Реферат: Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації

Вступ

Стрімке впровадження в бібліотечну практику нових інформаційних технологій змінює уяву про бібліотеку. Дефініція бібліотеки і її головні функції відносяться сьогодні до ключових положень не лише бібліотекознавства, але й до інформаційних наук. Безумовно, сутність функцій бібліотеки визначають її зміст і взаємозв’язок інформаційно – бібліографічної діяльності, її ціль, принципи, критерії ефективності, технології, оцінка якості роботи. Історично змінювалися підходи до сутності бібліотек: бібліотека-читальня, бібліотека – книжкове зібрання, бібліотека-багатоелементна структура: п’яти, семи а можливо і більше. Нині розгортаються головні дискусії навколо сутності функції бібліотеки.

У багатьох великих, обласних бібліотеках, в тому числі і в РДОБ, читачі приходять не лише за традиційними документами, а за повнотекстовими електронними копіями документів, за інформацією. Бібліотеку відвідують он-лайнові користувачі, які використовуючи її послуги отримують на ПК необхідну інформацію.

Мета роботи: Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації.

Завдання Вивчити стан акумуляції традиційних та електроннихінформаційних ресурсів; надання інформаційних послуг РДОБ.

Об’єкт дослідження Інформаційне забезпечення запитів користувачів

База дослідження Рівненська державна обласна бібліотека

Методологічна база дослідження Використано метод аналізу та синтезуголовних показників та напрямків роботи бібліотеки. На основі методу Індукції та Дедукції проведено вивчення процесів роботи та послуг, зроблено висновки.

За допомогою логічного методу на основі критичного аналізу сформовано висновки та пропозиції

Наукова та практична значущість дипломної роботи Результати дослідження дипломної роботи будуть цікавими і корисними для студентів, які навчаються на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії та на кафедрі документальних комунікацій. Вони можуть бути використані і бібліотечними працівниками, які розпочинають свою діяльність і тими, хто створює електронну бібліотеку.


Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня регіону

Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня області, бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький, науково допоміжний соціальний інститут забезпечує:

– акумуляцію документально – інформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв інформації), які містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства сприяє підвищенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства

– комплектування бібліотечного фонду не залежно від будь – якого однобічного ідеологічного впливу, вияву політичних і релігійних поглядів шляхом не забороненим законодавством.

– обробку документально інформаційних ресурсів, створення спільно з підприємствами, установами організаціями, діяльність яких пов’язана зі збиранням обробкою та накопиченням інформації, єдиних довідково-інформаційних фондів та баз даних.

– надання методичної та практичної допомоги бібліотекам системи Міністерства культури і мистецтв України, бібліотекам інших систем та відомств.

– проведення соціологічних досліджень в галузі бібліотекознавства бібліографознавства і книгознавства, впровадження в практику роботи результатів наукових досліджень.

Основним завданням Бібліотеки є задоволення читацьких та інформаційних потреб населення регіону пов’язаних з багатогранною людською діяльністю.

Бібліотечний фонд РДОБ нараховує близько 586.3 тис. документів. Книг записаних в інвентар – 455.8 тис. документів. (Динаміку розвитку бібліотечного фонду РДОБ див. додаток №2) З часів заснування обласної бібліотеки процес комплектування спрямований на створення унікальної за змістом багаторівневої системи універсального фонду. Питома вага наукової літератури складала 9%, виробничої – 22%, учбової – 26%

За галузями знань найбільшу питому вагу складає: суспільно політична література. -153.7 тис. документів, або 26 відсотків від загального фонду; 115.4 тис. прим. документів вміст художньої літератури, або 19.7 відсотків; 107.2 тис. прим. природнича література – 18.3 відсотки; 67.6 тис.-документи з питань мистецтва -11.5 відсотків. Найнижчий вміст сільськогосподарської літератури-20.2 тис. прим. книг, або – 4.9 відсотки; іноземними мовами – 24.3 тис. (4.1 відсотків.), краєзнавчої літератури-7.3 тис, (1.25 відсотки.)

Гордістю бібліотеки є 2.5 тис фонду рідкісних і цінних видань 19-початку 20 століття. Книги надійшли до бібліотеки на початку 1945 року з польського кураторіуму (бібліотеки вчителя). Деякі твори подаровані жителями м. Рівне. Цінними є видання «Илюстрированное собрание сочинений Чарльза Дарвина в перекладі і редакції проф. К.М. Тімірязева, «Портретная галлерея русских деятелей» Узд. А. Мюнстерс в 2-х т.,-1865 р., книги із серії «Библиотека великих писателей» під редакцією С.А. Венгерова, тощо. У фонді 300 документів краєзнавчого змісту. Серед них: Рочнік Волинські (Rocznik Wolynski) – Ровно в 4-х т. 1930–1935 рр. (передано з Державної бібліотеки Білорусії); Эгиз С.А Хмелеводство в России. Вып.1. Культура Хмеля на Волыни. СПБ. Типографія «Герольдь» – 1907. (Херсонська обласна бібліотека); Труди 1-го Волынского сьезда представителей учреждений мелкого кредита в г. Ровно 8–10 декабря 1910 г. – СПБ. – 1911. (Миколаївська обласна бібліотека); Журнали Ровенського уъездного земского собрания 1915 г. с приложениями. – Сумы. Типография П.К. Пашкова.-1916 г.; Доклади и журнали 2-го чрезвычайнаго Дубенского уъездного земского Собрания. 5 мая 1912 г. – Дубно. Типография Л.В. Богомольного. У фонді зберігається колекція (834 книги) канадця українського походження, волинянина Сидора Кравця, а також бібліографічні довідники Максима Бойка, який протягом 30 років працював в Індіанському Університеті

Рівненська державна обласна бібліотека щорічно обслуговує 40–42 тис користувачів, які відвідують бібліотеку 159.8 тис. раз. За єдиним читацьким квитком зареєстровано 11.0 тис користувачів.

За категоріями читачі розподіляються так.

науковці та фахівці різного роду занять становлять – 11.57 тис. -27.8%

студенти та учнівська молодь – 24.42 тис. – 58.8%

робітники – 0.78 тис. – 1.9%

службовці – 3.77 тис. – 4.2%

інші читачі – 7.60 тис. – 7,3%

З наведених даних видно, що серед читачів більшість -58.8% студенти та учнівська молодь м. Рівне. Фахівці та науковці становлять трохи більше четвертини. Найменше відвідують бібліотеку службовці.

Читачам бібліотеки видається понад 834. тис. документів. Обертаність книжкового фонду становить 1,42. За результатами соціологічних досліджень домінуючими є запити на літературу суспільно політичної тематики-41%. На другому місці у тематиці читацьких запитів-технічна література-30.3% в основному видання останніх 6 років. 14% запитів припадає на філологічну літературу, 6.9% запитів на літературу з питань мистецтва і лише 3.8% становлять запити на сільськогосподарську літературу.

Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня, одне з найбільших книгосховищ області, інформаційний, культурно-освітній та науково-методичний центр регіону.

Історія і розвиток

Відповідно до Постанови бюро Ровенського обкому КП(б) У 3 лютого 1940 року було відкрито обласну бібліотеку для дорослих у м. Рівне. Книжковий фонд бібліотеки нараховував 30 тис. Це конфісковані книжки приватних бібліотеки князів Любомирських, міського музею польської гімназії, польської бібліотеки вчителя повітового відділу молодіжної освітянської бібліотеки, поліцейської бібліотеки.

Більшість видань знищені під час війни. 2,5 тис. уцілілих документів зберігається i тепер у бібліотеці. Серед них література XY11I-XIX ст., рідкісні твори друку з галузей знання, зокрема з природознавства, медицини, історії, літературознавства, мистецтва, а також література – іноземними мовами, прижиттєві видання В. Скотта, О. де Бальзака, В. Теккерея, В. Гюго.

У книгозбірні функціонувало 3 відділи: обробки літератури, абонемент i читальня, працювало 6 бібліотекарів.

1 січня 1946 року в книжковому фонді налічувалося 51.9 тис. примірників книг. Протягом року обслуговувалось 1962 читачі, яким видавалось 28.4 тис. документів. В 1947 році у фонді налічувалось 87.6.тис. друкованих одиниць, для читачів зроблено алфавітний та систематичний каталоги, налагоджено роботу міжбібліотечного абонементу.

Сфера діяльності обласної бібліотеки поступово розширювалась. В 1957 році у фонді налічувалось 241.8 тис. прим. документів, 6.0 тис. читачів, яким видано 184.9 тис. книг. Штат складав 15 чоловік. Працівниками прочитано 112 бібліографічних оглядів, проведено 7 читацьких конференцій, 10 літературних вечорів, оформлено 65 книжкових виставок.

В 1960 році. 26 бібліотекарів обслуговували 10 тис. читачів. Фонд нараховував 219. 8 тис книг. Покращилось обслуговування читачів, розпочалось створення довідково-бібліографічного фонду та довідкового апарату.

У 1967 р. розпочинається робота по формуванню фонду краєзнавчої літератури та бібліографії.

На початку 70-х років вводиться посада заступника директора з наукової роботи розпочинається становлення бібліотеки як наукового та методичного центру області в галузі бібліотекознавства. Розроблялись регламентуючі документи, в діяльність бібліотеки впроваджувалась наукова організація праці.

У 1971 році створюється бібліографічний відділ. Готуються перші поточні бібліографічні посібників з різних галузей знання. Складається система довідково-бібліографічного обслуговування.

У 1972 році створено відділ книгозбереження. У цьому ж році в окремому приміщенні розпочато формування фонду та організацію обслуговування читачів відділу літератури з мистецтва, паралельно створювався фонд нот, платівок та довідковий апарат до нього. 3 1975 року в обласній універсальній науковій бібліотеці (ОУНБ) працює сектор інформації з питань культури i мистецтва, де збирається інформація про діяльність всіх закладів культури області.

У 1981 році було побудовано нове приміщення бібліотеки: чотириповерхова будова площею 5 тис. кв. м., придбано нове обладнання. Просторе приміщення сприяло поліпшенню організації обслуговування читачів: створено сектор статистики та контролю, відділ іноземної літератури, відділ краєзнавчої літератури i бібліографії редакційно-видавничий відділ.

У 80-х роках до бібліотеки надходить 18 – 25 тис. назв книг щорічно.

3 січня 1990 року Рівненська ОУНБ перейшла на період експерименту на нові умови господарювання, що дало позитивний результат; підвищилась відповідальність працівників за роботу, поліпшилась якість праці, зросла заробітна плата працівників, створено фонд матеріального заохочення, припинилась плинність кадрів. Діяльність бібліотеки розгорталась в таких головних напрямках:

Комплектування фондів, при цьому використовувались вci можливі джерела поповнення ресурсів. Популяризація книг, розкриття білих плям в історії культури та науки. 3 цією метою до бібліотечної роботи залучається громадкість. Створюються творчі об'єднання читачів «Співрозмовник» (при читальних залах), клуб «У світі прекрасного» (Відділ літератури з мистецтв), клуб «Краєзнавець» (відділ краєзнавчої літератури та бібліографії).

