лікарні № 1

Підпис (Гречаний П. П.)

17 лютого 2006 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка: відповідно до ст. 29 КПК України, за наявності до­статніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода або зазначені витрати закладом охорони здоров'я на стаціонарне ліку­вання потерпілого від злочину, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходів до забезпечення цивільного по­зову.

Зразок заяви про визнання цивільним позивачем громадянина

До Солом'янгького районного суду м. Києва

позивач: Луговий Володимир Васильович, зареєстрований і проживає за адресою: 03061, м. Київ, вул. Каш­танова, 65, кв. 15

відповідач: Шевченко Володимир Петрович, обвинувачений по кримінальній справі № 19951 без визначеного місця проживання

ПОЗОВНА ЗАЯВА

4 січня 2006 р. у період з 9-ї до 12-ї години з квартири 15, по вул. Каштанова, 65, де мешкає моя сім'я, Шевченком Володимиром Петровичем було викрадено належні моїй сім'ї такі речі:

Переносний кольоровий телевізор марки «Юність-402», но­
вий, вартістю 480 грн.

Золоту обручку вартістю 170 грн.

Кришталевий сервіз на шість осіб, у комлекті якого одна ваза,
шість розеток та шість чарок на суму 485 грн.

Гроші в сумі 120 грн.

Усього мені завдано матеріальну шкоду на загальну сумму 1255 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Солом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві порушена і розслідується кримінальна справа № 19951, за якою мене визнано потерпілим.

Беручи до уваги, що злочином мені завдано матеріальну шкоду, керуючись статтями 118, 119, 120 ЦПК України,

прошу:

Визнати мене цивільним позивачем у зазначеній кримінальній справі на суму 1255 грн.

Додаток: копія позовної заяви, паспорт на переносний кольоро­вий телевізор марки «Юність-402», де зазначена його вартість, та чеки на придбання золотої обручки та кришталевого сервізу.

10 січня 2006 р.Підпис (Луговий В. В.)

Зразок постанови про визнання цивільним позивачем потерпілого

ПОСТАНОВА

про визнання цивільним позивачем потерпілого

м. Київ10 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Дорошенко О. О., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 19951, порушеної за фактом таємного викрадення чужого майна,

встановив:

4 січня 2006 р. близько 10-ї години Шевченко Володимир Пет­рович через кватирку проник у квартиру № 15 в буд. № 65, на вул. Каштановій у м. Києві, звідки таємно викрав чуже майно, а са­ме: гроші в сумі 120 грн., переносний кольоровий телевізор марки «Юність-402» вартістю 480 грн., золоту обручку вартістю 170 грн., кришталевий сервіз на шість персон, що складається з шести ча­рок, шести розеток, вази, вартість якого 485 грн., що належало сім'ї гр. Лугового В. В. Усього викрадено майна на загальну суму 1255 грн.

6 січня 2006 р. Лугового В. В. визнано потерпілим по зазначеній кримінальній справі.

10 січня 2006 р. відповідно до вимог статей 118-120 ЦПК Укра­їни Луговий В. В. подав позовну заяву з проханням визнати його цивільним позивачем.

На підставі викладеного, керуючись ст. 123 КПК України,

постановив:

Визнати потерпілого Лугового Володимира Васильовича ци­вільним позивачем у даній кримінальній справі на суму 1255 грн., про що його повідомити.

Відповідно до вимог ст. 50 КПК України, цивільному позивачеві Луговому Володимиру Васильовичу роз'яснено, що він або його представник мають такі права: подавати докази; заявляти клопо­тання; брати участь у судовому розгляді; просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до забезпечення заявленого ними позову; підтримувати цивільний позов; ознайомлюватися з матері­алами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилось,- після призначення справи до судового розгляду; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а

також подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині, що сто­сується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки. Він зобов'язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду пред'являти всі необхідні документи, пов'язані із заявленим позовом.

З постановою ознайомлений, вищевказані права та обов'язки ци­вільного позивача мені роз'яснені.

10 січня 2006 р.Підпис (Луговий В. В.)

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Дорошенко О. О.)

Примітка: Відповідно до ст. 28 КПК України, цивільний по­зивач і цивільний відповідач при розгляді цивільного позову в кри­мінальній справі або позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих особою, щодо якої справу закрито з підстав, за­значених у статтях 7 і 71 цього Кодексу, звільняються від сплати державного мита.

квартири гр. Лугового В. В. Вказаний телевізор оглянутий, долуче­ний до кримінальної справи як речовий доказ та повернутий потер­пілому гр. Луговому В. В.

У зв'язку з цими обставинами сума цивільного позову має бути зменшена на 480 грн.- вартість телевізора.

На підставі викладеного, керуючись ст. 130 КПК України,

постановив:

Суму цивільного позову, заявленого цивільним позивачем Лу­
говим В. В., зменшити з 1255 до 775 грн., виключивши вартість те­
левізора «Юність-402».

З даною постановою ознайомити цивільного позивача.

З постановою ознайомлений цивільний позивач

ЗО січня 2006 р.

Ст. слідчий майор міліції

    продолжение
--PAGE_BREAK--Зразок постанови про зміну суми заявленого цивільного позову

ПОСТАНОВА

про зміну суми заявленого цивільного позову

ЗО січня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Дорошенко X. X., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 19951 про таємне викрадення чужого майна,

встановив:

4 січня 2006 р. близько 10-ї години Шевченком Володимиром Петровичем із квартири № 15, буд. № 65, вул. Каштанова у м. Києві було вчинено крадіжку індивідуального майна, яке належало сім'ї гр. Лугового В. В. на загальну суму 1255 грн.

10 січня 2006 р. Луговий В. В. був визнаний цивільним позива­чем на зазначену суму.

28 січня 2006 р. під час обшуку за місцем проживання його знайомої Кравець В. М. було виявлено та вилучено переносний ко­льоровий телевізор марки «Юність-402», який було викрадено із

Зразок розписки про збереження речових доказів

Ст. слідчому слідчого відділу Шев­ченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майору міліції Дорошенку О. О.

РОЗПИСКА

про збереження речових доказів

Я, Луговий Володимир Васильович, цивільний позивач у кримі­нальній справі № 19951, за обвинуваченням Шевченка В. П. у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, одержав від ст. слідчого Дорошенка О. О. свій переносний кольоровий телеві­зор марки «Юність-402» № 987743, який був викрадений 4 січня 2006 р. із моєї квартири. Телевізор зобов'язуюсь зберігати до закін­чення розгляду справи в суді.

Підпис (Луговий В. В.)

м. Київ

Зразок постанови про відмову у визнанні цивільним позивачем

ПОСТАНОВА

про відмову у визнанні цивільним позивачем

м. Київ20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Осика В. В., розглянувши заяву гро­мадянина Величка Петра Васильовича про визнання його цивіль­ним позивачем у кримінальній справі № 1212 за обвинуваченням гр. Кривого Павла Петровича у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

встановив:

15 березня 2006 р. Кривий П. П. відкрито викрав у гр. Петро­ва В. П. чоловічий годинник марки «Орієнт», який того самого дня продав за 45 грн. своєму знайомому Величку П. В.

22 березня 2006 р. у зв'язку з розслідуванням зазначеної кримі­нальної справи цей годинник був вилучений у Величка П. В. і по­вернутий за належністю потерпілому Петрову В. П.

Після цього Величко П. В. звернувся в Шевченківське РУ ГУ МВС України у м. Києві із заявою про визнання його цивільним по­зивачем у цій кримінальній справі.

Досудовим слідством встановлено, що Величко П. В. зазнав збитків не безпосередньо від злочину, а внаслідок придбання го­динника у свого знайомого Кривого П. П. Величко П. В. знав, що Кривий П. П ніде не працює, зловживає спиртними напоями, не має цінних речей. У нього були обґрунтовані підстави сумніватися у на­лежності годинника марки «Орієнт» Кривому П. П., оскільки той не надав йому документів на годинник та продав його в декілька раз дешевше за його вартість.

У зв'язку з викладеним він не може бути визнаний цивільним позивачем у кримінальній справі.

Керуючись ч. 1 ст. 123 КПК України,

постановив:

Відмовити Величку Петру Васильовичу у визнанні його цивіль­
ним позивачем у кримінальній справі за обвинуваченням Криво­
го П. П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Роз'яснити Величку П. В., що він має право заявляти цивіль­
ний позов до громадянина Кривого П. П. у порядку цивільного су­
дочинства.

3. Дана постанова може бути оскаржена прокурору Шевченків­ського району м. Києва.

Ст. слідчий капітан міліції Підпис (Осика В. В.)

Постанова мені оголошена
21 березня 2006 р.Підпис (Величко П. В.)

Примітка. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 346 ЦК України право власності припиняється у разі відчуження власником свого майна. В даному конкретному випадку гр. Петров В. П. не відчужував сво­го майна (наручного годинника). Якщо вважати гр. Величка П. В. добросовісним набувачем, то і тоді відповідно до ст. 388 ЦК Украї­ни власник (гр. Петров В. П.) має право витребувати це майно у на­бувача за умови, що воно:

було загублене власником або особою, якій він передав майно
у володіння;

було викрадене у власника або особи, якій він передав майно
у володіння;

вибуло з володіння власника або особи, якій він передав май­
но у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Зразок постанови про визнання особи потерпілим

ПОСТАНОВА

про визнання потерпілим

12 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві, л-нт міліції Трохименко С. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 11718 про крадіжку індивідуального май­на гр. Лисенко О. В.,

встановив:

12 березня 2006 р., близько 11-ї години у тролейбусі маршруту № 5 під час його руху пр. Перемоги у м. Києві в напрямку станції метро «Нивки» між зупинками «Шулявська» та «Гарматна» гр. Юрченко О. І. із господарської сумки Лисенко О. В. таємно викрав косметичку з її особистими речами.

Беручи до уваги, що гр. Лисенко О. В. вказаним злочином була

завдана майнова та моральна шкода, керуючись статтями 49 та 122 КПК України,

постановив:

Визнати Лисенко Ольгу Василівну потерпілою у цій криміналь­ній справі, про що їй повідомити.

Слідчий

лейтенант міліціїПідпис (Трохименко С В.)

Відповідно до вимог статей 49 та 122 КПК України, потерпілій Лисенко Ользі Василівні роз'яснено, що потерпілий вправі давати показання по справі. Потерпілий і його представник мають права: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма матері­алами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилося,- після призначення справи до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді; за­являти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнан­ня, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки, а також право заявляти цивіль­ний позов.

У випадках, визначених цим Кодексом, потерпілий має право під час судового розгляду особисто або через свого представника під­тримувати обвинувачення. Потерпілий може брати участь у судо­вих /дебатах.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпі­лого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

З постановою ознайомлена, вищезазначені права мені роз'яснені.

ПотерпілаПідпис (Лисенко О. В.)

12 березня 2006 р.

Слідчий

лейтенант міліції Підпис (Трохименко С В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про визнання потерпілим близького родича особи, яка загинула

ПОСТАНОВА

про визнання потерпілим

м. Київ15 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Шаров І. П., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12243 про дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої настала смерть потерпілого Кулакова О. І.,

встановив:

1 березня 2006 р. водій Київського автотранспортного підпри­ємства № 03054 Андрюшенко П. Д., близько 11-ї години, керуючи закріпленим за ним автомобілем марки ГАЗ-53, державний номер­ний знак 07-13 НІК, проїздив вул. Рильського у м. Києві. Під час руху порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, внаслідок чого поблизу буд. № 5 вчинив наїзд на гр. Кулакова О. І., який від заподіяних йому тілесних ушкоджень через три дні помер.

Беручи до уваги, що дружині гр. Кулакова О. І., який загинув, Кулаковій В. К. заподіяна матеріальна та моральна шкода, керую­чись статтями 49 та 122 КПК України,

постановив:

1. Визнати Кулакову Варвару Кирилівну потерпілим у даній кримінальній справі, про що їй сповістити.

Слідчий

ст. лейтенант міліціїПідпис (Шаров І. П.)

Постанову мені оголошено 15 березня 2006 р. і роз'яснено, що потерпілий, відповідно до статей 49 та 122 КПК України, має право давати показання у справі. Окрім того потерпілий і його представ­ник мають права: подавати докази; заявляти клопотання; знайоми­тися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не провадилося,-після призначення справи до судового розгляду; брати участь у су­довому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подава­ти скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки, а також право заявляти цивільний позов.

У випадках, визначених Кримінально-процесуальним кодексом, потерпілий має право під час судового розгляду особисто або через свого представника підтримувати обвинувачення. Потерпілий мо­же брати участь у судових дебатах.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть по­терпілого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

Підпис (Кулакова В. К.)

Потерпіла

Постанову оголосив і права роз'яснив Слідчий ст. лейтенант міліції

Підпис (Шаров І. П.)

Зразок постанови про визнання особи законним представником неповнолітнього потерпілого

ПОСТАНОВА

про визнання особи законним представником неповнолітнього потерпілого

м. Київ15 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Гончаренко С. О., розглянувши ма­теріали кримінальної справи № 05-287 за фактом відкритого заво-лодіння індивідуальним майном неповнолітнього Дорожкіна Р. Г.,

встановив:

13 березня 2006 р., близько 14-ї години на території Київського зоопарку, розташованого на пр. Перемоги, 32, двоє, не встановлених слідством неповнолітніх, підійшли до неповнолітнього Дорожкіна Романа Григоровича, 17 квітня 1991 р. народження, погрожуючи йому фізичним насильством, відкрито заволоділи його кросівками вартістю 35 грн. та наручним чоловічим годинником марки «Елект-роніка-5» вартістю 15 грн.

Беручи до уваги, що потерпілий Дорожкін Р. Г. не може у повно­му обсязі користуватись процесуальними правами, передбаченими ст. 49 КПК України, у зв'язку з неповноліттям, керуючись стаття­ми 49, 52 та 122 КПК України,

постановив:

1. Визнати гр. Дорожкіну Лідію Григорівну — матір неповноліт-

його законним представником,

нього потерпілого Дорожкіна Р. про що їй повідомити.

Ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Гончаренко С. О.)

Постанову мені оголошено 15 березня 2006 р. і роз'яснено, що я як законний представник неповнолітнього потерпілого маю права: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитись з усіма матері­алами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилося,- після призначення справи /до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді, за­являти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнан­ня, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки.

У випадках, визначених Кримінально-процесуальним кодексом, потерпілий має право під час судового розгляду особисто або через свого представника підтримувати обвинувачення. Потерпілий мо­же брати участь у судових дебатах.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпі­лого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

Законний представник

неповнолітнього потерпілогоПідпис (Дорожкіна Л. Г.)

Постанову оголосив і права роз'яснив

Ст. слідчий

капітан міліціїПідпис (Гончаренко С. О.)

Глава III

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ. ЗАСТОСУВАННЯ МІРИ ЗАПОБІЖНОГО

    продолжение

--PAGE_BREAK--ЗАХОДУ

Зразок протоколу про забезпечення підозрюваному права на захист

ПРОТОКОЛ

про забезпечення підозрюваному права на захист та роз'яснення вимог ч. і ст. 63 Конституції України

м. Київ14 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Сімак О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12-1113, порушеної за фактом крадіжки чу­жого майна,

встановив:

14 лютого 2006 р., о 12-й годині ЗО хв гр. Кліменцова Світлана Андріївна у тролейбусі маршруту № 5 на зупинці тролейбусу «Ст. метро «Берестейська» вчинила таємну крадіжку гаманця, вартістю 90 грн., в якому були гроші в сумі 400 грн., із сумки гр. Сімко Т. В. Після вчинення крадіжки була затримана праців­никами міліції. Викрадене у неї вилучене та передане за належ­ністю.

14 лютого 2006 р., о 15-й годині ЗО хв гр. Кліменцова Світлана Андріївна затримана в порядку ст. 115 КПК України.

Керуючись ч. 2 ст. 21 КПК України, до першого допиту підозрю­ваній Кліменцовій С. А. в якості підозрюваного в період з 15-ї годи­ни 50 хв до 16-ї години 15 хв роз'яснено її право мати захисника та побачення з ним від моменту затримання.

Підозрюваній Кліменцовій С. А. також роз'яснено зміст ста­тей 44, 45, 46, 47 КПК України, які регламентують порядок участі захисника у кримінальному процесі.

Ознайомившись з правом підозрюваного мати захисника та по­бачення з ним від момент}' затримання, а також ознайомившись зі змістом статей 44, 46, 47 КПК України, підозрювана Кліменцова

Світлана Андріївна заявила, що зазначені права їй зрозумілі, вона бажає мати захисника і побачення з ним до першого допиту.

Окрім цього Кліменцовій С А., відповідно до ч. 1 ст. 63 Консти­туції України, роз'яснено, що вона не несе відповідальності за від­мову давати показання щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (батьків, рідних братів та сестер, діда, баби, внуків).

Ознайомившись зі змістом ч. 1 ст. 63 Конституції України, Клі­менцова заявила, що положення ч. 1 ст. 63 Конституції України їй зрозумілі і вона не відмовляється давати показання.

Протокол мною прочитаний, записано правильно.

Підозрювана

Підпис (Кліменцова С. А.)

Протокол склав ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Сімак О. В.)

Примітка. Відповідно до ст. 46 КПК України, підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент прова­дження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного за­хисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того самого чи іншого захисника в подальших стадіях процесу.

При відмові від захисника особа, яка провадить дізнання, слід­чий складають протокол із зазначенням мотивів відмови, а суд за­значає про це в протоколі судового засідання. Про прийняття від­мови від захисника чи відхилення її особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд — ухвалу.

Відмова від захисника у випадках, зазначених у ст. 45 цього Кодексу, може бути прийнята, лише коли підозрюваний, обвинува­чений, підсудний, засуджений чи виправданий обґрунтують її мо­тивами, які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд визнають та­кими, що заслуговують на увагу. У цьому випадку захисник замі­нюється іншим у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Прийнявши рішення про усунення захисника від участі в справі, а також прийнявши відмову захисника від виконання обов'язків, особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя чи суд роз'яснюють підозрюваному, обвинуваченому, підсудному його право запросити іншого захисника та надають йому для цього в стадії розслідування справи не менше ніж добу, а в стадії судового розгляду справи — не менше ніж три доби. Якщо у випадках, передбачених ст. 45 цього

Кодексу, підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом цих строків не запросять іншого захисника, особа, яка провадить ді­знання, слідчий чи суддя постановою, а суд — ухвалою самі призна­чають захисника.

Заміна одного захисника іншим, крім випадків, передбачених ст. 61 цього Кодексу, може мати місце тільки за клопотанням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій ста­дії процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчинених за участю захисника, якого замінено.

Зразок протоколу про відмову від захисника


ПРОТОКОЛ

про відмову від захисника

14 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Сімак О. В., у зв'язку з проведенням досудового слідства по кримінальній справі № 12-484, керуючись ч. 2 ст. 46, та ст. 85 КПК України, в період з 16-ї години ЗО хв до 17-ї години склав цей протокол про те, що підозрюваний у кражі чу­жого майна Коваленко Василь Петрович відмовився від правової допомоги захисника — адвоката Шевченка В. А.

Свою відмову Коваленко В. П. мотивував тим, що адвокат, ви­слухавши його доводи про те, що він ніякої крадіжки не скоїв, що його затримання є помилкою слідчих органів, заявив, що йому не вірить, і зможе йому допомогти лише за умови, що він зізнається у вчиненні крадіжки.

Протокол мною прочитаний, записано правильно. Прошу Вас надати мені іншого захисника до повернення з відпустки адвоката Богача Петра Васильовича.

Протокол склав ст. слідчий

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про прийняття відмови від захисника

ПОСТАНОВА

про прийняття відмови від захисника

м. Київ14 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Сімак О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12-484, порушеної за фактом таємного ви­крадення чужого майна,

встановив:

18 січня 2006 р. в період з 9-ї до 12-ї години не встановлена слід­ством особа шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей, про­никла в квартиру № 15, будинку № 3 на вул. Зоологічній у м. Киє­ві, звідки таємно викрала майно, що належить гр. Шемченко В. К.

20 січня 2006 р. о 18-й годині ЗО хв у порядку ст. 115 КПК Укра­
їни за підозрою у вчиненні даної крадіжки було затримано гр. Кова­
ленка Василя Петровича, 15 травня 1980 р. народження.

Під час затримання йому роз'яснили права підозрюваного, в тому числі і право мати захисники та побачення з ним до першого допиту.

Він заявив бажання мати своїм захисником адвоката Богача Пет­ра Васильовича, який працює у Київській міській колегії адвокатів.

21 січня 2006 р. було встановлено, що адвокат Богач Петро Васи­
льович перебуває у відпустці за межами України і повернеться до
Києва лише 14 лютого 2006 р., про що і було повідомлено підозрюва­
ному Коваленку В. П. Оскільки була нагальна потреба в проведенні
невідкладних слідчих дій, в порядку ст. 47 КПК України тимчасово
захисником Коваленка В. П. був призначений адвокат Шевченко В. А.

21 січня 2006 р. о 14-й годині 40 хв після побачення з адвокатом Шевченком В. А. Коваленко В. П. відмовився від його послуг, про що було складено протокол. Свою відмову мотивував тим, що адво­кат, вислухавши його доводи про те, що він ніякої крадіжки не ско­їв, що його затримання є помилкою слідчих органів, заявив, що йому не вірить і зможе йому допомогти за умови, що він зізнається у вчиненні крадіжки.

Наведені підозрюваним Коваленком В. П. мотиви заслуговують на увагу, оскільки захисник, відповідно до ч. 1 ст. 48 КПК України, зобов'язаний використовувати передбачені КПК України та інши­ми законодавчими актами засоби захисту з метою з'ясування обста­вин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи

виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвину­ваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну юри­дичну допомогу.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 46, ст. 130 КПК Ук­раїни,

постановив:

Прийняти відмову підозрюваного Коваленка В. П. від захис­
ника — адвоката Шевченко В. А.

Роз'яснити підозрюваному Коваленку В. П. його право запро­
сити іншого захисника.

Про прийняте рішення повідомити підозрюваного.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Сімак О. В.)

Зразок підписки про нерозголошення даних досудового слідства

ПІДПИСКА

про нерозголошення даних досудового слідства

м. Київ25 січня 2006 р.

Я, Петров Павло Васильович, адвокат правозахисної спілки «Юкон», вступаючи у кримінальну справу № 1174 як захисник гр. Дмитренка Олега Васильовича, підозрюваного у вчиненні зло­чину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, на підставі ст. 121 КПК України та ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру» даю цю під­писку слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві, лейтенанту міліції Сорокіну О. В. у тому, що без його дозволу не вправі розголошувати відомості, які стали мені ві­домі у зв'язку із виконанням моїх професійних обов'язків у цій кри­мінальній справі.

Мене ознайомлено зі змістом ст. 387 КК України і попереджено, що у разі порушення цієї підписки я буду нести кримінальну відпо­відальність за цією статтею.

Підпис (Петров П. В.) Підпис (Сорокін О. В.)

Примітка. Згідно зі ст. 121 КПК України, у необхідних випад-

ках слідчий попереджає свідків, потерпілих, цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, експерта, спеціаліста, перекла­дача, понятих, а також інших осіб, які присутні під час проваджен­ня слідчих дій, про обов'язок не розголошувати без його дозволу даних досудового слідства. Винні у розголошенні даних досудово­го слідства несуть кримінальну відповідальність за ст. 387 КК України.

Зразок протоколу про забезпечення обвинуваченому права на захист

ПРОТОКОЛ

про забезпечення обвинуваченому права на захист

м. Київ20 квітня 2006 р.

Я, слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Грищук А. П., у зв'язку з проваджен­ням досудового слідства по кримінальній справі № І3-2546 за фак­том розбійного нападу на гр. Криворучка П. К., відповідно до вимог ст. 21 КПК України, до першого допиту склав цей протокол про те, що в період з 11-ї години 45 хв роз'яснив обвинуваченому Широ-ченку Петру Івановичу, що згідно з ч. 2 ст. 43 КПК України він має право знати, в чому його обвинувачують; давати показання з пред'явленого йому обвинувачення або відмовитися давати по­казання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнан­ня з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи; подавати скарги на дії і рі­шення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки.

Обвинуваченому Широченку П. І. також роз'яснено зміст статей 44, 46, 47 КПК України, які регламентують порядок участі захисника у кримінальному процесі.

Ознайомившись з правами обвинуваченого, а також зі змістом статей 44, 46, 47 КПК України, обвинувачений Широченко П. 1. за­явив, що права обвинуваченого йому зрозумілі і що він бажає мати захисника Алексеева Володимира Григоровича — адвоката адвокат­ського об'єднання № 1 Залізничного району м. Києва, з моменту пред'явлення обвинувачення.

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записано правильно.
Обвинувачений Підпис (Широченко П. І.)

Протокол склав слідчий капітан міліції


Підпис (Широченко П. 1.) Підпис (Грищук А. 11.)

Постанову мені оголошено і суть пред'явленого обвинувачення роз'яснено.

20 квітня 2006 р. Слідчий капітан міліції

    продолжение
--PAGE_BREAK--Зразок постанови про притягнення особи як обвинуваченого

ПОСТАНОВА

про притягнення особи як обвинуваченого

20 квітня 2006 р.

м. Київ

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Грищук А. П., розглянувши матеріали кримінальної справи № 13-2546 за фактом розбійного нападу на гр. Криворучка П. К.,

встановив:

17 квітня 2006 р. о 22-й годині ЗО хв поблизу будинку № 5, роз­ташованого на вул. Артема у м. Києві, Широченко П. І., з метою за-володіння чужим майном, вчинив напад на гр. Криворучка П. К. і, погрожуючи кухонним ножем, заволодів його наручним чоловічим годинником марки «Ракета» з металевим браслетом загальною вар­тістю 45 грн. та грошима у сумі 420 грн., а всього — майном на за­гальну суму 465 грн.

Цього самого дня о 23-й годині 45 хв у ресторані «Краків» на пр. Перемоги, 15 у м. Києві він був затриманий з викраденим.

Своїми діями, що виявились у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаними з погрозою застосування насильства, небезпечно­го для життя та здоров'я потерпілого гр. Криворучка П. К., Широченко вчинив розбій, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 187 КК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131,132 КПК України,

постановив:

Притягнути Широченка Петра Івановича, 20 лютого 1971 р.
народження, як обвинуваченого і пред'явити йому обвинувачення у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, про що
йому оголосити.

Копію даної постанови направити прокуророві.

Слідчий капітан міліції Підпис (Грищук А. П.)

Відповідно до вимог ст. 142 КПК України, обвинуваченому Ши-роченку Петру Івановичу роз'яснено, що він під час провадження досудового слідства має права: знати, в чому його обвинувачують; давати показання по пред'явленому йому обвинуваченню або від­мовитися давати показання і відповідати на запитання; подавати докази; заявляти клопотання про допит свідків, про проведення оч­ної ставки, про проведення експертизи, про витребування і приєд­нання до справи доказів, а також заявляти клопотання з усіх інших питань, які мають значення для встановлення істини в справі; заяв­ляти відвід слідчому, прокуророві, експертові, спеціалістові і пере­кладачеві; з дозволу слідчого бути присутнім при виконанні окре­мих слідчих дій; знайомитися з усіма матеріалами справи після закінчення досудового слідства; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати скарги на дії та рішення слідчого і прокурора. Згідно з ч. З ст. 143 КПК України, за бажанням обвину­ваченого, під час його допит)' може бути присутній, захисник.

Вказані права мені роз'яснені.

21 квітня 2006 р.

Обвинувачений Підпис (Широченко П. І.)

Слідчий

капітан міліції Підпис (Грищук А. П.)

Зразок постанови про закриття справи у частині пред'явленого обвинувачення

ПОСТАНОВА

про закриття справи у частині пред'явленого обвинувачення

м. Київ15 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печорського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Голубенко В. А., розглянувши матеріали

кримінальної справи за обвинуваченням Філімонова О. А. у злочи­нах, передбачених ч. 2 от. 185 і ч. 1 ст. 121 КК України,

встановив:

25 грудня 2005 р. Філімонову О. А. пред'явлено обвинувачення у тому, що він 22 грудня 2005 р., близько 14-ї години в універмазі «Україна», розташованому на пл. Перемоги у м. Києві, вчинив кра­діжку індивідуального майна гр. Семашка К. В. на суму 400 грн., а також у тому, що того самого дня, близько 22-ї години на вул. Са­лютній у м. Києві він заподіяв тяжкі тілесні ушкодження гр. Урчен-ку В. А., який зробив зауваження його знайомому Цибульку В. Н.

При подальшому провадженні у справі встановлено, що тяжкі ті­лесні ушкодження Урченку В. А. завдав не Філімонов, а його знайо­мий Цибулько В. Н.

Справу стосовно Цибулька В. Н. виділено в окреме проваджен­ня й оголошено його розшук.

Таким чином, пред'явлене Філімонову О. А. обвинувачення у частині заподіяння Урченку В. А. тяжких тілесних ушкоджень не підтвердилось.

На підставі викладеного і керуючись ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 141 КПК України,

постановив:

Справу у частині пред'явленого обвинувачення Філімонову
Олегу Андрійовичу згідно з ч. 1 ст. 121 КК України у навмисному
заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Урченку В. А. закрити за
відсутністю в його діях складу злочину.

Копію цієї постанови направити прокурору району.

Постанову оголосити обвинуваченому.

Підпис (Голубенко В. А.)

Постанову мені оголошено 17 січня 2006 р.

Підпис (Філімонов О. А.)

Зразок протоколу допиту обвинуваченого

ПРОТОКОЛ

допиту обвинуваченого

17 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Солом'нського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві, капітан міліції Сімак М. В. у кабінеті слідчого у пері­од з 11-ї години ЗО хв до 12-ї години 45 хв із додержанням вимог статей 143, 145 та 146 КПК України допитав як обвинувачену:

Прізвище, ім'я, по батькові: Кліменцова Світлана

Андріївна

Рік і місце народження:15 січня 1974 р., м. Львів

Громадянство: громадянка України

Національність: українка

Партійність: безпартійна

Освіта і спеціальність:8 класів, швачка

Сімейний стан: шлюб розірваний, має на утри-

манні сина Кліменцова Руслана, З січня 1995 р., народження

Місце роботи, рід занять тимчасово не працює

або посада:

Місце проживання:м. Київ, вул. Щербакова, 61/ж,

кв. 35

Дані про судимість: раніше несудима

Відношення до невійськовозобов'язана

військового обов'язку:

Дані про паспорт чи іншіпаспорт серії ВА, № 693547,

документи, що виданий Шевченківським

засвідчують особу РВВС УВС Київського міськви-

конкому 25.07.1997 р.

У пред'явленому обвинуваченні, викладеному у постанові від 17 лютого 2006 р. про притягнення мене в якості обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, винною себе визнаю повністю.

Підпис (Кліменцова С. А.)

По суті пред'явленого мені обвинувачення пояснюю наступне: я мешкаю в однокімнатній квартирі за вказаною мною адресою. Разом зі мною проживає і мій десятирічний син Руслан. У 1990 р.

я розірвала шлюб зі своїм чоловіком Кліменцовим І. П.- батьком Руслана. На утримання сина одержую кожного місяця аліменти у сумі 75 грн. Сама я працювала швачкою на фабриці «Киянка». З липня 2005 р. я не працюю, позаяк мене звільнили з роботи за скороченням штатів. Майже два місяці я не маю ніяких коштів для того, щоб придбати для себе та дитини продукти харчування.

У жовтні 2005 р. я зробила спробу заробити гроші, перепродаю-чи деякі речі. Я продала обручку та золоті сережки, поїхала в м. Чернівці, де на ринку купила два килими і привезла до м. Києва, щоб продати дорожче. Я продала один килим за 1150 грн. поблизу Житнього ринку, і до мене підійшов хлопець років 20, почав вима­гати 200 грн. Я відмовилася дати гроші, і тоді до мене підбігли кіль­ка його товаришів, які відібрали у мене другий килим і втекли.

Про цю подію я не повідомляла в органи міліції, оскільки бояла­ся, що мене саму можуть притягнути до відповідальності за спеку­ляцію. Прикмети їх я не пам'ятаю. У подальшому заробляти гроші шляхом торгівлі я не намагалась. У лютому місяці я зовсім не мала грошей. На заводі, де працює мій колишній чоловік, мені повідоми­ли, що за відсутністю коштів робітникам не будуть видавати заро­бітну плату. Я зрозуміла, що аліменти на утримання сина в лютому 2006 р. я не отримаю.

Тоді я і вирішила вчинити крадіжку грошей у будь-кого із лю­дей. У магазин я йти побоялась, бо там в даний час не так багато по­купців, і вирішила вчинити крадіжку у транспорті. Тролейбусом маршруту № 5 я проїхала до площі Перемоги, там пересіла на тро­лейбус № 9, яким доїхала до Севастопольської площі. Хоч пасажи­рів у цих тролейбусах було багато, я не наважилась вчинити кра­діжку і вирішила повернутися додому.

Цього часу на зупинці «Севастопольська площа» зупинився ав­тобус маршруту № 71, який їхав у напрямку пл. Перемоги. Я за­йшла в автобус. В автобусі було дуже багато пасажирів. Поруч зі мною стояла невисока жінка. Одягнена вона була у сіре осіннє пальто з піднятим коміром. Я звернула увагу, що вона була у чорній в'язаній шапочці і в окулярах. На правій руці, якою вона трималась за стійку, у неї висіла сумка чорного кольору. У сумці, яка була від­крита, було кілька газет, а з боку лежало портмоне коричневого ко­льору. Я вирішила його вкрасти. Коли автобус від'їхав від зупинки «вул. Освіти» і зупинився на червоне світло світлофора, всі пасажи­ри за інерцією посунулися вперед. У цей час я, нібито випадково, правою рукою /цстала із сумки жінки в окулярах її портмоне. Порт­моне відразу заховала у кишеню своєї куртки, і мене в пей час взя-

ли за руки двоє незнайомих чоловіків. Вони представились праців­никами міліції. Один із них показав мені посвідчення працівника міліції. Мене відвели у відділення.міліції. Туди ж підійшла і жінка, у якої я викрала портмоне. Уже у відділенні міліції мені стало відо­мо, що прізвище цієї жінки Шликова.

Раніше я ніколи ніяких злочинів не скоювала. Вчинити цей зло­чин мене примусило життя. Я прошу Вас запросити довідку про ви­плату аліментів з бухгалтерії заводу ім. Петровського, де працює мій колишній чоловік, а також довідку про звільнення мене з робо­ти за скороченням штатів, які підтвердять мої свідчення.

По суті пред'явленого мені обвинувачення доповнень до своїх показань не маю. Протокол мною прочитаний. З моїх слів записано правильно.

ОбвинуваченаПідпис (Кліменцова С. А.)

Допитав ст. слідчий капітан міліції

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок повідомлення прокурору

Прокурору Шевченківського району м. Києва молодшому раднику юстиції Ромашевському Г. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 140 КПК України, сповіщаю, що об­винувачений у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Ук­раїни, по кримінальній справі № 11421 Гарбіна К. В. невмотивовано відмовився підписати складений мною протокол після пред'явлен­ня йому обвинувачення, роз'яснення його суті і вручення копії по­станови.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського

РУ ГУ України у м. Києві майор міліції Підпис (Друзенко Г. Д.)

Відповідно до ч. 4 ст. 140 КПК України, слідчий у разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі робить на ньому від­мітку про відмову від підпису і зазначає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора.

Зразок постанови про відхилення відмови

неповнолітнього обвинуваченого від захисника на досудовому слідстві

ПОСТАНОВА

про відхилення відмови неповнолітнього обвинуваченого від захисника на досудовому слідстві

м. Київ 15 липня 2005 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Сущенко Д. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12-0171 за обвинуваченням Кириченка Д. О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 186 КК України,

встановив:

14 липня 2005 р. неповнолітній Кириченко Д. О., 10 січня 1989 р. народження, вчинив розбійний напад з проникненням у житло гр. Шкуренко А. А. і після вчинення злочину о 19-й годині ЗО хв був затриманий працівниками міліції.

Згідно з вимогами ст. 21 КПК України, йому до першого допиту в якості підозрюваного мною роз'яснено право мати захисника, про що складено відповідний протокол. А також роз'яснено, що, відпо­відно до п. 1 ч. 1 ст. 45 КПК України, участь захисника у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненнні злочину у віці до 18 років, є обов'язковою.

У зв'язку з викладеним батьки Кириченка Д. О. для захисту ін­тересів неповнолітнього підозрюваного запросили адвоката Соко­лова А. В.

Разом з тим Кириченко Д. О. заявив, що він вважає себе достат­ньо дорослим, щоб захищати свої інтереси самому, і тому відмовля­ється від послуг захисника.

Відмова неповнолітнього від захисника не може бути прийнята, оскільки це суперечить чинному законодавству України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 46 КПК України,

постановив:

Відмову від захисника, заявлену неповнолітнім підозрюваним
Кириченком Д. О., відхилити.

Допустити адвоката Соколова А. В. до участі у справі як захис­
ника неповнолітнього підозрюваного Кириченка Д. О.

Ст. слідчий слідчого відділу Печерського

РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Підпис (Сущенко Д. В.)

Постанову мені оголошено і роз'яснено 15 липня 2005 р.
ПідозрюванийПідпис (Кириченко Д. О.)

Законний представим к

неповнолітнього підозрюваногоПідпис (Кириченко О. В.)

Постанову мені оголошено 15 липня 2005 р.

Адвокат Підпис (Соколов А. В.)

Зразок подання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

«ЗГОДЕН»

Прокурор Печерського район)' м. Києва молодший радник юстиції Шилов А. А.

{підпис) 2 березня 2006 р. До Печерського районного суду м. Києва

ПОДАННЯ

про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

м. Київ2 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Котенко В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12422 за обвинуваченням Воронова Павла Гри­горовича, 15 квітня 1975 р. народження, уродженця м. Києва, укра­їнця, громадянина України, освіта — 11 класів, безпартійного, непрацюючого, неодруженого, на утриманні нікого не має, несуди-мого, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Потапенка, 15, кв. ЗО,

встановив:

1 березня 2006 р., близько 23-ї години Воронов П. Г., перебуваю­чи у стані сп'яніння, навпроти будинку № 4 на вул. Шутова у м. Ки­єві учинив напад на гр. Прохорова К. К., який проходив повз нього і, погрожуючи перочинним ножом застосувати насильство, небез­печне для життя гр. Прохорова, заволодів його наручним годин

ником марки «Орієнт» вартістю 140 гри., тобто вчинив розбій, пе­редбачений ч. 1 ст. 187 КК України.

2 березня 2006 р. о 10-й годині 20 хв Воронова П. Г. затримано в порядку ст. 115 КПК України, і цього самого дня він допитаний як підозрюваний у присутності адвоката.

Вина Воронова П. Г. у вчиненні розбійного нападу підтверджу­ється зібраними по справі доказами, а саме: протоколом упізнання потерпілим Прохоровим К. підозрюваного Воронова П. як особи, яка вчинила щодо нього розбійний напад. Протоколом у підозрюва­ного Воронова вилучено наручний чоловічий годинник марки «Орієнт», який був опізнаний потерпілим як його власний; паспор­том на годинник, який надав потерпілий і відповідно до якого но­мер на годиннику збігається з номером годинника, вказаним у пас­порті, та іншими доказами.

Враховуючи тяжкість вчиненого Вороновим злочину, за який за­коном передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк по­над 3 роки, і те, що, залишаючись на волі, він може ухилятися від органів слідства та суду, а також продовжувати злочинну діяль­ність, керуючись статтями 148-150, 155, 165, 165-2 КПК України,-

прошу:

Обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту до підо­
зрюваного Воронова Павла Григоровича.

Копію цього подання направити прокурору Печорського ра­
йону.

