Реферат: Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

<span Arial",«sans-serif»">  Київський національний університет ім. ТарасаШевченка

<span Arial",«sans-serif»">                               Біологічнийфакультет

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Реферат

<span Arial",«sans-serif»"> з <span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">правознавства

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">на тему

<span Arial",«sans-serif»">:

<span Arial",«sans-serif»">“

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">Договір міни за цивільним законодавством України<span Arial",«sans-serif»">”

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Студента ІІІ курсу

<span Arial",«sans-serif»">Групи біохімії

<span Arial",«sans-serif»">Фролова Артема

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Київ

<span Arial",«sans-serif»"> 200<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">3

План:

І. Вступ

ІІ.Наслідкистатті 242 ЦК УРСР

1. Права та обов’язки продавця

2. Права та обов’язки покупця

ІІІ. Характеристикадоговору міни

1. Закількістю сторін

2. Завизначеністю прав і обов’язків

3. За оплатністю

4. За різновидомсторін

5. За формою угоди

6. Згідно моментувиникнення прав і обов’язків

IV. Зразок складання договору міни

V. Список використаних джерел

Угоди (або правочини, договора)згідно статті 41 Цивільного Кодексу України -це дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну абоприпинення цивільних прав або обов’язків.

   Договірміни відомий людству з давніх часів і був передбачений ще римським правом. Як ібудь-який договір, він являє собою певний юридичний факт, з наявністю якогозакон пов’язує відповідні юридичні наслідки. Договір міни — це вольова дія,здійснення якої передбачає наявність у суб’єкта певного рівня свідомості іволі. Передбачається, що суб’єкти повинні бути правосуб’єктними.

   Отже, данийдоговір являє собою юридичну дію, тобто він передбачений і регламентованийзаконодавством, а саме статтею 241 Цивільного Кодексу Української РСР, згідноякої “За договором міниміж сторонами провадиться обмін одного майна на інше. Кожний з тих, хто береучасть у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцеммайна, яке він одержує. Договір міни, в якому однією або обома сторонами єдержавні організації, може бути укладений лише у випадках, передбаченихзаконодавством Союзу РСР і Української РСР.”

   Вищезгаданийдоговір часто зустрічається у нашому повсякденному житті. Кожного дня, кожен знас можливо і не помічаючи цього укладає його. Саме через це договір міни єактуальним для всіх людей і не є лише міжорганізаційною угодою.

Сторони договору міни– як і в договорі купівлі-продажу, тобто продавець тапокупець. Не слід ототожнювати поняття сторона договору і суб’єкт договору. За загальним правилом законодавець невизначає хто може бути продавцем та покупцем, але і покупець, і продавецьповинні бути правосуб’єктними.

В окремих випадкахзаконодавець може прямо зазначити хто може бути продавцем чи покупцем того чиіншого майна. Зазвичай продаж майна здійснює продавець за власним бажанням, алеіноді продаж майна може бути здійснений у примусовому порядку.

Предметом договору міни єрухоме і нерухоме майно, яке не вилучається з цивільного обігу, що є власністюкожної із сторін. Вимоги до предмету договору можуть бути наступними:його якість повинна відповідати умовам договору, аза відсутності вказівок у договорі вимогам, які звичайно ставляться. Якістьпродукції також визначається сторонами, але може бути визначена і відповідно достандартів, зразків тощо.

   Згідностатті 242 ЦК УРСР(“Застосування до договору міни правил купівлі-продажу”) додоговору міни застосовуються відповідно правила про договір купівлі-продажу ЦКУРСР (якщо інше не випливає з змісту відносин сторін), а саме:

1.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-ansi-language:UK">Обов'язок продавцяпопередити покупця про права третіх осіб на продавану річ

. При укладенні договору продавець зобов'язанийпопередити покупця про всі права третіх осіб на продавану річ (право наймача,право застави, довічного користування тощо). Невиконання цього правила даєпокупцеві право вимагати зменшення ціни або розірвання договору і відшкодуваннязбитків.

2. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-ansi-language:UK">Обов'язок продавця зберігатипродану річ

. Якщо право власності(право оперативного управління) переходить до покупця раніше передачі речі,продавець зобов'язаний до передачі зберігати річ, не допускаючи її погіршення. Необхіднідля цього витрати покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві, якщо цепередбачено договором.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK">3. Наслідки невиконання продавцем обов'язку передати річ.

Якщо продавець на порушення договоруне передає покупцеві продану річ, покупець вправі вимагати передачі йомупроданої речі і відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або, зсвоєї сторони, відмовитись від виконання договору і вимагати відшкодуваннязбитків.

4. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Наслідки відмовипокупця прийняти куплену річ.

Якщо покупець напорушення договору відмовиться прийняти куплену річ, продавець вправі вимагатиприйняття речі покупцем, а також відшкодування збитків, завданих затримкоювиконання, або, з своєї сторони, відмовитись від договору і вимагативідшкодування збитків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK">5. Якість проданої речі.

