Реферат: Інформація та інформаційні процеси

Text
/>

Тема: Вступ. Інформація та інформаційні процеси

Тема уроку: Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації. Форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, зберігання, збирання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна: сформулювати у учнів поняття про види та властивості інформації, про засоби обміну інформацією та її збереження.

Розвиваюча: розвивати просторове й логічне мислення, вміння робити висновки.

Виховна: виховати в учнів інтерес до предмету.

Матеріально-методичне забезпечення уроку: макети (зразки) носіїв інформації, електронний підручник, мультимедійне устаткування, плакати,

друковані конспекти уроків, картки з задачами (для домашнього завдання), критерії оцінювання знань

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина

1. Перевірка наявності учнів на уроці.

2. Перевірка готовності учнів до уроку (наявність конспектів, навчальних посібників)

ІІ. Основна частина

1. Повідомлення теми та мети уроку.

2. Ознайомлення із критеріями оцінювання роботи на уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями:

Що таке на ваш погляд інформація?

Чи є необхідність зберігати інформацію і чому?

Які на ваш погляд, існують способи збереження інформації?

Як уявляєте собі інформацію як матеріальну субстанцію?

ІV. Розгляд нового матеріалу

1. Формулювання поняття інформації та операцій над нею

Інформатика – галузь науки, яка вивчає структуру та загальні властивості інформації.

Інформація – відомості, дані, представлені в різних видах. (від лат. Informationроз’яснення, виклад, відомості, знайомство)

/>

/>

2. Інформаційні процеси

/>

Інформаційні процеси – послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати.

Інформаційна система (ІС) – сукупність апаратних та програмних засобів, які забезпечують автоматизацію, збирання, накопичення, опрацювання, систематизацію, зберігання, подання й передавання інформації (ІС=1+2+3+4+5).

Інформаційні технології (інформаційно-комунікаційні технології) – сукупність засобів і методів керування інформаційними процесами, що забезпечують виконання завдань щодо пошуку, опрацювання, передавання інформації для отримання нової інформації про стан об’єкта, явища або процесу.

3. Властивості та види інформації

/>

Властивості інформації – це властивості, які сприяють сприйняттю правильних рішень на базі наявної інформації.

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація поділяється на види за способами сприйняття, відображення сприйнятої інформації та суспільним значенням цієї інформації.

(Учням пропонується заповнити таблицю)

За способом сприйняття

За способом відображення

За суспільним значенням
Бесіда:

1. Згадайте будь-ласка анатомію людина та скажіть: Які органи чуття є у людини?

(діти відповідають)

Логічне завершення:

Відповідно: Сприйняття інформації очима — візуальна, вухами – аудіальна, шкірою – тактильна, носом – нюхова, язиком – смакова)

(заповнюємо перший стовпчик таблиці: візуальна, аудіальна, тактильна, ніс, смакова)

2. Що таке формат інформації? – (відображення). Який формат інформації може відображати ваш мобільний телефон? (mp3, mp4, sms, mms– музика, графіка, текстова, комбінована)

Який вид інформації за способом відображення переважає на уроках:

креслення? (графічна, ……)

української мови? (текстова)

математики? (числова)

інформатики? (комбінована)

(заповнення таблиці)

3. Яка різниця між професією і спеціальністю? (професія – профіль, а спеціальність – вузький профіль)

Як називаються група предметів, які відповідають обраній вами професії? (спеціальні)

Як буде називатися вид інформації, який ви отримуєте на спеціальних предметах? (спеціальна)

Як можна назвати інформацію, що розрахована масу людей? (масова)

4. Спеціальна інформація на уроках відображається …… та сприймаємо її ми ….

4. Вимірювання інформації

1. Які одиниці вимірювання (наприклад, довжини) ви знаєте?

Інформація, як будь-яка величина (і довжина, і об’єм) має одиниці виміру.

Біт (мм) – двійкова одиниця вимірювання кількості інформації (0 та 1).

Байт (см) – одиниця вимірювання кількості інформації, що відповідає групі з 8 зв’язаних двійкових розрядів (бітів). 1 байт=8 біт.

1 Кбайт=1024 байт

--PAGE_BREAK--

1 Гбайт=1024 Кбайт

1 Тбайт =1024Гбайт

5. Носії інформації

/>

Носії інформації – матеріальний об’єкт, який призначено для збегірання і передавання інформації.

Закріплення нового матеріалу

1. Робота в групах: (Завдання на картках)

І група: Навести приклад отримання повної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

ІІ група: Навести приклад отримання актуальної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

ІІІ група: Навести приклад отримання корисної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

IVгрупа: Навести приклад отримання доступної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

V. Підсумки уроку

1. Підведення підсумків уроку (оцінювання знань учнів).

VI. Домашнє завдання

1. Відпрацювати самостійно пройдений матеріал.

2. Розв’язати задачі (картки)

Варіант 1:

Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:

Учень готує реферат на урок історії України.

Варіант 2:

Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:

Столяр виготовляє стілець за замовленням.

(згідно фаху)

Варіант3:

Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:

Виконання лабораторної роботи учнем під керівництвом викладача.

Література

Гаєвський А.Ю. Інформатика 7-11 клас: стор. 5-11, 17-26

Зарецька Т.І. Інформатика 10-11 клас: стор. 3-8

Корнієнко М.М. Інформатика: Довідник для учнів та абітурієнтів: стор. 5-15

Викладач Акімова І. Б.

Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
Мета: Мета: Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
1 Байт = 8 біт 1 Байт = 8 біт 1 Кіло байт (Кб) = 1024 байт 1 Гіга байт (Гб) = 1024 Кбайт 1 Тера байт (Тб) = 1024 Гбайт Graphics
Паперові – книжки, газети, перфострічки, перфокарти Паперові – книжки, газети, перфострічки, перфокарти Магнітні – диски, стрічки CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW Магнітно-оптичні, нанотехнології
еще рефераты
Еще работы по информатике