Слідчий

ст. лейтенант міліції

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка: відповідно до ч. 4 ст. 148 КПК України, при застосу­ванні запобіжного заходу до підозрюваного обвинувачення йому має бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред'явлене, запобіжний захід скасовується.

Зразок подання про застосування

до обвинуваченого запобіжного заходу

у вигляді взяття під варту

«ЗГОДЕН»

Прокурор Солом'янського райо­ну м. Києва радник юстиції

Підпис (Прищепа О. В.) 5 квітня 2006 р.

ПОДАННЯ

про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

4 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Коробко А. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14214 за обвинуваченням Страшенка Ми­коли Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України,

встановив:

квітня 2006 р., о 23-й годині Страшенко М. І., перебуваючи у
стані сп'яніння за місцем мешкання у квартирі № 1, буд. № 17, на
вул. Космонавтів у м. Києві, під час сварки завдав проникаюче но­
жове поранення грудної клітки своїй дружині Страшенко Оксані
Григорівні, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні
для життя, у вигляді поранення правої частки легені.

квітня о 8-й годині Страшенка М. І. затримано в порядку
ст. 115 КПК України і цього самого дня йому пред'явлено обвину­
вачення. Допитаний як обвинувачений у вчиненні злочину, перед­
баченого ч. 1 ст. 121 КК України, Страшенко М. І. вину визнав пов­
ністю і показав, що дійсно він заподіяв ножове поранення своїй
дружині, оскільки вона зробила йому зауваження з приводу його
зловживання алкоголем.

Окрім визнання обвинуваченим своєї вини, його вина повністю підтверджується показаннями потерпілої, свідка Страшенка В. М., протоколом огляду місця пригоди та речовим доказом — ножем, ви­лученим під час огляду місця пригоди.

Враховуючи тяжкість вчиненого Страшенком М. І. злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 3 роки і те, що, залишаючись на волі, він може ухиля-

тися від органів слідства та суду, а також продовжувати злочинну діяльність, керуючись статтями 148-150, 155, 165, 165-2 КПК Ук­раїни,-

прошу:

Обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту обвинува­
ченому Страшенку Миколі Івановичу, 20 грудня 1965 р. народжен­
ня, уродженцю с Павлівна Васильківського р-ну Київської обл.,
громадянину України, українцю, безпартійному, несудимому, який
мешкає у м. Києві по вул. Космонавтів, 17, кв. 1, не працюючому, за­
побіжний захід — взяття під варту.

Копію цього подання направити прокурору Солом'янського
району м. Києва.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Котенко В. В.)

Гр. Бондару Богдану Петровичу 02000, м. Київ, вул. Чорновола, 55, кв. 55

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до ст. 161 КПК України повідомляю, що Ваш син Бондар Олександр Богданович за вчинення злочину 15 березня 2006 р. судом Печерського району м. Києва заарештований.

Бондар О. Б. перебуває під вартою у Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту з питань виконання пока­рань за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

Слідчий слідчого відділу Печерського

РУ ГУ МВС України у м. КиєвіПідпис (Шевчук В. Г.)

Зразки повідомлення про арешт

Директору заводу «Точелектро-

прилад» Козаку К. К.

02141, м. Київ, вул. Толбухіна, 6а

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до ст. 161 КПК України повідомляю, що 15 березня 2006 р. судом Печерського району м. Києва за вчинення злочину за­арештовано Бондара Олександра Богдановича, який до арешту пра­цював слюсарем на заводі «Точелектроприлад».

Бондар О. Б. перебуває під вартою в Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту з питань виконання пока­рань за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

Слідчий слідчого відділу Печерського

РУ ГУ МВС України у м. КиєвіПідпис (Шевчук В. Г.)

Примітка: відповідно до ст. 161 КПК України, про арешт підо­зрюваного або обвинуваченого та його місце перебування слідчий зобов'язаний повідомити його дружину або іншого родича, а також сповістити за місцем його роботи.

Якщо обвинувачений є іноземним громадянином, то постанова про арешт направляється в Міністерство закордонних справ Ук­раїни.

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу особистої поруки

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжного заходу особистої поруки

м. Київ19 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Шмаков В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 1298 за обвинуваченням Кравченка Петра Пав­ловича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК України,

встановив:

З квітня 2006 р., близько 14-ї години товарознавець Печерського районного універмагу м. Києва Кравченко П. П. супроводжував вантажний автомобіль ГАЗ-51 (державний номерний знак 05-12 К.ТБ) під управлінням водія Шахова А. В., на якому перевозились

м. Київ

товарно-матеріальні цінності від залізничної станції «Київ-то-варний» до складів Печерського універмагу, розташованих на вул. Полковій, 5.

Під час транспортування вантажу Кравченко палив цигарку, не­допалок якої викинув з кабіни. Від недопалку, який вітром занесло у кузов автомобіля, загорілись килими та інші товари, а також авто­мобіль, що були повністю знищені вогнем. Внаслідок загорання то­варів та автомобіля водію Шахову Анатолію Васильовичу було за­подіяно тяжкі тілесні ушкодження.

Ураховуючи, що Кравченко П. П. раніше не судимий, за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, вчинив не-умисний злочин, вину у вчиненні якого визнав повністю, у слідства немає підстав вважати, що він буде заважати встановленню істини по справі. Крім того, гр. Коровченко Степан Васильович та Савчен­ко Тетяна Петрівна ручаються за належну поведінку та явку обви­нуваченого за викликом і зобов'язуються у разі необхідності доста­вити його в органи досудового слідства чи суду на першу про те ви­могу. На підставі викладеного, керуючись статтями 148-150 та 152 КПК України,

постановив:

Застосувати до обвинуваченого Кравченка Петра Павловича, 20 січня 1961 р. народження, уродженця м. Києва, несудимого, об­винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК Украї­ни, що мешкає у м. Києві на вул. Чубаря, 8, кв. 195, запобіжний за­хід — особисту поруку громадян Коровченка С. В. та Савченко Т. П., про що оголосити обвинуваченому та його поручителям.

Слідчий

ст. лейтенант міліціїПідпис (Шмаков В. А.)

Постанову нам оголошено 19 квітня 2006 р.

    продолжение
--PAGE_BREAK--Зразок зобов'язання про особисту поруку

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

про особисту поруку

19 квітня 2006 р.

Ми, Коровченко Степан Васильович, головний бухгалтер Печер­ського районного головного універмагу м. Києва, проживаю у м. Києві, вул. Телички, 25а, кв. 71, паспорт серії В А, № 2634258, ви­даний 5 квітня 1997 р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Киє­ві, та Савченко Тетяна Петрівна, старший товарознавець Печер­ського районного універмагу м. Києва, проживаю у м. Києві, вул. Іртиська, 11, кв. 35, паспорт серії В А, № 223428, виданий 11 лютого 1997 р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, ру­чаємося за належну поведінку та явку обвинуваченого Кравченка Петра Павловича, що проживає у м. Києві, вул. Чубаря, 8, кв. 195, за викликом і зобов'язуємося у разі необхідності доставити його в ор­ган попереднього слідства чи в суд на першу про те вимогу.

Про суть справи, за якою обирається запобіжний захід, нам пові­домлено.

Ми також попереджені про те, що коли обвинувачений Кравчен­ко П. П., щодо якого обраний даний запобіжний захід, буде ухиля­тися від слідства і суду, то на нас може бути накладено грошове стягнення, передбачене ст. 152 КПК України, в розмірі до 200 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поручителі: Підпис (Коровченко С. В.)

Підпис (Савченко Т. П.)

Зобов'язання про особисту поруку відібрав слідчий ст. лейтенант міліції

Обвинувачений Поручителі:

Підпис (Кравченко П. П.)

Підписи (Коровченко С. В.)

(Савченко Т. П.)

Зразок постанови про зміну запобіжного заходу

ПОСТАНОВА

про зміну запобіжного заходу

м. Київ

29 квітня 2006 р.

ра Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК Ук­раїни,

встановив:

З квітня 2006 р., близько 14-ї години товарознавець Печерського районного універмагу м. Києва Кравченко П. П., необережно пово­дячись з вогнем, знищив державне майно, внаслідок чого були запо­діяні тяжкі тілесні ушкодження гр. Шахову Анатолію Васильовичу.

19 квітня 2006 р. відносно Кравченка П. П. була застосована мі­ра запобіжного заходу — особиста порука.

29 квітня 2006 р. до Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшла заява від поручителів Коровченка Степана Васильовича та Савченко Тетяни Петрівни про те, що вони відмовляються від взятого на себе зобов'язання у разі необхідності доставляти обвину­ваченого Кравченка П. П. в органи досудового слідства чи в суд, а та­кож не ручаються за належну його поведінку, оскільки Кравчен­ко П. П. після обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистої поруки більше на роботу не з'явився, на їх умовляння не залишати роботу відповів відмовою.

Беручи до уваги відмову поручителів, а також враховуючи, що Кравченко П. П. від органів слідства та суду не переховується, керу­ючись статтями 148-151 та 165іКПК України,

постановив:

Змінити запобіжний захід — особисту поруку стосовно обви­
нуваченого Кравченка Петра Павловича, 20 січня 1961 р. народжен­
ня, уродженця м. Києва, несудимого, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 166 КК України, що мешкає у м. Києві,
вул. Чубаря, 8, кв. 195, на підписку про невиїзд з місця постійного
проживання або місця тимчасового перебування без дозволу слід­
чого.

З даною постановою ознайомити обвинуваченого Кравчен­
ка П. П.

Копію цієї постанови направити прокуророві Печерського ра­
йону м. Києва.

Слідчий

ст. лейтенант міліціїПідпис (Шмаков В. А.)

Постанову мені оголошено ЗО квітня 2006 р.

Підпис (Кравченко П. П.)

Зразок постанови про застосування

запобіжного заходу у вигляді підписки

про невиїзд

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд

м. Київ17 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Король В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 1921 за обвинуваченням гр. Лиштви Івана Іва­новича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

12 квітня 2006 р., близько 11-ї години, неповнолітній Лишт-ва 1.1., 14 січня 1989 р. народження, в універмазі «Україна», розта­шованому на пл. Перемоги у м. Києві, таємно викрав у гр. Михален­ко О. П. портмоне вартістю 12 грн., в якому зберігалися гроші у су­мі 711 грн., на загальну суму 723 грн.

Беручи до уваги, одо Лиштва у вчиненому щиро розкаявся, пра­цює, позитивно характеризується за місцем реєстрації та за місцем роботи, є неповнолітнім, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, шкода, завдана потерпілому, відшкодована в пов­ному обсязі, керуючись статтями 148, 150 та 151 КПК України,

постановив:

1. Застосувати до Лиштви Івана Івановича, 14 січня 1989 р. на­родження, уродженця м. Києва, який зареєстрований і проживає у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, працює слюсарем на заводі «Транссиг­нал», обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, запобіжний захід — підписку про невиїзд з м. Києва, про що йому оголосити.

Слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)

Постанову мені оголошено 17 квітня 2006 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок підписки про невиїзд

ПІДПИСКА

про невиїзд

м. Київ17 квітня 2006 р.

Я, Лиштва Іван Іванович, зареєстрований та проживаю у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, даю цю підписку слідчому слідчого відділу Со-лом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітану міліції Коро­лю В. В. про те, що зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства та су­ду по кримінальній справі з обвинувачення мене у скоєнні злочину, пе­редбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасового перебування без дозволу слідчого.

Мені оголошено, що у разі порушення даної мною підписки про невиїзд вона може бути замінена відповідно до вимог ст. 151 КІІК України більш суворим запобіжним заходом.

Обвинувачений Підпис (Лиштва І. І.)

Підписку відібрав слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)

Зразок зобов'язання обвинуваченого з'являтися

за викликом і повідомляти про зміну свого

місця перебування

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

обвинуваченого з'являтися за викликом і повідомляти про зміну свого місця перебування

м. Київ10 лютого 2006 р.

Я, Васюков Петро Степанович, зареєстрований та мешкаю у м. Києві, вул. Потапенка, 31, кв. 12, відповідно до ч. З ст. 148 КПК України зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства і розгля­ду справи за обвинуваченням мене у вчиненні злочину, передбаче­ного ст. 195 КК України, у суді, при зміні місця мешкання негайно повідомляти про це слідчого чи суд, а також своєчасно з'являтися до слідчого і в суд за їх викликом.

ОбвинуваченийПідпис (Васюков П. С.)

Зобов'язання відібрав

слідчий лейтенант міліції Підпис (Зелінський О. П.)

Зразок клопотання (заяви) слідчому щодо

обрання стосовно обвинуваченого

(підозрюваного) запобіжного заходу

у вигляді застави

Ст. слідчому СВ Шевченківсько­го РУ ГУ МВС України в м. Киє­ві майору міліції Педешку О. М.

гр. Радченко Раїси Іванівни, яка зареєстрована і мешкає в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1

ЗАЯВА

У зв'язку з розслідуванням кримінальної справи відносно мого сина — Радченка Володимира Павловича, який затриманий за пі­дозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, та вирішенням питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу, прошу Вас не застосовувати до сина запобіжний захід — три­мання під вартою, а обрати запобіжний захід у вигляді застави і вва­жати мене добровільним заставодавцем. Зобов'язуюся суму застави внести у встановлених законом розмірі і строк.

Заставодавець Підпис (Радченко Р. І.)

1 серпня 2005 р.

Зразок постанови про застосування

до обвинуваченого запобіжного заходу

у вигляді застави

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

м. Київ1 серпня 2005 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни в м. Києві майор міліції Педешко О. М., розглянувши матері­али кримінальної справи № 101001 за обвинуваченням Радченка Володимира Павловича, 18 червня 1972 року народження, уро­дженця м. Севастополя, українця, громадянина України, має освіту середню, не працює, одруженого, має на утриманні трьох неповно­літніх дітей, раніше не судимого, який зареєстрований і мешкає

в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1, у вчиненні злочину, передбачено­го ч. 2 ст. 189 КК України,

встановив:

28 липня 2006 р. близько 23-ї години в квартирі № 3 будинку № 6, на вулиці Гречка у м. Києві Радченко В. П. під погрозою на­сильства над гр. Майстренком С. П. та членами його сім'ї вимагав передачі йому 4000 гри.

ЗО липня він був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

1 серпня 2005 р. Радченку В. П. було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Цього ж дня від захисника Радченка В. П.- адвоката Київської обласної колегії адвокатів, Листухи А. М., надійшло клопотання про обрання стосовно Радченка В. П. запобіжного заходу у вигляді за­стави. Аналогічне клопотання надійшло і від матері Радченка В. П.-Радченко Р. І., яка взяла на себе зобов'язання заставодавця.

Беручи до уваги, що Радченко В. П. зареєстрований і має постій­не місце проживання, на його утриманні перебуває троє неповно­літніх дітей, раніше не судимий, страждає на захворювання серце­во-судинної системи, вважаю, що його явка до слідчого і в суд може бути забезпечена запобіжним заходом у вигляді застави, і ці клопо­тання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 148, 150, 154-1

КПК України,

постановив:

Застосувати до обвинуваченого Радченка Володимира Павло­
вича запобіжний захід у вигляді застави.

Установити суму застави у розмірі 17 000 грн. (сімнадцять ти­
сяч) гривень, які підлягають внесенню в касу фінвідділу Шевчен­
ківського РУ ГУ МВС України в м. Києві для зарахування на депо­
зитний рахунок № 003035304015 в Київському міському управлін­
ні НБУ в триденний термін з часу оголошення.

Роз'яснити Радченку В. П., що в разі невнесення застави в
триденний термін, відлучення з постійного місця проживання без
дозволу слідчого чи суду, неявки без поважних причин до слідчого
чи в суд, а також перешкоджанні встановленню істини в криміналь­
ній справі, вчиненні іншого злочину, цей запобіжний захід може бу­
ти змінено на більш суворий — взяття під варту, а внесена застава
звернена в дохід держави.

Постанову оголосити обвинуваченому Радченку В. П. та заста­
водавцеві Радченко Р. І.

Копії постанови направити у фінвідділ Шевченківського

РУ ГУ іМВС України в м. Києві для прийняття застави на депозит, а також прокурору Шевченківського району м. Києва.

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України із м. Києві майор міліції (Підпис) Педешко О. М.

Постанову мені оголошено 1 серпня 2005 р.

Постанову мені оголошено 1 серпня 2005 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка.

20 листопада 1996 року Законом України № 530/96-ВР, із зміна­ми, внесеними згідно із Законом № 2670-111 від 12.07. 2001 р., Кри­мінально-процесуальний кодекс України доповнено ст. 154-1, якою розширено перелік запобіжних заходів пунктом 3 ст. 149 КПК Ук­раїни — застава.

Як і інші запобіжні заходи, заставу слід застосовувати з ураху­ванням тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, його віку, стану здоров'я, сімейного стану.

Важливою обставиною при обранні запобіжного заходу у вигля­ді застави, є матеріальне становище особи, стосовно якої він засто­совується.

Застава як запобіжний захід полягає у внесенні на депозитний рахунок органу досудового розслідування або суду підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншими фізичними чи юридичними особами грошей чи передачі їм інших матеріальних цінностей з ме­тою забезпечення належної поведінки, виконання зобов'язання не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасово­го перебування без дозволу слідчого чи суду, явки за викликом до органу розслідування і суду особи, щодо якої застосовано запобіж­ний захід.

Предметом застави можуть бути як грошові суми, так і інші мате­ріальні цінності (рухоме і нерухоме майно). Якщо предметом заста­ви є майно, слід пересвідчитись, що воно належить заставодавцеві.

Слідчий, обираючи такий запобіжний захід, виносить мотивова­ну постанову, яку оголошує під розписку підозрюваному або обви­нуваченому. Якщо підозрюваний або обвинувачений заставу вно­сить сам, йому слідчий повідомляє номер депозитного рахунку, на який необхідно перерахувати кошти та суму застави. В постанові зазначаються анкетні дані особи, яка вносить заставу, сума застави,

дані про депозитний рахунок і попередження, що цей запобіжний захід може бути застосований лише після внесення застави.

У постанові слід вказувати строк внесення застави в межах 10 днів з моменту оголошення постанови заставодавцеві. В разі не­внесення застави в установлений слідчим термін, слід обирати ін­ший запобіжний захід.

Після того як обвинувачений (підозрюваний) пред'явить слідчо­му документ, що свідчить про внесення коштів на депозитний раху­нок, цій особі слідчий оголошує складене ним зобов'язання під роз­писку.

Якщо застава за підозрюваного (обвинуваченого) вноситься ін­шою особою, крім зобов'язання підозрюваного чи обвинуваченого, необхідно, щоб заставодавець перед обранням запобіжного заходу подав слідчому клопотання (заяву) про застосування до обвинува­ченого чи підозрюваного цього запобіжного заходу і взяв на себе письмове зобов'язання з внесення застави, а після обрання запобіж­ного заходу у вигляді застави — зобов'язання, в якому роз'яснюєть­ся, у вчиненні якого злочину підозрюється чи обвинувачується осо­ба, стосовно якої обирається цей запобіжний захід, які на нього по­кладаються зобов'язання в зв'язку з обранням цього запобіжного заходу та що, в разі невиконання обвинуваченим чи підозрюваним своїх зобов'язань, заставу буде звернено в дохід держави, і що в цьо­му випадку заставодавець повинен забезпечити явку обвинувачено­го чи підозрюваного, за якого він поручився і вніс заставу до органу розслідування чи суду для заміни йому запобіжного заходу на

інший.

Щодо особи, яка перебуває під вартою, застава може бути засто­сована до направлення справи в суд тільки з дозволу судді, який дав санкцію на арешт. В постанові про зміну запобіжного заходу на за­ставу необхідно вказувати, що виконання постанови настає лише після внесення застави.

Якщо предметом застави є не грошові суми а, наприклад, автома­шина, коштовності, квартира, будинок, слідчому необхідно діяти таким чином:

а) автомашину, на час дії запобіжного заходу, необхідно постави­ти на стоянку місцевого підрозділу ДАІ чи передати під розписку на зберігання юридичній чи фізичній особі, попередивши про кри­мінальну відповідальність за ст. 388 КК України, а також направи­ти повідомлення в МРВ ДАІ за місцем постановки даного транс­портного засобу на облік про те, що цей транспортний засіб перебу­ває під заставою і його відчуження заборонене;

б) коштовності на час дії застави необхідно здати в банк на збе­
рігання за відповідною постановою;

в) у разі використання як застави квартири чи будинку, слідчий
направляє про це повідомлення в БТІ і державну нотаріальну кон­
тору за місцем розташування цієї квартири чи будинку про те, що
ця квартира чи будинок перебувають під заставою і відчуженню не
підлягають.

Після закінчення розслідування, в додатку до обвинувального висновку — довідці про рух кримінальної справи обов'язково вказу­ються обраний запобіжний захід, сума внесеної застави, де вона перебуває і реквізити депозитного рахунку. Враховуючи, що заста­водавець може бути викликаний до суду для давання показань що­до застави,- вказувати його в списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання.

Зразок зобов'язання обвинуваченого щодо

внесення суми застави та дотримання

ним вимог ст. 154-1 КПК України

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

м. Київ1 серпня 2005 р.

Я, Радченко Володимир Павлович, 18 червня 1972 р. народжен­ня, зареєстрований і мешкаю в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1, даю це зобов'язання органу слідства в тому, що зобов'язуюсь в разі за­стосування до мене запобіжного заходу у вигляді застави 17 000 грн., із вказаного місця проживання без дозволу слідчого чи суду не відлучатися, з'являтися до слідчого чи суду на першу їх ви­могу, не займатися злочинною діяльністю, не перешкоджати вста­новленню істини в кримінальній справі. Мені роз'яснено, що, в разі порушення мною цього зобов'язання, запобіжний захід стосовно мене в порядку ст. 165 КПК України може бути змінено на суворі­ший, а внесена застава в повному обсязі буде звернена в дохід дер­жави в порядку ст. 154-1 КПК України.

Обвинувачений

Зобов'язання прийняв ст. слідчий майор міліції

Зразок зобов'язання заставодавця

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАСТАВОДАВЦЯ

1 серпня 2006 р.

м. Київ

Я, Радченко Раїса Іванівна, 28 червня 1945 р. народження, заре­єстрована і мешкаю в м. Києві, вул. Пушкіна, буд. 33, кв. 1, вносячи в порядку ст. 154-1 КПК України заставу за обвинуваченого у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, Радченка Во­лодимира Павловича, 18 червня 1972 р. народження, який зареєст­рований і мешкає в м. Києві, вул. Пушкіна, буд. 33, кв. 1, даю це зо­бов'язання органу слідства в тому, що Радченко В. П. не буде відлу­чатися з указаного місця проживання без дозволу слідчого чи суду, буде з'являтися до слідчого чи суду на першу їх вимогу, не буде зай­матися злочинною діяльністю, не буде перешкоджати встановлен­ню істини в кримінальній справі.

Мені роз'яснено, що в разі невиконання Радченком В. П. вказа­них зобов'язань, запобіжний захід стосовно нього в порядку ст. 165 КПК України може бути замінений на суворіший, а внесена мною застава буде в повному обсязі звернена в дохід держави в порядку, передбаченому ст. 154-1 КПК України.

Мені також роз'яснено, що я можу відмовитися від взятих на се­бе зобов'язань до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави. У цьому випадку я повинна забезпечити явку підозрюва­ного, обвинуваченого, підсудного до органу розслідування чи суду для заміни йому запобіжного заходу на інший. Застава повертаєть­ся лише після обрання нового запобіжного заходу.

Підпис (Радченко Р. І.)

Заставодавець

Зобов'язання прийняв ст. слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС у м. Києві майор міліції

Підпис (Педешко О. М.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про вжиття заходів щодо збереження майна та житла ув'язненого

ПОСТАНОВА

про вжиття заходів щодо збереження майна та житла ув'язненого

м. Київ 5 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Коробко А. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14214 за обвинуваченням Страшенка Ми­коли Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України,

встановив:

Страшенко М. І. досудовим слідством обвинувачується у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). 4 квітня 2006 р. Солом'янським ра­йонним судом м. Києва йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в слідчому ізоляторі № 13 Управління Державного Департаменту з питань виконання покарань. У зв'язку з цим без нагляду залишається його майно та житло — квартира № 1 в буд. № 17, вул. Космонавтів у м. Києві.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 КПК України,

постановив:

Майно ув'язненого Страшенка М. 1. передати за описом під
відповідальне зберігання начальнику ЖЕУ № 414 Залізничного
райжитлоуправління м. Києва Ковальовій Н. В.

Квартиру Страшенка М. І., яка розташована за адресою:
м. Київ, вул. Космонавтів, 17, кв. 1 — опечатати.

Про вжиті заходи щодо збереження майна і житла ув'язненого,
повідомити обвинуваченого Страшенка М. І.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Коробко А. В.)

Зразок подання про вжиття заходів піклування щодо неповнолітніх дітей заарештованого

Начальнику служби у справах не­повнолітніх Шевченківської район­ної держадміністрації м. Києва Коваленко А. 3… м. Київ, вул. Світлицького, 15

ПОДАННЯ

про вжиття заходів піклування щодо неповнолітніх дітей заарештованого

м. Київ15 квітня 2006 р.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві провадиться досудове слідство по кримінальній справі № 12145 з обвинувачення Петраченко Надії Василівни у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Петраченко Н. В. проживає ра­зом з двома малолітніми дітьми: дочкою Петраченко Валентиною Василівною, ЗО березня 1996 р. народження, та сином Петраченко Олегом Вікторовичем, 17 травня 2001 р. народження, в однокімнат­ній квартирі за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 93, кв. 4.

13 квітня 2006 р., о 22-й годині ЗО хв, за місцем мешкання Петра­ченко Н. В., перебуваючи у нетверезому стані, умисно заподіяла тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому Випшову І. С, внаслі­док чого в 0 год. ЗО хв 14 квітня 2006 р. він помер.

15 квітня 2006 р. до Петраченко Н. В. була застосована міра за­побіжного заходу — взяття під варту.

Враховуючи те, що малолітні діти Петраченко Н. В.- Петрачен­ко Валентина Василівна, ЗО березня 1996 р. народження, та Петра­ченко Олег Вікторович, 17 травня 2001 р. народження,- залиша­ються без нагляду, відповідно до вимог ст. 159 КПК України прошу Вас терміново вжити необхідних заходів до передачі їх на піклуван­ня родичам або влаштування їх до дитячих установ, про що сповіс­тити за адресою: 252112 м. Київ, вул. Рильського, 5, Шевченківське РУ ГУ МВС України у м. Києві.

відносно якої як запобіжний захід обрано взяття під варту, є непов­нолітні діти, які залишаються без нагляду, слідчий зобов'язаний негайно внести з цього приводу подання до служби в справах не­повнолітніх для вжиття необхідних заходів з передачі зазначених неповнолітніх на піклування родичів або влаштування їх в дитячі установи.

Про вжиті заходи слідчий письмово повідомляє прокурора, а та­кож заарештовану особу і копію листа приєднує до справи.

Зразок повідомлення прокурору

Прокурору Шевченківського району м. Києва раднику юстиції Котляру М. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ

прокурору про вжиття заходів щодо піклування про неповнолітніх дітей заарештованого

Повідомляю, що 15 квітня 2006 р. за вихідним № 2210 мною на­правлено подання на ім'я начальника служби у справах неповноліт­ніх Шевченківської районної держадміністрації м. Києва про вжит­тя заходів піклування щодо неповнолітніх дітей: дочки Петраченко Валентини Василівни, ЗО березня 1996 р. народження, та сина Пет­раченко Олега Вікторовича, М травня 2001 р. народження, заареш­тованої Петраченко Надії Василівни, яка притягується до кримі­нальної відповідальності по кримінальній справі № 12145.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Кравченко О. Г.)

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Кравченко О. Г.)

Зразки повідомлень начальнику слідчого

ізолятора

Начальнику слідчого ізолятора № 13 Управління Державного Департа­менту З питань виконання покарань Прищепі І. К.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прошу повідомити під розписку заарештованій Петраченко На­дії Василівні, 25 червня 1965 р. народження, обвинувачуваній у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, яка значиться за Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, про те, що 15 квітня 2006 р. за вихідним № 2210 направлено подання на ім'я начальника служби у справах неповнолітніх Шевченківської районної держадміністрації м. Києва про вжиття заходів піклуван­ня щодо її неповнолітніх дітей.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченків­ського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції

    продолжение
--PAGE_BREAK--Зразок дозволу на побачення заарештованого

з родичами

Начальнику слідчого ізолятора № 13 Управління Державного Департа­менту з питань виконання покарань Прищепі І. К.

ДОЗВІЛ

на побачення заарештованого з родичами

На підставі ст. 162 КПК України прошу Вас надати заарештова­ному Тимошенку Григорію Климовичу, 1950 р. народження, обви­нуваченому за ч. 2 ст. 185 КК України, побачення протягом однієї години з його дружиною — Тимошенко Кларою Петрівною, 1952 р. народження, уродженкою м. Києва, паспорт серії БЦ № 660595, ви­даний 25 лютого 1997 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Ки­єві. Ув'язнений Тимошенко Григорій Климович значиться за Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Ст. слідчий слідчого відділу Жовтневого РУ ГУ

МВС України у м. Києві майор міліції Підпис (Кравченко О. Г.)

Начальнику слідчого ізолятора № 13 Управління Державного Департа­менту з питань виконання покарань Прищепі І. К.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прошу повідомити під розписку ув'язненого Страшенка Мико­лу Івановича, 15 квітня 1960 р. народження, обвинувачуваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, який зна­читься за Солом'янським РУ ГУ МВС України у м. Києві, про те, що 5 квітня 2006 р. його квартира опечатана, а все його майно пере­дане під відповідальне зберігання начальнику ЖЕУ № 414 Заліз­ничного райжитлоуправління м. Києва згідно з описом, і вручити йому копію акта опису його майна.

Додаток: копія акта опису майна на чотирьох аркушах.

Ст. слідчий слідчого відділу Солом'янського
РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан
міліціїПідпис (Коробко А. В.)

Примітка. Підпис слідчого скріплюється гербовою печаткою органу внутрішніх справ.

Зразок запиту на характеристику

Директору заводу

«Точелектроприлад»

Козаку К. І.

02141, м. Київ, вул. Толбухіна, 6-А

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві розслідується кримінальна справа за обвинуваченням Кравченка Богдана Івановича, 15 січня 1961 р. народження, у скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України.

Для приєднання до кримінальної справи прошу Вас направити виробничу характеристику на Кравченка Б. І., який у 1998 р. пра­цював слюсарем на заводі «Точелектроприлад».

Маша адреса: 02186, м. Київ 186, вул. Підкіпного, 17, Печерськс РУ ГУ МВС України у м. Києві, слідчий відділ.

Слідчий

ст. лейтенант міліції

Зразок запиту у психоневрологічний диспансер

Головному лікареві Печерського ра­йонного психоневрологічного дис­пансера м. Києва Іваненку Р. В. 04320, м~ Київ, 320, вул. Соснова, 25-А.

ЗАПИТ

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві розслідується кримінальна справа за обвинуваченням Кравченка Богдана Івановича, 15 січня 1961 р. народження, що мешкає у м. Києві, вул. Каштанова, 143, кв. 91, у скоєнні злочину, передбаче­ного ч. З ст. 185 КК України.

У зв'язку з цим прошу направити у слідчий відділ Печерсько­го РУ ГУ МВС України у м. Києві за адресою: 02186 м. Київ-186, вул. Підкіпного, 17, довідку про перебування гр. Кравченка Б. 1. на обліку у Печерському районному психоневрологічному диспансері з приводу психічного захворювання.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Шевчук О. А.)

Глава IV ПРОТОКОЛИ ДОПИТУ. ПРОВЕДЕННЯ

ВПІЗНАННЯ ТА ОЧНОЇ СТАВКИ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ

БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ

СУДОЧИНСТВІ

Зразок протоколу роз'яснення свідкові змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України

ПРОТОКОЛ

роз'яснення свідкові змісту ч. і ст. 63 Конституції України.

м. Київ15 грудня 2005 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. л-нт міліції Царьов М. А. з додержанням вимог ст. 85 КПК України в кабінеті слідчого у зв'язку з розслідуванням кримі­нальної справи № 12-101 за обвинуваченням гр. Прохорова І. В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в період з 15-ї години ЗО хв до 15-ї години 45 хв склав цей протокол про те, що роз'яснив свідкові Прохорову В. Г. зміст ч. 1 ст. 63 Конституції України.

Свідкові роз'яснено, що він, відповідно до ч. 1 ст. 63 Конституції України, не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, своїх батьків, дружини (чоловіка), дітей, рід­них братів і сестер, діда, баби, внуків.

Окрім цього, йому роз'яснено, що він, погодившись давати пока­зання, несе кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України — за завідомо неправдиві показання.

Ознайомившись зі змістом ч. 1 ст. 63 Конституції України, сві­док заявив, що відмовляється давати показання стосовно Прохоро­ва І. В., оскільки той доводиться йому сином.

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записано правильно.

СвідокПідпис (Прохоров В. Г.)

Протокол склав слідчий Підпис (Царьов М. А.)

мо неправильний переклад :іа статтями .'585 та 384 КК України. Зі змістом: статей 384, 385 КК України ознайомлена.


м. Київ

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», суд, пропонуючи підсудному дати по­яснення щодо пред'явленого обвинувачення та відомих йому обста­вин справи, має одночасно роз'яснити йому, а також його дружині чи близькому родичу зміст ст. 63 Конституції. Якщо під час прове­дення дізнання чи попереднього слідства підозрюваному, обвину­ваченому, його дружині чи близькому родичу цього не було роз'яс­нено, показання зазначених осіб повинні визнаватися судом, одер­жаними з порушенням закону, що має наслідком недопустимість їх використання як засобів доказування.

Роз'яснити судам, що з урахуванням зазначеного конституцій­ного положення члени сім'ї чи близькі родичі обвинуваченого, цивільного позивача або цивільного відповідача не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за відмову від давання показань.

Зразок підписки особи, запрошеної до участі

в процесі для роз'яснення знаків німого

або глухого

ПІДПИСКА

15 лютого 2006 р.

Я, Папенко Ольга Львівна, 1954 р. народження, зареєстрована та мешкаю в м. Києві, вул. Шулявська, 4, кв. 117, паспорт серії БА, № 1475511, виданий 25.Х.1998 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, працюю викладачем школи УТОГ Мінсоцза-безу України (міський відділ), вул. Курська, бум. Києві, розумію знаки глухих і німих, запрошена для перекладу показів свідка Антощенка Романа Петровича під час його допиту, даю цю під­писку старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майору міліції Товстенко Я. О. у тому, що мені роз'яснено обов'язки перекладача зробити повно і точно доручений мені переклад згідно із вимогами ст. 128 КПК України.

Окрім цього, мене попереджено про кримінальну відповідаль­ність за відмову виконати обов'язки перекладача, а також за завідо-

Перекладач

Підписку відібрав ст. слідчий капітан мі„

Підпис (Папенко О. Л.)

Підпис (Товстенко Я. О.)

Примітка. Правила ст. 128 КПК України поширюються на осо­бу, запрошену до участі в процесі для роз'яснення знаків німого і глухого.

Зразок протоколу допиту свідка

ПРОТОКОЛ

допиту свідка

15 лютого 2006 р.

Допит проведено у приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Допит почато о 13 год. 45 хв.

Допит закінчено о 14 год. 45 хв.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Товстенко Я. О. з додержанням вимог ста­тей 167, 170 та 128 КПК України за участю перекладача Папенко Ольги Львівни допитав по кримінальній справі № 12-2411 як свідка:

Прізвище, ім'я, по батькові: Антощенко Роман Петрович

Дата та місце народження: 13 квітня 1949 р., с. Пінчуки Ва-

сильківського р-ну Київської обл.

Національність:українець

Громадянство: громадянин України

Партійність:безпартійний

Освіта: 7 класів школи № 1 УТОГ

Місце роботи, ким працює: завод «Червоний екскаватор»,

м. Київ, токар

Місце реєстраціїм. Київ, вул. Вокзальна, 44,
(проживання): кв. 66

Дані про паспорт або інші паспорт серії МА 264847,
документи, які засвідчують виданий 17.11.1998 р. Шевчен-
особу:ківським РУ ГУ МВС України у

м. Києві

з названими особами ніяких стосунків не підтримую. Вперше їх побачив 14 лютого 2006 р. о 18-й годині ЗО хв.

Свідку повідомлено, що він викликаний по справі про відкрите заволодіння майном гр. Івченко К. О., що мало місце 14 лютого 2006 р.

Свідку роз'яснено, що відповідно до ст. 69-1 КПК України він має право: давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача; заявляти відвід перекладачеві; знати у зв'язку з чим і у якій справі він допиту­ється; власноручно викладати свої показання в протоколі допиту; ко­ристуватися нотатками і документами під час давання показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та ін­ших даних, які йому важко тримати в пам'яті; відмовитися давати по­казання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів; знайомитися з протоколом допиту і клопотати про внесення до нього змін, допов­нень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і зауваження; подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого; одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для давання показань. А також у разі наявності відповідних підстав свідок має право на за­безпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених за­коном і в порядку, передбаченому статтями 521-525 КПК України.

Окрім цього йому роз'яснено, що згідно із ст. 70 КПК України він зобов'язаний з'явитися на виклик у зазначені місце і час і дати правдиві показання про відомі йому обставини в справі, інакше до нього може бути застосовано привід через органи внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями 135 і 136 КПК України, а суд має право також накласти на нього грошове стягнення у розмірі по­ловини мінімальної заробітної плати.

Права та обов'язки свідка, перелічені у статтях 69-1 та 70 КПК України, мені роз'яснені. Про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за давання завідомо неправдивих показань та за ст. КК України за відмову від давання показань попереджений.

Підпис (Антощенко Р. П.)

У зв'язку з тим, що свідок Антощенко Р. II. має фізичну ваду -глухий, для його допиту відповідно до ст. 128 КПК України залуче­но перекладача Папенко Ольгу Львівну — викладача ніколи УТОГ Мінсоцзабезу України (міський відділ), вул. Курська, 6 у м. Києві,

яка розуміє знаки глухих і якій роз'яснено її обов'язки зробити пов­но і точно доручений їй переклад.

Окрім того, перекладач Папенко О. Л. попереджена про кримі­нальну відповідальність за ст. 384 КК України за завідомо непра­вильний переклад та за ст. 385 КК України за відмову виконати обов'язки перекладача.

Підпис (Папенко О. Л.)

По суті справи пояснюю:

14 лютого 2006 р. о 16-й годині після закінчення роботи я поїхав на Центральний залізничний вокзал м. Києва провести свою знайо­му Краснову Ольгу Яківну. Краснова від'їжджала у м. Вінницю до своїх батьків. Потяг, яким вона їхала, відправлявся із м. Києва о 18-й годині 20 хв. Після того, як Ольга поїхала, я пішов вул. Старовок-зальною у напрямку пл. Перемоги, щоб їхати додому. Вулицю Ста-ровокзальну не було освітлено. На вулиці було холодно і не було перехожих. Метрів за 50 попереду мене також у напрямку пл. Пере­моги йшла якась жінка. Коли вона пройшла повз будинок № 15, я побачив, як із підворіття цього будинку вибіг високий чоловік, під­біг до цієї жінки і почав щось із силою відбирати у неї. Оскільки бу­ло темно, я не бачив, яку річ він у неї відбирає. Я побачив, що ця жін­ка чинить йому опір, між ними йшла боротьба.

Оскільки я глухий, то ніяких криків, прохань про допомогу не чув. Я сам кинувся на допомогу цій жінці. Підбіг до них і побачив, що чоловік намагається вирвати із рук жінки ЇЇ сумочку. Я повалив його на асфальт, а потім привів до відділення міліції. Цей чоловік був у нетверезому стані. У відділі міліції було встановлено, що це Тимошенко Борис Миколайович. Про це мені стало відомо із пас­порта, якого дістали із кишені піджака під час.обшуку доставлено­го мною чоловіка. Яке прізвище, ім'я та по батькові жінки, на яку напав Тимошенко, я не знаю.

У приміщенні відділу міліції я побачив, що у сумочці, якою нама­гався заволодіти Тимошенко, відірвана ручка та розірваний ремінець, за допомогою якого сумочку носять на плечі. Що містилось у сумоч­ці, я не знаю. На цій жінці одяг був цілий, слідів побоїв на ній не було.

Працівники міліції записали моє прізвище та адресу, попросили написати пояснення і викликали на цей час у відділення міліції.

Запитання: уточніть, яка боротьба відбувалась між Тимошенком та потерпілою? Чи наносив він їй побої, чи не бачили Ви будь-який предмет у нього у руках?

Відповідь: на вулиці було темно. Я від Тимошенка та потерпілої перебував у метрах п'яти десяти. Я бачив, що між ними точиться

    продолжение


--PAGE_BREAK--Зразок протоколу допиту свідка, який не володіє мовою, якою ведеться судочинство
якась боротьба, тобто Тимошенко щось віднімав у потерпілої, а во­на не віддавала, точніше, він щось виривав у неї з рук. Коли я підбіг до них, то побачив, що Тимошенко виривав із рук потерпілої сумоч­ку. Жодних предметів у нього в руках я не бачив і не бачив, щоб він бив потерпілу. Більше я нічого не можу доповнити.

Протокол, прочитаний слідчим вголос, перекладений свідкові пе­рекладачем за допомогою знаків глухих. Зі слів перекладача свідок Антощенко Р. П., ознайомившись з її допомогою зі змістом протоколу допиту свідка, заявив, що протокол з його слів записаний правильно.

Свідок Підпис (Антощенко)

Перекладач Підпис (Папенко)

Допитав ст. слідчий

майор міліції Підпис (Товстенко)

Примітка. Потерпілі, свідки, підозрювані та обвинувачені під­писують кожну сторінку протоколу допиту.

Зразок підписки перекладача

ПІДПИСКА

м. Київ 20 лютого 2006 р.

Я, Ніконов Михайло Петрович, 1947 р. народження, зареєстрова­ний та мешкаю в м. Києві, вул. Баумана, 4, кв. 17, паспорт серії КА, № 1574511, виданий 30.Х.1997 р. Шевченківським РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві, працюю викладачем азербайджанської мови у шко-лі-інтернаті № 15 м. Києва, запрошений для перекладу показань свідка Гаджієва Гасан огли Годжа під час його допиту, даю цю під­писку старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітану міліції Прохорову А. В. у тому, що мені роз'яснено обов'язки перекладача зробити повно і точно дору­чений мені переклад згідно із вимогами ст. 128 КПК України.

Окрім цього, мене попереджено про кримінальну відповідаль­ність за відмову виконати обов'язки перекладача, а також за завідо-мо неправильний переклад за статтями 385 та 384 КК України. Зі змістом статей 384, 385 КК України ознайомлений.

Підпис (Ніконов М. П.)

Перекладач

Підписку відібрав

ст. слідчий капітан міліції

ПРОТОКОЛ

допиту свідка

м. Київ

20 лютого 2006 р.

Допит проведено у приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Допит почато о 13-й годині 50 хв. Допит закінчено о 14-й годині 30 хв.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Прохоров А. В. із додержанням ви­мог статей 167, 170 та 128 КПК України за участю перекладача Ні-конова Михайла Петровича допитав як свідка:

Прізвище, ім'я, по батькові: Гаджієв Гасан огли Годжа

Рік та місце народження: 10 квітня 1940 р., м. Баку,

Республіка Азербайджан

Національність:азербайджанець

Освіта: 7 класів

Партійність: безпартійний

Місце роботи: не працюю

Паспорт чи інші доку-паспорт серії ХЬУ МА,
менти, які засвідчують№ 0123456, виданий
особу:\ 2 січня 1995 р. відділом

внутрішніх справ виконкому Центральної районної Ради на­родних депутатів м. Баку

Дані про взаємостосунки не знайомий з підозрюваним,
з потерпілим та підозрюваним з потерпілим взаємостосунки
(обвинуваченим):добрі

Постійне місце проживання: 101545, м. Баку, вул. Магомаєва,

15, кв. 34.

Свідка повідомлено, що він викликаний по справі про крадіжку індивідуального майна гр. Алієва, яка мала місце 20 лютого 2006 р", і роз'яснено, що відповідно до ст. 69-1 КПК України він має права: давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача; заявляти відвід перекладачу; знати у зв'язку з чим і у якій справі він допитується; власноручно викладати свої показання в протоколі допиту; корис­туватися нотатками і документами під час давання показань у тих

випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та ін­ших даних, які йому важко тримати в пам'яті; відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів; знайомити­ся з протоколом допиту і клопотати про внесення до нього змін, до­повнень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і заува­ження; подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого; одер­жувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для давання показань. А також у разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, пе­редбачених законом і в порядку, передбаченому статтями 521™ 525 КПК України.

Окрім цього, йому роз'яснено, що згідно із ст. 70 КПК України він зобов'язаний з'явитися на виклик у зазначені місце і час і дати правдиві показання про відомі йому обставини в справі, інакше до нього може бути застосовано привід через органи внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями 135 і 136 КПК України, а суд вправі також накласти на нього грошове стягнення до половини мі­німального розміру заробітної плати.

Права та обов'язки свідка, перелічені у статтях 69-1 та 70 КПК України, мені роз'яснені. Про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за давання завідомо неправдивих показань та за ст. 385 КК України за відмову від давання показань попереджений.

Підпис (Гаджієв)

Запитання: чи володієте Ви українською мовою і чи зможете да­вати свідчення українською мовою?

Відповідь: українською мовою я не володію і бажаю давати свід­чення азербайджанською мовою.

На поставлені мені запитання пояснюю наступне:

15 лютого 2006 р. я та мій знайомий Алієв Намік приїхали до м. Києва продавати апельсини. У м. Києві ми поселилися у готелі «Пролісок», що на вул. Чехова, 151.

Сьогодні, 20 лютого 2006 р., о 8-й годині ЗО хв ми їхали тролей­бусом маршруту № 18 у напрямку Майдану Незалежності з намі­ром пересісти на метро і дістатися до Володимирського ринку, де ми продавали апельсини. На зупинці тролейбуса «Обсерваторна» до тролейбусу зайшло дуже багато людей. Під час руху тролейбуса між зупинками «Обсерваторна» та «Львівська площа» я побачив, як молодий чоловік правою рукою розстібнув металеву змійку на сумці, яка висіла на правому плечі Алієва, і правою рукою дістав звідти гаманець Алієва і поклав його до правої кишені свого пальта.

Я в цей час стояв трохи позаду і зліва від Алієва. Мені все це було видно, оскільки я вищий на зріст від Алієва і того молодого чолові­ка, що вкрав у нього гроші. Я не зміг попередити крадіжку, бо це все відбулося блискавично. Проте відразу ж схопив цього молодого чо­ловіка за руки, крикнув Алієву, що його обікрали, і на зупинці «Львівська площа» вийшли з ним із тролейбуса і вивели з собою молодого чоловіка, який вчинив крадіжку. Ми привели його до Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, де після перевір­ки працівники міліції нам повідомили, що прізвище затриманого Дащеико Дмитро Дмитрович.

Запитання: скажіть, будь ласка, гаманець залишався у Дащенка чи Алієв відібрав його, і яка сума грошей містилась у гаманці?

Відповідь: я та Алієв тримали Дащенка за руки, щоб він не вики­нув гаманець із кишені. Так ми його і привели до районного управ­ління міліції. Гаманець вилучали у нього працівники міліції. Ні я, ні Алієв при цьому не були присутні. Гаманець Алієва я опізнати не зможу, знаю тільки, що він був коричневого кольору. Зі слів Алієва, у гаманці було 1250 грн. Більше я нічого не можу доповнити.

Протокол допиту свідка прочитаний вголос та перекладений азербайджанською мовою перекладачем Ніконовим М. П. Зі слів свідка Гаджієва протокол записаний правильно.

Свідок Підпис (Гаджієв)

Перекладач Підпис (Ніконов М. П.)
Допитав ст. слідчий

каштан міліціїПідпис (Прохоров А. 3.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Свідок підписує кожну сторінку протоколу допиту.

Зразок постанови про привід свідка

ПОСТАНОВА

про привід свідка

20 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Шмаров К. П., розглянувши матеріали кримінальної справи № 11222 за обвинуваченням Довгуна О. О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

встановив:

Свідок по даній кримінальній справі Козак Микола Володими­рович тричі викликався для допиту на 15 та 25 грудня 2005 р., а та­кож на 15 січня 2006 р., разом з тим до цього часу до слідчого не з'явився. Повістки про виклик до слідчого на 15 та 25 грудня 2005 р. своєчасно були вручені свідку особисто, про що є його розписки. Повістку про виклик його для допиту на 15 січня 2006 р. одержува­ти відмовився, без будь-яких підстав заявив, що він не має часу для відвідування органу міліції.

Беручи до уваги, що свідок Козак Микола Володимирович не з'являється без поважних причин для давання показань по вказаній кримінальній справі, керуючись ч. 2 ст. 70 КПК України,

постановив:

Застосувати привід свідка Козака Миколи Володимировича,
який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Київ, вул. Озер­
на, 179, кв. 191, до Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Киє­
ві 23 січня 2006 р. на 9-ту годину ранку до слідчого Шмарова К. П.

Доручити здійснити привід свідка Козака М. В. черговій час­
тині Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Слідчий капітан міліції

Постанова мені оголошена 20 січня 2006 р. о 8-й годині.

Підпис (Козак М. В.)

Примітка. Привід свідка та потерпілого слідчий, прокурор або суд мають право застосувати через органи внутрішніх справ у по­рядку, передбаченому статтями 135 і 136 КПК України. Привід свідка без попереднього виклику є незаконним..

Поважними причинами неявки свідка та потерпілого до слідчо­го у призначений термін визнаються: несвоєчасне одержання по­вістки, хвороба та інші обставини, які фактично позбавляють його можливості своєчасно з'явитися до слідчого.

Постанова про привід оголошується перед її виконанням.

Зразок протоколу очної ставки

ПРОТОКОЛ

очної ставки

м. Київ

20 березня 2006 р.

Очна ставка провадилася у кабінеті слідчого з 14-ї години ЗО хв до 15-ї години 20 хв.

Слідчий слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України у
м. Києві майор міліції Харченко П. Г. з додержанням вимог ста­
тей 172 та 173 КПК України провів очну ставку між
свідкомта підозрюваним

Прізвище — ІваненкоПрізвище — Колоденко

Ім'я — ПетроІм'я — Микола

По батькові — ВасильовичПо батькові — Семенович

Про кримінальну відповідальність за відмову від давання пока­зань та за давання завідомо неправдивих показань, за статтями 385 та 384 КК України, попереджений.

Свідок Підпис (Іваненко П. В.)

Особам, викликаним на очну ставку, роз'яснено їхнє право після її закінчення, з дозволу слідчого, ставити один одному запитання та вимагати доповнення протоколу і внесення до нього поправок.

Під час допиту на очній ставці дали свідчення:

На запитання: Чи знаєте Ви особу, яка сидить навпроти Вас і в яких стосунках з нею перебуваєте?

Свідок Іваненко відповів: Колоденка, який сидить навпроти ме­не, я вперше побачив 18 березня 2006 р. о 18-й годині у київському універмазі «Україна» поблизу секції жіночого одягу. Жодних сто­сунків між нами немає.

Підпис (Іваненко П. В.)

Підозрюваний Колоденко М. С. відповів: чоловіка, який сидить навпроти мене, я бачу сьогодні вперше, жодних стосунків між нами не існує.

Підпис (Колоденко М. С.)

Запитання свідку: прошу Вас розповісти, за яких обставин Ви вперше побачили підозрюваного Колоденка М. С?

Відповідь свідка: 18 березня 2006 р. о 17-й годині я разом з дру­жиною Іваненко Ніною Василівною приїхали до київського універ­магу «Україна», щоб купити їй шапку. Спочатку ми походили по

універмагу, а о 17-й голині 45 хв піднялися на четвертий поверх, де розташована секція верхнього жіночого одягу. У секції була велика черга, і ми стали в її кінці. Покупці то підходили, дивились ціни, то відходили. Тоді я звернув увагу, як до черги підійшов чоловік, з яким у даний момент провадиться очна ставка, тобто Колоденко. Він переді мною розштовхав покупців у черзі і налягаючи на тих, що стояли попереду, став заглядати всередину секції. Я побачив, як він під час цього правою рукою проник у господарську сумку жін­ки, що стояла перед ним, і дістав звідти косметичку коричневого ко­льору. Косметичку він зразу ж поклав собі в праву кишеню штанів, і в цей час його затримали двоє громадян, як виявилось, працівни­ків міліції.

Підпис (Іваненко В. П.)

Запитання Колоденку: Ви вислухали свідчення свідка Іваненка, що Ви можете пояснити з їх приводу?

Відповідь підозрюваного Колоденка: я вислухав показання свідка Іваненка і підтверджую їх частково. Справді, 18 березня 2006 р. у вказаний час я перебував в універмазі «Україна» на четвертому по­версі поблизу секції «Верхній жіночий одяг». Там було багато лю­дей, і я хотів подивитись на товари, що продавались. Коли я проби­рався до секції, мене затримали якісь два чоловіки, як виявилося, то були працівники міліції. Жодної крадіжки я не скоював, свідок го­ворить неправду.

Підпис (Колоденко М. С.)

Запитання свідку Іваиенку: що Ви можете пояснити, вислухавши показання підозрюваного Колоденка М. С?

Відповідь свідка: я підтверджую свідчення, дані мною, позаяк я говорив тільки правду. Окрім мене, це все бачила і моя дружина, яка і звернула мою увагу на дії Колоденка. Якщо Колоденко заяв­ляє, що я його обмовляю і даю неправдиві показання, то прошу до­питати як свідка мою дружину, яка все бачила. Про це я не розпові­дав, оскільки не хотів, щоб і дружину допитували як свідка. Більше я нічого не можу доповнити.

Підпис (Іваненко В. П.)

Ставити запитання один одному допитувані відмовились.

Підпис (Іваненко В. П.) Підпис (Колоденко М. С.)

Разом з тим підозрюваний Колоденко М. С. попросив доповни­ти протокол очної ставки такими його показаннями:

На попередніх допитах та під час цієї очної ставки я давав не­правдиві показання, заперечуючи вчинення крадіжки. Я повністю

підтверджую показання свідка Іваненка П. В. Все було так, як роз­повів він. Справді, коли я намагався пробратися до секції, щоб по­дивитись, який одяг там продається, я побачив розкриту сумочку у однієї із жінок. У сумочці лежала косметичка, яку я взяв і поклав у праву кишеню штанів. Навіщо я це зробив, пояснити не можу. Інших доповнень не маю.

Підпис (Колоденко М. С.) Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Свідок Підпис (Іваненко П. В.)

Підпис (Колоденко С. В.) Підпис (Харченко П. Г.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Учасники очної ставки (свідки, потерпілі, підозрю­вані та обвинувачені) підписують кожну сторінку протоколу та свої відповіді.

Зразок клопотання про забезпечення заходів

безпеки

Слідчому слідчого відділу Печер-ського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітану міліції Романенку М. В.

КЛОПОТАННЯ

про забезпечення заходів безпеки

20 грудня 2005 р. близько 21-ї години я був свідком, як поблизу буд. № 15 на вул. Володимирській у м. Києві мій знайомий Шев­чук Г. М. і ще якийсь незнайомий заподіяли тілесні ушкодження і відібрали хутряну шапку, шкіряну куртку та наручний годинник у незнайомого мені хлопця. Про цей злочин я повідомив в органи мі­ліції телефоном «02», при цьому не назвав свого прізвища. Я бачив, як прибули працівники міліції і затримали незнайомого, який ра­зом із Шевчуком вчинив злочин. Шевчук з місця вчинення злочи­ну втік.

23 грудня 2005 р. по телебаченню у рубриці «Кримінальна хроні­ка» працівники органів внутрішніх справ розповіли, що за цим фак­том порушено кримінальну справу, і звернулися з проханням до

людей, які були очевидцями цього злочину, дати свідчення про те, що вони бачили.

Я погоджуюсь дати свідчення по цій кримінальній справі за умо­ви, що мені буде забезпечено безпеку, тому що я боюсь за своє жит­тя, якщо злочинцям стане відомо мої прізвище, ім'я, по батькові та місце мешкання.

Підпис (Короленко А. П.)

Зразок протоколу оголошення і роз'яснення

прав та обов'язків особі, щодо якої здійснюються заходи забезпечення безпеки

ПРОТОКОЛ

оголошення і роз'яснення прав та обов'язків особі, щодо якої здійснюються заходи забезпечення безпеки

м. Київ12 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Романенко М. В., у кабінеті слідчого, в пері­од з 14-ї години 20 хв до 14-ї години 50 хв оголосив та роз'яснив свідку Короленку А. П., що він як особа, щодо якої здійснюються заходи забезпечення безпеки, згідно зі ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судо­чинстві», та ст. 52-2 КПК України має права:

а) подавати клопотання про вжиття заходів безпеки або про їх
скасування;

б) знати про застосування щодо нього конкретних заходів без­
пеки;

в) вимагати від органу дізнання, слідчого, прокурора, суду засто­
сування додаткових заходів безпеки або скасування здійснюваних
заходів;

г) оскаржити незаконні рішення чи дії органів, які забезпечують
безпеку, до відповідного органу вищого рівня, прокурора або суду.

А також зобов'язаний:

а) виконувати умови здійснення заходів безпеки і законні вимо­
ги органів, які здійснюють заходи безпеки;

б) негайно інформувати зазначені органи про кожний випадок
погрози або протиправних дій щодо нього;

в) поводитися з майном та документами, виданими йому у тим-

часове користування органом, який забезпечує безпеку, згідно з установленими законодавством правилами.

Права та обов'язки особи, щодо якої здійснюються заходи забезпе­чення безпеки, мені оголошені та роз'яснені. Окрім цього, я поперед­жений, що згідно з п. 2 ст. 25 Закону України «Про забезпечення без­пеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», за розго­лошення відомостей про заходи безпеки я можу бути притягнутий до адміністративної відповідальності, а якщо це призведе чи може при­звести до тяжких наслідків,- до кримінальної відповідальності.

Протокол мною прочитаний, записано правильно.

Підпис (Короленко А. П.) Підпис (Романенко М. В.)

Зразок протоколу пред'явлення для впізнання особи поза її візуальним спостереженням

ПРОТОКОЛ

пред'явлення для впізнання особи поза її візуальним спостереженням

м. КиївІ.'! січня'.'()()(і 11

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МИС України у м. Києві капітан міліції Романенко М. В., керуючись вимогами ста тей 85, 127, 174, у присутності понятих:

Осипенка Павла Романовича, який зареєстрований та мешкає
у м. Києві, вул. Комінтерна, 128, кв. 43;

Голуба Григорія Михайловича, який зареєстрований та меш­
кає у м. Києві, вул. Гоголя, 11, кв. 126;

Михайлова Геннадія Григоровича, який зареєстрований та
мешкає у м. Києві, вул. Артема, 195, кв. 1;

Романюка Йосипа Павловича, який зареєстрований та мешкає
у м. Києві, вул. Астраханська, 212, кв. 173, та оперативного уповно­
важеного відділу карного розшуку Печерського РУ ГУ МВС Украї­
ни у м. Києві ст. л-нта міліції Попова А. С. у спеціально обладнаному
кабінеті районного управління при природному освітленні провів
пред'явлення свідку Коваленку Віктору Івановичу, який мешкає у
м. Києві, вул. Прорізна, 4, кім. 43, у групі:

Брюханова Петра Васильовича, 1971 р. народження, який за­
реєстрований та мешкає у м. Києві, вул. Кравцова, 8, кім. 23 (гурто­
житок), одягнутого у шкіряну куртку чорного кольору, темноволо­
сого, круглолицього, червонощокого, зріст — 178 см.

Півня Семена Дмитровича, 1970 р. народження, який зареєст­
рований та мешкає у м. Києві, вул. Кравцова, 8, кім. 23 (гуртожи­
ток), одягнутого в куртку із шкірозамінника чорного кольору, тем­
новолосого, круглолицього, червонощокого, зріст -180 см.

Обвинуваченого Рибака Григорія Васильовича, 1971 р. наро­
дження, одягнутого у шкіряну куртку чорного кольору, темноволо­
сого, круглолицього, червонощокого. На правій вилиці Рибака є
шрам завдовжки близько 1-0 см, який проходить зверху вниз, зріст -
179 см.

До кабінету, спеціально обладнаного для проведення впізнання поза візуальним спостереженням особи, яку впізнають, був достав­лений обвинувачений Рибак Г. В., а також запрошені гр. Брюханов П. В. та Півень С. Д., поняті: Осипенко П. Р. і Голуб Г. М., а також ст. л-нт міліції Попов А. С.

Вказаним учасникам цієї слідчої дії слідчий Романенко роз'яс­нив суть та порядок проведення впізнання поза візуальним спосте­реженням обвинуваченого Рибака Г. В., а понятим — що вони по­винні засвідчити відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Після цього слідчий вийшов із зазначеного кабінету і в кабінеті слідчого роз'яснив суть впізнання поза візуальним спостереженням особи, яку впізнають, понятим Михайлову і Романюку та свідку Коваленку В. І., якого попередив про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України та за відмову від давання показань за ст. 385 КК України.

Підпис (Коваленко В. І.)

Понятим Михайлову Г. Г. та Романюку Й. П. було роз'яснено, що вони повинні засвідчити відповідність записів у протоколі вико­наним діям.

У відсутність слідчого оперативний уповноважений відділу кар­ного розшуку ст. л-нт міліції Попов А. С. запропонував особам, які пред'являлись для впізнання, сісти на три стільці, які були розстав­лені навпроти дверей кабінету, які мали вічко. Причому обвинува­ченому Рибаку було запропоновано сісти на будь-який із трьох стільців, і він спочатку сів крайнім справа, а потім пересів на серед­ній стілець. Після цього ст. л-нт міліції Попов телефоном сповістив слідчого, що можна розпочинати впізнання. Слідчий, свідок та

поняті підійшли до дверей кабінету, в якому перебували особи, що пред'являлись для впізнання, і слідчий запропонував свідку Кова­ленку В. І. через вічко оглянути осіб, які пред'являються йому для впізнання, і сказати, чи немає серед них того молодого чоловіка, який 20 грудня 2006 р. ввечері вчинив розбійний напад на гр. Кар­наухова.

Свідок Коваленко В. І., оглянув пред'явлених йому на впізнання осіб і через слідчого попросив їх встати зі стільців, повернутися до нього правим боком. Слідчий голосно передав це прохання особам, які пред'являлись на впізнання. Оглянувши їх, свідок заявив, що серед осіб, пред'явлених йому на впізнання, він впізнає молодого чоловіка, який стоїть посередині, як того, що 20 грудня 2005 р. близько 21-ї години поблизу буд. № 15 вул. Володимирській у м. Києві в присутності двох невідомих осіб бив громадянина Карна­ухова і відібрав у нього шкіряну куртку. Впізнає його по зовнішньо­му вигляду, статурі, а також по обличчю з шрамом на правій вили­ці та по витягнутому вперед підборіддю.

Після цього слідчий та поняті Михайлов і Ромашок через вічко подивились в кабінет і переконалися, що на відстані трьох метрів від дверей правим боком до них стояли три молодих чоловіки, на обличчі чоловіка, який стояв середнім, виділявся шрам, а підборід­дя було дуже витягнуте вперед. Після цього слідчий оголосив, що свідок опізнав молодого чоловіка, який стоїть посередині, як того, що 20 грудня 2005 р. близько 21-ї години вчинив розбійний напад нагр. Карнаухова, і попросив його назвати своє прізвище. Молодий чоловік назвався: «Рибак Григорій Васильович».

Впізнання провадилося з 11-ї години ЗО хв до 13-ї години 05 хв.

Протокол прочитаний слідчим уголос свідку Коваленку В. І. та понятим Михайлову Г. Г. і Романюку Й. П., а потім обвинувачено­му Рибаку Г. В., особам, що пред'являлись для впізнання — Брюха-нову П. В. та Півню С. Д., понятим Осипенку П. Р. та Голубу Г. М. і оперуповноваженому відділу карного розшуку Попову А. С.

Записано правильно. Від понятих та інших учасників впізнання зауважень та клопотань не надійшло.

Свідок

Пред'явлені для впізнання особи:

Впізнаний

Поняті:

Підпис (Осипенко П. Р.)

Підпис (Голуб Г. М.)

Підпис (Михайлов Г. Г.)

Оперуповноважений відділу карного розшуку

Слідчий капітан міліції

Підпис (Ромашок Й. П.)

Підпис (Попов А. С.) Підпис (Романенко М. В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразки постанов про забезпечення конфіденційності даних про особу

ПОСТАНОВА

про забезпечення конфіденційності даних про особу

м. Київ12 січня 2006 р.

Старший слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Романенко М. В., розглянувши ма­теріали кримінальної справи № 19101, порушеної за фактом розбій­ного нападу на гр. Карнаухова А. П.,

встановив:

20 грудня 2005 р., близько 21-ї години поблизу будинку № 15 на вул. Володимирській у м. Києві Рибак Г. В. за попередньою змовою із невстановленим слідством громадянином вчинили розбійний на­пад на гр. Карнаухова А. П. Заподіявши Карнаухову А. П. тяжкі ті­лесні ушкодження, Рибак та не встановлений слідством громадя­нин заволоділи його майном: хутряною шапкою, шкіряною курт­кою, наручним чоловічим годинником та грошима у сумі 600 грн.

11 січня 2006 р. до Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся гр. Короленко А. П., який заявив, що він є очевидцем вчинення цього злочину. Разом з тим гр. Короленко А. П. заявив, що дати свідчення по справі він може лише у разі забезпечення йому особистої безпеки, позаяк цей злочин вчинив його знайомий Шевчук Г. М., раніше неодноразово судимий, Короленко А. П. є єдиним свідком по даній справі і реально остерігається, що Шев­чук Г. М. чи його знайомі можуть загрожувати його життю, коли їм стане відомо, що саме він є єдиним свідком по справі і що завдяки його показанням цей злочин розкрито. За таких умов свідок Коро­ленко А. П. має право на забезпечення безпеки. Керуючись ст. 52-1

КПК України, ч. 2 ст. З та п. а ст. 15 Закону України «Про забезпе­чення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочин­стві» від 23 грудня 1993 р.,

постановив:

Забезпечити безпеку гр. Короленка А. П.- свідка по кримі­
нальній справі № 19101 за фактом розбійного нападу на гр. Карна­
ухова А. П. шляхом конфіденційності відомостей про нього у мате­
ріалах кримінальної справи.

Змінити біографічні дані свідка Короленка Андрія Прокопо-
вича, 15.01.1970 р. народження, та адреси реєстрації: м. Київ,
б-р Шевченка, 35, кв. 1, на псевдонім Коваленко Віктор Іванович,
вказавши місце реєстрації та постійного проживання, адресу Пе­
черського РУ ГУ МВС України у м. Києві — м. Київ, вул. Проріз­
на, 4, кім. 43.

Провести впізнання обвинуваченого Рибака Г. В. поза його візу­альним спостереженням.

Здійснення заходів безпеки покласти на Печерське РУ ГУ
МВС України у м. Києві.

Роз'яснити Короленкові А. П. права та обов'язки особи, щодо
якої здійснюються заходи забезпечення безпеки, передбачені ст. 52
КПК України, та повідомити його про заходи безпеки та умови їх
здійснення.

Постанову про забезпечення конфіденційності даних про Ко­
роленка А. П., його заяву та протокол оголошення йому прав та
обов'язків як особі, щодо якої здійснюються заходи забезпечення
безпеки, зберігати у слідчому відділі Печерського РУ ГУ МВС Ук­
раїни у м. Києві.

Слідчий капітан міліції

Підпис (Романенко М. В.)

Постанову мені оголошено. 12 січня 2006 р.

ПОСТАНОВА

про забезпечення конфіденційності даних про особу

м. Київ14 січня 2006 р.

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Ромашко Г. Г., розглянув­ши матеріали кримінальної справи № 1544, порушеної за фактом вимагання індивідуального майна у гр. Коробка В. К.,

встановив:

січня 2006 р., близько 18-ї години ЗО хв, особливо небезпечний
рецидивіст Бородач К. П. за попередньою змовою з раніше судимим
Варавою К. Г. та двома не встановленими слідством особами чоло­
вічої статі на подвір'ї будинку № 134 на вул. Ю. Коцюбинського у
м. Києві, зустріли гр. Коробка В. К. і, дізнавшись, що Коробко за­
ймається купівлею-продажем автомашин, стали вимагати у нього
15 тис. дол. США. Після відмови Коробка дати їм гроші, вони,
застосовуючи насильство, небезпечне для життя і здоров'я, автома­
шиною вивезли його у с Вербівку Фастівського району Київської
обл., де тримали у покинутому будинку.

січня 2006 р. вони почали вимагати названу суму грошей як ви­
куп за Коробка В. К. у його дружини Коробко Н. О., яка пообіцяла
виконати цю вимогу, а сама звернулась до органів міліції. На їх ви­
могу Коробко Н. О. поклала в обумовленому місці грошову «кук­
лу», в якій фактично було 1000 дол. США. Після того як Бородач і
Варава забрали цю грошову «куклу», вони були затримані праців­
никами міліції, а через деякий час потерпілий був звільнений.

За даним фактом 9 січня 2006 р. порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК Ук­раїни.

1 \ січня 2006 р. Бородач і Варава взяті під варту.

Беручи до уваги, що слідчі органи ознайомлені з оперативною інформацією про наявність загрози життю потерпілим — подружжю Коробко, яка отримана працівниками відділу карного розшуку, ке­руючись ст. 52-1 КПК України, ч. 2 ст. З та п. а ст. 15 Закону Укра­їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь­ному судочинстві»,

постановив:

Забезпечити безпеку потерпілих Коробка В. К. і Коробко Н. О.
шляхом виклику їх до суду лише через Шевченківське РУ ГУ МВС
України у м. Києві; накладення тимчасової заборони на видачу ад­
ресними бюро, паспортною службою, довідковою службою АТС ві­
домостей про них, зміну місця проживання.

Здійснення заходів безпеки покласти на Шевченківське
РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Роз'яснити Коробку Володимиру Кириловичу та Коробко Ні­
ні Олексіївні права та обов'язки особи, щодо якої здійснюються за­
ходи забезпечення безпеки, передбачені ст. 52-2 КПК України, та
повідомити їх про застосовані до них заходи безпеки та умови їх
здійснення.

Постанову про забезпечення конфіденційності даних про по­
дружжя Коробко зберігати у слідчому відділі Шевченківського
ІУ ГУ МВС України ум. Києві.

Копію постанови направити начальнику Шевченківського
РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації здійснення заходів
безпеки.

Підпис (Ромашко Г. Г.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок повідомлення начальнику адресного

бюро

Начальнику адресного бюро

м. Києва

м. Київ, вул. Володимирська, 15

ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», прошу Вас негай­но вжити заходів щодо тимчасової заборони на видачу будь-кому відомостей про громадян Коробка Володимира Кириловича, 1935 р. народження, та Коробко Ніну Олексіївну, 1938 р, народження, які зареєстровані та мешкають в м. Києві за адресою: вул. Сорочин-ська 15, кв. 31.

Про скасування заходів безпеки щодо гр. Коробка В. К. та Ко­робко Н. О. Вам буде повідомлено додатково.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківсько­
го РУ ГУ МВС України у м. Києві
капітан міліціїПідпис (Ромашко Г. Г.)

Зразок повідомлення начальнику паспортного відділу

Начальнику паспортного відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві м. Київ, вул. Рильського, 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», прошу Вас негай­но вжити заходів щодо тимчасової заборони на видачу будь-кому відомостей про громадян Коробка Володимира Кириловича, 1935 р. народження та Коробко Ніну Василівну, 1938 р. народження, які зареєстровані та мешкають у м. Києві за адресою: вул. Сорочин-ська, 15, кв. 31.

Про скасування заходів безпеки щодо гр. Коробка В. К. та Ко­робко Н. В. Вам буде повідомлено додатково.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківсько­
го РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан
міліціїПідпис (Ромашко Г. Г.)

Зразок повідомлення начальнику об'єднання електрозв'язку

Начальнику Київського виробни­чого об'єднання електрозв'язку «Київелектрозв'язок» 02005, м. Київ-5, вул. Горького, 40

ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», прошу Вас негайно вжити заходів щодо тимчасової заборони на видачу будь-кому відо­мостей про номер телефону абонента Коробка Володимира Кирило­вича, який мешкає у м. Києві за адресою: вул. Сорочинська, 15, кв. 31.

Про скасування заходів безпеки щодо гр. Коробка В. К. Валі бу­де повідомлено додатково.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського

РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Підпис (Ромашко Г. Г.)

Зразок протоколу пред'явлення особи для впізнання

ПРОТОКОЛ

пред'явлення особи для впізнання

м. Київ15 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Сіраш А. П. у присутності понятих:

Гречуля Віктора Івановича, який зареєстрований та мешкає за
адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, кв. 3;

Дем'яненка Петра Степановича, який зареєстрований та меш­
кає за адресою: м. Київ, вул. Танкова, 141, кв. 211;

та за участю захисника — адвоката юридичного об'єднання № 1 Солом'янського району м. Києва Соколова Б. А., керуючись вимо­гами статей 85, 127, 174, 176 КПК України, у приміщенні Голосіїв­ського РУ ГУ МВС України у м. Києві при природному освітленні пред'явив потерпілому Швидкому Віктору Денисовичу для впі­знання таких осіб чоловічої статі:

1. Карпенка Григорія Дмитровича, 1947 р. народження, зріст -

182 см, круглолиций, очі сірі, брови широкі, темні, ніс прямий, во­
лосся темне, середньої довжини, зачесане назад, одягнений у джин­
совий костюм;

Дмитренка Миколи Харитоновича, 1947 р. народження,
зріст — 184 см, круглолиций, очі сірі, брови широкі, чорні, ніс пря­
мий, волосся русяве, середньої довжини, зачесане назад, одягнений
у костюм сірого кольору;

Захарова Петра Васильовича, 1948 р. народження, зріст -

183 см, кругловидий, очі сірі, брови темні, широкі, густі, ніс прямий,
волосся темне, середньої довжини, зачесане назад, над верхньою гу­
бою справа розташована родимка круглої форми, діаметром при­
близно 0,5 см, одягнений у костюм сірого кольору.

Підозрюваному Захарову П. В. було запропоновано зайняти міс-

це серед осіб, які пред'являються для впізнання, і він сів на стілець, розташований крайнім справа. Карпенко та Дмитренко також за­йняли місця поряд із Захаровим.

Після цього слідчим по внутрішньому телефону був викликаний потерпілий Швидкий В. Д., якого попереджено про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України.

Потерпілий■ Підпис (Швидкий В. Д.)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено їхнє право робити зауваження, які підлягають обов'язковому занесенню до протоколу, а понятим Гречулю В. І. та Дем'яненку П. С, крім цього, роз'яснено, що вони засвідчують своїми підписами відповідність за­писів у протоколі виконаним діям.

На пропозицію слідчого оглянути осіб, які пред'являються для впізнання, і відповісти на запитання, чи впізнає він серед пред'явле­них йому для впізнання осіб чоловічої статі того, який 13 квітня 2006 р., приблизно о 14-й годині ЗО хв поблизу універмагу «Украї­на», розташованому на пл. Перемоги у м. Києві, шляхом обману за­володів його грошима у сумі 550 грн. Потерпілий Швидкий, огля­нувши пред'явлених йому для впізнання осіб, заявив, що впізнає громадянина, який сидить на правому крайньому стільці, як того, що 13 квітня 2006 р. приблизно о 14-й годині ЗО хв поблизу універмагу «Україна» шляхом обману заволодів його грошима у сумі 550 грн. Впізнає його за зовнішнім виглядом, обличчям, широкими густими бровами та родимою плямою над верхньою губою з правого боку. На вимогу слідчого впізнаний назвав своє прізвище: Захаров Петро Ва­сильович.

Впізнання провадилось з 13-ї години ЗО хв до 15-ї години ЗО хв.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Від понятих та учасників впізнання жодних зауважень та клопо­тань не надійшло.

Потерпілий

Особи, які пред'являлись для впізнання:

Підпис (Швидкий В. Д.)

Підпис (Карпенко Г. Д.) Підпис (Дмитренко М. X.) Підпис (Захаров П. В.) Підпис (Гречуль В. І.) Підпис (Дем'янов П. С.) Підпис (Соколов Б. А.) Підпис (Сіраш А. П.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок протоколу пред'явлення фотографій особи для впізнання

ПРОТОКОЛ

пред'явлення фотографій особи для впізнання

м. Київ16 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Печорського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Король В. П. у присутності понятих:

Коломієць Ніни Григорівни, що зареєстрована та мешкає за
адресою: м. Київ, вул. Освіти, 21, кв. 34;

Ковтуна Петра Остаповича, що зареєстрований та мешкає за
адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 76, кв. 112;

керуючись вимогами статей 85, 127, 175, 176 КПК України, в пе­ріод з 9-ї години ЗО хв до 10 години 35 хв у приміщенні Печерсько-го районного управління Головного управління МВС України у м. Києві при природному освітленні пред'явив свідку Жаркову Дмитру Васильовичу, який зареєстрований та мешкає у м. Києві, вул. Туполева, 117, кв. 14, для впізнання п'ять фотознімків із зобра­женням осіб чоловічої статі. Фотознімки наклеєні на фототаблицю в два ряди (верхній — три фотознімки, а нижній — два) і мають по­рядкові номери відповідно від 1 до 5, які написані під кожним фо­тознімком зліва направо, починаючи з верхнього ряду. Фотознімки скріплені печаткою «Для довідок» Печерського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві. Дані про осіб чоловічої статі, які зображені на фото­знімках, містяться у довідці-додатку до фототаблиці.

Свідку Жаркову Д. В., якому пред'являлись фотознімки для впізнання, прізвища осіб, зображених на фотознімках, не оголошу­вались.

Свідок Жарков Д. В. перед початком пред'явлення фотознімків для впізнання попереджений про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань та за відмову від давання показань за статтями 384 та 385 КК України.

Підпис (Жарков Д. В.)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено їхнє право робити зауваження, які підлягають обов'язковому занесенню до протоколу, а понятим Коломієць Н. Г. і Ковтуну П. О., крім цього, роз'яснено, що вони засвідчують своїми підписами відповідність за­писів у протоколі виконаним діям.

Свідок Жарков Д. В. на запитання: «Чи можете Ви вказати серед зображених на фотознімках осіб, особу, про яку раніше давали свід-

чення?» оглянув пред'явлені йому для впізнання фотознімки і вка­зав на фотознімок під № 3, заявивши, що серед пред'явлених йому фотозображень п'яти осіб чоловічої статі він впізнав молодого чо­ловіка на фотознімку під № 3. Впізнає його за рисами обличчя: ши­рокому підборіддю, густими широкими бровами, а також за корот­кою зачіскою. Цей молодий чоловік 4 квітня 2006 р. приблизно о 16-й годині поблизу станції метро «Берестейська» у м. Києві вчи­нив хуліганські дії, під час яких заподіяв тілесні ушкодження двом перехожим.

Заяв і клопотань від учасників упізнання не надійшло.

Фототаблиця з фотознімками на одному аркуші і довідка про да­ні на осіб, що зображені на фотознімках, пред'явлених для впізнан­ня 16 квітня 2006 р. на одному аркуші, додаються до протоколу.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, яка впізнавалаПідпис (Жарков Д. В.)

