Реферат: Державна агенція промоції культури України

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України

1.1 Історія створення. Форма власності

1.2 Мета та предмет діяльності

Розділ 2. Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ

2.1 Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ

2.2 Організаційна структура управління

Розділ 3. Майно та аналіз джерел його формування

Розділ 4. Аналіз трудових ресурсів

4.1 Нормування і оплата праці

4.2 Посадові обов'язки працівників

Розділ 5. Аналіз інформаційних потоків

Розділ 6. Аналіз діяльності ДАПКУ

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту.

Мета виробничої практики, дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації.

Завданням практики є ознайомлення з підприємством, ознайомлення зі звітними та іншими інформаційними документами діяльності підприємства, вивчення організаційної, виробничої, та управлінської структури підприємства. Ознайомленя з діяльністю структурних підрозділів, їх структурою, та положеннями про відділ, посадовими обов'язками співробітників. Ознайомлення з процедурою прийняття управлінських рішень у поточній діяльностію.

Отже, аналіз діяльності підприємства дозволить глибше зрозуміти його функціонування, що в подальшому дозволить запропонувати ряд заходів з підвищення його ефективності.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ АГЕНЦІЇ ПРОМОЦІЇ КУЛЬТУР И УКРАЇНИ

1.1 Історія створення. Форма власності

Державна агенція промоції культури України (надалі ДАПКУ) є бюджетною державною неприбутковою установою, яка належить до сфери управління міністерства культури і туризму України і є підзвітним та підконтрольним закладом культури МКТ.

ДАПКУ створена відповідно до наказу міністерства культури туризму україни від 16 січня 2009 року № 10/0/16-09 «про перейменування українського культурно — просвітницького центру «Дружба».

В свою чергу укпц «Дружба» був створений на підставі наказу міністерства культури України від 25 січня 1993 року № 7 «про реорганізацію культурно-освітнього центру «Дружба».

Відповідно до своїх статутних обов’язків, УКПЦ «Дружба» проводив протягом 16-річної діяльності близько 30 культурно-мистецьких заходів щорічно.

Зокрема це заходи спрямовані на відродження, збереження і розвиток культур національних меншин України та зміцнення зв’язків з українською діаспорою.

Завдяки проведенню УКПЦ «Дружба» систематичної культурно – просвітницької роботи (всеукраїнських фестивалів «Всі ми діти твої, україно», культурно-мистецьких заходів «Сузір’я дружби» та «Мовна палітра», свят слов’янської писемності і культури, конкурсів, тематичних виставок, науково – практичних конференцій, семінарів, пленерів, майстер – класів) в Україні створена широка мережа державних та громадських центрів національних культур, національно – культурних товариств, які спільно з центром «Дружба» проводили роботу по здійсненню державних програм відродження і збереження культур різних національностей, що мешкають в Україні. Крім того, центр «Дружба» займався програмами щодо регіональної культурної політики та громадських організацій в галузі культури. Проведення заходів до всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва, всеукраїнських акцій «мистецтво одного села» та «культура малих міст», міжнародного фестивалю «фольклорний дивосвіт», свят народної творчості, конференцій, семінарів для представників регіональних органів та установ культури сприяли активізації роботи, урізноманітненню форм та методів діяльності управлінь культури, палаців культури, клубів по забезпеченню духовних запитів різних верств населення України.

Центр вів активну громадську діяльність, співпрацюючи з національною хореографічною спілкою україни. Спільно із хореографічною спілкою УКПЦ «Дружба» проводив міжнародний фестиваль — конкурс танцю народів світу «веселкова терпсихора» та всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії ім. Павла Вірського, семінари, майстер – класи для хореографів.

Після перейменування УКПЦ «Дружба» у Державну агенцію промоції культури України, агенція продовжила роботу за раніше започаткованими центром напрямками.

Підготовка та проведення заходів Державної агенції промоції культури України здійснюється на підставі Наказів Міністерства культури і туризму України, статуту агенції, планів роботи ДАПКУ.

Агенція здійснює свою фінансово-господарську та організаційно-творчу роботу у відповідності до існуючого законодавства та нормативних документів відповідних органів виконавчої влади:

Паспорту бюджетної програми на 2009 рік, який затверджений Наказом Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України № 12/340 від 03.03.2009 року. В ньому визначено для ДАПКУ за КПКВ 1801240 назву бюджетної програми «Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності» і мету бюджетної програми «Забезпечення культурно-мистецьких, культурологічних, культурно-освітніх акцій, спрямованих на розвиток, популяризацію української культури та культур національних меншин Державною агенцією промоції культури України».

1.2 Мета і предмет діяльності

Агенція створена з метою:

— проведення заходів з формування позитивного культурного іміджу україни як європейської держави, популяризації української мови та культури.

— сприяння євроінтеграції та інтеграції україни у світовий культурний простір, розширення мистецьких зв’язків із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями.

— збирання та розповсюдження інформації щодо можливостей співпраці вітчизняних діячів культури, мистецьких колективів, осередків культури по вивченню історії україни, української культури і мови тощо з відповідними зацікавленими організаціями та діячами за кордоном.

— розповсюдження інформації щодо культурних подій в україні, діяльності вітчизняних діячів культури, мистецьких колективів, осередків по вивченню історії україни, української культури і мови тощо.

— розвитку нових механізмів підтримки міжнародних ініціатив в галузі культури та мистецтва.