Якість проданої речі повинна відповідати умовам договору,а при відсутності вказівок у договорі – вимогам, що звичайно ставляться. Річ,що продається торговельною організацією, повинна відповідати стандартові,технічним умовам або зразкам, встановленим для речей цього роду.

6. <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-ansi-language:UK">Права покупця в разіпродажу йому речі неналежної якості.

Покупець,якому продано річ неналежної якості, якщо її недоліки не були застереженіпродавцем, вправі за своїм вибором вимагати:<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK">

а) абозаміни речі, визначеної в договорі родовими ознаками, річчю належної якості;

б) або відповідного зменшення купівельної ціни;

в) абобезоплатного усунення недоліків речі продавцем чи відшкодування витрат покупцяна їх виправлення;

г) або розірвання договору з відшкодуваннямпокупцеві збитків;

д) абозаміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельноїціни.

Порядокреалізації цих прав визначається Законом України «Про захист правспоживачів» та іншими актами законодавства.

7.<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK"> Право покупця на обмін товару належної якості.

Покупець протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі,має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний упродавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою,габаритами, фасоном, кольором, розміром або якщо з інших причин він не можебути використаний за призначенням. Порядок здійснення такого обміну визначаєтьсяЗаконом України «Про захист прав споживачів».

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK">8. Строки пред'явлення претензій у зв'язку з недолікамипроданої речі.

Покупець вправі заявитипродавцеві претензію з приводу не застережених продавцем недоліків проданоїречі, на яку не встановлено гарантійний строк, якщо недоліки були виявленіпротягом шести місяців з дня передачі, стосовно нерухомого майна – не пізнішетрьох років з дня передачі їх покупцю, а якщо день передачі нерухомого майнавстановити неможливо або якщо майно перебувало у покупця до укладення договоруміни – з дня укладення договору міни.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK">9. Претензії з приводу недоліків речі, проданої з гарантійнимстроком.

У випадках, коли дляречей встановлено гарантійні строки, покупець протягом гарантійного строку можепред'явити продавцеві претензію з приводу недоліків проданої речі, щоперешкоджають її нормальному використанню.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-font-width:89%;mso-ansi-language:UK">10. Строк давності за позовом пронедоліки проданої речі.

Позов зприводу недоліків проданої речі може бути пред'явлений не пізніше шести місяцівз дня відхилення претензії, а якщо претензія не заявлена або день її заявленнявстановити неможливо – не пізніше шести місяців з дня закінчення строку,встановленого для заявлення претензії.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-ansi-language:UK">11. Відповідальність продавця за відсудження проданоїречі у покупця.

Якщо третя особа напідставі, що виникла до продажу речі, пред'явить до покупця позов про їївідібрання, покупець зобов'язаний притягти продавця до участі в справі, апродавець зобов'язаний вступити в цю справу на стороні покупця. Непритягненняпокупцем продавця до участі в справі звільняє продавця від відповідальностіперед покупцем, коли продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг бизапобігти вилученню речі у покупця. Продавець, який був притягнений покупцем доучасті в справі, але не взяв в ній участі, позбавляється права доводитинеправильність ведення справи покупцем.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-ansi-language:UK">12. Обов'язокпродавця в разі відсудження проданої речі.

Якщо в силу рішення суду, арбітражу або третейського судупродана річ ви-лучена у покупця, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцевіпонесені ним збитки. Угода сторін про звільнення або обмеження відповідальностіпродавця недійсна, якщо продавець, знаючи про існування прав третьої особи напродавану річ, навмисно приховав це від покупця.

Характеристика договору міни:

1.<span Times New Roman"">    

Двосторонній.Двосторонньою визнається така угода, для досягнення правового результату якоїнеобхідне взаємне волевиявлення двох сторін(в даному випадку продавця іпокупця, права та обов’язкияких були згадані вище).

2.<span Times New Roman"">    

Казуальний.   Казуальною є така угода, з якої видно, що єпідставою для її укладення і на що вона спрямована.

3.<span Times New Roman"">    

Оплатний.   Оплатною є така угода, при якій майновеподання однієї сторони передбачає майнове подання іншої сторони.

4.<span Times New Roman"">    

Побутовийабо господарський(бартер).

5.<span Times New Roman"">    

Усний,письмовий, або нотаріально посвідчений.

Відповідно до статті 42Цивільного Кодексу України угоди можуть укладатися в усній або письмовій формі.Письмова форма поділяється на просту письмову форму та нотаріально посвідчену.

Угоди в усній форміукладаються між громадянами на сумму до 100 гр.

В окремих випадках вусній формі угоди укладаються між громадянами та юридичними особами. В уснійформі також укладаються угоди, які здійснюються безпосередньо при їх укладенні.

Письмові угоди – угоди,щодо яких закон вимагає дотримання письмової форми. Такі угоди укладаються міжюридичними особами, між юридичними та фізичними особами, між громадянами насуму понад 100гр.