Підпис (Коломієць Н. Г.) Підпис (Ковтун П. О.)

Підпис (Король В. П.)

Зразок довідки до протоколу впізнання

ДОВІДКА

про дані на осіб, що зображені на фотознімках, пред'явлених для впізнання 16 квітня 2006 р.

Фото № 1. На фото № 1 зображений гр. Кривов'яз Григорій Сви-ридович, 1969 р. народження, що зареєстрований і мешкає у м. Ки­єві, вул. Святкова, 17, кв. 21.

Фото № 2. На фото № 2 зображений гр. Малишев Віталій Анто­нович, 1970 р. народження, що зареєстрований і мешкає у м. Києві, вул. Салютна, 98/3, кв. 131.

Фото № 3. На фото № 3 зображений Вітер Дмитро Кирилович, 1970 р. народження, що зареєстрований і мешкає у м. Києві, вул. Кравченка, 54, кв. 35.

Фото № 4. На фото № 4 зображений Головач Петро Петрович, 1970 р. народження, що зареєстрований і мешкає у м. Києві, вул. Глібова, 29, кв. 70.

Фото № 5. На фото № 5 зображений Собчак Лев Іванович, 1971 р. народження, що зареєстрований і мешкає у м. Києві, вул. Косіора, 42, кв. 37.

Довідку склав

ст. слідчий майор міліції

Зразок протоколу пред'явлення предметів для впізнання

ПРОТОКОЛ

пред'явлення предметів для впізнання

17 березня 2006 р.

м. Київ

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Прохаренко І. М. у присутності понятих:

Галкіної Валентини Петрівни, що зареєстрована і мешкає у
м. Києві, вул. Колекторна, 7, кв. 121;

Овчаренко Марини Василівни, що зареєстрована і мешкає у
м. Києві, вул. Прорізна, 147, кв. 35,

керуючись вимогами статей 85, 127, 175, 176 КПК України, в приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, при природному освітленні, з 11-ї години 20 хв до 12-ї години 15 хв по­терпілій Михайленко Лідії Михайлівні, що зареєстрована і мешкає за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 117, кв. 38, пред'явив для впізнання: три жіночі хустки із вовни білого кольору, з малюнками, на яких зображено жоржини, до кожної з хусток прикріплені арку­ші паперу з номерами відповідно 1, 2, 3; три жіночі блузки з ткани­ни блакитного кольору, до кожної з яких прикріплені аркуші папе­ру     продолжение

--PAGE_BREAK--з номерами відповідно 4, 5, 6. Серед пред'явлених для впізнання предметів, покладені під № 2 жіноча хустка із вовни білого кольо­ру, на одному з кінців якої є жовтувата пляма круглої форми, діа­метром 5 см, та під № 4 блузка, під правим рукавом якої є ручний шов завдовжки 4 см, які були вилучені під час обшуку у підозрюва­ного по даній кримінальній справі Оршенка Григорія Панасовича.

Перед початком пред'явлення предметів для впізнання Михай­ленко Л. М. попереджена про кримінальну відповідальність за да­вання завідомо неправдивих показань по ст. 384 КК України.

Підпис (Михайленко Л. М.)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити

зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а понятим Галкіній В. П. і Овчаренко М. В., крім того роз'яснено, що вони за­свідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі ви­конаним діям.

Потерпіла Михайлеико Л. Н. після запитання: «Чи є серед пред'явлених для впізнання предметів ті, які були вкрадені у Вас 10 березня 2006 р.?» оглянула пред'явлені їй для впізнання предме­ти і заявила, що серед них вона впізнає жіночу хустку з вовни біло­го кольору під № 2 та блузку під № 4. Хустку впізнає за малюнком на ній, а також за жовтуватою плямою на одному із кінців хустки. Блузку впізнає за особливостями крою рукавів (реглану), формою і кольором ґудзиків та за швом, яким вона особисто зашила розрив під правим рукавом блузки.

Заяв і зауважень від учасників пред'явлення для впізнання не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Особа, якій пред'являлись предмети

для впізнанняПідпис (Михайленко Л. М.)

Поняті: Підпис (Галкіна В. П.)

Підпис (Овчаренко М. В.)
Слідчий
ст. лейтенант міліції Підпис (Прохаренко І. М.)

Зразок протоколу пред'явлення трупа для впізнання

ПРОТОКОЛ

пред'явлення трупа для впізнання

20 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Верескун В. М. у присутності понятих:

Лимаря Івана Васильовича, що мешкає у м. Києві, бул. Щор­
са, 221, кв. 74;

Шевчука Петра Йосиповича, що мешкає у м. Києві, вул. Чор-
новола, 28, кв. 168,

у зв'язку з провадженням досудового слідства по кримінальній справі № 11142 за фактом дорожно-транспортної пригоди, керую­чись статтями 85, 127, 175, 176 КПК України, пред'явив свідку

Довженку Миколі Дмитровичу, що мешкає у м. Києві по вул. Са­лютній, 93, кв. 47, для впізнання труп чоловіка, який загинув уна­слідок дорожно-транспортиої пригоди, що сталася 19 січня 2006 р. на пр. Перемоги навпроти будинку № 128. Свідок Довженко М. Д. перед початком упізнання попереджений про кримінальну відпові­дальність за відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань за статтями 385 та 384 КК України.

Підпис (Довженко М. Д.)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити зауваження з приводу проведення слідчої дії, які підлягають обов'язковому занесенню до протоколу, а понятим Лимарю 1. В. та Шевчуку П. И., крім того, роз'яснено їх обов'язок під час проведен­ня впізнання засвідчити факт, зміст і його результати.

Свідок Довженко М. Д. на запитання слідчого: «Чи зможете Ви впізнати в пред'явленому для впізнання трупі особу, про яку Ви ра­ніше давали свідчення?», оглянув труп чоловіка і заявив, що це труп його сусіда — Коваля Петра Васильовича. Впізнає його за та­кими прикметами: зростом, обличчям, відсутністю мізинця та вели­кого пальця на лівій руці, татуїровці на передпліччі правої руки, на якій зображено схід сонця з променями, що відходять від нього, а також за пальтом із матерії чорного кольору, в якому він пішов з до­му вранці 19 січня 2006 р.

Упізнання проводилось у приміщенні Київського міського мор­гу по вул. Оранжерейній, 3, при електричному освітленні, у період з 10-ї години ЗО хв до 11-ї години 20 хв.

Заяв і зауважень від учасників пред'явлення для впізнання не надійшло. Протокол прочитаний вголос, записано правильно.

Особа, яка впізнавала Підпис (Довженко М. Д.)

Підпис (Лимар І. В.) Підпис (Шевчук П. Й.)

Підпис (Верескун В. М.)

Примітка: для впізнання пред'являється лише той труп, який необхідно впізнати.

Зразок запиту на видачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Штамп ОВС Начальнику Київського слідчого

ізолятора № 13 Управління Дер­жавного Департаменту з питань виконання покарань Посточенку Є. В.

ЗАПИТ

на видачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Прошу Вас видати для допиту у слідчому ізоляторі ув'язненого Бормотухіна Станіслава Вікторовича, 1948 р. народження, який числиться за Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві.

От. слідчий капітан міліції

Підпис (Сюравчик В. Г.)

(гербова печатка)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок рапорту про оплату праці перекладача

Начальнику Святошинського ра­йонного управління Головного управління МВС України у м. Києві підполковнику міліції Ковалю О. В.

РАПОРТ

про оплату праці перекладача

Мною розслідувана кримінальна справа № 05-1941 за обвинува­ченням гр. Пак Ар Сена у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування справи у виконанні окремих слідчих дій брав участь як перекладач гр. Лі До Сан, на переклад він витратив 22 год. 40 хв.

Прошу Вас дати вказівку начальнику фінансового відділу випла­тити гр. Лі До Сану винагороду за виконану ним роботу із розра­хунку 2 грн. за 1 год. роботи.

До рапорту додається копія постанови про оплату праці перекла­дача та графік затрат робочого часу перекладача.

Слідчий

ст. лейтенант міліції

28.03.2006 р.

Зразок постанови про оплату праці перекладача

ПОСТАНОВА

про оплату праці перекладача

м. Київ28 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Голуб А. А., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 05-1941 за обвинуваченням гр. Пак Ар Сена у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

2 січня 2006 р. поблизу входу до універсаму № 2, розташованого на пр. Науки, 4, у м. Києві, гр. Республіки Кореї Пак Ар Сен шля­хом обману заволодів 1500 грн. гр. Захарченка І. М., чим завдав йо­му значної матеріальної шкоди.

У зв'язку з тим, що гр. Пак Ар Сен не володіє українською мо­вою, на якій ведеться судочинство, для участі у справі був запроше­ний перекладач Лі До Сан, який виконував доручену йому справу у вільний від основної роботи час.

На підставі викладеного, керуючись ст. 92 КПК України,

постановив:

Виплатити гр. Лі До Сану винагороду за його участь у кримі­
нальній справі як перекладача з розрахунку 2 грн. за годину роботи
згідно із складеним графіком роботи.

Копію цієї постанови направити до фінансового відділу Свя­
тошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві для виконання.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Голуб А. А.)

Зразок графіка затрат робочого часу під час роботи перекладача

ГРАФІК

затрат робочого часу під час роботи перекладача Лі До Сана по кримінальній справі № 05-1941Дата

Час

Які слідчі дії виконува­лися

Підпис пе­рекладача

Підпис слідчого

2.03.06 р.

17 год.- 19 год.

Участь у допиті підо­зрюваного. Роз'яснен­ня його прав та обов'язків

Підпис

Підпис

4.03.06 р.

10 год.-11 год. 40 хв.

Участь у допиті на оч­ній ставні

Підпис

Підпис


11 год.- 13 год.

Участь у пред'явленні обвинувачення

Підпис

Підпис

26.03.06 р.

10 год.- 17 год.

Участь при виконанні вимог статей 218-220 КПК України

Підпис

Підпис

27.03.06 р.

10 год.- 20 год.

Переклад обвинуваль­ного висновку на ко­рейську мову

Підпис

Підпис

Всього витрачено 22 год. 40 хв. Графік склав

слідчий ст. лейтенант міліції 28.03.06 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про відшкодування витрат

свідку у зв'язку з його явкою в органи

досудового слідства

ПОСТАНОВА

про відшкодування витрат свідку у зв'язку з його явкою в органи досудового слідства

м. Київ15 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Голуб А. А., розглянувши матеріали кри-

мінальної справи № 05-1935 за обвинуваченням гр. Котова В. А. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України,

встановив:

2 березня 2006 р. близько 23-ї години на подвір'ї будинку № 5, пр. Вернадського у м. Києві гр. Котов В. А. з насиллям, небезпечним для життя і здоров'я потерпілої, заволодів обручкою гр. Петрен­ко С В.

Для проведення впізнання та очної ставки з підозрюваним Кото-вим був викликаний свідок — Короткий Григорій Йосипович, що мешкає у м. Донецьку.

Беручи до уваги, що на придбання квитків на поїзд «Донецьк -Київ» і «Київ — Донецьк», на оплату проживання двох діб у готелі «Славутич» та на харчування свідок Короткий Г. Й. витратив 75 грн., керуючись ст. 92 КПК України,

постановив:

Виплатити гр. Короткому Григорію Йосиповичу 75 гри., які
він витратив у зв'язку з явкою в органи досудового слідства.

Копію цієї постанови направити до фінансової частини Свято­
шинського РУ ГУ МВС України у м. Києві для виконання.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Голуб А. А.)

Примітка. Відповідно до змін, внесених Законом України від 5.10.1995 р. до ч. 1 ст. 92 КПК України, право на відшкодування ви­трат мають і законні представники потерпілого.

До рапорту на ім'я начальника органу про одержання дозволу начальником фінансового відділу на виплату витрат, пов'язаних з викликом осіб, зазначених у ч. 1 ст. 92 КПК України, слід додати всі квитанції, квитки, а також інші документи, які підтверджують витрати.

Глава V

ВИЇМКА, ОБШУК, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО

м. Київ

Зразок протоколу виїмки

ПРОТОКОЛ ВИЇМКИ

20 березня 2006 р.

Зразок постанови про проведення виїмки

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Київ 20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Ярмак О. Д., розглянувши матеріали кримінальної справи № 3401 за обвинуваченням Прусакова Леоні­да Андрійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України,

встановив:

березня 2006 р. приблизно о 10-й годині Прусаков Л. А. із
квартири № 15, буд. № 142, вул. Гарматна у м. Києві, вчинив кра­
діжку індивідуального майна подружжя Короленків на загальну су­
му 1500 грн.

березня 2006 р. він був затриманий працівниками міліції.

Цього самого дня під час обшуку, проведеного за місцем мешкан­ня Прусакова Л. А., було знайдено і вилучено квитанцію № П-1851, по якій він 15 березня 2006 р. здав для реалізації дві золоті обручки у комісійний магазин № 35 «Київкомісійторгу», розташований у м. Києві, вул. Васильківська, 15.

Беручи до уваги, що вказані обручки можуть бути визнані речо­вими доказами по кримінальній справі, керуючись ст. 178 КПК Ук­раїни,

постановив:

1. Провести виїмку двох обручок із комісійного магазину № 35 «Київкомісійторгу», прийнятих для реалізації від гр. Прусакова Л. А.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Ярмак О. Д.)

Постанова мені оголошена 20 березня 2006 р. Директор комісійного магазину № 35

Підпис (Солоденко О. А.)

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Ярмак О. Д. у присутності понятих:

Губрій Софії Василівни, що зареєстрована та мешкає за адре­
сою: Київ, вул. Косовського, 17, кв. 34;

Вороненка Миколи Григоровича, що зареєстрований та меш­
кає за адресою: м. Київ, вул. Білецька, 207, кв. 34,

а також директора комісійного магазину № 35 «Київкомісійтор­гу» Солоденко Олени Андріївни з додержанням вимог статей 178, 180, 181, 183, 185 та 186 КПК України провів виїмку двох обручок, зданих для реалізації Прусаковим Л. А. 15 березня 2006 р. за кви­танцією № П-1851, про що відповідно до вимог статей 188 та 189 КПК України склав цей протокол.

Понятим та директору комісійного магазину роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого і з приводу їх робити заяви та зауваження, які заносяться до протоколу. Понятим, окрім цього, відповідно до вимог ст. 127 КПК України роз'яснено їхній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати виїмки.

Перед початком виїмки слідчий пред'явив постанову про прове­дення виїмки від 20 березня 2006 р., після чого запропонував дирек­торові магазину № 35 «Київкомісійторгу» Солоденко О. А. видати дві обручки, які здав для реалізації Прусаков Л. А. Директор мага­зину № 35 Солоденко О. А. відповідно до квитанції № П-1851 та на підставі постанови про виїмку видала дві золоті обручки.

Обручка із металу жовтого кольору, завширшки 0,5 см, внут­
рішній діаметр — 1,7 см, зовнішній — 1,8 см, на обручці з внутріш­
нього боку є тавро, на якому викарбувані літери «ОЮЗ», а також
цифри «583». Крім цього, на внутрішньому боці обручки викарбу-
вано текст «Олі від Петра».

Обручка із металу жовтого кольору, завширшки 0,5 см, внут­
рішній діаметр — 2,2 см, зовнішній 2,3 см.

На обручці з внутрішнього боку є тавро, на якому викарбувані літе­ри «ЛЮЗ», а також цифри «583». На зовнішній поверхні обручки, на­несені три подряпини, які розташовані на відстані 0,1 см одна від одної. Вони розташовані по ширині обручки і є штучного походження.

Обручки вилучені для приєднання до кримінальної справи № 3401.

Виїмка провадилась удень, при природному освітленні, з     продолжение

--PAGE_BREAK--10-ї години до 11-ї години 10 хв.

Заяв, зауважень та клопотань від понятих та інших присутніх під час виїмки не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Поняті: Підпис (Губрій С. В.)

Підпис (Вороненко М. Г.)

Представник підприємства,

де провадиться виїмка Підпис (Солоденко О. А.)

Виїмку провів

ст. слідчий майор міліції Підпис (Ярмак О. Д.)

Копію протоколу виїмки одержала

20 березня 2006 р.Підпис (Солоденко О. А.)

Зразок постанови про накладення арешту на майно з метою забезпечення заявленого позову

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на майно

20 березня 2006 р.

м. Київ

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Шамрай В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12-431 за обвинуваченням Коробка Віктора Михайловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

встановив:

4 березня 2006 р., приблизно о 4-й годині Коробко В. М., перебу­ваючи в неприязних стосунках з гр. Даниленком В. М., з помсти підпалив його автомобіль марки «Москвич-412», державний но­мерний знак М 42-35 КІ, який знаходився на подвір'ї будинку № 55, вул. Глібова у м. Києві. В результаті знищення автомобіля шляхом підпалу потерпілому Даниленку В. М. було заподіяно матеріальну шкоду на суму 2500 грн.

З метою забезпечення заявленого по цій кримінальній справі ци­вільного позову, керуючись ч. 1 ст. 125 КПК України,

постановив:

Накласти арешт на майно обвинуваченого Коробка Володимира

Михайловича, який мешкає у м. Києві, бул. Польова, 15, кв. З, де б воно не знаходилось.

Слідчий

капітан міліції Підпис (Шамрай В. В.)

Постанова мені оголошена

20 березня 2006 р.Підпис (Коробко В. М.)

Зразок постанови про накладення арешту

на майно у зв'язку з можливою

конфіскацією майна


ПОСТАНОВА

про накладення арешту на майно

м. Київ20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Жовтневого РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Кухар П. П., розглянувши матеріали кримі­нальної справи № 13041 за обвинуваченням Лободи Григорія Сер­гійовича у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 187 КК України,

встановив:

15 березня 2006 р., приблизно о 23-й годині, на вул. Механізато­рів, поблизу будинку № 15 у м. Києві Лобода Г. С вчинив розбій­ний напад на гр. Сосункова О. М.

Беручи до уваги, що санкція ч. 2 ст. 187 КК України — злочину, у вчиненні якого обвинувачується Лобода Г. С, передбачає додатко­ву міру покарання — конфіскацію майна, керуючись ч. 2 ст. 125 КПК України,

постановив:

1. Накласти арешт на майно громадянина Лободи Г. С, яке знаходиться за місцем його проживання у м. Києві, вул. Салют­на, 17, кв. 31.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Кухар П. П.)

Постанову мені оголошено

20 березня 2006 р.Підпис (Лобода Г. С.)

Зразок протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису

ПРОТОКОЛ

про відсутність майна, яке підлягає опису

м. Київ 20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Кухар П. П. у присутності понятих:

Козмока Петра Валентиновича, що мешкає за адресою: м. Ки­
їв, вул. Пушкіна, 14, кв. 97.

Марчука Івана Вікторовича, що мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Ломоносова, 215, кв. 142, яким згідно зі ст. 127 КПК України
роз'яснені їхні права та обов'язки, за участю гр. Лободи Марфи
Харитонівни — матері обвинуваченого Лободи Г. С, яка мешкає у
м.Києві, вул. Салютна, 17, кв. 31, у період з 11-ї години до
11-ї години ЗО хв відповідно до ст. 85 КПК України склав цей про­
токол про те, що у квартирі № 31 будинку № 17, вул. Салютна у
м. Києві, де мешкає обвинувачений Лобода Григорій Сергійович,
його майна, яке підлягало б опису, не виявлено.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно. Від понятих та учасників складання протоколу зауважень та клопотань не надійшло.

Підпис (Козмок П. В.) Підпис (Марчук І. В.)

Підпис (Лобода М. X.) Підпис (Кухар П. П.)

Підпис (Лобода М. X.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок подання до суду про накладення арешту

на поштово-телеграфну кореспонденцію

та її виїмку

«ЗГОДЕН»

Прокурор Шевченківського райо­ну м. Києва, радник юстиції

Підпис (Коваль С. А.) 10 березня 2006 р.

(гербова печатка)

Голові Апеляційного суду м. Києва

ПОДАННЯ

про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та її виїмку

Мною, слідчим слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві старшим л-нтом міліції Пащенком О. Г, в ході розслідування кримінальної справи № 12251 за фактом крадіжки майна гр. Мельник О. І., порушеної 1 березня 2006 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, встановлено:

1 березня 2006 р., приблизно о 18-й годині, неповнолітній Дмит-ренко Микола Павлович, перебуваючи у приміщенні універмагу «Україна», розташованого на пл. Перемоги у м. Києві, вчинив кра­діжку майна у гр. Мельник Олександри Іванівни, за що був затри­маний працівниками міліції.

З березня 2006 р. Дмитренку М. П. було пред'явлено обвинува­чення у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України. У цей самий день щодо нього було застосовано міру запобіжного за­ходу — підписку про невиїзд. У даний час Дмитренко М. П. перехо­вується від органів досудового слідства.

Враховуючи, що про місце свого перебування, він може сповіс­тити, використовуючи поштово-телеграфну мережу, своєму бать­кові Дмитренкові Павлу Миколайовичу, керуючись ст. 187 КПК України, вважаю за доцільне накласти арешт на поштово-телеграф­ну кореспонденцію, яка надходить на ім'я Дмитренка Павла Мико­лайовича до відділення зв'язку № 135 за місцем його проживання м. Київ, вул. Косіора, 18, кв. 194 та на головпоштамт м. Києва з позначкою «до запитання».

На підставі викладеного прошу Вас розглянути подання та

винести постанову про накладення арешту на кореспонденцію -листи всіх видів, які надходять на ім'я Дмитренка Павла Микола­йовича до відділення зв'язку № 135 та на головпоштамт м. Києва з позначкою «до запитання».

Слідчий

ст. лейтенант міліції

10 березня 2006 р.

Коментар.

Відповідно до ст. 187 КПК України арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку може бути застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим осо­бам або інших осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також у ін­формації, якою вони обмінюються з допомогою засобів зв'язку, міс­тяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що ма­ють доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо.

До кореспонденції, на яку може бути накладено арешт, належать листи всіх видів, бандеролі, посилки, поштові контейнери, перека­зи, телеграми, радіограми тощо.

Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку з метою запобігти злочину може бути застосовано до порушення кримінальної справи.

За наявності підстав слідчий за погодженням з прокурором звер­тається з поданням до голови апеляційного суду за місцем прова­дження слідства про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку. Голова суду чи його заступник розглядає подання, вивчає матеріали справи, за необхідності вислу­ховує слідчого, вислуховує думку прокурора, після чого залежно від підстав для прийняття такого рішення виносить постанову про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з кана­лів зв'язку або про відмову в цьому. Постанова оскарженню не під­лягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

У постанові про накладення арешту на кореспонденцію зазнача­ються кримінальна справа і підстави, з яких провадитиметься ця слідча дія, прізвище, ім'я та по батькові особи, кореспонденція якої має затримуватися, точна адреса цієї особи, види поштово-теле­графних відправлень, на які накладається арешт, термін, протягом якого зберігається арешт, назва установи зв'язку, на яку поклада-

ється ооов язок затримувати кореспонденцію і повідомляти про цс слідчого.

У постанові про зняття інформації з каналів зв'язку зазначають­ся кримінальна справа і підстави, з яких провадитиметься ця слідча дія, прізвище, ім'я та по батькові особи, з каналів зв'язку якої має зніматись інформація, точна адреса цієї особи, види цих каналів, термін, протягом якого знімається інформація, назва установи, на яку покладається обов'язок знімати інформацію і повідомляти про це слідчого.

Постанова про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку направляється слідчим начальнику відповідної установи, для якого вона є обов'язковою.

Начальник відповідної установи затримує кореспонденцію або знімає інформацію з каналів зв'язку і протягом доби повідомляє про це слідчому.

Зразок протоколу огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспонденції

ПРОТОКОЛ

огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспонденції

м. Київ24 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві старший л-нт міліції Пащенко О. І., у кабінеті начальни­ка 135-го відділення зв'язку м. Києва за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 15, у період з 12-ї години ЗО хв до 13-ї години 20 хв, при денному освітленні у присутності понятих:

Кравченко Віри Адамівної, яка мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Конотопська, 15, кв. 36, та працює начальником відділу достав­
ки 135-го відділення зв'язку Шевченківського району м. Києва;

Вихристенко Поліни Василівни, яка мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Берегова, 15, кв. З, та працює начальником 135-го відділення
зв'язку, з додержанням вимог статей 85, 127, 187, 187-1 КПК Укра­
їни та на підставі постанови Голови Апеляційного суду м. Києва від
8 квітня 2006 р., провів огляд і виїмку листа, який надійшов на ім'я
Дмитренка Павла Миколайовича за адресою: вул. Косіора, 18,
кв. 194, про що склав цей протокол.

Перед початком огляду і виїмки понятим роз'яснено їх право бути присутніми при діях слідчого і заявляти клопотання чи заяви.

які підлягають обов язковому занесенню до протоколу, а також їх­ній обов'язок засвідчити факт, зміст і результати огляду та виїмки.

Оглядом встановлено: кореспонденція, адресована Дмитрен­ку П. М., міститься в конверті з надписом: «Пошта Росії». На конверті є три марки Росії, по одному рублю кожна та одна марка вартістю 5 рублів. Марки погашені штемпелем. Згідно з датою на поштовому штемпелі кореспонденція відправлена із 1-го відділення зв'язку м. Михайлівни Волгоградської обл. 14 квітня 2006 р. Зворот­на адреса не вказана. На момент огляду конверт був у заклеєному стані. З метою перевірки його змісту верхній клапан конверта був відклеєний. У конверті міститься аркуш паперу із учнівського зо­шита в клітинку, розміри якого 10x10 см. На аркуші паперу написа­ний такий текст: «Тату, не хвилюйся, я буду жити у тьоті Валі. Микола».

Конверт разом з листом вилучений для приєднання до кримі­нальної справи.

Заяв та клопотань у зв'язку з оглядом та виїмкою кореспонден­ції не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Поняті:

Слідчий

ст. лейтенант міліції

Підпис (Пащенко О. І.)

Копію протоколу огляду і виїмки 24 квітня 2006 р. одержав на­чальник відділення зв'язку № 135.

Підпис (Вихристенко П. В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про скасування арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію

ПОСТАНОВА

про скасування арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію

м. Київ4 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Пащенко О. І., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12251 за фактом крадіжки індивідуального майна гр. Мельник О. І.,

встановив:

1 березня 2006 р., приблизно о 18-й годині, неповнолітній Дмит-ренко Микола Павлович, перебуваючи у приміщенні універмагу «Україна», розташованого на пл. Перемоги у м. Києві, вчинив кра­діжку індивідуального майна у гр. Мельник О. І.

3 березня 2006 р. Дмитренку М. П. пред'явлено обвинувачення у
вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, та засто­
совано щодо нього запобіжний захід — підписку про невиїзд.

6 березня 2006 р. Дмитренко М. П. покинув місце постійного мешкання і почав переховуватися від органів слідства.

8 березня 2006 р. було оголошено його розшук і в цей самий день Головою Апеляційного суду м. Києва винесено постанову про накла­дення арешту та виїмку поштово-телеграфної кореспонденції на ім'я Дмитренка її. М.- батька обвинувачуваного Дмитренка М. П.

4 квітня 2006 р. обвинувачений Дмитренко М. П. затриманий
працівниками міліції.

Беручи до уваги, що потреба в арешті та виїмці поштово-теле­графної кореспонденції, яка надходитиме гр. Дмитренку П. М. від­пала у зв'язку з затриманням обвинувачуваного, керуючись ч. 9 ст. 187 КПК України,

постановив:

Скасувати арешт на поштово-телеграфну кореспонденцію
гр. Дмитренка Павла Миколайовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Косіора, 18, кв. 194.

Копії постанови направити начальникам відділення зв'язку
№ 135 Шевченківського району та головпоштамту м. Києва для ви­
конання та прокурору Шевченківського району м. Києва для відома.

Слідчий

ст. лейтенант міліціїПідпис (Пащенко О. І.)

Коментар.

Арешт накладений на кореспонденцію відповідно до ст. 187 КПК України скасовується, а зняття інформації з каналів зв'язку припи­няється після закінчення терміну, встановленого для виконання цих слідчих дій постановою судді. Слідчий скасовує арешт, накла­дений на кореспонденцію, або припиняє зняття інформації з кана­лів зв'язку, коли у здійсненні цих заходів відпадає необхідність, при закритті кримінальної справи або при передачі її прокуророві в по­рядку, передбаченому ст. 225 цього Кодексу.

Постанова виноситься в режимі, який забезпечує нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності.

Зразок постанови про проведення обшуку за санкцією прокурора

Проведення обшуку «САНКЦІОНУЮ» Прокурор Голосіївського райо-ну м. Києва радник юстиції

підпис А. П. Кравченко 20 січня 2006 р.

(гербова печатка)

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку за санкцією прокурора

м. Київ20 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15 по вул. Тракторній у м. Києві відкрито заволодів коштовностями та грошима гр. Крученої Н. В., які після вчинення злочинних дій він може зберігати за місцем своєї роботи у вироб­ничому приміщенні ВАТ «Вулкан», вул. Лугова, 12, оскільки в ніч з 18 на 19 січня 2006 р. Петров К. П. працював у нічну зміну з 0.00 до 8.00.

Керуючись ст. 177 КПК України,

постановив:

Провести обшук на робочому місці підозрюваного Петро­
ва К. П. у виробничому приміщенні ВАТ «Вулкан» за адресою:
м. Київ, вул. Лугова, 12.

Копію постанови направити прокуророві Голосіївського райо­
ну м. Києва.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

Коментар.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих ви­падках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, ре­чі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі чи

забезпечення цивільного позову, містяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукува­ні особи, а також трупи чи тварини.

Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншо­го володіння особи.

Зразок постанови про проведення обшуку без санкції прокурора

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку без санкції прокурора

м. Київ20 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів кош­товностями та грошима гр. Крученої Н. В.

20 січня 2006 р. о 19-й годині, під час обшуку у квартирі підозрю­ваного Петрова К. П. від його матері стало відомо, що частину кош­товностей Петров К. П. для реалізації передав гр. Вихристенко-ві Д. Г., який працює ювеліром ЗАТ «Завод «Ремточмеханіка».

Беручи до уваги, що у даний час одержати санкцію прокурора на проведення обшуку немає можливості, а зволікання з його прове­денням може призвести до втрати речових доказів у кримінальній справі, керуючись ч. 4 ст. 177 КПК України,

постановив:

Провести 20 січня 2006 р. обшук на робочому місці гр. Вихрис-
тенка Дмитра Григоровича у виробничому приміщенні ЗАТ «Завод
«Ремточмеханіка» за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 15, з ме­
тою вилучення золотих сережок та обручок, які передав йому
гр. Петров К. П.

Копію постанови направити прокуророві району.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

    продолжение
--PAGE_BREAK--Коментар.

У невідкладних випадках обшук, за винятком житла чи іншого володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з подальшим повідомленням прокурора в добовий строк про прове­дений обшук та його результати.

Зразок повідомлення прокурору про проведений обшук

Прокурору Голосіївського району м. Києва раднику юстиції Кравченку А. П. 02146, м. Київ, вул. Павлова, 7

ПОВІДОМЛЕННЯ

прокурору про проведений обшук

Повідомляю, що 20 січня 2006 р. в період з 21-ї години ЗО хв до 22-ї години 45 хв мною на підставі ч. 4 ст. 177 КПК України у зв'яз­ку з розслідуванням кримінальної справи № 10345 за фактом від­критого заволодіння індивідуальним майном гр. Крученої Н. В. без санкції прокурора проведено обшук у виробничому приміщенні ЗАТ «Завод «Ремточмеханіка» за місцем роботи гр. Вихристенка Дмитра Григоровича за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 15.

Під час обшуку було знайдено та вилучено сережки та обручку з металу жовтого кольору.

Додаток: копія протоколу обшуку на трьох аркушах паперу.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

21.01.2006 р.

Зразки подання до суду про проведення обшуку

«ЗГОДЕН»

Прокурор Голосіївського райо-ну м. Києва радник юстиції

підпис А. П. Кравченко 20 січня 2006 р.

(гербова печатка) Голові Голосіївського районного суду м. Києва

ПОДАННЯ

на проведення обшуку

Мною ст. слідчим слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві майором міліції Федоренком Г. Л., в ході розслі­дування кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановлено:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів золо­тими сережками, золотою обручкою, жіночим наручним годинни­ком марки «Орієнт» та грошима в сумі 1500 гри., які належали гр. Крученій Н. В.

У матеріалах кримінальної справи є достатні дані вважати, що коштовності та гроші, здобуті злочинним шляхом, знаходяться за місцем реєстрації та мешкання підозрюваного Петрова К. П., у зв'яз­ку з чим є необхідність у проведенні обшуку у квартирі Петрова Ки­рила Павловича за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 15, кв. З, про що прошу згідно з ч. 5 ст. 177 КПК України винести відповідну по­станову.

Ст. слідчий майор міліції

20 січня 2006 р.

м. Київ

а у разі необхідності вислуховує слідчого, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про проведення обшуку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про проведення обшуку оскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення прокуро­ром може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Зразок постанови слідчого про проведення обшуку без постанови суду

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку без постанови суду

м. Київ20 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів кош­товностями та грошима гр. Крученої Н. В.

20 січня 2006 р. о 19-й годині, під час обшуку у квартирі підозрю­ваного Петрова К. П. від його матері стало відомо, що частину кош­товностей Петров К. П. для реалізації передав гр. Вихристенко-ві Д. Г., який працює ювеліром ЗАТ «Завод «Ремточмеханіка».

Беручи до уваги, що у даний час одержати постанову суду на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання гр. Вихрис-тенка Д. Г. немає можливості, а зволікання з його проведенням мо­же призвести до втрати речових доказів у кримінальній справі, ке­руючись частинами 5, 6 ст. 177 КПК України,

постановив:

Провести 20 січня 2006 р. обшук у квартирі гр. Вихристенка
Дмитра Григоровича за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 19,
кв. 41, зметою вилучення золотих сережок та обручок, які передав
йому гр. Петров К. П.

Копію постанови направити прокуророві району.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

Зразок протоколу обшуку

ПРОТОКОЛ ОБШУКУ

20 січня 2006 р.

Обшук почато о 15-й годині 20 хв. Обшук закінчено о 18-й годи­ні 40 хв.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л. у присутності понятих:

Устенка Василя Григоровича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Рогачова, 15, кв. 35;

Стрільченка Олега Андрійовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Попова, 45, кв. 7.

а також матері підозрюваного Петрової Килини Вікторовної, яка мешкає в одній квартирі з підозрюваним, на підставі постанови від 19 січня 2006 р. судді Голосіївського районного суду і з дотриман­ням вимог статей 177, 180, 183, 185, 189 КПК України провів обшук у квартирі Петрова Кирила Павловича за адресою: м. Київ, вул. Ін­кубаторна, 15, кв. З, про що відповідно до вимог ст. 188 КПК Украї­ни склав цей протокол.

Перед початком обшуку понятим та гр. Петровій К. В., згідно з ч. З ст. 181 КПК України, роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій, і що ці за­яви підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.

Понятим, окрім цього, роз'яснено, що відповідно до вимог ст. 127 КПК України вони повинні засвідчити факт, зміст та результати обшуку.

Перед початком обшуку слідчим була оголошена постанова судді про обшук від 19 січня 1999 р., після чого Петровій К. В. було запропоновано видати вказані в постанові цінності та гроші. Гр. Петрова К. В. видала 150 грн. і заявила, що ці гроші дав їй її син Петров К. П. Ніяких цінностей він їй не давав.

Під час проведення обшуку знайдено та вилучено:

1. У скриньці письмового столу — жіночий наручний годинник із металу жовтого кольору марки «Орієнт» з номером механізму «469675» з металевим браслетом жовтого кольору. Інших ціннос­тей, зазначених у постанові про обшук, за місцем проживання підо­зрюваного Петрова К. П. не знайдено.

Гроші, видані гр. Петровою К. В. загальною сумою 150 грн., всі купюрами по 10 грн. 1996 р. випуску за номерами від СВ 1117512 до СВ 1117561 включно, а також наручний жіночий годинник, упако-

м. Київ

вании у пластмасову скриньку з кришкою, яка навхрест перев'яза­на ниткою чорного кольору, на кінці якої наклеєно листок паперу з відбитком печатки «Жовтневе районне управління Головного управління МВС України у м. Києві. Для довідок».

Після обшуку Петрова К. В. заявила, що вранці 15 січня 2006 р. ЇЇ син передав знайомому Вихристенку Дмитру Григоровичу, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 19, кв. 41, золоті се­режки та обручку. Інших заяв, зауважень не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Поняті: Підпис (Устенко В. Г.)

Підпис (Стрільченко О. А.)

Присутні Підпис (Петрова К. В.)

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

Копію протоколу обшуку одержала 20 січня 2006 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Коментар.

Перед обшуком або виїмкою слідчий пред'являє постанову осо­бам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи організації, де проводиться обшук або виїмка, і пропо­нує їм видати зазначені в постанові предмети або документи, а також вказати місце, де переховується злочинець. У разі відмови виконати його вимоги слідчий проводить обшук або виїмку в примусовому порядку. Якщо особи, які займають приміщення, відсутні, постанова про проведення обшуку або виїмки пред'являється представникові житлово-експлуатаційної організації або місцевої Ради народних де­путатів і обшук або виїмка проводиться в їх присутності.

Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнеш при­міщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити. При цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю пошкоджень дверей, замків та інших предметів.

Слідчий має право заборонити особам, що перебувають у приміщен­ні під час обшуку або виїмки, а також особам, які під час обшуку або ви­їмки увійшли до цього приміщення, виходити з приміщення і зноситись один з одним або з іншими особами до закінчення обшуку чи виїмки.

У необхідних випадках слідчий вправі залучати до участі в про­веденні обшуку працівників органів внутрішніх справ та відповід­них спеціалістів.

Зразок протоколу обшуку особи на місці обшуку

ПРОТОКОЛ

обшуку особи на місці обшуку

16 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Старокиївського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Харченко Г. В. у присутності понятих:

Прохоренка Клима Гордійовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Театральна 221, кв. 1, та

Гвозденка Степана Івановича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Космонавтів, 229, кв. 6,

під час обшуку у квартирі гр. Дмитренка Василя Кіндратовича за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 17, кв. 144 та в його присутності з додержанням вимог статей 177, 180, 183, 184, 185, 188 та 189 КПК України провів обшук гр. Дідковського Григорія Вікторовича, 1970 р. народження, який проживає за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Інтернаціональна, 3, кв. 190.

Обшук гр. Дідковського Г. В. провадився без спостанови у зв'яз­ку з тим, що, перебуваючи в квартирі підозрюваного Дмитрен­ка В. К., де проводився обшук, Дідковський Г. В. отримав від Дмит­ренка і сховав якийсь предмет.

Перед початком обшуку названим вище особам на підставі ч. З ст. 181 КПК України роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій і що ці заяви під­лягають обов'язковому занесенню до протоколу. Понятим, крім цього, на підставі ст. 127 КПК України роз'яснено їхній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати обшуку.

Перед обшуком гр. Дідковському Г. В. було запропоновано вида­ти предмет, який йому передав Дмитренко В. К., на що Дідков­ський Г. В. відповів, що Дмитренко В. К. йому нічого не передавав.

Дідковський Г. В. був одягнутий у костюм коричневого кольору, білу сорочку, коричневі туфлі.