У 1990 році в РОУНБ розпочато процес автоматизації бібліотечних процесів. Створено автоматизований облік читачів і статистики; комплектування і обробки літератури; розпочато формування електронного каталогу, автоматизовано редакційно-видавничу діяльність. У 1997 році одне автоматизоване робоче місце (АРМ) підключено до мережі Інтернет через комутований канал зв’язку. З 1993 року розпочато формування; електронної картотеки статей; фактографічної бази даних «Інформаційний портрет Рівненщини,» обсяг 16 Мб.

Розпочато формування текстових БД рішень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, електронних версій місцевих газет, окремих краєзнавчих видань. Користувачам бібліотеки надавалась для використання БД «Законодавство», яку придбано у «Бібліотеці офіційних документів» Верховної Ради.

У 1999 році технічне оснащення бібліотеки було таким: один сервер, 3 комп’ютери для створення електронного каталогу книг, комплектування і обробки літератури 2 комп’ютери для АРМ сектору статистики і контролю, 2 комп’ютери для формування електронної картотеки статей з періодичних видань і збірників а також для створення електронної краєзнавчої картотеки. У 1999 році розпочато автоматизацію редакційно-видавничого відділу, для цього придбано 2 комп’ютери.

У 2000 році працівники бібліотеки працюють над формуванням баз даних. У електронний каталог було влито 2.5 тис. записів і його обсяг на кінець року становив 34.5 тис.; в електронну картотеку статей влито 13. 5 тис. записів, обсяг – 102.5 тис.

До послуг користувачів створено безкоштовне Інтернет – місце читача. Надається необмежений доступ для задоволення запитів різноманітних категорій читачів бібліотеки: викладачі вузів, наукових працівників, студентів, службовців. На розвиток бібліотеки залучаються додаткові кошти спонсорів. За підтримки державного управління екології та природних ресурсів області та природоохоронного фонду реалізується проект «Екологічний резонанс». За кошти гранту придбано 2 комп’ютери, обладнано 2 АРМ, підключених до мережі Інтернет для створення БД знань з екологічних та природоохоронних питань. За кошти бюджету було придбано ще 2 комп’ютери, один з них використовувався як інтернет-сервер.

У 2000 році бібліотека отримала від МФ «Відродження» грант на реалізацію проекту «Регіональний сервер: Інформаційний портрет Рівненщини». Базу даних створює окремий структурний підрозділ (аналітичний відділ) у складі 8 працівників. Збір інформації для поповненя БД проводився за сприянням Рівненської державної обласної адміністрації на основі листа, адресованого головам райдержадміністрацій, начальникам управлінь, комітетів та відділів, керівникам підприємств та організацій області. На регіональному сервері зібрано та опубліковано 130 документів. ЦЕ інформація про географічне положення Рівненщини, населення, природні ресурси, шляхи сполучення, міжнародні зв’язки, інвестиції, історію краю і кожного райцентру, відомих історичних та громадських діячів, осіб, відзначених урядовими нагородами, письменників, митців, спортсменів, громадські та релігійні організації; установи соціально-економічної сфери представлені текстово-фактографічними даними.У 2001 році інформацію виставлено в мережу Інтернет за адресою: libr.rv.ua/. Інформаційний портрет Рівненщини представляв область в мережі Інтернет, репрезентував край у пошукових системах глобальних комп’ютерних мереж.

У 2002 році книгозбірня придбала електронну базу даних законодавчих документів «Ліга: Закон.»

У 2002 рр. в редакційно-видавничому відділі організовано 3 АРМ, обладнані двома принтерами, в т.ч. кольоровим, сканером, необхідним програмним забезпеченням, що дозволило готувати до друку бібліографічні покажчики, рекламну продукцію, тиражувати інформаційні матеріали. Для відділу комплектування і обробки документів було придбано 2 комп’ютери та принтер.

У 2003 році придбано нове програмне забезпечення – автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС ІРБІС), на основі якої розпочато формування електронної картотеки статей (ЕКС).Розширено локальну мережу до якої підключено 3 комп’ютери.

За 62 роки діяльності РДОБ пройшла шлях становлення і розвитку. Активного розвитку вона набуває в 90 роках – період незалежності: перехід на нові форми господарювання, початок впровадження нових комп’ютерних технологій, створення електронних баз даних. На початку 21 століття це одна з найпотужніших і найсучасніших автоматизованих бібліотек регіону.

Структура бібліотеки

За період діяльності та розвитку РДОБ її структура дещо змінювалася. Створювалися нові сектори, розширювалися їх функції. Та незмінними залишалися головні пріоритети РДОБ: комплектування і організація створення ресурсів та забезпечення їх використання користувачами.

· Відділ комплектування і обробки літератури, організації каталогів виконує функції поточного комплектування документів; технічної обробки документів; організації електронного каталогу; систематизації та організації алфавітного каталогу та систематичної картотеки. Відділ оснащений 4 комп’ютерами, працює 6 чол.

· Відділ використання та зберігання документального фонду здійснює зберігання основного фонду книгозбірні; рідкісних та цінних книг; проводить гігієну та реставрацію документів. За своїм статусом РДОБ є головним регіональним книгосховищем вітчизняних творів друку, депозитарієм краєзнавчої літератури. У відділі зберігається 306.2 тис документів. Штат – 4 чол.

· Відділ «Регіональний інформаційний центр» (РІЦ)

· Відділ обслуговування користувачів у читальній залі включає: загальну читальну залу користування документами гуманітарної та природничо-наукової тематики; зону обслуговування наукових працівників; залу виставок нових надходжень та ретроспективних виставок; сектор масової роботи. Підсобний фонд відділу найбільший 104 тис. документів. У відділі працює 10 чол.

· Відділ обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики. Фонд відділу -11.5 тис. примірників документів. Штат-2 чол.

· Відділ обслуговування користувачів технічними документами. Підсобний фонд-25 тис. документів

Фонд відділу комплектується документами з питань економіки, промислового виробництва, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, менеджменту та маркетингу тощо. Штат-4 чол.

· Відділ обслуговування документами з мистецтва:

– сектор нотних видань і кіно – фоно – фото документів;

– сектор інформації з питань культури і мистецтва.

До послуг користувачів 27 тис. документів з питань мистецтва, 5 тис. грамплатівок, 16 назв часописів. Штат 3 чол.

· Відділ обслуговування документами іноземними мовами:

– сектор обробки, систематизації, каталогізації документів іноземними мовами;

– сектор реалізації Програми «Вікно в Америку.» Інформаційний ресурсний центр Література з питань економіки, політики, історії, освіти і культури країн світу та США. Інформація на ком пакт – дисках, відео колекції документальних та класичних художніх фільмів. Створено 3 АРМ. Комп’ютери підключені до мережі Інтернет. Штат -3 чол.

· Відділ абонементу-структурний підрозділ бібліотеки, в якому видача літератури користувачам здійснюється для читання поза межами бібліотеки. Фонд відділу — 66. тис. Штат-4 чол.

· Відділ маркетингу та наукової роботи:

– сектор впровадження автоматизованих технологій в бібліотеки області;

– сектор науково-дослідної роботи, моніторингу бібліотечного середовища;

– сектор реклами;

– сектор бібліотечної статистики і реєстрації користувачів.

Відділ маркетингу та наукової роботи здійснює організаційно-методичну та науково дослідницьку роботу, проводить наукові дослідження надає практичну та методичну допомогу бібліотекам області, проводить підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, налагоджує зв’язки РДОБ з громад кістю, забезпечує рекламу бібліотеки в ЗМІ. Штат-4 чол.

· Редакційно-видавничий відділ здійснює набір тексту, редагування та випуск бібліографічних посібників, методичних матеріалів, матеріалів з досвіду роботи бібліотек. Відділ комютеризований: 3 – АРМ, сканер, принтер. Штат-3 чол.

Рівненська державна обласна бібліотека має розгалужену структуру. В бібліотеці створено 10 відділів, кожний з яких має один або більше секторів, що забезпечує оперативне обслуговування користувачів з використанням ресурсів книгозбірні та мережі Інтернет.

РДОБ – центр регіональної інформаці ї

У 2003 році була створена нова організаційна структура відділ «Регіональний інформаційний центр,» в якому виділено сектори:

· сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів;

корпоративної аналітико – синтетичної обробки документів

· сектор реалізації програми «Регіональний інформаційний портал» та Web-сайту бібліотеки;

· сектор краєзнавчої літератури та бібліографії;

· інформаційних послуг та консультування;

· сектор технологічного забезпечення.

В кожному з цих секторів працюють спеціалісти-бібліографи вищої кваліфікації. Очолюють сектори головні бібліотекарі, провідні фахівці. На 1 січня 2007 року в Регіональному інформаційному центрі працювало 20 спеціалістів. Відповідно до Положення про відділ (див. додаток №4) основними функціями центру є:

Аналітико-синтетична переробка первинної інформації відповідно до інформаційних потреб та запитів читачів;

Створення розгалуженого довідково-бібліографічного апарату, електронного каталогу бібліотеки на основі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС; системи пошуку інформації.

На основі корпоративної взаємодії обробка періодичних видань бібліотек регіону. Об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек, створення, єдиної регіональної інформаційної системи.

Централізоване каталогізування документів (книг державного замовлення), створення типового каталогу.

Формування зведеного каталогу періодичних видань, які передплачують всі бібліотеки регіону. Надання необмеженого доступу до регіональних інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.

Підвищення ефективності обслуговування користувачів шляхом доставки копій документів на персональні комп’ютери (ПК)

Розвиток дистанційного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів шляхом організації віртуальної інформаційної служби.

Забезпечення підтримки та наповнення регіонального порталу, зокрема нормативно-законодавчими документами місцевих органів влади.

Представлення власних електронних ресурсів на веб-сайті бібліотеки та надання доступу до електронних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та збереження краєзнавчих інформаційно-документальних ресурсів Формування зведеного систематичного краєзнавчого каталогу (ЗвСКК) області. Координація роботи з бібліотеками області по підготовці та створенню бібліографічних посібників.

Акумуляція та створення інформаційних електронних ресурсів

«Електронні ресурси – це сукупність електронних документів, створених умисне або як результат випадкових дій чи подій». (12)

Класифікація електронних ресурсів: Типологія електронних ресурсів визначається іманентними властивостями: дискретність, машиночитаність, однорідність масивів даних, залежність від програмно – апаратного використання, здатність до вміщення різнорідної інформації, можливість дистанційного управління електронними ресурсами; здатність до створення абсолютно ідентичних копій оригінального цифрового документу (обробка, копіювання, пересилання)

Класифікація електронних ресурсів за їх відношенням до друкованих ресурсів:

Електронні ресурси, які не мають друкованих аналогів, (електронна пошта, домашні сторінки та інші матеріали, веб-сайти, бази даних, мультимедійні матеріали і т.д.

Електронні ресурси, які створюються для збереження наявних друкованих ресурсів, наприклад для довгострокового збереження (електронні книги, цифрові версії друкованих документів) і т.д.

Електронні ресурси, які створюються на короткий період і будуть знищені після короткотермінового використання (копії матеріалів для передачі по МБА, для доставки документів на ПК, електронні довідки, квитанції).

Незамінні (поки що) види друкованих документів (грамоти, нагороди, паспорти, права водіїв) кредитні карти білети з магнітним записом

Основні типи електронних ресурсів (відмінність від традиційних документів):

Повнотекстові документи, електронні журнали з можливостями пошуку, гіперпосиланнями;

Таблиці з розширеними функціями обробки даних і демонстрації результатів;

Бібліографічні, реферативні, адресно-довідкові, фактографічні, повнотекстові та інші бази даних з можливостями пошуку, бібліотечні електронні каталоги різних типів і бібліографічні посібники;

Аудіо записи і музика, відео, комп’ютерна анімація;

Цифрові карти, картографічна інформація,

Комп’ютерні програми, в тому числі програми і команди безпосереднього виконання;

Мультимедійні матеріали (поєднання різних видів ресурсів, наприклад – текст і звук; зображення, текст, звук; текст і анімація).

Одним з пріоритетних напрямків діяльності РДОБ є створення електронних ресурсів.

Сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів РДОБ спільно з іншими відділами книгозбірні формує єдиний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, електроннікаталоги. Використовується автоматизована бібліотечно-інформаційна система АБІС ІРБІС, яка розроблена спеціалістами ДПНТБ Росії і Міжнародною асоціацією користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій. (ЕБНІТ).» Система автоматизації бібліотек ІРБІС представляє собою типове інтегроване рішення в галузі автоматизації бібліотечних технологій і призначена для використання в бібліотеках будь-якого типу і профілю. Система повністю відповідає міжнародним вимогам, які пред’являються до подібних систем, і підтримує всі вітчизняні бібліографічні стандарти і формати. Система дозволяє описувати всі види видань.» (22). РДОБ працює на повній версії програми яка складається з п’яти модулів – «Комплектатор», «Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», «Адміністратор» під управлінням операційної системи МS WINDOWS 2000 і вище. Перевага системи «ІРБІС» в тому, що вона підтримує довільну кількість баз даних, максимальний обсяг однієї БД до 16 млн. БЗ, число баз не обмежене. Передбачена також передача інформації на зовнішніх носіях. Ця система орієнтована на роботу в локальній мережі і являє собою сукупність, взаємопов’язаних автоматизованих робочих місць. В своїй роботі бібліографи використовують АРМ «Каталогізатор». Система передбачає оригінальну технологію опису періодичних видань, що забезпечує, з однієї сторони, наявність зведеного опису видання в цілому, що включає відомості про надходження всіх його номерів. З іншого боку – наявність опису окремого видання (див. мал. 1).

Мал. 1

Формується ЕБД систематичної картотеки статей за участю провідних спеціалістів галузевих відділів. Щорічно постатейно розписується 250–260 назв періодичних видань, з них відділом обслуговування користувачів технічними документами – 40 назв, відділом обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики – 13, відділом мистецтв – 17, сектором акумуляції та створення інформаційних ресурсів – 180 назв.

Перехід на ІРБІС дає можливість підвищити оперативність та якість обробки первинної інформації, збільшити кількість статей які підлягають розпису (за винятком таких, які носять тимчасовий характер, або реклами). Якщо на початку запровадження програми ІРБІС щорічно розписувалося понад 13.0 тис. статей, то з набуттям навиків роботи та кваліфікації бібліотечних працівників спостерігається динаміка їх зростання (Див додаток №5). На кінець 2006 року в ній нараховувалось 232.0 тис. БЗ. Моніторинг звернень читачів за довідково – бібліографічною інформацією засвідчив, що більшість користувачів звертається до ЕКС. Вона забезпечує більш швидкий пошук інформації за елементами БЗ, ключовими словами та предметними рубриками.

Одним із специфічних об’єктів каталогізації є опис електронних ресурсів, яких у РДОБ близько 150. Це в основному додатки до журналів, які надходять у відділ технічної літератури на СD-ROM. У базовому форматі UNIMARC системи АБІС ІРБІС для опису електронних ресурсів введено ряд полів, які призначені для опису їх специфічних характеристик. Зокрема всі поля заповнюються за даними із супровідної етикетки електронного ресурсу у відповідності до вимог стандарту «Библиографическая запись. Библиографичесмкое описание электронных ресурсов» 7.82–2001. Обов’язковим є загальне визначення матеріалу (у квадратних дужках наводиться визначення [електронний ресурс]), основні характеристики в області виду, розміру та обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, системні вимоги, які включають дані про технічні пристрої, мова програмування, операційні системи та інші специфічні характеристики.

Зведений систематичний краєзнавчий кататог (ЗвСКК) – основна ланка краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. Він містить вичерпну інформацію про краєзнавчі документи, які є у фондах бібліотек регіону що формують каталог. У БЗ робиться відмітка (сигл бібліотеки) про місце знаходження документа. У формуванні ЗвСКК беруть участь: Рівненська державна обласна бібліотека, центральні районні, міські бібліотеки, обласний краєзнавчий музей. 1.01.2007 року ЗвСКК містив 13.5 тис. БЗ документів, які мають довідкові анотації, що розкривають зміст документа. Подаються також предметні, географічні рубрики, персоналії, хронологічні підрубрики тощо.

В 2004 році в РДОБ створено нову модель корпоративної каталогізації. В об’єднанні працює 22 бібліотеки різного рівня та різних систем і відомств регіону. Головні завдання, корпоративного об’єднання:

· створення єдиного регіонального інформаційного простору

· впровадження системи організаційної, технічної і технологічної взаємодії бібліотек-учасниць; створення інформаційної мережі бібліотек регіону;

· формування кожною бібліотекою – учасницею локальних електронних каталогів на базі АБІС «ІРБІС»;

· корпоративна обробка періодичних видань, що забезпечить уникнути дублювання процесів роботи, зменшить затрати кадрових ресурсів та технічних засобів;

· створення зведених ЕК і забезпечення доступу до них через мережу Інтернет

Між членами корпорації перерозподілено 159 назв періодичних видань, в локальні каталоги імпортовано БЗ 476 назв періодичних видань.

Назва бібліотеки Обробка періодичних видань , к-ть назв Імпорт в локальні каталоги БЗ , к-ть назв
РДОБ 40 61
Бібліотека Остроз. Академії 15 27
Бібліотека аграрного коледжу 4 36
Володимирецька ЦРБ 8 13
Березнівська ЦРБ 10 14
Здолбунівська ЦРБ 9 13
Радивилівська ЦРБ 9 20
Рокитнівська ЦРБ 8 5
Костопільська ЦРБ 15 44
Сарненська ЦРБ 10 21
Гощанська ЦРБ 3 47
Острозька ЦРБ 5 28
Дубровицька 2 30
Рівненська ЦРБ 6 41
ЦМБ м. Кузнецовська 8 16
ЦМБ м. Рівне 7 60
Всього: 159 476

Рівненська державна обласна бібліотека розписує 40 назв періодичних видань, отримує від членів корпорації БЗ з 61 періодичного видання. Таким чином в РДОБ за рахунок членів корпорації надійшло 6 тис. БЗ, які імпортувалися в БД «Бібліограф» або 30% всіх БЗ, які наповнювали БД протягом року. Це дало можливість вивільнити ще одного працівника відділу для сектору корпоративного об’єднання.

Електронні каталоги бібліотек корпорації виставлені в мережу Інтернет. Доступ до них здійснюється через Веб-сервер РДОБ. В якості Веб-сервера використовуються Apache 1.3.27 на платформі Windows 2000. irbis.libr.rv.ua/WebIrbis3/. Відповідно до положення «Про актуалізацію ЕК» вони щоквартально (до 25 числа останнього місяця) поповнюються новими БЗ. Положенням визначено терміни редагування БД (протягом 5-ти днів) та працівників, відповідальних за редагування БД книг, періодичних видань.

Каталоги відображають нові надходження (188.4 тис. БЗ) до бібліотек регіону за 2 останні роки: книги, статті з періодичних видань.

Огляд регіональних електронних ресурсів мережі Інтернет

Бібліотека Обсяг ЕК (тис. БЗ) К-сть робочих місць АБІС
РДОБ 72.2 ПК-20 ІРБІС – повна версія
Березнівська ЦБС 14712 ПК-8 ІРБІС – міні версія
Володимирецька ЦБС 12246 ПК-2 ІРБІС – міні версія
Здолбунівська ЦБС 20273 ПК-4 ІРБІС – повна версія
Костопільська ЦБС 19307 ПК-3 ІРБІС – повна версія
Кузнецовська ЦМБ 11333 ПК-4 ІРБІС – повна версія
Острозька ЦБС 1346 ПК-2 ІРБІС – повна версія
Рокитнівська ЦБС 11785 ПК-3 ІРБІС – міні версія
Радивилівська ЦБС 9312 ПК-3 ІРБІС – демоверсія
Сарненська ЦБС 21557 ПК-4 ІРБІС – міні версія
Дубровіцька ЦБС 324 ПК-2 ІРБІС – демоверсія
Гощанська ЦБС 2823- ПК-2 ІРБІС – демоверсія
Корецька ЦБС 128- ПК-2 ІРБІС – демоверсія
Рівненська ЦРБ 1710- ПК-2 ІРБІС – міні версія
Рівненська ЦМБ - ПК-2 ІРБІС – міні версія
Дубнівська ЦРБ ПК-2 ІРБІС – демоверсія
Всього: 188410

РДОБ представляє також в мережі Інтернет каталог книг, Каталог книг іноземної літератури. В мережі інтернет на сервері РДОБ виставлено «Зведений каталог періодичних видань,» які щорічно передплачують бібліотеки області всіх систем і відомств – 1.5 – 2 тис БЗ. Біля кожної назви періодичного видання проставлені бібліотек, які передплатили на поточній рік і в попередні роки конкретний журнал чи газету. Вказані адреси сайтів і при наявності електронної версії користувач зможе переглянути повні тести. Зведений електронний каталог дає можливість оперативно знайти місце знаходження періодичного видання, задовольняти запити користувачів.

Рівненська РДОБ взяла на себе функції центру каталогізування для бібліотек регіону. Оперативно опрацьовуючи книги державного замовлення головна книгозбірня розсилає бібліографічні записи в ЦРБ, які після незначного редагування імпортуються в локальні каталоги. Щорічно створюється електронний «Типовий каталог навчальної літератури» (ТКШБ), що дає можливість шкільним відділенням бібліотек-філіалів запозичувати БЗ при формуванні каталогів навчальної літератури. Доповненням до ТКШБ є база даних статей з періодичних видань, яку РДОБ, використовуючи корпоративний ресурс щоквартально передає в бібліотеки – філіали на CD-ROM дисках. Це перш за все періодика видавництва «Педагогічна преса», інші періодичні видання, які отримують публічно – шкільні бібліотеки. Таким чином бібліотеки – філіали які оснащені комп’ютерами, або використовують техніку загальноосвітніх шкіл (відповідно до укладених угод) мають можливість формувати електронні каталоги і надавати доступ користувачам до них.

До послуг користувачів правова база «Лiгa Закон,» яка надає доступ до офіційних документів держави. Об’єм БД — 460 тис. документів. Оновлюється БД щомісячно. Універсальна система пошуку, орієнтована на різні типи нормативної, довідкової, консультативної, фінансової та іншої інформації і включає такі основні види пошуку: за реквізитами, назві, номером, даті або періоду прийняття документів та реєстрації в Міністерстві юстиції України і т.д.

По контексту: миттєвий контекстний пошук будь-якого слова, або словосполучення.

По динамічних навігаторах, що надають можливість знайти документи впорядкованому ієрархічному дереві, динамічно побудованому за обраними реквізитами: типу, тематичних напрямках, даті прийняття документа і т.д. Правовою базою «Ліга Закон» скористалося більше 2,5 тис. читачів» – в основному це студенти, науковці, пенсіонери.

Працівники сектору формують БД рішень органів місцевої влади – це повні тексти документів рішень сесій міської та обласної ради.

Сектором розпочато формування Електронної бібліотеки.» Електронна бібліотека – локальні або розподілені електронні ресурси, які об’єднані загальною ідеологією структуризації і доступу.» (13) Метою створення електронної бібліотеки є:

Надання доступу до текстової інформації зображень, інших видів мультимедійної інформації;

Забезпечення доступу до матеріалів, які знаходяться в різних колекціях і фондах;

Розширення кола потенційних поставщиків та одержувачів інформації, в тому числі і за межами бібліотеки;

Надання необмеженого доступу до інформації людям з обмеженими можливостями;

Розширення можливостей доставки інформації на будь-який ПК;

Отримання інформації в будь який час протягом доби;

Забезпечення збереження друкованих матеріалів в першу чергу рідкісних і цінних видань, надання нових якостей друкованим і рукописним матеріалам.

Електронна бібліотека забезпечує обслуговування різними видами машиночитаних ресурсів, а саме:

Ресурсами розміщеними в приміщенні бібліотеки, розміщених на серверах в її приміщенні.

Віддаленими ресурсами розміщених на серверах поставщиків інформації, доступ до яких ліцензований.

Віддаленими ресурсами, які оцінюються працівниками бібліотеки з врахуванням якості інформації та надійності джерела. Електронна бібліотека вже має 1 тис. повних текстів статей з періодичних видань, книг до яких наданий безкоштовний доступ в мережі Інтернет. Створені РДОБ традиційні та електронні каталоги надають необмежений доступ до ресурсів книгозбірні. Сформовані членами корпорації та виставлені в мережу Інтернет каталоги бібліотек регіону надають необмежений доступ користувачам до Регіональних інформаційних ресурсів, сприяють оперативному їх обслуговуванню. Використання АБІС ІРБІС при формуванні електронних каталогів дозволяє значно скоротити час на всі процеси обробки документів, здійснювати пошук в різних БД. Доповненням до ресурсів РДОБ є повнотекстові електронні журнали електронної бібліотеки. При формуванні ЕК потребує вирішення питання створення провідними книгозбірнями країни предметного рубрикатора, який сприяв би стандартизації при систематизації документів в межах всієї держави та уніфікації при визначенні предметних рубрик, що мало б позитивний вплив на інформаційне забезпечення користувачів бібліотек.


Регіональний інформаційний портал: Рівненщина

В Україні існує урядова програма з питання створення інформаційного суспільства, спрямована на сприяння інтеграції країни в міжнародне інформаційне суспільство і надання на місцевому рівні широких можливостей доступу до регіональних, національних та міжнародних інформаційних ресурсів за принципом «one stop servise «або «one stop shopping» Сучасні інформаційні технології відкривають нові можливості виробництва, розповсюдження і використання інформації та знання, що дозволяє накопичувати інформацію в електронній формі, обмінюватися нею як в межах регіону, так і між різними регіонами та країнами. Реалізація цього завдання стала можлива завдяки створення на базі обласних публічних бібліотек регіональних корпоративних інформаційних порталів як важливого чинника підвищення якості та повноти інформації

«Сутність проекту полягає у створенні регіональних інформаційних корпоративних порталів, завданням яких, є вдосконалення громадського суспільства, подальший розвиток демократії на місцевому рівні, а також залучення громадськості до участі в демократичних процесах». (27)

Основою створення інформаційних порталів є:

· формування системи: дослідження, аналіз потреб користувачів, функціональні розробки, створення базису, з врахуванням вимог програмного та апаратного забезпечення;

· розробка операційних прототипів програмного забезпечення, яке можна було б встановлювати на сайтах бібліотек-партнерів;

· тестування і оцінка як функціонування і продуктивності системи, так і її ринкового пристосування. Цей напрям передбачає структурований підхід до коментарів кінцевих користувачів із метою оптимізації системи зворотного зв’язку і можливостями подальшого вдосконалення та підтримки сервісних функцій;

· запуск системи;

Розповсюдження результатів впровадження проекту і презентація його перед широким загалом бібліотечної спільноти.

Ідея реалізації проекту належить Міжнародному фонду «Відродження.» Організаційна та фінансова підтримка здійснювалася

Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт, Угорщина)

Міністерством культури і Мистецтв України

Представництвом Світового банку в Україні

Центром інформації та документації НАТО в Україні

Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів, IREX (в рамках програми IATP)

Британською Радою в Україні

Гете – інститутом (Інтер Націонес у Києві)

Міжнародним Альянсом «Бібліотечні та інформаційні технології – 21 сторіччя»

Асоціацією Україна – розвиток через Інтернет

Програму «Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек» внесено як складову до програми Розвиток Інтернет в Україні у рамках реалізації Національної програми інформатизації. У регіонах, в тому числі в Рівненській області Програма здійснюється тільки за підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що заохочується на державному рівні (Розпорядження Кабінету Міністрів від 24.10.2002 р).

В 2003 році проведено закритий тендер розробки спеціалізованого програмного забезпечення для регіональних порталів та закупівлю обладнання. Переможцем став консорціум організацій: Асоціація «Україна – розвиток через Інтернет,» Інститут розвитку інформаційного суспільства,» «Комп’ютер Ленд Україна корпорація», «Квазар – Мікро».

Розроблено єдину для всіх учасників структуру порталу яка включає: Новини, Тематичні розділи, Каталог ресурсів, Консультації, Фото галерея. Кожний з таких розділів має свою однотипну структуру, а саме: Регіон і влада, Новини, Засоби масової інформації, Культура і мистецтво, Наука і освіта, Здоров‘я, медицина, Бізнес, економіка, Людина і суспільство, Товари і послуги, Транспорт, туризм, Дозвілля, розваги. В кожному з таких розділів є форуми, де користувачі можуть висловити свої думки, пропозиції.В 2003 р. РДОБ приступила до реалізації проекту «Регіональний інформаційний портал: Рівненщина.» Було створено аналітичний відділ, працівники якого набули досвіду в реалізації проекту «Регіональний портрет Рівненщини.» Штат відділу склав 7 чол. На основі запропонованої розробниками моделі створено дизайн Рівненського регіонального порталу.

На першому етапі роботи над регіональним порталом здійснювався аналіз та відбір необхідних регіональних веб-ресурсів, їх каталогізація. Для опису цифрових ресурсів вибрано мову Dyblin Core. Світовою громадськістю вироблені рекомендації по набору полів і методу каталогізації інформаційних ресурсів достатньо прості та доступні для користувачів. Цей набір, який називається metadata Set (DC), включає 15 елементів в яких описуються основні характеристики інформаційного ресурсу, зокрема:

Заголовок – Title

Створювач (Автор) – Creator

Тема (Предметна рубрика) – Subject

Опис (Анотація) – Description

Видавець – Publisher

Співавтор – Contributor

Дата – Date

Формат – Format

Тип – Type

Ідентифікатор – Identifier

Джерело – Source

Мова – Language

Відношення – Relation

Охоплення (покриття) – Coverage

Авторські права. – Rights

Відповідно до правил Dyblin Core, кожний із 15 елементів не є обов’язковим і може повторюватись. Для більш детального опису деяких елементів можуть застовуватись піделементи, які називаються кваліфікаторами. (Кваліфікатор –інформація яка уточнює інформацію поля).

Протягом 2003–2004 років в порталі представлена більшість сайтів регіону. На початку 2007 року їх число складало 1163. На них представлена інформація з різноманітних питань життєдіяльності краян. Найбільшу кількість представляють сайти створені підприємствами та фірмами, які займаються виробництвом та продажем товарів, наданням послуг – (821), Регіон і влада (385), Людина і суспільство(121), Наука і освіта (118), Здоров‘я, медицина (113), Культура(87). Об’ємний банк інформації про підприємства, товари і послуги містить бізнес-портал «Ділове Рівне,» інформаційно-пошукова система «Rivne.info», сайти: «Рівненська промислово-торгова палата,» «Український лісовий ринок.» Сайти райдержадміністрацій та районних, міських бібліотек. Недостатньо наповнені рубрики порталу з таких питань як культура, освіта, соціальне забезпечення тощо. Інтернет – ресурси доповнюють повнотекстові документи, які подані в «Тематичному розділі.» Це тематична, фактографічна інформація надана установами, громадськими та державними організаціями краю. Збір матеріалу здійснюється відповідно до офіційних листів РДОБ. Подана в паперовому чи електронному вигляді інформація переглядається, відбирається, редагується і лише після цього публікується на порталі. В тематичних розділах накопичено близько 2 тис. документів, зокрема в розділі товари, послуги-918 документів, Регіони і влада-365, Культура-253, транспорт-140, дозвілля-107.

В розділі «Фото галерея,» який побудований за аналогічною структурою, розміщено документи надані організаціями, установами та окремими особами. Найбільше інформації представлено за рубрикою «Культура і мистецтво.» (Театри-21 документ. Це фото з виставки, портрети акторів, Пам’ятники і пам’ятні місця-14 документів, Художні промисли -125 документів).

Портал – це об’ємний банк інформації про товари, послуги, ціни підприємств різних форм власності, банків, інформація про адміністративно-територіальний устрій та владні структури, видатних діячів та почесних громадян краю. Користувач зможе відвідати заповідники та пам'ятні місця, довідатись до якого навчального закладу вступити, отримати необхідну довідку з правоохоронних, соціальних питань, бізнесу та економіки. Дізнатися де і які товари придбати для дому та сім’ї, вибрати найзручніші транспортні послуги, найкращі туристичні агентства, кафе, бари, ресторани.

Через посилання можна відвідати аналогічні портали створені в усіх регіонах України, отже ділові люди, завдяки чіткий системі навігації, зможуть вивчити кон'юнктуру ринку Рівненщини та областей України, здійснити пошук ділових партнерів.

Портал надає можливість читачам, які зареєструвалися, самостійно і безкоштовно розмістити свою інформацію. (редактором здійснюється перевірка та оцінка таких ресурсів). Користувач може оперативніше розмістити на порталі свій ресурс, для цього необхідно встановити на ньому банер Порталу.

PR проекту.

Портал зареєстрований на 22 всесвітніх пошукових системах та каталогах. Зокрема, Rambler, MSN, Yandex, Google, Aport, Overture, Employersseekers, Mail.ru, Meta, Nigma, Bigmir, Mytop-in, Ipages, Сова – поиск в Украине, Укроп, Altavista, AOL, Startua, RAGY, Punto, Online.ru, Ukrweb. Банери порталу встановлено на сайтах партнерів, зокрема: сайт газети «Рівне вечірнє», Інтернет-клуб «Глобус», «Рівненський форум», «Всі Сарни» – інформаційний портал, Інтернет-клуб «Ера», «Сова» – сторінка міста сарни; сайт Сарненської централізованої бібліотечної системи.

Підготовлено та видано рекламний буклет «Регіональний інформаційний портал: Рівненщина» (тираж1000 прим.), який розповсюджено серед бібліотек, підприємств, фірм, організацій.

Робоча група про реалізацію проекту систематично інформує читачів, бібліотечних працівників різних категорій під час проведення семінарів, «Днів спеціаліста.» Про можливості використання та поповнення порталу інформуються спеціалісти районних державних адміністрацій, педагоги шкіл міст і сіл області.

Технічна підтримка порталу здійснюється асоціацією «Україна – розвиток – через Інтернет» через форуми на «Сайті підтримки проекту РІЦ» (регіональні інформаційні центри). Функціонують форуми: Настроювання сервера, Дизайн, Наповнення порталу, Пропозиції і просто поспілкуватися. Виявлені помилки висвітлюються на форумі в рубриці «Отчет об ошибках» сайту підтримки. Адміністратори та члени регіональних робочих груп обговорюють з розробниками програми проблемні питання, звертаються за порадами, повідомляють про виявлені на порталі помилки. Розробники програми постійно знайомляться з інформацією розміщеною на форумах.

Регіональний портал «Рівненщина» в рейтингу використання електронних ресурсів РДОБ займає перше місце.

Моніторинг відвідування порталу засвідчив, про збільшення кількості користувачів, зростання їх інтересу до регіональних інформаційних ресурсів. Аналіз статистичних даних (Див мал. №1) відвідування порталу за 15 днів в лютому 2007 року показав, що в середньому щодоби портал відвідано300.69 раз, переглянуто 1472.06 сторінок, зроблено 12500.88 попадань, переглянуто 67.05 МБ інформації. Найбільше відвідувань зафіксовано12–14 лютого – 434 – 599. Відповідно і збільшилось число переглянутих користувачами сторінок 2486–1759. Спостерігається зменшення числа відвідувань за добу у вихідні дні-неділю 4,11 лютого (179,227) та суботу 2,10 лютого (208,273) відвідувань.

День Кiлькiсть вiзитiв Сторiнок Попадань Розмiр
01 Лют 2007 64 341 2050 11.80 МБ
02 Лют 2007 291 1322 13228 63.05 МБ
03 Лют 2007 208 1466 7918 50.86 МБ
04 Лют 2007 179 825 6604 33.69 МБ
05 Лют 2007 326 2095 16910 82.73 МБ
06 Лют 2007 331 1800 13960 76.87 МБ
07 Лют 2007 366 1707 16800 78.35 МБ
08 Лют 2007 323 1574 15005 75.98 МБ
09 Лют 2007 311 1410 10958 69.70 МБ
10 Лют 2007 273 1625 9894 63.34 МБ
11 Лют 2007 227 934 7959 42.80 МБ
12 Лют 2007 434 2486 17123 100.96 МБ
13 Лют 2007 497 2194 20880 118.14 МБ
14 Лют 2007 599 1759 22513 111.19 МБ
15 Лют 2007 309 1770 15393 81.19 МБ
В середньому 300.69 1472.06 12500.88 67.03 МБ
Загалом 4811 23553 200014 1.05 ГБ

Відвідування порталу відбувається протягом доби. Найбільш активно з 9 по 16 год., в цей час переглядається від 1.5 до 2.1 тис. сторінок. Розмір від 62.30 МБ до 93.94 МБ. Зменшення перегляду сторінок спостерігається з 22 год. до 04 год. (від 614 до 152 стор). Найменш активним щодо використання електронних ресурсів є нічний період (03 год. доби). Переглянуто лише115 сторінок, 4.51 Мб інформації.

Інтерес до Регіональних інформаційних ресурсів мають не лише користувачі України але і інших країн. (Див додаток №6). Другою після України є Росія, пізніше Польща, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австралія, Британія. Всього інформаційними ресурсами скористалося 43.7 тис. користувачів. Ними переглянуто 200.9 тис. сторінок.

За рейтингом відвідуваності регіональних веб-сайтів області Портал на 5–6-му місті.

На порталі діє Форум. (Див. Мал. №2). Тут користувачі можуть поспілкуватися на різноманітні теми. Від політики, економіки, суспільства, бізнесу, права до культури, спорту, огляду ринку. «Що потрібно купляти?,» «Що можна купити в Рівному?.» Всього 19 тем. Найбільше повідомлень надійшло на форум в розділ «Про все» – 238 на 33 теми; Друге місце посідає «Політика», 22 теми, 235 повідомлень; «Що турбує нас сьогодні?», «Актуальні соціальні питання» – 168 повідомлень; На прямий зв’язок з депутатами надійшло 161 повідомлення з 5-ти тем. В рубриці «Відпочинок» найбільш відвідуваними розділами форуму є «Музика», «Дозвілля», де молодь обговорює стилі, новини музики; «Хто, де і як відпочиває?», «Найкращі місця, пропозиції». Найменш цікавими для читачів є тема форуму» «Середовище» – 35 повідомлень. Всього на форумі в 25 розділах опубліковано 10.679 повідомлень.Найбільша кількість активних користувачів було зафіксовано 17/12/2006 – 463

Форуми Теми Повідомлення Останнє повідомлення
Основна
Флейм Про все…. 33 238 14/02/2007 12:55:49
Anonymous
Політика Рівненська політика, так як вона є. Події та діячи. 22 235 25/10/2006 16:29:52
Anonymous
Прямий зв'язок з депутатом Прямий зв'язок з депутатами Рівненщини. Звертайтеся з вашими питаннями, пропозиціями, проблемами. 5 161 06/02/2007 19:58:53
Anonymous

Економіка

Макро- та мікроекономіка в Рівненському регіоні.

10 50 11/09/2006 16:20:23
Anonymous
Суспільство Що турбує нас сьогодні? Актуальні соціальні питання. 19 168 14/12/2006 13:05:08
Anonymous
Середовище
Там, де ми живемо… Обговорення міських проблем.
6 35 29/06/2006 08:49:50
Miha
Відпочинок
Фільми, кіно, театр.
Обговорення фільмів, кіно, кінотеатрів, театрів, спектаклів.
18 66 28/09/2006 00:28:06
Anonymous
Музика
Стилі, музиканти, новини музики.
36 112 19/02/2007 01:31:29
Сергій
Дозвілля
Хто, де і як відпочиває? Найкращі місця, пропозиції. Рівненщина та не тільки.
29 190

18/02/2007 15:32:44

Anonymous

Регіональний інформаційний Портал «Рівненщина» забезпечує доступ до регіональних інформаційних ресурсів, швидкий пошук представленої у мережі Регіональної інформації, що сприяє вдосконаленню громадського суспільства, а також залучення громадськості до участі в демократичних процесах.

Портал став однією із складових різноманітних послуг, які надають публічні бібліотеки, включаючи організацію пошукових запитів через електронну пошту. Портал відіграє важливу роль засобів взаємодії з місцевими органами влади, забезпечує доступ до інформації місцевих адміністрацій, а також загальнодержавного рівня, в таких галузях, як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення, система пільг та субсидій, оподаткування, працевлаштування і право.

Регіональний інформаційний корпоративний портал створив рівні можливості для регіональних органів влади, недержавних організацій, закладів культури та освіти, бізнесових структур у презентуванні себе перед місцевими, національними та міжнародними спільнотами.

Проте, складна архітектура Порталу не дозволяє користувачеві оперативно орієнтуватися в пошукових можливостях ресурсу і здійснювати пошук. Відсутній взаємозв'язок між його розділами, а це означає, що читач під час пошуку конкретної інформації змушений відкривати певну рубрику в кожному із розділів порталу «Ресурси», «Тематичний розділ,» «Фото галерея.» Здійснювати пошук за ключовими фразами представленими в документі. Некоректною є робота по наповненню контенту розділу «Консультації.» Не створено архіву в розділі «Новини,» що погіршує пошук інформації.

Веб–сайт РДОБ як складова інформаційних ресурсів

Важливим завданням бібліотек є надання користувачам книгозбірні та віддаленим користувачам доступу до власних первинних та вторинних інформаційних ресурсів, оскільки в багатьох бібліотеках містяться унікальні наукові та краєзнавчі фонди, оцифрування та представлення яких у мережі Інтернет забезпечить можливість широкого їх використання. Для бібліотеки є важливим розкриття власних інформаційних ресурсів Інтернет аудиторії користувачів

«Бібліотечний веб-сайт – це важливий елемент іміджу реальної установи з високим рівнем комфортності та інформаційних можливостей в електронному (віртуальному) світі. Для успіху бібліотечного сайту важливим є його змістовне наповнення (content), яке охоплює різні види інформації: бібліографічну, фактографічну, повнотекстову. Крім того однією з характеристик сайту є актуалізація та редагування усіх відомостей, періодичність оновлення матеріалів.» (9) При розробці сайту особливий акцент робиться на забезпечення продуманої комунікації і зв’язку між підрозділами. Досвід розробки зарубіжних бібліотечних сервісів в ІНТЕРНЕТІ доводить, що бібліографічна продукція у вигляді різноманітних баз даних (БД) і електронних каталогів (ЕК), які мають on-line або off-line доступ, є найбільш цікавою та корисною для читачів. Важливою для пошуку інформації в БД та електронних каталогів(ЕК) є розробка системи допомоги, яка дозволить користувачеві самостійно розібратися в особливостях кожної з баз даних і скористатися всіма можливостями інформаційного пошуку в них.

Сайти більшості бібліотек об’єднують як статистичну так і динамічну інформацію. До статистичної інформації можна віднести інформацію про бібліотеку взагалі: її адреса, відділи, сервіси. Інформація, що розміщується на сайті-динамічна: новини, каталоги, списки літератури, виставки книг, фото галереї тощо. Більшість сайтів бібліотек України виконують обидві функції, надаючи користувачам інформацію про бібліотеки, але і можливість знайти необхідну інформацію в електронних каталогах базах даних, повнотекстових документах тощо. Цікаву і корисну інформацію мають сайти Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Тернопільської обласних бібліотек, обласні дитячі бібліотеки міст Львова, Тернополя, та Миколаєва.

Веб-сайт Рівненської державної обласної бібліотеки вперше був створений в 2000 році.

У 2004 році сайт РДОБ libr.rv.ua, був удосконалений, прописаний з використанням сервісної технології РНР з підтримкою баз даних MySQL. Змінено дизайн сайту та оптимізовано його структуру, що дало змогу користувачам отримати більшу швидкість завантаження розділів та сторінок сайту, а також впровадити ряд сервісів (анкета, оптимізований пошук, чат).

Усі інформаційні ресурси на сайті РДОБ упорядковані і легкодоступні, зручна навігація. На головній сторінці – логотип бібліотеки, новини та анонс подій на поточний місяць. До послуг користувачів: віртуальна довідка, електронна доставка документів, чат, гостьова книга, які представлені у розділі «Сервіси.» Веб-сайт має посилання на «Корисні сайти», близько 200 Веб-адрес. Вони згруповані за 4-ма розділами, а саме: Сайти бібліотек в Інтернеті; Словники та енциклопедії; Газети та Інтернет – видання; Електронні бібліотеки.

За даними проведеними в Україні моніторингами Веб – сайт РДОБ був відмічений як кращий щодо наповненя контенту, інформативністю матеріалів, оперативністю поповнення ресурсу.

Розширення контенту ВЕБ – сайту, урізноманітнення інформації, що збиралась на Веб – ресурсі, збільшення кількості лінок викликало потребу нової його реконструкції. На початку 2007 року РДОБ пропонує Інтернет – аудиторії новий веб – сайт, який має приємний Інтерфейс.Класичний стиль: біле тло на якому чорний і голубий текст. При побудові сайту уникнуто випадаючого меню, як це було на попередньому веб-сайті, що дещо затруднювало користування веб-сайтом непідготовлених користувачів.

Розділи:

· Головна;

· Новини;

· Архів новин;

· Корисні посилання.

· Файлові ресурси.

· Фото галерея.

· Електронна бібліотека.

· Корпоративне об’єднання;

· Електронні каталоги;

· Віртуальна довідка.

· Зворотній зв’язок.

· Книга відвідувачів.


В розділі сайту «Новини бібліотеки», на моніторі проглядаються новини за кілька днів. Користувачеві надана можливість переглянути повідомлення про події в бібліотеці в лінці «Детальніше». Подаються відомості про кількість користувачів, які переглянули кожне із повідомлень. Пошук інформації за темою.

Експорт новин у форматі RSS

RSS – міжнародний формат, спеціально створений для трансляції даних з одного сайту на іншій. Використовуючи наведений нижче експортний файл у форматі RSS, можна розмістити на своїй сторінці заголовки новин. Крім того, за допомогою RSS можна читати новини спеціальними програмами – агрегаторами новин – і в такий спосіб оперативно отримувати інформацію про оновлення порталу.

Користувач Може поставити на свій сайт заголовки новин, а також переглядати їх за допомогою будь-яких програм і сервісів, сумісних з форматом RSS. Цей розділ створений на допомогу власникам сайтів і домашніх сторінок, його встановлення не вимагає спеціальних знань.

Розділ «Корисні посилання – представляє найкращі сайти та сайти бібліотек нашого краю, їх відвідування, дата публікації (поповнення), коментарі користувачів і рейтинг за їх оцінкою. РДОБ надала Хостинг для розміщення веб-сайтів центральних районних та міських бібліотек регіону.

Розділ «Файлові ресурси» – користувачам пропонуються ресурси РДОБ: Повні тексти Інформаційного бюлетеня «ІНВА – net» 1–15, який готує Рівненська державна обласна бібліотека з 2003 року. МЕТА – підвищення поінформованості та освіченості людей з особливими потребами, допомога в їх реабілітації, інтеграції в громадянське суспільство.

Віддалені користувачі мають можливість познайомитися з ББД «Новини краєзнавчої літератури», які виходять щоквартально, з краєзнавчими знаменними і ювілейними подіями в щорічному «Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини».

Популярністю серед учнівської молоді, вчителів користуються «Віртуальні виставки», які вміщують інформацію про творчий та життєвий шлях відомих письменників, або присвячені визначним подіям краю. Користувачам пропонуються повні тексти про події, письменників, уривки з творів, бібліографія. Значно доповнює подану інформацію вебліографія. В 2006році РДОБ створено виставки присвячені: Уласу Самчуку, Івану Франко, Борису Шведу, Олені Телізі, Григорію Дем’янчуку, Битви під Берестечком, Ювілею краєзнавчого музею, Пересопницькому Євангеліє, Острозькій Біблії, тощо.

На сайті РДОБ – розміщені повні тексти книг, які вийшли на території краю, документи краєзнавчого змісту, неопубліковані документи надані авторами відповідно до укладених угод. (всього 107 док.) В рамках проекту Консорціуму «Історична Волинь» створюється ЕБ повних текстів рідкісних і цінних документів, які вийшли до 1933 року, і які відображають відомості про історичну Волинь, надання широкого доступу до них через мережу Інтернет. При цьому залучається джерельна база обласних універсальних наукових бібліотек міст Житомира, Луцька, Рівного, Тернополя, Хмельницького, обласних краєзнавчих музеїв та обласних архівів на засадах корпоративної діяльності працівників цих установ. На сайті виставлено ББД – об’єм 1 тис. БЗ.

Розділ «Методичні матеріали» – вміщено науково-методичні збірники, підготовлені спеціалістами РДОБ, та досвіди інноваційної роботи бібліотек області.

«Наукова робота» – пропонуються повнотекстові матеріали конференцій, наукових статей спеціалістів бібліотеки та науковців РДГУ.

Розділ «Контакти» дає відповіді на питання, які часто виникають у користувачів: розклад роботи книгозбірні, місцезнаходження, номери телефонів та адресу електронної пошти.

Новим на сайті є розділ «Фото галерея»

Сайт, його електронна адреса широко популяризуються на всіх рекламних документах підготовлених РДОБ (закладки, буклети, календарі, листівки, візитні картки), які розповсюджуються серед читачів, під час різноманітних презентацій, зустрічей з громадськістю, семінарів, серпневих нарад вчителів тощо. В приміщенні бібліотеки розташовані рекламні банери із зображенням Інтерфейсу сайту, його Веб-адреси. В рекламних щотижневиках міста друкуються оголошення про послуги оn – лайн та віртуальні ресурси бібліотеки. В прямому ефірі обласного радіо звучать репортажі про електронні бази даних бібліотек та можливості їх використання віддаленими читачами. В 2006 році Веб-сайт відвідало 51.7 тис. користувачів.

Веб-сайт РДОБ є важливим інструментарієм інформаційного комплексу установи, що дозволяє залучати нових користувачів, створити постійну Інтернет – аудиторію та поширювати інформацію про бібліотеку. Веб – сайт популяризує в інформаційному просторі ресурси книгозбірні, надає доступ користувачам до Електронних каталогів, Електронних баз даних, електронних повнотекстових документів які вийшли на території краю, неопублікованих документів які створюють працівники книгозбірні. Приємний інтерфейс, зручна навігація дають можливість оперативно здійснювати пошук інформації як на сайті, так і в інших бібліотеках та пошукових системах.

бібліотека книгозбірня інформаційний ресурс

Сектор краєзнавчої літератури та бібліографії

До історії рідного краю, біографії його міст і сіл звертаються сотні рівнян, котрі хочуть знати, чиї вони діти і якою була наша минувшина, далека і близька.

Унікальним з огляду на це є фонд краєзнавчих документів сектору краєзнавчої літератури та бібліографії РДОБ, який почав формуватися у 1940 році одночасно із заснуванням бібліотеки.

З року в рік зберігається тенденція збільшення надходжень краєзнавчих документів. Якщо на 1.01.1985 року фонд сектору краєзнавчої літератури та бібліографії складав 1116 примірників, то вже на 1.01.2007 р. він становив 7356 примірників. За 20 років фонд краєзнавчих документів збільшився майже у 6 разів. Помітні темпи приросту регіональних документів, хоч в порівнянні із загальними надходженнями вони незначні.

Поповнення бібліотечного фонду здійснювалося відповідно до «Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року» затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.2002 р. №900. На виконання цієї Постанови було розроблено обласну «Програму поповнення бібліотечних фондів Рівненської області на період до 2005 р.»

Переважна більшість краєзнавчих документів, які надходять до РДОБ, – це обов’язковий місцевий примірник. (Відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів»: Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 року №2953-III, від 6 липня 2005 року №2734-IV).

Суттєвим джерелом поповнення фонду є дарунки організацій, товариств: Рівненської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, Рівненської міської організації спілки краєзнавців, Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України, Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, а також приватних осіб, краєзнавців області. За останні 15 років фонд краєзнавчих документів значно збільшився за рахунок місцевих періодичних видань (обласні, міські, районні). Якщо у 1990 році сектор отримував 20 назв місцевих періодичних видань, то у 2006 році їх надійшло вже 50 назв, з яких 6 – часописи. Великим попитом користується фонд місцевих періодичних видань, найдавніші з яких відносяться до 1945 року). Краєзнавчий фонд постійно поповнюється папками з актуальних тем, які формуються шляхом ксерокопіювання статей із періодичних видань, фрагментів документів краєзнавчого змісту. Такі папки є одиницею обліку і зберігаються у фонді. Популярністю користуються тематичні папки «Видатні діячі Рівненщини», «Ніл Хасевич: До 100-річчя з дня народження», «Улас Самчук»: До 100-річчя з дня народження», «УПА на Рівненщині», інші.

Збагатився фонд довідкових бібліографічних посібників енциклопедіями, словниками, довідниками, календарями, путівниками, бібліографічними покажчиками, в тому числі підготовленими працівниками сектору

Краєзнавча бібліографія виконує важливу роль у забезпечення інформаційних потреб різних груп користувачів. Це єдиний вид бібліографії, в посібниках якої максимально повно представлені твори друку і аудіовізуальні документи, що вміщують різноманітні відомості про край.

Відповідно до «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури i мистецтв України» визначено основні види посібників, які рекомендовані для видання ОУНБ. Рівненська державна обласна бібліотека готує науково-допоміжні, універсальні поточні покажчики літератури про край, бібліографічні рекомендаційні краєзнавчі посібники «календарі знаменних i пам'ятних дат краю».

За останнє десятиліття спостерігається активізація роботи РДОБ з підготовки науково-допоміжних бібліографічних посібників.

Історію родоводу, культурних надбань відображає посібник «Україна: Історія. Народознавство».

Основу опрацьованих i рекомендованих читачам джерел складають журнальні статті 1990–1992 pp., а також літописи, монографії, книги вітчизняних та зарубіжних дослідників, праці які десятиліттями не перевидавалися. Ці публікації, а також твори місцевих авторів представлені 1990–1992 роками видання. Виняток становлять лише книги, надіслані на адресу обласної бібліотеки Сидором Кравцем з Канади із його особистої бібліотеки. Це документи, видані в Аргентині, Канаді та Німеччині.

Анотований посібник складається з двох частин:

1. Витоки та обереги пам'яті;

2. Спадщина.

Дати та власні імена подаються за першоджерелами. Допомагають в користуванні посібником допоміжні покажчики: іменний, покажчик назв, предметний, географічний та покажчик назв періодичних видань. Література, подана в посібнику, відображає фонди РДОБ та бібліотеки РДІК. Тираж -1000 примірників.

Науково-допоміжний посібник розрахований на педагогів-вихователів дошкільних закладів, учителів середніх шкіл, шкіл-ліцеїв, коледжів, викладачів вузів.

Зроблено першу спробу виявити, зібрати і систематизувати публікації про Берестецьку битву. До 340-ї річниці битви під Берестечком РДОБ підготовлено науково-допоміжний бібліографічний посібник «340 років Берестецькій битві». При підготовці посібника опрацьовано джерела із фондів 14 бібліотек країни. Інформація в посібнику згрупована за розділами: 1. Визвольна війна українського народу i Берестецька битва; 2. Література про дослідників Берестецької битви; 3. Музей-заповідник «Козацькі могили»; 4. Берестецька битва та її учасники в народній поетичній творчості та художній літературі; 5. Битва та її учасники в образотворчому мистецтві; 6. Бібліографічні посібники. Допомогу в користуванні посібником надає допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів, географічний покажчик, список переглянутих джерел. Покажчик адресований науковцям, педагогам, краєзнавцям, які досліджують історію рідного краю.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Одвічні джерела: Острогу – 900 підготовлено РДОБ до 900-річчя міста Острога спільно з працівниками бібліотек Острозького державного Історико-культурного заповідника, університету «Острозька Академія,» Рівненського державного обласного apxiвy.У ньому відображені документи опубліковані в XIX–XX ст., матеріали які публікувались на різних мовах: українською, російською, польською, англійською, німецькою.

Допоміжний апарат включає покажчики авторів, редакторів, укладачів, персоналії та назв підприємств, установ, організацій, територіальних та інших мікрооб'єктів; а також список переглянутих періодичних видань.

Серед універсальних поточних краєзнавчих бібліографічних посібників чільне місце належить новинам краєзнавчої літератури, які РДОБ видає з 1973 року. Посібник «Новини краєзнавчої літератури»містить інформацію про краєзнавчі документи з різних галузей знань. Виходить щоквартально на традиційних та електронних носіях.

Структура покажчика відповідає «Схемі Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу» і включає такі розділи:

Область в цілому.

Історія області. Археологія. Етнографія.

Природа i природні ресурси. Екологія.

Народне господарство області

Охорона здоров'я. Медичні установи.

Фізична культура i спорт.

Суспільно-політичне життя області.

Державна влада i управління.

Релігія. Діяльність церкви.

Наука, освіта в області.

Культурне i мистецьке життя області.

Літературне життя. Мови народів області. Фольклор.

Засоби масової інформації.

Бібліографічні посібники.

Серед рекомендаційних краєзнавчих посібників, які готує РДОБ, важливе місце належить «Календарям знаменних i пам'ятних дат Рівненщини».

Цей покажчик сприяє популяризації літератури з актуальних питань життя краю, його економіки, науки, освіти, літератури, мистецтва. Допомагає у проведенні виховної роботи серед учнівської молоді, проведенні масових заходів у публічних бібліотеках. Є корисним і для краєзнавчих громадських організацій.

До посібника відбираються «круглі дати», тобто, такі які позначають 10-річчя, 50-річчя, 100-річчя.

В основу покажчика покладена «Картотека місцевих дат», яка започаткована у РДОБ на початку 70-х років XX ст. На початок 2007 року зафіксовано понад 550 дат.

У 2004 році до 30 річчя від часу виходу першого випуску інформаційного бібліографічного посібника «Література до знаменних i пам’ятних дат Рівненщини», РДОБ підготовлено Ювілейне видання записане на CD-RОМ. БД містить інформацію про знаменні події краю. Представлено більше 40 позицій. Інформація подана так: історична або біографічна довідка, повні тексти документів доповнені ілюстраціями, в окремих випадках – звукозаписами або відео фрагментами.

Заслуговує на увагу видання РДОБ бібліографічних посібників із серії «Дослідники Рівненського краю». До 70 річчя від дня народження Гурія Бухала, кандидата історичних наук, вченого, педагога, краєзнавця, громадського діяча з цієї серії підготовлено посібник «Історіограф Волинської землі.» Тираж – 300 прим

Другий випуск посібника під назвою «Вибір на все життя» підготовлено до 65 – річчя Івана Григоровича Пащука, педагога, літератора, краєзнавця, журналіста.

РДОБ започаткована серія « Славетні земляки» присвячена видатним землякам – діячам науки, культури, літератури, краю, які живуть i працюють в області, або пов’язані з краєм – народженням, тимчасовим перебуванням тощо. Бібліографічний покажчик цієї серії приурочений 150 – річчю від дня народження письменника, публіциста В.Г. Короленка. В посібник включені фото ілюстрації з фонду обласного краєзнавчого музею про Короленка та Рівненську гімназію. Тираж-200 прим.

З цієї серії підготовлено бібліографічний посібник до 100 річчя від дня народження Уласа Самчука під назвою «Волинь: моє вірую й ісповідую».

За останнє десятиріччя активізувалась робота РДОБ з підготовки бібліографічних посібників. Започатковано серію «Славетні земляки» та «Дослідники краю.» Щоквартально готуються новини краєзнавчої літератури. Проте, щоквартальне видання «Новини краєзнавчої літератури» як і «Календар знаменних і пам’ятних дат» друкуються лише в одному примірнику. Робота з підготовки бібліографічних посібників не завжди координується з бібліотеками інших систем і відомств міста, а отже не залучаються для відображення в посібниках їх ресурси.

Віртуальна довідка як інформаційна послуга

Інформаційно-бібліографічне обслуговування є одним з головних напрямків діяльності регіонального інформаційного центру. Його основна ціль – якомога повніше задовольнити інформаційні потреби користувачів, надавши їм у зручній формі всю довідково-бібліографічну інформацію про документи. Поняття інформаційна потреба в тлумачному словнику (Воройский Ф.С. Систематизированний толковий словарь по информатике и вычислительной технике в терминах М.: Либерея, 1998.с. 21) визначається як «стан певної особи, колективу чи системи, що характеризується необхідністю отримання інформації для успішного досягнення якихось цілей чи виконання роботи.» Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснюється не тільки за допомогою традиційних каталогів і картотек, але й за допомогою інформаційно-правової системи «Ліга: Закон», Інтернету, електронних каталогів, які надають нові, раніше недоступні бібліографу можливості. Сектор інформаційних послуг і консультування РІЦ щорічно обслуговує понад 7 тис. користувачів, які звертаються до бібліотеки з різноманітними запитами. В режимі запит – відповідь їм видається понад 24 тис. довідок. Центральне місце у технології обслуговування займає електронний каталог, який покликаний оперативно надати всі відомості про документи. Пошук за автором і назвою найбільш популярний, оскільки читач знає лише автора чи назву книги. Найчастіше читачі звертаються за пошуком документів з певної теми. Переваги електронного каталогу мають бути найбільшими саме при тематичному пошуку. Проте результат залежить від розробників системи і якості відображення змісту документа в ЕК. Найбільш розповсюдженими засобами тематичного пошуку є: предметна рубрика, ключові слова, тезаурус, рубрикатор. Ці засоби називаються Інформаційно-пошуковою мовою. Оперативність пошуку, підбір документів за тематикою в ЕК ставить на перше місцецей вид довідково-бібліографічної послуги. 70 відсотків користувачів бібліотеки звертаються саме до ЕК.

Виступаючи навігатором в інформаційному просторі, з 2004 року бібліотека запровадила нову послугу на основі використання веб-технологій службу «Віртуальна довідка.» «Термін «Віртуальна довідка», або «віртуальна довідково-інформаційна служба» (англ. virtual rejerence) використовують як синоніми до термінів «цифрова довідка», «електронна довідка», «жива довідка», «довідка в реальному часі», «інформаційна служба Інтернет». Всі вони означають організацію довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки через Інтернет, коли користувач може з ПК звернутися в бібліотеку за інформаційним запитом і отримати відповідь» (23). Запит може зробити будь – який користувач, не залежно від місця проживання, який має доступ до мережі Інтернет.

Для реєстрації запиту користувачу необхідно подати про себе такі відомості: ім'я, сайт, e-mail, ICQ (номер реєстрації в Міжнародній службі спілкування в реальному часі) i текст повідомлення – запиту.

Кожний запит (разом із відповіддю) автоматично отримує свій номер. Запити користувачів протягом місяця в 2007 році. (Див. додаток №7)

У 2006 році до сектору надійшло 4233 запитань.

Кількість запитів по місяцях розподілялася так:

Лютий – 270 Червень – 184 Жовтень – 469

Березень – 630 Липень – 124 Листопад – 291

Квітень – 936 Серпень – 180 Грудень – 228

Травень – 442 Вересень – 479

З наведених даних видно, що пік звернень користувачів до віртуальної довідки припадає на період підготовки молоді до сесії – березень, квітень і травень. Більшість цих запитів пов'язана з виконанням навчальних завдань: рефератів, курсових та дипломних робіт. А саме до цього часу належать терміни здачі дипломних робіт у навчальних закладах, що спонукає студента та учнів пришвидшити їх виконання. Менше запитів в літній період – червень, липень, серпень. (124–180 звернень в місяць). Серед джерел пошуку, що обираються бібліографами РДОБ, переважають електронні ресурси даної бібліотеки (електронні каталоги, картотека статей), електронні бази даних. Вони дають можливість відповісти на питання про наявність тих чи інших документів у бібліотеці (адресні запити), виконати тематичну довідку (підбір літератури з певної теми). Майже не виконуються запити з використанням бібліографічних посібників. Кількість відповідей підготовлених з використанням pecypciв Інтернету перевищує відповіді з використанням каталогу бібліотеки. Відповідно за 2006 рік з допомогою Інтернету виконано 1800 довідок i каталогу – 936. Для забезпечення найбільш повного задоволення потреб користувачів часто поєднується підбір джерел інформації pecypcів Інтернету i каталогу РДОБ. Таких довідок в 2006 році виконано – 1028. При цьому явно переважають тематичні i адресні довідки. Всі запитання і відповіді на них зберігаються у вигляді доступного для будь-якого користувача «архіві довідок», що дає можливість перед тим як задавати питання, здійснити в ньому пошук.

Переважають запити в яких читачі просять повні тексти документів з мережі Інтернет.

Аналіз виконаних запитів засвідчив, що до цієї послуги найчастіше звертаються під час наукових досліджень, впровадженні нових технологій. При пошуку інформації для науковців переглядаються сайти університетських бібліотек, зокрема їx електронні каталоги, електронні бібліотеки. Таким чином були підготовлені довідки з питань трудового права, захисту прав людини, методики викладання мистецтва, мовознавства та ін. Проте пошук інформації в мережі Інтернет з питань впровадження нових технологічних розробок, конкретних виробництв не завжди дає позитивну відповідь. Значна кількість веб-сайтів надає доступ до своїх ресурсів платно, або обмежується лише рекламною інформацією.

Результати пошуку подаються у відповідях у вигляді адрес сайтів з потрібною фактографічною або повнотекстовою інформацією. Надаються такі види відповідей (довідок): бібліографічні (адресні, тематичні, уточнюючі) та фактографічні, в окремих випадках консультації. Вид відповіді, як правило, визначається видом запиту. Так тематичний бібліографічний запит задовольняється тематичною бібліографічною довідкою (списки літератури чи веб-сайтів за темою), або бібліографічною консультацією (переліком джерел пошуку інформації, посиланням на сайти). На фактографічний запит дається фактографічна довідка або консультація.

За тематикою виконаних через «Віртуальну довідку» запитів переважають економічні та гуманітарні теми, частина запитів має краєзнавчий характер, зростає кількість запитів користувачів пов’язаних з їх захопленнями, хобі. Серед найбільш змістовних і таких що потребували розширеного пошуку довідки: «Судовий процес над Василем Стусом», «Біографія президента Чехії Вацлова Гавала.» Однотипними є звернення молоді за рефератами з мережі Інтернет. Це дало підставу відрегулювати умови, за якими читач самостійно звертається до Веб ресурсів за вказаними адресами.

Проведений аналіз діяльності служби «Віртуальної довідки» в РДОБ дає можливість стверджувати, що цей вид інформаційних послуг бібліотеки належить до найбільш перспективних і потребує подальшого розвитку та вдосконалення. Вивчення потребують питання, входження РДОБ до корпорації «Віртуальна довідка України».

Висновок

Проведене вивчення діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації дає можливість зробити висновки:

Рівненська обласна державна бібліотека – головна книгозбірня регіону, інформаційний, довідково-бібліографічний, культурно-просвітницький центр розміщена в новому просторому, сучасному приміщенні, що забезпечує комфортне обслуговування користувачів. РДОБ має розгалужену структуру, яка постійно вдосконалюється. За 62 роки, з часу заснування, активного розвитку вона набуває в 90 роках – період незалежності України. Відбувається перехід на нові форми господарювання, початок впровадження нових комп’ютерних технологій, створення електронних баз даних, надання користувачам безкоштовного доступу до мережі Інтернет. На початку 21 століття це одна з найпотужніших і найсучасніших, комп’ютеризованих бібліотек регіону. Формується нова структура бібліотеки як центру регіональної інформації.

В 2003 р. в РДОБ – створено відділ «Регіональний інформаційний центр» в якому виділено сектори:

· сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів,

корпоративної аналітико – синтетичної обробки документів;

· сектор реалізації Програми «Регіональний інформаційний портал» та Web-сайту бібліотеки;

· сектор краєзнавчої літератури та бібліографії;

· сектор інформаційних послуг та консультування;

· сектор технологічного забезпечення.

Відділ проводить велику роботу по створенню та акумуляції електронних ресурсів

Сформовані РІЦ електронні каталоги надають оперативний доступ до ресурсів книгозбірні, забезпечують якісне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Аналітико-синтетична обробка періодичних видань на основі корпоративної взаємодії дає можливість скоротити фінансові затрати, трудові і матеріальні ресурси. Сформовані членами корпорації (РДОБ, центральні районні, міські бібліотеки, бібліотеки інших відомств) та виставлені на веб – сервері РДОБ електронні каталоги надають цілодобовий необмежений доступ віддаленим користувачам до регіональних довідково-бібліографічних ресурсів. Використання АБІС ІРБІС при формуванні електронних каталогів дозволяє значно скоротити час на всі процеси обробки документів, здійснювати оперативний пошук інформації в різних БД. Сектор акумуляції та створення інформаційних ресурсів приступив до формування електронної бібліотеки (повні тексти журналів та книг).

Великі можливості доступу користувачів до регіональних інформаційних ресурсів надає інформаційний Портал «Рівненщина». Портал (лат.porta – вхід, ворота) забезпечує через мережу Інтернет структурований доступ до інформації як місцевого, так і глобального значення, а також вдосконалює пошукові механізми посередників, створює рівні можливості для регіональних органів влади, недержавних організацій, закладів культури та освіти, бізнесових структур у презентуванні себе перед місцевими, національними та міжнародними спільнотами.

Портал відіграє важливу роль серед засобів взаємодії з місцевими органами влади, забезпечує доступ до інформації місцевих адміністрацій, а також загальнодержавного рівня, в таких галузях, як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення, система пільг та субсидій, оподаткування, працевлаштування, право тощо

Організований на порталі «Форум» дає можливість користувачам обговорювати найрізноманітніші питання життєдіяльності, спілкуватися з депутатами, що сприяє залученню громадськості до участі в демократичних процесах.

Важливим інструментарієм інформаційного комплексу бібліотеки є Веб – сайт, який популяризує ресурси книгозбірні в мережі Інтернет, надає доступ віддаленим користувачам до електронних каталогів, електронних повнотекстових баз даних, неопублікованих документів, які створюють працівники бібліотеки. Приємний інтерфейс, зручна навігація дають можливість оперативно здійснювати пошук інформації як на сайті, так і в бібліотеках регіону, Хостинг для яких надає РДОБ, інших пошукових системах

Цінність для вивчення історії краю, збереження традицій і культури складають краєзнавчі інформаційні ресурси, рідкісні видання 19-початку 20 століття про історичну Волинь. РДОБ виступає центром з питань краєзнавства, акумулюючи всю інформацію про край на традиційних та електронних носіях. Спільно з державними обласними бібліотеками Житомирської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської РДОБ реалізує проект Консорціум «Історична Волинь,» метою якого є створення в мережі Інтернет ББД про історичну Волинь, БД повнотекстових документів.

За останнє десятиріччя в РДОБ виробилася система підготовки бібліографічних посібників: науково-допоміжні бібліографічні посібники, універсальні поточні покажчики літератури про край – «Новини краєзнавчої літератури,» рекомендаційні краєзнавчі посібники «Календар знаменних i пам'ятних дат Рівненщини,» бібліографічні посібники із серії «Дослідники Рівненського краю» та з серії «Славетні земляки».

Одним з головних напрямків діяльності бібліотеки як регіонального інформаційного центру є інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів та консультування. Працівники РІЦ виступають посередниками, навігаторами у пошуку та відборі інформації не лише РДОБ, але й інформації представленої в мережі Інтернет. Успіхом у віддалених користувачів користується віртуальна довідково-інформаційна служба «Віртуальна довідка» Аналіз її використання дає підставу стверджувати, що цей вид інформаційних послуг бібліотеки належить до найбільш перспективних і потребує подальшого розвитку та вдосконалення.

Отже, Рівненська державна обласна бібліотека, як центр регіональної інформації, використовуючи традиційні і електронні ресурси книгозбірні та Мережі Інтернет оперативно і якісно задовольняє зростаючі інформаційні потреби користувачів

Вивчення діяльності РДОБ також показало:

1. Для надання необмеженого доступу доелектронних ресурсів РДОБ та мережі Інтернет необхідно збільшення АРМ – на 5–10 комп’ютерів.

2. Розробити програму для окремих груп читачів з метою навчання їх користування ЕР бібліотеки, пошуку інформації в ББД.

3. Розробити інструкцію «ДОПОМОГА» при пошуку інформації в ЕБД

4. Розробити перспективний план підготовки бібліографічних посібників, скоординувавши цю роботу з бібліотеками, установами, та краєзнавчими організаціями.

Збільшити тираж щоквартальника «Новини краєзнавчої літератури» та щорічного посібника «Календар знаменних і пам’ятних дат».


Список літератури

1 Про бібліотеки і бібліотечну справу. Закон України // Законодавство – бібліотекам України: Довідк. видання. Вип.1. – К., 2000. – с. 61–70

2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верх. РадиУкраїни. – 1995. – №13.-с. 281–291.

3. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22 травня 2003 р. №851 // Офіційний вісник України. – 2003. – №25

4. Про науково – технічну інформацію: Закон України // Відомості Верх. Ради України // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – №3. – С. 281–291.

5. Про Національну програму інформатизації: Закон України // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С. 5–6.

6. Концепція формування системи національних електронних інформаційних pecypciв. Затверджено розпорядженням Кабінету Miністрів України від 5 травня 2003 р. №259-р // Офіційний вісник України. – 2003. – №18. – С. 864.

7. Аналітико-синтетична обробка документів: Підруч. для студ. ін-тів культури /Е.Т. Карачинська Є. А. Медведєва, В.К. Удалова. – Х.: ХДІК, 1996. – 228 с.

8. Велегжаніна Т. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи // Бібл. планета. – 2005. – №1. – С. 15–18

9. Волян Н.П Веб–сайт – складова інформаційних ресурсів бібліотеки // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. Зб. ст. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – с. 58–62

10. Воройський В.С, Шрайберг Я.Л. Корпоративные автоматизированные библиотечно-информационные системы. Состояние, принципы построения и перспективы развития (аналитический обзор). – М.: 2003. – 132 с.

11. Гончаров М.В. Введение в Интернет: учеб. пособие в 9 ч. /М.В. Гончаров, Я.Л. Шрайберг. – М.: ГПНТБ России, 2001.

12. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учебник / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: ГПНТБ России, 2001.-304 с.

13. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учеб. пособие /А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – 2 изд., испр. и доп. – М.: ГПНТБ России, 2004. – 120 с. – Библиогр.: 38 назв.

14. Земсков А.И. Электронные библиотеки: учеб. для вузов /А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг; [отв. ред. О. Бородин]. – М.: Либе-рея, 2003. – 352 с. – Библиогр.: 10 назв. – Прил.: с. 319–351.

15. Єрмаков С.Г., Стахевич А.М. Створення веб-сайта бібліотеки: питання методології та технології // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире. Десятая Международная конференция «Крым 2003». – М.: ГПНТБ России, 2003. – Т.1. – С. 275–278.

16. Інтернет для третього сектору: Підручник для НУО / Під ред. Р. Безпальга. – К.: 2003. – 171 с.

17. Каленюк Л.М Система краєзнавчих бібліографічних посібників РДОБ (1994–2004 рр.) // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. Зб. ст. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – С. 98–104

18. Костенко Л. Децентралізована корпоративна каталогізація (без центру каталогізації) // Бібл. вісник. – 1997. – №5. – С. 9–10

19. Костильова Л.А. Сучасні підходи до організації інформаційно-бібліографічної діяльності // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. Зб. ст. – – Рівне: Волин. обереги, 2006. – с. 84–90

20. Руководство по использованию Системы управления содержанием Регионального Портала в коробке / Ассоциация «Украина – развитие через Интернет». – К., 2004. – 31 с.

21. Сенченко М. На черзі корпоративна каталогізація // Вісник Книжкової палати. – 1997. – №8. – С. 3–4

22. Система автоматизации библиотек ИРБИС-64. Общее описание системы. – М.: ГПНТБ России, 2004. – 259 с.

23. Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка: новий вид інформаційних послуг бібліотеки // Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. – С. 48 – 59.

24. Шрайберг Я.Л.10 лет в Судаке: пленарные и ежегодные доклады председателя Оргкомитета международных конференций «Крым» – Судак, Москва, 2006 – С. 43–77.

25. Щербан Р.М Проектна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук. – практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – С. 9 – 18.

еще рефераты
Еще работы по культуре и искусству