Реферат: Ряди динаміки Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Статистика”

I. Завдання 1. Ряди динаміки

Задача 1

Видобуток різних видів палива в Україні за 1996-2001рр. характеризується даними:

Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Нафта, млн.т. 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7
Натуральний газ, млрд.м 18.4 18,1 18,0 18,1 17,9 18,3
Вугілля 70,5 76,9 77,2 81,8 81,0 83,9

Для кожного динамічного ряду обчисліть середньорічні показники динаміки (середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту та середньорічний темп приросту). Провести порівняльний аналіз показників.

Задача 2

Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначите рівні ряди (виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001рр.) і відсутні в таблиці ланцюгові характеристики динаміки:

Рік млрд. кВт год Ланцюгові показники динаміки

Абсолютний при-ріст, млрд.

кВт год

Темп росту, %

Темп приросту,%
1996 183,0 Х х х
1997 -5,0
1998 97,1
1999 -0,4
2000 99,6
2001 1,6

Задача 3

Графа 8, 9

Дані по деяких показниках за 12 місяців попереднього року.

Місяць

Кількість

народ-

жених,

тис.осіб

Кількість

помер-

лих,

тис.осіб

Кількість

зареє-

строваних

шлюбів,

тис.

Кількість

зареє-

строваних

розлучень,

тис.

Грошові

доходи

населен-

ня,

млн.грн.

Грошові

витрати

населен-

ня,

млн.грн.

Перевезення пасажирів залізнич-

ним транс-

портом,

млн.осіб

Переве-

зення пасажи-

рів ав –

тотранс-

портом,

млн.осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 28,8 60,6 11,2 15,0 7121 5967 42,4 229,9
II 32,3 66,4 15,6 15,4 6293 6393 43,2 222,3
III 32,0 55,4 24,8 14,6 7397 7040 44,2 218,9
IV 34,3 54,4 26,6 16,1 7608 6972 46,1 212,5
V 33,5 53,6 32,4 17,1 8456 7875 45,2 210,6
VI 33,8 54,3 39,7 15,5 7386 7878 42,7 208,8
VII 34,3 63,9 29,7 18,5 7737 8457 39,2 215,5
VIII 32,3 61,5 28,1 20,2 7907 7884 39,8 217,3
IX 29,9 64,9 15,4 19,2 10000 8257 44,8 227,1
X 29,6 69,9 17,9 15,9 6182 7002 39,5 214,8
XI 30,8 59,1 25,6 16,1 7397 7053 39,3 208,5
XII 31,8 63,2 14,1 17,0 8345 7867 39,9 228,2

За наведеними даними для кожної з вказаних ознак:

1) визначте індекси сезонності на основі постійної середньої;

2) оцініть амплітуди сезонних коливань і представте їх графічно;

3) порівняйте інтенсивність сезонності між вказаними ознаками.

Зробіть висновки.

Розв’язання:

Задача 1

Розрахунок середньорічних показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.


Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Нафта, млн.т. 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7
Натур. газ млрд. куб.м 18,4 18,1 18 18,1 17,9 18,3
Вугілля млн.т. 70,5 76,9 77,2 81,8 81 83,9
Розрахунок середньорічного абсолютного приросту
Ланцюгові абс. прирости
1996 1997 1998 1999 2000 2001 середньорічний абс. приріст
Нафта, млн.т. -0,2 -0,1 -0,1 -0,08
Натур. газ млрд. куб.м -0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,4 -0,02
Вугілля млн.т. 6,4 0,3 4,6 -0,8 2,9 2,68
Розрахунок середньорічного темпу росту
Ланцюгові темпи росту
1996 1997 1998 1999 2000 2001 середньорічний темп росту

cередньо-

річний

темп

приросту

Нафта, млн.т. 1,000 0,951 0,974 0,974 1,000 0,980 -0,020
Натур. газ млрд. куб.м 0,984 0,994 1,006 0,989 1,022 0,999 -0,001
Вугілля млн.т. 1,091 1,004 1,060 0,990 1,036 1,035 0,035

Середньорічний абсолютний приріст розраховується як середнє арифметичне ланцюгових абсолютних приростів по роках

де – абсолютний приріст і-го періоду, n – число періодів, Y0, Yn – початковий і кінцевий показники відповідно. Розрахунок показано у таблиці:

Розрахунок середньорічного абсолютного приросту
Ланцюгові абс. Прирости
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Середньо-

річний абс.

приріст

Нафта, млн.т. -0,2 -0,1 -0,1 -0,08
Натур. газ млрд. куб.м -0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,4 -0,02
Вугілля млн.т. 6,4 0,3 4,6 -0,8 2,9 2,68

Середньорічний темп росту розраховується як середнє геометричне ланцюгових темпів росту по роках


де – темп росту і-го періоду, n – число періодів, Y0, Yn – початковий і кінцевий показники відповідно.

Разом з середньорічним темпом росту розраховується і середньорічний темп приросту за формулою

Розрахунок середньорічних темпів росту та середньорічних темпів приросту показано у таблиці:

Ланцюгові темпи росту
1996 1997 1998 1999 2000 2001 Середньорічний темп росту

Середньо-

річний

темп приросту

Нафта, млн.т. 1,000 0,951 0,974 0,974 1,000 0,980 -0,020
Натур. газ млрд. куб.м 0,984 0,994 1,006 0,989 1,022 0,999 -0,001
Вугілля млн.т. 1,091 1,004 1,060 0,990 1,036 1,035 0,035

Аналіз показників

За підсумком6 років, з 1996 по 2001 рр., спостерігається зменшення обсягів видобутку нафти та натурального газу. Загальне зменшення по нафті склало 0,4 млн.т, а по газу – 0,1 млрд. куб. м. Середньорічне зменшення обсягу видобутку нафти становить 0,08 млн. т на рік, а середньорічне зменшення обсягу видобутку газу – 0,02 млрд. куб. м на рік. При цьому обсяги видобутку постійно, за виключенням останнього 2001 р., зменшувались, а обсяги видобутку газу коливались, причому в останньому році мало місце збільшення, що дозволяє говорити про позитивну динаміку, хоча в середньому спостерігається зменшення обсягу видобутку. Темпи росту (в даному випадку – спадання) дорівнюють: по нафті 98%, по газу 99,9%. Відповідні темпи приросту (зменшення) склали: по нафті: -2%, по газу: -0,1%.

В той самий час мало місце стабільне зростання обсягів видобутку вугілля з середньорічним абсолютним приростом 2,68 млн. т. Відповідний середньорічний темп росту становить 103,5%, середньорічний темп приросту – +3,5%. Абсолютний приріст видобутку склав 13,4 млн.т.

Задача 2

Відсутні рівня ряду і ланцюгові характеристики динаміки розраховуються на основі формул для визначення ланцюгових характеристик.

1) Наступний рівень ряду Ys+1 розраховується за відомими поточним рівнем Yi і відомим абсолютним приростом за формулою

2) Поточний рівень ряду Yi розраховується за відомими попереднім рівнем Ys-1 і відповідним темпом росту ki, вираженим і відсотках, за формулою

3) Темп росту ki для i-го року, виражений у відсотках, дорівнює


4) Абсолютний приріст розраховується за відомими послідовними рівнями ряду Ys-1 та Yi:

5) Темп приросту Ті (у відсотках) при відомому відповідному темпові росту ki дорівнює

де темп росту ki виражений у відсотках,

а темп росту ki при відомому темпові приросту Ті (у відсотках) дорівнює

Розрахунок відсутніх рівнів ряду і ланцюгових показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.


Виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001 рр.
Рік млрд. кВт*год Ланцюгові показники динаміки
Абсолютний приріст, млрд. кВт*год Темп росту, % Темп приросту, %
1996 183,0 x x X
1997 178,0 -5,00 97,27 -2,73
1998 172,8 -5,16 97,10 86,10
1999 172,1 -0,69 99,60 -0,40
2000 171,5 -0,69 99,60 -0,40
2001 173,1 1,60 100,93 0,93

Результат розрахунку наведений у таблиці (початкові дані виділені шрифтом).

Задача 3

Індекс сезонності розраховується на основі постійної середньої розраховується за формулою


де – рівень ряду, – середнє значення ряду.

Амплітуда сезонних коливань R розраховується як різниця між максимальним і мінімальним індексами сезонності:

Порівняння інтенсивності сезонних коливань різних ознак здійснюється за допомогою середнього квадратичного відхилення

Розрахунок виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.


Розрахунки по перевезеннях пасажирів залізничним транспортом наведені у наступній таблиці:

Місяць Перевезення пасажирів залізничним транспортом, млн.осіб Індекс сезонності Абсолютні коливання індексу (Ic-100)^2
І 42,40 100,49 0,49 0,243817
ІІ 43,20 102,39 2,39 5,711562
ІІІ 44,20 104,76 4,76 22,65783
ІV 46,10 109,26 9,26 85,80841
V 45,20 107,13 7,13 50,83918
VI 42,70 101,20 1,20 1,451589
VII 39,20 92,91 -7,09 50,27743
VIII 39,80 94,33 -5,67 32,13275
IX 44,80 106,18 6,18 38,21843
X 39,50 93,62 -6,38 40,69951
XI 39,30 93,15 -6,85 46,97244
XII 39,90 94,57 -5,43 29,50187
Середнє 42,19 100,00 5,805994
Амплітуда коливань 16,35

Розрахунки по перевезеннях пасажирів автомобільним транспортом наведені у наступній таблиці:

Місяць Перевезення пасажирів автотранспортом, млн.осіб Індекс сезонності Абсолютні коливання індексу (Ic-100)^2
І 229,90 105,52 5,52 30,50635
ІІ 222,30 102,03 2,03 4,140752
ІІІ 218,90 100,47 0,47 0,224957
ІV 212,50 97,54 -2,46 6,06775
V 210,60 96,66 -3,34 11,12472
VI 208,80 95,84 -4,16 17,31864
VII 215,50 98,91 -1,09 1,180029
VIII 217,30 99,74 -0,26 0,067651
IX 227,10 104,24 4,24 17,9612
X 214,80 98,59 -1,41 1,981306
XI 208,50 95,70 -4,30 18,48368
XII 228,20 104,74 4,74 22,49569
Середнє 217,87 100,00 3,311001
Амплітуда коливань 9,82

Сезонні коливання подаються абсолютними відхиленнями індексу сезонності від середнього значення по місяцях (ці дані містять у стовпчику D електронної таблиці).

Графічне подання сезонних коливань індексу сезонності виконується за допомогою майстра діаграм MS Excel. Відповідні графіки наведені нижче.

Порівняння інтенсивності сезонності перевезень пасажирів залізничним та автомобільним транспортом виконується за допомогою середніх квадратичних відхилень їх індексів сезонності. Для перевезень залізничним і автомобільним транспортом вони становлять відповідно 5,8 та 3,3, що свідчить про помітно більшу інтенсивність сезонних коливань залізничних перевезень пасажирів.

ІІ. Завдання 2. Індекси

Задача 1

За наведеними даними визначити зведений індекс собівартості та фізичного обсягу виробництва. Пояснити їх зміст.

Вид виробу

Витрати на виробництво

у 2000 р.

Зміна у 2001 р. порівняно з 2000 р., %
собівартості фізичного обсягу
АВ – 1 1200 -5,0 +25,0
АВ – 1Б 1250 +2,0 +10,0

Задача 2

За даними задачі 1 знайти абсолютну зміну витрат на виробництво в цілому та за рахунок окремих факторів.

Задача 3

Собівартість одиниці продукції у поточному періоді зменшилась на 15%, а обсяг випуску зріс у 1,25 рази. Як змінились грошові витрати на виробництво?

Задача 4

За наведеними даними визначити індекси фіксованого складу та структурних зрушень середньої ціни на безалкогольні напої. Пояснити економічний зміст індексів.

Напої Обсяг продаж, млн. грн. Середня ціна за 1 л, грн.
2000 2001 2000 2001
Мінеральна вода 12,0 28,0 1,5 2,0
Фруктова вода 24,0 25,3 2,0 2,3

Розв’язання:

Задача 1

Зведений індекс собівартості Іz визначається за формулою (екстенсивний показник – фізичний обсяг виробництва – фіксується на рівні поточного періоду):

де q1 – фізичний обсяг виробництва у поточному періоді,

z0, z1 – собівартість у базовому і звітному періодах відповідно.

В даному випадку маємо два види виробів, для яких відомі витрати С на виробництво у базовому періоді:

.


У поточному періоді маємо:

Підставляючи чисельні значення у формулу для зведеного індексу собівартості, знаходимо:

Зведений індекс фізичного обсягу виробництва Іq визначається за формулою (інтенсивний показник – собівартість – фіксується на рівні базового періоду):

де q0, q1 – фізичний обсяг виробництва у базовому і поточному періоді відповідно,

z0– собівартість у базовому періоді.

Підставляючи чисельні значення у формулу для зведеного індексу фізичного обсягу виробництва, знаходимо:

Зведений індекс фізичного обсягу виробництва показує, у скільки разів змінився фізичний обсяг продукції (або, скільки процентів складає його зростання/зниження) у поточному періоді порівняно з базовим.

Зведений індекс собівартості показує, у скільки разів, або на скільки процентів, змінилася собівартість продукції у поточному періоді порівняно з базовим.

Задача 2

Абсолютна зміна витрат на виробництво в цілому дорівнює різниці між витратами у поточному періоді С1 і витратами у базовому періоді С0:

і становить

Абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок окремих факторів, а саме –собівартості і фізичного обсягу виробництва, може бути знайдена як різниця між чисельником та знаменником відповідних зведених індексів.

Абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок собівартості дорівнює:

Абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок фізичного обсягу виробництва дорівнює:


Зауважимо, що сума абсолютних змін витрат на виробництво за рахунок окремих факторів дорівнює абсолютній зміні витрат в цілому, що підтверджує правильність розрахунків:

Вид виробу Витрати на виробництво у 2000р. Зміна у 2001р. порівняно з 2000р. %
собівартості фізичного обсягу
АВ-1 1200,00 -5,00 25,00
АВ-1Б 1250,00 2,00 10,00
Зведений індекс собівартості 0,9835
Зведений індекс фіз. обсягу 1,1735
Абс. зміна витрат на виробництво в цілому 377,5000
Абс. зміна витрат за рахунок собівартості -47,5000
Абс. зміна витрат за рахунок фіз. обсягу виробництва 425,0000

Задача 3

Грошові витрати на виробництво C дорівнюють добутку обсягу виробництва q на собівартість одиниці продукції p:

Якщо у базовому періоді обсяг виробництва та собівартість одиниці продукції дорівнюють відповідно q0та p0, то, згідно умови, у поточному періоді:

Зміна грошових витрат на виробництво у поточному періоді становить:

Грошові витрати на виробництво у поточному періоді збільшились на 6,25%.

Задача 4

Індекс фіксованого складу ціни на безалкогольні напої визначається за формулою

де f1 – обсяг продаж у звітному періоді (2001р),

x0, x1 – середня ціна за й 1 л у базовому (2000р.) і у звітному (2001р.) періодах відповідно.

Підставляючи чисельні значення, знаходимо:

Отримане значення індексу фіксованого складу показує, що зміна середньої ціни реалізації у 2001 р. за рахунок тільки зміни (підвищення) цін становить +23,32%.

Індекс структурних зрушень ціни на безалкогольні напої визначається за формулою

де f0, f1 – обсяг продаж у базовому (2000р.) і у звітному періоді (2001р) відповідно,

x0– середня ціна за й 1 л у базовому (2000р.) періоді.

Підставляючи чисельні значення, знаходимо:

Отримані значення індексу структурних зрушень показує, що зміни в структурі реалізації безалкогольних напоїв обумовили зниження середньої ціни на 5,23%.

Для перевірки правильності розрахунків знайдемо індекс цін змінного складу , який має дорівнювати добутку індексів фіксованого складу і структурних зрушень.

Список використаної літератури

1. Денисенко М.П. Програма вивчення дисципліни «Статистика». – К.: ІПК ДСЗУ, 2003.

2. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики. Практикум. – Київ, Знання, 1997.

3.Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін.; За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. – К.: Вища школа, 1993.

4. Статистика: Підручник, 2-ге вид. / С.С.Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

5. Статистика: Навч.-метод.посібник для самост. вивчення дисципліни. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.; За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2002.

6. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А.Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999.

еще рефераты
Еще работы по математике