Під час обшуку у гр. Дідковського Г. В. знайдено і вилучено:

У правій кишені штанів перстень із металу жовтого кольору,
завширшки 5 мм, розміром 17,5 мм з одним діамантом. З внутріш­
нього боку на перстні є два надписи. На одному з них вигравірува­
ні літери «ОЮЗ», а на іншому — цифри «583»;

Наручний чоловічий годинник з металу жовтого кольору мар­
ки «Восток». Корпус годинника має форму прямокутника. Цифер­
блат жовтого кольору. На циферблаті замість цифр 1, 3, 5, 7, 9, 11

нанесені крапки із металу жовтого кольору, а замість цифр 2, 4, 6, 8, 10, 12 нанесені радіальні риски із металу жовтого кольору;

3. Знайдені під час обшуку Дідковського Г. В. предмети вилуче­ні, упаковані у коробку із паперу розміром 10x8x3 см і опечатані пе­чаткою слідчого № 23.

Обшук провадився у період з 10-ї години до 10-ї години ЗО хв при природному освітленні.

Дідковський Г. В. заявив, що вилучені у нього годинник та пер­стень з діамантом належать Дмитренку В. К. і під час обшуку у квартирі Дмитренка В. К. були йому передані для зберігання.

Інших заяв, зауважень та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, яку було піддано обшуку Підпис (Дідковський Г. В.)

Поняті:Підпис (Прохоренко К. Г.)

Підпис (Дмитренко В. К.) Підпис (Харченко Г. В.)

Підпис (Гвозденко С. І.)

Присутні:

Слідчий майор міліції

Копію протоколу обшуку одержав 16 квітня 2006 р.

Підпис (Дідковський Г. В.)

Коментар.

За наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, з ме­тою вилучення предметів і документів, які можуть мати доказове значення і які знаходяться у певної особи, слідчий може провести обшук особи чи виїмку у неї цих предметів або документів.

Обшук особи або виїмка у неї предметів і документів провадять­ся, в порядку, передбаченому статтями 177 і 178 цього Кодексу (див. коментар до попередніх документів).

Особи, які беруть участь у виконанні цих слідчих дій, повинні бу­ти однієї статі з особою, яку обшукують чи у якої проводиться виїмка.

Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Під час обшуку або виїмки слідчий повинен вживати заходів до того, щоб не були розголошені виявлені при цьому обставини осо­бистого життя обшукуваного та інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні.

Зразок протоколу обшуку особи у зв'язку із затриманням її за підозрою у вчиненні

злочину

Протокол обшуку особи у зв'язку із затриманням її за підозрою у вчиненні злочину

м. Київ16 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Старовойтов П. К. у присутності по­нятих:

Ковальчука Віктора Васильовича, який мешкає за адресою:
вул. Щербакова, 61-Б, кв. 191;

Нестерчука Петра Дем'яновича, який мешкає за адресою: Ки­
ївська обл., м. Васильків, вул. Північна, 145, кв. 71,

з додержанням вимог статей 177, 180, 183-185, 188 та 189 КПК України, у період з 10-ї години ЗО хв до 11-ї години 25 хв у примі­щенні чергової частини Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві провів обшук гр. Коржакова Дмитра Васильовича, затрима­ного згідно зі ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Перед початком обшуку гр. Коржакову Д. В. та понятим на під­ставі вимог ст. 181 КПК України роз'яснено їхнє право робити за­яви з приводу дій слідчого і що ці заяви підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. Понятим, крім цього, на підставі ст. 127 КПК України роз'яснений їхній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати обшуку.

Затриманий Коржаков Д. В. одягнений у сорочку синього кольо­ру, штани синього кольору та чорні туфлі.

Перед початком обшуку підозрюваному Коржакову Д. В. було запропоновано видати всі предмети та документи, які знаходяться при ньому. Коржаков Д. В. видав наручний чоловічий годинник із металу білого кольору марки «Победа», номер механізму 184.795 з ремінцем із шкіри коричневого кольору і заявив, що інших предме­тів при ньому немає.

Під час обшуку у Коржакова Д. В. було знайдено та вилучено:

200 дол. США, які містились у задній внутрішній кишені шта­
нів (дві купюри по 100 дол. відповідно № 2876951 та № 2876952);

Два леза безпечної бритви марки «Нева», які містились у поя­
сі штанів;

Пасок із шкіри чорного кольору, поношений.

Годинник та знайдені під час обшуку гр. Коржакова Д. В. речі ви­лучені слідчим, упаковані в поліетиленовий пакет і опечатані печат­кою № 317.

Від понятих та Коржакова Д. В. заяв, клопотань та зауважень не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, щодо якої було проведено обшукПідпис (Коржаков)

Поняті: Підпис (Ковальчук В. В.)

Підпис (Нестерчук П. Д.)
Ст. слідчий
капітан міліціїПідпис (Старовойтов П. К.)

Копію протоколу обшуку одержав 16 квітня 2006 р.

    продолжение
--PAGE_BREAK--Коментар.

Згідно із вимогами ст. 184 КПК України обшук особи без поста­нови про обшук можна провадити у таких випадках:

при фізичному захопленні підозрюваного уповноваженими на
те особами, якщо є достатні підстави вважати, що затриманий має
при собі зброю або інші предмети, які становлять загрозу для ото­
чуючих, чи намагається звільнитися від доказів, які викривають
його чи інших осіб у вчиненні злочину;

при затриманні підозрюваного;

при взятті підозрюваного, обвинуваченого під варту;

за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка пере­
буває в приміщенні, де проводиться обшук чи примусова виїмка,
приховує при собі предмети або документи, які мають значення для
встановлення істини у справі.

Зразок запиту до державного банку району

Завідуючому державним цент­ральним ощадним банком Шев­ченківського району м. Києва 03148, м. Київ, вул. Індустріаль­на, 5

ЗАПИТ

У зв'язку із розслідуванням кримінальної справи № 10345 за об­винуваченням гр. Петрова Кирила Павловича, 15 квітня 1969 р. на­родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК Укра­їни, санкція якої передбачає можливу конфіскацію майна, прошу Вас повідомити про наявність вкладів на його ім'я в Ощадбанках на території Шевченківського району м. Києва.

За наявності вкладів прошу Вас припинити по них всі банківські операції.

Для довідки сповіщаю, що гр. Петров К. П. мешкає за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 15, кв. 3.

Відповідь прошу надіслати за адресою: м. Київ, вул. Дубова, 4, Шевченківське РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Ст. слідчий Шевченківського

РУ ГУ МВС України у м. КиєвіПідпис (Федоренко Г. Л.)

Роб.тел. 444-15-44

і ;

Зразок постанови про накладення арешту на грошовий вклад

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на грошовий вклад

20 лютого 2006 р.

будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів індиві­дуальним майном гр. Крученої Н. В.

Беручії до уваги, що санкція ч. 5 ст. 186 КК України, за якою Пет­ров К. Л. притягується до кримінальної відповідальності, передбачає конфіскацію майна, керуючись статтями 125 та 126 КПК України,

постановив:

З метою забезпечення виконання вироку у частині можливої
конфіскації майна, накласти арешт на грошовий вклад Петрова Ки­
рила Павловича у сумі 1200 гри., який зберігається у державному
ощадному банку № 2575/354 Жовтневого району м. Києва на ра­
хунку № 94131.

Копію цієї постанови направити для виконання завідуючому
державним центральним ощадним банком Шевченківського райо­
ну м. Києва.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

Копію постанови про накладення арешту на грошовий вклад гр. Петрова Кирила Павловича отримала 20 лютого 2006 р.

Завідувачка державного центрального ощадного банку Шевчен­ківського району м. Києва

Підпис (Полунова В. В.)

Зразок постанови про накладення арешту

на майно

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на майно

23 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 10345 за обвинуваченням Петрова Кирила Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 К К України,

встановив:

18 січня 2006 р. приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15 по вул. Тракторній у м. Києві відкрито заволодів ін­дивідуальним майном гр. Крученої Н. В.

Беручи до уваги, що санкція ч. 5 ст. 186 КК України, за якою

Петров К. II.притягується до кримінальної відповідальності, пе­редбачає конфіскацію майна, і з метою забезпечення виконання ви­року у частині можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст. і25 та 126 КПК України,

постановив:

Накласти арешт на майно гр. Петрова Кирила Павловича, де б воно не знаходилось.

Ст. слідчий майор міліції

Постанову мені оголошено 23 січня 2006 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Згідно зі ст. 126 КПК України забезпечення цивіль­ного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваче­ного чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладе­но арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб прово­диться виключно за рішенням суду.

Майно, на яке накладено арешт, описується і може бути переда­не на зберігання представникам підприємств, установ, організацій або членам родини обвинуваченого чи іншим особам. Особи, яким передано майно, попереджаються під розписку про кримінальну відповідальність за його незбереження.

Не підлягають описові предмети першої потреби, що використо­вуються особою, у якої проводиться опис, і членами її родини. Пе­релік цих предметів визначено в Додатку до Кримінального кодек­су України.

Арешт майна і передача його на зберігання оформляються про­токолом, який підписується особою, що проводила опис, понятими і особою, яка прийняла майно на зберігання. До протоколу додаєть­ся підписаний цими особами опис переданого на зберігання майна.

Для встановлення вартості описаного майна в необхідних випад­ках запрошується спеціаліст, який також підписує протокол і опис майна з його оцінкою.

Накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Зразок протоколу про накладення арешту

на майно

ПРОТОКОЛ

про накладення арешту на майно

м. Київ23 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., на підставі постано­ви про накладення арешту на майно від 23 січня 2006 р. у присут­ності понятих:

У стенка Василя Григоровича, який мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Рогачова, 15, кв. 35;

Стрільченка Дмитра Прохоровича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Рогачова, 15, кв. 34,

а також матері обвинуваченого Петрова К. П. Петрової Килини Вік­торівни із додержанням вимог статей 125, 126 КПК України наклав арешт на майно, яке належить обвинуваченому Петрову Кирилу Павловичу і перебуває за місцем його проживання за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 15, кв. З, про що відповідно до вимог ст. 85 КПК України склав цей протокол.

Перед початком накладення арешту на майно понятим та гр. Петровій К. В. роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій, і що ці заяви підля­гають обов'язковому занесенню до протоколу.

Понятим, крім цього, відповідно до вимог ст. 127 КПК України роз'яснено їхній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати на­кладення арешту на майно.

Перед початком опису майна слідчим оголошено постанову про накладення арешту на майно від 23 січня 2006 р.

Накладено арешт на таке майно:№ п/п

Назва речей, предметів, на які накла­дено арешт

Кіль­кість

Індивідуальні ознаки предмета та його вартість

1

Телевізор «5аіп$ип§-204»

1

Оцінка зі слів — 1400 грн. з/№ 045268, новий, рік випус­ку — 2005

2

Портативний магнітофон «Рапазо-піс-245»

1

Новий, з/№ 525141, рік випус­ку — 2005

3

Переносний телевізор «Юність-202»

1

Бувший у користуванні, рік випуску, 1989, вартість зі слів- 150 грн., з/№ 13241.

Продовження№ п/п

Назва речей, предметів, на які накла­дено арешт

Кіль­кість

Індивідуальні ознаки предмета та його вартість

4

Магнітофон «Маяк-242»

1

Бувший у користуванні, рік випуску, 1991, вартість зі слів"-80 гри. з/№ 101411

Під час опису майна Петрова К. В. заявила, що портативний маг­нітофон «Рапазопіс-245» належить комусь із друзів сина, кому кон­кретно, вона не знає. Інших заяв не надходило.

Все перелічене у пунктах 1-4 майно передано на зберігання Пет­ровій Килині Вікторівні, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Інку­баторна, 15, кв. 3.

Накладення арешту на майно проводилося в період з 10 год. 20 хв до 11 год. 50 хв.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Підпис (Устенко В. Г.)

Підпис (Стрельченко Д. П.)

Підпис (Петрова К. В.)

Підпис (Федоренко Г. Л.)

Копію протоколу накладення арешту на майно та перелічене в пунктах 1-4 майно, на яке накладено арешт, одержала 23 січня 2006 р.

Підпис (Петрова К. В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок розписки про прийняття майна на зберігання

РОЗПИСКА

про прийняття майна на зберігання

Я, Петрова Килина Вікторівна, 1946 р. народження — мати обви­нуваченого Петрова Кирила Павловича, відповідно до ст. 126 КПК України даю цю розписку старшому слідчому слідчого відділу Жовтневого РУ ГУ МВС України у м. Києві майору міліції Федо-ренку Г. Л. про те, що мною прийнято на зберігання майно, перелі-

мене у протоколі накладення арешт)' на майно мого сина Петро­ва К. П. від 23 січня 2006 р.

Про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за при­ховування майна, що підлягає конфіскації або на яке накладено арешт чи яке описане, попереджена.

23 січня 2006 р.Підпис (Петрова К. П.)

Розписку прийняв

ст. слідчий майор міліції

Зразок постанови про виключення майна

із опису

ПОСТАНОВА

про виключення майна із опису

м. Київ15 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріали кримінальної справи № 10345 з обвинувачення Петрова Кирила Пав­ловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів індиві­дуальним майном гр. Крученої Н. В.

23 січня 2006 р. на підставі постанови слідчого було накладено арешт на майно обвинуваченого Петрова К. П., у тому числі на портативний магнітофон марки «Рапазопіс-245», заводський номер К 525141.

Оскільки слідством встановлено, що вказаний магнітофон нале­жить гр. Сокирку Дмитру Михайловичу і останній пред'явив пас­порт на цей магнітофон, керуючись ч. 6 ст. 126 та 130 КПК України,

постановив:

Виключити із опису майна Петрова К. П. портативний магніто­фон «Рапа8опіс-245», заводський номер К 525141, про що сповісти­ти гр. Петровій К. В., яка прийняла майно на зберігання.

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Федоренко Г. Л.)

Копію постанови про виключення майна із опису одержала 16 лютого 2006 р.

Підпис (Петрова К. В.)

Глава VI

ПРОТОКОЛИ ОГЛЯДУ, ВІДТВОРЕННЯ

ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ,

ОСВІДУВАННЯ ТА ЕКСГУМАЦІЇ

Зразок протоколу огляду місця події

ПРОТОКОЛ

огляду місця події

м. Київ12 квітня 2006 року

Слідчий Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Сюравчик В. Г. за участю експерта-криміналіста Дорошен­ка О. О. та судово-медичного експерта Карпенка А. В., оперуповно-важених відділу карного розшуку Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Миська О. М. та Гончаренка С. О. в присутнос­ті понятих:

Кривенка Анатолія Миколайовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Кудряшова, 8, кв. 229;

Аидрійчука Анатолія Григоровича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Кудряшова, 8, кв. 209,

у зв'язку із заявою неповнолітнього Хорченка П. В. про вчинене ним умисне вбивство, яка надійшла у Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві об 11-й годині ЗО хв 12 квітня 2006 р. з додер­жанням вимог статей 190, 191 і 195 КПК України, провели огляд місця події.

Перед початком огляду переліченим особам роз'яснено їхнє пра­во бути присутніми при всіх діях слідчого, що провадяться під час огляду і робити заяви, які підлягають занесенню до протоколу.

Понятим Кривенку А. М. та Андрійчуку А. Г. відповідно до ви­мог ст. 127 КПК України роз'яснено про їхній обов'язок засвідчити факт, зміст і результати огляду місця події.

Підпис (Кривенко А. М.) Підпис (Андрійчук А. Г.)

Оглядом місця події встановлено: квартира № 75, в якій виявле­но труп невідомого чоловіка, розташована на п'ятому поверсі п'яти­поверхового цегляного будинку на вул, Кудряшова, 8, у м. Києві. Будинок має шість під'їздів і фасадом виходить на захід. З проти­лежного боку, на відстані Ні м від будинку, проходить вул. Кудря-

шова. З північного боку, на відстані 20 м від будинку № 8, розташо­ваний будинок № 6, а з південного — на відстані ЗО м — будинок № 10.

Квартира № 75 розташована на п'ятому поверсі у п'ятому під'їз­ді будинку. На п'ятий поверх будинку ведуть бетонні східці. Під час огляду східців та їх площадок жодних слідів злочину не виявлено. На площадці східців п'ятого поверху розташовані три квартири: 73, 74 та 75. Квартира № 75 розташована від східців праворуч. Біля две­рей квартири на площадці лежить гумовий килимок чорного кольо­ру розміром 35 х 35 см. На килимку та під ним ніяких слідів не ви­явлено.

Квартира № 75 однокімнатна. До квартири ведуть дерев'яні две­рі розміром 80x200 см. Полотно дверей пофарбоване фарбою зеле­ного кольору. Посередині дверного полотна на висоті 160 см від підлоги вмонтоване вічко, а вище на 20 см прямо над вічком приби­та металева пластина у вигляді ромба з вибитими цифрами «75».

На момент огляду двері квартири були у закритому стані. Під час огляду зовнішнього боку дверей жодних пошкоджень не вияв­лено. На висоті 95 см на дверях приладнано накладний замок, рі-гель якого на момент огляду перебуває в стані «відкрито». З внут­рішнього боку полотно дверей пофарбоване білою фарбою. Ліворуч на відстані 5 см від нижнього краю замка і на відстані 15 см від пра­вого краю дверей на полотні дверей знаходиться мазок невизначе-ної форми, залишений рідиною темно-бурого кольору, схожою на кров. Найширша частина мазка — 3 см, найдовша — 8 см. Даний ма­зок сфотографований фотоапаратом марки «Зеніт-Е» за допомогою фотоспалаху «Луч» на фотоплівку 56 одиниць при діафрагмах «5,6, 8» та витримці «В». Ця рідина вилучена на ватний тампон, поперед­ньо змочений водою, упакований в конверт, підписаний понятими та слідчим. Інших слідів на дверях, одвірках та на стінах біля дверей не виявлено. Коридор квартири має форму літери «Г». Його шири­на — 130 см, довжина — 220 см. Біля західної стіни коридора на від­стані 100 см від вхідних дверей розміщена шафа для одягу. Шафа без дверцят. У ній містяться: чоловічий плащ, який був у користу­ванні, із тканини синього кольору та піджак, який був у користу­ванні. На поличці лежить чоловіча парасолька, а біля шафи — чоло­вічі туфлі коричневого кольору 43 розміру. Туфлі поношені. Кори­дор з правого боку має відгалуження, ширина якого — ПО см та довжина — 140 см. Відгалуження веде до кухні, двері якої на момент огляду закриті. З правого боку цього відгалуження також розташо­вані двері, які ведуть до ванної кімнати і туалету. Ці двері на момент

огляду також зачинені. Підлога у коридорі покрита лінолеумом ко­ричневого кольору. На лінолеумі на відстані 90 см від вхідних у квартиру дверей та на відстані 45 см від східної стіни коридора є пляма від рідини темно-бурого кольору, схожої на кров. Пляма овальної форми, з нерівними краями. Найбільша її ширина — 17 см, довжина — 25 см. Від цієї плями у глибину коридора веде велика кількість плям рідини аналогічного кольору невеликих розмірів, найбільша з яких має у діаметрі 2 см.

Прямо по коридору, навпроти вхідних у квартиру дверей розта­шовані двері, які ведуть до кімнати. На момент огляду двері були відчинені. На дверях ніяких слідів не виявлено. Кімната розміром 400 х 500 см. Підлога в кімнаті з паркету. Посеред кімнати на підло­зі лежить труп невідомого чоловіка. Труп лежить на спині, головою в напрямку західної стіни кімнати. Права рука трупа лежить на гру­дях, ліва — впродовж тулуба. Ліва нога трупа лежить прямо, а права зігнута у коліні (див. схему та фототаблицю). Відстань від голови трупа до західної стіни кімнати — 128 см, від лівої ноги до східної стіни кімнати — 182 см. Відстань від лівої скроні голови трупа до північної стіни кімнати — 130 см, а від правої скроні до південної стіни кімнати — 260 см.

Оглядом трупа встановлено: труп чоловіка віком 35-40 років, одягнутого в костюм сірого кольору, б/в. Піджак розстебнутий. На правій полі піджака пришиті 3 ґудзики чорного кольору. Передня частина піджака сильно просякнута рідиною темно-бурого кольору, схожою на кров. При огляді кишень піджака в них нічого не вияв­лено. У ділянці пояса в передній частині штани також просякнуті рідиною темно-бурого кольору, схожою на кров. Під піджаком на трупі сорочка білого кольору зі смугою синього кольору. Сорочка б/в, з правого боку біля коміра вона розірвана. На грудях та з боків поверхня сорочки просякнута рідиною, схожою на кров. З лівого боку в ділянці серця тканина сорочки розрізана. Розріз завдовжки 2 см. У верхній частині ширина розрізу — 0,1 см, яка сходить до ну­ля в його нижній частині. Цей розріз збігається із раною на грудній клітині група. На трупі одягнуті плавки чорного кольору. На ногах взуті кросівки білого кольору, б/в, 44 розміру, а також одягнуті шкарпетки білого кольору.

Довжина трупа — 176 см. На голові трупа чорне кучеряве волосся, обличчя кругле. У верхній щелепі з лівого боку два зуби-різці із ме­талу жовтого кольору. На обличчі трупа особливих прикмет немає. На лівій частині грудей під лівим соском виявлена рана завдовжки 1,9 см, яка проникає у грудну клітку. На грудях трупа є трупні шія-

ми. При натисканні пальцем на тіло в частині грудей, тіло в місці на­тиску біліє і набуває попереднього кольору через 2,5 хв. На лівому передпліччі труна — татуювання «Толя». На середньому пальці лівої руки на третій фаланзі татуювання у вигляді павука довжиною 1,7 см шириною 1,1 см, з правого боку нижньої частини живота є шрам, схо­жий на такий, що утворюється внаслідок операції з приводу апенди­циту. Шрам білуватого кольору довжиною 11 см, шириною 0,5 см. На спині трупа також яскраво виділяються трупні плями, особливі прикмети відсутні, задній прохід трупа чистий. Труп лежить у калю­жі рідини темно-бурого кольору, схожої на кров. Калюжа довжиною 90 см, шириною — 112 см. Зліва від трупа біля північної стіни кімна­ти на відстані 110 см від вхідних дверей знаходиться дерев'яний стілець, який лежить боком, на відстані 75 см від нього стоїть жур­нальний столик, на якому стоїть попільничка з двома недопалками сигарет «Президент». Поруч на столику лежить пачка з-під сигарет «Президент», в якій міститься одна сигарета. На пачці кульковою ручкою пастою чорного кольору зроблено напис «Я 5-24-89 звони Ге­на». Біля цієї самої стінки в правому дальньому куті знаходиться де­рев'яний журнальний столик коричневого кольору, на якому стоїть телевізор «Славутич-218». Під столиком стоїть стабілізатор напруги електроструму. При обробці ніжок дерев'яного стільця магнітним порошком чорного кольору ніяких слідів не виявлено.

У західній стіні кімнати на відстані 1 м одне від одного розташо­вані вікна розміром 120x150 см. Кватирки на вікнах у зачиненому стані, на вікнах ніяких порушень та слідів немає. Вікна розташова­ні на висоті 80 см від підлоги. На вікнах є штори з матерії синього кольору. На правій шторі на правому вікні на відстані 20 см від нижнього краю штори і 25 см від правого є пляма невизначеної форми від рідини темио-бурого кольору, схожої на кров. Найбільша ширина плями — 15 см, довжина — 24 см. У цьому місці тканина штори зім'ята, як при витиранні об неї рук.

Під лівим вікном, впритул до стіни стоїть кухонний стіл.

Посеред столу стоять три порожні пляшки місткістю по 0,5 л з-під горілки «Гайдамацька». Із пляшок відчувається запах алкого­лю. На столі також стоять три порожні 200-грамові склянки, три та­рілки із залишками їжі: квашених огірків, смаженої картоплі та риб­них консервів — «Кілька в томатному соусі». При обробці пляшок, склянок та зовнішньої поверхні тарілок, магнітним порошком чор­ного кольору на склянці під № 1 (номерки наклеювались на внут­рішню поверхню стінки склянок) виявлено сліди від трьох пальців руки. Сліди петльові ульнарні. На склянці під № 2 також виявле-

но три сліди пальців руки — два з яких завиткові, а один — петльо-вий, петля якого дельтою спрямована вбік великого пальця руки. На склянці під № 3 виявлено два сліди пальців руки — великого та вказівного. Слід, залишений великим пальцем — завитковий, а вка­зівним — дуговий.

На пляшці під № 1 (аркуші паперу з номерами наклеєні експер-том-криміналістом на внутрішню бокову поверхню шийок пляшок) виявлено сліди від п'яти пальців руки. Чотири сліди — петльові уль­нарні, а слід великого пальця — завитковий.

На пляшці під № 2 виявлено два сліди від пальців рук — сліди петльові ульнарні.

На пляшці під № 3 та на зовнішніх поверхнях тарілок будь-яких слідів не виявлено.

Всі сліди вилучені з допомогою дактилоплівки білого кольору із кожного об'єкта і вкладені в окремі конверти, які заклеєні, підписа­ні слідчим, понятими та опечатані печаткою слідчого № 23. Усього вилучено 15 слідів пальців рук.

Зліва від столу, під південною стіною кімнати стоїть диван-ліжко, на якому розкидана постіль: дві подушки, ковдра та простирадло. Бі­ля дивана лежать перекинуті два стільці. Стільці пофарбовані фар­бою білого кольору. Під час обробки поверхні ніжок стільців магніт­ним порошком чорного кольору слідів рук не виявлено. З лівого боку південної стіни кімнати стоїть шафа для одягу на два відділен­ня. В лівому відділенні розташовані чотири полиці, на яких лежать чотири чоловічих сорочки б/в, по п'ять чоловічих майок та трусів -усі вони б/в, дві пари старих шкарпеток. У правому відділенні -пальто чоловіче б/в, плащ чоловічий б/в та чоловічий костюм б/в -весь одяг 48 розміру, 3 росту.

У кімнаті не прибрано, на підлозі нечіткі сліди від взуття. Ці слі­ди непридатні для ідентифікації.

При огляді кухні встановлено: кухня розміром 250x300 см. Біля північної стіни кухні стоїть сервант, на двох полицях якого вісім скляних чарок, дві склянки, три глибоких тарілки та п'ять мілких. Полиці серванта покриті пилом, шар пилу рівний. Слідів відсутнос­ті пилу, які свідчили б про те, що звідти забирали посуд, на полицях немає. У правому верхньому ящику серванта виявлено тринадцять виделок та одинадцять ложок (всі вони із металу білого кольору, покриті корозією). В середньому ящику лежить металевий молото­чок для відбивання м'яса, два столових ножі з металу білого кольо­ру з надписом «нерж.». На ножах жодних слідів не виявлено. У ниж­ньому ящику — дві пачки з надписом «Чай грузинський №36».

Пачки в закритому стані, при перевірці в них справді виявлено чай. У лівому відділенні серванта — три пачки вермишелі, дві банки риб­них консервів «Кілька в томатному соусі». У східній стіні розташо­ване вікно розміром 115x135 см. Під вікном стоїть кухонний стіл, на якому лежить півхлібини та кухонний ніж. Хліб покритий пліс­нявою. Кухонний ніж загальною довжиною 28 см, довжина леза -17 см, ширина — 3,2 см, довжина ручки — 10 см. Ручка ножа де­рев'яна, кріпиться з допомогою двох заклепок із металу білого ко­льору. На ножі жодних слідів не виявлено. Біля південної стіни кухні зліва розміщено газову 4-конфоркову плиту, на лівій ближній конфорці якої стоїть порожня 3-літрова каструля емальована си­нього кольору. Праворуч від газової плити на відстані 95 см розмі­щена мийка, в якій є дві ганчірки. Під час огляду на кухні слідів від рідини темно-бурого кольору, схожих на кров, не виявлено.

Праворуч від кухні розташовані двері, які ведуть у кімнату, де розміщені ванна та санвузол. Стіни кімнати облицьовані кахелем білого кольору. Кімната має форму прямокутника розміром 200x250 см. Двері, які ведуть до ванної кімнати, розташовані в її північній стіні. У правому куті, утвореному між північною та захід­ною стінами, розташований санвузол, лівіше від нього мийка, а впродовж південної стіни — ванна. Підлога у ванній кімнаті також викладена кахелем. На підлозі біля мийки лежить вафельний руш­ник, довжина якого — 110 см. На рушнику є пляма невизначеної форми, темио-бурого кольору. Пляма слабовидима, її довжина -32 см та ширина 21 см.

В одному із кутів рушника є відбиток штампу у вигляді квадра­та із сторонами 2x5 см. На відбитку фарбою чорного кольору зроб­лено напис «в/ч 32212». Тут само, у ванній кімнаті, у відрі для сміт­тя міститься повістка в Малинський військкомат Житомирської області на ім'я Гречкіна Петра Васильовича.

Місце події сфотографовано фотоапаратом «Зеніт-Е» з допомо­гою фотоспалаху «Луч» при діафрагмах «5,6, 8», витримці «В», на фотоплівку 56 одиниць.

З місця події вилучено:

Дактилоплівки з 15 слідами пальців рук;

Ватний тампон зі слідом рідини темно-бурого кольору, схо­
жою на кров;

Повістку до військкомату на ім'я Гречкіна П. В.;

Рушник, на якому є штамп «в/ч 32212»;

Пляшки з-під горілки (3 шт.);

Три склянки;

7. Недопалки сигарет зі столу у кімнаті та пачка з-під сигарет «Президент» з однією сигаретою.

Упаковки з вилученими переліченими вище предметами (кон­верти, картонний ящик, в який упаковані пляшки, та картонний ящик з-під взуття, в який упаковані склянки), опечатані печаткою слідчого та підписані слідчим, понятими й експертами.

Огляд місця події проводився у денний час за природного освіт­лення, у період з 12-ї години 35 хв до 17 години 12 хв.

Від понятих та учасників огляду місця події заяв, доповнень та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Підпис (Кривенко А. М.) Підпис (Андрійчук А. Г.)

Підпис (Дорошенко О. О.) Підпис (Карпенко А. В.)

Підпис (Мисько О. М.) Підпис (Гончаренко С. О.)

Підпис (Сюравчик В. Г.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Поняті підписують кожну сторінку протоколу огля­ду місця події.

Зразок протоколу відтворення обстановки та обставин події

ПРОТОКОЛ

відтворення обстановки та обставин події

10 квітня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Стеценко Б. І. за участю обвинува­ченого Рогоденко 11. К., його захисника — адвоката юридичного об'єднання № 1 Шевченківського району Матвієнка А. П., у при­сутності понятих:

1. Горшкова Дмитра Карповича, який мешкає у м. Києві, вул. Са­ратовська, 17, кв. 196;

2. Буркова Івана Михайловича, який мешкає у м. Києві, вул. Щер­бакова, 91, кв. 13,

та конвою — міліціонерів Патика В. О. та Остапчука К. Р., керу­ючись статтями 127, 194 та 195 КПК України, провів відтворення обстановки та обставин події, які відображені у протоколі допиту обвинуваченого Рогоденка П. К. від 9 квітня 2006 р. у кримінальній справі № 12-248.

Перед початком відтворення обстановки та обставин події його учасникам роз'яснено, що вони мають право робити зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а понятим Горшкову Д. К. та Буркову І. М., крім цього, роз'яснено, що згідно із ст. 127 КПК України вони зобов'язані засвідчити факт, зміст та результати від­творення обстановки й обставин події.

Метою відтворення обстановки та обставин події є перевірка достовірності показань обвинуваченого Рогоденка П. К. про те, що він з метою крадіжки державного майна, приблизно о другій годині ночі, 28 березня 2006 р., без сторонньої допомоги, через отвір у стін­ці підвалу, проник до складського приміщення магазину № 29 «Госптовари», який розташований за адресою: вул. Щербакова, 24 у м. Києві, звідки вчинив крадіжку державного майна на загальну су­му 17 000 гри.

З пропозицією слідчого відтворити обстановку й обставини по­дії — показати, як саме він проник до складського приміщення мага­зину № 29, обвинувачений Рогоденко П. К. погодився.

Після цього обвинувачений Рогоденко П. К., поняті, слідчий, ад­вокат та міліціонери Патик В. О. і Остапчук К. Р. сіли в автобус марки «ГАЗ-652» з державним номерним знаком 25-45 КІМ, яким керував міліціонер-водій Скиба П. Г.

Обвинувачений Рогоденко П. К. попросив водія відвезти учас­ників відтворення обстановки й обставин події до магазину № 29 «Госптовари».

Від Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, яке знахо­диться в будинку на вул. Баумана, 4, учасники відтворення обста­новки і обставин події вказаним вище автобусом виїхали на вул. Естонську і повернули ліворуч. По вул. Естонській проїхали до перехрестя з вул. Щербакова. На вул. Щербакова повернули право­руч і поїхали у напрямку вул. Стеценка. Поблизу будинку № 24, вул. Щербакова міліціонер-водій Скиба П. Г. на прохання обвину­ваченого Рогоденка П. К. зупинив автобус. Коли всі учасники від­творення обстановки й обставин події вийшли із автобуса, обвину­вачений Рогоденко П. К. показав на будинок № 24, на першому по-

версі якого рп.іїліікііі.ііііііімагазин № 29 «Госптовари», і пояснив, що він вчини» крадіжку товарів зі складу магазину, який розміщено у підвалі під приміщенням магазину.

Магазин, на який вказав обвинувачений Рогоденко П. К., розта­шований на першому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Вхід до магазину — зі східної сторони будинку і виходить на вул. Щербакова. Із західної сторони будинок має три під'їзди.

Обвинувачений Рогоденко П. К. розповів, що в середньому під'їз­ді є двері, які ведуть до підвального приміщення. Підвальне примі­щення в його південній частині розділене цегляною стінкою, за якою і знаходиться склад магазину. У стіні праворуч, в місці, де проходять труби водопостачання, є отвір, через який він проник у склад. Після розповіді обвинувачений Рогоденко П. К. повів учасників відтво­рення обстановки й обставин події до середнього під'їзду, через две­рі спустився до підвального приміщення, попередньо в якому було ввімкнуто електричне освітлення. Справді, під правою частиною бу­динку підвал був перегороджений цегляною стінкою на дві частини… Праворуч, упродовж західної стіни підвалу, на висоті 95 см прохо­дять три труби холодного та одна — гарячого водопостачання. У міс­ці, де труби проходять крізь цегляну стінку, що розділяє підвальне приміщення, є вільний отвір розміром 30x26 см. Обвинувачений Ро­годенко П. К. показав на цей отвір і заявив, що через нього він про­ник у складське приміщення магазину. Оскільки обвинувачений Ро­годенко П. К. міцної статури, широкоплечий і його свідчення, що він особисто проник через вказаний отвір, викликали сумнів, йому було запропоновано проникнути через цей отвір у присутності учасників відтворення обстановки й обставин події. Обвинувачений Рогоден­ко П. К. зняв куртку, підійшов до описаного вище отвору і спробу­вав пролізти через нього. Однак не зміг цього зробити. Після чого він зняв піджак і верхню сорочку і знову намагався пролізти до складського приміщення через цей отвір, але й ця спроба виявилась марною. Після цього обвинувачений Рогоденко П. К. заявив, що у крадіжці окрім нього брав участь ще один неповнолітній, який і про­никав у складське приміщення через вказаний отвір. Він же зали­шався у підвалі і через цей отвір приймав викрадені речі.

На вимогу слідчого Рогоденко П. К. назвав прізвище неповно­літнього, який брав участь у крадіжці. Зі слів обвинуваченого Рого­денка П. К. ним був Нечипоренко Микола — учень 7-го класу серед­ньої школи № 51 м. Киева.

Під час відтворення обстановки і обставин події з допомогою рулетки було виміряно отпір, в який намагався пролізти обвинува-

чений Рогоденко П. К. Отвір мав розміри 30x26 см, як і було зазна­чено вище.

Під час відтворення обстановки й обставин події фотографуван­ня не проводилось.

Відтворення обстановки та обставин події відбувалося вдень, при електричному освітленні, з 10-ї до 12-ї години.

Від учасників відтворення обстановки та обставин події та поня­тих зауважень, доповнень та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, яка відтворювала обстановку,- обвинувачений:

Підпис (Рогоденко П. К.)

Поняті:Підпис (Горшков Д. К.)

Підпис (Бурков І. М.)

Учасники відтворення обстановки та обставин події:

адвокат Підпис (Матвієнко А. П.)

міліціонери:

Підпис (Патик В. С.) Підпис (Остапчук К. Р.)

міліціонер-водіи

ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Скиба П. Г.)

Підпис (Стеценко Б. І.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Кожну сторінку протоколу відтворення обстановки та обставин події повинні підписувати особа, яка відтворює обста­новку, та інші учасники. Слідчий підписує протокол лише на остан­ній сторінці. Адвокат бере участь у вказаній слідчій дії при бажанні підозрюваного (обвинувачуваного) та за своєю ініціативою.

Зразок протоколу огляду документа

ПРОТОКОЛ

огляду документа

м. Київ20 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Галачан В. І. у кабінеті слідчого при природ­ному освітленні у період з 10-ї години 20 хв до 11 години 05 хв у присутності понятих: Коваленка Михайла Петровича, який мешкає

у м. Києві, вул. Артема, 17, кв. 11, та Харченка Григорія Митрофа-иовича, який мешкає у м. Києві, вул. Озерна, 134, кв. 11, керуючись статтями 127, 190, 191 та 195 КПК України, провів огляд поштово­го конверта з листом, знайденим 19 січня 2006 р. потерпілою Охрі-менко В. П. у своїй поштовій скриньці.

Перед початком огляду понятим Коваленку М. П. та Харчен­ку Г. М. роз'яснено їхнє право робити зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а також, що вони зобов'язані засвідчити факти, зміст та результати огляду.

Оглядом установлено: знайдений потерпілою Охріменко В. П. конверт з листом виготовлений фабричним способом із паперу бі­лого кольору. Конверт відкритий. На конверті відсутній поштовий штемпель місця відправлення і місця отримання. На конверті вико­наний кульковою ручкою пастою чорного кольору друкованими літерами рукописний текст адреси потерпілої: «м. Київ, вул. Шкіль­на, буд. 1, кв. 95, Охріменко Валентині Петрівні». Марка на конвер­ті відсутня. Інших написів на конверті немає. На верхньому клапа­ні конверта розміщений такий текст: «Внимание! Образец написа­ния цифр индекса» і написані цифри від «0» до «9» включно. На нижньому клапані розміщений текст такого змісту: «Минская фабрика бумажно-беловых товаров». У конверті міститься аркуш паперу із учнівського зошита в клітинку. Аркуш розміром 20x10 см. На аркуші кульковою ручкою пастою чорного кольору друковани­ми літерами виконано текст: «Забери заяву, інакше смерть».

Після огляду конверт та аркуш із вказаним текстом вкладено у конверт із коричневого паперу, розміром 20x25 см для направлення на почеркознавчу експертизу. Конверт заклеєно клеєм ПВА. На клапани конверта у місці їх стикання наклеєно аркуш паперу розмі­ром 4x4 см з відбитком печатки, на якому по колу чітко видно текст: «Для пакетів», а в центрі літери «МВС».

На конверті слідчим написано його вміст і завірено підписами слідчого та понятих.

З приводу порядку огляду і змісту протоколу жодних заяв та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Поняті: Підпис (Коваленко М. П.)

Підпис (Харченко Г. М.)

Слідчий

капітан міліції Підпис (Галачан В. І.)

Зразок протоколу огляду речових доказів

ПРОТОКОЛ

огляду речових доказів

17 лютого 2006 р.

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Шевчук В. В. у кабінеті слідчого при природному освітленні у період з 14-ї години ЗО хв до 15 години 40 хв у присутності понятих:

Зайчука Григорія Даниловича, який мешкає у м. Києві, вул. Щер­
бакова, 91, кв. 36;

Шовкуна Дмитра Григоровича, що мешкає у м. Києві, вул. Са­
лютна, 95, кв. 1,

керуючись статтями 127, 190, 191 та 195 КПК України провів ог­ляд речей, вилучених 16 лютого 2006 р. під час обшуку у квартирі підозрюваного Герасимова Гаврила Івановича, за адресою: м. Київ, вул. Пушкіна, 1, кв. 34.

