Реферат: Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНО-СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Термінологічна лексика – поняття та функції

1.2 Види та класифікація економічних термінів

1.3 Міжкультурна комунікація та проблеми перекладу

1.4. Опис економічної лексики: лінгвокультурний аспект значення

РОЗДІЛ ІІ

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

2.1 Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

2.2 Багатозначність та варіативність відповідностей в перекладі

2.3.Безеквівалентні терміни та їх переклад

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі слова, що об'єднуються в мові під загальною назвою терміни. Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, економіки тощо.

У зв’язку з постійним розвитком сучасної української мови з’являється все більше і більше термінів, не тільки технічних і наукових, а й економічних і юридичних.

Тема дослідження — з'ясування особливостей перекладу економічних термінів з англійської мови українською. Тема актуальна з огляду на низку проблем, що витікають з неї. Насамперед це розгляд специфіки навчального технічного перекладу, який передбачає спеціальної літератури з різних галузей науки та техніки, а також спеціальних газетних, журнальних статей з техніко — економічних, правових питань, переклад технічної документації, економічних документів, актів, законів тощо.

Існує багато дослідницьких робіт стосовно перекладу технічної та наукової термінології, але недостатньо розкрито проблему перекладу специфічної термінології, зокрема правової, не розроблено систему правил, які могли б допомогти при перекладі специфічної економічної термінології, недостатньо висвітлено питання послідовності роботи над текстом під година перекладу юридичного характеру. У цьому полягає новизна даної дослідницької роботи.

Актуальність теми пов'язана з розробкою методичних рекомендацій та вказівок щодо поліпшення розумів праці перекладача, який здійснює переклад економічного тексту з англійської мови українською або навпаки, причому текст має специфічну юридичну термінологію, низку усталених слів, словосполучень, притаманних саме правовим текстам.

Переклад тексту з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з найважливіших проблем, що витікають у процесі перекладу тексту.

Практична цінність роботи пов'язана із формуванням навичок роботи зі словниками, причому не лише загальними, але й спеціальними, довідниками, посібниками, законодавчими документами. А також навички перекладу економічних звітів, тощо.

Теоретична значущість даної курсової роботи полягає у повному аналізі способів передачі англійських економічних термінів на українську мову. А також у визначенні загального поняття «термін» та його ролі в науковому (в даному випадку економічному) тексті.

Мета дослідження – дослідити особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою.

Предмет дослідження – особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою.

Об’єкт дослідження – економічна термінологія, що використовується при складанні документів, написанні літератури економічної тематики.

Для вирішення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань:

визначити поняття термінологічної лексики;

з‘ясувати методи перекладу економічних термінів;

надати пропозиції щодо перекладу безеквівалентної економічної лексики.

РОЗДІЛ І

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНО-СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Термінологічна лексика – поняття та функції

Термін — емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та економічної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова [12,58].

Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко від­межоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а також і в термінологічному, але в ін­шій галузі знань.

Таким чином, термін являє собою слово, що характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої галузі знань [22,155].

Нерозривний зв'язок економічних понять і відповідних їм термінів виявляється в тім, що упорядкування економічної термінології неможливо без досить глибокої наукової розробки економічних понять, їхнього логічного аналізу і точного визначення.

Якщо економічні поняття визначені недостатньо ясно, про точну, зроблену термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі «спроби упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються безрезультатними» [8,87].

Отже, економічний термін буває і багатозначним, хоча одним з вимог до терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинний дати екномічному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього всі істотні з його погляду ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий характер, мають правове значення.

Наявність у терміна декількох різних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості правового регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих, на кого поширюється дія законодавчого акта. Однак визначення правового поняття в законі дуже важливо і з нормативної сторони.

Орган або особа, що застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть трактувати дане законодавцем поняття інакше, чим це сформульовано в нормативному акті. Нормативні дефініції — норми особливого роду, що включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають його загальні основи, організаційні передумови [17,74].

--PAGE_BREAK--

1.2 Види та класифікація економічних термінів

Існують деякі особливості економічного тексту, що ведуть до труднощів, що виникають у процесі його семантичної інтерпретації.

Енциклопедичний юридичний словник у словниковій статті «Економічна техніка» зупиняється і на понятті економічного терміна як елемента економічної техніки і визначає економічні терміни в такий спосіб «словесні позначення державно-правових понять, за допомогою яких виражається і закріплюється зміст нормативно-правових розпоряджень держави».

Навряд чи можна погодитися з тим, що це визначення саме по собі точно, тому що немає сумніву, що поняття споживач або доброволець є правовими, але навряд чи їхній можна назвати державними.

Відповідно до положень Енциклопедичного економічного словника економічні терміни поділяються на три різновиди по ознаці «зрозумілості» тієї або іншої частини населення:

1. загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному змісті і зрозумілі усім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.

2. спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань — техніки, економіки, медицини і т.д. (видимо, ці терміни повинні бути зрозумілі економістові, що є ще і фахівцем в іншій області) наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-free [29,175].

Термінів, що мають відповідники у загальновживаній лексиці (пор. загальновживані слова довгота, додаток, рівняння, уявлен­ня і терміни — географічний довгота, граматичний додаток, мате­матичний рівняння, психологічний уявлення тощо), в сучасній мові відносно небагато. Основна функція термінологічної лексики номінативна, терміни називають спеці­альні поняття з різних галузей людських знань.

У цій функції во­ни завжди виступають у науковому, публіцистичному, професійно-виробничому й діловому стилях. Проте термінологічні слова мо­жуть вживатися й поза цими стилями, їх досить часто використо­вують і в мові сучасної художньої літератури, в якій вони, крім свого прямого номінативного значення, набувають і додаткових значень, а також експресивного чи емоційного забарвлення.

У мові художньої літератури терміни можуть втрачати «свою стилістичну замкненість», а використання термінологічних слів «у ролі складових елементів тропів і художніх образів» зумов­лює часткову чи й повну їх семантичну детермінологізацію.[11,87]

У зв'язку з появою нових галузей права, відкриття нових явищ виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої і вузькоспеціальної термінології: загальнонаукові і загальнотехнічні терміни — це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки.

Галузеві терміни — це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань. Наприклад: правові норми, прийнятий закон, nugatory.

Вузькоспеціальні терміни — це терміни, які характерні для спеціальності даної галузі. Наприклад: нунціатура — charge-sheet [20,34].

В умовах, коли потрібно давати назви новим і новим явищам та поняттям, багато загальновживаних слів набувають визначену специфіку.

Відбувається спеціалізація їх значення при передачі термінів на іншу мову і уніфікація перекладних еквівалентів.

Інколи в текстах зустрічаються слова і словосполучення, які відносяться до різних функціональних систем, тобто різних галузей.

Термін може бути утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із нейтрального термінологічного банку (міжнародні греко-латинські терміноелементи), так і із іншої мови, він повинен відображати ознаки даного поняття; значення терміну для спеціаліста рівняється значенню поняття.

Усі терміни по своїй будові поділяються на:

1. прості, які складаються із одного слова: punish — наказати;

2. складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: the High Court – Високий суд;

3. терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: specific performance – реальне виконання [20,35].

Оскільки серед економічних термінів переважають в основному терміни-словосполучення, то вони й являються основною проблемою при перекладі економічного тектсу.

Найважливішою ознакою терміну-словосполучення є його відтворюваність у професійній сфері вживання для вираження конкретного спеціального поняття. Складений термін буде стійким лише для певної системи зрозуміти. За межами конкретної термінологічної системи таке словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як зв'язана мовна одиниця.

Отже, за кожним складеним терміном (терміном-словосполученням) стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного (розчленованого) професійного поняття [15,44].

Термінологія для терміна є тім полем, яку дає йому точність і однозначність, і за межами якого слово втрачає ознаки терміна.

Особливістю синтаксичної структури складеного терміна є ті, що за зв'язаністю елементів їх можна вважати вільними (бо його компоненти зберігають своє пряме значення) і одночасно — закритими (бо при довільному включенні до їх складу інших слів, вони втрачають свою термінологічність) [12,98].

У межах економічної термінології виділяється значний відсоток термінів, утворених синтаксичним способом. За кількістю компонентів можна виділити:

1) двокомпонентні;

2) трикомпонентні;

3) полікомпонентні.

Найбільш поширеними в юридичній термінології є такі синтаксичні типи:

І. Двокомпонентні:

1. «прикметник -+- іменник у Н. в. однини»:

Приклади: авторське право, фізична особа. умисне вбивство, цивільний позивач, умовне звільнення, виправні роботи, nonprejudicial character, law charge.

2. «прикметник + іменник у Н.в. множини»:

Приклади: правові інститути, слідчі дії, port charges.

3. «іменник у Н.в. + іменник у Р.В. без прийменника»:

Приклади: відчужувач майна.

П. Трикомпонентні синтаксичні типи:

1. «іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.»:

Приклади: право власності громадян, презумпція провини боржника, заподіяння шкоди здоров'ю, закінчення рядок давності.

2. «іменник у Н.в. + іменник у З.в. + іменник у Р.в.».

Приклади: право на відшкодування витрат, право на волю слова, пенсія за вислугу років, right of copyrighting.

Терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі [10,67].

У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких загальним є їх належність до класу предметів або до класу процесів, властивостей і т.д.

Основна кількість термінів утворилась за рахунок загальновживаних слів, взаємного проникнення із різних галузей техніки, запозичень із міжнародної лексики за словотвірними моделями, які характерні для сучасної англійської мови.

Окремі терміни утворюють термінолексику як складову частину загального складу мовної лексики. Якщо терміни об’єднуються одним фахом або ділянкою науки, то вони складають номенклатуру – певну системну схему, що криється за називанням понять.

Точки зору на те, чи система найменувань взагалі необхідна, що вона має означати і які терміни охоплювати, досить різні – від тих, що схиляються до будь-яких імен, взятих принагідно, до тих, які потребують описових, належним чином відокремлених і фонетично відповідних термінів.

До термінів часом відносять етикетки, прості цифрові стандарти і номенклатурні скорочення – власне, їх нікуди більше віднести. Вітаміни, наприклад, спочатку позначались літерою і цифрою: останнім часом перевага надається словам.

Не у всіх наукових сферах висуваються однакові вимоги до номенклатури, бо кожна ділянка науки має властиві їй потреби. Вимоги конкретних наук, що мають справу з реальними речами, відрізняються, скажімо, від вимог суспільних наук. Для однієї галузі науки досить родо-видової класифікації; в інших потрібно розрізняти причини, процеси, процедури, ефекти, деталі.[11,69]

Вимоги до терміну такі:

1. Термін має бути по можливості коротким і точним.

Вдалий термін – не лише етикетка; він повинен чітко і повністю подавати характеристики поняття. Не всі терміни подають опис структури, аномалії, процесу чи функції, але взагалі кожний термін має короткі вказівні чи описові характеристики.

2. Специфічність.

Ця ознака – дуже бажана якість для терміна у кожній галузі науки. В ідеалі термінологічне найменування повинне бути однозначним у межах окремої галузевої термінології і не мати синонімів.

Від терміна також вимагають, щоб він не мав емоційно-експресивного забарвлення, був цілеспрямованим на об’єкт у системі або ряді та відповідав словотворчим закономірностям мови. Разом від терміна вимагається, щоб він служив ґрунтом для утворення деривативів, але лише у межах своєї системи.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Сукупність перелічених ознак, як показує практика, існує лише в ідеалі для невеликої кількості термінів. У дійсності ж та чи інша ознака або відсутня, або існує у послабленому стані. Звідси й випливають основні проблеми, пов’язані з перекладом термінології. [20,85]

1.3 Міжкультурна комунікація та проблеми перекладу

В даний час теорія переведення як самостійна наукова дисципліна, а разом з нею і перекладацька практика багато в чому трансформуються в ширшу, глобальнішу дисципліну — теорію міжкультурної комунікації. Переведення як особливий вид мовної діяльності є одним з основних і загальноприйнятих засобів міжкультурної комунікації, оскільки дуже часто саме перекладач стає посередником в обміні науковою інформацією.

Однією з найважливіших реальностей переведення є ситуація відносності результату процесу переведення, вирішення проблеми еквівалентності стосовно кожного конкретного тексту. Існує декілька поглядів на цю проблему. Так, концепція формальної відповідності формулюється таким чином: передається все, що піддається вербальному вираженню.

Неперекладні елементи, що скрутно переводяться, трансформуються, опускаються лише те елементи тексту-джерела, які взагалі неможливо передати. Автори концепції нормативно-змістовної відповідності стверджують, що перекладач повинен слідувати двом вимогам: передавати всі істотні елементи вмісту вихідного тексту і дотримувати норми переводячої мови [16,111].

В цьому випадку еквівалентність трактується як рівноважне відношення повноти передачі інформації і норм мови переведення. Автори концепції адекватного (повноцінного) переведення вважають переведення і точний переказ тексту абсолютно різними видами діяльності. Вони вважають, що при переведенні слід прагнути до вичерпної передачі смислового вмісту тексту, причому добиватися того, щоб процес трансляції інформації відбувався теми ж (рівноцінними) засобами, що і в тексті оригінала.

Стосовно практики перекладу наукових текстів поняття еквівалентності є актуальним і сповна зрозумілим і спирається, швидше за все, на концепцію Л.К.Латишева, який розглядає в своїй роботі специфіку перекладу текстів різних стилів. Складною проблемою, пов'язаною з перекладом наукових текстів, є проблема передачі вихідного вмісту за допомогою іншої терміносистеми.

Ми вважаємо, що терміносистема мови переведення є принципово неповторною, як і лексична система в цілому. Це пов'язано з наступними причинами:

терміносистема є частиною лексичної системи національної мови, отже, она в той або іншій мірі відображає його національно-культурну специфіку;

терміносистема відображає наочно-понятійну область відомий в конкретної дисциплінарної області, яка також може відрізнятися в різних культурах;

терміносистема завжди динамічна, она постійно змінюється як в системних стосунках між одиницями, так і відносно плану вмісту окремої термінологічної одиниці. Вказані чинники часто приводять до тому, що терміни розглядаються як безеквівалентниє або частково еквівалентні одиниці [21,18].

Поняття безеквівалентності на лексичному рівні розглянуте і описане, її причинами є:

1) відсутність предмету або явища в житті народу;

2) відсутність тотожного поняття;

3) відмінність лексико-стилістичних характеристик.

Стосовно термінології найбільш частими є перші дві причини, особливо відсутність тотожного поняття.

Такі ж принципові відмінності ми можемо виявити практично в будь-якій гуманітарній науці, що займається дослідженням і описом суспільства, реалій його життя і внаслідок цього нерозривно пов'язаною з національно-культурною специфікою цих реалій.

А тим часом більшість термінологічних одиниць створена на базі інтернаціональної лексики і інтернаціональних морфем, і через це дуже часто може виникати ілюзія термінологічної тотожності, якої насправді немає, або спроба відтворити семантичну структура терміну на основі значення складових його морфем. Подібні ситуації часто приводять до неточностей або навіть серйозних помилок при переведенні.

Із сказаного витікає насущна необхідність порівняльних досліджень терміносистем як в плані семантичного опису що їх значиться, так і в плані вивчення способів номінації, продуктивних в той або інший системах відомий, а також необхідність розробки прийомів перекладу безеквівалентних термінів. У перекладацькій практиці часто використовується транслітерація і транскрипція для переведення безлічі термінологічних одиниць [4,75].

Цей прийом переведення можна розглядати як прийнятний за умови дотримання далі роз'яснювального переведення, тобто дефінірованія даного поняття. При цьому слід згадати про те, що даний спосіб, з одного боку, приводить до інтернаціоналізації термінологічних систем, з іншого боку, наслідком цього прийому може з'явитися необгрунтоване запозичення, яке приводить до зрушень в терміносистеме в цілому.

Отже, необхідна розробка конкретних перекладацьких процедур в передачі термінологічних одиниць другої мови.

1.4. Опис економічної лексики: лінгвокультурний аспект значення

Дослідження проблеми існування особливого компонента в значенні слова, який хоч би в деякій мірі укладав у себе зведення об той соціально-історичної дійсності, в якій існує і функціонує та або інша мова, ведуться російськими лінгвістами вже впродовж декількох десятиліть.

Досліджуючи значення фонових відомий для спілкування в осмисленій комунікації, тобто проводиться детальний социолінгвічеський аналіз слова як одиниці мови, що функціонує в певному соціальному контексті [9,102].

Згідно лінгвістичної концепції, що висувається, змістовний план слова членуємо і одним лексичним поняттям не вичерпується. Он включає і те непонятійні семантичні долі (термін авторів), які викликають в людину сукупність визначених відомий, зв'язаних з деяким сенсом, і утворює той самий лексичний фон, який разом з лексемою і лексичним поняттям складає структуру слова:

лексема слово < семема < лексичне поняття < лексичний фон

Можна привести безліч прикладів, що доводять правильність даної теорії. Порівняємо, наприклад, англійську словосполучення «estate tax» і украънське «податок на майно» одиниці, що відносяться до економічної лексики [12,67].

Понятійний можна вважати їх еквівалентами, оскільки обидва слова включають поняття «податок на якусь власність, що належить певній особі», але дані лексичні одиниці дуже розрізняються своїми фоновими знаннями.

