Реферат: Особливості перекладу англійських абсолютних дієприкметникових конструкцій на матеріалах українс

--PAGE_BREAK--Незалежні комплекси без дієприкметників (Absolute Constructions withoutParticiples)

1.      До незалежних комплексів без дієприкметників належать: The Nominative Absolute Construction – номінативний незалежний комплекс; The Prepositional Absolute Construction – прийменниковий незалежний комплекс.

2.      The Nominative Absolute Constructionуживається в реченні у функціях:

а) Обставини часу і перекладається українською мовою підрядним реченням часу:

The experiments over, the newspaper correspondents attacked the young scientists with questions. – Коли експерименти закінчилися, газетні репортери атакували молодих учених своїми запитаннями.

б) Супровідних обставин і перекладається на українську мову дієприслівниковим зворотом, окремими реченнями у складносурядному реченні або іменником з прийменником з:

Julia looked very well, her eyes bright and cheerful. – Джулія виглядала дуже добре, а очі її були яскраві й життєрадісні.

There she stood, a cup of coffee in her hand. – Вона стояла з чашкою кави в руках.

3. Слід звернути увагу на різницю у значенні таких незалежних комплексів:

The lesson (concert, lecture) over

The lesson (consert, lecture) being over

a) The lesson (concert, lecture) over незалежний комплекс без дієприкметника. Він виконує в реченні функцію обставини часу і перекладається на українську мову підрядним реченням часу:

The lesson over, we went home. – Коли уроки закінчилися, ми пішли додому.

б) The lesson (consert, lecture) being over – незалежний комплекс з дієприкметником. Він виконує в реченні функцію обставини причини і перекладається українською мовою підрядним реченням причини:

The concert being over, we went home. – Ми пішли додому, бо концерт закінчився.

4. The Prepositional Absolute Construction уживається в реченні переважно у функції супровідних обставин і перекладається на українську мову дієприслівниковим зворотом або окремими реченнями у складносурядному реченні:

Becky sprang away and ran around the desk and benches, with Tom after her, and took refuge in a corner at last, with her little white apron on her face. – Бекі підскочила, побігла між столами і лавами, а Том побіг за нею. Нарешті вона сховалася в кутку, закривши обличчя маленьким білим фартухом.

Now he sat down in an arm-chair opposite Charlie, … with his hands on his knees. – Зараз він сів у крісло проти Чарлі, … поклавши руки на коліна.

5. Absolute Constructions without Participles (незалежні комплекси без дієприкметників) відокремлюються в англійському реченні комою або крапкою з комою:

Catherine looked at me all the time, her eyes happy. – Кетрін увесь час дивилася на мене; очі її були щасливими.
РОЗДІЛ 2. Відтворення абсолютних дієприкметникових конструкцій в перекладознавстві
2.1 Переклад дієприкметників та дієприкметникових зворотів в англо-українському напрямку
Переклад англійського дієприкметника на українську мову викликає часом відомі труднощі. Визначені труднощі для перекладу, наприклад, представляють деякі сполучення іменника і дієприкметника в англійській мові, що не відповідають нормам сполучуваності в українській мові і тому передаються іншими лексико-граматичними засобами.

Two questions are down for answer in the Bundestag, asking crisply if it is true that Herr X. envisages the dismemberment of NATO and thinks the American military presence in the country could be diminished by half without harming its deterrent effect. – У Бундестазі пану X. було задано два недвозначні питання: чи вірно, що він передбачає розчленовування НАТО і чи дійсно він думає, що американські війська в цій країні можуть бути скорочені вдвічі без нанесення збитку обороні країни.

Вислів «два питання, що запитують» не знайомий українській мові через семантичну несполучуваність цих слів. У цьому випадку переклад на українську мову вимагає лексико-граматичної трансформації висловлення.

Подібні англійські словосполучення можуть при перекладі також розділятися означальним придатковим реченням.

The statement sayingthat both sides are to abide by the cease-fire resolution was signed by most of the delegates. – Заява, у якій говориться, що обидві сторони повинні дотримувати резолюції про припинення вогню, було підписано більшістю делегатів.

B тих випадках, коли дія, що позначається дієприкметником I є важливим наслідком дії, вираженої дієсловом-присудком, чи коли вона доповнює його зміст, дієприкметниковий зворот з цим дієприкметником: передається на російську мову обставинним придатковим чи самостійним реченням.