Понятим Зайчуку Г. Д. та Шовкуну Д. Г. роз'яснено їхнє право робити зауваження з приводу огляду речових доказів, які підляга­ють обов'язковому занесенню до протоколу, та обов'язок своїми підписами засвідчити факт, зміст та результати огляду. Оглядом встановлено:

1. Годинник наручний чоловічий в корпусі з металу жовтого ко­
льору марки «Електроніка-5». На корпусі годинника знаходяться
чотири кнопки. Циферблат годинника чорного кольору, на якому у
верхній частині є написи «Електроніка-5», свет, выбор, старт-стон,
установка, режим», а нижче цих написів написані літери: <<п, в, с, ч, п,
с, в». На нижній частині циферблату фарбою жовтого кольору зобра­
жено нотний стан зі скрипічним ключем та чотирма нотами, а також
зображенням силуету спортсмена, що біжить. Між цими написами на
циферблаті розташований прямокутний екран, на якому висвічують
цифри «14.50» та «17». Під цифрою «17» написане слово «дата».

На внутрішній поверхні корпусу годинника вигравірувано Знак якості з написом «СССР», а також цифри «68980». Крім цього, на цій самій поверхні вигравіруваний підпис: «Михайлу Івановичу від співробітників».

До годинника прикріплений браслет з металу жовтого кольору;

2. Наручний жіночий годинник марки «Слава» з механізмом
№ 95344 в корпусі з метал)' жовтого кольору.

Циферблат годинника білий з цифрами жовтого кольору, з трьо-

ма стрілками: великою секундною, годинниковою та хвилинною. Стрілки з металу жовтого кольору, браслет з металу жовтого кольо­ру, замок якого зіпсований;

Жіночий костюм з тканини «мокрий шовк» чорного кольору,
рукав «реглан», ґудзики металеві чорного кольору, спідниця із за­
стібкою «блискавка» завдовжки 17 см.

Шкіряний кейс чорного кольору з двома металевими замками
із металу жовтого кольору і пластмасовою ручкою чорного кольору,
в якому знаходиться підручник «Українська мова» для 7-го класу
автора Кисіля А. К., на 17-й сторінці кульковою ручкою пастою си­
нього кольору написані такі слова: «Кравченко Надя».

Після огляду всі перелічені предмети сфотографовані фотоапа­ратом «Зеніт-Е», на фотоплівку 45 одиниць, при витримці 1/250 та діафрагмі «8».

Від понятих жодних заяв, клопотань та зауважень щодо порядку огляду, змісту протоколу не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос. Записано правильно.

Поняті:Підпис (Зайчук Г. Д.)

Підпис (Шовкун Д. Г.)

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Шевчук В. В.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про приєднання до кримінальної справи речових доказів

ПОСТАНОВА

про приєднання до кримінальної справи речових доказів

м. Київ20 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ М.ВС України у м. Києві капітан міліції Галаган В. І., розглянувши матеріали кри­мінальної справи №23111, порушеної за фактом зґвалтування гр. Охріменко В. П., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України,

встановив:

16 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині двоє неповнолітніх у парку ім. А. С. Пушкіна, розташованому по пр. Перемоги, 68 у м. Києві, зґвалтували гр. Охріменко В. П.

19 січня 2006 р. потерпіла Охріменко В. П. подала в Жовтневе

РУ ГУ МВС України у м. Києві конверт л.листом, який був підкину­тий невідомою особою в її поштову скриньку з погрозою на її адресу.

Беручи до уваги, що оглянутий 20 січня 2006 р. конверт і лист, по­дані потерпілою Охрімеико В. П., по даній кримінальній справі ма­ють значення речових доказів, керуючись ст. 79 КПК України,

постановив:

Конверт з листом, поданий до Святошинського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві і оглянутий 20 січня 2006 р., приєднати до матеріа­лів кримінальної справи № 23111 як речовий доказ.

Слідчий

капітан міліції Підпис (Галаган В. І.)

Зразок постанови про проведення освідування

ПОСТАНОВА

про проведення освідування

м. Київ15 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Коваленко С. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4212 за фактом зґвалтування гр. Тимчен­ко О. А.,

встановив:

березня 2006 р., приблизно о 23-й годині ЗО хв. невстановле-
ний слідством чоловік у під'їзді будинку № 196, вул. Ломоносова у
м. Києві зґвалтував гр. Тимченко О. А. Згідно зі свідченням потер­
пілої Тимченко О. А., вона, захищаючись, подряпала обличчя та
груди чоловіка, який її зґвалтував.

березня 2006 р. за підозрою у скоєнні цього злочину був за­
триманий гр. Прохоров Сергій Гаврилович.

Беручи до уваги, що для виявлення можливих слідів — подряпин на тілі Прохорова С. Г.- необхідно провести освідування, керую­чись ст. 193 КПК України,

постановив:

Провести освідування підозрюваного Прохорова Сергія Гаври­ловича, про що йому оголосити під розписку у цій постанові.

Слідчий

капітан міліції Підпис (Коваленко С. В.)

Постанова мені оголошена 15 березня 2006 р.

Підпис (Прохоров С. Г.)

м. Київ(Освідування почато о 18-й годині ЗО хв) (Освідування закінчено о 19-й годині 20 хв) Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Коваленко С. В. у присутності понятих:

Максименка Олександра Олександровича, який мешкає за ад­
ресою: м. Київ, вул. Пархоменка, 13, кв. 11;

Павленка Сергія Семеновича, який мешкає за адресою: м. Ки­
їв, вул. Пархоменка, 13, кв. 112,

по кримінальній справі № 4212 з додержанням вимог ст. 193 КПК України провів освідування підозрюваного Прохорова Сергія Гавриловича, про що відповідно до статей 85 та 193 КПК України склав цей протокол.

Освідування проведено у приміщенні Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві при електричному освітленні.

Перед початком освідування Прохорову С. Г. оголошено поста­нову від 15 березня 2006 р. про проведення освідування і роз'ясне­но зміст ст. 193 КПК України.

Учасникам освідування роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях, які будуть провадитися під час освідування, і роби­ти заяви, які підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. Крім цього, згідно з вимогами ст. 127 КПК України, роз'яснено їх­ній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати освідування.

Після оголошення постанови за пропозицією слідчого Прохо­ров С. Г. зняв з себе піджак, сорочку та майку. При освідуванні на його тілі (на обличчі та грудях) виявлені тілесні ушкодження у вигляді тринадцяти смуг (подряпин), покритих кіркою коричнево­го кольору з нерівними краями довжиною від 5 до 15 см та шириною від 0,3 до 0,7 см. Відстань між вказаними смугами від 0,5 до 2-х см.

Під час освідування від його учасників ніяких заяв з приводу по­рядку освідування, змісту його протоколу не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Поняті: Підпис (Максименко О. О.)

Підпис (Павленко С. С.)

ПідозрюванийПідпис (Прохоров С. Г.)


Слідчий


капітан міліції Підпис (Коваленко С. В.)


    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про проведення ексгумації трупа

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Прокурор Київської області Дер­жавний радник юстиції 2-го класу

Підпис (А. Д. Прохоренко) 12 квітня 2006 р.

ПОСТАНОВА

про проведення ексгумації трупа

м. Фастів11 квітня 2006 р.

Ст. слідчий Фастівського райвідділу ГУ МВС України в Київ­ській обл. капітан міліції Бондаренко О. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 2451 за фактом дорожно-транспортної при­годи, внаслідок якої настала смерть гр. Дробота К. І.,

встановив:

20 січня 2006 р. о 18 год. ЗО хв. на вул. Каштановій у м. Фастові автомобілем ВАЗ-2109, державний номерний знак А 43-74 КХ, під керуванням водія Павлова А. Д. було вчинено наїзд на гр. Дробо­та К. І., який переходив вулицю. 21 січня 2006 р. о 9-й годині Дро-бот К. І., не приходячи до пам'яті, від одержаних унаслідок дорож­но-транспортної пригоди тілесних ушкоджень помер у лікарні і захоронений у секторі № 35 на Байковому цвинтарі у м. Києві 22 січня 2006 р.

Допитаний як підозрюваний Павлов А. Д. пояснив, ідо 20 січня 2006 р. о 18-й годині ЗО хв він їхав на власному автомобілі по вул. Каштановій у м. Фастові. Коли проїжджав повз будинок № 15, то з правого тротуару у напрямку руху під автомобіль кинувся не­знайомий йому чоловік і він не зміг уникнути наїзду.

Аналогічні показання дали і свідки Овчаренко О. В., Устимен-ко А. К. та Біла О, В., які їхали разом з Павловим у його автомобілі.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 17 від 21 січ­ня 2006 р. смерть гр. Дробота К. І. настала внаслідок травм, одержа­них під час дорожпо-транспортної пригоди. При розтині трупа

гр. Дробота К. 1. і) числі інших ушкоджень був установлений і пере­лом гомілки лівої ноги. Тобто показання підозрюваного та свідків підтверджуються висновком судово-медичної експертизи.

Разом з тим свідок Демиденко О. Ч. засвідчив, що він бачив, як потерпілий Дробот К. І. перебігав вул. Каштанову зліва направо і в момент наїзду автомобіль ударив його у правий бік.

Показання свідка Демиденка О. Ч. суперечать наведеним вище доказам. Проведеними очними ставками суперечності у показаннях свідка Демиденка, з одного боку, та свідків Овчаренка О. В., Усти-менка А. К., Білої О. В. і підозрюваного Павлова А. Д., з іншого, не були усунені.

У зв'язку з тим, що судово-медична експертиза не встановила конкретне місце прикладання травмуючої сили, по даній кримі­нальній справі виникла необхідність у проведенні комісійної судо­во-медичної експертизи.

Для дослідження трупа гр. Дробота Костянтина Івановича його необхідно доставити з Байкового цвинтаря.

На підставі викладеного, керуючись ст. 130 та ч. 2 ст. 192 КПК України,

постановив:

Провести ексгумацію трупа гр. Дробота Костянтина Іванови­
ча, який захоронений на Байковому цвинтарі у м. Києві;

Труп гр. Дробота К. І. доставити в Київське обласне бюро су­
дово-медичної експертизи;

Копію цієї постанови направити прокуророві.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Бондаренко О. А.)

Примітка. Постанову про ексгумацію трупа затверджує проку­рор, який здійснює нагляд за розслідуванням справи. Якщо ексгу­мація провадиться в іншому районі, місті, то санкцію можна одер­жати і від прокурора цього району, міста, області.

Ексгумація провадиться, якщо необхідно провести огляд захоро-неного трупа; пред'явити його для впізнання; провести експертизу, в тому числі повторну чи додаткову.

Зразок протоколу ексгумації трупа

ПРОТОКОЛ

ексгумації трупа

м. Київ

13 квітня 2006 р.

Ст. слідчий Фастівського райвідділу ГУ МВС України в Київській обл. капітан міліції Бондаренко О. А. у присутності судово-медичного експерта Фастівського району Київського обласного бюро судово-ме­дичної експертизи Гулько О. І., понятих: Хоменка Миколи Васильо­вича, який мешкає у м. Києві, вул. Зодчих, 141, кв. 75, та Журбенка Павла Григоровича, який мешкає у м. Києві, вул. Зодчих, 141, кв. 92, а також учасників — працівників ритуальної служби Байкового цвинта­ря м. Києва Рикова Григорія Йосиповича, який мешкає у м. Києві, вул. Довженка, 147, кв. 1, Рибальченка Петра Калениковича, який мешкає у м. Києві, вул. Сухецького, 79, кв. З, та Дідковського Павла Романовича, який мешкає у м. Василькові, вул. Харківська, 5, із до­держанням вимог статей 84, 85 та ч. 2 ст. 192 КПК України склав про­токол ексгумації трупа гр. Дробота Костянтина Івановича.

Всім учасникам перед проведенням ексгумації згідно з вимогами ст. 53 КПК України роз'яснено їхні права. Понятим Хоменку М. В. та Журбенку П. Г. відповідно до ст. 127 КПК України роз'яснено їхнє право робити зауваження з приводу ексгумації, які підлягають занесенню до протоколу, та обов'язок своїми підписами засвідчити факт, зміст та результати ексгумації.

Учасники даної слідчої дії підійшли до могили у секторі № 35 Байкового цвинтаря, де, згідно з довідкою про захоронения, захоро­нено труп гр. Дробота Костянтина Івановича. Місце поховання гр. Дробота огороджено металевою огорожею розміром 3x4 м, яка пофарбована фарбою чорного кольору. У межах цієї огорожі розта­шована одна могила, на якій встановлено пам'ятник у вигляді пря­мокутника із граніту сірого кольору з висіченим барельєфом голо­ви чоловіка та словами «Дробот Костянтин Іванович» та цифрами «11.07.1941-21.01.2006».

Зовнішній вигляд поховання сфотографований фотоапаратом «Зеніт Е» на фотоплівку 45 одиниць при діафрагмі «5,6» та витрим­ці 250. З правого боку від місця поховання гр. Дробота К. І. розта­шовано поховання, згідно із записом на могильній плиті, Крунчен-ко Григорія Свиридовича, а з лівого боку, згідно із записом на пам'ятнику Коломкова Раїса Данилівна.

Після фотографування зовнішнього вигляду місця поховання об

11-й годині 20 хії учасники ексгумації — працівники ритуальної служби Байкового цвинтаря     продолжение

--PAGE_BREAK--Риков Г. 1., Рибальчеико П. К. та Дідковський П. Р. приступили до ексгумації — почали відкопувати місце поховання. На глибині 110 см була відкопана дерев'яна домовина. Коли її дістали з місця поховання, то було встановлено, що домовина оббита матерією чорного кольору, яка ніяких пошкоджень не мала. Кришка домовини була прибита. З метою переконатися, що у домовині лежить труп гр. Дробота К. І., кришка домовини була знята. У домовині знаходився труп чоловіка. На трупі були костюм та туфлі чорного кольору. Облич­чя трупа чорного кольору, на голові сиве волосся, зачесане назад.

Експерт Гулько О. І., який проводив розтин трупа Дробота К. І. при проведенні 21 січня 2006 р. судово-медичної експертизи, оглянув ліву ногу трупа чоловіка, яка була забинтована бинтом, та ліву руку, на якій була відсутня одна фаланга вказівного пальця, заявив, що це труп гр. Дробота К. І., який він впізнав за вказаними прикметами, відміче­ними і в акті судово-медичної експертизи № 17 від 21 січня 2006 р.

Впевнившись у тому, що у домовині знаходиться труп гр. Дробо­та К. І., домовину закрили кришкою і разом з трупом поклали в автобус ПАЗ-652, державний номерний знак 25-14 КХА, яким ке­рував водій Бурков А. В., та відвезли для проведення комісійної су­дово-медичної експертизи до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи по вул. Оранжерейній, 13.

Ексгумацію закінчено о 12-й годині 50 хв.

Ексгумація проводилась вдень за ясної сонячної погоди. Під час ексгумації застосовувалось фотографування фотоапаратом «Зеніт Е» на фотоплівку 45 одиниць, при діафрагмах «5,6, 8» та витримці 250.

Протокол ексгумації прочитаний старшим слідчим вголос. Запи­сано правильно. Від понятих, експерта та інших учасників ексгума­ції заяв, клопотань та доповнень до протоколу не надійшло.

Підпис (Хоменко М. В.). Підпис (Журбенко П. Т.)

Підпис (Гулько О. І.)

Підпис (Риков Г. І.) Підпис (Рибальченко П. К.) Підпис (Дідковський П. Р.)

Підпис (Бондаренко О. А.)

Примітка. Учасники ексгумації, за винятком слідчого, підпису­ють кожну сторінку протоколу.

Глава VII ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

Коментар

Як передбачено ст. 196 КПК України експертиза призначається у випадках, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу. Так, від­повідно до ст. 75 цього Кодексу експертиза призначається у випад­ках, коли для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

Як експерт може бути викликана будь-яка особа, що має необ­хідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Питан­ня, які ставляться експертові, і його висновок по них не можуть ви­ходити за межі спеціальних знань експерта.

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності у справі може бути призна­чено декілька експертів, які дають загальний висновок. Коли екс­перти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок окремо.

Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.

Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові.

Коли висновок експерта буде визнано необгрунтованим чи та­ким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викли­кає сумніви в його правильності, може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові або іншим екс­пертам.

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які рані­ше були ревізорами у справі.

Експертиза призначається обов'язково у випадках, зазначених у ст. 76 КПК України:

для встановлення причин смерті;

для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушко­
джень;

для визначення психічного стану підозрюваного або обвину-

ваченого при наявності у справі даних, які викликають сумнів що­до його осудності;

для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах про
злочини, передбачені ст. 155 КК України;

для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого, як­
що це має значення для вирішення питання про його кримінальну
відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і не­
можливо їх одержати.

При необхідності проведення експертизи слідчий складає моти­вовану постанову, в якій зазначаються місце і час її складання, по­сада особи, що виносить постанову, її прізвище, справа, по якій про­вадиться слідство, і обгрунтування прийнятого рішення, а також стаття КПК України, на підставі якої прийнято рішення.

Крім зазначених даних, слідчий вказує підстави для проведен­ня експертизи, прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу, питання, з яких експерт повинен дати висновок, об'єкти, які мають бути досліджені, а та­кож перелічує матеріали, що пред'являються експертові для озна­йомлення.

Коли експертиза проводиться не в експертній установі, слідчий, упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови про призначення експертизи, роз'яснює обов'язки і права, встановлені ст. 77 цього Кодексу, і попереджає його про кримінальну відпові­дальність за ст. 385 КК України за відмову від виконання покладе­них на нього обов'язків, а також про відповідальність за ст. 384 КК України за давання завідомо неправдивого висновку. Про виконан­ня цих дій слідчий складає протокол, в якому, крім даних, передба­чених ст. 85 КПК України, слідчий зазначає також відомості про особу експерта, його компетентність у певній галузі знань і зробле­ні ним заяви.

Коли експертиза проводиться в експертній установі, експерт за­значає у вступній частині висновку, що він попереджений про кри­мінальну відповідальність за давання завідомо неправдивого ви­сновку, і підтверджує це своїм підписом.

Зразок постанови про призначення мистецтвознавчої експертизи

ПОСТАНОВА

про призначення мистецькознавчої експертизи

м. Київ24 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Котов В. А., розглянувши матеріали кримі­нальної справи № 041831 за фактом крадіжки образів із квартири колекціонера Петрова В. А.,

встановив:

7 березня 2006 р., приблизно о 12-й годині ЗО хв, Горенко К. І. че­рез вікно проник у кв. 25, буд. № 17, вул. Магнітна у м. Києві, де мешкає гр. Петров В. А., і таємно викрав звідти десять дерев'яних образів із зображенням Ісуса Христа (образи під № 1, 3), Богороди­ці (образи під № 4, 5), Миколи Угодника (образи під № 6, 8) та Свя­того Пантелеймона (образи під № 9, 10).

Цього самого дня він був затриманий із викраденим працівни­ком міліції.

Беручи до уваги, що для визначення, чи не становлять собою ці образи історичної, художньої чи музейної цінності, необхідні спеці­альні знання, керуючись ст. 75 та 196 КПК України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі мистецтвознавчу екс­
пертизу, проведення якої доручити експертам відділу експертиз
Київського історико-культурного заповідника «Києво-Печерська
лавра».

На розв'язання експертам поставити такі запитання:

Чи становлять історичну, художню або музейну цінність образи, представлені на експертизу? Яка вартість кожного із названих об­разів?

Для дослідження експертам направити десять образів, упако­
ваних в яіцик із картону, опечатаний печаткою слідчого.

На вимогу експертів представити їм для ознайомлення матері­
али кримінальної справи.

Копію цієї постанови направити до відділу експертиз Київсько­
го історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Слідчий

ст. лейтенант міліціїПідпис (Котов В. Л.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про призначення

трасологічної експертизи слідів

знаряддя злочину

ПОСТАНОВА

про призначення трасологічної експертизи слідів знаряддя

злочину

м. Київ20 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Харківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Осадчий В. А., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 28146, порушеної за ознаками ч. 5 ст. 185 КК України,

встановив:

5 лютого 2006 р. у нічний час невстановлені слідством особи проникли у приміщення продовольчого магазину «Ельдорадо», розташованого в будинку № 20, вул. Клименка в м. Києві, і вчи­нили таємне викрадення державного майна на загальну суму 18 000 гри.

Під час огляду місця пригоди на бічній поверхні дверей знайде­но два сліди від знаряддя злочину. Ділянка полотна дверей розмі­ром 10x4x2 см, де містяться два зазначені вище сліди, вирізана і прилучена до справи як речовий доказ.

При розслідуванні кримінальної справи під час обшуку за міс­цем проживання гр. Кулішенка В. Г., підозрюваного у вчиненні да­ної крадіжки, було знайдено металевий стрижень діаметром 2,5 см, кінці якого заточені і мають форму чотирикутника.

Враховуючи, що вдавлені сліди на дверях магазину могли утво­ритися при віджимі дверей магазину вилученим у Кулішенка В. Г. металевим стрижнем, для встановлення чого необхідні спеціальні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75 та 196 КПК України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі трасологічну експер­
тизу, проведення якої доручити експертам-криміналістам експерт­
но-криміналістичного управління ГУ МВС України у м. Києві.

На вирішення експертам поставити таке запитання:

Чи не залишені вдавлені сліди на полотні вхідних дверей магази­ну металевим стрижнем, вилученим у гр. Кулішенка В. Г.?

3. Для дослідження експертам направити вирізану під час огля­
ду місця події з полотна дверей ділянку зі слідами знаряддя злочи-

ну та вилучений під час обшуку у гр. Кулішенка В. Г. металевий стрижень.

Для ознайомлення експертам на їхнє прохання надати матері­
али кримінальної справи.

Копію цієї постанови направити в експертно-криміналістичне
управління Головного управління МВС України у м. Києві.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Осадчий В. А.)

Зразок постанови про призначення трасологічної експертизи слідів взуття

ПОСТАНОВА

про призначення трасологічної експертизи слідів взуття

м. Київ15 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Ковтун В. П., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 14275 про крадіжку майна гр. Прохорова В. В.,

встановив:

10 березня 2006 р. у період з другої до шостої години невстановле-на слідством особа, перепилявши дужку замка, проникла у гараж гр. Прохорова В. В., розташований на подвір'ї будинку № 17, вул. Кримська у м. Києві, звідки викрала два колеса до автомобіля марки «Москвич-412» та автомобільний радіоприймач на загальну суму 810 грн. Під час огляду місця пригоди 10 березня 2006 р. на зем­ляній підлозі у гаражі було виявлено та вилучено за допомогою гіпсу відбиток взуття. Згідно з висновком експертизи № 172 від 14 березня 2006 р. вказаний відбиток придатний для ідентифікації взуття.

15 березня 2006 р. у гр. Шкоменка О. В., підозрюваного у скоєн­ні цього злочину, було вилучено кеди.

Беручи до уваги, що для встановлення, чи не від цих кедів зали­шено слід, гіпсовий відбиток якого вилучено під час огляду місця пригоди, необхідні спеціальні знання, у галузі криміналістики, керу­ючись статтями 75 та 196 КПК України;

постановив:

1. Призначити по цій кримінальній справі трасологічну експер­тизу, проведення якої доручити експертам-криміналістам експерт­но-криміналістичного управління ГУ МВС України у м. Києві.

2. На розв'язання експертизи поставити таке запитання:

Чи не залишений слід від взуття, гіпсовий відбиток якого вилу­чений із земляної підлоги гаража гр. Прохорова В. В. під час огляду місця події 10 березня 2006 р., кедами, вилученими у гр. Шкомен­ка О. В.?

Для дослідження експертам направити: упаковки з гіпсовим
відбитком сліду взуття та з кедами, вилученими у гр. Шкомен­
ка О. В. Упаковки опечатані і підписані слідчим та понятими.

Для ознайомлення експертам пред'явити на їхнє прохання ма­
теріали справи.

Копію цієї і постанови направити до експертно-криміналістич­
ного управління ГУ МВС України у м. Києві.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Ковтун В. П.)

Зразок постанови про призначення

трасологічної експертизи (щодо встановлення цілого по частинах)

ПОСТАНОВА

про призначення трасологічної експертизи (щодо встановлення цілого по частинах)

м. Київ11 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Сюравчик О. Т., розглянувши матері­али кримінальної справи № 12-2131, за фактом дорожньо-транс­портної пригоди, яка мала місце 8 березня 2006 р., порушеної за оз­наками ч. 2 ст. 286 КК України,

встановив:

8 березня 2006 р., приблизно о 21-йгодині, на вул. Естонській, навпроти буд. № 8 у м. Києві невстановлений слідством автомобіль вчинив наїзд на гр. Корчака А. В., який від одержаних тілесних уш­коджень помер на місці дорожньо-трансгюртної пригоди.

Під час огляду місця пригоди на проїзджій частині вулиці були знайдені і вилучені чотири уламки скла від фари автомобіля.

У процесі розслідування цієї кримінальної справи було встанов­лено, що водій автомобіля ГАЗ-21 «таксі», державний номерний знак 35-45 КВК, автотранспортного підприємства № 21001 м. Києва

Миненко Н. Б., 8 березня 2006 р. о 23-й годині 50 хв, після закінчен­ня робочої зміни приїхав до АТП.

Свідок Карасик В. Л. пояснив, що бачив в автомобілі ГАЗ-21, державний номерний знак 35-45 КВК, на якому приїхав до АТП Миненко Н. Б., було розбите скло правої фари. Він допоміг Минен-ку Н. Б. замінити розбите скло, залишки якого викинув на смітник.

При огляді місця, вказаного свідком Карасиком В. Л., були зна­йдені і вилучені сім уламків скла фари автомобіля.

Беручи до уваги, що для з'ясування питання, чи уламки скла фа­ри, виявлені при огляді місця дорожньо-транспортної пригоди і знайдені на території АТП 21001 є одним цілим, необхідні спеціаль­ні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75 та 196 КПК України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі трасологічну експер­
тизу, проведення якої доручити експертам-трасологам Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити запитання: Чи не складали
одне ціле скло фари автомобіля ГАЗ-21 — уламки скла, знайдені на
місці пригоди, та осколки, виявлені на території АТП № 21001?

Для дослідження експертам направити чотири уламки скла,
знайдені при огляді місця дорожньо-транспортної пригоди, які міс­
тяться у пакеті № 2, та сім уламків скла, виявлені й вилучені з тери­
торії АТП № 21001, які містяться у пакеті № 3.

Для ознайомлення експертам на їхнє прохання направити ма­
теріали кримінальної справи.

Копію цієї постанови направити експертам-криміналістам.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Сюравчик О. Г.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. Речові докази, які вилучаються при огляді місця пригоди та в результаті інших слідчих дій, повинні бути упаковані, опечатані печаткою слідчого. Пакет після цього повинні підписати поняті та слідчий. У такому самому вигляді речові докази направ­ляються на експертизу.

Зразок постанови про призначення судово-технічної експертизи документів

ПОСТАНОВА

про призначення судово-технічної експертизи документів

м. Київ20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Головко А. С, розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 127056 про підробку документів,

встановив:

15 січня 2006 р. Шевченко Володимир Григорович був прийня­тий на роботу в шляхово-будівельне управління № 5, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 61, на посаду інженера-буді-вельника. При працевлаштуванні пред'явив диплом про закінчення 1994 р. Київського державного університету будівництва та архі­тектури.

Під час слідства було встановлено, що Шевченко В. Г. у названо­му навчальному закладі не навчався.

Беручи до уваги, що для встановлення, чи справжнім є диплом про закінчення 1994 р. Київського державного університету будів­ництва та архітектури, пред'явлений гр. Шевченком В. Г. при пра­цевлаштуванні у шляхово-будівельне управління, необхідні спеці­альні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі судово-технічну екс­
пертизу документів, проведення якої доручити експертам Київ­
ського науково-дослідного інституту судової експертизи.

Для вирішення експертам поставити такі запитання:

а)Яким видом набору — ручним чи лінотипним — виготовлений
диплом на ім'я гр. Шевченка В. Г.?

б) Чи виконані посвідчувальні знаки штампом «нагрудний знак
видано» і печаткою Київського державного університету будівни­
цтва та архітектури?

3. Для дослідження експертам направити диплом серії УКГ
№ 288413, виданий 13 липня 1994 р. Київським державним універ­
ситетом будівництва та архітектури, вільні та експериментальні
зразки відбитків печатки «Київський державний університет будів­
ництва та архітектури» та печатки «нагрудний знак видано» на
восьми аркушах.

Для ознайомлення експертам направити на їхню вимогу мате­
ріали кримінальної справи.

Копію цієї постанови направити експертам Київського науко­
во-дослідного інституту експертизи.

Підпис (Головко А. С.)

Зразок постанови про призначення судово-медичної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначення судово-медичної експертизи

20 березня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Возний В. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 22441 про дорожньо-транспортну пригоду,

встановив:

2 лютого 2006 р., приблизно о 7-й годині 50 хв, на вул. Гречко, навпроти буд. № 10 у м. Києві автобусом КАВЗ-685, державний но­мерний знак 1/15 КІВ, яким керував водій Рижик М. І., було вчине­но наїзд на гр. Дубовик Ірину Йосипівну, внаслідок чого вона пере­бувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні № 14 з 2 лютого по 11 березня 2006 р.

Беручи до уваги, що для встановлення тяжкості тілесних ушко­джень, заподіяних гр. Дубовик І. Й., необхідні спеціальні знання у галу­зі судової медицини, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі судово-медичну екс­
пертизу, проведення якої доручити судмедекспертам Київського
обласного бюро судово-медичних експертиз.

На вирішення експертизи поставити таке запитання: Якої
тяжкості тілесні ушкодження заподіяні гр. Дубовик І. Й. у резуль­
таті дорожньо-транспортної пригоди?

Для дослідження експерту направити медичну картку
№ 12/426 стаціонарного хворого Дубовик І. Й. та три рентгенівські
знімки, від 2, 11 і 27 лютого 2006 р.

Для ознайомлення на прохання експерта направити матеріали
кримінальної справи.

6. Копію даної постанови направити до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Возний В. А.)

Зразок постанови про призначення

комплексної судово-медичної

та портретної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначення комплексної судово-медичної та портретної експертизи

м. Київ12 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві майор міліції Головко А. С, розглянувши матеріали кримінальної справи № 127214 з обвинувачення Карповського В. Г. у вчиненні злочину, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України,

встановив:

1 березня 2006 р., приблизно о 21-йгодині, неповнолітній Кар-повський В. Г. у лісному масиві, розташованому поблизу вул. Са­лютної у м. Києві з корисливих мотивів убив невстановлену слід­ством громадянку, заволодівши при цьому її обручкою та золотим ланцюжком.

ЗО березня 2006 р. під час відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним Карповським В. Г., останній вказав місце на території лісового масиву, де був схований труп вбитої ним грома­дянки. Труп знаходився на вказаному підозрюваним місці. Труп частково розклався, а частково м'які частини його були знищені гризунами та мурахами.

Беручи до уваги, що для встановлення особи, чий труп було знайдено, необхідні спеціальні знання у галузі криміналістики та судової медицини, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити по цій кримінальній справі комплексну судово-медичну та портретну експертизу, проведення якої доручити екс-пертам-криміналістам Київського науково-дослідного інституту судової експертизи та судово-медичним експертам Київського об­ласного бюро судмедекспертизи.

2. Для вирішення експертам поставити такі запитання:

а)Чи належить труп, знайдений ЗО березня 2006 р. при відтво­
ренні обстановки та обставин події з підозрюваним Карпов-
ським В. Г., гр. Храмовій Ользі Григорівні, 15 лютого 1978 р. наро­
дження, яка 1 березня 2006 р. близько 20-ї години пішла з дому і не
повернулась.

Якщо труп належить Храмовій О. Г., то:

б) Коли настала смерть потерпілої і яка її причина?

в) Який зріст, стать та вік потерпілого, труп якого знайдено
ЗО березня 2006 р.?

г) Чи є на залишках трупа сліди минулих ушкоджень?

д) Якщо є ушкодження, то коли вони були заподіяні потерпілій?

Для дослідження експертам направити шість фотографій
гр. Храмової О. Г., виготовлених у січні та лютому 2006 р., фотозні­
мок трупа та труп невстановленої людини.

Для ознайомлення експертам направити на їх прохання мате­
ріали кримінальної справи.

Копії постанови направити в Київський науково-дослідний
інститут судових експертиз та Київське обласне бюро судово-ме­
дичної експертизи.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Головко А. С.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Примітка. У випадках, коли дослідженню піддаються кістки че­репа трупа або рентгенівські знімки і провадиться їх порівняння із прижиттєвими фотознімками, призначаються комплексні експер­тизи.

Зразок постанови про призначення фоноскопічної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначення фоноскопічноі експертизи

10 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Шмиглов В. І., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12-2124, порушеної за ознаками ч. 1 ст. 189 КК України,

встановив:

7 квітня 2006 р. об 11-й годині 05 хв на подвір'ї будинку № 15-а по вул. О. Гончара у м. Києві працівники міліції затримали гр. Чи-пінкова Р. Т., який, погрожуючи вбивством, вимагав 1000 дол. США у гр. Синіцина Д. Р.

При допиті підозрюваний Чипінков пояснив, що він у Синіцина гроші не вимагав, а приїхав за грошима на прохання наглядно зна­йомого на ім'я Віктор, зі слів якого Синіцин Д. Р. не повертав йому борг.

Потерпілий Синіцин Д. Р. під час допиту передав магнітну касе­ту з записами погроз вбивством і вимагання доларів США.

Беручи до уваги, що для встановлення, чи записана на магнітну плівку розмова виконана підозрюваним Чипінковим Р. Д., необхід­ні спеціальні знания у галузі криміналістики, керуючись стаття­ми 75 та 196 КПК України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі фоноскопічну експер­
тизу, проведення якої доручити експертам-криміналістам Київ­
ського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Для вирішення експертів поставити такі запитання:

а) Чи немає на магнітній плівці, яку видав потерпілий Сині­
цин Д. Р., ознак монтажу чи змін, внесених під час запису чи після
нього?

б)Який дослівний зміст розмови, записаної на магнітній плівці,
представленій Синіциним Д. Р.?

в)Чи висловлення погроз, записаних на магнітну плівку, пере­
дану Синіциним Д. Р., належить підозрюваному Чипінкову Р. Д.?

Для дослідження направити експертам касету з магнітною
плівкою, передану потерпілим Синіциним Д. Р., упаковану і опеча­
тану печаткою № 35, касету з магнітною плівкою, на якій записана
усна мова підозрюваного Чипінкова Р. Д., що виготовлена як зразок
для експертного дослідження, упакована й опечатана печаткою
№ 35.

На прохання експертів направити для ознайомлення матеріа­
ли кримінальної справи.

Копію цієї постанови направити експертам.

Підпис (Шмиглов В. І.)

Зразок постанови про призначення дактилоскопічної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначення дактилоскопічної експертизи

15 квітня 2006 р.

м. Київ

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Харченко О. В.,/розглянувши матеріали кримінальної справи № 10-1703, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України,

встановив:

У ніч на 10 квітня 2006 р. із продовольчого магазину «Сільпо», розташованого у м. Києві по вул. Гарматній, 5, вчинено крадіжку спиртних напоїв та продуктів харчування.

Під час огляду місця пригоди на сейфі у магазині виявлені та ви­лучені на 4 дактилоплівках 4 сліди пальців рук, які не належать працівникам магазину.

У скоєнні цього злочину підозрюється гр. Шилов І. К.- мешка­нець м. Фастова, який під час допиту заявив, що у вказаному мага­зині він ніколи не був.

Беручи до уваги, що для з'ясування, чи не підозрюваним Шило-вим І. К. залишені сліди пальців рук на сейфі у магазині, необхідні спеціальні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75 та 196 КП К України,

постановив:

Призначити по цій кримінальній справі дактилоскопічну екс­
пертизу, проведення якої доручити експерту-криміиалісту експерт­
ного відділення Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві
капітану міліції Грищенку С. І.

Для вирішення експерту поставити такі запитання:

Чи придатні для ідентифікації особи 4 сліди пальців рук, вилуче­ні з магазину «Сільпо» 10 квітня 2006 р. під час огляду місця при­годи? Якщо придатні, то чи не залишені вони підозрюваним Шило-вим 1. К.?

Для дослідження експерту направити 4 дактилоплівки зі слі­
дами пальців рук, вилучені при огляді місця пригоди, та дактило-
карту підозрюваного Шилова Г К.

Направити експерту на його прохання матеріали кримінальної
справи.

5. Копію цієї постанови направити експерту-криміналісту Гри­щенко СІ.

Підпис (Харченко О. В.)

Зразок протоколу роз'яснення прав та обов'язків експерта

ПРОТОКОЛ

роз'яснення прав та обов'язків експерта

15 січня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Павлов 0.1. у кабінеті слідчого у зв'язку з призначенням мистецькознавчої експертизи по кримінальній спра­ві № 1531 за фактом крадіжки картин із приватної колекції гр. Чух-но П. П. відповідно до вимог ст. 77 КПК України роз'яснив Шалу-нову Петру Валерійовичу, доктору мистецтвознавства, професору Української академії мистецтв із 30-річним стажем роботи за спеці­альністю «мистецтвознавство», призначеному експертом у цій кри­мінальній справі, наступні права та обов'язки експерта:

Експерт має право ознайомлюватися з матеріалами справи, які
стосуються експертизи.

Порушувати клопотання про представлення нових матеріалів,
необхідних для давання висновків.

З дозволу особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або
суду бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих дій і ста­
вити особам, що допитуються, запитання, які стосуються експертизи.

Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межі його компетенції або якщо надані йому матеріали недостатні для дачі висновку, експерт повинен у письмовій формі повідомити ор­ган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок.

Особа, яка призначена експертом, зобов'язана з'явитись за ви­кликом і дати правильний висновок на поставлені запитання.

Окрім роз'яснення прав та обов'язків, експерта попереджено, що за злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 185-3 або ст. 185-4 КпАП України, а за давання завідомо неправ­дивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання

покладених на нього обов'язків — відповідно за статтями 384 чи 385 КК України.

Протокол мною прочитаний. Права та обов'язки експерта мені роз'яснено.

ЕкспертПідпис (Шалунов П. В.)

Ст. слідчий

майор міліціїПідпис (Павлов О. І.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок підписки про нерозголошення даних досудового слідства

ПІДПИСКА

про нерозголошення даних досудового слідства

м. Київ15 січня 2006 р.

Я, Шалунов Петро Валерійович, мешкаю у м. Києві по вул. Трак­торній, 20, кв. 5, призначений експертом для проведення мистець-кознавчої експертизи по кримінальній справі № 1531, згідно із ви­могами ст. 121 КПК України даю цю підписку старшому слідчому слідчого відділу Старокиївського РУ ГУ МВС України у м. Києві майору міліції Павлову О. І. у тому, що без його дозволу не буду розголошувати дані досудового слідства у кримінальній справі.

Також мені роз'яснено, що у разі порушення цієї підписки я бу­ду нести кримінальну відповідальність за ст. 387 КК України.

Зі змістом ст. 387 КК України ознайомлений.

ЕкспертПідпис (Шалунов П. В.)

Підпис (Павлов О. І.)

Зразок супроводжувальної

Начальнику експертно-криміналіс­тичного управління Головного управління МВС України в м. Києві полковнику міліції Кислому Г. В.

СУПРОВОДЖУВАЛЬНА

Направляю постанову від 20 лютого 2006 р. про призначення трасологічної експертизи слідів знаряддя злочину у кримінальній

справі № 28146 за фактом крадіжки матеріальних цінностей із про­довольчого магазину «Ельдорадо». У розпорядження експертів передаються: ділянка полотна дверей розміром 10x4x2 см, з двома слідами знаряддя злочину та металевий стрижень, вилучений у пі­дозрюваного Кулішенка В. Г. Додаток: за текстом.