— розбудови партнерства з недержавними організаціями, що діють у сфері культури.

— реалізації програми двостороннього культурного співробітництва із зарубіжними країнами.

— участі у культурних прогамах та фондах ради європи, євросоюзу, юнеско та інших.

— участі у заходах з включення нових об’єктів культурної спадщини україни до списку всесвітньої спадщини юнеско.

— забезпечення участі митців україни у провідних світових мистецьких заходах

— популяризації українських народних промислів, залучення їх осередків до туристичної інфраструктури.

— залучення представників української діаспори за кордоном до пропаганди української культури.

— організації і здійснення заходів соціального маркетингу української культури.

Основна діяльність:

Вивчення культурного потенціалу україни та залучення його до роботи з популяризації україни та формування її позитивного культурного іміджу.

Співробітництво з вітчизняними та закордонними громадськими та державними організаціями культурологічного напрямку. Проведення з ними спільних заходів та надання їм методичної інформаційної допомоги в організації плідної взаємодії з світовим культурним процесом.

Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, свят, форумів, днів культури і мистецтва, виставок, презентацій, літературно-музичних вечорів, концертів, вистав, лекцій, лекторіїв, консультацій та інших заходів.

--PAGE_BREAK--

Розробка, просування та наповнення інтернет-ресурсів з тематики культури, історії, мистецтва україни, забезпечення випереджаючого розвитку ресурсів з популяризації україни та формування її позитивного культурного іміджу. Розміщення в інтернеті медіа-контенту для ознайомлення з досягненнями українського мистецтва в найсучасніших формах.

Сприяння популяризації української мови та культури із залученням юних форм та методик, зокрема, з переведенням та розповсюдженням кращих зразків вітчизняної літератури у форматі аудіо книг, як в інтернет-просторі, так і на медіа-носіях, просування в такий же спосіб кращих творі мистецтва, зокрема, музичного, образотворчого, театрального мистецтва, архітектури тощо.

Методична допомога етнічним українцям та українським громадянам, які мешкають за межами україни, у створенні агенцій української культури, шкіл, колективів художньої самодіяльності, осередків по вивченню історії України, української культури, мови.

Проведення тематичних свят, виставок, фестивалів української культури для представників української діаспори.

Запрошення творчих колективів, окремих виконавців, науковців, народних майстрів діаспори для участі у культурно-мистецьких заходах, які проводяться в Україні.

Видання і тиражування інформаційних, науково-методичних збірників, іншої друкованої продукції та електронних носіїв інформації з питань діяльності агенції, реклами та популяризації культури і мистецтва України.

Ініціювання заснування власних та підтримки діяльності вже існуючих та діючих кіно-, телестудій, студій звукозапису, продюсерських агенцій, навчальних та наукових закладів, які своєю діяльністю сприяють популяризації історичних культурних надбань та сучасних напрямків розвитку української культури.

Розробка та просування аудіо-, теле-, відео- та кінопроектів, які сприяють промоція української культури в усьому світі.

Обмін міжнародними культурними (мистецькими) програмами, участь у здійсненні міжнародних мистецьких проектів.

Сприяння популяризації національних культурних цінностей та історичних надбань як в україні, так і за її межами, шляхом створення представництв агенції та постійної підтримки їх діяльності.

Виконання державних замовлень здійснюється за рахунок коштів державного бюджету україни та інших джерел фінансування, що залучаються для цього в порядку, визначеному чинним законодавством україни.

Агенція надає платні послуги третім особам, незалежно від форми власності, способу господарювання, території діяльності та інших чинників, в рамках затвердженого чинним законодавством переліку платних послуг, щоїх може надавати бюджетна державна еприбуткова установа.

Агенція бере участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі культури мистецтва, науково-дослідної та культурно-освітньої роботи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

Інша діяльність:

Заснування, відповідно до норм чинного законодавства україни, спеціалізованих засобів масової інформації;

Інша діяльність з метою забезпечення функціонування агенції, зокрема:

Фото-, кіноіндустрії, інших видів мистецького спрямування;

Надання виставкових, організаційних, методичних, інформаційних, консультативно-експертних та інших платних послуг, передбачених законодавством України;

Сувенірна, рекламна та видавнича діяльність, пов’язана з профілем агенції;

Інші види діяльності, що не суперечать статуту агенції та чинному законодавству.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ СТРУКТУРИ ДАПКУ

2.1 Структурні підрозділи ДАПКУ

Державна агенція промоції культури України (далі — агенція) є структурним підрозділом Міністерства культури і туризму України. Вона підзвітна й підконтрольна Міністерству культури і туризму України.

ДАПКУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законів України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами органу управління майном, наказами Міністерства культури і туризму України.

Основним завданнями структурних підрозділів ДАПКУ є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв.

2. Проведення заходів з формування позитивного культурного іміджу України як європейської держави, популяризації української мови та культури.

3. Сприяння євроінтеграції та інтеграції україни у світовий культурний простір, розширення мистецьких зв'язків із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями.

4. Збирання та розповсюдження інформації щодо можливостей співпраці вітчизняних діячів культури, мистецьких колективів, осередків по вивченню історії України, української культури і мові, тощо з відповідними зацікавленими організаціями та діячами за кордоном.

5. Розповсюдження інформації щодо культурних подій в україні, діяльності вітчизняни. Діячів культури, мистецьких колективів, осередків по вивченню історії України, української культури мови тощо.