Heavy artillery and mortar fire broke out again in the city last night, virtuallyputting the whole population of the city under a state of siege. – Вчора в місті відновилася інтенсивна артилерійська і мінометна стрілянина, в результаті чого все його населення фактично виявилося в облоговому положенні.

Виступаючи уособлено, дієприкметник I перекладається, як правило, дієприслівником.

Addressing the gathering, the minister stressed the importance of peace talks. – Звертаючись до тих, що зібралися, міністр підкреслив значення мирних переговорів.

Входячи до складу об'єктного дієприкметникового звороту, дієприкметник I перекладається додатковим придатковим реченням.

At the cemetery mourners knocked over tombstones in their frantic effort to watch the body being lowered into the earth. – На цвинтарі присутні на похороні проштовхувалися вперед, перекидаючи надгробні плити, у запеклій спробі пробитися ближче, щоб бачити, як опускають у землю труну з тілом покійного.

Дієприкметник II у функції обставини на початку речення найчастіше перекладається на українську мову безособовою обставиною придаткового речення.

Askedif the United States is rendering military aid to the forces opposing the lawful government in that country the senator gave an evasive reply. – На питання про те, чи надають Сполучені Штати військову допомогу силам, що протистоять законному уряду цієї країни, сенатор дав ухильну відповідь.Об'єктний дієприкметниковий зворот у ролі помилкового доповнення звичайно перекладається додатковим придатковим реченням.

The Soviet Union would like to see its disarmament proposals approved by the General Assembly. – Радянський Союз хотів би, щоб його пропозиції про роззброювання були схвалені Генеральною Асамблеєю.

Дієприкметник II у сполученні з прийменником перекладається за допомогою означального придаткового речення.


These are some of the problems dealt with at the conference. Це деякі з проблем, що розглядалися на конференції.

Ряд дієприкметників I і II мають постійні відповідності вукраїнській мові. До них відносяться граматикалізовані: сполучник providedза умови; прийменник given за умови, при наявності; прийменник failing при відсутності; сполучник granted приймаючи до уваги, з огляду на; прийменник following слідом за; followedby за яким випливає; assuming якщо допустити; considering з огляду на й ін.

Giventhe necessary prerequisites, the talks could bring about a final settlement. – При наявності необхідних передумов, переговори могли б привести до остаточної угоди.

Недивлячись на те, що в українській мові форми дієприкметника є більш різноманітними, ніж в англійській мові, український дієприкметник вживається рідше, ніж в англійській мові, оскільки він має більш книжний характер. Крім того, український дієприкметник може виражати тільки одночасну або попередню дію по відношенню до дії, позначеної дієсловом-присудком. Тому навіть проста форма дієприкметника теперішнього часу далеко не завжди має формальні відповідники у вигляді дієприкметника в українській мові.

He liked always to keep a little nest egg for himself. This he kept in a bag in his room, often counting it and always sleeping with it under his pillow.

У даному прикладі ні один із дієприкметників не можна перекласти дієприкметником, оскільки вони виражають різні по часу та різнопланові дії, рівні за значенням дії дієслова-присудка:

Він любив ховати гроші для власних потреб. Зберігав їх він у себе в кімнаті в мішечку, часто перераховував свій скарб і на ніч завжди клав його під подушку.

В англійській мові дієприкметник може виражати і результат, позначеної присудком:

That was how Gideon spoke for the first time in the Convention hall, carrying a motion. (H.Fast, Freedom Road)

Зберегти дієприкметникову конструкцію у перекладі неможливо, необхідно або виділити результат в окреме речення, або передати його шляхом сурядності:

Ось як Гідеон виступив вперше в Конвенті, і його пропозицію було прийнято.

Дієприкметник з сполучником while часто передається дієсловом в особовій формі або дієприкметником. Слід зазначити, що while може виражати як часові, так і допустові відносини. У таких випадках на українську мову він перекладається відповідними формами:

While claimingthat miners' wages had been raised by five shillings during that period, he admitted that they were still lagging behind rising prices.