Ст. слідчий слідчого відділу Харківського

РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Підпис (Осадчий І. С.)

Зразок протоколу ознайомлення

обвинуваченого з постановою про призначення

експертизи та роз'яснення його прав

ПРОТОКОЛ

ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи та роз'яснення його прав

м. Київ 18 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції Сучков В. І. у кабінеті слідчого пред'явив Сер-гійчуку О. П., обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, постанову від 17 квітня 2006 р. про призна­чення судово-медичної експертизи.

Обвинуваченому Сергійчуку О. П. роз'яснено, що згідно зі ст. 197 КПК України він має право:

Заявляти відвід експертові.

Просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб.

Просити про постановку перед експертизою додаткових питань.

Давати пояснення експертові.

Пред'являти додаткові документи.

Ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком екс­
перта після закінчення експертизи.

Заявляти клопотання про призначення нової або додаткової
експертизи.

Права обвинуваченого при призначенні та проведенні експерти­зи мені роз'яснено.

Підпис (Сергійчук О. П.)

Обвинувачений Сергійчук О. П., ознайомившись з постановою

про призначення судово-медичної експертизи, заявив, що заяв та клопотань не маю.

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записаний правильно.

Обвинувачений Підпис (Сергійчук О. П.)

Слідчий лейтенант міліції Підпис (Сучков В. І.)

Примітка. Обвинуваченому на його клопотання слідчий може дозволити бути присутнім при проведенні експертом окремих до­сліджень і давати пояснення.

Постанова про призначення судово-психіатрічної експертизи не оголошується обвинувачуваному у тих випадках, коли його психіч­ний стан робить це неможливим.

У випадках, коли експертиза призначається до притягнення осо­би як обвинувачуваного, то підозрюваного необхідно ознайомити з постановою про призначення експертизи і роз'яснити у зв'язку з цим права, викладені у ст. 197 КПК України.

Зразок протоколу ознайомлення

обвинуваченого з матеріалами

та висновком експертизи

Протокол

ознайомлення обвинуваченого з матеріалами та висновком експертизи

м. Київ15 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Мінського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Кривенко П. К., керуючись ст. 202 КПК Ук­раїни, у кабінеті слідчого пред'явив Петрову Петру Петровичу, об­винуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, для ознайомлення матеріали та висновок судово-біологіч­ної експертизи № 345 від 14 квітня 2006 р.

Обвинувачений Петров П. П., ознайомившись з матеріалами та висновком експертизи, заявив, що зауважень, заперечень та клопо­тань він не має.

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записаний правильно.

Підпис (Петров П. П.)

Слідчий

лейтенант міліції Підпис (Кривенко П. К.)

Коментар.

Згідно з п. З ст. 202 КПК України у випадках, коли експертиза проведена до пред'явлення обвинувачення, матеріали експертизи пред'являються підозрюваному у вчиненні злочину.

Питання про задоволення клопотання обвинуваченого розгляда­ються у термін, який не перевищує трьох діб і задовольняються, якщо обставини, про встановлення яких заявлено клопотання, ма­ють значення для справи.

Про повну або часткову відмову у клопотанні складається вмо­тивована постанова.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок постанови про одержання зразків почерку для експертного дослідження

ПОСТАНОВА

про одержання зразків почерку для експертного дослідження

м. Київ20 квітня 2006 р.

■■

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Швець 1. О., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 13-2561 про факт розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах,

встановив:

Данченко М. А., працюючи головним бухгалтером ВАТ «Завод «Червона гума», розташованого у м. Києві, вул. Артема, 28, за попе­редньою змовою з начальником відділу кадрів цього самого заводу Шишкіним II.О. протягом 2005 р. та з січня по березень 2006 р. вписували у відомості на одержання заробітної плати вигадані прі­звища громадян Кривенко О. І.,Довженко М. М., Салова Ю. О., Комличенко В. Ста Шапрана М. .71., фіктивно оформлених началь­ником відділу кадрів різиоробочими, які ніякої роботи на заводі не виконували, а нараховану їм заробітну плату одержувала касир До-роніна О. ІЗ.,якупопи розподіляли між собою.

Протягом вказаного періоду ними незаконно отримано і при­власнено 51 000 гри., нкі наложать ВАТ «Завод «Червона гума».

Беручи до уваги, що л 'іяистаїїовленпя, ким із посадових осіб (го­ловним бухгалтером Данченко М. Л. чи касиром Дороніною О. В.) вносились дані у нідомосі і па т рммаипя заробітної плати та вчиня-

лись розписки у її одержанні, необхідно проведения почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертам слід представити, крім вільних зразків, ще й експериментальні зразки почерку підозрюва­них Данченко М. А. та Дороніної О. В.

На підставі викладеного, керуючись ст. 199 КІІК. України,

постановив:

Відібрати експериментальні зразки почерку у підозрюваних
Данченко М. А. та Дороніної О. В.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Швець І. О.)

Постанову про одержання експериментальних зразків для екс­пертного дослідження мені оголошено.

Підпис (Дороніна О. В.) Підпис (Данченко М. А.)

Зразок протоколу одержання

експериментальних зразків почерку

для експертного дослідження

ПРОТОКОЛ

одержання експериментальних зразків почерку для експертного дослідження

м. Київ21 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Швець І. О. у кримінальній справі № 13-2561, порушеній за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України на під­ставі постанови від 20 квітня 2006 р. з дотриманням вимог ст. 85 КПК України, керуючись ст. 199 КПК України, склав протокол одержання експериментальних зразків почерку підозрюваної Доро­ніної Ольги Василівни.

Для одержання експериментальних зразків почерку підозрюва­ній Дороніній О. В. було запропоновано внести до чистих бланків відомостей на одержання заробітної плати у графах «№ п/п, прізви­ще, ім'я, по батькові, нараховано, утримано, всього на руки, підпис» на громадян Кривенко О. І., Довженко М. М., Салова Ю. О., Комли-ченка В. С та Шапрана М. Л. наступні тексти: «Кривенко

0.1.3250134 100134 3150134». Підпис та зразок підпису за Кривенко О. І. і відповідно дані про отримання заробітної плати на вигадані прізвища інших, зазначених у протоколі осіб.

Підозрювана Дороніна О. В. добровільно погодилась написати такі тексти і в кабінеті слідчого кульковою ручкою під диктовку слідчого написала такі тексти у трьох відомостях на одержання за­робітної плати, потім написала у десяти рядках цифри від 1 до 10, а також вигадані прізвища всіх осіб, зазначених у відомості. Заповне­ні бланки відомостей були пронумеровані цифрами 1, 2, 3.

Після цього на прохання слідчого вона з більшою швидкістю на­писала аналогічні тексти ще на трьох бланках відомостей, які були пронумеровані цифрами 4, 5, 6.

Потім ці самі тексти вона ще з більшою швидкістю написала ще у трьох бланках відомостей.

Експериментальні зразки почерку були відібрані в кабінеті слід­чого у період з 9-ї години ЗО хв до 10-ї години 40 хв при природно­му освітленні.

Протокол мною прочитаний, записано правильно.

Підпис (Дороніна О. В.)

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Швець І. О.)

Коментар.

Постанова про одержання зразків для експертного дослідження обов'язкова для осіб, стосовно яких вона винесена. У разі відмови особи дати зразки для експертного дослідження добровільно, вони можуть бути одержані примусово (наприклад, зразки відбитків пальців рук тощо).

Примусове одержання зразків для експертного дослідження не­обхідно провадити лише у присутності понятих. Під час проведен­ня цієї слідчої дії неприпустимо принижувати гідність особи. Якщо ж одержання зразків для експертного дослідження пов'язане з оголенням людини, цю слідчу дію провадить особа такої самої статі.

Глава VIII ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

/>Зразок повідомлення про закриття справи

Штамп Гр. Остапенко Петру

установи Павловичу,

02136 м. Київ,

вул. Старокиївська, 1, кв. 419

    продолжение

--PAGE_BREAK--Повідомлення

Відповідно до п. З ст. 214 КПК України направляю копію поста­нови від 15 січня 2006 р. про закриття кримінальної справи на під­ставі п. 2 ст. б КПК України, тобто за відсутністю у Ваших діях складу злочину.

Пояснюю, що згідно з п. 1 ст. 215 КПК України прийняття рі­шення про закриття кримінальної справи Ви маєте право оскаржи­ти прокуророві Шевченківського району м. Києва у семиденний термін від дня одержання копії постанови.

Додаток:

Копія постанови про закриття справи на трьох аркушах.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Підпис (Сердюк В. В.)

Коментар.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий закриває справу мо­тивованою постановою, в якій, крім даних, передбачених у ст. 130 цього Кодексу, зазначає: відомості про особу обвинуваченого, суть справи, підстави для закриття справи, рішення про скасування за­побіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, а також рішення в питанні про речові докази відповідно до ст. 81 цього Кодексу.

Якщо розслідуванням встановлено факти, які вимагають засто­сування заходів громадського або дисциплінарного впливу чи адмі­ністративного стягнення щодо особи, яка притягалась як обвинува­чений, або щодо інших осіб, слідчий, закриваючи кримінальну справу, доводить ці факти до відома громадської організації, това­риського суду, трудового колективу чи адміністрації підприємства.

установи, організації для вжиття відповідних заходів впливу або надсилає матеріали справи до суду для застосування заходів адмі­ністративного стягнення.

Копія постанови про закриття справи надсилається прокуророві, особі, що притягалася до кримінальної відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а також потерпілому та цивіль­ному позивачеві.

Постанова слідчого про закриття справи згідно зі ст. 215 КПК України може бути оскаржена прокуророві в семиденний строк з дня одержання письмового повідомлення або копії постанови про закриття справи.

Особа, щодо якої провадилося слідство, має право оскаржити цю постанову в частині, яка стосується підстав і мотивів закриття справи.

У разі закриття справи через смерть обвинуваченого близькі ро­дичі і громадські організації вправі з метою реабілітації померлого просити про доведення досудового слідства до кінця.

У разі оскарження постанови слідчого про закриття справи про­курор знайомиться із справою і не пізніше тридцяти днів з дня над­ходження скарги скасовує постанову про закриття справи і віднов­лює досудове слідство або залишає скаргу без задоволення, про що повідомляє особі, яка подавала скаргу.

Постанову прокурора, слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи може бути оскаржено особою, інте­ресів якої вона стосується, або її представником до суду в порядку, передбаченому ст. 236-1 КПК України.

Зразок повідомлення потерпілому про закінчення досудового слідства

гр. Шевченко Ніні Степанівні м. Київ, вул. Косіора, 37, кв. 216

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляю, що досудове слідство у кримінальній справі за об­винуваченням гр. Сушко І. В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, де Ви визнані потерпілою, закінчено, і об­винувачений підлягає відданню до суду.

Роз'яснюю, що Ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи, для чого Вам необхідно прибути 25 квітня 2006 р. на

10-ту годину ЗО хв в кабінет № 24 Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві до ст. слідчого Головка П. С.

Ст. слідчий

капітан міліціїПідпис (Головко Л. С.)

Коментар.

Згідно з вимогами ст. 217 КПК України, слідчий, визнавши до-судове слідство в справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, повідомляє про це потерпіло­го та його представника, цивільного позивача, цивільного відпові­дача або їх представників і роз'яснює їм їх право ознайомитися з ма­теріалами справи; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення.

У разі письмового або усного клопотання зазначених осіб про ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий повинен надати по­терпілому і його представникові, цивільному позивачеві, цивільно­му відповідачеві або їх представникам можливість ознайомитися з ними. Цивільний відповідач може знайомитися з матеріалами спра­ви в межах, передбачених ч. 2 ст. 51 КПК України.

Зазначені особи мають право робити виписки із справи і заявляти клопотання про доповнення слідства, щодо яких слідчий приймає рі­шення за правилами, передбаченими ст. 129 КПК України.

Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які бе­руть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення зазна­ченим особам не пред'являються.

Оголошення про закінчення слідства і пред'явлення матеріалів справи для ознайомлення оформлюється протоколом з додержан­ням правил ст. 220 КПК України.

Зразок протоколу оголошення потерпілому

про закінчення досудового слідства й ознайомлення з матеріалами справи

ПРОТОКОЛ

оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства й ознайомлення з матеріалами справи

м. Київ25 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Головко П. С. у кабінеті слідчого,

у приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві із додержанням вимог ст. 217 КПК України оголосив Шевченко Ніні Степанівні, що досудове слідство у кримінальній справі № 12-2229, у якій вона визнана потерпілою, закінчено й обвинувачений за ч. 2 ст. 186 КК України Сушко Іван Вікторович підлягає відданню до суду-

Водночас їй роз'яснено, що згідно зі ст. 217 КПК України вона вправі ознайомитися з матеріалами справи, робити виписки зі спра­ви, заявляти клопотання про доповнення слідства.

Потерпіла Шевченко Н. С заявила, що вона бажає ознайомити­ся з матеріалами кримінальної справи.

Згідно з бажанням потерпілої Шевченко Н. С їй для ознайом­лення була надана кримінальна справа № 12-2229 у підшитому і пронумерованому вигляді в одному томі на 117 аркушах.

Потерпіла Шевченко Н. С у кабінеті слідчого у період з 11-ї го­дини до 14-ї години ЗО хв ознайомилась з матеріалами криміналь­ної справи і заявила, що з матеріалами кримінальної справи ознайо­милась повністю, клопотань немає, слідство доповнити нічим не може.

Протокол прочитано потерпілою, записано правильно.

Потерпіла Підпис (Шевченко Н. С.)

Підпис (Головко П. С.)

    продолжение
--PAGE_BREAK--

ПРОТОКОЛ

оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства

м. Київ15 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції Хоменко А. І., о 12-й годині у кабінеті слідчо­го у приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, з додержанням вимог ст. 217 КПК України, оголосив Коваль Лідії Ва­силівні, що досудове слідство по кримінальній справі № 12-2201, за якою вона визнана потерпілою, закінчене, і обвинувачений за ч. 2 ст. 186 КК України Вернигора Петро Васильович підлягає віддан­ню до суду.

Водночас їй роз'яснено, що згідно зі от. 217 КПК України вона має право ознайомитися з матеріалами справи, робити виписки зі справи, заявляти клопотання про доповнення слідства.

Потерпіла Коваль Л. В. після оголошення їй про закінчення по справі досудового слідства та роз'яснення їй права ознайомитися з матеріалами кримінальної справи заявила, що не бажає знайомити­ся з матеріалами кримінальної справи.

Протокол прочитаний потерпілою, записане правильно.

Підпис (Коваль Л. В.)

Потерпіла

Слідчий лейтенант міліції

Підпис (Хоменко Л. І.)

Зразок протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства

ПРОТОКОЛ

оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства

16 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції Хоменко А. І., визнавши досудове слідство по кримінальній справі № 12-2201 закінченим, а зібрані докази достат­німи для складання обвинувального висновку, оголосив про це, з додержанням вимог статей 218, 220 КПК України, у приміщенні слідчого ізолятора ГУ МВС України по Київській обл. обвинуваче­ному Вернигорі Петру Васильовичу.

Водночас йому роз'яснено, що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і за допомогою захисни­ка, а також може заявити клопотання про доповнення досудового слідства та про розгляд його справи у суді першої інстанції одноосо­бово суддею чи колегіально судом у складі трьох осіб у випадках, передбачених законом.

Обвинувачений Вернигора П. В. заявив клопотання про виклик для участі в ознайомленні з матеріалами справи приватного захис­ника Бойка М. В.

Обвинуваченому роз'яснено, що у разі неможливості для обра­ного обвинуваченим захисника з'явитися у 72-годинний строк для

ознайомлення з матеріалами справи (ст. 47 КПК України) слідчий має право запропонувати йому запросити іншого захисника або за­безпечити йому захисника.

Протокол прочитаний, записано правильно.

Обвинувачений

Слідчий лейтенант міліції

Зразок протоколу ознайомлення

обвинуваченого та його захисника

з матеріалами кримінальної справи

ПРОТОКОЛ

ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи

м. Київ17 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві л-нт міліції Хоменко А. І. з додержанням вимог ст. 85 КПК України, керуючись вимогами статей 218, 219 КПК України, у Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту виконання покарань пред'явив обвинуваченому у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України, Вернигорі Петру Васильо­вичу та його захиснику Бойку Миколі Вікторовичу, який пред'явив ордер, угоду про захист та свідоцтво про право на занят­тя адвокатською діяльністю, видане 15 жовтня 1994 р. кваліфіка­ційно-дисциплінарною комісією Київської обласної адвокатури, всі матеріали кримінальної справи № 12-2201 у підшитому та про­нумерованому вигляді в одному томі на 145 арк.

Обвинувачений Вернигора П. В., ознайомившись у період з 11-ї години до 14-ї години ЗО хв за допомогою захисника з матеріа­лами кримінальної справи, заявив:

З матеріалами кримінальної справи ознайомився у повному об­сязі. Заяв не маю. Слідство доповнити нічим не можу. Я маю клопо­тання про розгляд справи з обвинувачення мене у вчиненні злочи­ну, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України, одноособово суддею.

Обвинувачений Підіте (Вернигора П. В.)

Захисник Бойко М. В., ознайомившись з матеріалами справи, за­явив: з матеріалами справи ознайомився у повному обсязі. Підтри­мую клопотання обвинуваченого Вернигори П. В. про розгляд його справі у суді 1-ї інстанції — одноособово суддею.

Підпис (Бойко М. В.)

Протокол прочитаний вголос, записано правильно.
Обвинувачений Підпис (Вернигора П. В.)

Захисник Підпис (Бойко М. В.)

Слідчий лейтенант міліції

-

Коментар.

Відповідно до ст. 218 КПК України, слідчий, визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку і, озна­йомивши з матеріалами справи згідно зі ст. 217 цього Кодексу потер­пілого, цивільного позивача і цивільного відповідача, зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як осо­бисто, так і з допомогою захисника, а також може заявити клопотан­ня про доповнення досудового слідства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому право заявити клопотання про розгляд його справи у суді першої інстанції одноособово суддею чи колегі­ально судом у складі трьох осіб у випадках, передбачених законом.

Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з матері­алами справи з участю захисника, йому пред'являються для озна­йомлення всі матеріали справи. При ознайомленні з матеріалами справи обвинувачений вправі робити виписки з матеріалів справи і порушувати клопотання. Якщо в справі притягнуто декількох обви­нувачених, слідчий повинен пред'явити кожному з них усі матеріа­ли слідства.

Про те, що обвинуваченому оголошено про закінчення слідства і що йому пред'явлено матеріали справи для ознайомлення, зазнача­ється в протоколі про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи.

Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи і захисникові, про що складає окремий протокол. При цьому пред'явлення матеріалів справи має бути відкладено до явки захисника, але не більше як на

три дні. За неможливості для обраного обвинуваченим захисника з'явитися в цей строк слідчий вживає заходів, передбачених части­нами 4 і 6 ст. 47 КПК України.

Матеріали досудового слідства пред'являються для ознайомлен­ня підшитими і пронумерованими. Матеріали про застосування за­ходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судо­чинстві, для ознайомлення не пред'являються і зберігаються окре­мо від кримінальної справи.

Обвинуваченого та його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи.

Захисник обвинуваченого при ознайомленні з матеріалами спра­ви має право: робити виписки, мати побачення з обвинуваченим віч-на-віч, роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення, об­мірковувати з обвинуваченим питання про заявления клопотань, подавати докази, заявляти відводи, оскаржз^вати дії та рішення слідчого і прокурора.

Про оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства і про пред'явлення йому матеріалів справи для ознайом­лення слідчий складає протокол з додержанням правил ст. 85 цього Кодексу. Крім того, в протоколі зазначається, які саме матеріали (кількість томів і аркушів) були пред'явлені для ознайомлення, чи ознайомилися обвинувачений і захисник з матеріалами справи, протягом якого часу відбувалось ознайомлення із справою і які клопотання були заявлені обвинуваченим та його захисником.

Протокол пред'явлення обвинуваченому матеріалів досудового слідства підписують обвинувачений, слідчий і захисник, якщо він бере участь у справі.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок графіка ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників з матеріалами справи

ГРАФІК

ознайомлення у порядку статей 218-220 КПК України Петрен­ка 11. І., обвинуваченого за ч. З, ст. 185, ч. З ст. 187 КК України, та його захисника Дащенка А. А.; Дмитренка М. М., обвинуваченого за ч. З ст.185, ч. 2 ст. 188 КК України, та його захисника Глобова К. X.; Дронова Г. Г., обвинуваченого за ч. 2 ст. 186 та ч. З ст. 187 КК Укра­їни, та його захисника Клочка В. А. з матеріалами кримінальної справи № 12-2514.Дата озна­йомлення (число, мі­сяць, рік)

Час ознайомлення

3 якими матеріалами ознайомлені за цей час

Підпис обвинува­ченого та його за­хисника3

по

№ тому

Аркуш справи3

по1

2

3

4

5

6

7

1.03.06

9 год. ЗО хв

17 год.

1

1

160

Обвинувачений Петренко, захис­ник Дашенко


9 год. 40 х в

16 год. ЗО хв

2

1

125

Обвинувачений Дмитренко, за­хисник Глобов


10 год.

14 год.

3

1

100

Обвинувачений Дронов, захис­ник Клочко

2.03.06

9 год. ЗО хв

16 год. 45 хв

3 2

1 1

100 60

Обвинувачений Петренко, захис­ник Дашенко


9 год. 45 хв

17 год.

1

1

160

Обвинувачений Дронов, захис­ник Клочко


10 год.

17 год.

2 3

126 1

180 60

Обвинувачений Дмитренко, за­хисник Глобов

3.03.06

9 год. ЗО хв

15 год.

2

61

180

Обвинувачений Петренко, захис­ник Дашенко


9 год. 45 хв

16 год. 50 хв

3

1

61 1

100 120

Обвинувачений Дмитренко, за­хисник Глобов


9 год. ЗО хв

17 год.

2


60

Обвинувачений Петренко, захис­ник Дашенко

4.03.06

9 год. 20 хв

16 год. 10 хв

2

61

180

Обвинувачений Дронов, захис­ник Клочко


9 год. 50 хв

12 год.

1

121

160

Обвинувачений Дмитренко, за­хисник Глобов

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенант

Підпис (Соловей А. А.)

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок обвинувального висновку

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Прокурор Шевченківського району
м. Києва старший радник юстиції
Петров К. П.
« » травня 2006 р.

ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

по кримінальній справі № 12-2449 за обвинуваченням Баранова Володи­мира Миколайовича, Трохименка Дмитра Олександровича та Колотова Григорія Леонідовича у скоєнні зло­чину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України

Цю кримінальну справу порушено 24 березня 2006 р. слідчим відділом Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Приводом до порушення кримінальної справи стало повідомлення гр. Шевченко Н. Г. про відкрите заволодіння грошима гр. Дідика Д. В.

Підставою до ЇЇ порушення стала наявність складу злочину у діях гр. Баранова В. М., Трохименка Д. О. та Колотова Г. Л.

Проведеним по кримінальній справі досудовим слідством вста­новлено:

23 березня 2006 р. близько 13-ї години неповнолітні Баранов В. М., Трохименко Д. О. та Колотов Г. Л. приїхали на станцію метро «Бе­рестейська» у м. Києві. Прогулюючись, вони підійшли до зупинки трамваю маршруту № 14, що на вул. Табірній, 46/48. Перебуваючи на зупинці трамваю, вони побачили кількох людей, які стояли по­близу пункту обміну валют, розташованого поруч із зупинкою.

Баранов В. М., який мав при собі купюру в 1 дол. США, запропо­нував Трохименкові Д. О. та Колотову Г. Л. заволодіти грошима ко­гось із людей, що стояли поблизу пункту обміну валют. Трохимен­ко та Колотов з цією пропозицією погодились. Вони розподілили ролі кожного з них у вчиненні злочину, згідно з цим Баранов В. М. повинен підійти до пункту обміну валют, імітуючи намір придбати валюту у когось із громадян, що стоять біля пункту. За умови, що йому передадуть для огляду валюту, Трохименко Д. О. та Коло­тов Г. Л. повинні були підійти до нього, і, відволікаючи увагу грома­дянина, який передасть валюту Баранову В. М., пригрозити Бара-

нову В. М., щоб той пішов звідти. Баранов В. М., користуючись цим, повинен був віддати громадянинові замість переданої йому ва­люти 1 дол. США, що був у нього. Після цього вони домовились розбігтися у різні боки. Таким чином, узгодивши свої дії, вони приступили до реалізації задуманого злочину.

Баранов В. М. підійшов до пункту обміну валют і запитав у гро­мадян, що стояли там, чи зможе хто продати йому валюту. До нього звернувся громадянин Дідик Д. В. і попросив обміняти йому 20 дол. США на 10 дол. США і на 50 грн. згідно з комерційним курсом. Ба­ранов В. М. погодився і попросив Дідика Д. В. передати йому купю­ру в 20 дол. США для огляду. Дідик Д. В. передав йому купюру, і коли Баранов В. М. почав її розглядати, до них підійшли Трохимен-ко Д. О. та Колотов Г. Л. Вони відразу ж почали проганяти Барано­ва В. М., мотивуючи свої дії тим, що той знову вештається біля цьо­го пункту обміну валют, і погрожували, що поб'ють його, якщо він ще раз з'явиться у цьому місці. Останній почав відходити від них, а потім, використовуючи збентеження, яке виникло у Дідика Д. В. внаслідок цього конфлікту, віддав останньому свою купюру вартіс­тю в один долар США і побіг у напрямку станції метро «Берестей­ська». Слідом за ним побігли Трохименко Д. О. та Колотов Г. Л.

Дідик Д. В., побачивши, що замість купюри у 20 дол. США йому повернули купюру лише в один долар США, зрозумів, що хлопці ді­яли узгоджено, почав переслідувати їх та кричати, щоб йому повер­нули гроші.

Баранов В. М. відчув, що втекти від Дідика Д. В. не зможе, пере­дав 20 дол. США Трохименкові Д. О., а сам залишився з Колото-вим Г. Л. Біля входу у підземний перехід, що веде до станції метро «Берестейська», їх наздогнав Дідик Д. В. і почав вимагати від них повернення валюти. В цей час гр. Шевченко А. Г., знайома Діди­ка Д. В., звернулась за допомогою до працівників міліції, які несли службу на станції метро «Берестейська». Працівниками міліції Ба­ранов В. М. та Колотов Г. Л. були затримані і відправлені до район­ного управління міліції, а через 50 хв був затриманий і Трохимен­ко Д. О., у якого під час обшуку знайдені та вилучені 20 дол. США і повернуті за належністю.

Оскільки дії Баранова В. М., Трохименка Д. О. та Колотова Г. Л. щодо заволодіння валютою шляхом обману під час вчинення зло­чину переросли у відкриті, їх слід кваліфікувати як грабіж.

Допитаний як обвинувачений Баранов Володимир Миколайович у пред'явленому йому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаче­ного ч. 2 ст. 186 КК України, свою вину визнав повністю і показав, що

23 березня 2006 р. близько 10-ї години на пр. Маяковського у м. Ки­єві зустрівся зі своїми друзями Трохименком Д. О. та Колото-вим Ґ. Л., і вони вирішили прогулятись містом. Спочатку приїхали на станцію метро «Петрівка», а близько 13-ї години — на «Берестей­ську». Вийшли з метро, пройшли до зупинки трамваю маршруту № 14 на вул. Табірній, 46/48. Поруч із зупинкою був пункт з обміну валюти, біля якого стояли люди.

При собі він мав купюру в один долар США. Йому спало на дум­ку шляхом обману заволодіти валютою когось із цих людей. Він запропонував Трохименку Д. О. та Колотову Г. Л. взяти участь у вчиненні цього злочину. Вислухавши його, останні на цю пропози­цією погодились. Після цього вони розподілили ролі, згідно з яки­ми він повинен підійти до цих людей, попросити продати йому ва­люту. Якщо хтось з них погодиться продати йому валюту, він почне ЇЇ розглядати, що буде сигналом для подальших дій Трохимен­ка Д. О. та Колотова Г. Л. Останні підійдуть до нього і будуть прога­няти його від пункту обміну валюти, погрожувати побити його, як­що він ще хоч раз з'явиться там. Він, користуючись цією ситуацією, віддасть громадянинові замість одержаної від нього валюти свою купюру в один долар США і разом з Трохименком Д. О. та Колото-вим Г. Л. втечуть звідти.

Після цього він підійшов до людей, що стояли поблизу обмінно­го пункту валюти, і попросив продати йому валюту — долари США. До нього звернувся громадянин, як йому стало відомо в райуправ-лінні міліції — Дідик Д. В., і запропонував купити у нього 10 доларів США. Він погодився і на його прохання Дідик Д. В. передав йому купюру у 20 дол. США з умовою, що він поверне йому купюру в 10 дол. США і купить 10 дол. США за 50 грн. Розглядаючи переда­ну йому купюру у 20 дол. США, він подав знак Трохименку Д. О. і Колотову Г. Л. Останні відразу ж підійшли до нього і, як було між ними домовлено, почали проганяти його і погрожувати, що поб'ють його, якщо він ще хоч раз з'явиться поблизу цього пункту обміну валют.

Скористатись розгубленістю, яка виникла у Дідика Д. В. від дій Трохименка Д. О. та Колотова Г. Л., він віддав йому свою купюру вартістю в один долар США, а з його купюрою побіг в напрямку станції метро «Берестейська». Втікаючи, чув, як кричав Дідик Д. В., щоб вони віддали його валюту. Він озирнувся і побачив, що Ді­дик Д. В. наздоганяє його. Зрозумівши, що не втече, він передав Трохименку Д. О. 20 дол. США, які належали Дідику Д. В., і той по­біг у метро, а його та Колотова затримав Дідик Д. В.

Через кілька хвилин до них підійшли працівники міліції і доста­вили їх до Шевченківського районного управління міліції.

(а. с. 43-46)

Допитаний як обвинувачений Трохименко Дмитро Олександро­вич в пред'явленому йому обвинуваченні у вчиненні злочину, пе­редбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, вину визнав повністю і пока­зав, що 23 березня 2006 р. о 10-й годині ранку на пр. Маяковського в м. Києві він зустрівся зі своїми друзями Барановим В. М. та Коло-товим Г. Л., щоб прогулятись по місту Києву. Біля 13-ї години вони приїхали на станцію метро «Берестейська», а потім пішли до зупин­ки трамваю маршруту № 14 на вул. Табірній, 46/48, щоб проїхати трамваєм до Лук'янівського ринку. Поруч із зупинкою розташував­ся пункт обміну валют, біля якого стояли люди. Баранов В. М. за­пропонував йому та Колотову Г. Л. заволодіти грошима когось із цих людей. Він та Колотов Г. Л. погодились з цією пропозицією, і всі разом продумали план вчинення злочину.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Згідно з планом, Баранов В. М. підходив до людей поблизу пунк­ту обміну валюти і просив їх продати валюту. У позитивному ви­падку він повинен був оглядати купюри, що було сигналом до дій його та Колотова Г. Л. Побачивши цей сигнал, вони повинні були підійти до громадянина та Баранова В. М. і, погрожуючи Барано­ву В. М. розправою, прогнати його від пункту обміну валюти. Ко­ристуючись ситуацією, яка виникне, Баранов В. М. віддавав грома­дянину замість одержаної від нього валюти один долар США, який був у нього, і вони всі тікали звідти.

Узгодивши таким чином свої дії, Баранов В. М. підійшов до лю­дей поблизу пункту обміну валют і почав розмовляти з одним чоло­віком. Змісту розмови вони не чули, а коли побачили, що чоловік віддав Баранову В. М. якусь купюру і той почав розглядати її, піді­йшли до них і стали проганяти Баранова В. М. від цього пункту об­міну валют, погрожуючи, що поб'ють його, якщо він ще хоч раз з'явиться тут. Баранов В. М. почав відступати, а потім віддав тому чоловікові свою купюру вартістю в один долар США і побіг у нап­рямку станції метро «Берестейська». Слідом за ним побігли він та Колотов Г. Л.

Коли втікали, то він почув крик чоловіка, щоб йому віддали ва­люту. Він зрозумів, що той біжить за ними і побіг ще швидше, на­здогнав Баранова В. М., який почав відставати. Баранов В. М. пере­дав йому купюру в 20 дол. США і він побіг на станцію метро «Бе­рестейська», сказавши Баранову В. М., що чекатиме їх на станції метро «Політехнічний інститут». Сів у потяг, приїхав на станцію

метро «Політехнічний інститут» і там чекав Баранова В. М. та Ко­лотова Г. Л. хвилин 20, ті не з'явилися, і він повернувся на станцію метро «Берестейська». Вийшов з потягу метро, де і був затриманий працівниками міліції.

(а. с. 49-51)

Допитаний як обвинувачений Колотов Григорій Леонідович у пред'явленому йому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаче­ного ч. 2 ст. 186 КК України, вину визнав повністю і показав, що 23 березня 2006 р. він зі своїми друзями Барановим В. М. та Трохи-менком Д. О. прогулювались по м. Києву. Близько 13-ї години вони приїхали на станцію метро «Берестейська» і пройшли до зупинки трамваю маршруту № 14, яка розташована на вул. Табірній 46/48. Поруч із зупинкою був пункт обміну валюти. Баранов В. М. запро­понував йому та Трохименку Д. О. заволодіти валютою когось із людей, які перебували поблизу пункту обміну валюти. Вони пого­дились і вирішили, що Баранов В. М., який мав купюру вартістю в один долар США, підійде до пункту обміну валюти і звернеться до громадян з проханням продати йому валюту. Якщо хтось із цих лю­дей погодиться продати йому валюту, він повинен буде оглянути її, цим самим подати йому та Трохименку Д. О. сигнал. Вони зразу ж повинні будуть підійти до нього і, погрожуючи розправою, відігна­ти його від пункту обміну валюти. У ситуації, яка виникне, він по­винен віддати тому громадянину замість його валюти свою купюру вартістю в один долар США, а після цього втікати. Діючи відповід­но до цього плану, Баранов В. М. підійшов до пункту обміну валют. Про що він розмовляв з людьми, які стояли там, він не чув, оскіль­ки разом з Трохименком Д. О. стояв осторонь.

Він побачив, як Баранов В. М. відійшов з одним із чоловіків тро­хи вбік і почав розглядати якусь купюру. Це був сигнал для нього та Трохименка Д. О. Він та Трохименко Д. О. відразу ж підійшли до Баранова В. М. і, як було умовлено раніше, почали проганяти його, погрожуючи, що якщо він знову з'явиться поблизу цього пункту об­міну валют, вони поб'ють його. Баранов В. М. почав відступати у бік станції метро «Берестейська», при цьому віддав громадянинові, який знаходився біля нього, свою купюру в один долар США і по­біг у напрямку входу на станцію метро «Берестейська». Слідом за ним побіг він та Трохименко Д. О. Через кілька секунд він почув крик громадянина, щоб вони повернули йому гроші, які він передав Баранову В. М. Оглянувшись на крик, він побачив, що слідом за ни­ми біжить чоловік, у якого вони забрали гроші. Баранов В. М. почав відставати і його наздогнав Трохименко Д. О. Він побачив, що

Баранов В. М. щось передав Трохименкові Д. О., і той побіг до стан­ції метро. Він також наздогнав Баранова В. М., побіг разом з ним, позаяк не хотів залишати його одного.

Баранов В. М. біг все повільніше і недалеко від входу на станцію метро «Берестейська» їх наздогнав той чоловік. Вони зупинились. Чоловік почав вимагати повернення купюри в 20 дол. США. Бара­нов відповів, що валюти у нього немає, і тоді він зрозумів, що Бара­нов В. М. передав цю купюру Трохименкові Д. О. В цей час до них підійшли два міліціонери і якась дівчина. Міліціонери затримали їх і привезли до районного управління міліції. Там йому стало відомо, що прізвище громадянина, валютою якого вони заволоділи, Ді-дик Д. В. Як затримали Трохименка Д. О., він не знає.

(а. с. 54-56)

Окрім повного визнання обвинуваченими Барановим В. М., Трохименком Д. О. та Колотовим Г. Л. своєї вини, їх вина у вчинен­ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, у повному обся­зі доведена наступними доказами:

— свідченнями потерпілого Дідика Дмитра Васильовича про те, що 23 березня 2006 р. він разом зі своєю нареченою Шевченко Н. Г. приблизно об 11-й годині 20 хв підійшов до пункту обміну валют, розташованого на вул. Табірній, 46/48 у м. Києві. Він мав купюру вартістю у 20 дол. США і вирішив обміняти у пункті обміну валют на гривні і 10 дол. США. Працівник пункту обміну валют заявила, що обміняти йому валюту вона не зможе, оскільки у неї немає гри­вень. Оскільки йому були потрібні гривні, він залишився поблизу цього пункту, сподіваючись, що зможе продати валюту комусь із громадян.

Близько 13-ї години до пункту обміну валют підійшов хлопець і, звертаючись до людей, які перебували там, попросив продати йому валюту. Він погодився продати йому 10 дол. США. При цьому по­яснив, що у нього є купюра вартістю у 20 дол. США, о він хоче про­дати 10 дол. США за 50 грн. за умови, що той мас можливість повер­нути йому валютою 10 дол. США. Хлопець відповів, що згоден з цією умовою, що у нього є валюта і попросив купюру у 20 дол. США для огляду, щоб переконатися, чи вона не підроблена. Він передав йому цю купюру, і той став її розглядати. В цей час до них підійшли ще два хлопці і почали погрожувати хлопцю, який розглядав купю­ру, що поб'ють його, якщо він ще хоч раз з'явиться поблизу цього пункту обміну валют. Хлопець, який розглядав купюру, швидко по­вернув йому купюру і став тікати. За ним слідом побігли і ті два хлопці, що погрожували тому. Він глянув на цю купюру і побачив,

що замість 20 дол. США йому повернули купюру в один долар США. Зрозумівши, що його ввели в оману, він став наздоганяти цих хлопців. Під час бігу кричав, щоб вони повернули йому гроші.

Поблизу входу в підземний перехід, що веде до станції метро «Берестейська», він наздогнав двох із них. Його наречена побігла у метро, щоб покликати на допомогу працівників міліції. Через кіль­ка хвилин прийшли два працівники міліції і відвезли затриманих в райуправління міліції. Там встановили, що хлопець, який взяв у нього купюру вартістю 20 дол. США,- гр. Баранов В. М., а другий затриманий — Колотов Г. Л. Приблизно о 13-й годині 50 хв на стан­ції метро «Берестейська» він побачив третього хлопця, який був з Барановим та Колотовим, і вказав на нього працівникам міліції, які затримали того. Ним виявився Трохименко Д. О., у якого працівни­ки міліції знайшли і вилучили його купюру в 20 дол. США. Коли ці хлопці стали тікати, він зрозумів, що його ввели в оману і що вони діяли узгоджено. Шкода, завдана йому в результаті дій Барано­ва В. М., Трохименка Д. О. та Колотова Г. Л., є значною;

(а. с. 35-37)

— свідченнями Шевченко Надії Григорівни про те, що 23 березня 2006 р. вона разом зі своїм нареченим Дідиком Д. В. пішли до пунк­ту обміну валют, розташованому поблизу зупинки трамваю мар­шруту № 14 на вул. Табірній, 46/48 у м. Києві, щоб обміняти купю­ру в 20 дол. США на купюру в 10 дол. США і 50 грн. Там Діди-ку Д. В. в цьому відмовили у зв'язку з відсутністю гривень. Дідик Д. В. вирішив поміняти таким самим чином свою валюту у когось із громадян. Приблизно о 13-й годині до пункту обміну ва­лют підійшов хлопець і звернувся до присутніх там людей з прохан­ням продати йому валюту. До нього підійшов Дідик Д. В. Розмову між ними вона не чула, позаяк вони відійшли вбік. Хвилини через дві до Дідика Д. В. та хлопця, з яким він розмовляв, підійшли ще два хлопці, які стали погрожувати і проганяти хлопця, що розмов­ляв з Дідиком Д. В.