6. Розвиток нових механізмів підтримки міжнародних ініціатив в галузі культури та мистецтва.

7. Розбудова партнерства з недержавними організаціями, що діють у сфері культури.

8. Реалізація програм двостороннього культурного співробітництва із зарубіжними країнами.

9. Участь у культурницьких програмах та фондах ради Європи, Євросоюзу, ЮНЕСКО та інших.

10. Участь у заходах з включення нових об'єктів культурної спадщини України до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

11. Забезпечення участі митців України у провідних світових мистецьких заходах.

12. Популяризація українських народних промислів, залучення їх осередків до туристичної інфраструктури.

13. Залучення представників української діаспори за кордоном до пропаганди української культури.

14. Організація і здійснення заходів соціального маркетингу української культури.

Структурні підрозділи відповідно до покладених на ДАПКУ завдань:

1. Вивчають культурний потенціал України та залучення його до роботи з популяризації України та формування її позитивного культурного іміджу.

2. Співпрацюють з вітчизняними та закордонними громадськими та державними організаціями культурологічного напрямку. Проводять з ними спільні заходи та надають їм методичну інформаційну допомогу в організації плідної взаємодії з світовим культурним процесом.

3. Проводять культурно — мистецькі заходи, фестивалі, свята, форуми, дні культури і мистецтва, виставки, презентації, літературно-музичні вечори, концерти, вистави, лекції, лекторії, консультації та інші заходи.

4. Розробляють, просувають та наповнюють інтернет-ресурси з тематики культури, історії, мистецтва України, забезпечують випереджаючий розвиток ресурсів з популяризації України та формують її позитивний культурний імідж. Розміщення в інтернеті медіа-контенту для ознайомлення з досягненнями українського мистецтва в найсучасніших формах.

5. Сприяють популяризації української мови та культури із залученням нових форм та методик, зокрема, з переведенням та розповсюдженням кращих зразків вітчизняної літератури у форматі аудіо книг, як в інтернет-просторі, так і на медіа-носіях, просувають в такий же спосіб кращі твори мистецтва, зокрема, музичного, образотворчого, театрального мистецтва, архітектури тощо.

6. Надають методичну допомогу етнічним українцям та українським громадянам, які мешкають за межами України, у створенні агенцій української культури, шкіл, колективів художньої самодіяльності, осередків по вивченню історії України, української культури і мови.

7. Проводять тематичні свята, виставки, фестивалі української культури для представників української діаспори.

8. Запрошують творчі колективи, окремих виконавців, науковців, народних майстрів з діаспори для участі у культурно — мистецьких заходах, які проводяться в Україні.

9. Видають і тиражують інформаційні, науково — методичні збірники, іншу друковану продукцію та електронні носії інформації з питань діяльності агенції, реклами та популяризації культури і мистецтва України.

10. Ініціюють заснування власних та підтримують діяльність вже існуючі та діючі кіно-, телестудії, студії звукозапису, продюсерські агенції, навчальні та наукові заклади, які своєю діяльністю сприяють популяризації історичних культурних надбань та сучасних напрямків розвитку української культури.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

11. Розробляють та просувають аудіо-, теле-, відео- та кіно проекти, які сприяють промоції української культури в усьому світі.

12. Здійснюють обмін міжнародними культурними (мистецькими) програмами, беруть участь у здійсненні міжнародних мистецьких проектів.

13. Сприяють популяризації національних культурних цінностей та історичних надбань, як в Україні, так і за її межами, шляхом створення представництв агенції та постійної підтримки їх діяльності.

14. Виконують державні замовлення, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством України.

15. Беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі культури, мистецтва, науково-дослідної та культурно-освітньої роботи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

Структурні підрозділи мають право:

1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково — технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічних ситуацій, виходячи з функцій передбачених цим положенням.

2. Залучати для реалізації своїх проектів благодійну матеріальну і нематеріальну допомогу від юридичних та фізичних осіб.

3. Виступати з ініціативою заснування або вступу в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворення міжнародних спілок, об'єднань громадян.

4. Підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

5. Розповсюджувати інформацію про свою діяльність.

2.2 Організаційна структура управління

Управління агенцією здійснюється на основі поєднання прав керівника агенції щодо господарського використання державного майна та участі в управлінні трудового колективу агенції.

Органом управління агенцією є Міністерство культури і туризму України. Орган управління затверджує умови та фонд оплати праці агенції з урахуванням законодавства.

Керівництво діяльністю агенції покладається на його керівника – генерального директора.

Затвердження кандидатури на посаду генерального директора здійснюється органом управління майном.

