Реферат: Конституційне повноваження Президента України

ПЛАН

Конституційне повноваження Президента України.

Повноваження пов’язане з сутністю посади Президента як глави держави.

Констрасигнатура президентських актів.

Президент України, як головнокомандувач Українськими збройними силами.

1. ПовноваженняПрезидента України. Повноваження Президента України,закріплені у Конституції, можна поділити на декілька груп, серед яких насамперед треба виділити такі:

1) представницькі повноваження, які дістають виявтоді, коли Президент України представляє нашу державу в міжнародних зносинах, приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників інших держав тощо;

2) повноваження, що стосуються діяльності Верховної Ради, наприклад, припинення її повноважень, якщо про­тягом ЗО днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

3} повноваження у сфері законодавства, наприклад ті, що стосуються призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України, право вето щодо прийня­тих Верховною Радою законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради;

4) повноваження, пов'язані з призначенням на посади і звільненням з посад членів Кабінету Міністрів та інших посадових осіб;

5) повноваження у сфері забезпечення державної неза­лежності, національної безпеки та оборони нашої країни, наприклад, ті, що пов'язані з прийняттям рішення про за­гальну або часткову мобілізацію та запровадження воєн­ного стану в Україні або в окремих її місцевостях, з керів­ництвом Радою національної безпеки і оборони України тощо;

6) установчі повноваження (утворення та ліквідація за поданням Прем'єр-міністра міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади);

7) повноваження в галузі правосуддя (утворення судів, здійснення помилування);

8) повноваження, пов'язані з наданням громадянства України та його позбавленням, наданням притулку в Україні.

2. Зазначені групи повноважень нерозривно пов'язані з сутністю посади Президента як глави держави. Тому Президент не може делегувати (передавати) свої повнова­ження іншим особам або органам.

Президент має право видавати укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території Украї­ни. Ці акти повинні створюватись на основі Конституції і спрямовуватись на виконання її положень. Водночас укази і розпорядження Президента є правовою базою для актів органів виконавчої влади. За юридичними ознаками акти Президента можуть бути нормативними, тобто такими, в яких містяться правила загального характеру і які розрахо­вані на багаторазове використання, та індивідуальними, що стосуються конкретних відносин чи осіб і мають одно­разовий характер (призначення конкретної особи на поса­ду, нагородження тощо).

3. Треба зазначити, що акти Президента, які видаються ним у межах повноважень, передбачених пунктами 3—5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21—24 ст. 106 Конституції, є обов'яз­ковими до виконання лише за умови, якщо вони скріплені підписами (контрасигновані) Прем'єр-міністра та мініст­ра, безпосередньо відповідального за підготовку та вико­нання того або іншого акта.

Контрасигнатура президентських актів набула поши­рення в сучасному світі. У деяких країнах, наприклад у ФРН, вона, як і в Україні, передбачена лише для певної частини актів президента, в інших, наприклад в Італії, жоден акт президента не є чинним, якщо він не підпи­саний відповідним міністром.

Згідно зі ст. 107 Конституції при Президенті України і під його головуванням створюється Рада національної без­пеки і оборони України. На неї покладено завдання коор­динувати і контролювати діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони нашої країни.

4. Персональний склад Ради національної безпеки і обо­рони визначає Президент України. При цьому треба зазна­чити, що до її складу обов'язково повинні входити Прем'єр-міністр, міністри оборони, внутрішніх справ, за­кордонних справ і Голова Служби безпеки України. У її засіданнях має право брати участь Голова Верховної Ради України. Усі рішення Ради національної безпеки і обо­рони набувають чинності і стають обов'язковими до вико­нання після видання Президентом відповідних указів.

Конкретні повноваження Ради національної безпеки і оборони та порядок їх здійснення буде врегульовано спе­ціальним законом.

еще рефераты
Еще работы по государству, праву