Це речення допускає два варіанти перекладу:

Хоча він заявив, що заробітна плата шахтарів підвищилася на 5 шилінгів за цей період, він тим не менше визнав, що вона все ще відстає від росту зарплати.

Стверджуючи, що зарплата шахтарів підвищилася на 5 шилінгів за цей період, він тим не менше визнав, що вона все ще відстає від росту цін.

З цього прикладу видно, що дієприкметникові конструкції із сполучником while передаються як особовою, так і неособовою формою дієслова.

Еліптичні конструкції з дієприкметником минулого часу і сполучниками when або if звичайно передаються повними підрядними реченнями, оскільки зворот із дієприслівником будучиє архаїчним і книжним:

When askedabout the situation in North Africa, he answered that the government were considering it. – Коли його запитали про становище у Північній Африці, він відповів, що уряд розглядає це питання.

Mr Nelson (Labour) said if elected he would support the workers' wage demand. – Лейборист Нельсон заявив, що якщо його оберуть, він буде підтримувати вимоги робітників про підвищення заробітної плати.

У наступних прикладах при перекладі необхідна повна синтаксична перебудова аналогічної дієприкметникової конструкції:

When shot, Mrs Doran was apparently taking a walk. – Місіс Доран була вбита, очевидно, підчас прогулянки.

When asked, he said he was planning to visit the USA. – На поставлене запитання він відповів, що збирається відвідати США.

Цікавим є наступний приклад еліптичної конструкції з дієприкметником минулого часу.


The tribunal's decisions, when arrived at, reflected the opinions of the members.

У перекладі цю конструкцію можна передати дієприкметниковим зворотом:

Рішення, прийняті трибуналом, відобразили думку його членів.

Такі дієприкметникові звороти можуть бути і безсполучниковими:

Questioned abouthis reaction to the announcement, he replied… – Коли його запитали, що він думає про цю заяву, він відповів ...

В англійській мові вживаються також речення із зворотом «складний додаток» (інфінітивним та дієприкметниковим) після дієслів to have і to get в якості присудка, що виражає дію, виконану ким-небудь по завданню особи, позначеної підметом або спонукання іншої особи до дії:

I had my hair cut. — Мені зробили зачіску.

I have a new coat made. — Мені шиють нове пальто.

I'll have him called you up. — Я скажу йому, щоб він Вам подзвонив.

Каузативні конструкції першого типу передаються неозначено-особовими реченнями. Конструкції другого типу — підрядними реченнями, причому дієслово to have перекладається залежно від контексту:

As soon as I heard that your boys had left you, I had them told to be back at their place at dawn. – Як тільки я почув, що Ваші слуги залишили Вас, я наказав передати їм, щоб вони на світанку повернулися на свої місця [10, с.61].

Для сучасної англійської мови дуже характерними є означення, виражені складними прикметниками, другим елементом яких є дієприкметник минулого часу. У ряді випадків такі означення співпадають з українськими означеннями, вираженими складними словами, або двома лексичними одиницями:

The long-expected reform.-Довгоочікувана реформа.

Much-advertised policy. -Широко розрекламована політика [6, с.9].

В інших випадках такі означення доводиться перекладати іншими способами:

Tory-directed policy. Політика, яку направляють консерватори.

A State Department controlled minority.-Меншість, яка знаходиться під контролем Державного департаменту.

Отже, труднощі перекладу пов’язані з дієприкметниковими конструкціями зумовлюються неоднорідністю граматичних категорій різних мов, тобто відсутність дієприкметника як частини мови в англійській мові. У праці проаналізовані морфологічні явища, які є найбільш складними під час перекладу на українську мову. Речення з використанням дієприкметника I та II та дієприкметникових конструкцій досить поширені в англійській мові зустрічаються у англійській мові набагато частіше, але під час перекладу на українську мову у цьому аспекті існує багато особливостей, на які не можна не зважати. Неможливість перекладача правильно користуватися дієприкметниковими конструкціями неминуче призведе до втрати смислу тексту-оригіналу.
2.2 Дослідження абсолютних дієприкметникових конструкцій, їх роль в перекладознавстві
Абсолютні конструкції (далі – АК) широко вживаються в англійській мові в усіх жанрахлітератури: художньому, газетно-інформаційному, науково-технічному, офіційно-діловому тощо.Тому актуальним є питання щодо перекладу АК. Нині в Україні особливості та труднощі перекладуАК з англійської на українську мову ще недостатньо висвітлені. Різні автори описують різні шляхиперекладу АК (залежно від того, що вони беруть за основу). Але загалом питання залишаєтьсяневирішеним. Відсутні також посібники, в яких повно і чітко викладаються відомості про перекладАК в літературі різних жанрів. Тому необхідними є подальші дослідження у цій галузі. Ця стаття маєна меті систематизувати відомості про переклад АК як граматичних форм і конструкцій та розглянутиспособи перекладу АК в науковій літературі на основі прикладів.


Проаналізувавши літературу з обраної теми, повинна зазначити, що найповніше висвітлена ця проблема в роботах таких відомих філологів та перекладачів як Я.Й. Рецкер, І.В. Карабан, І.В. Корунець, Л.С. Бархударов та інші. Я.Й. Рецкер першим виклав основи перекладу АК у своїй кандидатській дисертації «Стилістично-граматичне значення АК у сучасній англійській мові» (1953). У ній він наголошує на функціональному принципі перекладу АК як структур, що не мають постійних формальних відповідників в українській мові і для перекладу яких потрібно аналізувати все речення; АК є другорядним поширеним членом речення з неповною предикацією. АК не має формального граматичного зв’язку з головною частиною речення, але завжди логічно співвідноситься зі змістом головної частини речення або з одним із головних членів речення. Вибираючи синтаксичний засіб при перекладі АК (наприклад сурядне, підрядне чи окреме речення), потрібно враховувати сильніший чи слабший зв'язок АК з головною частиною речення.

АК з дієприкметником теперішнього часу є найбільш вживаною. Вона складається з іменника у загальному відмінку (рідше – особового займенника чи субстантивованого словосполучення) та дієприкметника І. Інколи частиною такої АК може бути займенник «it» або «this».

In contrast to conventional semiconductors like silicon, organic semiconductors are composed mainly of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, each molecule containing dozens or hundreds of atoms. (Scientific American «Television’s Bright New Technology») [21, с.74]На відміну від звичайних напівпровідників типу кремнію, органічні напівпровідникі (ОН) складаються, в основному, з вуглецю, водню, азоту і кисню. Кожна молекула містить містить десятки сотні атомів.

АК з дієприкметником минулого часу – перша частина подібних зворотів виражена особовим займенником або іменником у загальному відмінку, який означає особу, на яку направлена дія, виражена дієприкметником минулого часу (одним або із залежними словами) в якості II частини конструкції. У реченнях цей зворот вживається у функції різних обставин і перекладається відповідним підрядним обставинним реченням.

These findings suggested that a permanent increase in CRF gene expression and thus in CRF production occurred in the maternally deprived rats, an effect now confirmed by Paul M. Plotsky, one of my co-workers at Emory. (Scientific American «Neurobiology of Depression») [22, с.48] – Наведені факти доводять, що у позбавлених материнського піклування щурів перманентно зростає експресія гена КРФ і збільшується синтез останнього, тому що виникає ефект, який нині підтвердив Пол М. Плотські, один з моїх співробітників.

Досить поширеними є АК з недієслівними формами. Вони відрізняються від дієслівних тим, що в них предикативна частина виражена не дієслівною формою, а прикметником, прислівником, іменником з прийменником. Подібні АК перекладаються сурядним реченням, підрядним реченням, дієприслівниковим зворотом чи іменником з прийменником.

This view held that synaptic depletion of serotonin was another cause of depression, one that worked by promoting, or ‘‘permitting’’, a fall in norepinephrine levels. (Scientific American «Neurobiology of Depression») [22, с.46] – Згідно з нею, зниження вмісту серотоніну в серотонінергічних синапсах є альтернативною причиною депресії, за якої знижується рівень норадреналіну.

Основна функція АК з дієприкметником – опис зовнішності, поведінки або внутрішніх переживань людини, яку позначає підмет речення. Можна виділити дві логіко-семантичні групи АК: логічно різносуб'єктні та логічно односуб'єктні. Різносуб'єктними є такі конструкції, в яких суб'єкт АК означає особу, що не є носієм дії, виконуваної суб'єктом головної частини речення (суб'єкт звороту може бути виражений формальним підметом it (being).

This being done, we left theroom. – Коли це було зроблено, ми вийшли з кімнати. It being late, he closed the window. – Було пізно, і він зачинив вікно.

Коли суб'єктом АК є іменник, який означає частину тіла, позу, одяг, фізичний прояв внутрішніх переживань суб'єкта головного складу, ми маємо односуб'єктну АК [19, с.49]. Конструкції такого типу переважають у художній літературі.

The daughter sat quite silent and still withher eyes fixedon the ground. – Дочка сиділа мовчки і не рухалась, опустивши очі додолу.

Різносуб'єктні АК перекладаються переважно окремим реченням, сурядним або підрядним реченням, а односуб'єктні АК, в основному, дієприслівниковим зворотом. Окрім цього, АК бувають двох видів: безприйменникова та прийменникова. Остання вживається з прийменником «with».

With their matrix arrangement of cells, lack of a single, primary set of electron beams and slower response speeds than cathode-ray tubes, flat-panel displays cannot use the raster technique. (Scientific American «Television’s Bright New Technology») [21, с.73] – Маючи матричну будову комірок, відсутність єдиного початкового набору електронних пучків і повільнішу реакцію, ніж ЕПТ, дисплеї з плоскими екранами не можуть використовувати растрову техніку.

With active layers only about a thousandth of the thickness of a human hair, these displays were first demonstrated in their present form just over 10 years ago. (Scientific American «Television’s Bright New Technology») [21, с.74]– з активними шарами, завтовшки лише близько однієї тисячної товщини людського волосся, ці дисплеї вперше продемонстровано в їх теперішньому вигляді понад десять років тому.

The flat panel has a price; even with the economy of integrated circuits, the sheer number of circuits required is a major contributor to the relatively high cost of flat-panel displays. (Scientific American «Television’s Bright New Technology») [21, с.74]– Плоскі екрані дорогі, і навіть при економії інтегральних схем однієї лише кількості необхідних кіл керування достатньо, щоб ціна дисплеїв залишалася високою.

АК виконують різноманітні змістові функції, їх теж потрібно враховувати при перекладі. АК може заміняти підрядні речення різних категорій (крім порівняльного), мати пояснювальне, приєднувальне значення, можуть вживатися з часовою та причинно-наслідковою функцією, функцією умови або поступки. Залежно від змістовного значення АК в перекладі ми обираємо відповідне підрядне речення. Переклад АК залежить і від жанру матеріалу, що перекладається, і від норм української мови. АК робить речення невизначеним та розмитим, і тому вживається, в основному, в художніх текстах, де точність висловлювання не грає великої ролі. Для офіційно-ділових та юридичних документів характерним є використання логічно різносуб'єктних АК.

У матеріалах газетно-інформаційного та публіцистичного жанрів АК вживаються з певною стилістично-синтаксичною функцією: спрощення структури речення, урізноманітнення синтаксису тексту. АК повідомляє не другорядну інформацію, а додатковий факт, що не поступається своєю важливістю факту, про який повідомляється в головній частині речення. Тому при перекладі англійського речення на українську мову можна змінювати розташування АК (наприклад, ініціальне на прикінцеве).

І.В. Корунець виокремив основні семантичні та синтаксичні фактори, що впливають на переклад АК:

1) структура АК;

2) синтаксична функція АК в реченні;

3) зв'язок із головним складом речення [2, с. 280].

При перекладі будь-якої АК потрібно враховувати їхні імпліцитні значення. Від них залежить тип підрядного речення, яке ми обираємо при перекладі (наприклад підрядне речення часу або причини). Для того, щоб розрізнити подібні речення потрібно вставити підрядний сполучник часу або причини, і, коли зв'язок АК з головною частиною речення стане зрозумілим, перекласти його на українську мову з відповідним сполучником. І.В. Корунець також зазначає, що перекладаючи АК, необхідно враховувати особливості авторського використання звороту, мету автора, стилістично – експресивне значення конструкції. В.І. Карабан вважає, що для перекладу АК певне значення має розташування звороту на початку речення чи в його кінці. Так, ініціальні АК з дієприкметником теперішнього часу перекладаються:

1) підрядним обставинним реченням (зі сполучниками «оскільки», «якщо», «коли»):

    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам