Реферат: Особливості перекладу ділових листів

Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття перекладу

1.1 Зміст поняття перекладу

1.2 Основні види перекладу

1.3 Важливість перекладу науково-технічної літератури

1.4 Основні види і форми науково-технічного перекладу

1.5 Головні лексичні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу

1.5.1 Лексичні труднощі

1.5.2 Жанрово-стилістичні труднощі

Розділ 2. Особливості перекладу ділових листів на прикладі перекладу листів-запитів та листів негативного змісту

2.1 Загальна характеристика ділових листів

2.2 Особливості англомовної ділової кореспонденції

2.3 Особливості перекладу листів-запитів та листів негативного змісту

2.3.1 Лексичні трансформації

2.3.2 Граматичні трансформації

2.3.3 Синтаксичні граматичні трансформації

2.3.4 Морфологічні граматичні трансформації

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А Листи – запити про влаштування на роботу

Додаток В Листи – відмови

Вступ

Цю роботу присвячено особливостям перекладу англомовних ділових листів різного типу на українську мову.

Як відомо, процес перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, що включає ряд труднощів, які необхідно долати перекладачеві. Ділова сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Інтерес до проблеми перекладу діловой кореспонденції з боку лінгвістів і їх всестороннє вивчення є в курсі теорії і практики досить розповсюдженим. Такі широко відомі лінгвісти, як А.Д. Швейцер, Я.І. Рецкер, Л.С. Бархударов, А.У. Федоров, Басс Е.М., Екк В. і багато інших присвятили дослідженню перекладу бізнес кореспонденції свої численні статті та монографії. Проте, проблема перекладу ділових листів продовжує залишатися актуальною.

Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що з розширенням міжнародних зв’язків нашої країни з іншими державами важливе значення набуває наявність у державі кваліфікованих спеціалістів з перекладу ділової кореспонденції. Жоден гарний переклад не можна зробити не враховуючи особистості того чи іншого тексту перекладу.

З моменту проголошення незалежності України єдиною державною мовою України стала українська мова, тобто від цього часу все ділове спілкування, в тому числі оформлення ділових паперів, має проводитися саме українською мовою. Це означає, що набуває актуальності визначення особливостей україномовних та англомовних ділових листів і способи їх перекладу.

Мета роботи – визначення особливостей перекладу англомовних ділових листів – обумовило окреслення конкретних завдань:

відібрати певний матеріал, за допомогою котрого можливо проаналізувати характерні особливості ділового листування в англійській мові;

систематизувати знайдену інформацію;

проаналізувати характерні особливості оформлення ділового листування в англійській і в українській мові на основі зібраного матеріалу;

проаналізувати особливості перекладу англомовних ділових листів на українську мову;

на підставі здійсненого дослідження зробити висновки стосовно відмінностей оформлення української та англійської ділової кореспонденції.

В дослідженні були використані методи перекладацького та лінгвістичного аналізу.

Об’єктом нашого дослідження виступають різноманітні англомовні ділові листи та способи їх перекладу.

Предметом дослідження є аналіз принципів перекладу ділових листів та аналіз специфічних властивостей окомерційного листування українською та англійською мовою.

Матеріалами використаними у роботі стали посібники з перекладознавства та діловодства, статті присвячені особистостям перекладу ділової кореспонденції, а також 53 ділових листа-запита та 51 лист негативного змісту, які було взято з вхідної та вихідної кореспонденції існуючих компаній, з сайтів, присвячених ділової кореспонденції та посібників Г. Гаудсвард Английский язык для делового общения, Дж. К. Уолден Библия деловых писем, Вера Экк и Саймон Дреннан Деловая переписка на английском.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаноїї літератури та додатків.

У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, його мета та завдання, описуються методи та об’єкт дослідження, викоритстані у роботі матеріали та структура роботи.

Перший розділ присвячено характеристики ділової кореспонденції. У розділі розглядається загальна характеристика ділових листів, особливостям англомовної ділової кореспонденції особливостям українського ділового листування та особливостям перекладу ділової кореспонденції.

У другому розділі проводиться аналіз перекладу англомовних ділових листів українською мовою. У цьому розділі аналізуються лексичні та граматичні особливості.

У висновку підбиваються підсумки, які було зроблено на основі теоритичного та практичного матеріалу роботи.

У додатках наведені практичні приклади, котрі ілюструють теоретичний матеріал, викладений у основній частині, а також англомовні ділові листи та їх переклад на українську мову, що було розглянуто в другому розділі дипломної роботи.

Розділ 1. Поняття перекладу

1.1 Зміст поняття перекладу

Серед багатьох проблем, які вивчає сучасне мовознавство важливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної мовленнєвої діяльності, яку називають “перекладом” чи “перекладацькою діяльністю”.

З самого початку переклад виконував найважливішу соціальну функцію, надаючи можливість міжмовному спілкуванню людей. Поширення письмових перекладів дало змогу людству отримати доступ до культурних досягнень інших народів, зробило можливим взаємодію та взаємозбагачення літератур та культур.

Безмежне різноманіття сучасного світу передається за допомогою засобів інформації через відчуття та інтерпретацію величезної кількості учасників міжнародного інформаційного процесу – журналістів, коментаторів, телеоператорів, тощо. Через це значення перекладацької діяльності постійно зростає, але разом з цим виникають різноманітні перекладацькі проблеми. Загострення мовних проблем диктує пошук нових рішень. Якщо раніше перекладацька діяльність розглядалась тільки у зв’язку з перекладом художньої літератури, то сьогодні все більш важливе місце, як за обсягом так і за соціальним значенням, посідають переклади текстів спеціального характеру – ділові листи, інформаційні, юридичні, економічні, техничні та рекламні тексти.

Відомий теоретік перекладознавства А.Д. Швейцер визначає переклад, як однонаправлений і двофазний процес міжмовної і міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому (“перекладацькому”) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (або метатекст), замінюючий первинний в іншому мовному і культурному середовищі; процес, що характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, що частково модифікується відмінностями між двома мовами, між двома культурами і двома комунікативними ситуаціями [39:75].

Мета праці перекладача полягає у тому, щоб точно і цілісно передати засобами іншої мови зміст оригіналу, зберігаючи при цьому його стилистичні та емоційні особливості, а також відтінки авторського стилю. Під “цілісністю” перекладу треба розуміти єдність форми і змісту на новій мовній основі.

Критерієм точності перекладу є тотожність інформації, що повідомляється на різних мовах, а цілісним (адекватним або повноцінним) визнають лише такий переклад, що передає цю інформацію рівноцінними засобами. Тобто переклад має передавати не тільки те, що виражено оригіналом, але й передавати це так, як це виражено в оригіналі.

Таким чином, основним предметом уваги в теорії перекладу й, зокрема, у нашому дослідженні, є співвідношення між оригіналом та перекладом, а також різноманітністьтих форм, за яких вони набувають повної змістової ідентичності.

Перед початком роботи перекладач за допомогою аналізу повинен установити з яким видом тексту він матиме справу.

1.2 Основні види перекладу

Згідно В. Н. Комісарову [12, 13, 14] та А. Пашину [25] сучасна теорія перекладу розрізняє такі жанрово-стилістичні види перекладу:

– художній переклад – переклад художніх текстів. Він здійснюється за допомогою равноцінної передачі засобами іншої мови емоційно-філософського змісту того чи іншого прозового чи віршованого літературного твору.

– Інформативний переклад – переклад текстів, основна функція яких полягає у передачі якоїсь інформації. До інформативного перкладу належать:

--PAGE_BREAK--

а) науково-технічний переклад – переклад науково-технічних текстів та документації;

б) суспільно-політичний переклад – переклад суспільно-політичних текстів;

в) військовий переклад – переклад текстів військової тематики;

г) юридичний переклад – переклад текстів юридичного характеру;

д) побутовий переклад – переклад текстів розмовно-побутового характеру.

Належність оригіналу до особливого функціонального стилю може впливати на характер перекладацького процесу і вимагати від перекладача застосування особливих методів і прийомів.

1.3 Важливість перекладу науково-технічної літератури

З розвитком інформаційних технологій, почалося стрімке поширення перекладацької діяльності, а саме її лінгвістичного напрямку. Завдяки якісним і кількісним змінам перекладацької діяльності, а також науковим розробкам, на перший план вийшов інформативний переклад, у якому особливості індивідуально-авторського стилю не такі суттєві.

При перекладі наукових текстів треба пам’ятати, що вони відрізняються від розмовної мови та мови художньої літератури – лексично, граматично та стилистично.

Переклад наукового тексту дещо відрізняється за формою, мовними засобами, а також яскраво вираженою комунікативною направленістю. У процесі перекладу таких текстів, перекладачеві доводиться вирішувати як суто мовні, лінгвістичні проблеми, зумовлені розбіжностями у семантичній структурі і особливостями використання двох мов в процесі комунікації, так і проблеми соціолінгвістичній адаптації тексту.

Сьогодні переклад науково-технічних текстів став не тільки необхідним, а й повсякденним явищем життя світового співтовариства. При цьому знання теоретичних основ процесу є не тільки обов'язковою умовою, а й гарантією якості перекладу.

При перекладі наукових текстів перекладачеві необхідно бути обізнаним з тією термінологією, яка може зустрітися у тексті перекладу та мати уявлення про загальні положення теорії перекладу.

Для того, щоб переклад науково-технічного тексту був правильним, перекладачеві слід мати хоча б поверхові знання про ті терміни, які зустрічаються під час перекладу, тому що загальна характеристика текстів науково-технічного характеру полягає в тому, що вони насичені спеціальними термінами та фразеологією.

Як зазначав Я.І. Рецкер під час роботи з науковим текстом перекладач повинен враховувати мовленеві звичкі носіїв мови перекладу, не порушуючи звичайного сприйняття документу чи тексту. Розбіжності лінгво-етничного характеру між носіями іноземної мови та мови перекладу можуть носити як культурно-історичний, так і актуально-подійний характер [27:110].

Крім того перекладач повинен пам’ятати, що граматична структура англійського тексту науково-технічної тематики відрізняється своєю конструктивною складністю. Такі тексти насичені неособовими формами дієслова, прикметниками, формами пасивного стану, дієприкметниковими і герундіальними зворотами, особовими займенниками першої особи однини, а також іншими граматичними конструкціями, які можуть обтяжувати розуміння тексту і ставлять перед перекладачем додаткові завдання.

Переклад наукової літератури – це та сфера перекладацької діяльності, у якій професійне виконання роботи можливе тільки висококваліфікованими спеціалістами, які досконало обізнані у сфері і специфічній термінології перекладу та які на достатньому рівні володіють іноземною мовою, і, що найголовніше, які вміють грамотно висловлювати свою думку, не відходячи від суті та стилю оригінала, на мові перекладу.

1.4 Основні види і форми науково-технічного перекладу

Психолингвістична класифікація перекладів, що враховує спосіб сприйняття оригінала і створення тексту перекладу, поділяє перекладацьку діяльність на письмовий переклад і усний переклад.

Письмовим називається такий вид перекладу, коли оригінал і текст перекладу виступають у вигляді фіксованих текстів, до яких перекладач може неодноразово звертатися. Це надає можливість перекладачеві повторно сприймати відрізки перекладеного тексту, порівнювати їх з відповідними частинами перекладу, вносити до тексту будь-які необхідні зміни до завершення процесу перекладу.

Усний переклад — це вид перекладу, коли оригінал і його переклад виступають у нефіксованій формі, що визначає однократність сприйняття перекладачем частин оригіналу і неможливість наступного порівняння чи виправлення перекладу після його виконання. Перекладач спілкується з рецептором або безпосередньо, або за допомогою доступних йому технічних засобів.

Відповідно різняться два підвиди усного перекладу:

а) Синхронний переклад — це спосіб усного перекладу, коли перекладач, слухаючи оратора, практично одночасно (із малим відставанням у 2-3 сек.) проговорює переклад. Цей вид перекладу здійснюється за допомогою техничних засобів, при цьому перекладач має змогу, не перериваючи оратора, донести переклад до аудиторії.

б) Послідовний переклад, який можливий лише тоді, коли те або інше висловлювання іноземною мовою переривається паузою для перекладу

Крім того, серед перекладів, що розрізняються за загальною характеристикою суб¢єкта перекладацької діяльності і за його відношенням до автора перекладацького тексту розрізняють традіційний переклад, тобто переклад, виконаний людиною, машинний (автоматичний) переклад – переклад, виконаний комп¢ютером, а також змішаний переклад – це переклад з використанням значної частки традиційної (машинної) переробки тексту.

Переклади, виділені за ознакою характеру і якості відповідності тексту перекладу тексту-оригіналу поділяються на:

1) вільний переклад – це такий переклад, що відтворює основну інформацію оригіналу з можливими відхиленнями, серед яких можна виділити додавання, пропуски і т. п. Такий вид наукового перекладу здійснюється на рівні тексту, тому для нього категорії еквівалентності мовних одиниць виявляються не релевантними;

2) інтерпретація – це вид перекладу, що базується на звертанні до немовних видів діяльності, на відміну від власне перекладу, здійсненого за заданими правилами переходу від засобів вираження, що належать іншій мовній системі;

3) адекватний переклад відповідає оригіналу і виражає ту ж комунікатівну мету, що й оригінальний текст;

4) точний (правильний) переклад – це переклад наукового тексту, що характеризується семантичною точністю, тобто є семантично повно і правильно переданим планом змісту оригіналу;

5) автентичний переклад – це переклад офіційного документа, що має однакову юридичну чинність з оригіналом; відповідно до міжнародного права текст умови може бути зробленим і прийнятим на одній мові, але його автентичність встановлюється на двох і більше мовах;

6) завірений переклад, відповідність такого виду наукового перекладу до оригіналу підтверджується юридично.

Переклади науково-технічних текстів, що виділяються за ознаками повноти і способу передачі смислового змісту оригіналу можна поділити на:

1. Повний переклад – переклад, що передає смисловий зміст оригіналу без пропусків і скорочень.

2. Неповний переклад – переклад, що передає смисловий зміст оригіналу з пропусками і скороченнями. Такий вид перекладу наукового тексту можена поділити на:

– скорочений переклад, переклад, що передає смисловий зміст тексту в згорнутому вигляді, тобто із скороченнями;

– фрагментарний переклад – це переклад не цілого тексту, а лише окремого уривка;

– аспектний переклад – переклад лише частини тексту відповідно до будь-якої заданої ознаки (аспекту);

– анотаційний переклад, що представляє собою переклад, у якому відбуваються лише головна тема, предмет і призначення перекладного тексту;

– реферативний переклад – це переклад, у якому міститься досить докладна інформація про документ, який реферують – його призначення, тематика, методи дослідження, отримані результати.

Переклади науково-технічних текстів також виділяються за типом адекватності:

1) стилістично адекватний переклад – це семантично повний, точний і стилістично еквівалентний переклад, що відповідає функціонально-стилістичним нормам мови перекладу;

2) прагмантично-адекватний або, як його ще називають, функціонально-адекватний переклад – це переклад, що правильно передає основну (домінуючу) комунікативну функцію оригінального тексту;

3) дезиративно-адекватний переклад – це переклад, що повно і правильно відповідає на інформаційний запит споживача і не обов¢язково передає повний смисловий зміст і основну комунікативну функцію оригіналу.

1.5 Головні лексичні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу

1.5.1 Лексичні труднощі

Лексичною ознакою наукової літератури є насиченість текстів кліше — стереотипних слів і фраз, які включають ідіоми, стійкі вислови, стереотипи мови, набір готових фраз [31:20]

(Since – оскільки [Додаток В № 43]; the subject is – мова йдеться [Додаток А № 47]; as for – що до [Додаток В № 42]; specifically – а саме, особливо, більш точно [Додаток А № 47]) логіко-граматичних лексичних конструкцій та скорочень, які є характерними для данної галузі знання.

Крім того наукові тексти характеризуються тим, що знання предмету перекладу у таких текстах більш важливе, ніж знання мови і це, перш за все, стосується спеціальної термінології. Як терміни можуть використовуваться і ті слова, які вживаються виключно в рамках даного стилю, так і спеціальні значення загальнонародних слів.

Карабан В.І. вважає, що багато слів поряд із загальнонародними, повсякленними значеннями мають більш спеціалізовані загальнонаукові, загальнотехнічні та термінологічні значення у терміносистемах різних галузей науки та техніки. Такі загальнонаукові та загальнотехнічні слова становлять безпосереднє оточення спеціальних термінів [11:13].

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Крім того, однією з основних стилістичних рис наукового тексту є те, що матеріал у ньому подається чітко та точно, при майже повній відсутності тих виразних елементів, які надають мові емоційної насиченості, а головний акцент робиться на логічній подачі матеріалу.

Також треба пам’ятати, що переклад виникає не в окремій, самостійній галузі, а на стику ряду галузей. У ньому порівнюются не тільки різні мови, а й відповідні культури з світоглядними, соціальними і поведінковими особливостями [5:4]. Тому при перекладі треба мати на увазі, що те, що досить зрозуміло носієві мови, може викликати нерозуміння у одержувача тексту перекладу. А це значною мірою ускладнює завдання перекладача і полягає не тільки в пошуку еквівалентних відповідностей для передачі комунікативної установки відправника, а й в наданні одержувачу необхідних пояснень, коли на шляху правильного сприйняття мети спілкування стоять міжкультурні відмінності.

Для досягнення адекватного комунікативного ефекту перекладач має враховувати, поряд із передачею мовних функцій, що одержувачі текстів на вихідній і перекладаючий мовах є носіями різних культур. Через розбіжності у світогляді, початкових знаннях, уявленнях і поведінкових нормах їх сприйняття одного й того самого тексту може бути не однаковим. А якщо зміст вихідного і кінцевого текстів сприймається по-різному, то переклад, як двомовний комунікативний акт не досяг своєї мети [Там же:12].

Для досягнення адекватності нерідко буває необхідно адаптувати як змістовну частину тексту, так і її форму, що часто має компромісний характер. Багато особливостей перекладу пов'язані зі специфікою мов (англійської або української), тобто мови на якій (або з якої) здійснюється переклад.

Наприклад, у процесі перекладу може відбуватися заміна заперечення на затвердження, яка в свою чергу також має зворотню функцію, можуть використовуватися такі суто технічні прийоми як калькування, компенсація лексичних втрат, заміна стану з активного на пасивний і навпаки, а також передача фразеологізмів їх семантичним еквівалентами тощо.

Досить важливо й те, що англійська та українська мови належать до різних структурних типів мов (українська до флективної, а англійська до аналітичної), і тому мають багато розбіжностей у будові мов, та у наборі їхніх граматичних форм та конструкцій.

Наприклад такі граматичні явища як артиклі, модальні глаголи, герундій, групи Continuous та Perfect, формальний додаток “it” не притаманні українській мові, а в англійській мові відсутні категорії роду і відмінку іменників і прикметників, тощо. Існують відмінності і у побудові речення, тому що на відміну від української мови, в англійській мові порядок слів фіксований.

Завдання перекладача – використовувати знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання теоретичних основ перекладу і екстралінгвістичних реалій необхідна умова адекватності перекладу.

Одже, виходячи з усього вищепереліченого та погоджуючись з Вихростюк Л.С. [7:16] можна зробити висновок, що для того, щоб виконати повноцінний адекватний переклад перекладач повинен володіти наступними навичками:

Добре знати предмет перекладу.

Досконало володіти мовою оригіналу та його лексико-граматичними особливостями у співвідношенні з рідною мовою.

Використовувати знання з теорії перекладу та прийоми техніки перекладу.

Залучувати фонові знання під час перекладу.

1.5.2 Жанрово-стилістичні труднощі

Лексика і граматика також тісно пов’язані із жанрово-стилістичними проблемами, оскільки до стілистичних характеристик тексту відносяться такі особливості, як:

1) частотність вживання в текстах певних слів, які притаманні тієї чи іншої галузі;

2) застосування певних граматичних форм;

3) вживанння тих чи інших граматичних структур.

Як зазначив Карабан В.І. існування жанрово-стилістичних проблем науково-технічного перекладу пов’язані з певними розбіжностями “у стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних текстах англійською і українською мовами, особливості вживання слів і стилих образних і необразних словосполучень та інші [11:274].

Серед жанрово-стилістичних труднощів перекладу англомовних науково-технічних текстів на українську мову варто виділити наступні:

1) переклад так званих метафоричних термінів;

2) переклад образної та необразної фразеології;

3) переклад різноманітних кліше;

4) наявність у такого роду текстах розмовних лексичних елементів.

Крім того, перекладачеві потрібно також зважати на особливості вживання у англомовних наукових текстах особового займенника І, а також, взагалі, жанрові особливості таких науково-технічних текстів як інструкцій, патентів, ділових листів, тощо.

Для подолання цих труднощів перекладачеві слід, перш за все, навчитися ідентифікувати такі проблеми в науково-технічному тексті. Крім того, потрібно формувати навички для подолання різноманітних стилистичних труднощів перекладу із урахуванням норм української мови та жанрових норм культури мови оригіналу. Перекладачеві потрібно не тільки знати, а також вміти застосовувати адекватні способи та прийоми перекладу тих елементів науково-технічного тексту, що визивають найбільші труднощі. А також не слід забувати про прагматичну адаптацію оригінального тексту під час перекладу.

Розділ 2. Особливості перекладу ділових листів на прикладі перекладу листів-запитів та листів негативного змісту

2.1 Загальна характеристика ділових листів

Сучасний бізнес – це складне виробництво, співробітництво на всіх рівнях, обмін інформацією, взаєморозуміння, планування спілкування з урахуванням інтересів обох сторін, а також ефективне вирішення конфліктних ситуацій. Ділове спілкування, як частина людської діяльності стає об’єктом чисельних досліджень і успіх усіх міжнародних бізнес-проектів залежить не тільки від професійних основ діяльності, але й від комунікативної компетенції, яка реалізується у здатності користуватися мовними засобами для встановлення мовленнєвого контакту, його підтримки та впливу на адресата з метою досягнення комунікативних цілей.

Ведення справ з іноземним партнером частіше всього починається з листа, посланого по факсу чи електронною поштою. Ділові листи є важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності. В країнах з розвиненою ринковою економікою, ділові папери є невід'ємною частиною соціально-економічних відносин.

Від ділового листа залежить пошук потенційних партнерів, можливість встановлення чітких ділових контактів, а також пошук і освоєння нових ринків збуту продукції та надання послуг.

Лист – це поширений вид документації, один із засобів обміну інформацією [22: 4].

Діловий лист – це джерело інформації і одночасно, документ, покликаний слугувати досягненню певної поставленої мети. Цілі написання ділового листа можуть бути досить різноманітні.

Ділові листи – це документи, що складаються від імені юридичної особи та мають юридичну силу. Взагалі, діловим листом можна назвати будь-який за змістом документ, котрий пересилається поштою та вирішує організаційні питання, правові проблеми, а також питання економічних взаємин.

В загальному вигляді ділові листи можуть бути присвячені наступним питанням: співробітництво з відчизняними та іноземними фірмами; участь в торговій і комерційній діяльності; співробітництво у рамках консорціуму; питання, пов'язані з підготовкою та реалізацією контракту, ціни контракту, формам розрахунку і умовам платежу; командирування спеціалістів; підготовка іноземних і національних кадрів; рекламації і врегулювання претензій; влаштуванню на роботу; медичному обслуговуванню та іншим питанням.

Всю ділову кореспонденцію можна поділити на службову та комерційну.

Службові листи – це листи, звичайно нескладні за своїм змістом та невеликі за обсягом. Службові листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.

Комерційна кореспонденція – листування, котре пов’язане з заключенням та виконанням комерційних угод.

2.2 Особливості ділової кореспонденції

У сфері науки, діловодства і законотворчості, у засобах масової інформації й у політиці мова використовується по-різному. За кожною з перерахованих сфер громадського життя закріплений свій підтип літературної мови, ряд відмінних рис, що має, на всіх мовних рівнях – лексичному, морфологічному, синтаксичному і текстовому. «Ці риси утворюють мовну системність, у якій кожен елемент зв'язаний з іншими. Такий підтип літературної мови називається функціональним стилем» [36:7].

Офіційно-діловий стиль було б невірно, несправедливо і неточно називати канцелярським. Це цілий різновид літературної мови. І це стиль доцільний, що має свої засоби вираження, способи називання предметів і явищ, і навіть по-своєму виразний.

Дотримуючись норми офіційно-ділової мови, ми віддаємо данину не штампам і канцеляризмам, а об'єктивно сформованій традиції побудови мови відповідно до змісту, що виражається обстановкою і метою висловлювання. Форма і манера висловлювання у офіційно-дловому стилі вироблялася якщо не століттями, то десятиліттями. Офіційно-діловий стиль цілком рівноправний з іншими стилями і відіграє важливу роль у формуванні і розвитку літературної мови.

Сучасний офіційно-діловий стиль відноситься до числа книжкових стилів і функціонує у формі письмової мови. Усна форма офіційно-ділової мови – виступ на урочистих зборах, засіданнях, прийомах, доповіді державних і суспільних діячів і т.д.

Офіційно-діловий стиль обслуговує сугубо офіційні і надзвичайно важливі сфери людських взаємин: відносини між державною владою і населенням, між країнами, між підприємствами, установами й організаціями, між особистістю і суспільством.

Фактично від народження і до смерті людина знаходиться в сфері дії офіційно-ділової мови.

Для мови ділових документів характерна традиційність засобів вираження, що прискорює процес формування фразеологічних одиниць типових для цього стилю. Традиційність засобів вираження лежить в основі іншої риси стилю англійських офіційних документів, а саме — наявність значної кількості архаїчних слів і виражень. У багатьох ділових документах можна зустріти вживання таких слів, як hereby [Додаток В № 44]; henceforth [Додаток В № 45]; beg to inform [Додаток В № 46] та інші.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Стандартизація мови ділових паперів забезпечує той ступінь комунікативної точності, що додає документу юридичну чинність. Будь-яка фраза, будь-яке речення повинні мати тільки одне значення і тлумачення. Щоб досягти такого ступеня точності в тексті, приходиться повторювати ті самі слова, назви, терміни. Подробиця викладу в офіційно-діловому стилі сполучається з аналітизмом вираження дій, процесів у формі віддієслівного іменника.

Для стилю англомовної ділової кореспонденції характерний достаток стереотипних одиниць мови або, як їх ще називають, кліше чи штампів: I beg to inform you [Додаток В № 46], with a view to [Додаток А № 48], etc. Це характерний визначений набір лексем, що можуть трактуватися однозначно.

Англомовний діловий лист складається з кількох компонентів. Це так звана шапка або “heading”, до якої входить назва фірми, дата і т.п.; “greeting” (Dear Sir [Додаток A № 29], Dear Madam [Додаток A № 23], Dear Sirs [Додаток В № 1], Dear Mr. Storm [Додаток А № 3], Dear Mrs. Gillian [Додаток A № 47], Dear Ms. Vasquez [Додаток А № 1], Dear Kovalenko [Додаток В № 4]), що відкриває рядки, ініціального параграфа (I answer to your letter… [Додаток В № 47]), “the body” (лист із викладом питання), “the closing paragraph” (Thank you… [Додаток В № 3]), закінчення (sincerely yours [Додаток В № 5], sincerely [Додаток A № 10], kind regards [Додаток B № 17], with best regards [Додаток B № 20], best regards [Додаток B № 21], best wishes [Додаток B № 29], yours [Додаток B № 9], very truly yours [Додаток B № 7], truly yours [Додаток A № 21], very truly [Додаток B № 8], cordially yours [Додаток A № 6], yours truly [Додаток A № 2], yours faithfully [Додаток В № 3]), Thanks & Regards [Додаток A № 16].

Структура англомовного ділового листа має свою власну структуру. Увесь текст англомовного ділового листа поділяється на абзаци без використання червоного рядка. Крім того у верхньому лівому кутку листа указується повне ім'я відправника або назва компанії з адресою. Далі указується ім'я адресата і назва компанії, якій призначено лист, а з нового рядка вказується адреса цієї компанії. Дата відправлення указується трьома рядками нижче або у верхньому правому кутку листа. Основний текст повинен бути поміщений в центральній частині листа. Головна думка листа може починатися з причини звернення, що вводиться словами: «I am writing to you to...». Звичайний лист закінчується висловом подяці («Thank you for your consideration...» [Додаток B № 29]) і вітанням «Yours sincerely» [Додаток A № 19], якщо автор знає ім'я адресата і 'Yours faithfully', якщо немає такої інформації. Чотирма рядками нижче ставиться повне ім'я автора і посада. Якщо діловий лист не є електронним, то підпис автора є обов’язковим і ставиться між вітанням і ім'ям відправника.

Крім особливої форми та клішованості, для англомовного ділового листування характерна термінологічність та назви посад – Hiring Manager [Додаток A № 19], patrol pilot [Додаток A № 24], secretary of a private business [Додаток A № 3], Quality Assurance Manager [Додаток A № 11], Civil Engineering Projects Manager [Додаток A № 34], Store Manager [Додаток A № 36]. Превалюють прості розповсюджені речення – цілі чи умови (If you would like, I can provide with current samples with my work. [Додаток A № 37]). Довжина не обмежена, часто зустрічаються герундій (Over five years of retail management experience, including experience opening a new store location [Додаток A № 36]), інфінітиви (I have wished to work for KODEZ for three years. [Додаток B № 41]), дієприкметникові звороти, іменні атрибутивні словосполучення. Багато компонентних номінативних груп та предикативних одиниць у пасивному стані (I can be reached anytime via my cell phone [Додаток A № 39]).

Загальним для всіх різновидів англомовного ділового стилю є наявність усякого роду скорочень, абревіатур, складноскорочених слів і т.д. Наприклад, B.S. (Bachelor of Science) [Додаток A № 24]; FAM courses [Додаток A № 25], BCIT (British Columbia Institute of Technology) [Додаток A № 26].

Типізація ділових документів дозволяє моделювати текст будь-якого різновиду, ситуації. При цьому складовий текст оперує деякими модулями, типовими блоками, що являють собою клішовані частини тексту.

У стилі ділових документів слова вживаються переважно в основних предметно-логічних значеннях (за винятком тих випадків, коли похідні предметно-логічні значення є в даній сфері спілкування термінологічними).

У зв'язку з цим виступає й інша особливість стилю ділової мови. Це відсутність яких би то не було зображальних засобів: у текстах ділових документів немає метафор, чи метонімії інших прийомів створення образності мови.

2.3 Особливості перекладу листів-запитів та листів негативного змісту

Базовим поняттям перекладацької теорії є поняття еквівалентності. Коли говорять, що фраза на мові оригіналу і її переклад еквівалентні один одному, мається на увазі, перш за все, їх семантична еквівалентність, тобто співвіднесення з однією і тією ж ситуацією.

Відомий переводовед А. Д. Швейцер розрізняв два види семантичної еквівалентності – компонентний і денотативний [38:118]. Перший вид семантичної еквівалентності – компонентний – пов’язан з тим, що при перекладі семантична еквівалентність досягається завдяки наявності в тексті мови оригіналу і тексті мови перекладу одних і тих самих сем. Таким чином, в цьому випадку тексти знаходяться у відношенні компонентної семантичної еквівалентності.

Другий вид семантичної еквівалентності – денотативний, пов'язаний з явищем мовноЇ вибірковості. Суть її полягає в тому, що один і той самий предмет або ситуація можуть бути описані з різних сторін за допомогою різних ознак. Різні семантичні предикати перехрещуються і є взаємозамінними завдяки тому, що описують одну і ту ж ситуацію. На відміну від компонентного рівня семантичної еквівалентності, на рівні денотативной еквівалентності спостерігається семантична розбіжність між текстом оригіналу і текстом перекладу. Відношення еквівалентності тут засноване на прирівнюванні разних, але співвіднесених з однією і тією ж ситуацією семантичних компонентів [5:10]. Наприклад:

Я працюю у банку Barkley вже три роки – предикат дії

I have been a member Barkley Bank team for three years – предикат стану [Додаток А № 47].

Таким чином, для досягнення семантичної еквівалентності потрібні різноманітні перекладацькі перетворення або, як їх ще називають трансформації чи заміни.

Як зазначає у своїх працях Бреус Є. В., що на рівні компонентної еквівалентності в основному використовуються трансформації, що зачіпають граматичну структуру вислову. Рівень денотативноЇ еквівалентності вимагає складніших лексико-граматичних трансформацій, що спричиняють за собою зміни в семантичній структурі вислову [5:10].

Різні вчені по-різному визначали перекладацькі трансформації. Так, наприклад, Р.К. Миньяр-Белоручев дав наступне визначення: «Трансформація – основа більшості прийомів перекладу. Полягає в зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або семантичних (семантичні трансформації) компонентів початкового тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі» [23: 201].

Я.І. Рецкер, у свою чергу, визначає трансформації як прийоми логічного мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення слова мови оригіналу в контексті і знаходимо йому відповідність в мові перекладу, яке не співпадає із словарним [29: 216].

Швейцер А.Д. зазначає, що перекладацькі трансформації – це міжмовні операції перевираженія сенсу [38:118].

Архипов А.Ф. під перекладацькими трансформаціями розумів технічні прийоми перекладу, що полягають в заміні регулярних відповідностей нерегулярними, а також самі мовні вирази, отримувані в результаті застосування таких прийомів [24:84].

Латишев Л.К. іменує перекладацькі трансформації як відступ від структурного і семантичного паралелізму між початковим і перекладним текстом на користь їх рівноцінності в плані впливу [18:27].

Як зазначає В.Н. Комісаров перекладацькі трансформації можуть розглядатися як способи перекладу, які перекладач використовує для подалання типових труднощів [13:83].

Л.С. Бархударов, який зробив суттєвий вклад у розробку типології перекладацьких трансформацій зазначав, що перекладацькі трансформації –такі чисельні та якісно різноманітні міжмовні перетворення, які здійснюються для досягнення перекладацької еквівалентності (адекватності перекладу) всупереч розбіжностям формальних та семантичних систем двох мов [2:190].

А. Паршин визначає перекладацькі трансформації як перетворення, за допомогою яких можна здійснбвати перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу у зазначеному сенсі [25:139].

Залежно від характеру одиниць вихідної мови, які розглядаються як вихідні в операції перетворення перекладацькі трансформації можно поділити на:

— лексичні;

— граматичні;

— лексико–граматичні.

2.3.1 Лексичні трансформації

Лексичні трансформації використовуються головним чином через те, що об'єм значень лексичних одиниць мови оригіналу та мови перекладу не співпадає.

Лексичні трансформації описують формальні і змістовні відносини між словами і словосполученнями в оригіналі і перекладі.

Немає таких двох мов, чиї смислові одиниці — морфеми, слова і стійкі словосполучення — повністю співпадали б у всьому об'ємі своїх значень.

Говорячи про значення тих або інших слів в тексті мови оригіналу і про передачу їх певними словами мови перекладу, не можна не звертати увагу на контекст, в якому вони знаходяться в оригіналі або повинні знаходитися в перекладі. Саме контекст — вужчий (тобто одне речення, у якому знайдуть своє місце слова, що відображають ті або інші слова оригіналу), і контекст ширший (тобто найближчі сусідні речення, цілий абзац, розділ, і т.д.) — грає вирішальну роль при передачі значення іншомовних слів, тобто при виборі потрібних слів рідної мови, з яких складеться фраза.

Необхідно пам’ятати, що словарний склад мови – це не просто сукупність слів, а система, що допускає нескінченно різноманітні, але не будь-які поєднання слів в будь-якому контексті: окремі елементи словника пов'язані один з одним певними смисловими і стилістичними відносинами. Це досить часто проявляться під час перекладу і не дозволяє використовувати найближчу словарну відповідність мови перекладу до слова мови оригіналу.

Під час передачі значення слова в перекладі зазвичай доводиться вибирати між декількома можливостями перекладу.

За визначенням А.В. Федорова, існує три найбільш характерних випадки, що призводять до цього [32:57]:

1. У мові перекладу немає словарної відповідності тому або іншому слову оригіналу (взагалі або в даному його значенні).

2. Відповідність є неповною, тобто лише частково покриває значення слова мови оригіналу.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

3. Різним значенням багатозначного слова оригіналу відповідають різні слова в мові перекладу.

Слід пам’ятати, що навіть слово не є постійною самостійною одиницею перекладу, воно залежить від контексту як в оригіналі. Нерідкі випадки, коли одне слово оригіналу передається на іншій мові поєднанням одного або декількох слів або коли поєднання двох або декількох слів у мові оригіналу передається при перекладі одним словом, або коли слово оригіналу в перекладі опускається, будучи ясним з попереднього контексту.

Це також стосується і речення, яке також досить часто залежить від змісту речень, які його оточують, або навіть цілого абзацу чи тексту в цілому. Під час перекладу нерідкі випадки, коли одне речення розбивається на декілька менших або, навпаки, декілька речень оригінального тексту зливаються в одне велике речення в тексті перекладу.

Кожне слово співвідноситься з поняттям про той предмет, який воно позначає. Його семантика відображає різні ознаки цього предмету, його властивості і зв'язки його значення з об'єктами, що позначаються ним. У ній відображено бачення світу, властиве тільки даній мові, точніше, його носієві. В процесі пізнання навколишнього світу в різних мовах можуть виділятися різні сторони, ознаки одного і того ж предмету, – це знаходить своє віддзеркалення в семантичній структурі того або іншого слова.

Наприклад: окуляри – glasses [Додаток В № 53].

Якщо в англійському слові наголошується на тому матеріалі, з якого зроблений предмет, то в українському слові виділена функція, що виконується предметом, — другі очі (від слова око).

Друга причина – різниця в семантичній структурі слова, тобто в його смисловому об'ємі. Це одна з головних причин лексичних трансформацій.

Всі семантичні відповідності можна розділити на три групи:

1. Відповідність є повною.

2. Відсутність словарної відповідності.

3. Відповідність лише частково покриває значення слова мови оригіналу.

Повні відповідності лексичних одиниць різних мов у всьому об'ємі референциального значення — явище відносне рідкісне. Як правило, це слова однозначні, тобто в обох мовах вони мають тільки одне лексичне значення. До них відносяться:

а) імена власні і географічні назви, що входять до складу словника обох мов:

Boston – Бостон [Додаток А № 3].

б) різноманітні наукові і технічні терміни:

engine – двигун [Додаток В № 2].

Однак, слід зазначити, що слова-терміни у багатьох випадках багатозначні, звідси, вони мають не одне, а декілька відповідностей в іншій мові. Особливо велика багатозначність спостерігається у технічної термінології.

в) назви пір року, місяців, днів тижня:

July – липень [Додаток А № 14]; Monday – понеділок

[Додаток А № 2].

г) числівники:

million – мільйон [Додаток B № 52].

У ряді числівників однозначність англо-українських відповідностей порушується наявністю в українській мові пар типу два — двійка, п'ять — п'ятірка, і т.д.

Найбільш поширений випадок – часткова відповідність, при якій одному слову в початковій мові відповідає не один, а декілька семантичних еквівалентів у мові перекладу. Більшість слів в будь-якій мові багатозначні, причому, об'єм значень слова в одній мові, як правило, не співпадає повністю з об'ємом значень слова в іншій мові. При цьому можуть спостерігатися різні випадки. Іноді об'єм значень слова в мові оригіналу стає ширшим, ніж у відповідного йому слова в мові перекладу і навпаки. Тобто у слова в мові оригіналу є все ті ж значення, що і у слова в мові перекладу, але окрім цього у нього є ще й інші значення, що передаються в іншій мові за допомогою інших слів.

Розглянемо це на прикладі слова position – посада [Додаток А № 3].

Досить поширений випадок, коли обидва слова як в мові оригіналу, так і в мові перекладу мають як співпадаючі значення, так і значення що розходяться. І в англійській і в українській мові вони мають значення службове становище, пов'язане з виконанням певних обов'язків у якій-небудь установі, на підприємстві і т. ін. або місце праці.

Однак англійське слово position також має наступні значення: місто положенння, можливість, залишок грошей на рахунку, співвідношення фінансових активів і зобов'язань інвестора та інші [Додаток В № 48].

Третя причина, що викликає лексичні трансформації – це відмінність у сполучуваності. Для кожної мови існують свої типові форми сполучуваності. Слова традиційної сполучуваності мають тенденцію утворювати кліше.

Наприклад: under those circumstances – за цих обставин [Додаток В № 48].

Основне із слів, що поєднуються, семантично співпадає і зберігається в перекладі. Друге слово, що поєднується ж з ним, переводиться словом, яке має інше референциальноє значення, але виражає ту ж семантичну категорію.

Треба зазначити, що чим ширше семантичний об'єм слова, тим ширше його сполучуваність, оскільки завдяки цьому воно може вступити в самі різні зв'язки. Разом з традиційними поєднаннями в мові можливі і несподівані. Несподівані поєднання можливі, якщо вони не порушують моделей сполучуваності. У англійській мові можливість таких поєднань обумовлюється тим, що в нім досить легко утворюються нові слова — найпродуктивніший спосіб словотворення – конверсія.

Хоча у кожного члена словосполучення в українській мові може бути еквівалент, при перекладі удаються до граматичних і лексичних трансформацій.

Четверта причина, що викликає лексичні трансформації – це традиційне для кожної мови вживання слова або слів.

