Реферат: Валютное регулирование на Украине


CoolReferat.com

§ 1. Особливостіправового регулювання валютних відносин
Українаяк самостійна держава здійснюєзовнішньоторговельніта iншіекономічнізв'язки із зарубіжними країнами через свої органи та уповноваженінею установиiорганізації. Режим здійснення валютних операцій на територіїУкраїни, загальніпринципи валютного регулювання повноваження державних органів iфункіїбанків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюваннівалютних операцій, права iобов'язки суб'ектів валютних відносин установленіДекретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання iвалютного контролю», а також іншими актами валютного законодавства.1

Велику кількість нормативних актів, що регулюють валютні відносини, видаєНаціональний банк України.

Валютнівідносини складаються в сферіфінансовоїдіяльностідержави iпов'язаніз їїроллю в розподілiперерозподілі валового внутрішнього продукту з метою утворення iвикористання необхідних суспільству валютних фондів.

В Українідо таких фондів належать:Державний валютний фонд, республіканський (АвтономноїРеспубліки Крим) валютний фонд, місцевівалютиіфонди, шо утворюються iвикористовуються виконавчими органами місцевого самоврядування, а також валютніфонди юридичних iфізичних осіб, громадських організацій, інших осіб. Серед них слідрозрізняти державні централізованіта децентралізованіфонди, а також фонди, які власне державіне належать.

Відповідно до статті14 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання iконтролю» Кабінет Міністрів України забезпечуєформування Державного валютного фонду:

— за рахунок коштів Державного бюджету у межах сум видатків, затверджених Верховною Радою України;

— шляхом купівлівалютних цінностей на міжбанківському валютному ринку України або за погодженням з Національним банком України на міжнародному валютному ринку;

— шляхом одержання кредитів у іноземній валютіу межах затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

— за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до вищенаведеноїстаттіРада Міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, місцевідержавніадміністрації, виконавчікомітети місцевих рад формують відповідно республіканський (АвтономноїРеспубліки Крим) та місцевівалютніфонди шляхом придбання іноземноївалютина міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах затверджених Верховною Радою АвтономноїРес-публіки Крим, місцевими радами сум видатків, а також за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством, iвиступають розпорядниками коштів цих фондів.2

Іншісуб'єкти формують своївалютніфонди шляхом придбання валютиза рахунок власних та запозичених коштів як на міжбанківському валютному ринку Украіни, так iза рахунок валютних надходжень, що залишаються в їхньому розпорядженні.

Галузь валютних відносин складають, з одного боку, широкий комплекс міжнародних валютних відносин, з іншого різноманітнівнутрішньодержавні (внутрішні) валютнівідносини. Міжнароднівалютнівідносини набувають свого прояву в межах різноманітних форм співпрацікраїн:при здійсненнізов-нішньоїторгівлі, наданніекономічноїiтехнічної допомоги, спильноідіяльностів галузікапіталовкладень, міжнародних перевезеннях та ін.

Внутрішньодержавнівалютнівідносини охоплюють суспільні зв'язки, що організуються державою при розробленніiпроведеннінаціональноівалютноїполітики в зв'язку з утворенням. розподілом iвикористанням централізованих iдецентролізованих валютних фондів, необхідних для виконання певними суб'ектами свїхфункцій.

Валютнівідносини єрізновидом фінансових відносин iмають деякіспецифічніособливості:

1) валютнівідносини складаються в сферіфінансовоїдіяльностідержави, яка чітко регламентуєпорядок утворення iвикористання централізованих iдецентралізованих валютнихфондів;
2) безпосереднім приводом для виникнення валютних відносин єздійснювана державою планова діяльність з утворення iвикористання необхідних валютних фондів. Ціфонди за своїм змістом єгрошовими, але специфічною для них єта риса, що роль грошей у цих відносинах відіграють валютніцінності;

3) об'єктом валютних відносин євалютніціності, що є засобом платежу в міжнародних розрахунках, або ті, що мо-жуть бути сурогатом таких розрахункових засобів, тобто гроші. Це стосується iзобов'язань, пов'язаних з утворенням iвикористанням валютних фондів;

4) особливісь валютних відносин владно-майнового характеру полягаєв еквівалентному, тобто двосторонньому pycлiгрошовоїта товарноїформ між суб'єктами. В цих відносинах відбувається не перерозподілвартості, а перерозподілчастини грошових коштів, за допомогою яких можливіміжнародний обмін та фінансове співробітництво:

5) валютнівідносини регулюються не тільки нормами фінан-сового, але и інших, перш за все цивільного, галузей права, тобто є комплексними. Але юридичнінорми, що їх регулюють, складають окремий інститут фінансового права, оскільки визначаються особливим об'ектом, методом та принципами правового регулювання, а також значимістю для суспільного життя. Під механізмом правовогорегулювання валютних відносинслідрозуміти сукупність взятих у своїйорганічнійєдностіта взаємозв'язку правових засобів, за допомогою яких держава здійснюєвплив на суспільнівідносинн. пов'язаніз утворенням, розподілом iвикористанням валютних фондів. Цей механпм маєдеякіриси. яківизначаються предметом та методом регульованих суспільнпх відносин.

Особливістю механізму правового регулювання валютних, відносин, як специфічного різновиду фінансових є їxособлива владно-майнова природа, яка визначається розробленою державою моделлю функціонування національного валютного ринку України, формами участірезидентів в іноземних та міжнародних валютних ринках, участь в яких дозволяється законодавством України.

Збоку держави для регулювання валютних відносин, якiв цілому для фінансово-правового регулювання, характерне застосування імперативних приписів, в межах яких законодавцем допускаеться можливість певноївладноїповедінки учасників цих суспільних зв'язків. Валютнівідносини в цілому регулюються за допомогою ycixтрьох засобів правового регулювання (припису, дозволу iзаборони).

Правовий режим валютних відносин в Україніможна визначити як режим валютних обмежень.

Сутність такого режиму полягаєв законодавчійабо адміністративнійзабороні, лімітуванніабо регламентаціїоперацій з валютоюабо валютними цінностями. Введения валютних обмежень може диктуватися економічними або політичними причинам.

Валютніобмеження полягають у дорученнікерувати валютними операціями Національному банку, ліцензуваннявалютних операцій, можливостіблокування валютних рахунків; до недавнього часу вимозіобов'язкового продажу половини валютного виторгу експортерів Національному банку.

Одним з важливих валютних обмежень єзаборона обігу iвикористання іноземних валют як платіжного засобу.

Таким чином, законодавство України встановлюєзагальний дозвілведення валютних операцій, але в суворо обмеженому порядку iпри забороніздійснення певних дій. Згідно з вказаним загальним дозволом кожний конкретний суб'єкт має право бути власником валютних цінностей з усіма повноваженнями, що з цього випливають, — володіння, користування. розпорядження валютними цінностями. Але при загальному дозволііснують певніобмеження:3

1) регулювання переказів та платежів за кордон, вивозу капіталу. репатріаціїприбутків, золота, грошових знаківта цінних паперів;

2) обмеження вльноїкупівліта продажу іноземноївалютіта введення обов'язкового продажу державііноземноївалюти в обмін на національну валюту за офіційнимм курсом (зараз це в Україніскасовано), але не законодавчім органом, а Національним банком;

3) зосередження валютних операційiв центральних або спеціально уповноважених банках;

4) контроль за створенням та ліквідацією авуарів резидентів в країні(авуари — це кошти, що належать резидентам або нерезидентам iзнаходяться в іноземних банках);

5) контроль за створенням та ліквідаціеюавуарів нерезидентів -учасників валютних onepaційв країні:
6) контроль за інвестуванням нерезидентів в економіку Українита резидентів в економіку інших країн;

7) здійснення декларування, попереднього дозволу, контролю або заборони в здійсненніокремих видів валютних операцій.

Наведенівище валютніобмеження можуть виступати iв інших формах.

Основою правового регулювання валютних відносин євалютно-правовінорми. Вони допускають певну диспозитивність для суб'єктів валютних правовідносин. Водночас цінорми мають характернідля всіхфінансово-правових норм оцінки — державно-владний характер, імперативність iкатегоричшсть приписів. Це прямо випливаєз валютноїполітики держави.

Правовівідносини, шо випливають з валютних операцій, характеризуються особливим складом суб'ектів, їх правами iобов'язками, а також об'єктом — валютними цінностями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання iвалютного контролю» до валютних цінностей відносить як валюту України, так iіноземну валюту; при цьому під іноземною валютою слід розуміти:

— іноземнігрошовізнаки у виглядібанкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в o6iryта єзаконними платіжними засобами на територіївідповідноїіноземноїдержави, а також вилученіз o6iryабо такі, що вилучаються з нього, aлeпдлягають обміновіна грошовізнаки, якіперебувають в обігу; кошти у грошових одиницях іноземних держав iміжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами Украіни;

— платіжнідокументита іншіцінніпапери (акції, облігації, купони до них, векселі(тратти), борговірозписки, акредитиви, чеки, банківськінакази, депозитнісертифікати, іншіфінансові та банківськідокументи, вираженів іноземній валютіабо монетарних металах);

— монетарніметали — золото iметали ірідієво-платинової групи в будь-якому виглядіта стані, за винятком ювелірних, промислових iпобутових виробів з цих металів iбрухту цих металів.

Учасниками валютних правовідносин виступають уповноваженібанки, резиденти, нерезнденти, якіздійснюють валютніоперацїї, суспільно-територіальніутворення, колективнісуб'екти, індивідуальнісуб'єкти.

Уповноважений банк — це будь-який комерційний банк, офіційно зарєєстрований на територіїУкраїни, що маєліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснюєвалютний контроль за операшями своїх кліентів. Лщензію на здійснення валютних операціймають не всібанки, зарєєстрованів Республіканській книзірєєстрації банків, валютних бірж iфінансово-кредитних установ, а лише ті, яким ліцензія надана в спеціальному порядку. За порушення валютних правил Національнійбанк України може позбавити цібанки ліцензії.

В здійсненнівалютноїроботи бере участь широке коло державних органів загальноїта спеціальноїкомпетенції.

Верховна Рада України, крім законодавчих функцій, затверджуєвизначений Кабнетом Міністрів Украни ліміт зовнішнього державного боргу. Кабінет Міністрів Украіни спільно з Національним банком України складаєплатіжний баланс України, забезпечуєвиконання бюджетноїiподатковоїполітики в частині. що стосується руху валютних йінностей. Крім того, він забезпечуєформування iрозпоряджається Державним валютним фондом.

В сферівалютного регулювання широкими повноваженнями наділений Національний банк України. На нього покладено здійснення валютноїполітики, виходячи з принципів загальноїекономічноїполітики Українн. Національний банк контролюєдотримання лмту зовншнього державного боргу iвизначаєпри необхідностіліміти заборгованостів іноземній валютібанкам-нерезидентам. Національний банк наділений в межах, встановлених валютним законодавством, нормотворчими повноваженнями в галузіздіснення операціїна валютному ринку України; його акти єобов'язковими для всіх юридичних iфізичних осіб iвступають в силу в строк, встановлений Нацюнатьним банком.

До компетенціїНаціонального банку належить накопичення, зберігання iвикористання резервів валютних цінностей для здіснення державноївалютноїполітики, встановлення способів визначення iвикористання валютних (обмнних) курсів іноземних валют, виражених у валютіУкраїни, курсіввалютних ценностей, виражених в іноземнійвалютіабо розрахункових (клірингових) одиницях. Національнй банк контролює своєчасне надання звітів iдокументаціїпро валютніоперацiїза встановленими ним єдиннми формами iпублікуєзвіти про власніопераціїуповноважених банків.

Згідно з статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування можуть мати позабюджетніцільовівалютнікошти, якіперебувають на спеціальних рахунках в банках.
--PAGE_BREAK--§ 2. Операціїз Іноземною валютою, що дозволяються законодавством України.
Законодавство дозволяєпроведения поточних валютних oпepaiційiопераційз рухом капіталу, тобто експорт капіталу в іноземну економіку та імпорт іноземного капіталу в Україні.

Природно, що держава зацікавлена в тому, шоб якомога кращеобслуговувати торговельніпоточніекспортніоперації. Наша країна заохочуєвкладення іноземних банків, підприємців у нашу економіку iне заохочуєучасть наших банків та юридичних iфізичних oci6 у капіталізакордонних фінансово-кредитних установ.

Купувати iпродавативалюту на внутрішньому валютному ринку України резидента можуть тільки через уповноважені банки. Резидента доручають цим банкам продавати валюту на міжбанківському валютному ринку.

Уповноваженібанки укладають угоди з купівли-продажу іноземноївалюти від свого іменіта за свійрахунок у відповідності з інструкцією Національного банку України. Згідно з інструкцієюНБУ4право уповноваженого банку вести відкриту валютну позицію (тобто позицію валютного ризику) — це право укладати угоди купівлі-продажу безготівковоїіноземноївалюти за гривні.

Розмір відкритоївалютноїпозиціїуповноваженого банку визначається як різниця між сумою іноземноївалюти, яку банк придбав за свій рахунок, iсумою проданоїним валюти за цей же період. У випадках, коли уповноважений банк здійснює операціїз купівлі-продажу іноземноївалюти за гривні, Haцioнальний банк установлюєдля нього ліміт валютноїпозиції.

Поточнівалютніoпepaцiїздійснюються резидентами без обмежень, крім випадків, передбачених законодавством. Безперешкодне ввезення іноземноївалюти в Україну можливе тоді, коли підприємцідотримуються митних правил. Вивозити іноземну валюту з України понад установленого ліміту можливо лише при одержаннідовідки з уповноваженого банку.
Національний банк установлюєпорядок проведения валютних операцій, що зв'язаніз рухом капіталу, видаєдозвілна участь у капталібанків за кордоном, але, як правило, уповноваженим українським банкам, якімають генеральну ліцензію.

Окрему ліцензію Національний банк видає на відкриття українськими резидентами рахунків у закордонних філіалах українських уповноважених банків.

Згідно з «Правилами переказу іноземноївалюти за межі України за рахунок особистих коштівфізичних осіб — резидентів iнерезидентеів(Додаток № 6 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.1996 р. № 245 із змінами iдоповненнямивід 10.04.1997 р.) громадяни України та іноземці(крім підприємців) мають право через українськіуповноваженібанки переказуватиособистікошти в іноземній валютіза межіУкраїни в таких випадках:

— при допомозіродичам (чоловікові/дружині, батькам, дітям, рідним сестрам iбратам), якіпроживають за межами України (тільки з валютного рахунка — якщо родичіпостійно проживають за кордоном не більше S500 на місяць iS2000 на рік; якщо родичітимчасово проживають за кордоном — не більше $500 на місяць iS4000 на рік);

— при платежах за добровільною сплатою аліментів на утримання дітей iнепрацездатних батьків (не більше $200 на місяць, з валютного рахунка — не більше $500 на місяць);

— при платежах, пов'язаних зісмертю (допомога родичам на поховання — не більше $500; платежах, пов'язаних зісмертю за кордоном фізичноїособи-резидента (транспортнівитрати та витрати на поховання) — до $2000).

Громадяни України та іноземціможуть здiйcнювaти платежів іноземнійвалютіна ім'я юридичноїособи-нерезидента в таких випадках:

— за лікування, навчання, участь у конференціях, на сплату страхових iчленських внесків, придбання науково-методич-ноїлітератури та передплатних видань (без підтверджуючих документів— не більше S200; з підтверджуючими документами — не більше S500, з валютного рахунка — не більше S5000, а на лікування — не більше $10 000; на підставііндивідуальної ліцензії НБУ — не більше S5000);

— платежіз відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються ними органами (без підтверджуючих документів — до S200: з підтверджуючими документами — не більше S500, з валютного рахунка — не більше $5000).

Окрім цього, можуть переказуватися кошти для здійснення таких платежів у валюті:

— при оплатіфізичною особою товару іноземній фірміза імпортним контрактом для власного використання (тільки з валютного рахунка. якщо більше $200; на місяць — не більше S1000. на рік — не більше S4000):

— платежіза оформлення документівна працевлаштування за кордоном (без підтверджуючих документів — до $200, з підтверджуючими документами — не більше $500);

— перерахування власником валютного рахунка коштів в іноземній валютіз цього рахунка при виїздіза кордон на постійне місце проживання. Це не стосується підприемців, якімають право здійснювати перекази коштів в іноземній валютітільки відповідно до порядку, встановленого для юридичних осіб.

Згідно з новою редакцією інструкції № 3 Національного банку Украіни «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»5в установах банківдля юридичних іфізичних oci6 (резидентів iнерезидентів) відкриваються поточині, розподільчі, кредитніта депозитні(вкладні) рахунки.

Поточний рахунок в іноземнійвалютівідкриваеться підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодав-ства Украіни в безготівковій та готівковій іноземній валютіпри здійсненніпоточних операцій,яківизначені чинним законодавством Украіни. Поточнірахунки діляться на торговельніта неторговельні.

Розподільчий рахунок призначений для попереднього зарахування коштів в іноземній валюті, шо надійшли на адресу юридичноїособи-резидента згідно з чинним законодавством України. Кошти, якібули зарахованіна розподільчий рахунок iне підлягають продажу у повному обсязіна міжбанківському валютному ринку України, розподіляються за призначенням згідно з дорученням резидента. Грошовий еквівалент коштів в іноземній валюті, якібули зарахованіна розподільчий рахунок iзгідно з чинним законодавством України підлягають продажу в повному обсязіна міжбанківському валютному ринку України у встановленому порядку зараховуеться на поточний рахунок резидента — власника коштів.

Підприємцям — фізичним особам-резидентам, якіздійснюють свою діяльність без створення юридичноїособи, відкриваються розподільчий та поточний рахунки за режимом, який визначений для юридичних осіб-резиденів.

Кредитнірахунки в іноземнійвалютйвідкриваються уповноваженим банком у встановленому чинним законодавством України порядку на договірнійоснові юридичним особам-резидентам, фізичним особам-резидентам, якізаймаються підпрпемницькою діяльністю,та юридичним особам-нерезидентам —банківським установам (вони відкриваються незалежно віднаявностіпоточного рахунку). Кредитнірахунки призначенідля обліку кредитів, якінаданішляхом оплати розрахункових документів чи шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитноїугоди.

Юридичним та фізичним особам (резидентам iнерези­дентам) уповноваженими банками відкриваються депозитані (вкладні) рахунки в іноземнійвалютійна підставіукладеногодепозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорістрок. Це дозволяєконцентрувати кошти, що можуть бути інвестованів економіку України, зокрема, згідно з постановою Правління Національного банку від 23.09.1996 р. № 245, якою затверджений «Порядок купівліфізичними особами-резидентами іноземно'ївалюта на міжбанківському валютному ринку України».

Режимами рахунків фізичних осіб-іноземців передбачено також право, як iдля резидентів, купувати на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту, яка може бути перерахована за межіУкраїни, на суму коштівна розрахункових рахунках, включаючи відсотки з них.Умови купівлііноземноївалютидля резидентів та нерезидентіводнакові.Для нерезидентівзнято обмеження на можливість конвертуватигривню в іноземну валюту з рахунків типу «Лоро» за умовіпіддтвердження, то цікошти отриманіюридичною особою-нерезидентом внаслідок здійснення експортно-імпортних операцій.Нерезидентимають також право купувати валюту на суму нарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишками коштів на цьому рахунку.

Представництва нерезидентів, шо існують в Україні й мають розрахункові рахунки в гривнях в уповноважених банках України куди надходять кошти від здійснення підприємницької діяльності в Україні та від проданої іноземноі валюти з власного валютного рахунка для утримання Представництва сьогодні мають право:

— отримувати відсотки за залишками коштів на них рахунках;

— купувати іноземну валюту на міжбанківському ватютному ринку України для її подальшого перерахування на рахунок юридичної особи-нерезидента, яку вони представляють

Перахування валюти за межі Украіни громадянами-іноземцями можливе ще і у випадках. коли це:

отримані спадкоемні кошти та кошти від реалізації спадщини та майна, яке належить нерезидентові в Україні;

прибутки, одержані внаслідок здійснення іноземних інвстицій в Україну;

— кошти, отримані у вигляді оплати праці, премій, пенсій, гонорарів, нарахованих відсотків на залишок коштів на рахунку, відкритому в українському банку;

— їноземна валюта, ввезена (переказана) в Україну у встановленому чинним законодавством порядку.
    продолжение
--PAGE_BREAK--§ 3. Валютний контроль
Основними функціями валютного контролю, які випливають з Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю», є:

контроль за відповідністю валютних операцій чинному законодавству наявністю необхідних ліцензій;

перевірка обгрунтованості платежів в іноземншй валюті резидентами i нерезидентами;

перевірка повноти i об'єктивності обліку i звітності за операціями резидентів i нерезидентів".

Валютний контроль в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України i Національним банком України, який спираеться на уповноважені банки, та іншими органами.

Головним органом, шо здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцй на території України, є Національний банк України. Контроль за валютними операціями резидентів i нерезидентів, здійснюваних через уповноважені банки, проводять ці банки.

Фінансовий контроль за валютними операціями, які проводяться резидентами i нерезидентами на території України, здійснює податкова інспекція.

Контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон Украіни здійснює Міністерство зв: язку України, а за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон — Державний митний комітет України.

Валютному контролю підлягають onepaцii за участю резидентів i нерезидентів, а також зобов'язання шодо декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, яке перебувае за межами України. Органи, що здійснюють валютний контроль, наділені повноваженнями вимагати i одержувати від резидентів i нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах своїх прав, а також про майно, що підлягає декларуванню.

Лібералізація валютного ринку в Україні, зняття валютних обмежень на операції, що зв'язані з рухом капіталу, можливістю нерезидентів виходити на валютний ринок України, вимагає посиленого контролю за дотриманням приписів, які містяться в Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю», в Указах Президента Украіни «Про вдосконалення валютного регулювання» від 22.08.1994р. № 457/94 із змінами i доповненнями від 03.08.1995 р., «Про припинення здійснення роздрібної торгівлі та надання послуг на території України за готівкову іноземну валюту» та нормативних актах Національного банку Украіни.

Виконуючи програму економічних реформ Президента України, Національний банк України здійснює курс на забезпечення поступової лібералізації i децентралізації валютного ринку України. В листопаді 1994 року в Україні резидента отримали доступ на біржу для закупівлі валюти з метою переказу за кордон прибутку, отриманого іноземними інвесторами від іноземних інвестицій в Україну. В першому кварталі 1995 року уповноважені банки одержали право здійснювати на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу доларів США, німецької марки, російських та білоруських рублів.

В 1995 poцi уповноважені банки одержали дозвіл купувати безготівкову іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку під реалізапцію готівки в обмінних пунктах.

3 1 серпня 1995 р. Національний банк України заборонив використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу за товари та послуги. В Україні оплата праці резидентів здійснюється тільки у національній валюті або безготівковій формі.

Здійснюючи валютний контроль, Національний банк України проводить перереєстрацію раніше виданих ліцензій на право торгівлі та надання послуг за іноземну валюту. Разом з іншими контролюючими органами країни Національний банк України систематично перевіряє установи торгівлі та послуги з іноземною готівкою.

Національний банк поглибив валютний контроль під час проведення грошової реформи. Перевіряючи роботу пунктів обміну іноземної валюти, Національний банк розірвав агентські угоди та анулював дозволи на право здійснення валютно-обмінних операцій у багатьох юридичних осіб, відкликав ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями у кількох банківських установ, наклав штрафи на уповноважені банки, які не виконати функцій агентів валютного контролю на суму понад 200 тисяч гривень.

Націонаіьний банк постійно інформує державні органи для того, щоб вони посилювали контроль шляхом узагальнення та аналізу стану розрахунків за зовнішньо-економічними операціями резидентів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів та Національного банку України від 26.12.95 р. «Про заходи щодо забезпечення валютного контролю».

Національний банк інформує Міністерство зовнішніх економічних зв'язків i торгівлі шодо обсягів надходження валютних коштів, одержавних від здійснення експорту товарів та обсягів перерахованих коштів за імпортними операціями, повернених з порушенням встановлених законодавством термінів обсягів інвестицій у грошовій формі за межі України, які декларуватися в Національному банку.

Головна Державна Податкова адміністрація інформується шодо порушень резидентами встановлених законодавством термінів розрахунків у іноземній валюті під час здійснення експортних операцій та термінів надходження продукції т за імпортними операціями після здійснення платежів та переліку підприємств які отримали дозвіл на відкриття рахунків у іноземних банках.
§ 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства
Порушення норм валютного законодавства може потягнути за собою цивільно-правову, адміністративну i кримінальну відповідатьність у відповідності до законодавства України. Однак ряд порушень визначений в Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» i за своїм змістом вказані в ньому санкції є заходами фінансового впливу на порушників правил валютних операцій.

Фінансові правопорушення банків, інших кредитно-фінансових уставов, резидентов i нерезидентів передбачені валютним законодавством. До них, зокрема, належать:

— пропуск термінів розрахунків у валютних операціях, при виконанні зобов'язань за угодами тошо;

— здійснення валютних операцій без генеральної чи індивідуальної ліцензії Національного банку України;

— незаконне приховування в інших державах валютних цінностей, що належать резидентам;

— невиконання уповноваженими банками доручень резидентів щодо купівлі i продажу іноземної валюти;

— невиконання резидентами встановлених вимог до продажу валютних коштів, що надійшли на їх рахунки;

— невиконання уповноваженими банками функції валютного контролю;

— несвоечасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції та iн.

За вказані више порушення передбачені такі санкції:

— штраф в розмірі. еквівалентному вартості валютних цінностей, на суму яких відбулось порушення;

— штраф в сумі, що встановлюється Національним банком України:

— пеня;

— позбавлення ліцензії Національного банку України:

— виключення з Республканської книги рєєстрації банків та інших кредитно-фінансових установ.

Конкретні видн правопорушень та відповідальність за них передбачені в декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» (ст. 16), Закон! України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземних валюті» та в інших актах. До їх числа, зокрема, можна віднести:

— здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії Національного банку України тягне за собою штраф в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги рєєстрації банків або без такого виключення;

— здійснення операції з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України, без одержання індивдуальної ліцензії Національного банку України тягне за собою штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України надень здійснення таких операцій;

— торгівля іноземною валютою банками та цншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліензії Нашонального банку України та (або) з порушенням порядку и умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, тягне за собою штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків, або без такого виключення;

— невиконання уповноваженими банками обов'язків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням i за рахунок резидентів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі. що встановлюється Національним банком Украіни;

— порушення резидентами встановленого Декретом порядку розрахунків тягне за собою штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що вкористовуються при розрахунках. перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України, на день здійснення таких розрахунків;

— несвоєчасне подання. приховування або перекручення звітності про валютні операції тягне за собою штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України;

— невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою штраф у cyмi, що встановлюється Національним банком України.

Санкції за зазначені порушення застосовуються Національним банком України i за його визначенням — шдпорядкованими йому установами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у судовому порядку.Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо це є обов'язковим, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Кримінальна відповідальність є найтяжчим видом юридичноі відповідальності суб'ектів валютних відносин. Відповідно до ст. 80 Кримінального кодексу України таку відповідальність тягнуть дії , пов'язані з незаконним скуповуванням, продажем, обміном, використанням валютних цінностей як засобу платежу, або як застави, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, а також вчинення цих дій у значних розмірах. При цьому незаконною операцією з валютними цінностями визнається операція, якщо вартість предмета цієї onepaціїiперевершує двадцять мінімальних poзмiрів заробітної плати. Kpiм того, ст. 80 Кримінального кодексуУкраїни передбачена кримінальна відповідальність за відкриття або використання за межами України валютних рахунків підприємств, установ та організацій без дозволу Haціонального банку України посадовими особами підприємств, установ та організацій, що діють на території України, чи за їх дорученням іншими особами або особами, які займаються підприємницькою діяльністю. незалежно від форм власності, а так само будь-якою іншою особою, яка є громадянином України iпостійно проживає на її території або приховування валютної виручки. Відповідно до ст. 162 Кодексу про адміністративні правопорушення України переслідуються за законом дії з незаконного скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, якщо вартість предмета незаконної onepaції' не перевищуе двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

еще рефераты
Еще работы по истории украины