Вона побачила, що хлопець повернув Дідику Д. В. якусь купюру і почав тікати до входу в станцію метро «Берестейська». За ним по­бігли і ті два хлопці, що підійшли пізніше. Побачивши це, вона ви­рішила, що хлопець тікає від тих двох хлопців, але коли почула крик Дідика Д. В., щоб повернули гроші, зрозуміла, що хлопці заво­лоділи його валютою. Дідик Д. В. став бігти за ними. Вона побачи­ла, як Дідик Д. В. затримав двох із них поблизу входу у підземний перехід, який веде до станції метро «Берестейська», і побігла на станцію метро, щоб покликати на допомогу Дідику Д. В. працівни-

ків міліції. Там побачила двох міліціонерів і попросила у них допо­моги.

Разом з нею працівники міліції підійшли до Дідика Д. В., який тримав хлопців за одяг, затримали їх і відправили до районного управління міліції. Там було встановлено, що прізвище хлопця, який домовлявся купити валюту у Дідика Д. В.,- Баранов В. М., а другого — Колотов Г. Л. Дідик Д. В. разом із працівником міліції по­їхали до станції метро «Берестейська» і повернулися приблизно че­рез годину з третім хлопцем, який був з Барановим В. М. та Коло-товим Г. Л. Ним виявився Трохименко Д. О.;

(а. с. 38-39)

— свідченнями Довбні Петра Васильовича про те, що він працює
міліціонером у відділі з охорони Київського метрополітену. 23 берез­
ня 2006 р. він разом із міліціонером Коляденко В. П. несли службу по
охороні громадського порядку на станції метро «Берестейська»-.

Приблизно о 13-й годині 15 хв до них звернулась дівчина, як піз­ніше їм стало відомо, Шевченко Надія Григорівна, і попрохала до­помогти її знайомому Дідику Д. В. затримати хлопців, які відібрали у нього валюту. Разом з дівчиною вони побігли до виходу із метро і побачили молодого чоловіка, який тримав за одяг двох молодих хлопців. Зі слів цього молодого чоловіка, як вони зрозуміли,- Діди­ка Д. В., їм стало відомо, що затримані ним хлопці і третій, який втік, відібрали у нього валюту. Хлопці це не заперечували, говори­ли, що валюта знаходиться у того хлопця, який втік, обіцяли по­вернути її. Ці хлопці назвалися Барановим В. М. та Колотовим Г. Л. Вони повідомили про цю пригоду до Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві і хвилин через 5 відправили затриманих до райуправління міліції автомобілем, який прибув звідти.

(а. с. 40-41)

— свідченнями Коляденко Василя Петровича — міліціонера від­
ділу з охорони Київського метрополітену, який повністю підтвер­
див свідчення свідка Довбні П. В.;

(а. с. 42)

— свідченням Грошкіної Олени Василівни, про те, що вона пра­
цює касиром в обмінному пункті валют банку «Інко», розташовано­
му по вул. Табірній, 46/48.

Приблизно об 11-й годині до неї звернувся громадянин з прохан­ням обміняти купюру у 20 дол. США на 10 дол. США та 20 грн. згід­но з комерційним курсом валют. Оскільки на той час у пункті обмі­ну валюти не було гривень, вона не змогла задовольнити його про­хання. Цей чоловік залишився поблизу пункту обміну валют.

Близько 13-ї години вона пішла до крамниці. Відійшовши від пунк­ту обміну валют на кілька метрів, вона почула крик: «Віддайте гроші!» і побачила громадянина, який звертався до неї з проханням обміняти валюту, він біг за трьома хлопцями, які втікали від нього і зрозуміла, що ті хлопці відібрали у нього валюту. їх опізнати вона не зможе;

(а. с. 59)

— свідченнями гр. Довженка Дмитра Петровича про те, що він
працює оперуповноваженим карного розшуку Шевченківського
РУ ГУ МВС України у м. Києві.

23 березня 2006 р. близько 13-ї години ЗО хв він разом з гр. Діди-ком Д. В. поїхали до станції метро «Берестейська» з метою пошуку третього хлопця, який брав участь у заволодінні валютою Діди­ка Д. В. Хвилин 20 ходили по території станції метро, де Дідик Д. В. вказав на хлопця, який вийшов з потягу метро, як на того, що також брав участь у заволодінні його валютою. Його затримали і достави­ли до районного управління міліції, де було встановлено, що це Трохименко Д. О. Під час особистого обшуку у нього вилучили ку­пюру вартістю у 20 дол. США. Як пояснив Трохименко Д. О., цю купюру йому дав Баранов В. М.;

(а. с. 60)

— протоколом вилучення, огляду купюри вартістю в 20 дол.
США, яка передана потерпілому за належністю;

(а. с. 61, 62, 63)

довідкою банку «Інко», що вартість 20 дол. США за комерцій­ним курсом становить 100 грн.

(а. с. 64)

За місцем проживання та навчання Баранов В. М., Трохимен­ко Д О. та Колотов Г. Л. характеризуються позитивно.

(а. с. 65, 16, 67-70)

Судово-психіатричними експертизами № 215, 217 та 218 від 11 травня 2006 р. Баранов В. М., Трохименко Д. О. та Колотов Г. Л. визнані осудними — такими, що під час вчинення злочину усвідом­лювали значення своїх дій і могли ними керувати.

(а. с. 71-79)

Обставинами, що пом'якшують відповідальність Баранова В. М., Трохименка Д. О. та Колотова Г. Л., є відвернення шкідливих на­слідків вчиненого ними злочину, а також щире розкаювання, про що свідчить їхня поведінка під час досудового слідства.

Обставинами, що посилюють відповідальність Баранова В. М., Трохименка Д. О. та Колотова Г. Л., є вчинення ними злочину з ко­рисливих мотивів. На підставі викладеного обвинувачуються:

Баранов Володимир Миколайович, 11 лютого 1989 р. наро­дження, уродженець м. Києва, громадянин України, українець, учень 11-го класу загальноосвітньої середньої школи №295, ме­шкає за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 93/Б, кв. 135; у тому, що він 23 березня 2006 р. близько 13-ї години поблизу пункту обмі­ну валют, розташованому у м. Києві на вул. Табірній, 46/48, з метою заволодіння індивідуальним майном громадян, вступив у поперед­ній зговір зі своїми знайомими — неповнолітніми Трохимен-ком Д. О. та Колотовим Г. Л.

Виконуючи свій злочинний умисел, він, згідно з розподіленими між ними ролями, підійшов до громадян, які стояли поблизу пунк­ту обміну валют, і попрохав продати йому валюту. На його прохан­ня відгукнувся гр. Дідик Д. В., який мав купюру у 20 дол. США, із яких продавав лише 10 дол. США. Баранов В. М. погодився купити у нього 10 дол. США. Відійшовши від пункту обміну валют кілька метрів, Дідик Д. В. передав йому купюру вартістю 20 дол. США і той почав її оглядати, чим подав сигнал до дій Трохименкові Д. О. та Колотову Г. Л.

Трохименко Д. О. та Колотов Г. Л. підійшли до Дідика Д. В. й Ба­ранова В. М., і, як було між ними домовлено, почали проганяти Ба­ранова В. М., погрожуючи йому розправою, якщо він ще з'явиться поблизу цього пункту обміну валют. Використовуючи збентежен­ня, яке виникло у Дідика Д. В. внаслідок їхніх узгоджених дій, Баранов В. М. повернув Дідику Д. В. свою купюру вартістю в один долар США, після чого з купюрою вартістю у 20 дол. США — влас­ністю Дідика Д. В.- почав тікати. Слідом за ним стали втікати Тро­хименко Д. О. та Колотов Г. Л.

Дідик Д. В. зрозумів, що Баранов В. М, Трохименко Д. О. та Ко­лотов Г. Л. заволоділи його валютою, вартість якої, згідно із комер­ційним курсом, становить 100 грн., почав їх переслідувати, у ре­зультаті чого їхні дії стали відкритими.

Баранов В. М побачив, що не зможе втекти від Дідика Д. В., пе­редав його 20-доларову купюру Трохименку Д. О., який побіг на станцію метро «Берестейська». Таким чином, Баранов В. М. умис­ними діями, які виразились у відкритому викраденні індивідуаль­ного майна громадянина Дідика Д. В., вчиненому за попередньою змовою групою осіб, скоїв грабіж, тобто злочин, передбачений ч 2 ст. 186 КК України.

Трохименко Дмитро Олександрович, 7 січня 1989 р. народжен­ня, уродженець м. Києва, українець, громадянин України, учень 11-го класу загальноосвітньої середньої школи № 595 м. Києва,

мешкає за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 93-6, кв. 15-утому, що він 23 березня 2006 р. близько 13-ї години поблизу пункту обмі­ну валют, розташованого у м. Києві на вул. Табірній, 46/48, з метою заволодіння індивідуальним майном громадян, вступив у поперед­ній зговір зі своїми знайомими — неповнолітніми Барановим В. М. та Колотовим Г. Л.

Виконуючи свій злочинний умисел, він разом з Колотовим Г. Л. підійшли до Дідика Д. В. та Баранова В. М., який подав їм знак, оглядаючи передану йому Дідиком Д. В. валюту, і, як було між ни­ми домовлено, почали проганяти Баранова В. М., погрожуючи по­бити його, якщо він ще з'явиться поблизу цього пункту обміну ва­лют. Використовуючи збентеження, яке виникло у Дідика Д. В., внаслідок їхніх узгоджених дій, Баранов В. М. повернув Дідику Д. В. свою купюру вартістю в один долар США, після чого з купюрою у 20 дол. США,- власністю Дідика Д. В.- почав тікати. Слідом за Барановим почали втікати він та Колотов Г. Л.

Дідик Д. В. зрозумів, що він, Баранов В. М. та Колотов Г. Л. за­володіли його валютою, вартість якої згідно з комерційним курсом становить 100 грн. став їх переслідувати, у результаті чого їх дії пе­реросли у відкриті.

Баранов В. М. почав відставати і передав йому валюту, яку вони відібрали у Дідика Д. В. Він побіг на станцію метро «Берестейська», де сів у потяг і поїхав до станції метро «Політехнічний інститут». Повернувшись через деякий час на станцію метро «Берестейська», він був затриманий працівниками міліції.

Своїми умисними діями, які виразились у відкритому викраден­ні індивідуального майна громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, Трохименко Д. О. скоїв грабіж, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 186 КК України.

Колотов Григорій Леонідович, 19 вересня 1988 р. народження, уродженець м. Києва, українець, громадянин України, освіта серед­ня, працює формовщиком СП «Київінвест-Будіндустрія-5», меш­кає за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 92-В, кв. 81,- у тому, що він 23 березня 2006 р. близько 13 год. поблизу пункту обміну валют, розташованого у м. Києві на вул. Табірній, 46/48, з метою заволо­діння індивідуальним майном громадян, вступив у попередній зго­вір зі своїми знайомими — неповнолітніми Барановим В. М. та Тро-хименком Д. О.

Виконуючи свій злочинний умисел, він разом з Трохимен-ком Д. О. підійшли до Дідика Д. В. та Баранова В. М., який оглядав передану йому Дідиком Д. В. валюту, і, як було між ними умовлено,

почали проганяти Баранова В. М., погрожуючи побити його, якщо він ще з'явиться поблизу цього пункту обміну валют. Використову­ючи збентеження, яке виникло у Дідика Д. В. внаслідок їхніх узго­джених дій, Баранов В. М. повернув Дідику Д. В. свою купюру вартістю в один долар США, після чого з купюрою у 20 дол. США,-власністю Дідика Д. В.,- почав тікати. Слідом за ним стали втікати він та Трохименко Д. О.

Дідик Д. В. зрозумів, що він, Баранов В. М. та Трохименко Д. О. заволоділи його валютою, вартість якої згідно з комерційним кур­сом становить 100 грн., почав їх переслідувати, в результаті чого їхні дії переросли у відкриті.

Тікаючи від Дідика Д. В., він бачив, як Баранов В. М. передав ва­люту, яку відібрав у Дідика Д. В., Трохименку Д. О., і той побіг на станцію метро «Берестейська», а він разом з Барановим В. М. був затриманий потерпілим.

Своїми умисними діями, які виразились у відкритому викраден­ні індивідуального майна громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, Колотов Г. Л. скоїв грабіж, тобто злочин, пе­редбачений ч. 2 ст. 186 КК України.

Обвинувальний висновок складено 22 травня 2006 р. у м. Києві і разом з кримінальною справою відповідно до вимог ст. 225 КПК України направляється прокурору для затвердження і направлення до Шевченківського районного суду м. Києва за підсудністю.

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України у м. Києві, капітан міліції Підпис (Орленко В. В.)

    продолжение


--PAGE_BREAK--СПИСОК

осіб, яких належить викликати до судового засідання

І. Обвинувачені:

1. Баранов Володимир Миколайович, тримається під вартою в
Київському слідчому ізоляторі №13 Управління Державного Де­
партаменту з питань виконання покарань.

(а. с. 48)

2. Трохименко Дмитро Олександрович, мешкає у м. Києві,
пр. Маяковського, 93-Б, кв. 15, перебуває на підписці про невиїзд.

(а. с. 54-56, 57)

3. Колотов Григорій Леонідович, мешкає у м. Києві, вул. Бальза­
ка, 92-В, кв. 81, перебуває на підписці про невиїзд.

(а. с. 38-39)

II.Потерпілий

Дідик Дмитро Васильович, мешкає: за адресою м. Київ, вул. Дех-тярська, 134 кв. 11. (а. с. 35-37)

III.Свідки

1. Шевченко Надія Григорівна, мешкає у м. Києві, вул. Зоологіч­
на, 74, кв. 35.

(а. с. 38-39)

2. Довбня Петро Васильович, мешкає у м. Києві, вул. Приріч-

на, 171, кв. 35.

(а. с. 40-41) .

3. Коляденко Василь Петрович, мешкає у м. Києві, вул. Ьаума-

на, 4, кв. 18. (а. с. 42)

4. Грошкіна Олена Василівна, мешкає у м. Києві, вул. Арте­
ма, 202, кв. 34.

(а. с. 59)

5. Довженко Дмитро Петрович, мешкає у м. Києві, вул. Естон­
ська, 134, кв. 45.

(а. с. 60)

IV.Законні представники неповнолітніх обвинувачених:

1. Баранова Ольга Василівна, мешкає за адресою: м. Київ,
пр. Маяковського, 93-Б, кв. 135.

(а. с. 80)

2. Трохименко Олександр Григорович, мешкає за адресою:
м Київ, пр. Маяковського, 93-Б, кв. 15.

(а. с. 81) ..

3. Колотов Леонід Дмитрович, мешкає за адресою: м. ішів,
вул. Бальзака, 92-В, кв. 81.

" (а. с. 82)

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України у м. Києві капітан міліції Підпис (Орленко В. В.)

ДОВІДКА

(у кримінальній справі № 12-2449)

Злочин вчинено 23 березня 2006 р.

Кримінальна справа порушена 24 березня 2006 р.

Згідно з вимогами ст. 115 КПК України Баранов В. М. затри­
маний в ізоляторі тимчасового утримання 24 березня 2006 р.

Обвинувачення Баранову В. М. пред'явлено 26 березня
2006 р:, перепред'явлено 29 квітня 2006 р.

Міра запобіжного заходу — тримання під вартою — до обвину­
ваченого Баранова В. М. застосована 26 березня 2006 р.

Обвинувачення Трохименку Дмитру Олександровичу пред'яв­
лено 24 квітня 2006 р.

Міра запобіжного заходу — підписка про невиїзд з постійного
місця мешкання — до обвинуваченого Трохименка Дмитра Олек­
сандровича застосована 24 квітня 2006 р.

Обвинувачення Колотову Григорію Леонідовичу пред'явлено
25 квітня 2006 р.

Міра запобіжного заходу — підписка про невиїзд з постійного
місця мешкання — до обвинуваченого Колотова Григорія Леонідо­
вича застосована 25 квітня 2006 р.

Речові докази — купюра вартістю в 20 дол. США, передана
потерпілому Дідику Д. В.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати 221 грн.- вартість проведення судово-психі­
атричних експертиз.

Вимоги статей 218-220 КПК України виконані 16-18 травня
2006 р.

Картки статистичних обліків по справі виставлені.

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України у м. Києві капітан міліції Підпис (Орлеико В. В)

Глава IX

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ

АДВОКАТАМИ В РАЗІ УЧАСТІ ЇХ

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

/>Зразок клопотання слідчому про виконання слідчих дій

Ст. слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Проценку О. А.

КЛОПОТАННЯ

У Вашому провадженні перебуває кримінальна справа за обви­нуваченням Бондаренка Василя Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 189 КК України. Ознайомившись з матеріа­лами, якими обґрунтовується обрання запобіжного заходу Бонда­ренку В. В. для повного і об'єктивного розслідування цієї справи, керуючись ст. 48 КПК України,

прошу:

1. Призначити по цій кримінальній справі фоноскопічну експер­
тизу, проведення якої доручити експертам-криміналістам Київ­
ського науково-дослідного інституту судових експертиз, поставив­
ши для вирішення експертів такі питання:

а)Чи немає на магнітній плівці, яку видав потерпілий Білий О. А.,
ознак монтажу чи змін, внесених під час запису чи після цього?

б)Чи висловлення погроз, записаних на магнітну плівку, пере­
дану Білим О. А., належить обвинувачуваному Бондаренку В. В.?

Допитати як свідка Карпенка Бориса Гнатовича, який мешкає
в м. Біла Церква по вул. Центральній, буд. 5 кв. 10.

Приєднати до матеріалів справи довідку Київської клінічної
лікарні № 2 про стан здоров'я матері Бондаренка В. В. гр. Бондарен­
ко М. К.

Додаток:

Довідка Київської клінічної лікарні № 2.- 1 арк.

Адвокат підпис (Мурзак Ю. Є.)

1 березня 2006 р.

    продолжение

--PAGE_BREAK--Зразок клопотання слідчому про закриття кримінальної справи

Ст. слідчому прокуратури Шевчен­ківського району м. Києва Стовповому В. О.

КЛОПОТАННЯ

Ознайомившись при виконанні вимог статей 218-220 КПК Ук­раїни, з матеріалами кримінальної справи № 01-7788 за обвинува­ченням Корбач Раїси Максимівни у вчиненні злочину, передбаче­ного ч. 2 ст. 367 КК України, дійшов висновку, що кримінальна справа розслідувана необ'єктивно, з обвинувальним нахилом, гру­бим порушенням ст. 62 Конституції України та норм криміналь-нопроцесуального законодавства України. Так, під час першого допиту Корбач Р. М. як свідка їй не була роз'яснена ст. 63 Консти­туції України про ЇЇ право відмовитись давати показання, а під час допиту Корбач Р. М. як підозрюваної та обвинувачуваної ще й не роз'яснені права цих учасників процес}' на захист. А отже ці пока­зання, відповідно до постанови № 9 Пленуму Верховного суду України від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції Ук­раїни при здійсненні правосуддя» є такими, що одержані з пору­шенням вимог КПК України, тобто на них не може ґрунтуватися обвинувальний висновок.

18 березня 2006 р. Корбач Раїсі Максимівні було пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 367 КК України. Відповідно до обвинуваль­ного висновку, Корбач Раїса Максимівна, згідно з наказом директора ВАТ «ОМАС» від 20.07.2005 р. № 66 з 21.07.2005 р., була призначена на посаду тимчасово виконуючої обов'язки завідувача магазина № 41 на період щорічної відпустки завідувача цього магазина Савчен-ка Г. Д. З Корбач Р. М. було укладено договір про повну індивідуаль­ну матеріальну відповідальність. Крім того, вона була ознайомлена з посадовою інструкцією завідувача магазина. Згідно з цією інструк­цією завідувач магазина виконує організаційно-розпорядчі й адмі­ністративно-господарські функції, тобто є посадовою особою.

У період з 21.07.2005 р. по 22.09.2005 р. Корбач Р. М. неналеж­ним чином виконувала свої службові обов'язки, порушуючи поса­дову інструкцію, а саме: передавала ключі від приміщень магазина продавцям, не здійснювала належний контроль за їх роботою, не звіряла залишки товару у відділах і цим самим належним чином не забезпечила збереження матеріальних цінностей в магазині.

Своїм недбалим ставленням до виконання функціональних обов'язків Корбач Р. М. в період з 21.07.2005 р. по 22. 09.2005 р. до­пустила недостачу товарно-матеріальних цінностей на загальну су­му 5395 грн., яка була виявлена при проведенні інвентаризації в ма­газині № 41 ВАТ «ОМАС».

Таким чином, ВАТ «ОМАС» завдана шкода на вказану суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум дохо­дів громадян і відноситься до тяжких наслідків.

Як відомо, з теорії кримінального права, такий злочин, як службо­ва недбалість, має матеріальний склад, тобто суспільно небезпечні наслідки діянь перебувають у прямому причинному зв'язку з упу­щеннями посадової особи по роботі. Лише за таких умов в діях поса­дової особи буде наявний склад злочину. Матеріалами кримінальної справи не встановлено, що Корбач Р. М. вчинила вказаний злочин. Так, продавці гастрономічного відділу Смірнова Л. В. (а. с 25-27) та Кравченко С. В. (а. с 29-30) показали, що вони, без відома Кор­бач Р. М., використовували у власних цілях переданий у їх відання товар, за збереження якого під час роботи вони несуть персональну відповідальність, оскільки з ними укладено договір про повну інди­відуальну матеріальну відповідальність, (а. с. 28; 31). Аз цього випливає, що ВАТ «ОМАС» матеріальної шкоди було завдано не службовою недбалістю Корбач Р. М., а умисними діями інших осіб, зокрема Смірновою Л. В. та Кравченко С. В., оскільки, згідно з ак­том інвентаризації (а. с. 45-49), недостача на суму 5395 грн. була виявлена під час інвентарізації саме в гастрономічному відділі. Фактів розпродажу матеріальних цінностей з гастрономічного від­ділу поза робочим часом Смірнової Л. В. і Кравченко С. В. слід­ством не встановлено (а. с. 55-56). Тобто, це свідчить про відсут­ність у діяннях Корбач Р. М. об'єктивної сторони злочину, передба­ченого ст. 367 КК України.

Передбачені посадовою інструкцією (а. с. 75-77) функції заві­дувача магазина мають не конкретний, а загальний характер, на­приклад: «… завідувач магазина повинен постійно знаходитись в магазині, здійснювати щоденний контроль роботи продавців, за­безпечувати збереження матеріальних цінностей в магазині...» та інші.

Оскільки Корбач Р. М. відповідної кваліфікації та досвіду робо­ти на керівних посадах, зокрема завідувача магазина чи його заступ­ника, не має і раніше на цих посадах не працювала (а. с. 17-19), а з нею будь-яких занять чи роз'яснень стосовно виконання посадових обов'язків проведено не було (а. с. 21-22), то, звичайно, вона і не

могла виконувати покладені на неї обов'язки завідувача магазина належним чином.

Виявити фактичну недостачу в магазині можна лише шляхом ін­вентаризації, щоденне проведення якої реально неможливе, та й не передбачене посадовими інструкціями (а. с, 75-77).

Крім того, звичайними методами контролю за діяльністю підлег­лих продавців Корбач Р. М. не могла запобігти вчиненню з їх боку розтрати, тому й було додатково укладено з ними договори про пов­ну індивідуальну матеріальну відповідальність (а. с. 28; 31).

А це свідчить про те, що в діяннях Корбач Р. М. відсутня і суб'єк­тивна сторона злочину, передбаченого ст. 367 КК України.

Таким чином, якщо і були з боку Корбач Р. М. допущені певні порушення вимог посадової інструкції під час виконання нею обов'язків завідувача магазина, то вони повинні кваліфікуватися не як злочин, передбачений ст. 367 КК України, а лише як дисциплі­нарний проступок.

В Україні склалася певна практика вирішення аналогічних справ. Так, зокрема, постановою президії Харківського обласного суду від 17 червня 1988 р., опублікованою в бюлетені «Законодав­ство і юридична практика України» за 1993 р. № 4, по кримінальній справі до аналогічних обставин підсудного оправдано.

У зв'язку з відсутністю в діяннях Корбач Р. М. складу злочину, передбаченого ст. 367 КК України, та з урахуванням того, що вона, працюючи на різних посадах, щодо роботи характеризувалась лише з позитивного боку (а. с. 18, 19, 20) і до неї уже застосоване найсу-воріше, дисциплінарне стягнення, яке передбачене ст. 147 КЗпП, тобто її звільнено з роботи за п. 2 ст. 41 цього самого Кодексу (а. с. 25), керуючись ст. 219 КПК України, прошу кримінальну справу стосовно Корбач Р. М. закрити на підставі п. 2 ст. 6 КПК Ук­раїни.

Адвокат

20 березня 2006 р.

Зразок заперечення на порушення норм

Конституції України, кримінально-процесуального законодавства

України та керівних постанов Пленуму

Верховного Суду України під час судового

розгляду справи

До Білоцерківського міського суду Київської області, адвоката Крав­ченко Н. П. у кримінальній справі за обвинуваченням Дробота П. Ф. і Пісаренка А. Ф. у вчиненні злочи­ну, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України

    продолжение

--PAGE_BREAK--ЗАПЕРЕЧЕННЯ

і

на порушення норм Конституції України, кримінально-процесу­ального законодавства України та керівних постанов Пленуму Вер­ховного Суду України під час судового засідання 20 березня 2006 р.

1. При допиті підсудного головуючий початково не запропону­
вав їм дати показання по суті справи, а безпосередньо сам їх допи­
тує, і тільки після цього з'ясовуються обставини справи прокуро­
ром, а потім адвокатом.

Цим самим порушено вимоги ст. 300 КПК України та п. 13 по­станови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. № 11 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993 р. № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12.

2. Під час допиту підсудного Дробота П. Ф. на запитання голову­
ючого, чому він змінив у суді свої показання, підсудний відповів,
що під час досудового слідства він давав показання під моральним і
фізичним примусом. На що головуючий заявив: «А ви що думали?
З усіма злочинцями так учиняють».

Цим головуючий порушив вимоги ст. 62 Конституції України, статей 15 та 22 КПК України щодо принципу презумпції невинува­тості особи та об'єктивності дослідження матеріалів справи.

3. Під час судового засідання головуючий зробив зауваження
адвокатові з приводу запису ним відповідей учасників процесу, а та­
кож стосовно запитань адвоката, заявляючи: «Навіщо ви все пишите,
ведеться протокол судового засідання?», «Ви своїми запитаннями

тільки час тягнете і так все зрозуміло, а мені ще вирок писати по­трібно». (Порушено вимоги статей 48 та 260 КПК України, чим об­межено діяльність захисника щодо виконання його процесуальних обов'язків).

Керуючись статтями 48 та 260 КПК України, прошу головуючо­го в судовому засіданні п. Тарасова П. П. це заперечення додати до протоколу судового засідання.

Адвокат Підпис (Кравченко Н. П.)

21 березня 2006 р.

Зразок апеляційної скарги на вирок суду

До апеляційного суду Київської області

адвоката Підручного І. С. 05035 м. Київ, вул. Прирічна, 5 на вирок Іванківського районно­го суду Київської області від 24.03.2006 р. у кримінальній справі № 1711 за обвинуваченням Олій­ника Руслана Степановича

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

24.03.2006 р. за вироком Іванківського районного суду Київської області Олійник Р. С засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України до 7 ро­ків позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

13.11.2005 р. він був затриманий працівниками міліції на авто­бусній станції «Іванків» за те, що виготовив та перевозив 3500 гр. макової соломки, яка є наркотичною сировиною.

Виносячи вирок, поряд з обставиною, що обтяжує відповідаль­ність (попередні судимості), суд врахував і повне визнання Олійни­ком Р. С своєї вини та щире розкаяння, як обставини, що пом'як­шують відповідальність.

Разом з тим суд, призначаючи покарання, не врахував виняткової обставини справи, як того вимагає Пленум Верховного Суду Украї­ни у своїй постанові від 24 жовтня 2003 р. № 7 (із змінами, внесени­ми згідно з Постановою Верховного Суду № 18 від 10 грудня 2004 р.) «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Олійник Р. С, його

дружина та двоє дітей (дочка десяти років та син трьох років), а також батько мешкають у с Сукачі Іванківського району Київської області.

Згідно з довідками, що містяться у справі, його дочка перебуває на диспансерном)' обліку з приводу гіперплазії щитоподібної залози 2-го ступеня (а. с. 75), син також перебуває на диспансерному обліку з приводу рахіту та аденоїдних вегетацій 2-го ступеня (а. с. 76), бать­ко — інвалід II групи, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, хворий на рак простати і потребує постійного стороннього догляду (а. с. 69), а дру­жина перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (а. с. 78).

Згідно з довідкою (а. с. 79), сукупний дохід сім'ї Олійника Р. С за 2005 рік складав 1206 грн. 20 коп.

За 2005 р. сім'я Олійника Р. С має заборгованість перед держа­вою за використання газу — 404 грн. та електроенергію — 500 грн.

Допитана в судовому засіданні дружина Олійника Р. С Олій­ник Л. І. показала, що її чоловік сезонно працював у колективному с/г підприємстві, оскільки не є його членом, допомагав односельцям в домашньому господарстві, за що отримував плату продуктами хар­чування, а також працював в особистому підсобному господарстві і таким чином утримував сім'ю (протокол судового засідання).

Наведені факти вказують на вкрай жахливе становище сім'ї Олійника Р. С, а враховуючи, що він перебуватиме в місцях позбав­лення волі, це становище буде ще гіршим, адже навіть в особистому підсобному господарстві, враховуючи фізичний стан інших членів сім'ї, працювати буде нікому. Тобто матеріали справи мають винят­ковий характер.

За час досудового слідства та суду Олійник Р. С завжди з'являв­ся на виклики, жодного разу не ухилявся від явки до слідчого та су­ду, а це є свідченням того, що він не становить суспільної небезпе­ки. Він не є наркоманом та не потребує примусового лікування.

Таким чином в даній конкретній обстановці ізоляція Олійни­ка Р. С від суспільства та від сім'ї нікому користі не принесе, адже на його утримання держава буде витрачати певні кошти, а сім'я за обставин, що склалися, не зможе вижити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 372, КПК України,

прошу:

Виходячи із принципу гуманізму правосуддя, призначене Олій­нику Р. С судом першої інстанції покарання пом'якшити, застосу­вавши щодо нього ст. 75 КК України.

Підпис (Підручний І. С.)

Зразок апеляційної скарги та доповнення до неї в порядку ст. 353 КПК України

До апеляційного суду Київської області

адвоката Даниленка В. І. м. Київ-033, вул. Шкільна, 51 на вирок Броварського районного суду Київської обл. від 22 січня 2006 р. по кримінальній справі №21-135 за обвинуваченням Вол­кова Романа Олександровича

    продолжение

--PAGE_BREAK--АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

22 січня 2006 р. Броварським районним судом Київської області Волков Роман Олександрович засуджений за ст. 119 КК України до трьох років позбавлення волі.

Вважаю, що Волков Р. О. засуджений за ст. 119 КК України не­обгрунтовано. У судовому засіданні не знайшов свого підтверджен­ня факт убивства громадянина Сомова І. С. саме Волковим Р. О. Висновки суду, викладені у вироку в цій частині, не відповідають фактичним обставинам справи.

При постановленні судом обвинувального вироку було взято за основу докази, одержані з істотним порушенням кримінально-проце­суального закону і які перешкодили суду об'єктивно, повно та всебіч­но розглянути справу і винести законний та обґрунтований вирок.

Враховуючи викладене, відповідно до ст. 374 КПК України,

прошу:

вирок Броварського районного суду Київської обл. від 22 січня 2006 р. про засудження Волкова Р. О. за ст. 119 КК України скасува­ти, а справу повернути прокуророві на додаткове розслідування.

Додаткові доводи та міркування в частині незаконного засу­дження Волкова Р. О. за ст. 119 КК України будуть подані безпосе­редньо в апеляційну інстанцію відповідно до ст. 355 КПК України після ознайомлення з протоколом судового засідання.

Адвокат Підпис (Даниленко В. І.)

25 січня 2006 р.

Коментар. Відповідно до ст. 349 КПК України апеляція на ви­рок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, якщо інше не пе-

редбачено цим Кодексом, може бути подана протягом п'ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою,- в той самий строк з моменту вручення йому копії вироку.

Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа ніким не може бути витребувана із суду. Протягом цього строку суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість озна­йомитися з матеріалами справи.

Статтею 350 ЦПК України визначений зміст апеляції. Зокрема в апеляції зазначаються:

назва суду, якому адресується апеляція;

особа, яка подає апеляцію;

вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і назва
суду, який їх постановив;

вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали,
постанови та доводи на її обгрунтування;

прохання особи, яка подає апеляцію;

перелік документів, які додаються до апеляції.

При обґрунтуванні прокурором та захисником необхідності змі­ни чи скасування вироку, ухвали, постанови апеляція повинна міс­тити посилання на відповідні аркуші справи.

До апеляційного суду Київської

області

адвоката Даниленка В. І.

м. Київ-033, вул. Шкільна, 51

на вирок Броварського районного

суду Київської обл. від 22 січня

2006 р. по кримінальній справі

№ 21-135 за обвинуваченням

Волкова Романа Олександровича

ДОПОВНЕННЯ

до касаційної скарги від 25 січня 2006 року (в порядку ст. 355 КПК України)

І. Висновки суду, викладені у вироку, не відповідають фактич­ним обставинам справи (ст. 369 КПК України).

В описовій частині вироку судом вказано, що Волков Р. О. 11 липня 2005 р., приблизно о 2-й годині ЗО хв на території д/садка № 4, вул. Річкова, ЗО у м. Броварах, заподіяв численні удари рука­ми *та ногами по різних частинах тіла гр. Сомову І. С, унаслідок чо­го, той помер.

Вказаний висновок суду повністю спростовується матеріалами справи, а саме:

а)висновком комісійної судмедекспертизи, згідно з яким, смерть
Сомова І. С. настала через 20-30 хв. після заподіяння йому травми.

(а. с. 230-235)

б)показаннями свідка Хоменка О. М. про те, що Сомов І, С. о
3-й годині ЗО хв купував у нічному кіоску, що знаходиться за адре­
сою: вул. Київська, 5 горілку.

(а. с. 40)

Виходячи із твердження суду, що Сомову І. С. були завдані ті­лесні ушкодження приблизно о 2-й годині ЗО хв, його смерть мала б настати не пізніше 3-ї години. А це суперечить показанням свід­ка, який бачив Сомова І. С. значно пізніше і без тілесних ушко­джень.

в) актом судово-медичного дослідження трупа та висновками
судмедекспертиз.

(а. с. 121-123, 124-126, 137-139)

Згідно з цими доказами тілесні ушкодження виявлені лише на шиї та правій половині обличчя, а не на різних частинах тіла, як стверджується у вироку.

II. Суд не взяв до уваги докази, які істотно могли вплинути на його висновки.

1. Суд не взяв до уваги наявність странгуляційних борозен на
шиї трупа Сомова І. С, які були виявлені під час огляду та його су­
дово-медичного дослідження.

Факт здавлювання шиї гр. Сомова І. С. підтверджується також гістологічним дослідженням та висновком додаткової судмедекс­пертизи, які суд також не врахував і не дав їм належної оцінки

(а. с. 16-17, 127-129, 135-136)

Про те, що на шиї трупа були странгуляційні борозни, свідчить і початковий висновок судових медиків про причину настання смер­ті: «… механічна асфіксія в результаті задушення петлею», яка вка­зана у свідоцтві про смерть

(а. с. 170)

2. Під час огляду трупа та його судово-медичному дослідженні
на одязі потерпілого в ділянці грудей та верхніх відділах живота ви­
явлено декілька відбитків від взуття, що належить Волкову Р. О., зі
слідами крові,

(а. с. 16-17)

Цей факт підтверджується і висновком трасологічної експертизи

(а. с. 141-144)

Проте суд не надав значення тому, що на тілі в місцях розташу­вання цих відбитків судово-медичним дослідженням трупа не вияв­лено жодного ушкодження

(а. с. 121-123)

Вказана обставина і підтверджує показання Волкова Р. О. про те, що він не наносив потерпілому ударів ногами, а лише щоб пересвідчи­тись, що той п'яний і спить, декілька разів дотикався до нього ногою.

3. Суд не надав значення даним протоколу огляду трупа гр. Со­
мова І. С. про те, що на підошвах його взуття накладення крові від­
сутні.

Цей факт свідчить про те, що значна кількість крові, яка була за­фіксована при повторному огляді місця пригоди, потрапила на під­логу дитячого майданчика вже тоді, коли потерпілий лежав і не міг пересуватися, а також про те, що Волков Р. О. підійшов до Сомо­ва І. С. в той момент, коли підлога майданчика вже була залита кров'ю і він наступив на неї.

III. В основу обвинувального вироку суд поклав докази, одержа­ні з істотними порушеннями кримінально-процесуального закону.

1. Протокол огляду місця пригоди від 11.07.2005 р. складений
у період з 16-ї години до 16-ї години ЗО хв

(а. с. ЗО)

У судовому засіданні було встановлено, що свідки Красюк А. М. та Комаров С. І., які зазначені в протоколі огляду місця пригоди як поняті, участі в огляді місця пригоди не брали і в протоколі стоять не їх підписи.

2. Протокол огляду, виявлення та виїмки у Волкова Р. О. спор­
тивних штанів та кросівок

(а. с. 45)

У судовому засіданні було встановлено, що свідок Красюк А. М., який зазначений в протоколі понятим, участі у виїмці не брав, при цьому не був присутнім, і в протоколі виїмки стоїть не його підпис.

Підсудний Волков Р. О. показав, що спортивні штани і кросівки у нього відібрав працівник міліції на місці пригоди. При цьому нія­ких понятих не було і протокол не складався.

Тобто, під час проведення слідчих дій були грубо порушені нор­ми статей 85, 127, 197 КПК України.

4. Висновок фізико-технічної експертизи

(а. с. 237-238)

Експертиза проведена заочно, без огляду речових доказів, які на момент проведення експертизи були знищені.

Висновок експерта, всупереч вимогам ст. 200 КПК України,

не містить дослідницької частини та     продолжение

--PAGE_BREAK--зроблений без урахування ма­теріалів справи.

Керуючись статтями 369, 370 та 374 К11К України,

прошу:

вирок Броварського районного суду Київської обл. від 22 січня 2006 р. про засудження Волкова Р. О. за ст. 119 КК України скасу­вати, а справу повернути прокуророві на додаткове розслідування.

Адвокат Підпис (Даниленко В. О.)

27.01.2006 р.

Коментар.

Відповідно до ст. 355 КПК України до початку розгляду справи в апеляційному суді особа, яка подала апеляцію, має право допов­нити, змінити або відкликати її, а також подати свої заперечення на апеляцію іншого учасника судового розгляду.

Внесення до апеляції змін, які тягнуть за собою погіршення ста­новища засудженого або виправданого за межами строків на апеля­ційне оскарження, не допускається.

Захисник засудженого чи виправданого може відкликати свою апеляцію тільки за згодою підзахисного і його законного представ­ника. Захисник, який вступив до справи в апеляційному прова­дженні, може змінити чи доповнити апеляцію захисника, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, лише за згодою за­судженого чи виправданого та їх законних представників.

Засуджений або виправданий має право відкликати свою апеля­цію, а також апеляцію свого захисника, крім випадків, передбаче­них частиною першою статті 45 цього Кодексу.

Апеляція представника потерпілого може бути відкликана ним лише за згодою потерпілого, а також самим потерпілим.


еще рефераты
Еще работы по государству, праву