Необхідність в трансформаціях викликає традиційне вживання слова або слів. Це традиційне вживання теж якоюсь мірою пов'язане з іншим підходом до реальної дійсності.

В рамках опису процесу перекладу перекладацькі трансформації розглядаються як способи перекладу, які може використовувати перекладач при перекладі різних текстів в тих випадках, коли словарна відповідність відсутня або не може бути використане за умовами контексту.

Залежно від характеру одиниць мови оригіналу перекладацькі трансформації поділяються на лексичні і граматичні. Крім того, існують також комплексні лексико-граматичні трансформації, де перетворення або зачіпають одночасно лексичні і граматичні одиниці оригіналу, або є міжрівневими, тобто здійснюють перехід від лексичних одиниць до граматичних і навпаки.

У своїй роботі «Теорія перекладу» В.Н. Комісарoв виділяє наступні типи лексичних трансформацій [13:68]:

1. Перекладацьке транськрібірованіє і транслітерация;

2. Калькування;

3. Лексико-семантичні заміни (конкретизація, генералізія, модуляція).

Треба зазначити, що існує декілька класифікацій лексичних трансформацій. Наприклад, Я.І. Рецкер в своїй книзі «Теорія перекладу і перекладацька практика» виділяє сім видів лексичних трансформацій [28:43]:

1) диференціація значень;

2) конкретизація значень;

3) генералізація значень;

4) смисловий розвиток;

5) антонімічний переклад;

6) цілісне перетворення;

7) компенсація втрат в процесі перекладу.

Л.А. Черняховська виділяє п'ять видів лексичних трансформацій [37:82]:

1) конкретизація;

2) генералізація;

3) антонімічний переклад;

4) метонімічний переклад;

5) перефразовування.

Транскрипція і транслітерация — це способи перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за допомогою букв мови перекладу. При транскрипції відтворюється звукова форма іншомовного слова, а при транслітерациі його графічна форма (буквений склад). Провідним способом в сучасній перекладацькій практиці є транскрипція із збереженням деяких елементів транслітерациі. Оскільки фонетичні і графічні системи мов значно відрізняються один від одного, передача форми слова мови оригіналу на мові перекладу завжди декілька умовна і приблизна: сompany – компанія [Додаток В № 1].

Для кожної пари мов розробляються правила, що допомагають при передачі звукового складу слова мови оригіналу, визначаються випадки збереження елементів транслітерациі і традиційні виключення з правил. У англо-українських перекладах частіше зустрічаються елементи транслітерації деяких невимовних приголосних і редуціювання голосних:

Elsheimer – Eлсгеймер

[Додаток В № 31].

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Крім того досить часто зустрічається передача подвійних приголосних між голосними і в кінці слів після голосних:

Marshall – Маршалл [Додаток А № 3].

А також збереженні деяких особливостей орфографії слова, що дозволяють наблизити звучання слова в перекладі до вже відомих зразків:

manager – менеджер [Додаток A № 11];

reorganization – реорганізація [Додаток В № 7].

Традиційні виключення стосуються, головним чином, традиційних перекладів імен історичних осіб і деяких географічних назв:

China – Кітай [Додаток А № 34].

Калькування, або, як його ще називають дослівний чи буквальний переклад, використовується для перекладу нових слів чи термінів, коли відповідником простого чи складного слова або терміну вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику. Частіше за все він застосовується при перекладі складних слів термінів.

Прикладом калькування може служити skyscraper – хмарочос [Додаток А № 49].

У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною порядку проходження елементів, що калькуються:

self-help groups – групи взаємодопомоги

[Додаток А № 28].

Досить часто в процесі перекладу транскрипція і калькування використовуються одночасно:

transnational – транснаціональний [Додаток А № 41].

Лексико-семантичні заміни — це спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом використання в перекладі одиниць мови перекладу, значення яких не співпадає із значеннями початкових одиниць, але може бути виведене з них за допомогою певного типу логічних перетворень. Основними видами подібних замін є конкретизація, генералізація і модуляція (смисловий розвиток) значення початкової одиниці.

Конкретизація — це заміна слова або словосполучення мови оригіналу з ширшим значенням словом або словосполученням мови перекладу з вужчим значенням.

I believe it would be unfair to him to set up an interview at this time. – Але я вважаю, що було б несправедливо щодо ньго, назначати йому співбесіду у цей час [Додаток B № 3].

У ряді випадків застосування конкретизації пов'язане з тим, що в мові перекладу відсутнє слово з таким широким значенням. Конкретизація часто застосовується і тоді, коли в мові перекладу є слово з таким же широким значенням і відповідною коннотацией, оскільки такі слова можуть володіти різним ступенем вживаності в мовах оригіналу і перекладу. Конкретизація є досить поширеним способом перекладу слів з широким значенням, які часто уживаються в англійській мові.

Thank you for your consideration – дякую за вашу увагу [Додаток А № 42].

Генералізація – заміна одиниці мови оригіналу, що має вужче значення, одиницею мови перекладу, яка має ширше значення. Прикладом генералізіції може бути:

counter proposal – контрпропозиція [Додаток B № 9].

Іноді конкретне найменування якого-небудь предмету нічого не говорить рецептору перекладу або є зайвим в умовах даного контексту:

I am certain that you will find a position which suits you

soon and I believe that you have a great deal to contribute. – Я упевнений, що скоро ви знайдете посаду, що задовольнить вас і я вважаю, що ви маєте багато для цього [Додаток B № 42].

Модуляція або смисловий розвиток – це заміна слова або словосполучення мови оригіналу одиницею мови перекладу, значення якої логічно виводиться із значення початкової одиниці. Найчастіше значення співвіднесених слів в оригіналі і перекладі опиняються при цьому зв'язаними причинно-наслідковими відносинами:

While we know this is disappointing news, we would like to retain your application in our files for future openings. – Ми розуміємо що це досадні новини, ми б хотіли залишити ваш запит у нашій базі даних у разі подальших вакансій [Додаток B № 4].

Замість прямого перекладу: “у наших файлах для майбутніх вакансій”, який стилістично некоректний при перекладі ця частина речення трансформується таким чином: “у нашій базі даних у разі подальших вакансій”. Тобто процес було замінено його слідством.

Лексичні трансформації дуже часто використовуються при перекладі багатьох речей. Таких, наприклад, як слів-реалій, назв, власнмих імен, іншомовних слів, ініціалів імен, різноманітних абревіатур та інших речей, що мають відношення до науково-технічної літератури та ділової кореспонденції.

Згідно з визначенням В. Карабана, що слова-реалії – це лексичні елементи, що позначають етноспецифічні поняття [11:421]. Тобто це слова, що притаманні тількі одній культурі. Серед багатьох перекладачів, таких як Швейцер, Паршін, Л.С. Бархударов та інших такі слова вважаються безеквівалентною лексикою, оскільки не мають в мові перекладу еквівалента. Не дивлячись на те, що слова-реалії дуже складно перекладати, було розроблено три способи перекладу таких слів. Для цього перекладачі використовують таку лексичну трансформацію, як транскодування або транслітерація.

Наприклад:

We received Halloween costumes from you pursuant to our

contract dated 26 of March 2004. – Згідно з контрактом від 26 березня 2004 року ми отримали костюми для Галовіну [Додаток B № 49].

Крім того, для перекладу слів-реалій також використовуються прийоми калькування та описовий переклад. Прикладом калькування може служити Multiple accredit — множинне акредитування [Додаток B № 52];

according to law — згідно закону [Додаток B № 52].

Описовий переклад відбувається шляхом розкриття позначеного поняття. Це передача слова за допомогою поширеного пояснення значення англійського слова. Цей прийом вживається як у випадку відсутності відповідного за значення слова в рідній мові, так і при поясненні слова у словнику.

Caregiver – людина, що піклувється про немічних та хворих людей [Додаток А № 28].

При перекладі назв перекладач також використовує лексичні трансформації. Взагалі, з точки зору перекладу всі назви можна поділити на три групи. Перша група – це назви, де всі компоненти перекладаються на українську мову. Сюда можно віднести деякі навчальні заклади, різноманітні організації, назви інститутів, лабораторій, проектів, программ тощо.

Наприклад:

Council of Economic Advivsers – Рада наукових консультантів [Додаток А № 48].

До другої групи відносяться назви, де всі компоненти транскодуються. Восновному це назви підприємст та журналів.

Наприклад:

Lores – (компанія) Лорес [Додаток В № 4];

The Sarasotian – (журнал) Сарасотіен [Додаток А № 40].

Третю групу предсталяють назви, де один або більше компонентів перекладаються за допомогою транскодування. Це назви пеквних вищих навчальних закладів, дослілницьких інститутів тощо.

Наприклад:

Boston College – коледж Бостону [Додаток А № 9].

При перекладі назв вищих навчальних закладів перш за все перекладачеві треба чітко визначити, що позначають власні імена у складі назви. Якщо у назві містяться назви штатів, провінцій, графств, земель, міст, тощо, то при перекладі слід використовувати:

Прийом лексичних додавань – використання в перекладі додаткових лексичних одиниць для передачі імпліцитних елементів сенсу оригіналу [13:249]. В таких випадках до назви навчального закладу додається слово «штат», «місто» тощо.

Le Tourneau University – університет міста Ле Турно [Додаток А № 9].

Прийом, при якому топонім-іменник перетворюється у відповідний прикметник:

University of Pensilvania – Пенсильванський університет [Додаток А № 33].

Якщо назва навчального закладу містить антропонім, то вона передається одним з двох основних способів. При перекладі може використовуватися прийом лексичних додавань, що буде виражатися додаванням слова «імені»:

George Brown College – коледж ім. Джорджа Брауна [Додаток А № 14].

Також у назві такіх навчальних закладів можно переводити антропонім формою родового відмінка (коледж Джорджа Брауна) чи називного відмінка, використовуючи для цього лапки (коледж “Джордж Браун”).

Що ж до перекладу географічних назв, то майже усі вони мають традіційні відповідники у мові перекладу. Їх можна знайти у перекладних словниках. Однак, менш відомі географічні назви не завжди мають сталі відповідники або й зовсім їх не мають. У таких випадках прийнято застосовувати метод транскодування із елементами транслітерування, що дозволить якомога точно ідентифікувати оригінальну графічну форму географічної назви:

Bangalore – Бангалоре [Додаток А № 16].

Деякі власні імена повністю чи частково складаються з загальних слів (океан, місто і т.д.). Такі назви, як правило, перекладаються:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

The United States of America – Сполучені штати Америки [Додаток А № 49].

Якщо у географічній назві окрім загального слова присутні також власні імена, то власні імена в них транскрибуються або передаються за допомогою існуючих українських відповідників. Що ж до загальних слів, що присутні у такій географічній назві, то їх можно перекладати наступними способами:

1) Загальне слово у географічній назві транскрибується якщо у такій формі він достатньо відомий користувачеві перекладу (Kansas City – Канзас-Сіті) [Додаток А № 49]).

2) Загальне слово може також перекладатися, якщо вживається у перекладі складних географічних назв: Hawaiian Islands – Гавайські острови [Додаток А № 49].

Однак, якщо загальне слово вжито у географічній назві не у своєму прямому значенні, то воно не перекладається, а транскрибується: Long Island – Лонг Айленд (район міста Нью-Йорку) [Додаток А № 49].

3) Загальне слово при перекладі може одночасно транскрибуватися і перекладатися: Bull Lake – озеро Булл-Лейк [Додаток А № 49].

Переклад назв фірм також становлять певні труднощі. Як зазначає В.І. Карабан «за своєю структурою вони розподіляються на прості, що складаються з одного слова, та складні, що складаються з двох або більше слів» [11:432]. Фірмові назви звичайно не перекладаються, а транслітеруються (Benlow Corporation – Бенлов Корпорейшн [Додаток А № 3]).

У випадку перекладу нових, невідомих або маловідомих фірмових назв, крім такої лексичної трансформації як транскодування, слід також застосовувати пояснення назви, що може подаватися як лівостороннє означення або у дужках після транскодованої назви:

Dion – будівельна компанія Діон або Діон (будівельна компанія) [Додаток А № 49].

The Vasquez Travel Agency – Туристичне Агенство Vasquez Travel [Додаток А № 1].

Треба зазначити, що останнім часом спостерігається тенденція переносу назви у текст перекладу у її оригінальному виді. Такий спосіб є доцільним тоді, коли необхідно максимально точно передати фірмову назву: In spite on the fact that Gart Company is one of our major suppliers of sanitary-and-heating installations we have to withdraw our further cooperation. – Не зважаючи на те, що компанія Gart один з головних постачальників санітарно-технічного і опалювального облпднання ми змушені відмовитися від нашої подальшої співпраці [Додаток В № 54].

Щодо власних імен людей, то вони при перекладі транскодуються:

Marshall White – Маршалл Вайт [Додаток А № 3].

Ініціали або скорочення імен – ще одна складність, яку можна зустріти при перекладі ділової кореспонденції. Зазвичай, ініціали подаються у текстах після того, як попередньо вже було подано повне ім’я. Однак, іноді, вони подаються без попередньої розшифровки. Передача деяких ініціалів не становіть труднощів, тому що вони мають однозначні українські відповідники:

L. Clifton – Л. Кліфтон

[Додаток А № 1].

Однак більшість англійських ініціалів мають декілька українських відповідників. Для їх передачі перекладачеві потрібно знати повну форму імені, що позначена ініціалом. Треба пам’ятати що ініціали не транскодуються, а передаються першою літерою українського відповідника повної форми англійського імені:

John G. Holloway – Джон Г. Холовей [Додаток А № 4].

Якщо перекладачеві не вдається встановити повне ім’я, то краще вилучити ініціали з тексту перекладу аби уникнути помилки:

Jerry H. Fruend – Джері Фруенд [Додаток А № 12].

При перекладі поштової адреси слід пам’ятати, що в англійській мові алреса подається у порядку елементів, зворотному порядку елементів в українській адресі. Саме тому при переладі слід змінювати порядок елементів адреси відповідно до норм, що існують у мові перекладу. Крім того перекладачеві потрібно пам’ятати про особливості перекладу географічних назв, антропонімів та установ:

John G. Holloway

США, 78703,

Brackenridge Hospital

штат Техас, м. Остін,

4505 W. Tom Thumb Ave.

вул. Волт Том Сам Авеню, б. 4505

Austin, TX 78703, USA

Джон Г. Холовей

[Додаток А № 4].

Крім того, деякі перекладачі зовсім не перекладають адресу, мотивуючи це тим, що лист повинен доходити до адресату, а переклад адреси може зашкодити його доставці. Треба зазначити, що така тенденція стає все більш і більш поширеною:

50 Commonwealth Avenue

Boston, Massachusetts 02118

[Додаток А № 3].

Іноді перекладачі вдаються до, так званого, комбіінового перекладу адреси, де частина адреси, яка містить географічні назви (країни, штати, міста), що є широковідомими – перекладається, а та частина адреси, що містить назви, які невідомі рецепієнту перекладу, але мають дуже важливе смислове навантаження (низви вулиць та інше) – не перекладаються аби виключити помилку при переадресації листа:

78703, штат Техас, м. Остін

4505 W. Tom Thumb Ave.

Лікарня Брекенрідж

Джону Г. Головею. [Додаток А № 4].

Дуже часто при перекладі ділової кореспонденції перекладачеві доводиться зустрічатися з абревіатурами та скороченнями. Значна кількість англоиоаних скорочень – омонімічні, тобто мають різні значення при тотожності графічної форми. Існує декілька способи їх передачі у мові перекладу.

Найбільш поширеним є переклад відповідними скороченнями: PC (personal computer) – ПК (персональний комп’ютер) [Додаток А № 17].

Ще один способ перекладу скорочень – це його переклад відповідною повною формою слова або словосполучення: Avionics FAM courses – авіаелектронні ознайомчі курси [Додаток А № 25]. Цей спосіб використовується перекладачем тоді, коли у мові перекладу відсутнє певне скорочення. У таких випадках треба визначити повну форму скорочення у мові оригіналу.

Повна форма скорочення перекладається якомога точніше, використовуючи таку лексичну трансформацію як калькування, так, щоб з відповідної форми перекладу можна було б утворити скорочення: IBC (International Business Company) – Міжнародна ділова компанія (МДК) [Додаток А № 50].

Крім того скорочення можна перекладати за допомогою такої лексичної трансформації як транскодування (транслітерування або транскрибування): COBOL (common business-oriented language) – Кобол (мова) [Додаток А № 12], XETEL Corporation – корпорація

КСЕТЕЛ [Додаток А № 14].

Крім того, перекладачі також використовують метод транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення: AP – (агенство) Асошиейтед прес [Додаток А № 51].

2.3.2 Граматичні трансформації

Згідно з В. Коміссаровим, граматичні трансформації або граматичні заміни – це спосіб перекладу, при якому граматична одиниця в оригіналі перетвориться в одиницю мови перекладу з іншим граматичним значенням. Заміні може піддаватися граматична одиниця мови оригінала будь-якого рівня: словоформа, частина мови, член речення, речення певного типу. Зрозуміло, що при перекладі завжди відбувається заміна форм мови оригіналу на форми мови перекладу. Граматична заміна, як особливий спосіб перекладу, подразуміває не просто вживання в перекладі форм мови перекладу, а відмова від використання форм мови перекладу, аналогічних формам мови оригінала, заміну таких форм на інші, відмінні від них за граматичним значенням [12:54].

А.Д. Швейцер визначав граматичні трансформації як трансформації, при яких перетворюється формальна структура вислову і залишається незмінним сенс, що констатуює його, набір сем [38:118].

Граматичні трансформації полягають в перетворенні структури речення в процесі перекладу відповідно до норм мови перекладу. Трансформація може бути повною або частковою залежно від того, чи змінюється структура речення повністю або частково. Зазвичай, коли замінюються головні члени речення, відбувається повна трансформація, якщо ж замінюються лише другорядні – часткова. Окрім замін членів речення можуть замінюватися і частини мови. Найчастіше це відбувається одночасно.

Масштаб і глибина перекладацьких трансформацій бувають різноманітними – від трансформацій, які спричиняють відносно невелику відмінність тексту мови перекладу з текстом мови оринінала, до випадків так званого парадоксального перекладу, коли зовнішня несхожість тексту оригінала і тексту переклада така, що важко відразу ж визнати переклад, і лише поміркувавши можна дійти висновку, що рішення оптимальне, що перекласти ближче до тексту було просто неможливо, що перед нами переклад.

Основні типи граматичних трансформацій включають:

— синтаксичне уподібнення (дослівний переклад);

— розчленовування речення;

— об'єднання речень;

— граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена речення).

    продолжение
--PAGE_BREAK--

А. Д. Швейцер класифікував граматичні трансформації таким чином:

1)об'єднання речень – спосіб перекладу, при якому синтаксична структура речення в оригіналі перетворюється шляхом з'єднання двох простих речень в одне складне.

2)розчленовування речення – спосіб перекладу, при якому синтаксична структура речення в оригіналі перетворюється в дві або більше предикативні структури мови перекладу.

3)додавання грамматікалізованних одиниць, наприклад, союзів, займенників і т.п.

4)вилучення грамматікалізованних елементів. [38:180]

Як вже було зазначено вище, граматичні трансформації полягають у перетворенні структури речення в процесі перекладу відповідно до норм мови перекладу. Вони можуть відбуватися на синтаксичному рівні і на морфологічному рівні.

Граматичні трансформації полягають в перетворенні структури речення в процесі перекладу відповідно до норм переводячої мови. Вони можуть відбуватися на синтаксичному рівні і на морфологічному рівні.

2.3.3 Синтаксичні граматичні трансформації

Синтаксичне уподібнення або дослівний переклад – це тип «нульової» трансформації, що зустрічається тільки в тих випадках, коли в мовах оригіналу і перекладу є паралельні синтаксичні структури. Але такі випадки досить рідко зустрічаються в перекладацькій практиці.

It was a pleasure meeting with you yesterday and having

the opportunity to discuss your education and your career

goals. – Було приємно зустрітися з вами вчора і мати можливість обговорити вашу освіту і ваші кар'єрні цілі [Додаток B № 6].

Проте, як зазначав А.В. Федоров “всякого роду спроби перекласти дослівно той або інший текст або відрізок тексту приводять якщо не до повної незрозумілості цього тексту, то в усякому разі до важкоcті сприйняття і неясності” [32:131].

Перестановка – це зміна розташування (порядку проходження) мовних елементів в тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Такими елементами є слова, словосполучення, головні і додаткові речення і цілі речення.

Але усім відомо, що порядок слів в англійській і українській мовах неоднаковий; це, природно, не може не позначатися в ході перекладу.

Прикладом використання перестановки може служити речення:

Although the company appreciates all that you have

pointed out in your letter, we do not believe a raise

is in order at this time. – Не дивлячись на те, що компанія цінує все те, що ви зазначили у вашому листі, ми не вважаємо, що в цей час підвищення буде доречне [Додаток B № 11].