Генеральний директор:

1. Несе повну відповідальність за формування та виконання плану розвитку агенції, за результати виробничої діяльності Агенції, виконання показників ефективності діяльності, використання державного майна і коштів згідно з трудовим контрактом;

2. Без доручення діє від імені агенції, представляючи її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших державних організаціях, об’єднаннях, організаціях в тому числі закордонних або міжнародних, перед громадянами інших країн, з питань, які стосуються діяльності Агенції та відповідно до її статутних завдань;

3. Розробляє штатний розпис Агенції та подає його на затвердження органу управління майном;

4. Формує адміністрацію Агенції;

5. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Агенції;

6. Підписує всі офіційні та інші виробничі документи Агенції;

7. У відповідності до трудового законодавства приймає, переводить та звільняє працівників, затверджує посадові інструкції та забезпечує постійне вдосконалення організації праці робітників Агенції;

8. Розпоряджається державним майном відповідно до законодавства україни;

9. Укладає правочини та видає довіреності від агенції, відкриває в установах банків рахунки;

10. Звітує перед органом управління майном про хід виконання планів, програм та договірних зобов’язань про результати діяльності агенції, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці і техніки безпеки;

11. Визначає облікову політику Агенції, обирає форму бухгалтерського обліку та створює необхідні умови для його правильного ведення ;

12. Розробляє систему та форми внутрішнього обліку, звітності і контролю господарських операцій;

13. Забезпечує умови для високопродуктивної праці співробітників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу;

14. Затверджує розцінки та розміри оплати за договорами;

15. Організовує виконання зобов’язань, згідно з укладеними Агенцією договорами;

16. Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку;

17. Затверджує положення, що визначають умови створення і діяльності структурних підрозділів Агенції, її філій, відділів, представництв;

18. Подає пропозиції органу управління майном щодо змін та доповнень до статуту.

У випадку своєї тимчасової відсутності генеральний директор має право згідно рішення (наказу) покладати окремі повноваження на своїх заступників.

Трудовий колектив Агенції становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Агенцією.

Трудовий колектив за обов’язковою участю генерального директора Агенції вирішує питання щодо поліпшення умов праці та інші питання соціального розвитку відповідно до законодавства, установчих документів агенції, колективного договору.

Для представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудового колективу в агенції може створюватися професійна спілка.

Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності агенції, вирішуються

Генеральним Директором та трудовим колективом Агенції і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Агенції.

Право укладення колективного договору від імені власника надається Генеральному Директору Агенції, а право підписання колективного договору від імені трудового колективу членам трудового колективу.

Трудовий колектив за участю Генерального Директора Агенції вирішує питання щодо поліпшення умов праці життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Агенції та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку відповідно до законодавства і колективного договору.

Для представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудового колективу у Агенції створюється професійна спілка.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників агенції незалежно від того є вони членами профспілки чи ні, а також є обов’язковими для виконання, як для генерального директора, так і для всіх інших членів трудового колективу.

В ДАПКУ сформована лінійно-функціональна організаційно-управлінська структура. Така структура управління завдяки своїй ієрархічності забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації і підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів, уможливлює швидкий маневр ресурсами. Схема організаційної структури управління дапку наведена у додатку а.

Станом на 01.01.2009 р. Загальна кількість працівників установи становить 9 чоловік. Схема організаційної структури підприємства представлена у Додатку А. Функціональні обов’язки працівників чітко визначені в посадових інструкціях.

При дослідженні ієрархії влади, було встановлено, що в даній організації існує три рівні управління.

Оперативне керівництво в Державній агенції промоції культури України здійснює Генеральний Директор, безпосередньо директорові підпорядковуються: Заступник Генерального Директора. В свою чергу заступнику підпорядковуються Завідувачі Відділів та Головний Бухгалтер. Завідувачам Відділів – провідні методисти.

Кожний підлеглий повинен виконувати поставлені перед ним завдання і періодично звітувати за їх виконання. Кожна посада в ієрархії управління наділяється конкретними правами. Перетин областей влади і повноважень не повинно бути. Якщо працівник не впевнений хто є його начальником, він буде спантеличеним, його праця буде непродуктивна, він буде плутатися в даних йому вказівках. Це призводить також до зниження відповідальності, тому що завжди можна пояснити невиконання роботи протиріччям вказівок, непогодженістю термінів і т.д. Тому в даній організації спостерігаємо три чіткі рівні відповідальності: директор відповідальний перед мінстром, перед директором відповідальний заступник генерального директора, а перед заступником генерального директора несуть відповідальність його підлеглі по відділам.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

РОЗДІЛ 3. МАЙНО ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Структура майна підприємства державна агенція промоції культури україни за 2008р. наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Структура активів ДАПКУ за 2008 р.

АКТИВ

Назва статтей

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

%

Питома вага на початок року

%

Питома вага на кінець року

%

1

2

3

4

5

6

7

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

Залишкова вартість

Знос

Первісна вартість

Основні засоби:Залишкова вартість

3163,00

1608,00

1555,00

49,2

11,6

2

Знос

7823,00

9378,00

-

-

Первісна вартість

10986,00

10986,00

Інші необоротні матеріальні активи:Залишкова вартість

22584,00

72194,00

-49610

-219,7

83

92,5

Знос

15874,00

15874,00

-

-

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Інші рахунки в казначействі

Каса

III.Витрати

Видатки загального фонду

Видатки державного бюджету

Видатки місцевого бюджету

Видатки спеціального фонду

Видатки за коштами отриманими як плата за послуги

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

Видатки за коштами отриманими на виконання

Видатки за коштами отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Баланс

27220,58

77996,82

100

100

З таблиці 3.1 видно, що найбільшу частку в структурі активів ДАПКУ займають необоротні активи – 83% на початок року, але їх частка протягом року збільшилась на 9,5%, і на кінець року становила 92,5%. У структурі оборотних активів найбільшу частку на початок року займають матеріали і продукти харчування, а саме 5,4%. Малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) на кінець року – 3,5%.

Таблиця 3.2

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Структура пасивів ДАПКУ за 2008 р.

ПАСИВ

Назва статтей

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

%

Питома вага на початок року

%

Питома вага на кінець року

%

1

2

3

4

5

6

7

I. Власний капітал

Фонд у необоротних активах

25747,00

73802,00

-48055

-186,7

94,6

94.6

Фонд у малоцінних і швидкозношуюваних предметах

2786,05

-2786,05

3,5

Результат виконання кошторису за загальним фондом

1473,00

-293473,81

294946,81

5,4

-

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

0,58

0,58

-

-

-

-

Результати переоцінок

II. Забов'язання

Довгострокові забовязання

Короткострокові забовязання

Поточна заборгованість за довгостроковими забовязаннями

Короткострокові векселі видані

Кредиторська заборгованість

294882,00

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками а виконані робрти й надані послуги

    продолжение
--PAGE_BREAK--

294882,00

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки із податків та платежів

Розрахунки із страхування

Розрахунки із з/п

Розрахунки із степендіями

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки за депозитними сумами

Розрахунки за іншими операціями

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

Розрахунки за окремими програмами

Баланс

27220,58

77996,82

100


З таблиці 3.2 видно, що на кінець періоду, результат виконання кошторису за загальним фондом мають від'ємне значення і становить 293473,81 грн, що повязане з заборгованістю з постачальниками, підрядниками та замовниками робіт та послуг на суму 294882 грн.

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

4.1 Нормування і оплата праці

Адміністрація зобов’язується:

Забезпечити умови оплати праці згідно з чинним законодавством;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Встановити виробниче навантаження з урахуванням якості виконуваної роботи;

Ознайомлювати працюючих із змінами в оплаті праці, повідомляти працівників про зміни діючих умов оплати праці в бік погіршення не пізніше як за два місяці до їх зміни;

Заробітну плату працівникам виплачувати за місцем роботи в грошових знаках України в робочі дні 1 та 16 числа кожного місяця. У разі коли день виплати заробітньої плати збігається з вихідним, святковим неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки ( ст. 115 КЗПП України);

Заробітну плату працівникам виплачувати у відповідності з трудовим договором на основі штатного розкладу; вона не може бути нижчою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України (на момент реєстрації розмір мінімальної заробітної плати складав 630 грн.)

Штатний розпис організації ДАПКУ наведено у табл.4.1.

Таблиця 4.1

Штатний розпис

Державної агенції промоції культури України

п/п

Назва структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

Розряди

Посадовий оклад, грн.

Надбавка 50%

Фонд з/п на місяць, грн.

Фонд з/п на 12 місяців 2009 р., грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Керівництво:Генеральний директор

1

16

1521,0

761,0

282,0

27384,0


Заступник генерального директора

1


1445,0


1445,0

1730,0

2.

Відділ розвитку національних культур України:Завідувач відділу

1

14

1319,0


1319,0

15828,0


Провідний методист

1

12

1155,0


1155,0

13860,0

3.

Відділ науково-методичної
Завідувач відділу

1

14

1319,0


1319,0

15828,0


Провідний методист

1

12

1155,0


1150,0

13860,0

4.

Відділ міжнародних культурних зв’язків:Завідувач відділу

1

14

1319,0


1319,0

15828,0


Провідний методист

1

12

1155,0


1155,0

13860,0

5.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Бухгалтерія:Головний бухгалтер

1


1369,0
1369,0


16428,0Всього

9


11757,0

761,0

12518,0

150216,0

Заробітна плата працівників агенції не може бути нижчою від установленої угодою і діючим законодавством мінімального розміру. Мінімальна заробітна плата в організації – 1 155 грн.

Директор підприємства несе персональну відповідальність за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати чи виплати її не в повному обсязі відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального Кодексу України.

Адміністрація зобов’язується:

У випадку порушення встановлених строків виплати заробітної плати здійснювати компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати згідно діючому законодавству (Закон України від 19 жовтня 2000 року 3 20500-iii);

Оплату праці в понадурочний час здійснювати у відповідному розмірі чи надавати вільний день протягом кварталу;

Проводити атестації і тарифікації працівників у порядку, передбаченому нормативними документами;

Встановлювати, при наявності коштів, надбавки за високі виробничі, творчі досягнення залежно від особистого внеску в межах фонду заробітної плати за погодженням з профспілковим органом;

Встановлювати доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт в межах фонду заробітної плати за погодженням з профспілковим органом Агенції;

Надавати, при наявності коштів, матеріальну допомогу, в т.ч. На оздоровлення, в сумі не більше одного посадового окладу(тарифної ставки) на рік за погодженням з профорганом;

Проводити преміювання за рахунок економії фонду заробітної плати до осоистиї ювілеїв, за особисту ініціативу та внесок щодо удосконалення трудового процесу та розвитку організації за погодженням з профорганом;

Профспілкові внески у розмірі 1% від заробітної плати перераховувати на рахунок оппо працівників парків культури та відпочинку.

4.2 Посадові обов'язки працівників

В організації існують правила і норми поведінки персоналу, але вони нечисленні і скоріш за все негласні, та професійні відносини в організації встановлені цими правилами та інструкціями. Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями де передбачені функціональні обов'язки, права та відповідальність, а також порядок підпорядкування. Кожна посадова особа приймає рішення в межах своєї компетенції і функціональних обов'язків, але вона може проявити ініціативу, хоча напрямок ініціативи теж визначений посадовою інструкцією. Дана організація прагне стабільності, але все більше приходе розуміння того, що зміни є необхідним атрибутом кожної організації в сучасних умовах. Методика проведення роботи і правила також стабільні, але їх зміна цілком допустима, оскільки організації приходиться адаптуватися до зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, що постійно впливають на її діяльність.

Під повноваженнями розуміються конкретні доручення посадовій особі або групі (постійні доручення називаються службовими обов’язками).

Повноваження визначають межі дій осіб, що є їх власниками, можливості використання ними ресурсів організації та ін. Рамки повноважень закріплюються статутами, положеннями, посадовими інструкціями, усними вказівками і в загальному випадку звужуються зверху вниз.

У сучасних умовах жоден керівник не в змозі одноосібно вирішувати всі виникаючі проблеми через обмеженість часу і браку спеціальних знань. Тому йому доводиться розподіляти свої повноваження між підлеглими, які, у свою чергу, поступають аналогічним чином.

Повноваження в організації не завжди розподіляються рівномірно і можуть бути зосереджені переважно на верхніх (централізація) або на нижніх (децентралізація) її рівнях.

Повній централізації перешкоджає природна обмеженість знань людей, їх можливість сприймати, переробляти і засвоювати інформацію. Повна децентралізація призводить до втрати організацією керованості. Тому централізація в одному відношенні вимагає одночасно зворотного підходу в іншому.

В ДАПКУ для кожної посади складена посадова інструкція. Розглянимо більш детально та проаналізуємо посадову інструкцію завідувача відділу міжнародних культурних зв’язків Державної агенції промоції культури України.

Згідно посадової інструкції до обов’язків завідувача відділу міжнародних культурних зв’язків належать:

1.організація роботи відділу міжнародних культурних зв'язків.

2.розробка перспективних та поточних планів і забезпечення їх виконання.

3.ведення питаннь методичної роботи:

-забезпечення українських громад літературою, необхідною для розвитку української культури в діаспорі;

- організація стажування представників громад;

займається узагальненням передового досвіду роботи органів і установ культури з питань міжнародного культурного співробітництва.

4.робота по організації міжнародних культурних зв’язків з оргкомітетами фестивалів зарубіжних країн, ведення листування з ними, здійснення зв'язку по інтернету.

5.організація участі провідних колективів України в культурних акціях, які проводяться за кордоном.

6.створення аудіо та відеотеки українських колективів для участі їх у мїжнародних фестевалях.

7.робота над створенням бази даних міжнародних фестивалів культури.

8.забезпечення і організація навчання представників національно-культурних товариств та українських громад, формування навчальної програми, здійснення підбору лекторських кадрів. Пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

9.внесення пропозиції щодо спільної роботи з іншими установами по розвитку культурних зв'язків з діаспорою.

10.аналіз матеріалів питань культурного життя українських громад, всесвітньої ради з організації фестивалів фольклору (cioff), які висвітлюють на сторінках переодіки, підтримує творчі зв'язки із пресою ближнього зарубіжжя. Участь у розробці програм розвитку української культури в осередках українців за межами України.

11.участь у культурних програмах та фондах ради Європи, Євросоюзу, ЮНЕСКО та інших.

У межах своєї компетенції завідувач відділу міжнародних культурних зв’язків має право:

Одержувати в установленому порядку від органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів міністерства, установ, закладів, підприємств та організацій галузі статистичну, аналітичну та іншу інформацію, необхідну для виконання завдань покладених на відділ.

Брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень.

Вносити генеральному директору пропозиції щодо вдосконаленняроботи Агенції.

На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.

На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

На підвищення своєї кваліфікації, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не менше одного разу на п'ять років.

Завідувач відділу міжнародних культурних зв’язків відповідає за:

Вчасне кваліфіковане виконання завдань, покладених на нього, дотримання вимог основ законодавства україни про культуру, інших законодавчих актів, що стосуються роботи відділу.

У разі невиконання службових обов'язків завідувач відділу міжнародних культурних зв’язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Виконання доручених йому завдань. Перед початком відпустки або відрядження завідувач відділу міжнародних культурних зв’язків зобов'язаний виконати доручені раніше завдання, термін яких припадає на період відсутності у зв'язку з відпусткою або відрядженням.

У разі тимчасової непрацездатності завідувач відділу міжнародних культурних зв’язків зобов'язаний поінформувати керівництво щодо стану виконання доручених раніше завдань і передати на розгляд керівництву справи, термін виконання яких спливає протягом тижня з моменту настання тимчасової непрацездатності.

До кваліфікаційних вимог до посади завідувача відділу міжнародних культурних зв’язків входять:

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр/спеіаліст або гуманітарну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр/спеціаліст.

Стаж роботи за фахом на посаді завідувача відділом не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Досконало володіти державною (українською) мовою та однією іноземною (на вибір).

До ділових якостей керівника відносяться, передусім, організаторські здібності, виконавство, компетентність, підприємливість. Професійні знання керівника повинні бути на рівні сучасних вимог нтп, він повинен вміти організовувати пошук, поставити експеримент, задіяти вчених і спеціалістів до вироблення складних рішень, створювати творчу атмосферу в колективі, що б сприяла широкому розвитку ініціативи підлеглих, активно знаходити найбільш цілеспрямовані шляхи підвищення ефективності і якості певної ділянки роботи.

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

Аналіз потоків інформаціїнадає можливість визначити особливості діючої системи менеджменту, методи й стиль роботи управлінського апарату, виявити недоліки в організації управління, визначити загальний обсяг інформації, яку слід зібрати й опрацювати для забезпечення нею керівників. Аналіз потоків інформації надає змоги для створення інформаційних моделей, які відбивають технологію підготовки й маршруту документів, алгоритм формування показників, а також взаємозв'язок між структурними підрозділами й особами, які беруть участь в обробці та використанні інформації. Інформаційні моделі можуть мати форму описів, схем, графіків, таблиць, матриць.

У процесі використання інформаційних ресурсів важливо визначити кількість операцій і витрат праці (у робочому часі), закріплених за підсистемами (техніко-економічні, планування, бухгалтерський облік, фінансова робота, статистичний облік тощо). Ці дані використовуються для вдосконалення структури управління, встановлення нормативів праці й для контролю за діяльністю управлінського персоналу.

Недоліки в організації ДАПКУ використання потоків інформації в установі найчастіше пов'язані з невдалим або не досить чітким розподілом функціональних обов'язків між працівниками апарату управління, надмірним контролем, з надходженням інформації до тих працівників, яким вона не потрібна тощо. Забезпечення процесу управління неможливе без відповідної інформаційної підтримки, створення ефективної інформаційно-аналітичної системи, яка здатна своєчасно забезпечити достовірними даними. Ураховуючи важливість інформаційної підтримки управлінських рішень серед найголовніших завдань передачі інформації визначалося забезпечення чіткої регламентації якості та часу надходження інформації до менеджерів і фахівців в межах установи, забезпечення безпеки інформації, селекція та управління інформаційними потоками. Сьогодні організації не достатньо вміти збирати, обробляти, використовувати, зберігати інформацію та підтримувати в актуальному стані бази даних. Необхідно мати певну політику відносно управління інформацією та інформаційного середовища, у якому перебуває установа, для забезпечення результативного якісного покращення її діяльності. Тому основними завданнями інформаційної підтримки управління дапку слід визнати: формування, обробку, використання, зберігання та підтримку в актуальному режимі інформації та знань; забезпечення менеджменту нормативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також комплексом програмних засобів, необхідних для їх аналізу при формуванні управлінських рішень.

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДАПКУ

Перелік заходів ДАПКУ за 6 місяців 2009р.:

Проведення громадсько-мистецької акції «розгін до волі – послання карпатської україни в сьогодення»

Святкування різдва 5.12.2009 року в німецькому культурному центрі гете-інститут в україні

Надання організаційної допомоги у підготовці проекту «про що говорить вишивка»

Підготовка і проведення всеукраїнського фестивалю єврейської культури «Шолом, Україно!».

Підготовка міжнародного фестивалю театрального мистецтва, присвяченого творчості шолом алейхема «Мандруючі зірки».

Підготовка всеукраїнського фестивалю – конкурсу народної хореографії імені П.Вірського.

Підготовка документів cпільно з асоціацією діячів естрадного мистецтва України — всеукраїнського сільського фестивалю мистецтв «Боромля – 2009» (м.Тростянець Сумської області, 31 серпня – 01 вересня 2009р.

Організаційна допомога у підготовці ювілейної виставки творів Олександра Саєнка /килими, гобелени, мозаїки соломою, кераміка, вибійки/ (18 вересня 2009 року).

Пресс-конференція та презентація відеоантології «Єврейское кино України».

Козацьке свято покрови пресвятої богородиці на софіївському майдані.

Науково-практична конференцієя «Міжкультурний діалог та українська етнокультурна політика» в рамках всеукраїнського форуму національних культур «Україна: мистецьке розмаїття та діалог культур». (інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса.)

Таким чином, протягом 6-ти місяців 2009 року було проведено 11 заходів ( фестевалі, виставки, акції, конференції), з них 4 фестивалі, 1 акція, 1 виставка, 2 конференції, та 3 інші заходи.

Перелік заходів ДАПКУ за 6 місяців 2010р.:

Надання організаційної допомоги у підготовці проекту «Про що говорить вишивка».

Надання організаційної допомоги у підготовці та проведенні вечора- реквієму «Шість мільйонів сердець», присвячений міжнародному дню Холокосту.

Надання організаційної допомоги у розповсюдженні інформації про проведення тиждня Ідішу в Україні .

Надання організаційної допомоги у розповсюдженні інформації про проведення міжнародного телевізійого фестивалю-конкурсу циркових та естрадних дитячих та юнацьких колективів «Понтійська арена – 2010»

Підведення підсумків громадсько-мистецької акції «Розгін до волі – послання карпатської україни в сьогодення» .

Підведення підсумків програми культурного обміну між групами студентів НТУУ «КПІ» ( м. Київ, Україна) та tcole polytechnique ( м. Париж, Франція).

Проведення переговорів з організаторами фестивалю «Гоголь – фест» з приводу проведення спільної виставки.( нарада)

Робота Парламентською бібліотекою України по підготовці спільної виставки «Микола Гоголь».

Надання організаційної допомоги у підготовці і проведенні концерту до дня росії, спільно з центром національним культур.

Надання організаційної допомоги у підготовці та розповсюдженні інформації про проведення заходів з нагоди до 65 річчя Великої Перемоги.

Акція «Пісні фронтових доріг» спільно з центром національних культур акція «Горни победы” спільно з єврейськи фондом України.

Надання організаційної допомоги у розповсюдженні інформації про проведення дня відкритих дверей державної академії керівних кадрів культури .

Надання організаційної допомоги у розповсюдженні інформації про проведення дня слов’янської писемності і культури.

Спільна виставка з Парламентською бібліотекою України «Територія Гоголя».

Організація культурної програми академічного курсу “you can fly if you apply: small aircraft technologies“ спільно з міжнародною організацією board of european students of technology (best)

Підготовка участі колективів та окремих виконавців у мистецькій програмі в рамках участі україни у всесвітній виставці «Експо — 2010» (м. Шанхай, китай, 24 серпня 2010 року).

Підготовка матеріалів до проведення спільно з ЄФУ та ЦНК міжнародного театрального фестивалю «Мандруючі зірки»

Виставка «Україно, моя Україно» у Національній Парламентській бібліотеці.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Ювілейна виставка заслуженого художника україни, лауреата національної премії україни імені Тараса Шевченка та премії імені Василя Стуса Валерія Франчука «Дороги, які обирають нас…» до 60 річчя з дня народження художника.

Адміністративна допомога у підготовці і проведенні святкових заходів присвячених дню міста Вінниця (10-11 вересня 2010р.).

Підведення підсумків, формлення документів заходу учасників колективів та окремих виконавців у мистецькій програмі в рамках участі україни у всесвітній виставці «Експо — 2010» (м. Шанхай, Китай, 24 серпня 2010 року).

Підведення підсумків проведення заходу міжнародного театрального фестивалю «Мандруючі зірки».

Міжнародний фестиваль циганського мистецтва «Амала».

Творча зустріч з письменником та прозаїком Сергієм Жаданом.

Участь в урочистому засіданні Національної Парламентської бібліотеки України.

Можемо зробити висновок, що за півроку 2010 року було проведено 25 заходів, з них 5 фестевалів, 5 виставок, 2 акції, 2 програми, та ін.

Таблиця 6.1

Аналіз діяльності ДАПКУ за 2009-2010 рр.

№ п/п

Заходи

2009 рік

2010 рік

Абсолютне відхилення

Питома вага за 2009 р. %

Питома вага за 2010 р. %

1.

Фестивалі

4

5

-1

36

20

2.

Акції

1

2

-1

9

8

3.

Виставки

1

5

-4

9

20

4.

Конференції

2

2

18

5.

Інші заходи

3

13

-10

28

52

6.

Сума

11

25

-14

100

100

/>

/>

Проаналізувавши діяльність установи ДАПКУ, можна зробити висновок, що за 2010 рік було проведено вдвічі більше заходів, порівняно з 2009 роком. Це пов'язане з розвитком підприємства, підвищенням ефективності його діяльності у зв'язку зі зміною керівництва, проведенням ряду організаційних заходів та налагодження міжнародних зв'язків.

ВИСНОВОК

Маючи можливість проходити практику в державній агенції промоції культури україни. За цей період часу я була ознайомлена із структурою підприємства, функціональними обов'язками працівників дапку, також ознайомилась із роботою відділі. Була ознайомлена з історичною довідкою підприємства, його структурою, основними завдання та правами структурних підрозділів дапку, трудовими відносинами в колективі.

Отже, Державна агенція промоції культури України (надалі ДАПКУ) є бюджетною державною неприбутковою установою, яка належить до сфери управління міністерства культури і туризму україни і є підзвітним та підконтрольним закладом культури МКТ.

Агенція здійснює свою фінансово-господарську та організаційно-творчу роботу у відповідності до існуючого законодавства та нормативних документів відповідних органів виконавчої влади:

Паспорту бюджетної програми на 2009 рік, який затверджений наказом міністерства фінансів україни та міністерства культури і туризму україни № 12/340 від 03.03.2009 року. В ньому визначено для ДАПКУ за КПКВ 1801240 назву бюджетної програми «Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності» і мету бюджетної програми «Забезпечення культурно-мистецьких, культурологічних, культурно-освітніх акцій, спрямованих на розвиток, популяризацію української культури та культур національних меншин Державною агенцією промоції культури України».

Проаналізувавши діяльність установи ДАПКУ, можна зробити висновок, що за 2010 рік було проведено вдвічі більше заходів, порівняно з 2009 роком. Це пов'язане з розвитком підприємства, підвищенням ефективності його діяльності у зв'язку зі зміною керівництва, проведенням ряду організаційних заходів та налагодження міжнародних зв'язків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Положення про структурні підрозділи ДАПКУ, затверджено наказом ДАПКУ від 16 січня 2009 року № 3/1.

Баланс (форма № 1) ДАПКУ за 2008 рік.

Колективний договір між адміністрацією та колективом працівників ДАПКУ.

Посадова інструкція завідувача відділу міжнародних культурних зв'язків ДАПКУ.

Плани робіт ДАПКУ за 2009-2010 рр.

Статут державної установи «Державна агенція промоції культури України».

Структура інформаційних зв'язків Державної агенції промоції культури України.

Нікбахт Е., Гропнеллі А. Фінанси. -Київ: «Вік», «Глобус», 2000.

Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент в предприятиях и коммерческих организациях. Управление денежным потоком. — М.: Финансы и статистика, 1999.

Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. — С.-Петербург; АОЗТ «ЛИТЕРА ПЛЮС», 1999.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.


еще рефераты
Еще работы по культуре