Досить часто виникаєпотреба й нотаріального посвідчення угоди, особливо у випадках її великоїцінності, наприклад при укладанні договору міни між юридичними особами.

6.<span Times New Roman"">    

Консенсуальний.   Консенсуальною визнається така угода, якавважається укладеною, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.   Зразок складання договору міни                           Договір                             міни     м.___________                       "___"___________ 199_ р.     СТОРОНА-1: _________________________________________________,в особі _________________________________________________________,що діє на підставі ______________________________________________,з одного боку, іСТОРОНА-2: ______________________________________________________,в особі _________________________________________________________,що діє на підставі ______________________________________________,з іншого боку,                уклали Даний Договір про наступне:     1. Між СТОРОНАМИ  здійснюється  обмін  наступною  продукцією:__________________________________________________________________                     (найменування продукції)у кількості _________________________, власником якої є СТОРОНА-1,НА _______________________________________________________________                     (найменування продукції)у кількості ________________, власником якої є СТОРОНА-2.     2. До    укладення    Даного    Договору    СТОРОНИ    ніякихцивільно-правових угод стосовно згаданого майна не укладали.     3. Предмети обміну знаходяться у справномустані,  придатномудо експлуатації.     Якість предметів обміну визначено за попереднім оглядом.     СТОРОНИ взаємно гарантують таку якість предметів обміну,  якабула  засвідчена  та  схвалена  кожною  СТОРОНОЮ,  що  виступає якпокупець.     4. Предмети   обміну   передаються   один  одному  за  місцемзнаходження майна СТОРОНИ,  що виступає як продавець,  протягом 10днів з моменту укладення Даного Договору.     Право власності на предмети  обміну  виникає  у  СТОРІН,  яківиступають як покупці, з моменту приймання вищевказаного майна, щооформлюється  актами  здачі-приймання,  підписаними   повноважнимипредставниками СТОРІН.     При передачі продукції СТОРОНА,  що  виступає  як  продавець,зобов'язана передати іншій СТОРОНІ,  що виступає як покупець,  усідокументи на предмети обміну,  про що робиться відповідна позначката перелік у акті здачі-приймання.     5. Місце знаходження предметів обміну:     СТОРОНА-1 __________________________________________________.     СТОРОНА-2 __________________________________________________.     6. Кожна   із   СТОРІН,   що   виступає  в  якості  продавця,зобов'язана:     — надати  майно,  що  є  предметом  обміну,  у  розпорядженняСТОРОНИ,  що виступає як покупець,  та забезпечити необхідні умовищодо   доставки   товару  до  транспортно-перевізних  засобів,  щовикористовуються останнім;     — забезпечити  за власний рахунок пакування товару (якщо вонопередбачене),  необхідне для того,  щоб СТОРОНА,  яка виступає  якпокупець, мала можливість прийняти предмет обміну.     7. Відповідальність СТОРІН.     СТОРОНИ несуть за Даним Договором наступну відповідальність:     а) за прострочення в прийнятті предметів обміну ______________________________________________________________________________,     б) за прострочення в наданні предметів обміну ________________________________________________________________________________,     в) за односторонню  відмову  від  виконання  Даного  Договору_________________________________________________________________.     8. Інші умови Даного Договору.     8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання йогоСТОРОНАМИ.     8.2. Даний Договір укладений у двох оригінальних  примірникахта зберігається у СТОРІН.     8.3. У випадках,  не передбачених  Даним  Договором,  СТОРОНИкеруються чинним цивільним законодавством.     8.4. Умови Даного  Договору  мають  однакову  зобов'язувальнусилу для СТОРІН та можуть бути змінені за взаємною згодою сторін зобов'язковим укладанням письмового документа.  Письмовий  документіз  змінами  та  доповненнями  укладається у двох примірниках та єневід'ємною частиною Даного Договору.     8.5. СТОРОНИ   встановлюють,  що  всі  доповнення  та  зміни,внесені до Даного Договору в  односторонньому  порядку,  не  маютьюридичної сили.     8.6. Після   підписання   Даного   Договору   всі   попередніпереговори  та  листування  за  ним  втрачають  будь-яке  юридичнезначення.     8.7. Жодна  із  СТОРІН  не має права передавати свої права таобов'язки за Даним Договором третій стороні  без  письмової  згодидругої СТОРОНИ.      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Список використаних джерел:

1. Кодекси України. У 3 кн.2-евид./Відп.ред.В.Ф.Бойко.–К.: Юрінком Інтер, 1998. Книга 2. Цивільний кодексУкраїни.

2. Цивільне право України: Підручник: У 2-хкн./ За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

3. З-н України про захист прав споживачів.

4. Основи правознавства, І.Коляда, Я.Лозовий, Київ,”Каннон”, 1997.

5. Конспект лекцій

6. Джерела Internet