Якщо український вираз «податок на майно» означає «гроші, що стягуються з особи з його майна», то англійське «estatetax» є «грошима, що стягуються з лиця не лише як податок на його майно, але і на майно, яке йому ще не належить», аналог нашого податку на спадок.

При розгляді цих одиниць певна частина їх виділилася в групу слів, які можна було б назвати безеквівалентними, оскільки національно-культурний вміст в цих словах складає ядро їх значення, і вони позначають поняття, що не мають аналогів, в нашій дійсності.

Вони цікаві особливо із країнознавчої точки зору оскільки яскраво відображають національні особливості даної лексики [17,88].

Withholdingtax:

американо-канадський термін, що позначає одну з форм авансованої сплати податків. Наприклад: “I’ve paid the withholding tax. so I do not have to pay for 3 month”

Bid:

англосакський термін, що визначає курс акції при її продажі

Balloon:

англосакський термін, що позначає кредит, що підлягає поверненню повною сумою одномоментно, а не частямі, як при амортизації

Bluechips

термін, що позначає акції якого-небудь підприємства, з великими активами, що володіють найбільшою вартістю.

Blockedunits:

термін, що позначає акції якого-небудь підприємства, з великими активами, що володіють найбільшою вартістю.

Goodwill

Активи, капітал підприємства, непіддатливий матеріальному виміру. Даний термін має на увазі технічну і економічну компетенцію компанії або фірми, її репутацію, вплив і зв'язки.

Jobber

Брокер, що діє на Лондонській біржі не лише як посередник, але і як зацікавлена особа.

Collateralbonds

Боргові зобов'язання, що гарантуються будь-яким виглядом застави. Найчастіше використовується в США Термін, прийнятий на Нью-йоркській біржі і позначаючий кількість акцій менше лота, тобто менше 100. Брокери, що спеціалізуються на подібних операціях, для пропозиції по біржі збирають акції до утворення повних лотів.

Pennystock

Американський термін, що позначає акції, коштовні папери спекулятивного характеру, біржовий курс яких складає менш одного долара.

Scrip

. Проміжний сертифікат, що видається в США власникам ще не повністю сплачених акцій

Ономастичні реалії — імена власні загальновідомі в середовищі носія, в економічній лексиці також присутні.

DowJones

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Індекс нью-йоркської біржі, який вважається щодня на базі курсу основних котирувальних акцій (30 компаній)

The Old Lady of Threadneedle Street

Назва Банку Англії

РОЗДІЛ ІІ

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

2.1 Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

Термінологія сучасної літературної мови дуже багата й розгалужена відповідно до існуючих у теперішньому суспільстві знань. У її складі виділяється велика група суспіль­но-політичної термінологічної лексики, спеціальна лексика.

У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи:

1) з'ясування значення терміну у контексті;

2) переклад значення рідною мовою [2,36].

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту.

Еквівалент — постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.

Але оскільки екномічні терміни – це переважно складні терміни або терміни словосполучення, то вони й являються основною проблемою перекладу юридичного тексту.

Як вже зазначалось вище складні терміни являють собою стале словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення. Наприклад: conclusive notice – кінцеве попередження; arrival on departure – свідчення під присягою. Переважна більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означуваний компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію [8,112].

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну.

Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин й визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудування компонентів в залежності від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміну [18,85].

Метод опису – передача слова за допомогою поширеного пояснення значення англійського слова. Цей прийом вживається як у випадку відсутності відповідного за значення слова в рідній мові, так і при поясненні слова у словнику.

Приклад:

Accrual right – право на витягнення доходу; account – несплачена боргова вимога; official accusation – офіційне звинувачення (у скоєнні злочину); acknowledgment of will – неофіційне признання заповідачем перед свідком, що може це підтвердити, що підпис під заповітом належить заповідачеві; on account of whom it may concern – за рахунок тих, кого це може стосуватись (страхова формула);

Метод калькування – переклад англійського слова чи словосполучення за його частинами з наступним складанням цих частин. Такий переклад відтворює англійське слово дослівно.

Приклад:

Multiple accredit – множинне акредитування; accomplice of attempt – співучасник у замаху; according to law – у відповідності до закону;

Оскільки в юридичних звітах та договорах часто використовуються назви різноманітних закладів та юридичних та інших фірм, то при перекладі термінів у юридичному контексті часто використовується такий прийом перекладу як транскрибування.

Метод транскрибування – передача літерами рідної мови звучання англійського слова.

Приклад:

Special Systems Industry – Спешіал Систем Індастрі.

Переклад за допомогою використання різних прийменників.

Приклад:

Accreditee person – особа, в присутності якої виконується акредитування; to acknowledge the compliment – відповісти на почесті; acquisition by conquest — заволодіння майном шляхом захоплення. [9,56]

Значні труднощі викликають терміни, до складу яких входять групи слів, так звані багатокомпонентні терміни.

Існує ряд термінів-словосполучень, які не допускають дослівного перекладу, хоч мають еквіваленти в рідній мові. Окремі елементи таких термінів відрізняються від компонентів еквівалента рідною мовою. Такі терміни рідко стрічаються в екномічній термінології [15,122].

Приклад:

Private nuisance – джерело небезпеки.

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі:

Notice – 1. попередження, повідомлення, заява, сповіщення, попереджати, сповіщати; 2. сповіщення про готовність судна до завантаження; нотіс; 3. знання, обізнаність.

Charge – 1. обтяження річчі, заставне право, обтягувати заставою; 2. забов’язання, відповідальність; покладати відповідальність; 3. розпорядження, вимога, доручення; доручати, вимагати; 4. обвинувачення, пункт обвинувачення; звинувачувати; 5. аргументування в позовній заяві у спростуванні передбачуваних доводів відповідача; 6. письмова деталізація вимог сторони стосовно заведеного діла; 7. завершальне звернення судді до присяжних (перед вимовою вердикту); 8. звертання стягнення; 9. завідування, керівництво, ведення, піклування; 10. особа, що знаходиться на піклуванні; 11. ціна; витрата; нарахування; збори; пільги; назначати ціну; покладати витрати на когось.

Account — 1. рахунок; розрахунок; 2. належний платіж; несплачена боргова вимога; 3. звіт; робити звіт; пояснювати; 4. позов з вимогою до звіту; 5. відповідати; нести відповідальність.

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку з даним словом.

Найбільш тісний зв'язок існує між підметом та присудком, присудком і прямим додатком, означенням і означувальним словом. [15,130]

Приклади:

Notice in writing – письмове попередження; notice to admit – вимога у зізнанні (з ціллю скорочення витрат по пред’явленню судових доказів); to give notice to – повідомляти когось про щось; to have notice of — знати про щось; notice to plead – вимога надати змагальний папір; notice to produce – пропозиція супротивній стороні надати в суд документ; notice to quit – попередження наймачу про розірвання договору найма житлового приміщення; to take notice – отримати повідомлення; with notice – бути попередженим; without notice — без попереднього повідомлення; notice of action – повідомлення про подачу позову; notice of alibi – попередження про намір зави алібі; notice of allowance – офіціальне повідомлення про акцептування заяви на патент; notice of amendment – повідомлення про виправи; notice of appeal – повідомлення про апеляцію; notice of appearance – повідомлення (позивача відповідачем) про явку в суд; notice of appropriation – сповіщення о виділенні (індивідуалізації) товару для виконання договору; notice of argument — повідомлення про дебати; notice of copyright — відмітка ( на друкарському виданні) про авторські права; notice of dishonor – повідомлення про несплату векселю; notice of opposition — заперечення, протест; notice of trial — повідомлення про призначення діла на слухання.

Проаналізувавши все вищезазначене можна зробити висновок, що в загалом економічнітерміни мають такі самі шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня багатозначність не тільки серед різних галузей науки але й всередині самої економічної галузі тексту. Точне значення терміну в даному випадку можна виявити лише за допомогою контексту та інших термінів, що пов’язані між собою у терміні-словосполученні.

2.2 Багатозначність та варіативність відповідностей в перекладі

Багатозначність спостерігається в тих випадках, коли термін має різні значення, які передаються різними російськими еквівалентами, і в тих випадках, коли для передачі якого-небудь одного значення терміну англійською мовою в українській можуть використовуватися декілька різних термінів, причому вибір варіантної відповідності, як правило, обумовлений контекстом.

Дослідження в області термінології підтверджують той факт, що термін функціонує і розвивається в мові подібно до слова, що реалізується в зміні, звуженні, розширенні його значення; появі нових значень і тому подібне. Але ми вважаємо, що однозначність терміну в конкретній мовній ситуації залишається основною вимогою, що пред'являється до термінології.

Більшість таких термінов- однослівні терміни account, contingency, delivery, return, term і ін. Наша вибірка містить лише декілька складених термінів, що мають два різні значення. Вони успадковують полісемію ключового терміну: rate — \курс\ 2.ставка fixed rate — 1.фікований курс; 2.фіксована/тверда ставка відсотк; floating rate — 1.плаваючий курс; 2.плаваюча ставка відсотка.

Широка семантика, по суті, є одній з передумов багатозначності термінів. Багатозначність не властива термінам що виник в терміносистемі для позначення спеціального поняття відповідної науково-професійної області, функціонує в ній і не придбав інших значень унаслідок проникнення в загальновживану мову. За кожним таким терміном, що має одну дефініцію, коштує чітке визначення, методика розрахунку або юридична норма [10,59].

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Подібні терміни, як правило, однозначні і мають один еквівалентний термін в російській мові: bond — облігація; overheads -накладниє витрати; shareholder — акціонер. (В цьому випадку багатозначність може бути обумовлена наявністю синонімів, що історично склалася, (amortization — амортизація, знос).

Проте багато однослівних термінів або спочатку були загальновживаними, або виступають в значенні, що розвинулося на основі загальновживаного. Спеціальне значення терміну в терміносистеме корелює із спочатку існуючим загальновживаним значенням мовної одиниці, в якому вона функціонує в інших текстах: addition — 1.прібавленіє; 2.р1. — приріст; збільшення (за період); structure — 1. структура; 2. організаційна структура; loss — 1. втрат; 2. збиток.

В деяких випадках причиною багатозначності є походження термінів від багатозначних загальновживаних слів досить широкої семантики. Як приклад приведемо багатозначний англійський термін amount, якому при перекладі текстів фінансової звітності відповідають декілька українських еквівалентів: I.сумма; величина; 2. об'єм. Ми бачимо, що при передачі першого значення терміну також виникає явище багатозначності [24,102].

Семантика англійського терміну дуже широка і в різних контекстах для її передачі використовуються різні російські терміни:

Термин amount в контексте

Перевод термина в контексте

~ of production and sales

объем производства и реализации

~s of assets

величина активів

~s of revenues

Об‘єми прибутку

~s payable under the agreement

Суми до сплати по договору

~s receivable under the agreement

суми, які мають бути отримані по договору

to recognize the ~ as income

визнати суму як дохід

to reflect ~s in financial statements

Відобразити суми в фінансовій звітності


В українскьих еквівалентах похідних від amount складених термінів також використовуються різні мовні одиниці. Таким чином, термін незрідка успадковує широту семантики одиниці загальновживаної мови. Найбільш поширена причина багатозначності виникнення на основі одного спеціального значення іншого (як правило, вужчого) спеціального значення.

Значення, в яких виступає термін, можуть належати різним вузьким областям економіки, фінансів, менеджменту.

Найбільш показовим прикладом подібної міжгалузевої полісемії, на наш погляд, є термін provision, що має наступні значення: 1.резерв (на покриття витрат, передбачуваних збитків); 2.забезпечення; 3.положення (договори).

У першому значенні (що актуалізується в переважній більшості випадків) термін виражає поняття бухгалтерського обліку; у останньому значенні він виступає як юридичний термін. Проте всі значення, що виділяються нами, актуалізуються в текстах фінансової звітності. Прослідити специфіку використання терміну в кожному значенні (і навести приклади його переведення) дозволяє контекст [11,54].

Аналіз значень, властивих багатозначним термінам в терміносистеме, необхідний для забезпечення точності перекладу складених термінів, оскільки основою для утворення термінів можуть бути різні значення ключового слова. Прекрасно ілюструє це положення термін account, що має наступні значення: 1.[бухгалтерський] облік; 2.звіт; мн. — звіти; звітність.

Частина складених термінів, що включають в свій склад елемент account, утворена на основі першого значення: accounts payable — кредиторська заборгованість (рахунки до оплати); accounts receivable — дебіторська заборгованість (рахунки до здобуття); reserve account — резервний рахунок.

Інші складені терміни утворені на основі другого значення: consolidated accounts — консолідована звітність; profit and loss account — звіт про прибутки і збитки; statutory accounts –установленная законодавством звітність.

Варіантні відповідності, обумовлені синонімією термінів, спостерігаються при передачі значення ключових і складених термінів. Таким чином, англійські терміни можуть мати дві (три) відповідності при перекладі російською мовою.

Для передачі значення терміну можуть використовуватися декілька термінів, що є частковими або абсолютними синонімами. Існування в термінології явища синонімії визнається більшістю терміноведов Виходячи з різновидів синонімічних стосунків, що зв'язують варіантні відповідності одного терміну, ми можемо виділити наступні причини його багатозначності:

1. Наявність термінів-синонімів, однаково точно передавальних значення терміну та особливих відмінностей, що не мають, у функціонуванні в тексті. agreement — угода; договір; customer — споживач; покупець; клієнт; debt — борг; заборгованість; зобов'язання; repayment — виплата; погашення і таке інше.

2. Наявність термінів, що мають близьке значення (часткових синонімів), але що володіють різною сполучуваністю з іншими термінами і загальновживаними словами. Різна дистрибуція українських термінів, відповідних англійському, обумовлює вибір один з них в тому або іншому контексті, а також визначає особливості лексичного складу похідних від нього термінів [18,98].

Як приклад приведемо термін fluctuation — вагання; зміна: exchange rate fluctuations — коливання валютного курсу (to be exposed to — бути схильним коливанням валютного курсу); foreign currency fluctuations — коливання курсів іноземних валют (the adverse effects caused by — негативний економічний ефект, викликаний коливаннями курсів іноземних валют); market value fluctuations — зміна ринковій вартості (~ of balance sheet items — зміна ринковій вартості позицій бухгалтерського балансу).

Синонімія термінів може виникнути як результат традиції використання різних термінів, що історично склалася, для позначення ідентичних понять в різних областях економіки, фінансів, менеджменту. В цьому випадку вибір еквіваленту обумовлений макро- і мікроконтекстом.

Це явище не може характеризуватися як полісемія, оскільки семантичні розбіжності між термінами незначні і багатозначність викликана не відмінністю значень одиниць, а традицією використання термінів, що склалася, у визначеному макро- і мікроконтексті. Наприклад, термін sales може бути перекладений як об'єм продажів; виручка від реалізації; товарообіг.

Крім того, в деяких випадках запозичені терміни-неологізми, абсолютно синонімічні термінам, що вже є українськими, здатні розвинути нове значення, тим самим сприяючи подальшій диференціації понять і значень терміну [27,121].

2.3.Безеквівалентні терміни та їх переклад

«Тимчасово без еквівалентні» англійські економічні терміни складають 9,4% від загального числа виділених нами термінів. Визначення «тимчасове без еквівалентний» представляється нам достатньо точним по двох причинах. З одного боку, воно підкреслює, що проблема відсутності терміну-еквіваленту у жодному випадку не означає принципової неперекладної терміну і може бути вирішена за допомогою використання в переведенні інших мовних засобів.

З іншого боку, це визначення побічно вказує на причину безеквівалентності (тимчасове відставання одне з мов в розвитку системи понять в тій або іншій області) і на екстралінгвістичні передумови її усунення (подолання «відставання» в ході подальшого розвитку професійної сфери, у тому числі завдяки міжнародній діловій комунікації) [29,111].

До безеквівалентной термінології ми відносимо два різновиди англійських термінів:

1. Терміни, що іменують явища (поняття), відсутні в російській економічній дійсності: custodian; temporary difference; valuation allowance та інші.

2. Терміни, що іменують явища, що виникли в російській дійсності (зокрема, в останньому десятилітті), але і досі не що сформували окрему категорію в понятійному апараті відповідної професійної сфери: в цьому випадку недиференційована видового поняття є причиною відсутності терміну (dilutive securities — коштовні папери, разводняющие капітал; Group voting — голосуючі акції групи [компаній]; mortgage backed liability — зобов'язання, забезпечені заставою нерухомості; parent holding — акції у власності материнської компанії; termination income benefit — грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору).

Відзначимо, що в термінів другого різновиду немає саме терміну-еквіваленту, але незрідка існує той, що рекомендується двомовними словниками еквівалент — передтермін, що є поєднанням термінів і загальновживаних лексичних одиниць [19,67].

Цей еквівалент передає значення терміну, але не задовольняє вимогам, що пред'являються до термінів: він не позначає видового поняття в системі мови, не характеризується стислістю, незмінністю структури, семантичною злитою. Таким чином, відмінності в системі понять двох мов, з'ясовні екстралінгвістичними чинниками, створюють об'єктивні умови для виникнення безеквівалентності.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Міжмовне зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме мовні одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентності переведення тимчасово безеквіваленних термінів, виходячи з ресурсів загальновживаної і спеціальної лексики.

Розглянемо способи перекладу безеквівалентних термінів. Безеквівалентниє однослівні терміни представлені в нашій вибірці одиничними випадками. При їх переведенні застосовуються наступні прийоми:

1. підбір українського терміну або загальновживаного слова (рідше -словосполучення) з близьким значенням;

2. транскрипція, транслітерація;

3. описовий (роз'яснювальний) переклад.

Розглянемо вживання цих способів на практиці [19,103].

Ми вже відзначали, що за допомогою близького по семантиці терміну може бути перекладений термін provision — резерв. Англійський термін discontinuity може бути перекладений передавальним його семантику словосполукою припинення діяльності. Підбір терміну (слова) близької семантики також дозволяє перекласти термін benchmark.

Benchmark — показник, на який орієнтується керівництво компанії при формуванні будь-якої стратегії (маркетинговою,, фінансовою, виробничою); це той стандарт, який встановлює для себе компанія, порівнюючи цілі і результати своєї діяльності з відповідними основними показниками діяльності конкурентів для формування цільових стратегічних показників.

Сам процес виявлення основних стратегічних показників і визначення їх цільових значень на основі показників конкурентів і вибраних стратегічних завдань позначається терміном benchmarking. Це поняття передбачає принципово новий підхід до формування стратегії на базі системи ключових показників, що створює всі передумови для його закріплення в терміносистеме російської мови [10,63].

Прийом транскрипції (транслітерації) при переведенні може використовуватися обмежено: з одного боку, він вимагає наявність в терміну певних звукових буд і закінчення, сприяючого подальшому утворенню відмінкових форм іменника; з іншою, необхідне органічне включення запозичення в систему понять відповідної області.

Ми вважаємо, що транскрипція доречна при перекладі терміну outsourcing, що позначає передачу виконання господарської операції іншої організації (з метою зменшення витрат і концентрації на основних видах діяльності): він не має російського еквіваленту, оскільки механізм, що позначається ним, що не настільки давно поширився за кордоном, поки практично не використовується російськими підприємствами.

Підбір близького за значенням російського слова в даному випадку неможливий; описове ж переведення представляється дуже громіздким, так що для перекладу терміну може бути рекомендована транскрипція: аутсорсинг. При переведенні безеквівалентних складених термінів ІЯ слід звертати увагу на їх структуру: який саме терміноелемент означає не властивий системі мови інтегральна або диференціальна ознака, що формує поняття, що не має аналогів в категоріальній системі мові [14,58].

Безеквівалентність характерна для невеликого числа однослівних термінів фінансової звітності, і лише деякі з них беруть участь у формуванні похідних складених термінів. Якщо значення безеквівалентного ключового терміну передає російський термін (або загальновживане слово) близької семантики, то і в перекладі похідного терміну відповідний терміноелемент рекомендується переводити тим же способом. У переважній більшості випадків для передачі значення складеного терміну може використовуватися калькірування.

При переведенні переважної більшості безеквівалентних складених термінів ІЯ особливу складність складає передача значення неядерного елементу, за допомогою якого спеціалізується понятіє-гиперонім, що позначається ключовим терміном і що має аналог в мові (deferred tax; listed company; marketable securities; quoted market value).

Розглянемо безеквівалентниє складені терміни, що виникли на основі одного ключового терміну і позначаючі протиставлялися один одному поняття, що не диференціюються в мові: basic earnings per share — базовий дохід на одну акцію (без врахування дроблення акцій) і diluted earnings per share — зменшений в результаті дроблення акцій /разводненний дохід на одну акцію; basic net profit per share — чистий базовий прибуток на одну акцію (без врахування дроблення, разводненія) і diluted net profit per share — разводненная чистий прибуток на одну акцію (зменшена в результаті дроблення акцій); термін dilutive securities — коштовні папери, разводняющие капітал.

В даному випадку складність представляє передача компонентів basic, diluted, dilutive: у російській термінології не сталося виділення категорії разводняющих коштовних паперів і відповідній диференціації понять для позначення доходів до разводненія капіталу і в результаті подвоєння [4,78].

Пропонований нами переведення-калька з використанням визначень базовий, разводненний і разводняющий (останні формуються на основі терміну разводненіє капіталу), на наш погляд, може закріпитися в російській мові, хоча на справжній момент потребує коментаря.

При перекладі антонімічних термінів — listed company — компанія, акції якої продаються на фондовій біржі і publicly traded company — компанія, акції якої продаються на позабіржовому ринку, ми використовуємо описове переведення, оскільки в результаті калькірування була б утворена лексико-граматична структура, що не відповідає нормам російської мови (компанія, що вільно продається, або компанія, виставлена на позабіржовий ринок) і що не дозволяє адекватно передати значення термінів [25,114].

При аналізі прийомів переведення безеквівалентних складених термінів виявляються наступні закономірності.

1. При перекладі безеквівалентної термінології може бути використаний роз'яснювальний (описовий) переклад: holding gain — дохід від збільшення вартості активів; listed company — компанія, акції якої продаються на фондовій біржі purchase commitments — зобов'язання по оплаті розміщених замовлень; stock option plan — програма пільгового придбання персоналом акцій компанії.

Описове переклад дозволяє передати значення терміну достатньо точний, але багатокомпонентна словосполука ускладнює синтаксичну структуру відповідної пропозиції текст.

2. При перекладі переважної більшості безеквівалентних термінів може бути застосований прийом калькірування: temporary difference — тимчасова різниця; identifiable assets — активи, що ідентифікуються; unremitted earnings — неоплачені доходи; unrealized gain — нереалізований прибуток і тому подібне

3. При калькуванні можуть використовуватися граматичні і лексичні трансформації: dilutive effect — ефект разводненія (заміна частині мови: ім'я прикметник — іменник); translation risk — ризик трансляції (заміна частині мови: іменник — ім'я прикметник); valuation allowance — оцінний резерв (заміна частині мови і лексична заміна) і тому інше [11,56].

При калькуванні безеквівалентних складених термінів ІЯ можуть використовуватися і лексико-граматичні трансформації — зокрема, експлікация єднальних компонентів або декомпресія одного з терміноелементов: customer acceptance — прийнятність товару для покупця; sale-leaseback transaction — операція з продажу майна на поворотного лізингу; termination income benefit — грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору.

ВИСНОВКИ

В процесі даного дослідження ми розглянули поняття терміну, його класифікацію, та особливості перекладу юридичних термінів з англійської мови на українську.

Тож ми винайшли, що термін – це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значення, що відбиває дане поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва. Сукупність термінів як лексичних засобів найменування, складає термінологію, що поділяється на номенклатуру і професіоналізми.

Передача англійських термінів українською мовою вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.

Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко від­межоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а також і в термінологічному, але в ін­шій галузі знань.

Також у ході дослідження ми розглянули основні етапи розвитку юридичної лінгвістики в Україні та лінгвокультурні фактори передачі юридичного тексту.

Основною метою дослідження було дослідження шляхів перекладу англійської юридичної термінології на українську. Ми винайшли, що в економічній термінології зустрічаються переважно складні терміни та терміни-словосполучення.

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення.

Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень: описовий спосіб, прийом транскрибування, прийом калькування та переклад за допомогою використання різних прийменників.

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі.

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку з даним словом.

У ході дослідження ми виявили, що в загалом юридичні терміни мають такі самі шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня багатозначність не тільки серед різних галузей науки але й всередині самої юридичної галузі тексту.

Терміни є одиницями мовного і професійного знання, що забезпечують ефективність міжкультурної комунікації. З цієї причини найбільшу практичну значущість при перекладі науково-технічних текстів має еквівалентне переведення термінології. Ми провели зіставлення термінології російської і англійської мов на лексико-морфологичесом і семасиологичеськом рівнях.

Відмінності в лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі термінів мають об'єктивні лінгвістичні причини: англійські терміни, в структуру яких входить субстантивний визначальний компонент (іменник або іменна група), не можуть бути перекладені на російську мову без розбіжностей в морфо-синтаксичній структурі, обумовлених відмінностями в граматичній будові мов.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Розбіжності в морфо-синтаксичній структурі не перешкоджають передачі значення виразимого терміноелементамі інтегральної або диференціальної ознаки. Все це дозволяє рекомендувати транскрипцію, транслітерацію і калькірування (у тому числі із застосуванням граматичних трансформацій) як прийоми переведення безеквівалентной термінології. переклад термінів, що відрізняються по лексичному складу, є певною практичною складністю: він вимагає від перекладача як розуміння значення терміну іноземною мовою, так і знання термінів рідною мовою і не допускає калькування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. – вид. «Союз», 2001. – 258 с.

Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка – Москва, 2003. – 341 с.

Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. — Підручник для ВНЗ–4-е изд, 2002. – 187 с.

Александрова Н.Г. Тенденции развития современной экономической терминологии в английском и русском языках// Когнитивные аспекты изучения языковых явлений в германских языках: Межвузовский сборник научных статей/ Под ред. А.А.Харьковской. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2000. — С.75-80.

Ахманова О.С., Задорнова В.Я. Лингвистические проблемы перевода // Сб. статей МГУ, 1981. — С. 11-27.

Бархударов Л.С., Рецкер Я.И. Курс лекций по теории перевода. — М., 1968.-263 с.

Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. — М.: Международные отношения, 1975. — 240 с.

Борисова Л.И. Лексические трудности перевода научно-технической литературы с английского языка на русский. — М.: ВЦП, 1979. — 135 с.

Борисова Л.И. Особенности перевода общеупотребительной и общенаучной лексики с английского языка на русский. — М.: ВЦП, 1980. — 171 с.

Борисова Л.И. Лексико-стилистические трансформации в англо-русских научно-технических переводах. — М.: ВЦП, 1981. — 168 с.

Борисова Л.И. Пособия по научно-техническому переводу (методологический обзор). — М.: МПУ, 2000. — 72 с.

Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно – політичної літератури українською мовою. – К.: НД, 2005. – 201 с.

Борисова Л.І. Основні проблеми науково – технічного перекладу. – М.: МГУ, 2003. – 208 с.

Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода – Москва, 2004. – 259 с.

Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов — вид. «Нова книга», 2003. – 203 с.

Головін В.М. Переклад економічної термінології. — К.: Наука, 2005. – 187 с.

Казакова М. В. Практические основы перевода — Санкт-Петербург, 2005. – 271 с.

Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову – Вінниця, 2003. – 126 с.

Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури – 2002. – 207 с.

Коптілов В. Теорія і практика перекладу – Київ, 2003. – 185 с.

Назаров В.Ф. Курс економічного перекладу. М.: МГУ, 2000. – 97 с.

Раєвська Н. М. English lexicology – Київ, 2001. – 234 с.

Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – Київ. Нац. Універ. Ім… Тараса Шевченка, 2002. – 87 с.

Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і практика перекладу – Харків, 2006. – 284 с.

Циткіна Ф.О. Термінологія й переклад. – Львів: ВЛІ, 2003. – 187 с.

Шевченко Й. С. Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. — Харків: Константа, 2002. – 86 с.

Korunets I. V. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia, 2001.- 381 р.

Leech G.N. Principles of pragmatics. L., N.Y.Longman Inc., 1983-190 р.

Marchard/ the categories and types of present-day English word – formulation // Alabama Linguistic and psychological series, 2002. — № 13. – XX. – 379 p.

Словники

Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам: 35.000 терминов/ Сост. Терехов Д.Ю. — М.: Аскери, 2004. — 512 с.

Климзо Б.Н. Русско-английский словарь слов и словосочетаний, используемых в эекономической литературе. — М: «ЭТС», 2001. — Т. 1. — 648 с, Т. 2. -336 с.

Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь. — М.: Экзамен, 2005. — 1064 с.

Dictiomary of New English / Composed by C.L.Barnhart, S. Steinmetz, R.K.Barnhart. – London.: Longman, 2004. – 512 p.


еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам