Реферат: Access і Visual basic for Application Excel VBA прийоми програмування

Міністерство освіти і науки

Українська академія друкарства

Реферат

з інформатики на тему: “ACCESS і VISUAL BASIC FOR Application. Excel VBA: gрийоми програмування"

Підготував:

Студент групи Б-21

Зінов’єв Максим

Львів-2006

Содержание

1. Що таке Visual Basic for Applications

2. Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління

3. Модулі

4. Процедури

4.1 Створення процедур обробки подій

4.2 Редагування у вікні модуля

4.3 Аргументи процедури

5. Основні оператори VBA

5.1. Змінні і оператор привласнення

5.2. Умовні оператори

6. Excel VBA: Прийоми програмування

1. Що таке Visual Basic for Applications

Visual Basic for Applications є напівфункціональною мовою програмування, що є невід'ємною складовою частиною Access. Ця мова використовується для розробки додатків, призначених для маніпулювання БД і для настройки призначеного для користувача інтерфейсу. VBA — це структурована мова програмування високого рівня. У нім, як і в інших мовах, є оператори перевірки умов, циклічного виконання операцій, що повторюються, а також обміну даними з пам'яттю і дисками. У мові VBA реалізовані загальні принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Це означає, що призначене для користувача середовище, кероване додатком, не піддається змінам шляхом виконання послідовності процедур і операторів, але реагує на події, пов'язані з різними об'єктами: полями введення, кнопками, розділами форм і звітів. У мові VBA програмний код прив'язаний безпосередньо до об'єктів і спрацьовує тоді, коли трапляється певна подія. Все програмування в Windows засноване саме на відгуку на ту або іншу подію в системі.

2. Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління

Одним з ефективних способів використання VBA є прив'язка коду до кнопок, що додаються у форму за допомогою майстрів елементів управління. Щоб додати кнопку з фрагментом коду, а потім проглянути код, необхідно виконати наступне:

1. Відкрити яку-небудь БД, в якій є таблиця.

2. Вибрати таблицю і виконати кацання на кнопці Автоформа стандартній панелі інструментів. Для таблиці буде створена форма за умовчанням.

3. Зберегти створену форму, виконавши клацання на кнопці закриття вікна, а потім на запит про збереження відповісти ствердно і ввести ім'я створеної форми або залишити запропоноване для збереження ім'я форми.

4. Вибрати вкладку Форми. Вибрати створену форму.

5. Виконати клацання по кнопці Конструктор, для перемикання в режим конструктора форми.

6. Вибрати команду Вигляд — > Панель елементів, якщо панель елементів не відображена на екрані.

7. Перевірити, чи активізовані майстри елементів управління (т.е. чи натиснута кнопка Майстра).

8. Виконати клацання на елементі Кнопка.

9. Виконати клацання на вільному місці форми, щоб вставити в неї кнопку. Відкриється діалогове вікно майстра кнопок, показане на малюнку 1.

Мал.1.

/>

10. У списку Категорії вибрати пункт Переходи по записах, а потім в списку Дії — > Пошук запису. Після клацання на кнопці Готово у форму буде додана кнопка, що виконує пошук.

11. Виконати клацання на елементі Кнопка.

12. Вставити кнопку на вільному місці форми нижче попередньою, створеною раніше. Знову відкриється вікно кнопок.

13. У списку Категорії вибрати пункт Робота з формою, а в списку Дії — пункт Закриття форми. Після клацання по кнопці Готово у форму буде додана кнопка, що виконує закриття форми.

14. Зберегти форму, вибравши команду Файл — > Зберегти. Після цього можна запустити форму і перевірити роботу доданих кнопок.

15. Перемкнутися в режим Констуктора, виконавши клацання по кнопці Конструктор.

16. Вибрати команду Вигляд — > Програма або виконати клацання по кнопці Програма на панелі інструментів. Відкриється вікно редактора Visual Basic for Applications, представлене на малюнку 2.

Мал.2.

/>

У цьому вікні можна бачити три фрагменти програми на мові VBA: розділ оголошень (у верхній частині вікна), який містить код, що відноситься до всієї форми в цілому, а також два розділи коду, прив'язаних до двох кнопок.

Перший розділ починається із заголовка процедури:

Private Sub Кнопка13_Click ()

Закінчується процедура оператором: End Sub. Оператори, увязнені, між ними виконуються після клацання по кнопці Знайти. Основна частина роботи виконується наступним оператором:

DoCmd. DoMenuItem acFormBar, AcEditMenu, 10, AcMenuVer70

Цей оператор виконує ті ж дії, що і команда меню Правка — > Знайти, тобто виводить на екран діалогове вікно Пошук в полі, за допомогою якого можна виконати пошук.

Відкривши модуль VBA, його можна редагувати як текст в будь-якому текстовому редакторові. У вікні редактора Visual Basic в код можна вставити текст з іншого файлу. Для цього вибрати команду Вставка — > Файл, а в діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати потрібний файл і виконати клацання по кнопці ОК.

Модулі на мові Visual Basic можна виводити на друк. Для цього слід відкрити модуль і вибрати команду Файл — > Друк.

3. Модулі

Структурним елементом програми, написаної на мові VBA, є модуль — сукупність оголошень і процедур, об'єднаних в єдине ціле. У ACCESS 97 модулі трьох типів: стандартні модулі, модулі форми і модулі звітів. На відміну від стандартного модуля, який створюється таким же чином, як і будь-який інший об'єкт БД, і може виконувати практично будь-які обчислення, модулі форм і звітів розробляються для обробки подій, пов'язаних з елементами форми або звіту.

Кожен модуль складається з області опису і однієї або декількох процедур. Процедура є послідовністю операторів, які часто називають програмними кодами. Вхідні в модуль процедури об'єднані загальною областю опису. У ній описуються дані і об'єкти, які є загальноприйнятими для процедур модуля. Ієрархія вказаних об'єктів така:

база даних;

модуль;

область опису;

процедура;

код;

оператор.

Процедури діляться на дві категорії: процедури-підпрограми (підпрограми) і процедури-функції (функції).

Процедура-підпрограма активізується при зверненні до неї по імені, унаслідок чого виконується певна послідовність операторів (інструкцій). Підпрограму використовують, наприклад, для завдання властивості форми або заповнення списку значеннями, отриманими в результаті обчислень.

Процедура-функція після виконання повертає деяке значення, яке можна застосовувати в операторах і виразах як змінній. Наприклад, функції можуть повертати значення, використовуване за умовчанням для деякого поля, або обчислювати складний критерій в рамках запиту. У модуль можна включати будь-яку кількість функцій і підпрограм.

4. Процедури

Процедурою називається цілісна структурна одиниця коду на мові VBA. Кожна процедура складається з операторів, в яких застосовуються вбудовані в ACCESS 97 функції, методи і властивості, які призначені для виконання яких-небудь операцій над даними.

Наприклад, до властивості Click кнопки Знайти приведеного раніше прикладу прив'язана наступна процедура:

Private Sub Command6_Click ()

On Error GoTo Err_Command6_Click

Screen. PreviosControl. SetFocus

DoCmd. DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 10,, acMenuVer70

Exit Command6_Click:

Exit Sub

Err_Command6_Click:

MsgBox Err. Descrition

Resume Exit_Command6_Click

End Sub

Для звернення до перерахованих об'єктів, а також для позначення операторів використовуються ключові слова, які записуються з прописної букви (наприклад, Function).

Теоретично кожна процедура може бути викликана з будь-якого модуля, а функція — з таких об'єктів, як форма, запит або звіт. Разом із загальнодоступними процедурами (Public), якими є всі процедури за умовчанням, існують локальні, або особисті процедури (Private), доступні тільки в тому модулі, в якому вони описані.

Для передачі значень із зухвалих операторів в процедури, що викликаються, служать аргументи.

За допомогою аргументів ведеться контроль за виконанням процедури, встановлюється спосіб отримання результату, визначаються параметри обчислень і т.д.

4.1 Створення процедур обробки подій

Розробникам додатків ACCESS, що починають, знадобиться набір процедур для відгуку на різні події, наприклад, внесення змін до поля або клацання на кнопці. Код процедури обробки події прив'язується до події, яка може відбутися при роботі з формою, звітом або елементом управління. Результат виконання процедури-функції зазвичай застосовується:

·як значення за умовчанням для поля таблиці;

·як значення критерію для запитів або фільтрів;

·як вміст поля.

Хоча конкретний вид процедури залежить від події і бажаного відгуку, можна запропонувати загальну послідовність дій по створенню процедури обробки події.

1. Відкрити потрібну форму або звіт в режимі конструктора. Якщо необхідно прив'язати процедуру до елементу управління, вибрати цей елемент.

2. Вибрати команду Вигляд — > Властивості, щоб відкрити вікно властивостей форми, звіту або елементу управління.

3. Відкрити вкладку Події.

4. Виконати клацання на рядку властивості тієї події, яка повинна запускати процедуру. Наприклад, якщо процедура повинна запускатися у відповідь на зміну користувачем даних, виконати клацання на властивості Після оновлення.

5. Виконати клацання по кнопці з трьома крапками, щоб відкрити діалогове вікно Будівник.

6. У цьому вікні виконати подвійне клацання мишею на рядку Програми. Відкриється вікно редактора Visual Basic, в якому автоматично з'явиться початковий і кінцевий рядки процедури.

7. Ввести операторів, створюючих код процедури.

Для підвищення легкості для читання коду процедури, що вводиться між обмежувальними операторами, застосовують прийоми структуризації. Один з таких прийомів полягає в тому, що всі оператори процедури записуються з відступом від початку рядка. Для створення відступу можна використовувати клавішу Tab. За умовчанням позиції табуляції встановлені через чотири символи. Відступи утворюються і за допомогою команди Збільшити відступ з меню Правка. В результаті активізації цієї команди рядок зміщується управо на ту кількість символів, яка вказана в полі інтервал табуляції. Команда Зменшити відступ служить для виконання протилежної дії.

За допомогою відступів виділяють вкладені цикли і умовних операторів усередині процедури.

Тексти програм прийнято забезпечувати коментарями. На початку кожного рядка коментаря ставиться апостроф, і такі рядки не впливають на виконання програми, а при синтаксичному аналізі і компіляції — пропускаються. Разом з відступами ACCESS 97 дозволяє використовувати різні шрифти і кольори для виділення фрагментів тексту модуля. Ці параметри встановлюються на вкладці Модуль діалогового вікна Параметри.

--PAGE_BREAK--

4.2 Редагування у вікні модуля

Код модуля і тексти підпрограм/функцій редагуються також як документи в звичайному текстовому редакторові. Для пошуку процедури в тексті модуля використовується список процедур, що знаходиться у верхній частині вікна модуля.

При переміщенні курсора з рядка коду програма автоматично перевіряє синтаксис цього рядка і у разі виявлення помилки виводить на екран відповідне повідомлення. Для відмови від такої перевірки слід вимкнути опцію перевірка синтаксису на вкладці Модуль діалогового вікна Параметри.

Для швидкого пошуку і заміни фрагментів коду застосовуються команди Знайти і Замінити з меню Правка.

У ACCESS при редагуванні фрагментів кодів окрім загальноприйнятих використовуються додаткові комбінації клавіш: Ctrl + Y дозволяє вставити в буфер рядок, в якому знаходиться курсор, не виконуючи його маркіровку; F3 і Shift + F3 дозволяють проглянути всі фрагменти модуля, в яких зустрічається шукана послідовність символів. F3 дублює команду Знайти далі з меню Правка і кнопку Знайти далі вікна пошуку.

4.3 Аргументи процедури

Завдяки аргументам користувач має можливість управляти виконанням процедури. При описі процедури, залежної від аргументів, ім'я аргументу прийнято вводити в дужках за ім'ям процедури в рядку з ключовим словом Function/Sub. Наприклад:

Function Рубли_в_Доллары (Коефіцієнт)

При виклику такої функції значення аргументу указується в дужках після імені функції Наприклад:

=Рубли_в_Доллары (4500)

Виклик процедури, що має аргументи, повинен супроводжуватися завданням значень для всіх оголошених аргументів. Ці значення перераховуються в тому ж порядку, що і аргументи при оголошенні і розділяються комами. У призначених для користувача функціях або модулях як аргументи можуть застосовуватися вирази.

5. Основні оператори VBA

5.1. Змінні і оператор привласнення

Змінні використовуються для збереження значень величин, що змінюються в процесі виконання програми. Кожна змінна має ім'я по якому до неї звертаються. Правила привласнення імен аналогічно правилу привласнення імен для полів. Привласнення значення для змінної здійснюється за допомогою оператора привласнення. У лівій частині оператора привласнення ім'я змінної, а в правій — значення або вираз.

Змінні можуть створюватися автоматично, у міру появи в процедурі (неявне оголошення). За умовчанням неявно оголошені змінні мають тип Variant. Усередині такої змінної окрім значення зберігається індикатор типу значення.

Неявне оголошення типу допустиме тільки у разі відсутності оператора Option Explicit в області опису модуля. Щоб при створенні нового модуля запобігти появі цього оператора в області опису, слід відключити опцію явний опис змінних на вкладці Модуль діалогового вікна Параметри.

Рекомендується описувати всі змінні явно, це дозволить уникнути помилок, пов'язаних з перетворенням типів даних. Явний опис типу проводиться оператором Dim, після якого указується ім'я змінної і її тип. Якщо при явному оголошенні змінній не вказаний тип даних, а задано тільки ім'я змінної те буде створене змінна типа Variant, якою можна привласнювати ланцюжки символів, числа з плаваючою крапкою, значення дати і часу. ACCESS 97 однозначно ідентифікує привласнюванні значення, оскільки разом з ними він зберігає в змінній і ознака типу.

У ACCESS використовуються наступні типи даних:

Тип даних. Значення, що зберігаються. Область значень

Boolean Логічна величина True або False

Byte Ціле позитивне число Від 0 до 255

Integer Ціле число Від — 32768 до 32768

Long Ціле число подвійної довжини Від — 2147483648 до 2147483648

Single Число з плаваючою крапкою Від — 3,402823Е38 до — 1,401298Е-45 і від 1,401298Е-45 до 3,402823Е38

Double Число з плаваючою точкою подвійної точності Від — 1,79769313486232Е308 до — 4,94065645841247Е-32 і від 4,94065645841247Е-324 до 1,79769313486232Е308

Currency Число з фіксованою крапкою (використовується для проведення грошових розрахунків) Від — 922337203685477,5808 до 922337203685477,5807

Rate Дата Від 1 січня 100 року до 31 грудня 9999 року

String (фіксованої довжини) Рядкове значення Довжина від 1 до 65536

String (змінної довжини) Рядкове значення Довжина від 0 до 2147483648

Для оголошення декілька змінних можна користуватися одним оператором Dim, перераховуючи їх через кому.

При оголошенні змінній слід пам'ятати про область дії. Змінні оголошені в процедурі, можна використовувати тільки усередині цієї процедури. Якщо змінна повинна бути доступна у всіх процедурах одного модуля, її необхідно оголосити в області опису модуля.

Тут також можна застосовувати оператора Dim. Найбільшу область дії має змінна, оголошена глобальною (з префіксом Global) в області опису модуля. Синтаксис оператора Global не відрізняється від синтаксису оператора Dim.

На відміну від змінній, константа містить фіксоване значення, яке не може бути змінене в процесі виконання програми. Згідно правилам хорошого тону, константи, як і змінні, слід оголошувати явно, указуючи їх імена і значення.

Для оголошення константи використовується оператор Const. Оголошену константу можна використовувати в програмі, звертаючись до неї по імені. Наприклад:Const Число_Пи = 3.1415926

5.2. Умовні оператори

У мові VBA, як і в інших мовах програмування, основними елементами, керівниками ходом виконання процедури, є умовні оператори. Найбільш простій з них — оператор If… Then:

If Поліна = «Ж» Then

Поздоровлення = «З 8 березня!»

End if

Якщо умова, задана виразом між ключовими словами If і Then виконується, дотримуються інструкції усередині блоку, обмеженого ключовими словами Then і End if. Інакше оператори між ключовими словами не виконуються, а ACCESS перейде до обробки оператора, який слідує за ключовими слова End if. У разі потреби провести дві різні дії (одне при дотриманні умови, а друге — ні), доцільно скористатися повною формою оператора If:

If вираз Then

Оператор1

Else

Оператор2

End if

Якщо умова дотримується, виконується Оператор1 (або група операторів, розташованих між ключовими словами Then і Else, а якщо не дотримується — Оператор2 (або група операторів, розташованих між ключовими словами Else і End if.

Проте, не завжди можливі два варіанти рішення. Враховуючи це, VBA надає в розпорядження користувачів оператора Select Case, призначеного для вибору одного з множин варіантів рішень:

Select Case Місто

Case «Київ»

Код_МГТС = «044»

Case «Москва»

Код_МГТС = «095»

Case «Запоріжжя»

Код_МГТС = «061-2»

Case Else

Print «Я не знаю такого міста!»

End Select

При виконанні цього оператора перевіряється значення змінної Місто. Залежно від результату перевірки змінної Код_МГТС привласнюється телефонною код деякого міста. Якщо значення змінної Місто не співпадає ні з одним із значень, перерахованих в рядках з ключовим словом Case, проводиться дія, вказаною між ключовими словами Case Else і End Select.

5.3. Оператори циклу

Цикл використовується для багатократного повторення однієї або декількох інструкцій. Кількість повторень циклу пов'язана з деякою умовою. У VBA передбачено декілька різновидів циклів. Простим прикладом циклічної конструкції є так званий цикл по лічильнику.

For Лічильник = 1 To 10

Print Лічильник

Next Лічильник

Цикл по лічильнику обмежується ключовими словами For і Next. Після ключового слова For указується ім'я змінної, яка виконуватиме роль лічильника, після знаку рівності — початкове значення лічильника, а після ключового слова To — кінцеве значення лічильника.

Ще один різновид циклу — While-цикл. Умова виконання команд усередині такого циклу визначається деяким умовним оператором:

Do While Лічильник <> 10

Print

Loop

Різновидом циклу Do є Until-цикл, який виконується, поки умовний вираз помилковий:

Do Until Счетчик=10

Print

Счетчик=Счетчик+1

Loop

6. Excel VBA: Прийоми програмування

Як визначити останній запис в таблиці Excel?

Необхідно знайти останній запис в електронній таблиці. Це можна було б організувати функцією Application. SpecialCells (xlLastCell)

Як відмінити виділення діапазону осередків?

ActiveSheet. Cells. Select

Після припинення роботи макросу діапазон залишається виділеним. Як це виділення прибрати?

Selection. Cells (1). Select Фокус введення потрапить після цього на перший осередок раніше виділеного діапазону.

Як з макросу Excel програмно створити таблицю Access?

Ось фрагмент коду, який створює таблицю «BalanceShifr» базі даних MS Access:

Не забудьте виставити в Excel посилання на об'єкти DAO!

[VBA] Tools/References/Available References/ [x] MicroSoft DAO?.? Library ' Function CreateTable ' Create temporary table «BalanceShifr» into temporary database

Public Function CreateTable (ByVal dbTemp As Database) As Boolean

Dim tdfTemр As TableDef

Dim idx As Index

Dim fld As Field

On Error GoTo errhandle

CreateTable = True

' CREATE TABLE «BalanceShifr»

Set tdfTemp = dbTemp. CreateTableDef («BalanceShifr»)

Set fld = tdfTemp. CreateField («ConditionId», dbLong)

fld. Required = True

tdfTemp. Fields. Append fld

Set fld = tdfTemp. CreateField («Account», dbText,

4)

tdfTemp. Fields. Append fld

Set fld = tdfTemp. CreateField («SubAcc», dbText,

4)

tdfTemp. Fields. Append fld

Set fld = tdfTemp. CreateField («Shifr», dbLong)

tdfTemp. Fields. Append fld

Set fld = tdfTemp. CreateField («Date», dbDate)

fld. Required = True

tdfTemp. Fields. Append fld

Set fld = tdfTemp. CreateField («SaldoDeb», dbCurrency)

tdfTemp. Fields. Append fld

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Set fld = tdfTemp. CreateField («SaldoKr», dbCurrency)

tdfTemp. Fields. Append fld

dbTemp. TableDefs. Append tdfTemp

' CREATE INDEX «BalanceShifr»

Set tdfTemp = dbTemp. TableDefs («BalanceShifr»)

Set idx = tdfTemp. CreateIndex («ForeignKey»)

Set fld = idx. CreateField («ConditionId»)

idx. Fields. Append fld

tdfTemp. Indexes. Append idx

Exit Function

errHandle:

MsgBox «Table creating error!», vbExclamation, «Error»

CreateTable = False

End Function

Видалення листів залежно від дати

Як видалити робочі листи листів залежно від дати?

Ось код функції на Excel VBA, який вирішує дану проблему:

' Function DelSheetByDate

' Видаляє робочий лист sSheetName в активній робочій книзі

' якщо дата dDelDate вже наступила

' У разі успіху повертає True, інакше — False

Public Function DelSheetByDate (sSheetName As String _

dDelDate As Date) As Boolean

On Error GoTo errHandle

DelSheetByDate = False

' Перевірка дати

If dDelDate <= Date Then

' Не виводити підтвердження на видалення

Application. DisplayAlerts = False

ActiveWorkbook. Worksheets (sSheetName). Delete

DelSheetByDate = True

Application. DisplayAlerts = True

End If

Exit Function

errHandle:

MsgBox Err. Description, vbCritical, «Помилка №» & Err. Number

End Function

Придушення «гарячих» клавіш

Public Sub Auto_Open ()

' Overrride standard accelerators

With Application

. OnKey "^o", «Dummy»

. OnKey "^s", «NewAction»

. OnKey "^р", "" ' Kill hotkey!

End With

End Sub

' — ----

Public Sub Dummy ()

MsgBox «This hotkey redefined!»

End Sub

' — ----

Public Sub NewAction ()

SendKeys "^n" ' Press <CTRL>+<s> for create new file

' instead of <CTRL>+<n>!

End Sub

Hint: Відладжено в MS Excel '97!

Підказки до Toolbar

Як зробити до «саме намальованим» кнопочкам на Toolbar підказки?

Зробити можна от як: (Приклад реалізації на Excel’97 VBA)

' Створюємо тулбар

Рublic Sub InitToolBar ()

Dim cmdbarSM As CommandBar

Dim ctlNewBtn As CommandBarButton

Set cmdbarSM = CommandBars. Add (Name: =«MyToolBar»

Position: =msoBarFloating _

temporary: =True)

With cmdbarSM

' 1) Додаємо кнопку

Set ctlNewBtn =. Controls. Add (Type: =msoControlButton)

With ctlNewBtn

. FaceId = 26

. OnAction = «OnButton1_Click»

. TooltipText = «My tooltip message!»

End With

' 2) Додаємо ще кнопку

Set ctlNewBtn =. Controls. Add (Type: =msoControlButton)

With ctlNewBtn

. FaceId = 44

. OnAction = «OnButton2_Click»

. TooltipText = «Another tooltip message!»

End With

. Visible = True

End With

End Sub

Як визначити адресу активного осередку

Як в макросі дізнатися і використовувати поточне положення курсора

ActiveCell. Row і ActiveCell. Column — покажуть координати активного осередку.

Підрахунок коментарів на робочому листі

Як дізнатися чи є хоч один Notes (коментар) в робочому листі, окрім як перебором по всіх осередках?

У Excel'97 ця проблема може бути вирішена от як:

' Function IsCommentsPresent

' Повертає TRUE, якщо на активному робочому листі є хоч би

' один осередок з коментарем, інакше повертає FALSE

'

Public Function IsCommentsPresent () As Boolean

IsCommentsPresent = (ActiveSheet.comments. Count <> 0)

End Function

Підказки до Toolbar (Excel'95 і '97)

Як зробити свій власний Toolbar з tooltip’ами на кнопках в Excel’95?

Ось фрагмент коду для Excel'95, який створює toolbar з однією кнопкою з призначеним для користувача tooltiр'ом. Натиснення кнопки приводить до виконання макросу NothingToDo ().

' This example creates а new toolbar, adds the Camera button

' (button index number 228) to it, and then displays the new toolbar.

'

Public Sub CreateMyToolBar ()

Dim myNewToolbar As Toolbar

On Error GoTo errHandle:

Set myNewToolbar = Toolbars. Add (Name: =«My New Toolbar»)

With myNewToolbar

. ToolbarButtons. Add Button: =228, StatusBar: =«Statusbar help string»

. Visible = True

With. ToolbarButtons (1)

. OnAction = «NothingToDo»

. Name = «My custom tooltiр text!»

End With

End With

Exit Sub

errНandle:

MsgBox «Error number » & Err & ": " & Error (Err)

End Sub

'

' Toolbar button on action code

'

Рublic Sub NothingToDo ()

MsgBox «Nothing to do!», vbInformation, «Macro running»

End Sub

Запуск Excel з пошуком осередку

Як запустити Excel, щоб опинитися на осередку вміст якої відомий наперед?

' Sub GotoFixedCell:

' Робить активним осередок, що містить значення vVariant на

' робочому листі sSheetName в активній робочій книзі.

'

' Note: Вміст осередків інтерпретується як 'значення'!

Public Sub GotoFixedCell (vValue As Variant, sSheetName As String)

Dim з As Range, cStart As Range, cForFind As Range

Dim i As Integer

On Error GoTo errhandle:

Set cForFind = Worksheets (sSheetName). Cells ' Діапазон пошуку

With cForFind

Set з =. Find (What: =vValue, After: =ActiveCell, LookIn: =xlValues _

LookAt: = xlРart, SearchOrder: =xlByRows,_

SearchDirection: =xlNext, MatchCase: =False)

Set cStart = з

While Not з Is Nothing

Set з =. FindNext (c)

If з. Address = cStart. Address Then

з. Select

Exit Sub

End If

Wend

End With

Exit Sub

errНandle:

MsgBox Err. Descriрtion, vbExclamation, «Error #» & Err. Number

End Sub

Досить виконати цей код з макросу Auto_Oрen () !

Протестовано і відладжено в Excel'97.

This Work Book або Active Work Book

На листі модулів відкритої робочої книги присутня процедура, яка копіює якийсь лист з іншої (не активною) робочої книги. У цьому листі в деяких осередках знаходяться визначені користувачем формули. Процедура працює без проблем.

З workbook, що містить цю процедуру, я роблю надбудову (. xla) і підключаю її до Excel 95. При виклику вищеописаної процедури вона видає повідомлення:

Run time error 424 object required

Як можна уникнути цього повідомлення?

Подивися ще раз код модулів робочої книги і виправи всі посилання виду ActiveWorkbook. WorkSheets (". на посилання виду ThisWorkBook. WorkSheets (". .

Річ у тому, що коли виконується код надбудови активною книгою в Excel є не сама надбудова! Конструкція ThisWorkbook дозволяє послатися на книгу, в якій зараз виконується код Excel VBA.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Нint: Це загальний принцип створення надбудов Excel!

Як задати ім'я листу, який буде вставлений?

' Sub CreateSheet

' Вставляє активну робочу книгу в робочий лист з ім'ям sSName.

' Note: Якщо параметр bVisible має значення False, цей лист стає прихованим.

'

Рublic Sub CreateSheet (sSName As String, bVisible As Boolean)

Dim wsNewSheet As WorkSheet

On Error GoTo errНandle

Set wsNewSheet = ActiveWorkBook. Worksheets. Add

With wsNewSheet

. Name = sSName

. Visible = bVisible

End With

Exit Sub

errНandle:

MsgBox Err. Descriрtion, vbExclamation, «Error #» & Err. Number

End Sub

Як перевірити чи існує лист?

' Function IsWorkSheetExist

' Перевіряє, чи є в активній робочій книзі лист з ім'ям sSName.

' У разі успіху повертає True, інакше — False

'

Рublic Function IsWorkSheetExist (sSName As String) As Boolean

Dim з As Object

On Error GoTo errНandle:

Set з = sheets (sName)

' Альтернативний варіант:

Worksheets (sSName). Cells (1,1) = Worksheets (sSName). Cells (1,1)

IsWorkSheetExist = True

Exit Function

errНandle:

IsWorkSheetExist = False

End Function

Нint: Відладжено і протестовано в Excel'97.

Як звернутися до осередку по її імені?

Як звернутися до осередки по її імені? Тобто є Лист1 і в ньому осередки з ім'ям Дебет і Кредит. Хочу підрахувати Дебет-Кредит засобами Excel VBA. Спробував Range (Дебет) — Range (Кредит), лається, що не описані змінні.

Ось фрагмент коду, який вирішує таку задачу:

' Function ValueOfNamedCell

' Повертає значення осередку з ім'ям sCellName. у активній робочій книзі.

' Note: Якщо осередок з ім'ям sCellName не існує — функцією повертається

' значення Emрty.

Рublic Function ValueOfNamedCell (sCellName As String) As Variant

On Error GoTo errНandle

ValueOfNamedCell = ActiveWorkbook. Names (sCellName). RefersToRange. Value

Exit Function

errНandle:

ValueOfNamedCell = Emрty

End Function

Нint: Відладжено і протестовано в Excel'97.

Чи можна з програми на Visual Basic створити робочу книгу Excel?

Так, можна. Приклад того, як з Visual Basic'a через OLE запустити Excel, і створити робочу книгу.

' CreateXlBook

' Викликає MS Excel, створює робочу книгу з ім'ям sWbName з одним

' єдиним робочим листом. Робоча книга буде збережена в каталозі

' sDirName. У разі успіху повертає True, інакше — False.

'

Public Function CreateXlBook (sWbName As String, sDirName) As Boolean

' MS Excel hidden instance

Dim objXLApp As Object

Dim objWbNewBook As Object

CreateXlBook = False

Set objXLApp = CreateObject («Excel. Application»)

If objXLApp Is Nothing Then Exit Function

' У новій робочій книзі створювати тільки один робочий лист

objXLApp. SheetsInNewWorkbook = 1

Set objWbNewBook = objXLApp. Workbooks. Add

If objWbNewBook Is Nothing Then Exit Function

' Зберігаємо книгу

If vbNullString = Dir (sDirName, vbDirectory) Then Exit Function

objWbNewBook. SaveAs (sDirName + "\" + sWbName + ". xls")

CreateXlBook = True

' Звільнення пам'яті

Set objWbNewBook = Nothing

objXLApp. Quit

Set objXLApp = Nothing

CreateXlBook = True

End Function


еще рефераты
Еще работы по информатике