Перехід від зворотного порядку слів до прямого – ще одна грамматична синтаксична трансформація. В процесі перекладу труднощі можуть представляти вислови із зворотнім порядком слів. У таких випадках перекладач часто використовує під час перекладу перехід від зворотного порядку слів до прямого. Ця синтаксична трансформація особливо необхідна при перекладі з мов синтетичних на мови аналітичні.

Вислови із зворотним порядком слів є характерною ознакою україномовних текстів. У англійській мові інверсія використовується набагато рідше. Це породжує необхідність в різних перекладацьких трансформаціях, для поглибленого розуміння яких слід розібратися в природі комунікативної структури вислову [5: 22].

На адресу компанії | прийшов | лист –– A letter | came | to the firm [Додаток B № 50].

До синтаксичних трансформацій можна також віднести таке явище як зміна предикатів при перекладі. Одна і та ж ситуація в українській мові може бути описана за допомогою різних предикатів. Як наприклад: “Автомобіль рухається швидко” – це предикат дії і “рух автомобіля швидкий” – це предикат стану.

“Однією з основних причин трансформацій, що супроводжуються зміною предиката, є вибірковість української і англійської мов по відношенню до ознак наочної ситуації. У тих випадках, коли дію позначає перехід в якісно або кількісний новий стан, в українській мові зазвичай використовується предикат дії, тоді як англійська мова віддає перевагу предикату стану. При цьому початкова і кінцева форми бувають об'єднані відношенням процес – результат” [5:16].

I have enclosed my resume for your review and will look forward to meeting you. – Я додаю своє резюме, щоб ви розглянули його і чекатиму на зустріч з вами [Додаток А № 9].

Крім того нерідко при перекладі з української мови на англійський перекладачеві доводиться удаватися до перетворень активних конструкцій українських речень в пасивні конструкції англійських речень.

Слід нагадати про недоліки у вашій роботі – The defects of your work should be recalled [Додаток B № 50].

Проте не рідкі випадки, коли укріїнські конструкції в пасивному стані переводяться англійськими активними конструкціями. Це пов'язано з тим, що в українських реченнях допускається відсутність дійової особи, а отже опускається підмет, в ролі присудка ж використовуються дієслова на -ся, невизначено-особисті форми дієслова в пасивному стані. У англійській же мові таке явище неприпустимо і залежно від контексту додається підмет, замінюючи тим самим пасивний стан активним.

Використовується 50 % потенціалу компанії – The company uses 50 % of its potential [Додаток А № 50].

Ще одна граматична синтаксична трансформації – це розчленування речення. Ситуація, яка в одній мові описується за допомогою однієї ознаки, в іншій мові вимагає для свого відображення два або більше ознак. Англійській мові властиві економніші способи виразу думки, ніж в українській мові, тобто українська мова є більш дискретною, ніж англійська, що веде до розширення об'єму тексту, що перекладається.

Таким чином, розчленування речення – це спосіб перекладу, при якому синтаксична структура речення в оригіналі перетвориться в дві і більше предикативні структури мови перекладу. Ця трансформація обумовлена структурно-типологічними розбіжностями між реченнями мови оригінала та перекладу.

Ця трансформація приводить до перетворення простого речення мови оригіналу в складне речення мови перекладу, при цьому складні синтаксичні конструкції речень замінюються простими [23: 169].

Даний вид трансформації може також привести до перетворення одного складного речення в два простих:

While I am sure the young man you wrote to me about

wouldn't warrant the recommendation you gave unless he is

truly exceptional, I believe it would be unfair to him to

set up an interview at this time. – Я впевнений, що молода людина, про яку ви мені писали, дійсно виняткова, інакше ви б не надали її рекомендації. Але я вважаю, що було б несправедливо щодо ньго, назначати йому співбесіду у цей час [Додаток B № 3].

Об'єднання речень – це спосіб перекладу, що є заміною складного речення мови оригіналу на просте речення мови перекладу або перетворення синтаксичної структури в оригіналі шляхом з'єднання двох чи більше простих речень. Об'єднання застосовується, як правило, в умовах відмінності синтаксичних або стилістичних традицій.

I have recently graduated from Boston College with a degree in Banking. I am very interested in Personal Credit area and would appreciate having the opportunity to discuss any openings you may have in this area. – Нещодавно я випустився з Бостонського коледжу з діпломом спеціаліста з банківської справи і я дуже зацікавлений у сфері кредитування приватних особ і буду дуже вдячний за можливість обсудити будь-які вакансії, що ви маєте у цій сфері [Додаток А № 9].

Розглянемо ще один вид граматичних синтаксичних трансформацій – заміна типу синтаксичного зв'язку. Як у англійській, так і в українській мові речення можуть з'єднуватися один з одним як за допомогою сурядного, так і за допомогою підрядного зв'язку. При перекладі часто відбувається заміна сурядності підрядністю або навпаки.

We have just had to lay off twenty four employees and there

is no way that I could justify hiring someone new under

those circumstances. – Нам тільки но доведелося звільняти двадцять чотири працівника і враховуючи обставини немає жодної можливості для того, щоб найняти нову людину [Додаток B № 3].

Треба зазначити, що однією з основних причин подібних трансформацій є індивідуальний стиль перекладача.

Ще одна граматична перекладацька трансформація – вилучення.

Вилучення – граматична трансформація, внаслідок якої в перекладі вилучається певний мовний елемент (словоформа, слово або частина речення).

Компанія розташована на території у 200 000 кв. м. — The company’s nets occupy 200 000 square meters [Додаток А № 50].

У наведеному прикладі у англійському варіанті речення було вилучено слово “територія”.

Додавання – граматична трансформація, внаслідок якої в перекладі збільшується кількість слів, словоформ або членів речення. Цей прийом використовується для правильної передачі смислу речення оригіналу, що перекладається та дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існують в культурі мови перекладу. Приклад використання такої граматичної трансформації ми знаходимо у наступному реченні:

Thank you for your interest in working for our company. – Дякуємо вам за проявлений інтерес щодо роботи у нашій компанії [Додаток B № 4].

В даному прикладі відбувається трансформация-додавання: Доданий прикметник “проявлений”, щоб дотриматися мовлененнєвих норм, що існують в українській мові.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

2.3.4 Морфологічні граматичні трансформації

Заміни на морфологічному рівні – спосіб перекладу, при якому граматична одиниця мови оригіналу перетвориться в одиницю мови перекладу з іншим граматичним значенням.

У перекладацькій практиці зустрічаються різні види граматичних замін. Перш за все, це заміни частин мови. Заміни частині мови є найпоширенішим видом морфологічної трансформації. Подібні заміни зазвичай викликані “різним вживанням слів і різними нормами сполучуваності в англійській і українській мовах, а в деяких випадках – відсутністю частини мови з відповідним значенням в українській мові” [30:17].

Найпростішим видом такої заміни є перетворення займенника мови оригіналу в іменник або власну назву мови перекладу і навпаки.

We also produce chocolate, pastries, chewing gums, lolly-pops and cakes. The money that we get from selling them is given to the children’s hospital. – Ми також виробляємо шоколад, випічку, жувальну гумку, карамель і торти. Гроші, отримані від продажу цих товарів, йдуть на потреби дитячої клініки [Додаток А № 50].

Необхідно відмітити, що досить часто в перекладі зустрічається заміна, коли іменник або власна назва замінюється займенником:

Вельми поширеною при перекладі є заміна прикметника іменником або прислівником [30: 20].

У вас є заборгованість. – You are debt [Додаток B № 52].

Чималу трудність під час перекладу представляють собою заміни віддієслівного іменника дієсловом, і навпаки – дієслова віддієслівним іменником.

У англійській мові імена діячів (зазвичай з суфіксом -еr) широко уживаються не тільки для позначення осіб певної професії, але і для характеристики дій «непрофесіоналів». Значення таких іменників регулярно передаються в перекладі за допомогою українських дієслів:

Ви не вмієте писати листи. – You are not good as a letter-writer [Додаток B № 50].

Як видно з прикладів, заміна дієслова іменникам часто супроводжується заміною прислівника на прикметник при цьому іменнику.

Особиста форма дієслова часто під час перекладу замінюється дієприкметником завдяки чому міняється синтаксис речення:

Підприємство може збанкрутувати і співробітники залишаться без роботи. – The company may get bankrupt leaving the workers unemployed [Додаток B № 52].

Ще одна морфологічна граматична трансформація – заміна числа. У англійській і українській мові існують форми однини і множини, і, як правило, співвіднесені іменники в оригіналі і в перекладі вживаються в тому ж самому числі, за винятком випадків, коли формі однини в англійській відповідає форма множини в українській мові (money — гроші, ink-чорнило і т.п.) або навпаки множині в англійській мові відповідає однинІ в українській мові (struggles — боротьба, outskirts — околиця і т.п.) Але за певних умов заміна форми числа під час перекладу може застосовуватися як засіб створення окказіональної відповідності [13:78]:

Незважаючи на те, що ваша наполеглива праця допомогла компанії вийти з скрутного положення, у цей час підвищення нам вважжається недоречним. – In spite on the fact that your hard work helped the company to bail out of the difficulties, we do not believe a raise is in order at this time [Додаток B № 51].

Заміна граматичного часу – ще одна морфологічна граматична трансформація.

В українській мові є граматична категорія виду. Англійська ж мова з часом втратила дану категорію, придбавши натомість безліч граматичних часів дієслова. У зв'язку з цим при перекладі з української мові на англійську виникає необхідність заміни граматичного часу. Найчастіше, українському дієслову минулого часу доконаного виду відповідає дієслово простого теперішнього часу або перфект теперішнього часу.

The debts account for 1 million– Обсяг заборгованості склав 1млн. [Додаток B № 52].

Багато лінгвістів відносять до класу граматичних трансформацій так звані словотворчі трансформації.

Той факт, що утворень слів за допомогою афіксації в англійській мові значно більше, ніж в укріїнській, це веде до введення в текст додаткових лексем:

We had been hoping that during this difficult period of reorganization we could keep all of our employees with the company. – Ми сподівалися що під час цьго складного періоду реорганізації ми матимемо змогу залишити усіх працівників у нашій компанії [Додаток B № 7].

З прикладу видно, що при використанні словотворчої трансформації, виникає необхідність в синтаксичному перетворенні: пропозиція плисти була неможлива замінюється визначенням unswimmable.

До комплексних лексико-граматичних трансформацій відносяться:

1. Антонімічний переклад;

2. Експлікация (описовий переклад);

3. Компенсація

Антонімічний переклад (або формальна неготивація) — це лексико-граматична трансформація, що вживається коли форма слова або словосполучення замінюється на протилежну (позитивна на негативну і навпаки), тоді як зміст та значення одиниці, що перекладається, залишається без особливих змін. В англо-украънських перекладах ця трансформація застосовується особливо часто, коли в оригіналі негативна форма спожита із словом, що має негативний префікс:

Nothing in your job can be found inaccurate, but we can’t agree to satisfy your request and raise you so soon – Ви виконуєте свою роботу акуратно, але ми не можимо задовольнити ваше прохання про підвищення [Додаток B № 51].

Експлікация або описовий переклад – це лексико-граматична трансформація, при якій слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням або більшим за кількістю компонентів словосполученням, яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна). При цьому потрібно слідкувати, щоб словосполучення в мові перекладу точно і повно передавало всі основні ознаки поняття, позначеного словом оригіналу. Перед застосуванням цього методу перекладачу слід переконатися, що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник.

Прикладом описового перекладу може служити: caregiver – доглядач за немічними та хворими людьми [Додаток A № 28].

Недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність. Тому найуспішніше цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, де можна обійтися порівняно коротким поясненням.

Компенсація — це спосіб перекладу, при якому смислові елементи, втрачені при перекладі одиниці мови оригіналу, передаються в тексті перекладу яким-небудь іншим засобом, причому необов'язково в тому ж самому місці тексту, що і в оригіналі. Таким чином, заповнюється (компенсується) втрачений смисл та й в цілому, зміст оригіналу відтворюється з більшою повнотою. При цьому нерідко граматичні засоби оригіналу замінюються лексичними і навпаки.

Прикладом компенсації може служити переклад наступного речення:

I also have extra hands on experience that I have acquired through and after school work program. – Я також маю досвід, який я отримав під час навчання у школі та поза нею [Додаток A № 26].

Висновки

Підводячи підсумки всьому, сказаному вище, необхідно відзначити, що неспівпадання в ладі двох мов надають великі труднощі для перекладу. Ці труднощі коливаються в досить широкому діапазоні: від окремих неперекладних елементів до всього початкового тексту. Рішення таких проблем досягається умінням правильно проводити різні перекладацькі трансформації.

В процесі перекладу перекладач використовує трансформації для досягнення еквівалентності, для максимального зближення з текстом оригіналу.

Можно зробити висновок, що перекладацька трансформація – це перетворення які, незважаючи на відмінності мов оригіналу та перекладу, допомагають зробити текст оригіналу та перекладу відповідними один до одного.

Існують лексичні, граматичні та лексико-граматичні перекладацькі трансформації, під час яких використовуються різноманітні прийоми.

Однак, як відмітив Л. К. Латишев, що одній лише констатації факту наявності такого широкого діапазону перекладацьких трансформацій мало. Очевидно, що перекладачеві корисно ще і знати основні, найбільш часто вживані типи перекладацьких трансформацій і уміти користуватися ними. Володіння цим інструментарієм так же цінно для мовного посередника, як для шахіста володіння репертуаром стандартних рішень в типових ситуаціях [18:253].

Те, наскільки правильно і уміло перекладач використовує перекладацькі трансформації залежатиме наше розуміння тексту перекладу.

Багато особливостей перекладу пoв’язані зі специфікою мов. У процесі роботи над текстом перекладач може використовувати різні технічні прийоми для досягнення більшої схожості з оригінальним текстом. Тому вміння та навички перекладацьких трансформацій просто необхідні для адекватної передачі смислу оригіналу.

Крім того перекладачі під час роботи над текстом ділового листа повинні враховувати усі розбіжності мов і обов’язково використовувати перекладацькі трансформації при перекладі відсутніх граматичних явищ в тій чи іншій мові.

Працюючи над перекладом документації слід уважно слідкувати за мовою перекладу. Перекладач «повинен не тільки правильно передавати думки автора оригіналу, але і піклуватися про те, щоб вона була зрозумілою, точною та співпадала з нормами рідної мови». [7:10] Тому головну роль відіграє не тільки обізнаність у діловодстві та знання науоквих та технічних термінів, але й особисті якості перекладача, тому що переклад будь-якого тексту так чи інакше веде до взаємодії різних мов, а це означає що й до взаємодії різних культур.

Вирішення труднощів перекладу залежить від вміння викладача вірно виявляти ті проблеми, які постають перед ним при перекладі відеофільму юридичної тематики, його знання та вміння застосовувати адекватні способи та прийоми для перекладу, внесення прагматичної адаптації до тексту, формування сталих навичок подолання труднощів лексичного, термінологічного і стилістичного характеру, які пов’язані з розбіжностями англійської та української мов.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Список використаних джерел

Андреева В.А. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы. – М.: АО «Бизнес – иск.Интел-Синтез», 1995. – 215 с.

Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). — М.: Междунар. отношения, 1975. – 240 с.

Бібік С.Т., Михно І.Л., Пустовіт Л.О. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра: УНВЦ «Рідна Мова», 1997. – 399 с.

Бібік, С.П., Сюта, Г.М. Ділові документи та правові папери. – Харків: Фоліо, 2006. – 493 с.

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: УРАО, 2000. – 208 с.

Виноградов B.C. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы. – М: ИОСО РАО, 2001. – 223 с.

Вихристюк Л.С. Вступ до перекладознавства: Навчальний посібник – Алчевськ: ДГМІ, 2001. – 175 с.

Іванова І.В. Основні вимоги до оформлення документів: текст лекції. – К.: КТЕІ, 1993. – 47 с.

Каде О.К вопросу о предмете лингвистической теории перевода // Тетради переводчика. — Вып. № 16. — М. 1979. — С.З –11.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Частина І. Граматичні труднощі. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 271 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Частина ІІ. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 303 с.

Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения, 1973. – 215 с.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.

Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Высшая школа, 1980. – 215 с.

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспекти перекладу). – Вінниця, 2003. – 448 с.

Крупнов В.Н. Курс перевода. – М.: Международные отношения,

1979. – 202 с.

Латышев Л.К. Курс перевода: эквивалентность перевода и этапы его достижения. — М.: Просвещение, 1980. — 160 с.

Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. — М.: Просвещение, 1998. — 160 с.

Лилова А. Введение в общую теорию перевода.— М.: Высш. шк., 1985.—256 с.

Лингвистические проблемы перевода. – М.: МГУ, 1981. – 80 с.

Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. — М.: Высшая школа, 1985. –– 232 с.

Любивець Л.П. Ділові папери – К.: Рад. шк., 1981. – 78 с.

Миньяр — Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980. – 237 с.

Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – К.: Ника-Центр, 1999.—

160 с.

Паршин А. Теория и практика перевода. – М.: Русский язык, 2000. – 161 с.

Перевод как лингвистическая проблема. – М.: Изд-во Моск. ун-та,

1982. – 119 с.

Рецкер Я.И. Курс перевода из английского языка на русский язык для 3-5 курсов переводческого факультета. I. часть. — М.: МГПИЯ им.М.Тореза, 1973.— 182с.

Рецкер Я.И. Пособие по переводу из английского языка на русский. — М.: Просвещение, 1982. — 160 с.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1974. – 214 с.

Рильський М. Мистецтво перекладу. Статті, виступи, нотатки / Упоряд. и коментарі Г.Колесника. — К.: Рад.письм., 1975. — 343 с.

Cудовцев В. А. Научно-техническая информация и перевод. – М.: Высшая школа, 1989. – 231 с.

Федоров A.B. Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы.— 4-е изд.— М.: Высш. шк., 1983. — 303 с.

Флорин С. Муки переводческие: практика перевода. — М.: Высш. шк., 1983.—183 с.

Фрадкин М.И. Двусторонний перевод. – М.: Высшая школа, 1964. – 194 с.

Циткина Ф.А. Терминология и перевод. – Львов: Вища школа, 1988. – 156с.

Черненко В.Ю. Публицистический стиль как разновидность языковых стилей //Русский язык и литература. – 1996. – № 2. – C. 7–10.

Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. – М.: Международные отношения, 1976. – 261 с.

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика: Статус, проблемы, аспекты. — М.: Наука 1988.—215 с.

Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М: Воениздат, 1973 – 280 с.

Шевчук, С. В.: Службове листування: Довідник. – Київ: Літера, 1999. – 108 с.

Шевчук, С.В.: Українське ділове мовлення: Навч. посібник; 4-те вид., випр. – Київ: Вища шк., 2005. – 302 с.

Шпак В.К., Дегтярьова Л. Н., Могілей І.І., Колодич Т.М. Основи перекладу. – Черкаси, ЧДТУ, 2003. – 151 с.

Komissarov V.N., Koralova A.L. A manual of translation from English into Russian. — M: Vyssh.sk., 1990. — 127 p.

Korunets I.V. The course of the theory and practice of translation. — K.: Vyssh.sk., 1986.—176 c.

Nida E.A. Language Structure and Translation.— Standford: California, 1975.— 283p.

www.insiderreports.com/

www.gel.ulaval.ca/~poussart/gel64324/McMurrey/texte/.htm

www.4hb.com/letters/.html

www.iatp.am/economics/resource/pismoengl.htm

www.jobmonkey.com/main/jhinquiryletter1.pdf

www.lang.ru/want/business.asp

www.alleng.ru/english/bis.htm

Додаток А

Листи – запити про влаштування на роботу

Лист № 1

25-92 Queens Boulevard

Bayside, New York 11202

June 25, 1999

Ms. Loretta Vasquez

The Vasquez Travel Agency

1402 Broadway

New York, New York 10032

Dear Ms. Vasquez:

Thank you for allowing me to discuss my travel qualifications in

person.

Having met you and Mrs. DeLoia, and seen your agency in

operation, I sincerely hope I will have the chance to put my

training to work for you.

Enclosed is a copy of my transcript from the Bowker Business

Institute, along with the letters of reference you requested.

I can be reached at 884-7788 during regular business hours.

Sincerely yours,

L. Clifton

11202, штат Нью-Йорк, м. Бейсайд

Бульвар Квінс, б. 25/92

Від 25 червня 1999 р.

10032, штат Нью-Йорк, м. Нью-Йорк

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Ул. Бродвей б. 1402

Туристичне Агенство Vasquez Travel

Лоретті Васкез

Шановна пані Васкез,

дякую вам, за те що надали мені можливість особисто обговорти мої знання у туристичному бізнесі.

Зустрівшися з вами та пані Делоя особисто та побачивши те, як працює ваше агенство, я щиро сподіваюсь, що в мене буде нагода застосувати мої знання, працюючи на вас.

Я додаю копію мого додатку до диплому бізнес інституту Баукера, а також рекомендаційні листи, які ви просили. Ви можете зв’язатися зі мною у робочі часи за телефоном 884-7788.

Щиро Ваш,

Л. Кліфтон

Лист № 2

25-92 Queens Boulevard

Bayside, New York 11202

June 15, 19__

Ms. Loretta Vasquez

The Vasquez Travel Agency

1402 Broadway

New York, New York 10032

Dear Ms. Vasquez:

This month I completed a two-year course of study in Travel and Tourism

at the Bowker Business Institute, and my placement counselor, Mr. Robert

Feiner, suggested I apply to you for a position as assistant travel

agent.

As you will see from my enclosed resume, I have taken courses in nearly

every aspect of the travel industry. I have participated workshops

simulating computer and telephone operations, and I have had extensive

practice in ticketing and reservations.

My work experience, moreover, has helped me develop an ability to deal

with the public, a valuable asset for a travel agency. Not only as a

sales assistant, but even as a stock clerk, I have learned to be

customer oriented; I have found that courtesy and a smile keep business

flowing smoothly.

I would like very much, Ms. Vasquez, to put my skills to work for your

travel agency. I am available for an interview Monday through Friday

during business hours. You can reach me at 884-7788.

Yours truly,

L. Clifton

11202, штат Нью-Йорк, м. Бейсайд

Бульвар Квінс, б. 25/92

Від 15 червня 1999 р.

10032, штат Нью-Йорк, м. Нью-Йорк

Ул. Бродвей б. 1402

Туристичне Агенство Vasquez Travel

Лоретті Васкез

Шановна пані Васкез!

Цього місяця я закінчив дворічне навчання з дісципліни подоружування татуризм в бізнес інституті Баукера і пан Роберт Фейнер, мій радник з працевлаштування, запропонував мені влаштуватися у вашу фірму помічником туристичного агента.

Як ви побачити у резюме, що додається до мого листа, я вивчав майже усі аспекти індустріі мандрувань. Я приймав участь у практичних семінарах, я також мав гарну практику у продажу та бронюванні квитків.

Крім того, мій досвід роботи допоміг мені навчитися контактувати з людьми, що робить мене дуже цінним робітником для туристичної агенції. Працюючи не тільки продавцем-консультантом, та ще й працівником на складі, я навчився орієнтуватися на споживача. Я зрозумів, що вічливість та посмішка допомагають у роботі.

Пані Васкез, я дуже хочу застосувати мої знання працюючи на ваше туристичне агенство. Я могу прийти на співбесіду у робочі години з понеділка по п’ятницю. Ви можете зв’язатися зі мною за телефоном 884-7788.

Щиро ваш,

Л. Кліфтон

Лист № 3

Cape Cod Ornaments, Inc.

94 State Road

West Yarmouth, Massachusetts 02757

Dear Sirs:

I have seen your ad in the Boston Globe of Sunday, February 12,

and would like to know whether the position which was mentioned in the ad is still vacant.

If it is so, that will be grate to contact you and send you my curriculum vitae and the letters of reference.

Yours truly,

Marshall White

Кейп Код Орнамент Інкорпорейшнс.

94 State Road

West Yarmouth, Massachusetts 02757

Шановні панове,

я побачив вашу об’яву у недільному випуску Бостон Глоуб від 12 лютого і хотів би дізнатися чи вільна ще вакансія, про яку йшлося у об’яві.

Якщо місце ще вакантне, було б добре зв’язатися з вами і переслати вам моє резюме та рекомендаційні листи.

З повагою,

Маршалл Вайт.

Лист № 3

500 North Fruitridge Road

Terre Haute, Indiana 47811

March 1, 1997

Mr. John P. Storm, Vice-President

Indiana Gas and Electric Company

1114 Broad Street

Terre Haute, Indiana 47815

Dear Mr. Storm:

Having served for the past several years as the sole secretary of a

private business, I would like to apply for the position of executive

secretary which you advertised in the Terre Haute Gazette of Sunday,

February 28, 1997.

As secretary to the Benlow Corporation here in Terre Haute, I was

directly responsible to Ms. Alba Jenkins, the company's owner. My

services were generally those of a «gal Friday». In addition to use usual

    продолжение
--PAGE_BREAK--

typing, filing and taking dictation, I was responsible for scheduling all

all of Ms. Jenkins' appointments, screening her telephone calls and

visitors, and organizing her paperwork and correspondence.

Essentially, I did everything I could to make Ms. Jenkins' heavy

responsibilities easier. Thus, I am familiar with the duties of an

executive secretary and believe I am prepared to anticipate and meet

all your expectations. I am confident, too, that, with enthusiasm and

sincere effort, I can make the transition from a small business to

a large corporation smoothly.

I would appreciate your giving me the opportunity to discuss my

qualifications in person. I would be happy to come for a interview at

your convenience, and I can be reached after 5 P.M. at 772-1248.

Sincerely yours,

В.A. Devis

47811, штат Індіана, м. Тере Ойт,

Норз Фрутридж роуд б. 500,

Від 1 березня 1997 року.

47815, штат Індіана, м. Тере Ойт,

Броуд стрит, б.1114

Індіана Гез енд Електрік компани

Віце-президентові, пану Джону П. Сторму

Шатонвний пане Сторм.

Останні декілька років я працювала секретарем у часній компанії, я б воліла влаштуватися на посаду виконачвчого секретаря, про яку йшлося у недільному випуску Тере Ойт Газет від 28 лютого 1997 року.

Працюючи секретарем у Бенлов Корпорейшн, що розташована у Тере Ойт, я працювала безпосередньо на пані Альбу Дженкінс, володарку компанії. До моїх обов’язків входило усе, що звичайно роблять секретарки, які допомагають своєму начальникові. Окрім друкування, діловодства та писання під диктування, до моїх обов’язків входило планування усіх зустрічей пані Дженкінс, відсіювання її телефонних дзвінків та відвідувачів, а також упорядкування її документації та кореспонденції.

Фактично, я робила усе, щоб полегшити тяжку працю пані Дженкінс. Таким чином я знайома з обов’язками виконачого секретаря і, я гадаю, що відповідаю вашим вимогам. Я також впевнена, що завдяки своєму інтузіазму та сумлінному старанню я легко зможу перейти з маленько компанії у велику.

Я буду вдячна вам, якщо ви дасте мені можливість особисто обговорити мій професійний досвід. Я з радістю прийду на співбесіду у зручний для вас час. Ви можете зв'язатися зі мною після 17 години за телефоном 772-1248.

Щиро ваша,

Б.A. Девіс

Лист № 4

1707 Guernesey Lane

Austin, TX 78759

6 JUne 1997

John G. Holloway

Brackenridge Hospital

4505 W. Tom Thumb Ave.

Austin, TX 78703

Dear Mr. Holloway:

I am writing in response to your classified ad in the

Austin-American Statesman for Assistant Director of

Materials Management. Based on my experience and continuing

education, I believe that I am qualified to fill this

position.

For the past four years, I have been employed in the

materials divisions with two different manufacturing

companies, XETEL Corporation and Fisher Controls

International.

Currently, I am attending night school at Austin Community

College where I lack only nine hours to complete my

Associate Degree in Business Administration. When I

complete this degree, I hope to return to St. Edward's

University to complete my course work for a degree in

Technical Business.

Brackenridge Hospital and the Children's Hospital supply

such a vital service to the Travis county area that I would

be proud to be a part of your team. I hope to get a chance

to discuss my qualifications and goals with you. I can be

reached at (512) 877-0991 after 5 p.m.

Sincerely yours,

John M. Owens

Encl.: resume

78759, штат Техас, м. Остін

Гернесі Лейн 1707,

6 червня 1997 р.

78703, штат Техас, м. Остін

4505 W. Tom Thumb Ave.

Лікарня Брекенрідж

Джону Г. Головею.

Шановний пане Головей,

я пишу через вашу об’яву у Остін-Амерікен Стейтсмен стосовно посади помічника начальника відділу матеріально-технічного зобезпечення.

Враховуючи мій досвід та постійне підвищення кваліфікації, я гадаю, що я маю достатню кваліфікацію, щоб посісти цю посаду.

За останні чотири роки, я працював у матеріальних відділах двох різних компаній: корпорації КСЕТЕЛ та Фішер конролс інтернешнл.

Зараз я навчаюсь на вечірніх курсах у Остінському дворічному коледжі, де мені залишилось відвідати усього 9 годин для того щоб отримати диплом молодшого фахівця з економіки та організації виробництва. Коли я отримаю цю ступінь, я сподіваюсь повернутися до університету Святого Едварда аби закінчити роботу, що надасть мені можливість отримати ступінь з промислового бізнесу.

Лікарня Брекенрідж та лікарня Чілдренс стільки важливого робить для графства Тревіс, що я пишатимуся, якщо буду частиною вашої команди. Я сподіваюся мати нагоду обговорити мій досвід та цілі з вами. Мене можна знайти за телефоном (512) 877-0991 після 17 години.

Щиро ваш,

Джон М. Оуенс

Резюме додається.

Лист № 5

AGNES CAFIERO

California Institute of Psychiatry

629 Seventh Avenue

    продолжение
--PAGE_BREAK--

San Francisco, California 94120

September 1, 2002

Nelson McKenzie

126 Blanchester Street

Sacramento, California 91400

Dear Mr. McKenzie:

Thank you for your recent request for my resume. I will be very proud to have a chance to work for such a famous person.

My professional qualification is still rather poor, but I learn rather fast and I believe that I have all the necessary qualities to obtain the position you have mentioned about in your letter.

Hope to hear from you soon. You can contact me any convenient time.

Sincerely yours,

Agnes Cafiero

94120, штат Каліфорнія, м. Сан Францисько

17 авеню, 629

Каліфорнійський психіатрічний інстітут

Агнес Кафіейро

1 вересня 2002 року.

91400, штат Каліфорнія, м. Сакраменто

Бланчесте стріт, 126

Нельсону МакКензі

Шановний пане МакКензі:

Дякую вам за нещодавне прохання вислати вам моє резюме. Я буду дуже пишатися, якщо матиму можливість працювати на таку відому людину як ви.

Мій профечіональний досвід досить невеликий, але я дуже швидко вчусь і, гадаю, маю усі необхідні якості для того, щоб обіймати посаду, про яку ви згадували у своєму листі.

Сподіваюсь на вашу скорішу відповідь. Ви можете зв’язатися зі мною у зручний для вас час.

Широ Ваша,

Агнес Кафіейро

Лист № 6

Michael Donavan

1010 Broadway

New York, NY 10033

August 10, 2007

Mr. Donald Cortland

HANS & MEYER'S

20-67 Kissena Blvd.

Queens, NY 11203

Dear Mr. Cortland:

Thank you for you giving me an opportunity to receive an appointment in Hans & Meyer’s. However, I believe it would not be in my best interest to quit my present job, but such proposition is my chance to work for such a huge company.

I have already worked for small business and now I believe that it is a time to reach new goals. You may look through all my achievements and professional qualification in my resume which is enclosed to the letter.

If my experience and professional qualities meet your expectations, please feel free contact me at 8097567.

Cordially yours,

M. Donavan

Лист № 7

10033, штат Нью-Йорк, м. Нью-Йорк

Бродвей, б. 1010

Майкл Донован

Від 10 серпня, 2007 року

11203, штат Нью-Йорк, м. Нью-Йорк

Бульвар Кісена 20/67

Компанія HANS & MEYER'S

пану Дональду Кортланду

Шановний пане Кортланд,

дякую вам за те що надали мені можливість отримати посаду у Hans & Meyer’s. Не зважаючи на те, що я вважаю, що не в моїх інтересах кидати мою теперішню посаду, та те, що ви пропонуєте – це мій шанс працювати у такій великій компанії.

Я вже працював у маленьких компаніях а тепер, гадаю, настав час ставити перед собою нові цілі. Ви можете ознайомитись з моїми досягненнями та професійним досвідом у резюме, яке я додаю до листа.

Якщо мої досвід та кваліфікація відповідатимуть вашим вимогам, зв’яжитесь зі мною за телефоном 8097567.

Сердечно Ваш,

М. Донован

Лист № 8

Dear Sir:

As a Product Development Assistant for the third-largest medical lab in the United States, I know what it takes to make products to compete with your biggest rivals. I would like to talk to you about how I might contribute to MedKwik.

My unique credentials include:

— Master’s degree in Chemistry

— Major projects in Marketing for major medical providers

— Over four years of successful new lab products acquisition and product development

experience

Enclosed is my resume detailing my professional history. If, after reviewing it, you see a potential

fit with your current assignments, please contact me. I can be reached at (618) 555-2222.

Sincerely,

Alice Crick

Шановний пане.

Як помічник розробника продукту третьої за величиною медичної лабораторії Сполучених штатів, я знаю, як зробити так, щоб ващі продукти могли конкурувати з продукцією ваших головних конкурентів. Я б хотіла поспілкуватися з вами стосовно того, що я можу зробити для компанії МедКвік.

Серед кандидатів мене також виділяє:

— Магістерський ступінь з хімії

— Головні маркетингові проекти для ведучих медичних постачальників

— Більш ніж чотирирічний досвід з успішного виготовлення та розробки нових продуктів

У резюме можна знайти детальну інформацію щодо мого професійного досвіду. Якщо ви вважатимете що я задовольняю ваші вимоги, будь ласка зв’яжиться зі мною. Мене можна знайти за телефоном (618) 555-2222.

Щиро ваша,

Еліс Крік

Лист № 9

Dear Sir:

Professor J.L. Parker recommended that I contact

You and request an interview.

I have recently graduated from Boston College

with a degree in Banking I am very interested in

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Personal Credit area and would appreciate having the opportunity

to discuss any openings you may have in this area.

I have enclosed my resume for your review and will look

forward to meeting you.

Thank you for your consideration.

Sincerely Yours,

Nathan Cole

Шановний пане!

Професор Дж. Л. Паркер порадив мені зв’язатися з вами і попросити про співбесіду.

Нещодавно я випустився з Бостонського коледжу з діпломом спеціаліста з банківської справи і я дуже зацікавлений у у сфері кредитування приватних особ і буду дуже вдячний за можливість обсудити будь-які вакансії, що ви маєте у цій сфері.

Я додаю своє резюме для вашого рощгляду і чекатиму на зустріч з вами.

Дякую за вашу увагу.

Щиро Ваш,

Натан Коул

Лист № 10

3303 West Valley Cove

Round Rock, Texas 78664

August 5, 1990

Personnel Assistant

Credit Bank of Texas

P.O. Box 32345

Austin, Texas 78745

Dear Personnel Assistant:

I am writing about your newspaper ad in the August 1

Austin-American Statesman concerning your need for an

experienced programmer. I believe that I have the qualifications

and experience that you are looking for.

As for my experience with database programming, I have

worked for the past year as a programmer/analyst in the

Query database environment for Advanced Software Design.

In that capacity, I have converted a large database that

was originally written in a customized C language database

into the Query database environment. I am currently

working on a contract with Texas Parks and Wildlife to make

major modifications to its existing Query database

application. On both of these assignments, I have also

served as customer contact person.

The product I have developed during my work period was written using a combination of C, Pascal, and Query programming languages.

Enclosed you will find a resume, which will give you

additional information on my background and qualifications.

I would welcome a chance to talk further with you about the

position you are seeking to fill. I can be reached by

phone between 9:00 a.m. and 6:00 p.m. at (512) 545-0098.

Sincerely,

Virginia Rementeria

Encl.: resume

78664, штат Техас, м. Раунд Рок

Вул. Вест Велі Коув 3303,

Від 5 серпня 1990 року.

78745, штат Техас, м. Остін

А/с 32345

Особистому асістенту

Кредитного банку Техаса

Шановний особистий помічник,

я пишу Вам через ваше оголошення від 1 серпня, що було надруковано у Остін-Амерікан Стейтсмен стосовно того, що Вам потрібен досвідчений програміст. Мені здається, що я маю потрібну кваліфікацію.

Щодо мого опиту роботи з базами даних, то останній рік я працювала як програмний аналітик у сфері довідкових баз даних на компанію Advanced Software Design.

Працюючи там, я переробила велику базу даних, що було написано звичною мовою С у базу даних, написану мовою запиту. Зараз я працюю за контрактом з Texas Parks та Wildlife, для того щоб зробити істотні зміни у їх існуючій прикладній програмі для бази даних. На обох цих посадах, я також мала досвід спілкування з клієнтами.

Продукт, що було створено під час моєї роботи, було написано з використовуванням мов С, Паскаль и мови бази даних.

Я додаю резюме, що надасть вам додаткову інформацію про мій досвід праці та кваліфікацію. Дуже сподіваюся мати можливість поспілкуватися з вами стосовно вакантної посади. Ви можете зв’язатися зі мною між 9 та 17 годинами за телефоном (512) 545-0098.

Ваша,

Вірджінія Рементерія

Резюме додається

Лист № 11

6600 Ed Bluestein

Austin, TX 78723

Director of Personnel

Tracor Aerospace, Inc.

6500 Tracor Ln.

Austin, TX 78725

Dear Mr. Colray:

Please consider me as an applicant for the position of

Quality Assurance Manager in the Military Division there at

Tracor aerospace. I have extensive knowledge of military

contracting and and substantially Quality Assurance

background.

I have spent the last 12 years with the Department of

Defense administering contractual quality requirements at

Defense contractor facilities such as Tracor Aerospace. In

this position, I have had the opportunity to function in

all areas of Quality Assurance.

In December 1995, I will receive an Associates degree in

Applied Science from Austin Community College with a major

in Quality Assurance Technology. I passed the American

Society for Quality Control certification exam for Quality

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Engineering and am certified as a Quality Engineer. In the Department of Defense, I am certified

in the Quality Assurance area including Electronic

Commodity, Mechanical Commodity, Nuclear Commodity, and

NASA. Additionally, I am certified in all the

Non-Destructive test disciplines.

Enclosed is a resume that provides a more detailed listing

of my background and qualifications. I am confident that I

possess all the necessary qualifications for the position

and am ready to meet with you at your convenience. You can

reach me at (512) 929-0000 between the hours of 7:00 a.m.

and 5:00 p.m.

Sincerely yours,

Juan de Luna

Encl.: resume

78723, штат Техас, м. Остін

Ед Блуштейн 6600

78725 штат Техас, м. Остін

Трейкор лейн, б. 6500

Tracor Aerospace, Inc.

Начальникові відділу ОС

Шановний пане Колрей,

будь ласка розгляньте мою кандідатуру на посаду менеджера, що контролює якість продукції, тут у Tracor Aerospace, у відділенні фірми, що виконую воєнні замовлення. Я дуже добре знайомий зі службою у військах та маю певний досвід роботи у відділі контролю якості.

Останні 12 років я працював у міністерстві оборони, слідкуючи за вимогами якості у фірмах, що виконували замовлення військового відомства, таких як Tracor Aerospace. На цій посаді в мене була нагода працювати у всіх сферах зобеспечення якості.

У грудні 1995 року я отримаю диплом молодшого фахівця у прикладних науках Остінського дворічного коледжу зі спеціалізацією технологія зобезпечення високої якості.

Я сертифікован Амеріканською асоціацією контролю якості як інженер контролю якості. У міністерстві оборони мене сертифіковано у сфері контролю якості електричних товарів, механічних товарів, ядерних боєприпасів та НАСА. Крім того, в мене є сертифікація з усіх дісциплін випробування без руйнування.

До листа я додаю резюме, у яке включено більш детальну інформацію, щодо мого робочого досвіду та кваліфікації. Я впевнений, що маю усі необхідні якості для цієї посади. Я готов зустрітися з вами у будь-який зручний для вас час. Ви можете зв’язатися зі мною за телефоном 512) 929-0000 між 7 та 17 годинами.

Щиро Ваш,

Хуан де Луна

Резюме додається

Лист № 12

8513 Texas Highway

Suite 602

Austin, Texas 78759

August 4, 1995

Personnel Department

Travis County

P.O. Box 1878

Austin, Texas 78745

Dear Personnel Assistant:

I am writing in regard to your newspaper ad in the August 2

edition of the Austin-American Statesman concerning your

need for a Programmer/Analyst III. I believe that I have

the qualifications, experience, and enthusiam that you are

looking for.

As for my work experience, I have been employed with two

organizations over the past three years that have drawn on

my computer-programming skills. My work at CMB&LIC Mortgage

Corporation involved the setup of new software, training of

personnel, and the direct use of AutoCAD on a 10-user LAN.

I worked as an assistant programmer at Hydronic

Corporation, doing much of the same design, code, and test

work as the regular programmer/analysts.

In December, I will graduate with a Bachelor of Science

from Southwest Texas State University. My overall grade

point average is 3.125. In my degree program, I have

studied and developed a thorough understanding of the

following programming languages: Pascal, Assembler, COBOL,

RPG, and C.

You will find enclosed with this letter a copy of my resume

which provides a much more detailed description of my

education and employment history. I would welcome any

opportunity to talk with you further about the

Programmer/Analyst position. Please do not hesitate to

contact me at any time at the numbers listed on my resume.

Sincerely,

Jerry H. Fruend

Encl.: resume

78759, штат Техас, м. Остін

Texas Highway, 8513

Офіс 602

Від 4 серпня 1995 року.

78745, штат Техас, м. Остін

Округ Тревіс

А/с 1878

Відділ кадрів

Шановний робітник відділу кадрів,

я пишу вам через об’яву від 2 серпня у газеті Остін-Амерікен Стейтсмен, у якому йшлося про те, що вам потрібен програміст-аналітик. Я гадаю, що маю досвід, кваліфікацію та інтузіазм, що потрібні вашої компанії.

Що до мого робочого досвіду, то за останні три роки я працював у двох організаціях, у яких я підвищив своє вміння роботи у комп’ютерному програмуванні. Моя праця на CMB&LIC Mortgage Corporation полягала у установці нового програмного зобезпечення, навчання персоналу та прямому використанні програмного зобезпечення «Автокад» у локальной сіті для 10 користувачів.

Я також працював помічником програмиста у Hydronic Corporation, де я займався розробкою дезайну, кодуванням та випробуванням, як звичайний програміст-аналітик.

У грудні я закінчу Південно-західний техаський державний університет зі ступенем бакалавру наук. Мій середній бал становить 3.125. У моєму учбовому плані значиться вивчення таких мов програмування як Паскаль, Кобол, Ассемблер, РПГ та Си.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

До цього листа також додано копія мого резюме, в якому більш детально описано мій освітній та професійний досвід. Я буду радий можливості поспілкуватися з вами стосовно вакансії програміста-аналітика. Будь ласка, зв’яжиться зі мною у будь-який слушний для вас час за телефонами, вказаними у моєму резюме.

З повагою,

Джері Фруенд

Резюме додається.

Лист № 13

May 10, 1990

3407 Danbury Avenue

Cedar Woods, TX 78644

HJH Recruiting Office

1100-C East I-35 Suite 440

Austin, TX 78755

To Whom It May Concern:

Your recent ad in the Austin-American Statesman for a Senior Drafter has

caught my attention. Please consider me as an applicant for the position.

My resume is enclosed for your review.

In addition to my resume, I would like to mention that I have working

knowledge of many engineering standards. I have experience in mechanical

design, plus other skills that may interest you.

If after reviewing my experience and background, you would like to discuss

this matter with me in further detail, I can be reached between 8:00

a.m. and 5:00 p.m. I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Samuel X. Furman

78644, штат Техас, м. Седар Вудс

3407 Danbury Avenue

Від 10 травня 1990.

78755, штат Техас, м. Остін

1100-C East I-35

Офіс 440

HJH Recruiting Office

Тому, кто відповідальний за цей проект.

Мене зацікавило ваше нещодавне оголошення в Остін-Амерікен Стейтсмен, щодо вакансії головного розробника. Будь ласка розглянете мене як претендента на цю посаду. Для ознайомлення до листа додано резюме.

На додаток до мого резюме, я хотів би зазначити, що я маю практичні знання багатьох технічних стандартів. Я маю досвід в механічному проектуванні, а також інші навички, які можуть зацікавити Вас.

Якщо після розгляду мого досвіду і опиту роботи, Ви будете мати бажання поговорити зі мною детальніше, мене можна знайти між 8 та 17 годинами. З нетерпінням чекаю на відповідь від Вас.

Щиро Ваш,

Семюель Фурман

Лист № 14

1707 Guernesey Lane

Austin, TX 78759

July 24, 1996

John Glade

Ultra Micro Devices, Inc.

4505 W. Tom Thumb Ave.

Austin, TX 78703

Dear Mr. Glade:

Will you please consider me as an applicant for the position of electronic

technician there at Ultra Micro Devices? Mr. Don Landen, equipment

engineer at U.M.D., suggested that I write you; he believes that I have the

necessary qualifications for the position.

On May 10, I will graduate from George Brown College with an Associate

in Science degree with a major in digital electronics. My overall grade

point average is 3.54.

You will find enclosed with this letter a personal data sheet, which will

give you more complete information about my background and qualifications.

At your convenience, I would be glad to come to your office to discuss my

experience and interests as well as the currently open position with you.

I can be reached at (512) 877-0991 after 5 p.m.

Sincerely yours,

John M. Owens

Encl.: resume

78759, штат Техас, м. Остін,

1707 Guernesey Lane

24 липня1996 року.

78703, штат Техас, м. Остін,

4505 W. Tom Thumb Ave.

Ultra Micro Devices, Inc.

Джонові Глейду

Шановний пане Глейд!

Будь ласка розглянете мене як претендента на посаду електронного техніка в Ultra Micro Devices. Пан Дон Ланден, інженер устаткування в U.M.D., запропонував, щоб я написав Вам; він вважає, що я маю необхідний досвід для цієї посади.

10 травня, я закінчу Остінький коледж ім. Джорджа Брауна з науковою ступінню спеціаліста у цифровій електроніці. Мій середній бал становить 3.54.

До цього листа додаються анкетні данні, що нададуть Вам повнішу інформацію про мій досвід роботи і кваліфікацію. Коли вам буде зручно, я був би радий приїхати у ваш офіс, щоб обговорити з Вами мій досвід і інтереси так само як і вашу вакансію. Зі мною можна зв’язатися за телефоном (512) 877-0991 після 17:00.

Щиро Ваш,

Джон М. Оуенс

Резюме додається

Лист № 15

Mr. George Gilhooley

INGO Company

87 Delaware Road

Hatfield, CA 08065

(909) 555-5555

September 4, 2007

Dear Mr. Gilhooley,

I am writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union. As requested, I am enclosing a completed job application, my certification, my resume and three references.

The opportunity presented in this ad is very interesting, and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

I have successfully designed, developed, and supported live use applications

I strive for continued excellence

I provide exceptional contributions to customer service for all customers

With a BS degree in Computer Programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project.

Please see my resume for additional information on my experience.

I can be reached anytime via my cell phone, 555-555-5555. Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity.

Sincerely,

D. Coleman

08065, Канада, Хетфілд

Делавер роуд, б. 87

(909) 555-5555

INGO Company

панові Джорджу Гілхулі

4 вересня 2007 р.

Шановний пане Гілхулі,

я пишу для того, щоб влаштуватися на посаду програміста, об’ява про яку було надруковано у газеті Times Union. Як просили, я додаю заповнену заяву про прийом на роботу, завірено копію диплому, моє резюме та три відгуки.

Можливість, про яку йдеться у оголошенні дуже цікава, і я вважаю, що мій великий технічний досвід і освіта зроблять мене конкурентоздатним кандидатом на цю посаду. Мої сильні сторони, що роблять мене одним з кандидатів на цю посаду, заключаються у тому, що:

– я успішно проектував, розвивав і підтримував пріложенія для оперативного використання;

– я намагаюсь робити усе досконало;

– я забезпечую виняткові внески в обслуговування всіх клієнтів.

Маючи бакалаврську ступінь з програмування, я повністю розумію час, що необхідно для розробки проекта програмного забезпечення.

Для подальшої інформації щодо мого досвіду, будь ласка прогляньте моє резюме.

Зі мною можна зв’язатися за мобільним телефоном 555-555-5555 у юудь-який, зручний для Вас час.

З нетерпінням чекаю на можливість обговорити з вами можливість працевлаштування.

Щиро Ваш,

Д. Колман

Лист № 16

Hi Nathalie

Warm greeting from Vista Infotech, Bangalore, India.

We would like to introduce ourselves as one of the leading IT services company in the industry. We have been in this industry for the past twelve

years and the experience gained is spread across different technologies in various domains. Our client base includes MNC’s companies which are Product

Development or Services Oriented companies.

We would like to add that we have acquired a strong expertise in developing teams with our clients; like– Honeywell, Lear Corporation, Philips,

Qualcomm, Samsung, Visteon, Zylog, Wipro Technologies, Infosys & Microsoft to name a few, each being leaders in their respective domains

such as Aerospace, Automotive, Chip Design, Telecom. R&D, Product Development, Consulting etc.

We are looking for Language Specialists(Natives) on of the following languages Spanish, French, Swedish, Finnish, Norwegian,Portuguese, Italian, Dutch & Danish

I would like to discuss with you on a potential opening for the same with one of the major IT MNC in India. The work location will be Bangalore, the Silicon Valley of India. We will make arrangements for the work permit and travel. If selected you will be duputed to work at our client's location in Bangalore. Let me know your interest in taking this assignment with us and that too in India…

If interested, please mail your update resume along with the following details ASAP

1. Full name As in Passport

2. Nationality

3. Language proficiency

4. Expected salary in USD

5. How fast you can re-locate to Bangalore, India

Looking forward in hearing from you soon on this

Thanks & Regards

Добри день, Наталя

Щирі вітання від компанії Vista Infotech, Що розташована у м. Бангалор, Індія.

Ми одна з ведучих компанії, що надає IT послуги для виробництва. Ми займаємося цим останні 12 років і накопичений нами досвід застосовується у різних технологіях на різноманітних теріторіях. Серед наших клієнтів є многонаціональні корпорації з розробки продуктів та компанії, що надають послуги.

Ми б хотіли додати, що ми потребуємо дуже досвідчених спеціалістів для того, щоб утворювати команди з нашими клієнтами; серед яких Honeywell, Lear Corporation, Philips, Qualcomm, Samsung, Visteon, Zylog, Wipro Technologies, Infosys & Microsoft, кожна з яких є лідером у своїй галузі: авіакосмічній промисловості, автомобільному конструюванні, проектуванні систем на чіпі, телекомунікації, розробки продуктів, наданні консультаційних послуг тощо.

Ми шукаємо спеціалістів (носіїв мови) з: іспанської, французської, шведьської, фінської, норвежської, португальскої, італійської, голандської та датської.

Я б хотів обсудити з вами можливу вакансію у цій області в одному з відучих міжнародних концернів у сфері IT у Індії. Місце роботи буде розташоване у Бангалорі, силіконовій долині Індії. Ми домовимося про дозвіл на роботу та документи, що необхідні для оформлення візи. Якщо Ви підійдете, ви будете працювати з клієнтами у Бангалорі. Дайте мені знати, чи зацікавлени ви у співпраці з нами та у роботі в Індії.

Якщо так, будь ласка якомога скоріше вишліть ваше оновлене резюме, що включатиме наступні деталі:

1. Повне ім’я, як у паспорті

2. Національність

3. Рівень володіння мовою

4. Бажану заробітню плату у доларах США

5. Як скоро ви зможете переїхати до Бангалоре, Індія

З нетерпінням чекаю на ваш лист

Дякую, з повагою

Лист № 17

Dear Alena Lindauerová:

I was interested to see your job posting on Monster for a teacher position and would like to learn more about this opportunity.

I am a teacher of foreign languages and literature who adores spending time with children and discovering with them an outward world. I have a great experience of a private teacher more than that I worked as teacher when I was an assistant in Kharkiv National University of Economics.

I feel that my language, PC skills and easy-going and hardworking personality would be an asset in this role.

Thank you for your time and consideration. I hope to have the opportunity to discuss the opening with you in person.

Sincerely

Olena Podoprigora

Шановна олена Ліндауерова!

Мене зацікавила ваша вакансія викладача, що її було розміщено на сайті Monster і я б хотіла дізнатися більше про цю посаду.

Я викладач іноземної мови та літератури, яка обожнює проводити час з дітьми та відкривати разом з ними навколішній світ. Я вже тривалий час займаюсь часним викладанням, а також я мала викладацький досвід, коли працювала лаборантом у Харківському національному економічному університеті.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Мені здається що мої мовні знання, навички роботи з ПК та легка і працьовита вдача стануть у пригоді для цієї посади.

Дякую за ваш час та рішення. Сподіваюсь в мене буду нагода обсудити вакансію з Вами особисто.

Щиро Ваша

Олена Подопригора

Лист № 18

Hello, Lucia

My name is Nayalya. I'm 24 years old. I live in Ukraine. I have

Master's degree (the diploma with honour). My speciality is

teacher of English language and literature and English language

translator. So I speak English fluently. More than that I know

German and French satisfactory.

Since the year 2000 I work as a private teacher of foreign languages

with children. Among my pupils there are children of different

age, including the youngest 4 year old child and the oldest 25

year old person. I like to spend time with my children. I teach

them languages and they teach me to stay forever young). They

share with me their secrets, discuss their problems. So I can

say that we are friends. My child care experience also includes

looking after children of my friends and relatives.

I want to find Au Pair job in Prague. Is it real? Or it will be

very hard for me?

Thank you,

Sincerely,

Natalya

Добрий день, Люсія.

Мене звуть Наталя. Мені 24 роки. Я з України. Я маю ступінь магістра (диплом з відзнакою). Я спеціаліст з іноземних мов та літератури та перекладач. Тому я вільно розмовляю англійською. До того ж я задовільно знаю французську та німецьку мови.

З 2000 року я часно викладаю іноземну мову дітям. Серед моїх учнів діти різного віку, нймолодшому 4 роки, а найстаршому – 25. Я дуже люблю проводити час з дітьми. Я вчу їх мовам. А вони навчають мене як залищатися молодою. Вони діляться зі мною своїми тайнами та обговорюють свої проблеми. Тому могу сказати, що ми друзі. Мій досвід догляду за дітьми також включає те, що я іноді доглядаю за дітьми своїх друзів та родних. Я б хотіла знайти роботу Au Pair у Празі. Чи це можливо? Буде це складно для мене?

Дякую,

Ваша,

Наталя

Лист № 19

Dear Hiring Manager:

I was interested to see your job posting for a teacher of English language and would like to learn more about this opportunity.

I am a private teacher of foreign languages who has more than 8 years experience. I feel that my hardworking, experience and diligence would be an asset in this role.

Thank you for your time and consideration. I hope to have the opportunity to discuss the opening with you in person.

Yours sincerely

М. Markovich

Шановний менеджере з найму:

Мене зацікавила посада викладача англійської мови і я б хотіла дізнатися більше про цю вакансію.

Я більше 8 років викладаю іноземну мову часним образом. Я гадаю, що моя працьовитість, досвід та старанність стануть у нагоді для цієї посади.

Дякую Вам за Ваш час і рішення. Я сподіваюсь в нас буде нагода обсудити цю посаду.

Щиро Ваша,

М. Марковіч

Лист № 20

Dear hiring manager,

I was interested to see your job for a language teacher position and

would like to learn more about this opportunity.

I am a translator an a teacher of English language and literature. I

like languages and sharing my knowledge with others gives me a great

pleasure. I have rather long teaching experience in my native country

(Ukraine), but last year I visited Prague and really fell in love with it.

That's why when I saw your announcement I decided to write to you and

to try my luck.

I feel that my language skills and easy-going and hardworking

personality would be an asset in this role.

Thank you for your time and consideration. I hope to have the

opportunity to discuss the opening with you in person.

Sincerely

L. Dukova

Шановний менеджере з персоналу,

мене зацікавила ваша вакансія викладача і я б хотіла отрамати більше інформації про неї.

Я перекладач та викладач іноземної мови та літератури. Я люблю мови, та найбільшу насолоду мені доставляє те, що я можу поділитися моїми знаннями з іншими. В мене багатий викладацький досвід в Україні, але минулого року я відвідала Прагу і просто закохалася у це місто. Саме тому, коли я побачила ваше оголошення я вирішили написати Вам і спробувати щастя.

Я гадаю, що моє знання мови, добра вдача та працьовитисть будуть доречні на цій посаді…

Дякую Вам за Ваш час і рішення. Я сподіваюсь в нас буде нагода обсудити цю посаду.

Щиро Ваша.

Dear Mrs Kalinina:

I am a highly professional translator (English/German; diploma with honours + study in Cambridge University; 1-year experience of work for a multinational law firm with promotion to senior translator) and personal assistant (second higher education in the field of finance (student); 2 years of work for large Ukrainian companies which ended in promotion to the position of deputy director).

Now I am looking for a job of personal assistant with possibility of personal and career growth. I offer my knowledge, skills, responsibility and reliability. I expect from my new job challenging assignments and professional development. Hope me skills will be useful for your company.

Sincerely yours,

Yanina

Шановна пані Калініна,

Я висококваліфікований перекладач (англійська/німецька; диплом з відзнакою + навчання у Кембріджському університеті; 1 рік праці на міжнародеу юридичну компанію на посаді головного перекладача) та особистого асистента (друга вища освіта у фінансовій сфері (студентка), 2 роки роботи на великі українські компанії, на посаді заступника керівника).

зараз я шукаю посаду особистого помічника з можливістю особистого та кар’єрного зросту. Я пропоную мої знання, вміння, відповідальність та надійність. Я чекаю від моєї нової роботи відповідальних, але цікавих завдань та професійного розвитку. Сподіваюсь мої вміння стануть у нагоді для вашої компанії.

Щиро ваша,

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Яніна

Лист № 36

Dear Hiring Manager,

I read your job posting for the Store Manager position with interest. I can offer KORTES Company:

— Over five years of retail management experience, including experience opening a new store location

— Ability to effectively hire, train, and manage staff

— Payroll management, scheduling, reports, and inventory

— Extensive work with visual standards and merchandising high-ticket items

In addition to my extensive retail experience, I have excellent communication skills. I always maintain a gracious and professional manner when communicating with people, including customers and store staff. My broad experience and range of skills make me a superior candidate for this position.

My resume, which is below, provides additional information on my background and qualifications. I look forward to hearing from you as soon as possible to arrange time for an interview.

Thank you for your consideration.

Paul Jones

Шановний менеджере з персоналу,

я з інтересом прочитав ваше оголошення стосовно посади комерційного діректора. Компанії KORTES я можу запропонувати:

— Більше 5 рокі досвіду роботи менеджера з роздрібних продажей, враховуючи досвід відкриття нового магазину

— Можливість ефективно наймати, навчити та керувати штатом

— Нарахування заробітної плати, планування, складання звітів та переоблік товару

— Обширну роботу з візуальними стандартами та збільшення обсягу збуту дорогого товару.

Окрім мого великого досвіду роботи, я також маю відмінні навички спілкування. Я завжди тримаюсь з людьми люб’язно та професійно, включаючи клієнтів та працівників магазину. Мій широкий досвід та вміння роблять мене найкращим кандідатом для цієї посади.

Моє резюме, що наведено нижче, надасть додаткову інформацію про мії досвід роботи та кваліфікацію. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь для того щоб призначити час співбесіди.

Дякую вам за ваше рішення.

Пол Джонс

Лист № 37

Dear Mr Nelligan:

I am interested in the assistant position advertised in The Times. I am currently employed as Legislative Director for Assembly woman, Chairperson of the NYS Assembly. I accepted this position because of the emphasis on the writing and research skills which are applicable to your requirements for an author’s assistant. My experience in the NYS Assembly has afforded me the opportunity to become familiar with the consolidated and unconsolidated laws of the State of New York.

I also have extensive experience in legal and policy research.

In my position for Ms. Bloomberg, I prepare her documentation, work out her schedule and plan her meetings.

In response to your search for a part-time assistant, I believe my experience in the Legislature, and my research and writing skills qualify me for consideration. If you would like, I can provide with current samples with my work.

To further acquaint you with the specifics of my background I am enclosing my resume. I hope you will consider me for this position. I look forward to meeting with you and discussing my qualifications in more detail.

Sincerely,

Donathela Klemens

Шановний пане Неліган!

Я зацікавлена у посаді, про яку йшлося у оголошенні The Times. Зараз я законодавчий директор Assembly woman, голова NYS Assembly. Я зайняла ці посади через навички письма та дослідництва, які ви висуваєте як вимогу для кандидатів на посаду асістента автора. Мій досвід у NYS Assembly надав мені можливість ознайомитися зі зведеними та незведеними законами штату Нью-Йорк.

Я також маю не аби який досвіж у юриспруденції та політичних дослідженях

Працюючи на пані Блумберг, я відповідаю за її документацію, розклад та планую її виступи.

Я вважаю, що відповідаю вашим вимогам щодо посади асистента на неповний робочий день. Я гадаю, що мій досвід у законодавстві та мої дослідницькі та письменницькі вміння будуть прийняти до уваги. Якщо вам потрібно, я можу надати приклади того що я роблю на теперішній роботі.

Для подальшого ознайомлення зі специфікою мого професійного досвіду, я додаю своє резюме. Сподіваюся ви приймете мене на цю посаду. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами, щоб обговорити мою кваліфікацію більш детально.

Щиро Ваша,

Донатела Клеменс

Лист № 38

Dear Ms. Hiring Manager:

I read with interest your posting for an Academic Advisor in the Student Academic Success Center at Columbia State Community College. I know that this is the correct position for me as I feel that my experience and education fit the type of person you are looking for to fill this position.

I hereby enclose my resume, and other required materials for your review.

I look forward to your reply.

Sincerely,

Alison Pinsley

Шановна пані менеджер з персоналу,

я з зацікавленням прочитав ваше оголошення про посаду научного керівника у центрі сприяння розвитку молоді колумбійського дворічного державного коледжу. Я знаю що ця вакансія як раз для мене тому що мій досвід та освіта повністю відповідають вашим вимогам до кандидата на цю посаду.

До цього листа я додаю своє резюме та інші матеріали для вашого розгляду.

З нетерпінням чекаю на вашу відповідь

Ваша,

Елісон Пінслі

Лист № 39

Dear Hiring Manager:

This letter is to express my interest in discussing the Senior Customer Service Manager position posted on the BIZON Company web site.

The opportunity presented in this listing is very appealing, and I believe that my experience and education will make me a competitive candidate for this position.

The key strengths that I possess for success in this position include, but are not limited to, the following:

Provide exceptional contributions to customer service for all customers.

Strive for continued excellence.

Strong communication skills.

I am a self-starter.

Eager to learn new things.

You will find me to be well-spoken, energetic, confident, and personable, the type of person on whom your customers will rely. Please see my resume for additional information on my experience and characteristics.

I hope that you'll find my experience and interests intriguing enough to warrant a face-to-face meeting, as I am confident that I could provide value to you and your customers as a member of your team.

I can be reached anytime via my cell phone, 555-555-5555. Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity.

Sincerely,

Boris Novak

Шановний менеджере з персоналу.

Цим листом я виражаю зацікавленість у посаді головного менеджеру по роботі з клієнтами, яку було розташовано на веб сайті компанії BIZON.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Це дуже принадна можливість і я гадаю, що мій досвід та освіта допоможуть мені стати достойним цієї вакансії.

Головні сильні сторони, що призводять до успіху на цій посаді включають наступне:

Зобезпечити виключне відношення до усіх клієнтів.

Прагнути постійного досконалення.

Навички спілкування.

Те що я ініціативна людина.

Те що я відкритий для нових речей.

Ви побачите, що я гарно розмовляю, енергійний, впевнений та маю приємні зовнішні дані, саме така людина, на яку клієнти будуть покладатися. Будь ласка, розгляньте моє резюме для подальшої інформації щодо мого досвіду та характеристик.

Я сподіваюсь, що мій досвід та інтереси зацікавлять вас та викличуть бажання для подальшої зустрічі, тому що я впевнений, що як член вашої команди, я можу бути цінним як для вас, так і для ваших клієнтів.

Зі мною можна зв’язатися у будь-який час по мобільному телефону 555-555-5555. Дякую за ваш час та рішення. З нетерпінням чекаю на те, щоб обговорити з вами цю вакансію.

Щиро Ваш,

Боріс Новак

Лист № 40

Dear Hiring Manager,

I am interested in the part-time position at Sarasota Saddlery advertised in The Sarasotian. I have equine experience, as I have been around horses for over nine years. Not only have I showed and rode horses, but I have also had extensive experience assisting in a barn. Through working with horses, I have acquired a thorough knowledge of horses, tack, and equine apparel for both horse and rider.

While I have equine experience, I also have excellent communication skills and an aptitude for customer service.

My past experience as a volunteer at Sarasota Hospital made it necessary for me to focus on providing quality customer service, and also enabled me to work with all types of people. I believe that my communication skills, partnered with my equine knowledge, would make me an asset to your company.

Thank you for your consideration. I can be reached at 111-111-1111 or 222-222-2222… I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,

A. L. Bradley

Шановний менеджере з персоналу,

я зацікавлена у посаді на неповний робочий день у компанії Sarasota Saddlery про яку йшлося у оголошенні у Сарасотіен. В мене багатий досвід, тому що я маю досвід догляду за конями з 9 років. Я не тільки прийсмав участь у виставках та обкатував коней, а ще й допомогав у стайнях. Працюючи з кіньми, я дуже багато дізнався про них, спорядження та вбрання, як коня, так і вершника.

Окрім досвіду, я також вмію спілкуватися та працювати з клієнтами.

Під час мого останнього досвіду у якості волонтера у лікарні міста Сарасота було необхідно зосередитися на наданні якісних послуг споживачам, а також я навчився працювати з різними людьми. Я гадаю що мої навички спілкування, у купі з моїм досвідом, зроблять мене корисним для вашої компанії.

Дякую за ваше рішення. Ви можете знайти мене за телефонами 111-111-1111 та 222-222-2222. Сподіваюся скоро почути новини від вас.

Щиро ваш,

A. Л. Бредлі

Лист № 41

Dear Sir:

Please consider my resume for the position of Associate Vice President, eCommerce Technology.

I am currently employed at Alion Transnational Company as the Development Manager, a position with scope and responsibilities similar to the position you have advertised.

One of my primary responsibilities is the development and management of corporate strategic eCommerce technology.

Among the qualities which are necessary for the job I have:

I have experience developing long range operating plans in support of varied strategic and tactical business objectives.

I have expertise on the particular requirements of building a business in this industry.

The letter is attached be the resume, where I described all my background and qualification.

Sincerely,

Brad Monoghan

Шановний пане,

будь ласка розгляньте моє резюме на посаду помічника заступника директора у компанії eCommerce Technology.

Зараз я працюю менеджером у сфері розвинення персоналу у транснаціональній компанії Alion, сфера діяльності та відповідальніст на цій посаді відповідає тій посаді, про яку йшлося у оголошенні.

Однією з моїх функцій є розробка та керування корпоративною стратегією технології електронної комерції.

Серед якостей, які необхідні для того, щоб обійняти цю посаду, мені притаманні наступні:

В мене є досвід розробки довготривалих операційних планів для підтримки різноманітних стратегічних та технічних цілей бізнесу.

Я маю досвід щодо конкретних вимог для того, щоб збудувати бізнес у цій галузі.

До листа додається резюме, де зазначені усі мої професійні досягнення та вміння.

Ваш,

Бред Моноган

Лист № 42

Dear Sir:

I'm writing to express my interest in the Web Content Specialist position listed on Monster.com. I have experience building large, consumer-focused health-based content sites. While much of my experience has been in the business world, I understand the social value of the non-profit sector and my business experience will be an asset to your organization.

My responsibilities included the development and management of the site's editorial voice and style, the editorial calendar, and the daily content programming and production of the web site.

I worked closely with health care professionals and medical editors to help them provide the best possible information to a consumer audience of patients. In addition, I helped physicians learn to utilize their medical content to write user-friendly, readily comprehensible text.

Experience has taught me how to build strong relationships with all departments at an organization. I have the ability to work within a team as well as cross-team. I can work with web engineers to resolve technical issues and implement technical enhancements, work with the development department to implement design and functional enhancements.

Hope my experience and skills will help me to receive the position

Thank you for your consideration.

Yours truly,

A. Gurov

Шановний:

Я пишу вам стосовно посади спеціаліста з Web контенту, про яку йдеться на сайті Monster.com. Я маю досвід у створенні контенту багатьох сайтів медичної тематики.

До моїх обов’язків входить розробка та керування редагуванням сайту, його стилю, розробка редакційного календарю та щоденне програмування контенту та виробництво сайту.

Я працював з спеціалістами зі здоров’я та редакторами медичних журналів, для того щоб допомогти їм надати найкращу інформацію споживачам. Крім цього я також допомогав врачам навчитися використовувати їх медичні контенти та писати більш доступні тексти.

Досвід навчив мене як наладити контакт з усіма відділами у організації. Я можу працювати як у одній команді, так і з декількома командами одразу. Я можу працювати з web інженерами для вирішиння технічних питань, так і з відділом розробки, для того щоб совмістити дізайн та функціональність.

Сподіваюсь мій досвід та якості допоможуть мені отримати цю посаду.

Дякую вам за ваше рішення.

Ваш,

    продолжение
--PAGE_BREAK--

А. Гуров

Лист № 43

Dear Sir:

I read your job posting with interest.

In my position as Business Representative for Union Local 080, I wrote feature articles for the website, and wrote and sent a weekly email newsletter to subscribers.

I also have extensive experience writing on a freelance basis on labor issues, which, I believe, would be an ideal match for this position. Articles are available for your review at:

URL

URL

URL

Additional writing samples and my resume are attached. If I can provide you with any further information on my background and qualifications, please let me know.

I look forward to hearing from you.

Truly Yours,

S. Voropaeva

Шановний:

Я з інтересом прочитала ваше оголошення.

На посаді торгового представника для Union Local 080, я написала багато нарисів для сайтів, а також щонеділі писала та висилала електронний лист для тих, хто підписався на розсилку.

Я також маю багатий досвід у написанні статей фріланс з трудових питань, які, я впевнена, ідеально підійдуть для цієї посади. Статті можна проглянути на:

До листа додаються зразки моїх робот та резюме. Якщо вам знадобиться додаткова інформація стосовно мого досвіду роботи та кваліфікації, будь ласка зв’я зі мною.

З нетерпінням чекаю на вашу відповідь.

Ваша,

С. Воропаєва

Лист № 44

Dear Mr. Donahue

I am very interested in the entry-level position that is available at Carlisle Group Inc. Investment Partners. I recently graduated from Western California College and am actively seeking employment with firms in the San Francisco area. My courses in investments, finance and business have given me a solid base upon which I plan to build to build my career.

During my college internships, I dealt with a variety of budgets and conducted market research while handling numerous administrative duties.

I have enclosed my resume for your review. Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

Anna-Maria Séances

Шановний містере Донахью.

Я дуже зацікавлена у попередній вакансії у Carlisle Group Inc. Investment Partners. Нещодавно я закінчила західний каліфорнійський коледж і активно шукаю компанію у Сан Францизсько. Мої заняття з інвестицій, фінанси та бізнес дали мені основу на якій я збираюсь збудувати мою кар’єру.

Під час практики я мала справу з різноманітними бюджетами та вивчала коньюктуру ринку поки виконувала різноманітні адміністративні обов’язки.

До листа я додала своє резюме для того, щоб ви його подивилися. Дякую за ваш час та рішення.

Щиро ваша,

Анна-Марія Санчес

Лист № 45

To Whom It May Concern,

I would like to apply for the Intern position within Advisory department that I have found at your web-site. I have learnt a lot about Coopers before, and this announcement has captured my attention. I will graduate from Moscow State University with a Bachelor of Economics degree this June and am currently searching for an opportunity to start a career within large consulting company.

I expect that my educational background and interpersonal skills are an excellent match with your requirements. I would like to be part of a reputable and worldwide organization such as Coopers.

I would like my future work to be directly connected with consulting, because I think it would help me to realize my dreams and aspirations. My energy, flexibility and teamwork skills combined with my analytical frame of mind would meet your expectations.

My attached resume describes my background in more detail. Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

Maria Kravtsova

Тому, до чиєї компетенції відноситься,

Я б хотів влаштуватися на посаду у консультаційномувідділі, яку я знайшов на вашому сайті. Я вже бігіто занв про компанію Coopers, ще до того, як це оголошення привернуло мою увагу. Цбого червня я закінчую Московський державний університет зі ступеню бакалавра в економіці і зараз я шукаю можливість розпочати кар’єру у вкеликій консалтінговій компанії.

Я гадаю що моя освіта та якості відповідають вашим вимогам. Я хотів бі бути частиною всесвітньовідомої компанії з гароною репутацією, такою як Coopers.

Я бажаю щоб моя майбутня робота була пов’язана з консалтінгом, тому що я гадаю, що це допоможить мені реалізувати мої мрії та сподівання. Моя енергійність, гнучкість та вміння працювати у команді у поєднанні з моїм аналітичним складом розуму може відповідати вашим вимогам.

Резюме, що я додаю до листа опише мії професійний досвід більш детально. Дякую вам за ваш час та рішення.

З повагою,

Марія Кравцова

Лист № 46

Dear Mr. Gravette,

I have seen your advertisement in the Sunday Times seeking applications for the job of Junior Technician in your organization and am writing to you in hope of joining your organization.

My aaemic background, technical skills and work experience in all aspects of biomedical engineering provide me with the ideal qualifications for the job advertised by you.

I would appreciate the opportunity to meet with you. I will call you over the next week to make an appointment. You may reach me at the phone number or email address listed above.

Thank you for your time. I look forward to meeting with you soon.

Respectfully yours,

Dmitryi Oleshin

Шановний пан Гравет,

Я побачив ваше оголошення у Санді Таймс, шукаючи на посаду молодшого for the job of молодшого техніка у вашій компанії і я пишу вам сподііваючись, що я стану частиною її.

Мій професійний досвід, технічні навички та кваліфікація у біомедичній інженерії роблять мене гарним кандідатом на посаду, запропановану вами.

Я буду вдячний можливості зустрітися з вами. Я передзвоню вам наступного тижня аби домовитися про зустрічю Ви можете зв’язатися зі мною за телефонним номером або електронною адресою, що міститься вище.

Дякую за ваш час, сподіваюся на скору зустріч

З повагою,

Дмітрій Олешин

Лист № 47

Dear Mrs. Gillian

I am writing you because of the clerk position. The subject is about your advertisement in the Day where the position was mentioned.

My academic background, technical skills and work experience in the banking field, provide me with the ideal qualifications for the job advertised by you.

I have been a member Barkley Bank team for three years; specifically I have occupied there the clerk position.

I would appreciate the opportunity to meet with you and discuss my qualification and ideas as for the vacant position. You may find my contact details in the resume which is enclosed to the letter.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Hope to hear from you soon.

Sincerely,

Angela Lenkova

Шановна пані Джіліан

Я пишу Вам стосовно посади клерка. Мова йдеться про оголошення у газеті День стосовно вищезгаданої посади.

Мій професійний досвід, технічні навички та кваліфікація у банківській справі роблять мене гарним кандідатом на посаду, запропановану вами.

Я працюю у банку Barkley вже три роки на посаді клерка.

Я буду вдячна за можливість зустрітися з вами та обсудити мій досвід та ідеї щодо вакантної посади. Ви можете знайти крнтактні деталі і моєму резюме, що додається до цього листа.

Сподіваюсь на вашу скору відповідь.

Щиро Ваша,

Анжела Ленкова

Лист № 48

Dear Sir,

I write to you with a view to receive more information about the vacant position in the editorial board of Graduate Journal of Social Science.

I have been working in the field since 1997 and consider being a qualified and skilled person. I am also a member of Council of Economic Advisers.

I enclose my resume to the letter. There you’ll find the information about my background and skills that are necessary for the position.

Hope to receive your answer soon.

Sincerely yours,

Keith Tkach

Шановний пане,

Я пишу вам сподіваючись отримати більше інформації щодо вакансії у редакційній колегії Гредьюейт Джорнал оф Сошіал Саєнс.

Я працюю у цій області з 1997 року і вважаюся кваліфікованою та тямущою людиною. Також я є членом ради наукових консультантів.

До листа я додаю резюме. Там ви знайдете інформацію про мій професійний досвід та навички, що необхідні для цієї посади.

Сподіваюсь на вашу скору відповідь.

Щиро Ваш,

Кейт Ткач

Лист № 49

Dear Sirs

I am a 36 year old man who has an experience in working with Dion Company in the United States of America (Kansas City, Bull Lake and Hawaiian Islands). As a member of the company I also participated in building skyscrapers on Long Island.

I believe that my qualification and skills will help me to fill the vacant position in your company.

Yours truly,

Martin Cole

Шановні панове,

Я 36 річний чоловік, який має опит роботи у будівельній компанії Діон у Сполучених штатах Америки (Канзас-Сіті, на озері Булл-Лейк та на Гавайських островах). Працюючи у компанії я також приймав участь у будівництві хмарочосів на Лонг Айленді.

Я вважаю, що мій досвід та навички допоможуть мені зайняти вакантну посаду у вашій компанії.

Щиро Ваш,

Мартін Коул

Лист № 50

Dear Ms. Glotova

We are one of the leading companies in food producing. The company’s nets occupy 200 000 square meters in picturesque place in Indiana. We produce chocolate, pastries, chewing gums, lolly-pops and cakes. The money that we get from selling them is given to the children’s hospital.

We should say that in spite on the fact that our products are very popular in the US, the company uses 50 % of its potential.

Today we are very interested in highly skilled process control engineers. We would like to discuss with you the opening that we have now.

Hope the position will interest you.

Looking forward in hearing from you soon.

Yours faithfully,

Conti IBC

Шановна пані Глотова!

Ми одна з провідних компаній з виробництва продуктів харчування. Компанія розташована на території у 200 000 кв. м. у мальовничому місті штата Індіана. Ми виробляємо шоколад, випічку, жувальну гумку, карамель і торти. Гроші, отримані від продажу цих товарів, йдуть на потреби дитячої клініки.

Ми хочемо зазначити що незважаючи на те, що наша продукція дуже популярна у Сполучених штатах, використовується усього 50% потенціалу компанії.

Зараз ми дуже зацікавлені у висококваліфікованих інженерах-технологах та хотіли б обговорити з вами вакансію, що ми маємо на цей час. Сподіваємося що посада зацікавить вас.

З нетерпінням чекаємо на вашу відповідь.

Щиро ваша,

Міжнародна ділова компанія Конті

Лист № 51

Dear Mr. Donahew

The AP seeks a One-Person Correspondent to cover northern Arizona, based in Flagstaff. The correspondent will cover spot news in a region. Applicants should have a minimum of three years experience at a newspaper or wire service. Applicants must show superior writing and editing skills; the ability to work independently and quickly under deadline pressure; demonstrated success at communicating well with managers, colleagues and news sources. Fluency in Spanish is a plus.

We have looked through your CV and found your skills and previous background suits our requirements.

If you are interested in the above mentioned proposition, please, contact us.

Hope to hear from you soon.

Sincerely,

N. Grishina

Шановний пане Донахью,

Асошиейтед прес шукає кореспондента для бюро у північній Арізоні (Флегстеф). Кореспондент буде висвітлювати місцеві новини у регіоні. Кандидат має мати не менш ніж трирічний досвід роботи у газеті або на радіо. Кандидат має володіти гарними навичками письма та реданування; має вміти працювати незалежно та у авральному режимі; має демонструвати вміння гарного спілкування з менеджерами, колегами та джерелами. Перевага віддається тим, хто вільно володіє іспанською мовою.

Ми проглянули ваше резюме та з’ясували що ваші навички та попередній досвід роботи відповідають нащим вимогам.

Якщо ви зацікавлені у вищезгаданої вакансії, будь ласка зв’яжиться з нами.

Сподіваємося на вашу відповідь.

З повагою,

Н. Грішіна

Додаток Б

Листи – відмови

Лист № 1

CASTELO Company

154 Holiday Str.

Topeka, KS, USA 66609

September 11, 2005

Grenado Inc.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

27 Sidor Kovpak Str.

Donetsk, Ukraine 83498

Dear Sirs:

We received goods from you pursuant to our contract dated June 25, 2005.

We hereby reject said goods for the reasons checked

below:

1) Goods were not delivered within required time.

2) Goods were defective as described on reverse side.

Please issue appropriate credits, and provide instruction for return at your expense.

Very truly,

CASTELO Company

66609, США, штат Канзас, м. Топека

вул. Холідей, буд. 154

мпанія CASTELO

Від 11 вересня 2005 року.

83498, Україна, м. Донетськ

Вул. Сидора Ковпака, б. 27

Grenado Inc.

Шановні панове,

Згідно з контрактом від 25 червня 2005 року ми отримали товари від вашої компанії.

Ми відмовляємося від означених товарів з

причин, що перераховано нижче:

1) Товари не було доставлено у визначений час.

2) Товари мали дефектні, що описані на

зворотньому боці.

Будь ласка видайте суму оплати та дайте вказівку, щоб її було повернено за ваш рахунок.

Ваша,

CASTELO Company

Лист № 2

Hrany Ltd.

1 Janek Str.

Krakov, Poland 02-662.

May 31, 2001

Slon Ltd.

10 Pobedy Str.

Lutsk, Ukraine 43000

Dear Мr. Andreev:

We received engines from you pursuant to our order dated December 15, 2000.

We reject said engines because they were non-conforming to sample as stated on reverse side.

Please return us appropriate credits at your expense.

Sincerely Yours,

Head manager D. Schrewen

02-662, Польша, м. Краков

Вул. Янек 1

ООО Грані

31 травня, 2001 року

43000, Україна, м. Луцьк

вул. Перемоги, б. 10

ООО Слон

Від 11 вересня 2005 року.

Шановний пан Андреєв,

Згідно замовлення датованого 15 грудням 2000 року, ми отримали двигуни від вашої компанії.

Ми відмовляємося від означених двигунів тому що вони відповідали зразку, що вказано на зворотньому боці.

Будь ласка повернить нам суму оплати за свій кошт.

З повагою,

Головний менеджер Д. Шревен

Лист № 3

Dear Mr. Gloom:

Having been away from the office for a few days, I didn't

read your letter of May 19th until today.

While I am sure the young man you wrote to me about

wouldn't warrant the recommendation you gave unless he is

truly exceptional, I believe it would be unfair to him to

set up an interview at this time.

We have just had to lay off twenty four employees and there

is no way that I could justify hiring someone new under

those circumstances.

I am sorry to have to disappoint you. You know, under the

right circumstances, we are always looking for bright young

people with potential.

Thank you for thinking of us.

Yours faithfully,

George Myers

Шановний пане Глум:

Через те що декілька днів я був відсутній у офісі, то до сьогоднішнього дня я був не в змозі прочитати вашого листа від 19 травня.

Я впевнений, що молода людина, про яку ви мені писали, дійсно виняткова, інакше ви б не надали її рекомендації. Але я вважаю, що було б несправедливо щодо ньго, назначати йому співбесіду у цей час.

Нам тільки но доведелося звільняти двадцять чотири працівника і враховуючи обставини немає жодної можливості для того, щоб найняти нову людину.

Даруйте, що доведеться розчарувати вас. Знаєте, за інших обставин, ми завжди шукаємо яскраву молодь з потенціалом.

Дякуємо вам за те, що згадали нас.

Щиро Ваш,

Джордж Майерс

Лист № 4

Dear Kovalenko:

Thank you for your recent application for employment with

Lores.

We regret to inform you that there are no openings in our

firm at this time. While we know this is disappointing

news, we would like to retain your application in our

files for future openings.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Thank you for your interest in working for our company.

Yours truly,

Company’s head manager

Шановний пан Коваленко:

Дякуємо вам за нещодавний запит щодо влаштування на роботу у компанію

Лорес.

Ми з жалем повідамляємо вас про те, що на даний момент у нащій фірмі немає вільних вакансій. Ми розуміємо що це досадні новини, ми б хотіли залишити ваш запит у нашій базі даних у разі подальшиз вакансій.

Дякуємо вам за проявлений інтерес щодо роботи у нашій компанії.

Щиро ваш,

Головний менеджер компанії

Лист № 5

Dear Ms. Carlyle

Thank you for your recent application to join our company

as a secretary.

While we do not have an opening in your area at this time,

we will certainly keep your application on file. Should a

position become available in the future, we shall inform you

and arrange a convenient time for testing.

Sincerely yours,

Mr. G. Smith

Шановна пані Карлайл

Дякуємо вам за нещодавний запит щодо влаштування на роботу у нашій компанії на посаді секретаря.

Нажаль на данний момент в нас немає вакансії у цій галузі, але ми обов’язково збережемо ваш запит у нашій базі даних. Якщо у майбутньому в нас буде відкрито вакансію ми проінформує вас та призначимо час співбесіди.

Ваш,

Пан Г. Смит

Лист № 6

Dear Мr. Klemenko:

It was a pleasure meeting with you yesterday and having

the opportunity to discuss your education and your career

goals.

I appreciate your candidness and feel that since your

objectives are to work in the field of programming

you should attempt to obtain a position with a firm that

would enable you to gain experience in your preferred area.

Unfortunately, our business does not afford you this

opportunity.

I am certain that you will find a position which suits you

soon and I believe that you have a great deal to contribute.

Please accept my best wishes for your future.

Yours faithfully,

Garett Law

Лист № 35

Dear Mr. Brooks:

Thank you very much for offering me the position of personnel assistant with UNION GROUP Inc. I appreciate your discussing the details of the job with me and giving me time to consider your offer.

You have a fine organization and there are many aspects of the position that are very appealing to me. However, after considerable thought, I have decided not to accept your offer of employment. This has been a difficult decision for me, but I feel it is the appropriate one for my career at this time.

I want to thank you for the consideration and courtesy given to me. Your confidence in me is sincerely appreciated and it was a pleasure meeting you and your staff.

Sincerely,

Amanda Jefferson

Шановний містер Брук:

Дякую вам за завпропоновану мені посаду особистого асістента у компанії UNION GROUP Inc. Я вдячна за те, що ви детально обговорили зі мною посаду та дали мені час обдумати вашу пропозицію.

У вас дуже хороша компанія і ця посада має дуже бвгвто аспектів, що дуже імпонують мені. Але япісля тривалих роздумів я вирішила не приймати вашу пропозицію. Для мене це було дуже тяжке рішення, але я вважаю що зараз воно вірне стосовно мого професійного росту.

Я хочу подякувати вас за рішення та ввічливість, які я отримала. Ваша впевненість у мені визиває мою щиру подяку. Було дуже приємно познайомитися з вами та вашою командою.

Щиро Ваша,

Аманда Джеферсон

Лист № 36

Dear Mr. Breus,

After considerable thought, I have decided not to accept your offer of employment as outlined in your May 15 letter. This has been a very difficult decision for me. However, I feel I have made the correct one for this point in my career.

Thank you for your time, effort, and consideration. Your confidence in me is sincerely appreciated.

A. Rickman

Шановний пане Бреус,

Після тривалих роздумів я вирішив не погоджуватися на вашу пропозицію, що було зроблено у листі від 15 травня. Це було дуже складне рішення, однак, я відчуваю, що зробив вірно щодо своєї подальшої кар’єри.

Дякую за ваші час, зусілля та рішення. Ваша впевненість у мені викликає щиру подяку.

A. Рікман

Лист № 37

Mr. George Duvall, Manager

Sales and Marketing Division

Colonial Properties, Ltd.

1700 Colonial Parkway

Williamsburg, VA 12345

Dear Mr. Duvall:

Thank you very much for offering me the position of commercial leasing agent with Colonial Properties. I appreciate your discussing the details of the position with me and giving me time to consider your offer.

You have a fine organization and there are many aspects of the position which are very appealing to me. However, I believe it is in our mutual best interest that I decline your kind offer. This has been a difficult decision for me, but I believe it is appropriate one for my career at this time.

I want to thank you for your consideration and courtesy. It was a pleasure meeting you and your fine staff.

Sincerely,

Kristen Langston

Mr. George Duvall, Manager

Sales and Marketing Division

Colonial Properties, Ltd.

1700 Colonial Parkway

Williamsburg, VA 12345

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Шановний містере Дювал:

Дуже дякую вам за запропановану посаду агента довгосрочної оренди у компанії Colonial Properties. Я вдячна за те, що ви обговорили зі мною деталі запропонованої посади і дали мені час на роздуми.

У вас дуже гарна компанія і у запропанованій посаді є ті аспекти, які мені підходять, однак, я гадаю, що краще для нас обох, якщо я відхилю вашу люб’язну пропозицію. Для мене це тяжке рішення, але я гадаю, що зараз це єдине вірне рішення для моєї кар’єри.

Я хочу подякувати вас за рішення та ввічливість, які я отримала. Було дуже приємно познайомитися з вами та вашою командою.

Щиро ваша,

Крістен Ленгстон

Лист № 38

321 Manchester Road

Missoula MT 59800

June 5, 2002

George Riley, Regional Sales Manager

Dreyer's Grand Ice Cream

351 Cheryl Lane

Portland OR 91341

Dear Mr. Riley:

Thank you very much for offering me the position of Sales Trainee at Dreyer's. After considering your offer carefully, I have made a difficult decision not to accept it. I believe that at this point in my career another position I have been offered fits better with my career interest and goals.

It was a pleasure meeting you and members of your staff. I appreciate the time you spent with me and the consideration you extended to me.

Sincerely yours,

Michael Flores

321 Manchester Road

Missoula MT 59800

від 5 червня 2002 року

George Riley, Regional Sales Manager

Dreyer's Grand Ice Cream

351 Cheryl Lane

Portland OR 91341

Шановний пане Рілі:

Дякую за запропоновану вакансію of учня продавця у магазині Dreyer's. Вісля того, як я ретельно обміркував вашу пропозицію, я прийняв важке рішення відмовитись від нього. Я вважаю, що з точки зору кар’єрного росту вакансія, яку мені запропонувала інша людина, більше відповідає моїм інтересам та цілям.

Було дуже приємно познайомитися з вами та вашими співробітниками. Я вдячний вам за той час, що ви провели зі мною та зі рішення, яке ви прийняли.

Щиро ваш,

Майкл Флорес

Лист № 39

Dear Vladimir:

I have received your letter dated October 16 which enclosed CV and several letters of reference. After looking through all the information you had sent to me I took a decision as to the position you wanted to apply for.

Unfortunately I have to tell you that qualifications and background which was described in your CV do not satisfy our requirements.

Thank you for your time and interest

Good luck,

Angey Woitovsky

Шановний Володиміре:

Я отримав вашого листа від 16 жовтня до якого було додано резюме та декілька рекомендаційних листів. Після того, як я проглянув усю інформацію, що ви всилали мені, я прийняв рішення стосовно вакансії, яку ви прагните отримати.

Нажаль, я змущений проінформувати вас про те, що ваша кваліфікація та професійний досвід не відповідають нашим вимогам.

Дякуємо вам за ваш час та інтерес,

Хай вам щастить,

Анджей Войтовські

Лист № 40

Dear Olena:

Unfortunately we have to refuse your request about raising to the position of the chief secretary.

Our company has strict rules as to the raising. Your experience and achievements

In our company are still so little to speak about so serious raising.

Yours,

Oliver Pope

Шановна Олено:

На жаль ми змушені відмовити вам у вашому проханні щодо підвищення до посади головного секретаря.

В нашій компанії існують чіткі правила щодо підвищення робітників. Ваш досвід роботи та досягнення у нашій компанії ще досить малі, щоб говорити про таке серйозне підвищення.

Ваш,

Олівер Поуп

Лист № 41

Dear Mr. Colleens

Thank you for your letter and interview meeting. I have wished to work for KODEZ for three years. Unfortunately nowadays my dreams can’t become true.

I have to refuse the position you offered me. These days I have to go out of the country that’s why I think it will be unfair to accept your offer.

It was a pleasure meeting you and members of your staff. I appreciate the time you spent with me and the consideration you extended to me.

Sincerely Yours,

Oleg Simonov

Шановний містере Колінз

Дякую вам за ваш лист та співбесіду. Три роки я хотів працювати на KODEZ. Нажаль, зараз мої мрії не можуть здійснитися.

Мені доводиться відмовитися від вакансії, яку ви мені запропонували. Зараз я повинен поїхати з країни, тому я вважаю що буде несправедливо приймати вашу пропозицію.

Було дуже приємно познайомитися з вами та вашими співробітниками. Я вдячний вам за той час, що ви провели зі мною та зі рішення, яке ви прийняли.

Щиро Ваш,

Олег Сімонов

Лист № 42

Dear Mr. Glade

Thank you for your recent application for employment with

our firm.

As for your resume, our Head Manager looked it through very carefully and, unfortunately, chose another candidate for the position.

I am certain that you will find a position which suits you soon and I believe that you have a great deal to contribute.

Thank you for your interest in working for our company.

Sincerely,

Stuff Manager

Henry Brason

Шановний пане Глейд:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Дякуємо вам за нещодавний запит щодо влаштування на роботу у нашу фірму.

Що до Вашого резюме, головний менеджер нашої фірми дуже уважно розглянув його та, нажаль, обрав іншого кандидата на цю посаду.

Я упевнений, що скоро ви знайдете посаду, що задовольнить вас і я вважаю, що ви маєте багато для цього.

Дякуємо вам за проявлений інтерес щодо роботи у нашій компанії.

Щиро ваш,

Менеджер з подбору персоналу

Генрі Брейсон

Лист № 43

Dear Sir,

Since you didn’t answer our letter dated March 22, 1999, we have to inform you that we reject your order 21A1987.

We hope that this accident won’t influence our cooperation in future.

Truly Yours,

McGowan Inc.

Шановний панове,

Оскільки ми не отримали відповідб на наш лист від 22 березня 1999 року, ми змушені повідомити вас, що ми відмовляємося виконувати ваш заказ № 21A1987.

Ми сподіваємося що цей інцідент не вплинить на нашу співпрацю у майбутньому.

З повагою,

McGowan Inc.

Лист № 44

Dear Mr. Shvedod

Hereby we want to inform you, that your proposition as for the new business plan can’t be accepted now.

We appreciate for your desire to help in providing new business opportunities for our company and will keep your proposition for better times.

Sincerely,

J. Coleman

Шановний пане Шведов

Цим листом ми повідомляємо вас, що ваша пропозиція щодо нового бізнес плану, зараз не може бути прийнята.

Ми вдячні вам за ваше бажання допомогти з впровадженням нових ділових можливостей у нашій компанії і ми збережемо вашу пропозицію на майбутнє.

З повагою,

Дж. Коулман

Лист № 45

Dear Mr. Beckers,

thanks a lot for your email.

Unfortunately we want to inform you that we reject your request to use all the range of our services.

We would ask for your understanding that henceforth we will be providing

your call details on-line, only. You will receive your data over a secure SSL connection.

Further questions regarding Rechnung Online or other products of Deutsche

Telekom we will gladly answer through email at any time.

Kind regards,

Your Deutsche Telekom

Шановний містере Бекерс,

Дякуємо вам за ваш лист.

Ми з жалем повідомляємо вас, що відмовляємо у вашому проханні про користування усім сркектром послуг нашої компанії.

Ми сподіваємося на ваше розуміння, що відтепер ми будемо надавати інформацію щодо ваших дзвінків тільки у режимі on-line. Ви будете отримувати ваші дані через протокол SSL.

Ми з радістю відповімо на усі подальші питання стосовно Rechnung Online та інших продуктів компанії Deutsche Telekom у будь-який час.

З повагою,

Ваш Deutsche Telekom

Лист № 46

Dear Ms. Shafranova,

thank you for your letter.

I beg to inform you that Mr. Frolov won’t be able to meet with you on July 26. The end of the month is very important period in our company, so Mr. Frolov wants to propose you to reschedule an appointment for the beginning of the next month.

We will wait for your answer,

Truly Yours,

A. Stefankova

Шановна пані Шафранова,

Дякуємо Вам за ваш лист.

Мене уповноважено повідомити вас, що пан Фролов не зможе зустрітися з вами 26 липня. Кінець місяці дуже важливий період для нашої компанії, тому пан Фролов пропонує перенести зустріч на початок наступного місяця.

Ми будемо чекати на вашу відповідь.

Ваша,

А. Стефанкова

Лист № 47

Dear Ms. Shevchenko

I answer to your letter dated December 3, 2007.

Unfortunately we are very sorry to tell you that we haven't got any work positions ideal for you at the moment.

We will certainly keep your application on file. Should a

position become available in the future, we shall inform you

and arrange a convenient time for testing.

Sincerely yours,

S. Lighten

Шановна пані Шевченко

Відповідаю на ваш лист від 3 грудня 2007 року.

Ми з жалем повідомляємо вас, що на цей час в нас не має посади, яка б задовольнила вас.

ми обов’язково збережемо ваш запит у нашій базі даних. Якщо у майбутньому в нас буде відкрито вакансію ми проінформує вас та призначимо час співбесіди.

Ваша,

С. Лайтен

Лист № 48

Dear Mr. Schliemann

As to your letter of inquiry dated November 11, 2003, where you asked us about your foreign exchange position, we regretfully inform that we do not provide such information via email.

Under those circumstances we advise you to visit any our bank branch where you will receive all the necessary information.

Sincerely,

Toronto Bank Head Manager

Шановний пане Шліман!

Щодо вашого листа від 11 листопада 2003 року, де ви запитували про залишок коштів у іноземній валюті, ми з жалем повідомляємо вас про те, що не надаємо цю інформацію електронним листом.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

За цих обставин ми радимо вам відвідати будь-яку філію нашого банку, де ви отримаєте усю необхідну інформацію.

З повагою,

Головний менеджер банку Торонто

Лист № 49

Dear Manager

We received Halloween costumes from you pursuant to our

contract dated 26 of March 2004.

We reject said costumes because they were non-conforming to sample as were demonstrated earlier.

Please issue appropriate credits, and provide instruction for return at your expense.

Yours,

NMS Inc.

Шановний менеджере,

згідно з контрактом від 26 березня 2004 року ми отримали костюми для Галовіну.

Ми відмовляємося від означених костюмів тому що вони не відповідають зразку, що було предствлено нам раніше.

Будь ласка видайте суму оплати та дайте вказівку, щоб її було повернено за ваш рахунок.

Ваша,

NMS Inc.

Лист № 50

Dear Madame Golovina

A letter came to the firm where you ask us about covering letter to the Coca Cola Company. Unfortunately we can’t satisfy your request. The defects of your work should be recalled. Working as a secretary in our company you demonstrated that you are not good as a letter-writer and during the working period, you were usually late to work.

We believe that our recommendations will not help you in your future career, but if it is necessary, we will provide you with the covering letter.

Best wishes,

Mariana Svetkova

Шановна пані Головіна,

На адресу компанії прийшов лист у якому ви просите рекомендаційний лист у компанію Кока-Кола. На жаль ми не можемо задовольнити ваше прохання. Слід нагадати про недоліки у вашій роботі. Працюючи секретарем у нашій компанії ви продемонстрували те, що не вмієте писати листи та під час роботи часто запізнювалися.

Ми вважаємо, що наші рекомендації не допоможуть вам у подальшій кар’єрі, але, якщо буде необхідно, ми надамо вам рекомендаційного листа.

З найкращими побажаннями,

Маріана Светкова

Лист № 51

Dear Mr. Frolov

In spite on the fact that your hard work helped the company to bail out of the difficulties, we do not believe a raise is in order at this time. Nothing in your job can be found inaccurate, but we can’t agree to satisfy your request and raise you so soon because of the strict policy which exists in our company.

We hope for your understanding.

Yours faithfully,

Brisk

Шановний пане Фролов.

Незважаючи на те, що ваша наполеглива праця допомогла компанії вийти з скрутного положення, у цей час підвищення нам вважжається недоречним. Ви виконуєте свою роботу акуратно, але ми не можимо задовольнити ваше прохання про підвищення так скоро через суворі правила, що існують у нашій компанії.

Ми сподіваємося на ваше розуміння.

Щиро ваш

А. Бріск

Лист № 52

Dear Mr. Jenkins

We regretfully inform you that Lindros Bank refuses your company in multiple accredit because you are debt. The debts account for 1 million. Because of the situation the company may get bankrupt leaving the workers unemployed.

According to law you may redeem a debt 60 days at the latest.

Hope to hear from you soon.

Sincerely,

Lindros Bank Head Manager

A. Triel

Шановний пане Дженкінс,

Ми з жалем повідомляємо вас про те, що банк Ліндрос відмовляє вашій компанії у множинному акредитуванні чере те, що ви маєте заборгованість. Обсяг боргів склав 1 мільйон. Через це, підприємство може збанкрутувати і співробітники залишаться без роботи.

Згідно закону, ви можете погасити заборгованість у 60 денний строк.

Сподіваємося на вашу відповідь.

Щиро ваш,

Головний менеджер банку Ліндрос,

А. Тріел

Лист № 53

Dear Mr. Gorovikov:

We received glasses from you pursuant to our agreement dated March 31, 2000.

We hereby reject said goods for the reasons checked

below:

1) Glasses were not delivered within required time.

2) Glasses were defective as described on reverse side.

Please return us appropriate credits at your expense.

Yours,

Senior Manager

S. Lindres

Шановний пане Горовіков,

згідно з угодою від 31 березня 2000 року ми отримали від вас окуляри. Наша компанія відмовляється від означених товарів з

причин, що перераховано нижче:

1) Окуляри не було доставлено у визначений час.

2) Окуляри мали дефектні, що описані на

зворотньому боці.

Будь ласка повернить нам суму оплати за свій кошт.

З повагою,

Головний менеджер

С. Ліндрес

Лист № 54

Dear Sirs:

In spite on the fact that Gart Company is one of our major suppliers of sanitary-and-heating installations we have to withdraw our further cooperation. You were informed about the reason of this hard decision via our last letter.

Yours,

BandGar Group

Шановні панове,

не зважаючи на те, що компанія Gart один з головних постачальників санітарно-технічного і опалювального облпднання ми змушені відмовитися від нашої подальшої співпраці. Про причини цього тяжкого рішення вас було повідомленно нашим останнім листом.

Ваша,

Компанія BandGar Group


еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам