Реферат: Робота з таблицями у Word

Курсова робота

«Робота з таблицями у Word»

Вступ

Таблиці дуже часто зустрічаються в діловій кореспонденції, однак існує деяка думка, що створювати і редагувати таблиці в текстових процесорах украй складно. Це не має ніякого відношення до роботи з таблицями в Word. Word дозволяє вставляти таблиці з текстовою і графічною інформацією будь-якого об'єму.

Таблиця – це упорядкована в рядках і стовпцях інформація (наприклад, така як на мал. 1). Таблиця може складатися з будь-якої кількості рядків і стовпців. Перетинаючи, стовпці і рядки утворять комірки.

п/п.

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Національність

Стать

1

Мах

Василь

Андрійович

українець

чол.

2

Якимів

Ольга

Петрівна

українка

жін.

3

Андрушко

Любов

Василівна

українка

жін.

4

Качмар

Роман

Іванович

українець

чол.

Мал. 1. Приклад таблиці

До того як у Word з'явилася можливість створювати таблиці, користувачі робили це за допомогою табуляції чи абзацних відступів. Звичайно, таблиці можна створювати таким чином, але це досить незручно. За допомогою табуляції створювати таблицю дуже складно, тому що приходиться вручну установлювати усі види табуляції, щоб вирівняти текст. До того ж немає ніякої гарантії, що таблиця буде виведена на друк в тім вигляді, у якому вона була представлена на екрані. Гірше того, при будь-яких змінах тексту в таблиці порушується і її структура, і користувач змушений вирівнювати її вручну.

За допомогою засобів Word створення таблиць можна створити групу комірок, розміри яких автоматично збільшуються, щоб у них розмістився весь текст, що вводиться, чи графічні зображення. Єдине обмеження полягає в тім, що розмір комірки не повинен перевищувати розміру сторінки. Можна змінювати розміри стовпчиків і комірок, а також додавати рядки, стовпчики й комірки. Word має у своєму розпорядженні команди, що значно полегшать редагування таблиць.

За замовчуванням таблиця з'являється на екрані у вигляді сітки. Якщо таблицю не видно на екрані, необхідно виберати команду ТаблицяÞСітка. Така сітка не виводиться на друк – це просто помічник при введенні і редагуванні тексту в таблиці. Для візуального виділення комірок чи усієї таблиці на друці використовується обрамлення.

1. Створення таблиць у текстовому редакторі Word

Для того щоб помістити таблицю в документ, необхідно виконати команду ТаблицяÞВставити таблицю чи клацнути на кнопці Вставити таблицю на стандартній панелі інструментів. Після виконання команди ТаблицяÞВставити таблицю на екрані з'явиться діалогове вікно Вставка таблиці.У полі Число стовпців уводиться кількість стовпців у таблиці. За замовчуванням Word пропонує 2 стовпці, однак можна ввести будь-як число (аж до 31). Якщо не відомо, скільки стовпців необхідно, не потрібно турбуватися: завжди можна вставити колонку ліворуч від виділеної, вибравши команду Вставити стовпці із меню Таблиця чи клацнувши на кнопці Вставити стовпці на стандартній панелі інструментів.

У полі опції Число рядків уводиться кількість рядків у таблиці. Пізніше можна вставити додатково необхідну кількість рядків. Для цього варто виконати команду ТаблицяÞВставити рядки чи клацнути на кнопці Вставити рядки на стандартній панелі інструментів. (Якщо курсор розміщений у таблиці, то кнопка Вставити таблицю змінюється на кнопку Вставити рядки. Якщо попередньо виділений стовпець, то ця ж кнопка змінюється на Вставити стовпці.)

У полі Ширина стовпця можна або залишити параметр Auto, що встановлюється за замовчуванням, або ввести значення ширини стовпця. Якщо використовується параметр Auto, ширина всіх стовпців буде однакова.

Для того щоб створити таблицю, необхідно зробити наступне:

Помістити курсор у те місце документа, куди потрібно вставити таблицю.

Виконати команду ТаблицяÞВставити таблицю чи клацнути на кнопці Вставити таблицю на стандартній панелі інструментів.

Ввести потрібну кількість стовпців у поле Число стовпців і потрібна кількість рядків у поле Число рядків.

У полі Ширина стовпця вказати ширину стовпця (чи залишити параметр Auto).

Якщо необхідно використовувати рамки чи інший тип форматування таблиці, слід клацнути на кнопці Автоформат. У діалоговому вікні Автоформат таблиці можна вибрати формат таблиці і вказати типи ліній, рамок і заповнення для різних частин таблиці.

Клацнути на кнопці ОК діалогового вікна Вставка таблиці, щоб вставити таблицю в документ.

Після того як таблиця буде створена, у кожну комірку вводяться дані. Для переходу до наступної комірки таблиці в процесі введення інформації слід натиснути клавішу <Таb>, а щоб повернутися до попередньої комірки – комбінацію клавіш <Shift+Tab>. Якщо курсор знаходиться в нижній правій комірці таблиці і в цей момент натиснути клавішу <Таb>, у таблицю буде доданий ще один рядок. За допомогою клавіш управління курсором можна легко переміщати курсор по таблиці, а також змінювати її розміри. Переміщати курсор по таблиці можна і за допомогою миші.

Якщо для створення таблиці скористатися кнопкою Вставити таблицю стандартної панелі інструментів, то діалогове вікно, показане на мал. 2, на екрані не з'явиться. Замість нього можна побачити маленьку допоміжну таблицю. Клацнувши кнопкою миші і перемістивши покажчик миші через квадратики цієї допоміжної таблиці, можна визначите розмір своєї таблиці. Наприклад, якщо перемістити покажчик миші через 3 рядки і 5 стовпців, то таблиця буде складатися з трьох рядків і п'яти стовпців. Коли відпустити кнопку миші, таблиця розміститься в тому місці документа, у якому знаходиться курсор.

Переміщення у таблиці за допомогою миші

Переміщення по таблиці за допомогою миші здійснюється в такий же спосіб, як по звичайному тексті: клацнути мишею на тім місці, у якому потрібно помістити курсор. За допомогою миші виділяються різні елементи таблиці. Наприклад, якщо підвести покажчик миші до лівої границі будь-якої комірки, то він прийме форму стрілки, спрямованої вправо. Якщо покажчик миші прийме таку форму і в цей час клацнути кнопкою миші, то виділиться вся комірка. Для виділення всього рядка необхідно двічі клацнути на будь-якій комірці цього рядка. Для виділення декількох комірок необхідно клацнути на крайній комірці і перемістити покажчик по іншим.

Якщо розмістите покажчик миші на верхній границі таблиці, то він прийме форму стрілки, спрямованої вниз. Це значить, що курсор знаходитеся в режимі виділення стовпців. Якщо при цьому клацнути кнопкою миші, то виділиться стовпець.

--PAGE_BREAK--

Переміщення за допомогою клавіатури

Для переходу від однієї комірки таблиці до іншої надається можливість або клацнути мишею на потрібній комірці, або натиснути клавішу <Таb> (щоб перейти на наступну комірку), або натиснути комбінацію клавіш <Shift+Tab> (щоб перейти на попередню комірку). Для переміщення по таблиці використовуються ті ж самі клавіші які призначені для переміщення по документі. У табл. 1 перераховані клавіші, за допомогою яких здійснюється переміщення по таблиці.

Таблиця 1. Клавіші для переміщення по таблиці

Клавіша

Призначення

<Таb>


Переміщає курсор у наступну комірку таблиці. Якщо курсор знаходиться в нижній правій комірці таблиці, то результатом натискання цієї клавіші буде додавання ще одного рядка і розміщення курсору в першій комірці нового рядка


<Shift+Tab>


Переміщає курсор до попереднього комірці таблиці


<Alt+Home>


Переміщає курсор у першу комірку рядка


<Alt+End>


Переміщає курсор в останню комірку рядка


<Alt+PgUp>

Переміщає курсор у першу комірку стовпчика

<Alt+PgDn>

Переміщає курсор в останню комірку стовпчика

<Alt+Numlock+5>

Виділяє всю таблицю

Клавіші керування курсором


Дозволяють переміщати курсор по тексту в комірці і між комірками. Якщо курсор знаходиться на границях таблиці, то за допомогою цих клавіш можна вийти з таблиці


Якщо натиснenb клавішу <Таb>, коли курсор знаходиться в правій нижній комірці таблиці, то до таблиці автоматично додається новий рядок і курсор розміститься в першій комірці нового рядка. Додавати нові рядки можна і за допомогою команди ТаблицяÞВставити рядкачи за допомогою миші, клацнувши на кнопці Вставити рядкина стандартній панелі інструментів (у залежності від ситуації ця кнопка може називатися по-різному: Вставити таблицю, Вставивши стовпціі Вставити комірки). Однак найпростіший спосіб – використовувати клавішу <Таb>.

2. Редагування таблиць

Існує кілька способів редагування таблиці після того, як вона створена й у неї введений текст. Можна додати і видалити рядки і стовпці, об'єднати інформацію, що знаходиться в декількох комірках, і, крім того, розділити таблицю на кілька частин.

Але перш ніж приступити до редагування таблиці, варто навчитися виділяти комірки. Для того щоб виділити комірки в таблиці, слід скористатися тими ж прийомами, що і при виділенні звичайного тексту: клацнути на кнопку миші і перемістити покажчик миші по тексту в одній чи декількох комірках або утримуючи натиснуту клавішу <Shift>, натиснути одну з клавіш управління курсором. Крім того, можна використовувати швидкі клавіші, приведені в табл. 1. Виділивши текст у комірці і перемістивши курсор за межі тексту в цій комірці, тим самим виділяється текст у сусідній комірці.

Додавання і видалення комірок

Для того щоб видалити рядки, стовпці чи комірки з таблиці, спочатку варто виділити комірки, а потім виконати команду ТаблицяÞВидалити комірки. У діалоговому вікні Видалення комірок вказується зрушення комірок уліво (виділені комірки видаляються, а їх заміщають ті, що були розташовані праворуч), зрушення комірок нагору (виділені комірки видаляються, а їх заміщають ті, що були розташовані нижче) і видалення рядка чи стовпця.

Для того щоб додати комірку чи групу комірок, слід користатися командою Вставка комірок. Спочатку необхідно виділити комірку, поруч з якою буде розміщена нова комірка чи група комірок. Потім виконати команду ТаблицяÞВставити комірки чи клацніть на кнопці Вставити комірки стандартної панелі інструментів. Вибравши один з пунктів у діалоговому вікні, що з'явилося, Вставка комірок, потрібно вказати, що слід зробити: додати рядок чи зрушити комірки після додавання нових.

Вигляд таблиці після додавання чи видалення комірок залежить від того, у якім місці таблиці видаляються комірки й у якому напрямку здійснювалося зрушення комірок: по вертикалі чи горизонталі.

Якщо виділити комірку чи групу комірок (у приведеній таблиці виділені третя і четверта комірки), виконати команду ТаблицяÞВставити комірки й у діалоговому вікні, що з'явилося, указати пункт Зі зрушенням вправо, то нова комірка (чи комірки) розмістяться на місці виділених, а виділені комірки зрушаться вправо, як показано на мал. 5

Перша

ДругаТретя

Четверта

П’ята

Шоста

Сьома

Восьма

Дев’ята

Десята

Мал. 5.

Якщо виділити комірку чи групу комірок, виконати команду ТаблицяÞВставити комірки й у діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати пункт Зі зрушенням униз, то нова комірка (чи комірки) появляться на місці виділених, а виділені комірки змістяться вниз, як показано на мал. 6.

Перша

ДругаТретя

Четверта

    продолжение

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

Іванович

Мал. 17

Сортування інформації

При упорядкуванні даних в алфавітному чи іншому порядку (в основному, у таблицях) користувачі часто стикаються з труднощами. Для цього у Wordіснує команда Сортування.

Потрібно пам'ятати, що команда Сортуванняпризначене не тільки для сортування даних у таблиці. З її допомогою сортуються елементи будь-якого списку, і не має значення, чи знаходяться вони в таблиці чи в простому списку із символами кінця абзацу наприкінці кожного рядка.

Сортування здійснюється в алфавітно-цифровому порядку. Необхідно вибрати напрямок сортування (по убуванню чи по зростанню) і її тип (по тексту, даті чи числу).

Для того щоб відсортувати дані в таблиці, потрібно зробити наступне:

Виділити стовпчик, рядок чи елементи таблиці, який необхідно відсортувати.

Виконати команду ТаблицяÞСортування. (Якщо виділена інформація знаходиться не в таблиці, то команда буде називатися Сортування тексту.) На екрані з'явиться діалогове вікно, представлене на мал. 18.

Якщо в тексті є заголовки, які не потрібно сортувати, у розділі Список потрібно вибрати пункт Із рядком заголовка.

У розділі Сортувати слід вибрати стовпець, по якому потрібно сортувати в першу чергу.

У списку Тип слід вказати тип інформації, що міститься в стовпці, вибравши пункт Текст, Число чи Дата. Потім вказати напрямок сортування, вибравши По зростанню чи По убуванню. Для сортування інформації в інших колонках повторити пп. 4 і 5.

Клацнути на кнопці ОК, щоб виконати сортування.

Висновок

Більшість користувачів вважають, що таблиці Word – це просто набір рядів і стовпців, у які занесені певні дані. Фактично, Word має кілька інструментів для керування числами – усі вони схильні до помилок, а іноді їхпросто неправильно застосовують користувачі. Якщо необхідно виконати які-небудь обчислення з рядами чи стовпцями чисел – що-небудь складніше, просте підсумовування чи перетворення деяких даних, – то краще використовувати Excel.

Крім очевидного використання таблиць для організації і представлення даних, таблиці Word ідеальні для розміщення й організації об'єктів (слів, чисел, малюнків) на сторінці.

Необхідно також використовувати таблиці при виконанні наступних операцій.

• Вирівнювання заголовка абзацу, при розміщенні його ліворуч, а самого тексту – праворуч. Цей формат використовується в основному в резюме.

• Малювання пересічних вертикальних і горизонтальних ліній. Використання таблиць набагато спрощує виснажливе створення границь навколо слів чи абзаців.

• Створення форм, що будуть заповнюватися вручну чи на друкарській машинці. Крім того,таблиці – це найбільш простий спосіб створення полів у формі введення даних.

• Розміщення тексту у визначеному місці на сторінці. Щораз при упорядкуванні тексту чи малюнків на сторінці використовується клавіша табуляції.

Таблиці можна намалювати також і усередині інших таблиць – дуже зручний спосіб при створення документа, що має сторінки жорстко визначеної структури і формату. Кожна «вкладена таблиця» з'являється усередині окремої комірки в більшій зовнішній таблиці.

Таким чином, підсумовуючи усе вищесказана, можна із впевненістю сказати, що використання таблиць у текстовому редакторі Wordдозволяє спростити ряд завдань, які часто постають перед користувачами, а також дає можливість створювати бланки різних документів та шаблони.

Використана література

Ботт Эд, Леонард Вудди. Использование Microcoft Office 2000. специальное издание: Пер с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 1024 с.: ил. – Парал. тит. англ.

Руденко В.Д., Макарчик О.М., Паталанжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 1997. – 304 с.

Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. – К.: А.С.К., 2001. – 416 с.: ил.

Д. Тейлор, Дж. Мишель, Дж. Пенман. Microcoft Office 2000: Пер с англ.: В. Усманов, А. Сергиенко. – Издательство «Питер Ком», 2000. – 980 с.: ил.


еще рефераты
Еще работы по информатике