Реферат: Аналіз студентської бази навчального закладу

Аналіз студентської бази навчального закладу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних систем

Курсовий проект

З дисципліни: «Інформаційні системи в економіці»

На тему: «Аналіз студентської бази навчального закладу»

Виконали

студенти факультету ЭІ

3 курсу 3 групи

Лємєшева О.О

Литвиненко Д.Г

Раздовська О.Ю

Перевірив

Беседовський О.М

Харків, 2010р.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних систем

Дисципліна: інформаційні системи в економіці

Спеціальність 6.050101

курс 3, група 3, семестр 6

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект

студентів

Лємешєвої Ольги Олександрівни

Литвиненка Дмитра Геннадійовича

Раздовської Ольги Юріївни

Тема проекту: Розробка ІТ за завданням «Аналіз студенської бази навчального закладу».

Строк здачі студентом закінченого проекту 05.04.2010 р.

Вхідні дані до проекту: ДСТУ з обробки інформації, літературні джерела, технічна документація на АІС «Аналіз студентської бази навчального закладу», матеріали практики.

Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ. 1.Аналіз існуючої ІТ на об'єкті управління 2.Розробка ІТ обробки інформації за задачею «Аналіз студентської бази навчального закладу». Висновки.

Перелік графічного матеріалу:

6. Дата видачі завдання 10.09.2009 р.

Керівник проекту к.е.н., доц. Беседовський О.М.

Студенти: Лємєшева О.О.

Литвиненко Д.Г.

Раздовська О.Ю.

ВСТУП

Розвиток риночних відносин у сфері вищої освіти неминуче веде до виникненню конкуренцїї між ВУЗами на ринку освітніх послуг. Якість освіти є важливою характеристикою, що визначає конкурентоспроможність навчальних закладів. При цьому задача підвищення якості освіти тісно зв'язана з задачею ефективного управління освітнім процесом та ресурсами ВУЗа. Розвязвння цих задач сьогодні не представляється можливим без використання комплексної інформаційної системи управління ВУЗом.

Розробка множинних додатків, автоматизують окремі сторони діяльності навчального закладу, і що створює розрізнені багатоплатформенна програми, не наближає до принципового вирішення задачі управління ВУЗом. Досягнення цієї мети неможливо без реалізації системного підходу в організації і управлінні діяльністю ВУЗа.

Функціональний підхід, що переважає в більшості ВУЗів, припускає, що навчальний заклад — це механізм, який має набір функцій, розподілених серед підрозділів ВУЗу. Виконуючи свої вузькоспеціальні завдання, співробітники підрозділів перестають бачити кінцеві результати праці ВУЗу в цілому й усвідомлювати своє місце в загальній ланцюжку. Така система змушує співробітників добре виконувати функції, але не орієнтує на досягнення результату. Функціональний підхід призводить до ізольованості функціональних підрозділів, виникнення свого роду «конкуренції» між ними і неефективність інформаційної підтримки, зумовленої «лоскутной» автоматизацією.

Системний підхід розглядає всю діяльність ВУЗу як послідовність взаємопов'язаних процесів, які проходять через всі підрозділи, задіяні всі служби і орієнтовані на реалізацію стратегічних цілей, які ВУЗ ставить перед собою. Керуючи процесами, ВУЗ домагається максимально ефективного використання всіх наявних у його розпорядженні ресурсів. Системний підхід є основою побудови всіх корпоративних ІС. Саме реалізація системного підходу є необхідною умовою успішної реалізації в ІС сучасних управлінських методик.

Таким чином, рішення проблем управління освітньою установою неможливо без повної, комплексної інформатизації на основі сучасної корпоративної інформаційної системи класу ERP (Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства). Важливою властивістю ERP-систем, що відрізняє їх від систем клаптевої автоматизації, є інтегрованість. Це означає, що всі компоненти системи побудовані у відповідності з єдиною ідеологією, методологією і технологією і працюють узгоджено. Її використання дозволяє не тільки підвищити ефективність управління за рахунок автоматизації різних областей діяльності ВУЗу, але й підняти культуру ВУЗу на принципово новий рівень, зробити його більш привабливим і конкурентоспроможним на ринку навчання.

Підготовчий процес. Приймальна компанія.

Ефективна організація прийому абітурієнтів є виключно важливим і відповідальним завданням для будь-якого університету, неможливою без використання засобів інформаційних технологій. У більшості ВУЗів використовуються більш-менш розвинені засоби для автоматизації інформаційного забезпечення приймальної кампанії.

Процес створення єдиної інформаційної системи університету включає в себе розвиток і вдосконалення єдиної телекомунікаційного середовища, забезпечує надійний і оперативний обмін інформацією між підрозділами університету. Створення, експлуатація та організація життєвого циклу такого масштабу — складна організаційна та технічна задача, що обумовлює серйозні вимоги до внутрішньої структурі даних, яка дозволила б забезпечити цілісність, розширюваність, відкритість, переносимість, надійність, безпеку даних.

Саме тому метою курсової роботи є розробка ІС для автоматизації процесів аналізу студентської бази навчального закладу. Для розробки конкурентно-здатного програмного забезпечення ІС має об’єднувати в собі HRM, ECM та CRM систему (систему управлiння персоналом, систему управлiння информацiйними ресурсами та систему для управління взаємодією з клієнтами).

Завданнями курсового проекту є проведення аналізу предметної області, виконання огляду існуючих програмних продуктів для автоматизації бізнес процесів, огляд літературних джерел з проблематики автоматизації процесів обробки інформації; розроблення постановки задачі на ПК, розробка алгоритму рішення задачі на ПК; розроблення програми вирішення задачі та ін.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ «АНАЛІЗ СТУДЕНСЬКОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

1.1 Aнaлiз iнтepфeйсy тa фyнкцioнaльнoстi систeми «ДекАрт автоматизация работы деканатов и аспирантур»

У даному курсовому проекті розглядається автоматизація процесу аналіза студентської бази навчального закладу. Виконано детальне моделювання бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчального закладу» з виділенням транзакційною і аналітичною складових за допомогою функціональної моделі, побудованої з використанням CASE-інструментів, нижче описані основні завдання в рамках виділеного бізнес-процессу.

На рис. 1.1 представлена контекстна діаграма моделі бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчального закладу» за допомогою системи «ДекАрт-автоматизация работы деканатов и аспирантур».

Рис. 1.1 Контекстна діаграма бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчального закладу»в стандарті IDEF0

Контекстна діаграма моделі має такі інтерфейсні дуги:

вхід: Особова картка студента, Особова картка працiвника;

вихід: Вiдомiсть успiшностi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

На рис. 1.2 представлена декомпозиция контекстной моделі.

Рис. 1.2 Декомпозиція контекстної діаграми «Аналіз студентської бази навчального закладу» у стандарті IDEF0

Робота «Формування картотеки факультeтiв, спецiальностей, груп» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка студента, Накази по унiверситету, Лiцензiя;

вихід: Електронна база особовых карток студентiв;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

Робота «Формування картотеки працiвникiв та викладачiв» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка працiвника;

вихід: Електронна база особових карток працiвникiв;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

Робота «Формування звiтних документiв» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Електронна база особових карток працiвникiв, Електронна база особовых карток студентів, лiцензiя, Накази по унiверситету;

вихід: Вiдомiсть успiшностi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

На рис. 1.3 представлена декомпозиція роботи «Формирование отчетных документов» моделі.

Рис. 1.3 Декомпозиція роботи «Формування звiтних документiв»

Робота «Формування навчальних навантажень» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Електронна база особових карток працівників, Лiцензiя, Накази по унiверситету;

вихід: План навчальных навантажень;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

Робота «Формування екзаменаційних вiдомостей» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Електронна база особовых карток студентів, Накази по унiверситету, Лiцензiя, План навчальных навантажень;

вихід: Данi про успiшнiсть;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

Робота «Розрахунок успiшностi» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Електронна база особовых карток студентів, Накази по унiверситету, Лiцензiя, Данi про успiшнiсть;

вихід: Вiдомiсть успiшностi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату, методист аспiрантури.

Комплекс програмного забезпечення дозволяє:

Вирішувати завдання оперативного обліку в аспірантурах і деканатах ВУЗів.

Вести персоніфікований облік учнів, викладачів, навчально-допоміжного персоналу (НДП), аспірантів, докторантів, іноземців та ін відповідно до ситуації, організаційно-навчальної структурою ВУЗу (факультету)

Формувати навчальні плани і розподіляти навантаження. Автоматично відображати навчальне навантаження в особовій справі викладача, НДП, аспіранта, докторанта та ін Вести облік наукового керівництва викладачами

Формувати екзаменаційні та залікові відомості, вносити дані про результати іспитів і заліків, відображати їх у особистій справі, готувати дані для друку відомостей, звітів та додатків до диплому. Контролювати успішність.

Вести журнал наказів по всім категоріям осіб, внесених до бази даних з автоматичним внесенням їх до особової справи.

Автоматизувати процес зарахування, відновлення, відрахування, а також призначення стипендій і грантів.

Контролювати надходження і витрачання грошових коштів на навчання. Проводити фінансовий моніторинг підрозділів відповідно до організаційно-навчальної структурою ВУЗу (факультету)

Готувати звіти для передачі у вищі організації.

Програмний комплекс орієнтований:

На працівників аспірантур і деканатів — для комплексної автоматизації повсякденної роботи, фіксації і контролю фактів оплати, автоматичного створення та зберігання більшості звітів, формування навчального навантаження та багато іншого

На навчальний відділ — для миттєвого перегляду і створення звітів по контингенту учнів і викладачів, розподілу навантаження та підсумкам сесій

На керівництво ВУЗу — для отримання оперативної інформації по студентському та професорсько-викладацькому складу, аналізу надходження і витрачання грошових коштів за навчання.

Програмний комплекс складається з декількох модулів, об'єднаних в єдиному інформаційному просторі.

На рис. 1.4 представлене головне вікно програмного продукту.

Рис. 1.4 Головне вікно програмного продукту, основні модулі

Модуль «Картотека» (рис 1.6) веде персоніфікований облік контингенту ВУЗу з відображенням всієї інформації, що стосується конкретної особи (основні дані, паспортні дані, стипендія та гранти, накази, прихід і витрати грошових коштів, для співробітників — наукове керівництво і навантаження, для учнів — оцінки за дисциплін і т.д.)

На рис. 1.5 представлене вікно авторизації користувача.

Рис. 1.5 Авторизація користувача

На рис. 1.6 представлене основне вікно модуля картотека.

Рис. 1.6 Основне вікно модуля «Картотека»

На рис. 1.7 представлене вікно додавання в базу студента.

Рис. 1.7 Додавання нового студента

На рис. 1.8 представлене вікно редагування загальних даних учнів.

Рис. 1.8 Редагування загальних даних учнів

Модуль «Приказы и распоряжения» (рис. 1.9, 1.10 ) дозволяє заносити інформацію за наказами та розпорядженнями, які відносяться до осіб, внесених в базу даних.

На рис. 1.9 представлене вікно модуля «Приказы и распоряжения».

Рис. 1.9 Основне вікно модуля «Приказы и распоряжения»

На рис. 1.10 представлене вікно формування наказу.

Рис. 1.10 Формування наказу

Модуль «Экзаменационные ведомости» (рис. 1.11, 1.12) дозволяє формувати і редагувати екзаменаційні відомості, а також підготувати звітні документи по сесіях і перескладанням

На рис. 1.11 представлене вікно модуля «Экзаменационные ведомости».

Рис. 1.11 Основне вікно модуля «Экзаменационные ведомости»

На рис. 1.12 представлене вікно формування відомості.

Рис. 1.12 Формування відомості

Модуль «Учебные планы» (рис. 1.13, 1.14) дозволяє формувати навчальні плани, на основі яких є можливість розподілу навантаження та підготовки екзаменаційних відомостей.

На рис. 1.13 представлене вікно модуля «Учебные планы».

Рис. 1.13 Основне вікно модуля «Учебные планы»

На рис. 1.14 представлене вікно календарного плану.

Рис. 1.14 Календарний план

Модуль «Учебная нагрузка» (рис. 1.15, 1.16) дозволяє формувати поточну навчальне навантаження і розподіляти її по викладачам.

На рис. 1.15 представлене вікно модуля «Учебная нагрузка».

Рис. 1.15 Основне вікно модуля «Учебная нагрузка»

На рис. 1.16 представлене вікно представлення навчального курсу.

Рис. 1.16 Представлення навчального курсу

Модуль «Платежи» дозволяє вести облік надходжень і витрат грошових коштів з навчання, а також пов'язувати їх з іншими бухгалтерськими програмами та проводити фінансовий моніторинг.

Модуль «Конфигуратор» дозволяє формувати логічну структуру ВУЗу, редагувати словники, формувати правила доступу користувачів до бази даних, організовувати механізм реплікації даних.

1.2 Aнaлiз iнтepфeйсy тa фyнкцioнaльнoстi систeми «АйТи-Университет»

На рис. 1.17 представлена контекстна діаграма моделі бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчального закладу» за допомогою системи «АйТи-Университет».

Рис. 1.17 Контекстна діаграма бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчального закладу»в стандарті IDEF0

Контекстна діаграма моделі має такі інтерфейсні дуги:

вхід: особова картка студента, особова картка викладача, навчальний план;

вихід: Вiдомостi успiшностi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

На рис. 1.18 представлена декомпозиция контекстной моделі.

Рис. 1.18 Декомпозиція контекстної діаграми «Аналіз студентської бази навчального закладу» у стандарті IDEF0

Робота «Ведення графiкiв складання iспитiв» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка викладача, навчальний план;

вихід: графiк складання iспитiв;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

Робота «Ведення успiшностi» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка студента, Навчальний план;

вихід: Вiдомостi з результатами сесii;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

Робота «Формування звiтiв» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Навчальний план, Особова картка викладача, Особова картка студента;

вихід: Вiдомостi успiшностi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

На рис. 1.19 представлена декомпозиція роботи «Формирование отчетных документов» моделі.

Рис. 1.19 Декомпозиція роботи «Формирование отчетных документов» у стандарті IDEF0

Робота «Ввод шифрiв робiт» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка студента;

вихід: екзаменацйнi вiдомостi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

Робота «Ввод оцiнок» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка студента, навчальний план;

вихід: екзаменацйнi вiдомостi;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

Робота «Розрахунок успiшностi» має такі интерфейсні дуги:

вхід: Особова картка студента, навчальний план, графiк складання;

вихід: Вiдомостi з результатами сесii;

управління: Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

механізми: Методист деканату.

Користувачами комплексної інформаційної системи є студенти, викладачі, адміністрація і всі співробітники вузу. Основні переваги системи:

• використання багатофункціональних смарт-карт, причому рішення може бути інтегрований з системами банківських та соціальних карт, реалізованих або перебувають у процесі реалізації

• можливість інтеграції з іншим програмним забезпеченням і системами, що вже використовуються у ВУЗі

• велика гнучкість рішення в цілому і його компонент, що дозволяє адаптувати їх під вимоги ВУЗу

Система АйТі-Університет складається з довільного набору функціональних підсистем з централізованим збором інформації в єдиній базі даних. Модульність рішення дозволяє вибудувати оптимальну архітектуру системи відповідно до завдань вузу. Складається з таких основних модулів:

• АйТі-Університет: Багатофункціональна карта

• АйТі-Університет: Електронний деканат

• АйТі-Університет: Облік оплати послуг харчування

• АйТі-Університет: Бібліотека

• АйТі-Університет: Інформаційне забезпечення навчального процесу

• АйТі-Університет: Облік і контроль матеріально-технічних ресурсів

• АйТі-Університет: Електронний документообіг

АйТі-Університет: Електронний деканат

Підсистема призначена для підтримки наступних функцій:

• ведення розклад занять груп

• ведення загального графіка здачі заліків та іспитів; графіка захисту дипломів і дисертацій

• ведення індивідуальних графіків складання заліків та іспитів, дипломних, дисертаційних робіт тощо

• ведення успішності (колоквіуми, рейтингові бали, проміжні контрольні і заліки)

• ведення БД контактів вузу: телефони, e-mail, адреси і т.д.

• формування і відправлення електронних повідомлень іншим підрозділам ВУЗу

• підтримка доступу до різнопланової нормативно-довідкової інформації деканату і ВУЗу

• формування звітів керівництва вузу для вищестоящих організацій

Щоб автоматизувати роботу викладача, реалізована можливість використання програми для кишенькового персонального комп'ютера (КПК) з подальшою синхронізацією даних із системою

АйТі-Університет: Електронний деканат взаємодіє з програмно-апаратним комплексом АйТі-Університет: Багатофункціональна карта і єдиною базою даних навчального закладу, а також з іншими підсистемами АйТі-Університет, в тому числі і зовнішніми.

На рис. 1.20 представлене головне вікно програми.

Рис. 1.20 Головне вікно програми

На рис. 1.21 представлене вікно редагування списків груп.

На рис. 1.22 представлене вікно введення шифрів робіт.

На рис. 1.23 представлене вікно заповлення особової картики студента.

Рис. 1.21 Інтерфейс редагування списків груп

Рис. 1.22 Введення шифрів робіт

Рис. 1.23 Особова картка абітурієнта

АйТі-Університет: Бібліотека

Призначена для автоматизації обліку бібліотечного фонду ВУЗу, комплектування, систематизації, категоризації, читацького пошуку, видачі та повернення літератури. Підсистема АйТі-Університет: Бібліотека інтегрується з підсистемами забезпечення навчального процесу. Багатофункціональна карта студента виконує роль ідентифікатора доступу та/або електронного читацького квитка.

Основні функції:

• ідентифікація користувачів бібліотеки

• пошук літератури в бібліотеці

• інформування про нові надходження і поверненнях книг до бібліотеки

• дистанційне бронювання книг (можливо за допомогою інфокіоск)

• реєстрація отриманих і повернутих книг до бібліотечного фонду

• можливість підключення платних послуг (копіювання, друк на принтері)

• облік використання бібліотечного фонду, висновок переліку книг, що знаходяться на руках

Сервіси для співробітників бібліотеки:

• реєстрація надходять видань

• списання видання з фонду (у випадку втрати, старіння)

• видача підручників викладачеві або старості для групи

• складання замовлення на отримання книги

• пошук читача і перегляд наявних у нього книг

• формування звітних документів

У підсистемі АйТі-Університет: Бібліотека для обліку бібліотечного фонду, контролю видачі та прийому книг використовуються технології радіочастотної ідентифікації (RFID) або штрихового кодування. Вони допомагають швидко знайти в сховище і видати на руки читачу книжки, запобігти їх розкрадання, скоротити час видачі та прийому літератури, підбору та пошуку потрібного видання.

АйТі-Університет: Інформаційне забезпечення навчального процесу

Підсистема призначена для забезпечення доступу, формування та інтеграції інформаційних ресурсів вузу. Вона складається з двох функціональних комплексів: порталу та системи інформаційних кіосків. Основні функції:

• публікація та зберігання потрібної інформації на веб-порталі

• підтримка інформаційних запитів і надання інформації

• аутентифікація та авторизація доступу до інформаційних ресурсів ВУЗу

• інтеграція із зовнішніми інформаційними системами

• ведення загальної нормативно-довідкової інформації

• забезпечення експорту/імпорту даних з/в зовнішні системи

1.3 Висновки за результатами огляду

Після ознайомлення з системами призначеними для автоматизації аналізу студентської бази навчального закладу, в якості прототипу для розроблюваної системи було прийнято рішення вибрати «ДекАрт-автоматизация работы деканатов и аспирантур». Це обумовлено тим що, бізнес – процеси які існують в компанії замовника ПП краще автоматизовані саме в цій системі. Іншим переконливим фактором вибору саме цього продукту стала його популярність, наявність документації, гарно спроектований програмний інтерфейс [8].

Отже в процесі розробки ПП для автоматизації бізнес-процесів, головним прикладом будуть служити саме ті бізнес-процеси, які вже автоматизовані в «ДекАрт-автоматизация работы деканатов и аспирантур», але слідує також відзначити, що для створення конкурентоспроможного програмного продукту буде прийнята до уваги розробка бізнес-процесів в системi «АйТи-Университет». Відносно інтерфейсу, то його реалізація буде виконуватися згідно побажань замовника.

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ «АНАЛІЗ СТУДЕНТСЬКОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

2.1 Розроблення специфікації бізнес-вимог до системи

Для розробки якісного та конкурентоспроможного програмного забезпечення для автоматизації процесів аналізу студентської бази навчального закладу, інформаційна система повинна автоматизувати всі бізнес-процеси, що реалізуються в рамках даного модуля, оскільки тільки тоді можливо говорити про якісне, доцільне керування роботою ВУЗу. В сучасних умовах при розробці програмного забезпечення до розроблюваної системи висуваються бізнес-вимоги, які обов’ язково мають бути виконані. Ці вимоги можуть відноситися, як до вимог з точки зору бізнесу, так і до вимог користувача системи.

2.1.1 Вимоги з точки зору розвитку бізнесу

Розроблювана система має відповідати наступним вимогам бізнесу:

Вимогами до функціональних характеристик даного проекту є вимоги до характеристик взаємозв’ язків системи, що створюється, з сумісними системами, вимоги до сумісності, засоби обміну інформацією.

Даний проект працює автономно та не підтримує взаємозв’ язків з сумісними доповненнями.

Проект пов’ язан з базою яка розміщена на сервері доступ до якої реалізується за допомогою веб-додатку.

Система повинна мати системне меню, строку стану, панель інструментів. Системне меню повинно підтримувати вибір за допомогою «гарячих клавіш». У строчці стану повинні відображатися підказки підчас наведення курсору миші на пункти меню. Кнопки панелі інструментів повинні супроводжуватися відповідними підказками. Система повинна мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

2.1.2 Вимоги користувача системи.

Оскільки система є багато користувальницькою, то основними вимогами користувачів до розроблюваної системи є:

зрозумілий інтерфейс, обладнаний підказками, зручний у використанні;

простота освоєння;

швидкість досягнення результату при використані системи;

захист інформації від несанкціонованого доступу.

2.1.3 Діаграма бізнес-варіантів використання.

На рис. 2.1 зображена діаграма бізнес-варіантів для системи «Аналіз студентської бази навчального закладу»

Рис. 2.1 Загальна діаграма бізнес-варіантів використання для системи «Аналіз студентської бази навчального закладу»

2.2 Глосарій проекту

2.2.1 Основні поняття. Терміни та категорії предметної області задачі.

В табл. 2.1 наведені основні поняття предметної області.

Таблиця 2.1 Глосарій проекту

№ об’єкта Ім’ я об’єкта Опис об’єкта

О1 Користувач системи Це користувач даної програми (ним може бути будь-яка особа, яка працює в деканаті), який додає, редагує чи видаляє дані з системи. О2 БД База даних, де міститься вся інформація про студента (ПІБ студента, дисципліни, оцінки) О3 Відомість Документ, який містить ПІБ студентів, дисципліни, оцінки по дисциплінам та середній бал кожного студента О4 Студент Фізична особа, яка навчається в ВУЗі О5 Успiшнiсть студента Ступінь успішності засвоєння навчальних предметів студентами. O6 Навчальний заклад Мiсце де готуються фахівці з фундаментальних та прикладних наук

Основні категорії користувачів.

Користувач системи – методист деканату та оператор, який має можливість зайти в систему та додати, редагувати чи видалити дані про студента з БД, сформувати списки студентiв, перегрупування студентiв, i т.п.

2.2.3.Опис найважливіших документів предметної області.

Звіт по групі – містить інформацію о студентах однієї групи, котра включає ПІБ студента, оцінки, середній бал.

Звіт по курсу – містить інформацію о студентах курсу, котра включає ПІБ студента, всі його оцінки та середній бал.

Загальна відомість – містить інформацію о всіх студентах, котра включає ПІБ студента, середній бал відсортований за зменшенням.

2.3 Розроблення функціональних вимог

2.3.1 Обґрунтування вибору діючих осіб.

В бізнес процесі «Аналіз студентської бази навчального закладу» беруть участь такі діючі особи як диспетчер, методист.

Методист, на підставі отриманих заяв на вступ до ВУЗу або заяв про прийняття на роботу, оформлює особові справи.

Диспетчер на підставі особових справ заносить дані про студентів або викладачів до бази.

2.3.2 Діаграма варіантів використання

На рис. 2.2 представлена діаграма варіантів використання для системи «Аналіз студентської бази навчального закладу».

Рис. 2.2 Діаграма варіантів використання для системи «Аналіз студентської бази навчального закладу»

2.3.3 Опис потоків подій

Варіант використання «Вхід в систему»

Короткий опис. Дозволяє користувачам здійснювати вхід в систему.

Основний потік подій. Даний варіант використання починає виконуватися, коли користувач (оператор) здійснює спробу завантаження системи для отримання інформації про студентів або додавання/коригування існуючих даних. Завантаження системи відбувається при введенні правильного імені користувача і пароля.

Альтернативні потоки. Якщо з'єднання з сервером неможливо або пароль невірний, видається відповідне повідомлення.

Передумови. Вхід в систему відбувається при введенні правильного пароля.

Постумова. Якщо варіант використання завершиться успішно, користувач отримає можливість додавати, видаляти, коректувати і переглядати дані. Інакше стан системи не зміниться.

Варіант використання «Ведення БД студентів»

Короткий опис. Система містить інформацію про студентів.

Основний потік подій. Оператор вводить запит щодо студентів і система виводить відповідну інформації.

Альтернативні потоки. Якщо дані про студента відсутні, виводиться відповідне повідомлення.

Передумови. Користувач входить до системи і виконує дії у відповідності зі своїми правами.

Постумова. При необхідності можна роздрукувати інформацію про студентів.

Варіант використання «Формування звітів»

Короткий опис. Дозволяє оператору формувати звіт за підсумками сесії.

Основний потік подій. Оператор виводить інформацію про студентів.

Альтернативні потоки. Якщо з'єднання з сервером неможливо, видається відповідне повідомлення.

Передумови. Користувач входить в систему при наявності відповідних прав.

Постумова. Якщо варіант використання завершиться успішно, користувач отримає можливість переглядати, коректувати і видаляти дані. Інакше стан системи не зміниться.

Варіант використання «Розрахунок підсумків сесії»

Короткий опис. Дозволяє методисту підбивати підсумки сесії.

Основний потік подій. Методист проводить аналіз підсумків сесії.

Альтернативні потоки. Якщо з'єднання з сервером неможливо, видається відповідне повідомлення.

Передумови. Методист розраховує підсумки в розрізі курсу, групи спеціальності.

Постумова. Якщо варіант використання завершиться успішно, методист формує наказ на стипендію.

2.4 Постановка задачі

2.4.1 Характеристика задачі

2.4.1.1 Призначення задачі

Задача аналіз студентської бази навчального закладу. Вирішується на АРМах методиста та диспетчера деканату.

Метою вирішення задачі є автоматизація процесу аналіз студентської бази навчального закладу. Призначення задачі – створення аналітичної інформації, щодо бази студентiв по наступним критеріям.

Необхідною умовою для вирішення даного завдання є наявність особової картки, яка формується під час розв'язання задачі «Ведення особових карток студентів», наявність навчального плану і заяви про вибір предметів.

Задача призначена для автоматизованого формування відомостей успішності. Споживачами вихідної інформації є задача «Облік успішності». Кінцевий користувач — методист деканату. В результаті впровадження даного завдання кінцевий користувач отримає можливість автоматизованого формування файлу «Звітна відомість», яка містить дані про успішність студентів. Впровадження автоматизованого вирішення даного завдання забезпечить переваги над ручною технологією розрахунку середнього балу, оскільки потрібні дані можуть бути вилучені з єдиної бази даних і внесені програмою.

Доцільність автоматизованого рішення задачі обґрунтовується:

наявністю в базі даних особової інформації про студента;

великих трудовитрат з обробки інформації про студентів.

У процесі виконання автоматизуються функції методиста деканату. Результативна інформація, сформована під час розв'язання задачі Формування звітних відомостей, використовується для автоматизованого розв'язання задачі «Облік успішності».

2.4.1.2 Перелік об’єктів, при управлінні якими розв’ язується задача

Споживачами вихідної інформації є працiвники деканату. Кінцеві користувачі – методист та диспетчер деканату.

2.4.1.3 Періодичність і тривалість вирішення задачі

Періодичність вирішення завдання: за запитом.

Тривалість вирішення завдання складає менше за хвилину.

2.4.1.4 Умови, при яких припиняється вирішення задачі автоматизованим способом

Задача не може бути вирішена автоматизованим способом, якщо буде відсутня інформація про студентів. Вирішення задачі автоматизованим способом також може припинитися через вихід з ладу ПК, выдсутнiсть з’єднання с БД.

2.1.5 Зв’ язки задачі з іншими задачами АІС

Схема інформаційних зв’ язків завдання з іншими завданнями наведена на рис. 2.1.

2.1.6 Посади осіб та назви підрозділів, які визначають умови і тимчасові характеристики вирішення задачі

Методист деканату, диспетчер деканату.

2.1.7 Розподіл дій між персоналом і технічними засобами при різних ситуаціях вирішення задачі

Кінцевий користувач – методист, диспетчер деканату – за допомогою розроблених форм може отримати повну інформацію про вступивших до ВУЗу студентiв, формування групп, успiшнiсть студентiв.

2.4.2 Вихідна інформація

Перелік і опис вихідних повідомлень представлений в табл.2.5

Таблиця 2.5 Перелік і опис вихідних повідомлень

Ідентифікатор (код повідомлення) Найменування вихідного повідомлення Форма представлення (МГ, ВК, масив) Періодичність видачі Термін видачі і припустимий час затримки вирішення Одержувач Призначення вихідної інформації 0000101 Картка студента МГ, ВК За запитом 0,5 хвилини Методист деканату Для ведення інформації про студентів 0000102 Відомiсть по групi МГ, ВК За запитом 0,5 хвилини Методист деканату Для аналізу успішності студентів

Перелік і опис структурних одиниць вихідних повідомлень наведений в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Перелік і опис структурних одиниць вихідних повідомлень

Найменування структурної одиниці інформації Ідентифікатор Вимоги до точності ВК Картка студента Фамилия Surname A(20) Имя Name A(15) Отчество Otchestvo A(20) Дата рождения Date D(99.99.9999) Курс Kurs N(3) Группа Grupa N(3) ВК Відомiсть по групі ФІО FIOS A(50) Предмет Predmet A(30) Оцiнка Ocenka N(2) Середнiй бал Sed_bal N(3(2)) ВК Відомість по курсу ФІО FIOS A(50) Предмет Predmet A(30) Курс Kurs N(1) Група Grupa N(2) Оцiнка Ocenka N(2) Середнiй бал Sed_bal N(3(2)) ВК Загальна відомість ФІО FIOS A(50) Предмет Predmet A(30) Курс Kurs N(1) Група Grupa N(2) Оцiнка Ocenka N(2) Середнiй бал Sed_bal N(3(2)) Рейтинг Reiting N(2)

2.4.3 Вхідна інформація

Перелік і опис вхідних документів

Таблиця 2.4 Перелік і опис вхідних документів

Ідентифікатор документа Найменування документа Термін надходження Частота надходження Постачальник документа 0101701 Анкета студента За запитом За запитом Інформація про студента 0101702 Модульна відомість За запитом За запитом Деканат 0101703 Ітогова відомість За запитом За запитом Деканат 0101704 Індивідуальна відомість За запитом За запитом Деканат

Таблиця 2.5 Характеристика масивів вхідної інформації

Найменування масиву Ідентифікатор (ім’ я) масиву Тип масиву Технологія формування Анкета студента ANKETA Оперативний Надається студентом при вступi до ВУЗу Модульна відомість MODUL Оперативний Надається деканатом пiсля модуля Ітогова відомість ITOG Оперативний Надається деканатом пiсля сесії Індивідуальна відомість INDIVIDUAL Оперативний Надається деканатом

Таблиця 2.6 Перелік і опис структурних одиниць вхідних документів

Найменування структурної одиниці Точність числового значення Джерела інформації (документ) Ідентифікатор джерела інформації Фамилия A(20) Анкета студента ANKETA Имя A(15) Анкета студента ANKETA Отчество A(20) Анкета студента ANKETA Дата рождения D(99.99.9999) Анкета студента ANKETA Наiменування предмета A(20) Модульна відомість MODUL Оцiнка N(2) Модульна відомість MODUL Дата проведення модуля D(99.99.9999) Модульна відомість MODUL ФІО викладача A(25) Модульна відомість MODUL Дата проведення іспита D(99.99.9999) Ітогова відомість ITOG Наiменування предмета A(20) Ітогова відомість ITOG Оцiнка N(2) Ітогова відомість ITOG ФІО викладача A(25) Ітогова відомість ITOG

2.5 Алгоритм вирішення задачі

Процес роботи с програмою здійснюється за наступним алгоритмом: користувач заходить на сайт, авторизується та вибирає необхідний пункт меню. Для роботи з обраним модулем користувач обирає необхідний пункт меню, після чого може здійснити додавання, редагування або видалення даних. Результати дій користувача зберігаються у базі даних. Редагування структури або даних можливо здійснити за допомогою модулю адміністрування. При додаванні нового студента відомість автоматично переформується.

2.6 Розробка не функціональних вимог

2.6.1 Надійність та безпека

Систему безпеки програмного продукту складають два базових елемента, це аутентифікація, або розпізнавання особи та авторизація, або розпізнавання прав на доступ до об'єктів. У свою чергу, ефективність і надійність цих елементів визначається якісно побудованими процесами і стандартами розробки. Вимогами до цих пунктів можуть бути наявність логіну та паролю, що містять не менше 6 символів, в тому числі і букв. Кожен користувач сайту має зареєструватися, щоб мати доступ до даних. Дані про реєстрацію (а саме логіни та паролі зберігаються в базі даних на сервері).

2.6.2 Захист інформації

Під безпечною системою розуміється система, в якій управління доступом до інформації здійснюють тільки авторизовані особи або процеси, що діють від їх імені, мають право змінювати яким-небудь чином або видаляти інформацію. Надійна система визначається як система, що використовує достатні апаратні і програмні засоби для забезпечення одночасної обробки інформації різного ступеня секретності групою користувачів без порушення прав доступу. Надійність системи оцінюється по двох основних критеріях – політикою безпеки і гарантованістю.

В розроблюваному програмному продукті вся інформація знаходиться на сервері. Доступ до неї надійно закритий паролем та логіном адміністратора. Але необхідно мати на увазі, що з часом будь-який пароль можна дешифрувати, а тому необхідно своєчасно його змінювати, тримати в таємниці, зміцнювати.

2.6.3 Структура КТЗ

При вдосконаленні системи слід передбачити також можливість модифікації існуючих вихідних форм, що є найбільш частим об'єктом модифікації. Це забезпечить виконання вимоги, що пред'являється до ІС, орієнтованої на автоматизацію господарської діяльності підприємств, — максимальній відвертості продукту до модифікації кінцевим користувачем.

Таблиця 2.9 Інтерфейси устаткування

Ідентифікатор Статус Версія Інтерфейси устаткування IH-01 + 1.0 Протокол обміну даними між клієнтами і сервером – ТСР IH-02 + 1.0 Мережеве устаткування підтримує всі протоколи обміну даними, передбачені стандартами Fast Ethernet і встановленими ОС

Таблиця 2.10 Інтерфейси програмного забезпечення

Ідентифікатор Статус Версія Інтерфейси програмного забезпечення IS-01 + 1.0 Система взаємодіє з Web-сервером Internet Information Server, який включає підтримку мови програмування PHPна якому написана програма IS-02 + 1.0 Система взаємодіє з СУБД Microsoft SQL Server IS-03 + 1.0 Взаємодія системи із зовнішніми серверами здійснюється через мережу за допомогою протоколу TCP

2.6.4 Продуктивність

Таблиця 2.11 Продуктивність програмного забезпечення

Ідентифікатор Статус Пріоритет Версія Продуктивність програмного забезпечення PR-01 + 2 1.0 Швидкість роботи мережевого устаткування – 100 Mbit/s PR-02 + 1 1.0 Час запуску системи – не більше 5 сек. PR-03 + 2 1.0 Час обробки запиту – не більше 10 сек.

2.7 Опис інформаційних потоків

Рис.2.2 Діаграма класів формування вихідних документів на основі вхідних

2.8 Проектування БД

Рис. 2.3 Логічна модель даних (за допомогою ERWin)

Рис. 2.4 Логічна модель даних (за допомогою ERWin)

2.9 Розроблення програми вирішення задачі

Програма для вирішення поставленого завдання реалізується на основі Web-технологій, а саме написана на мові HTML та PHP. Нижче представлено код реалізації деяких файлів.

2.9.1 Розроблення інтерфейсу програми

2.9.2 Склад та взаємодія програмних модулів

Склад модулів програми напряму залежить від функціональних вимог. Так, наприклад, до розроблюваного продукту висувається вимога реалізації процесу авторизації та аутентифікації, реєстрації на сайті, можливість пройти тест та перегляд бази студентів. Ці та інші процедури тісно пов’ язані між собою.

Прикладом може стати авторизація на сайті. Але для того, щоб її пройти і стати повноправним користувачем сайту, спочатку необхідно пройти процедуру реєстрації. Для виконання останньої необхідно заповнити потрібні поля на формі і відправити їх на сервер, де вони будуть оброблюватися і використовуватися для надання доступу при запитові певному колові користувачів. Повноправний, зареєстрований користувач може ввести необхідні дані та переглянути сформовані відомості, для чого необхідно ввести дані.

Як видно з вищесказаного, кожен модуль тісно взаємодіє з попереднім і частково, або й повністю неможливий без іншого.

На рис. 2.12 представлена діаграма діяльності.

2.8.3 Результати тестування програми

В результаті тестування програми, вона зарекомендувала себе як зручний, простий та надійний засіб для автоматизації роботи з клієнтами.

РОЗДІЛ 3 КОНТРОЛЬНИЙ ПРИКЛАД

Короткий опис роботи сайту. Зареєстрований користувач. Він може переглянути загальну інформацію, а також має право внести дані про нового студента – заповнити всі поля і відправити їх на сервер, видалити вже існуючі, редагувати сформувати необхідні відомості,.

Нижче приведений короткий опис роботи системи.

Головна сторінка. Складається з інформації загального характера, а також меню доступу до основних елементів.

Головна сторінка сайту приведена на рис. 3.1.

Рис.3.1 Головна сторінка сайту

Усі студенти. Виведення на форму даих про усіх студентів та інформації про них.

Сторінка з даними про студентів приведена на рис. 3.2.

Рис.3.2 Сторінка з даними про студентів

Для перегляду повної інформації про конкретного студента необхідно натиснути на приізвище.

Сторінка з детальними даними про студента приведена на рис. 3.3.

Рис.3.3 Сторінка з детальними даними про студента

Додати студента. Частина блоку методиста призначеного для додавання студента. Вхід виконується після введення коректного логіну та пароля.

Аутентифікація користувача приведена на рис. 3.4.

Рис.3.4 Аутентифікація користувача

Введення даних про нового студента приведена на рис. 3.5.

Рис.3.5 Додавання студента

Якщо усі даны введені коректно відобразиться повідомлення про успішне внесення інформації до бази даних.

Виведення повідомлення про успішне додавання приведена на рис. 3.6.

інтерфейс студенський база дані

Рис.3.6 Повідомлення

Редагувати дані про студента. Частина блоку методиста призначеного для редагування даних студента. Вхід виконується після введення коректного логіну та пароля. Якщо авторизація проходить успішно, методист отримує доступ до даного розділу де виводяться дані з бази даних про вже існуючих студентів.

Відображення списку студентів приведене на рис. 3.7.

Після вибору студента зі списку отримуємо доступ до форми в якій выдображуються дані доступні для редагування. Форма редагування даних по студенту приведена на рис. 3.8.

Рис.3.7 Список існуючих студентів

Рис.3.8 Редагування даних

Видалення студента. Частина блоку методиста призначеного для видалення студента. Вхід виконується після введення коректного логіну та пароля. Якщо авторизація проходить успішно, методист отримує доступ до даного розділу де виводяться дані з бази даних про вже існуючих студентів.

Відображення списку студентів приведене на рис. 3.9.

Рис.3.9 Відображення даних

Необхідно відмітити потрібний запис. Та натиснути кнопку «Удалить запись». Далі відобразиться повідомлення про успішне видалення.

Відображення списку студентів приведене на рис. 3.10.

Рис.3.10 Список існуючих студентів

Если вы забыли выбрать студента для удаления, то отобразится сообщение:

Відображення списку студентів приведене на рис. 3.11.

Рис.3.11 Повідомлення

Відомості. При виборі даного пункту меню ми модемо обрати одну з трьох відомостей:

— Вемодомость по группе

— Вемодомость по курсу

— Общая ведомость

Кожна з них формується автоматизованими засобами, з бази даних вибираються усі записи які задовольняють критерію обраної відомості. Якщо ми через пункт меню додамо нового студента, відомість автоматично переформується.

Відображення списку відомостей приведене на рис. 3.12.

Рис.3.12 Список відомостей

Відомість по групі. Якщо обраний даний тип відомостей то спочатку необхідно ввести групу по якій ми збираємося формувати відомість. Наприклад введемо группу 3.

Відображення введення групи приведене на рис. 3.13.

Рис.3.13 Введення групи

В результаті отримаємо відомість зі списком оцынок та розрахованим середнім балом.

Сформована відомість приведене на рис. 3.14.

Рис.3.14 Відомість по групі

Відомість по курсу. При обранні цього типу відомостей спочатку треба ввести курс. Наприклад 2.

Введення курсу приведене на рис. 3.15.

Рис.3.15 Введення курсу

В результаті отримаємо відомість по курсу.

Відображення відомості по курсу приведене на рис. 3.16.

Рис.3.16 Відомість по курсу

Загальна відомість. При обранні цього типу відомостей відобразиться інформація про всых студентыв що э в базі.

Відображення загальної відомості приведене на рис. 3.17.

Рис.3.17 Загальна відомість

Пошук. Система пошуку студентів по прізвищу. Спочатку необхідно ввести прізвище студента.

Відображення вводу прізвища приведене на рис. 3.18.

Рис.3.18 Ввод прізвища

Після натиснення на кнопку пошуку виведеться інформація про всіх студентів з таким прізвищем. При натисканні на прізвище можна переглянути більш детальну інформацію про студента.

Результати пошуку приведені на рис. 3.19.

Рис.3.19 Результати пошуку

Висновки

Проаналізувавши завдання, можна прийти до висновку, що воно є однією з головних завдань роботи деканату.

При неавтоматизованому рішенні поставленого завдання формування індивідуальних планів проводилося за коштами роботи методиста деканату. З навчального плану, сформованого випускаючою кафедрою, відбиралися вибіркові дисципліни. Після на основі аналізу заяв на вибір предметів і списку вибіркових дисциплін формувався індивідуальний план для кожного студента.

Рішення даної задачі автоматизованим шляхом дозволить зменшити трудовитрати працівників деканату, а саме методиста, з розрахунку середнього балу, та формування звітних відомостей. Всі роботи, що передують формуванню звітних відомостей, буду реалізовуватися за допомогою програми.

Список використаної літератури

1. Комплексна програма наскрізної практики для студентів спеціальності 7.080401 денної форми навчання, Харків, ХНЕУ, 2005

2. Методичні рекомендації до оформлення робіт з НДРС, курсових та дипломних проектів/Укл. І. Б. Медведєва. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 28с.

3. Збірник нормативно-правових актів діяльності університету. Практичний посібник. Вип… 1/Укл. канд. екон. наук, професор М.В.Афанасьєв; [Керівник проекту докт. економ. наук, професор Пономаренко В.С. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 468 с.

4. Лабораторний практикум з курсу «CASE-технології» для студентів спец. 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання/ Укл. С. В. Мінухін, О. М. Беседовський– Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – с. (Укр. мов).

5. Практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з курсу Системний аналіз та проектування СОІ" для студентів спец. 6.080401, 6.080407 усіх форм навчання /Укл. Р.К. Бутова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – с. (Укр. мов).

6. Конноли Томас. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1120 с.

7. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 848 с.

8. ДекАрт [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: www.dekart.ru/ ДекАрт – автоматизация работы деканатов и аспирантур.

еще рефераты
Еще работы по информатике