Реферат: Нервова система Нервная система

Міністерствоосвіти України

Львівськийдержавнийуніверситетімені І.Франка

ФакультетПедагогічнийколедж


ЛЕКЦІЯ

на тему:«НЕРВОВА СИСТЕМА»


Виконаласт. гр.

ЗадорожнаЗ.В.


Львів, 2001


ПЛАН


Еволюція нервової системи

а) загальнийплан будовиі функцій нервовоїсистеми;

б) основнаформа діяльностінервової системи.


Загальна характеристика

а) вища нервовадіяльність;

б) вища нервовадіяльністьлюдини.


Класифікація нервової системи.

Нейронна теорія будови нервової системи.

Рефлекторна теорія діяльності нервової системи.


Еволюція нервової системи


Нервовасистема відіграєнайважливішуроль у регуляціїфункцій організму.Вона узгоджуєфункціонуванняклітин, тканин, органів тасистем, що дозволяєорганізму діятияк єдине ціле, забезпечуєвзаємозв’язокорганізму знавколишнімсередовищем.У цілому функціїнервовоїсистеми полягаютьв інтеграціїцілісногоорганізму(включаючикоординаціюта регуляціюфункцій усіхйого органів)та доцільнійреакції назовнішні впливи.До її складувходять нерви, нервові вузлита сплетіння, головний таспиннний мозок, а також органичуття. Структурноюодиницею нервовоїсистеми є нервоваклітина – нейрон, що складаєтьсяз тіла, кількохкоротких відростків(дендрити) таодного довгого(аксон). За структуроюі функціямирозрізняютьтри типи нейронів: рецепторні(або чутливі), вставні, рухові.

Упершенервова системаз’являєтьсяу примітивнихбагатоклітиннихтварин (кишковопорожнинні).Зірчасті нейрони, зв’язані одинз одним відростками, рівномірнорозподіленів зовнішньому(ектодермальному)шарі, утворюютьтак званийдифузний типнервової системи.З підвищеннямрівня організаціїу філогенезітварин відбуваласяконцентраціянейронів упевних частинахтіла, звичайнобіля спеціалізованихорганів чуття, головним чиному передньомукінці тіла.Першим етапомцього процесустало формуваннясистеми поздовжніхнервових стовбурівабо тяжів, вяких розміщуютьсятіла нейронівта деякі їхвідростки. Іншівідросткинейронів утворюютькільцеві перемички, що зв’язуютьнервові стовбуриодин з одним,і нерви, що відходятьдо різних органів.У переднійчастині тілатварин поздовжнінервові стовбуризв’язані міжсобою навкологлотковимнервовим кільцем.Тут же відбуваєтьсяскупченнянервових клітин– утворенняголовних абомозкових нервовихвузлів. Такомурівню організаціївідповідаєнервовій системіплоских і круглихчервів. Подальшаконцентраціяелементівнервової системипризвела дорозташуваннянейронів вокремих нервовихвузлах (гангліях), зв’язаних міжсобою поздовжнімиі поперечнимиперемичками, утворенимивідросткаминервових клітин.Нервові вузлиможуть бутирозташованимив різних відділахтіла.

Нервовасистема хордовиху багатьохвідношенняхвідрізняєтьсявід будови НСбезхребетнихтварин. У вищиххордових, втому числі ів людини, нервовасистема умовноподіляєтьсяна центральнунервову систему, в якій виділяютьспинний і головниймозок, і периферичну, до складу якоївходять 10-12 парчерепно-мозковихта 31 пара спинномозковихнервів. Функціональновся нервовасистема поділяєтьсяна соматичну(іннервує скелетнім’язи та органичуття) і вегетативну(регулює обмінніпроцеси, роботувнутрішніхорганів тацентральноїнервової системи).Вегетативнанервова системаподіляєтьсяна симпатичнута парасимпатичну, дія яких наодин і той самийорган протилежна.Дві частинивегетативноїнервової системиздійснюютьтонку регуляціюфізіологічнихпроцесів, забезпечуючисвоєчаснуреакцію організмівна зміну умовсередовища.

Основнаформа діяльностінервової системи– рефлекс, тобтореакція-відповідьорганізму набудь-який сигнал, що поступаєіз зовнішньогосередовищаабо від внутрішніхорганів. Шлях, по якому проходятьнервові імпульси, називаєтьсярефлекторноюдугою. Рефлекторнадуга складаєтьсяз п’яти частин: рецептора(сприйманняподразненняі перетворенняйого на нервовіімпульси), чутливогошляху (надходятьімпульси почутливих нейронахдо центральноїнервової системи), ділянки центральноїнервової системи, рухового шляху(передача імпульсіввід ділянкицентральноїнервової системидо робочогооргана) і робочогооргана (м’язи, залози та ін.).До складу більшостірефлекторнихдуг входятьтакож вставнінейрони, щомістяться яку спинному, такі в головномумозку. Рефлексилюдини різноманітні.

Нервовасистема обумовлюєдіяльністьлюдини не тількияк біологічноїістоти, але іяк соціальної.За допомогоюпсихічнихпроцесів –навчання, пам’яті, мислення, воснові якихлежить діяльністьнервової системи, людина не тількипізнає світ, а й активнозмінює його.


Загальна характеристика


Вищанервова діяльність– цесукупністьумовних і безумовнихрефлексів, щозабезпечуютьнайдосконалішівзаємозв’язкитварин і людиниз навколишнімсередовищем.Вищанервова діяльністьздійснюєтьсяза участю вищихвідділів центральноїнервової системи(кори великихпівкуль головногомозку, підкірки).Основувищої нервовоїдіяльностістановлятьумовні рефлекси, що утворюютьсяна основі безумовних.Вища нервовадіяльність здійснюєтьсяза рахунок двохнервових процесів– збудженняі гальмування.Під час діїумовних і безумовнихподразниківці процесивиникають укорі мозку, девони можутьпоширюватисяабо концентруватисяв обмеженійділянці. Формуванняі характервищої нервовоїдіяльності різних тварині людини залежитьвід типу їхньоїнервової системи.Основою пристосуваньорганізмівдо умов існуванняє здатністькори головногомозку швидкоутворюватинові рефлексиі гальмуватистарі.

У тваринвища нервовадіяльністьпроявляєтьсяна основі першоїсигнальноїсистеми. Першасигнальнасистема – цесистема, якачерез рецепторисприймаєбезпосередні, конкретніподразники(сигнали) зовнішньогосвіту – предметиабо явища.

Вищанервова діяльністьлюдини сформуваласьу процесі праціі соціальнихвідносин, ітому вонапроявляєтьсяна основі якпеершої, такі другої сигнальнихсистем. У людиниперша сигнальнасистема забезпечуєматеріальнуоснову длявідчуттів, уявлень, вражень, сприйняттяоточуючогоприродногота суспільногодовкілля, щоє основою дляконкретногомислення. Другасигнальнасистема є тількиу людини; вонавиникла в процесіколективноїтрудової діяльностіі пов’язаназ функцієюмови. За допомогоюслова передаютьсясигнали проконкретніподразники,і слово у даномувипадку виступаєяк принциповоновий подразник — сигнал сигналів.Для людськоїмови характернийдуже високийступінь узагальнення.Людини узагальнюєне тільки поняттяпро предмети,їхні властивостій ознаки, проявища природи, а й свої відчуття, почуття, переживання.Словесне мисленнядає їй змогуабстрагуватисявід конкретнихобставин дійсності.Мова людинистає засобомабстрактногомислення івизначає поведінкулюдей. Усна іписемна мова, а також пам’ять(комплекс процесів, що відбуваютьсяв центральнійнервовій системіі забезпечуютьнагромадження, зберіганнята відтворенняіндивідуальногодосвіду) допомагаютьлюдині ознайомитисьз досвідомінших індивідуалів, соціально-історичнимдосвідом людства, що забезпечуєнаступністьпоколінь табезперервність у розвиткунауки, технікиі культури.


Класифікація нервової системи.


Існуєдві основнікласифікаціїнервової системи:

I. За топографією:

Центральна нервова система – Systema nervosum centrale – це спинний мозок і головний мозок.

Периферична нервова система — Systema nervosum periphericum –це спинномозкові нерви (31 пара) і черепні нерви (12 пар).


II.За функцією:

Соматична нервова система — Systema nervosum somaticum – виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм із зовнішнім середовищем.

Вегетативна нервова система — Systema nervosum autonomicum –виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму (гомеостаз).

Вегетативнанервова системаподіляєтьсяна дві частини: симпатичнуі парасимпатичну.


4. Нейроннатеорія будовинервової системи.


Структурноюодиницею нервовоїсистеми є нервоваклітина –нейрон-нейроцит.

Нейрон– клітина, якаскладаєтьсяз тіла і відростків.Тіло – сіраречовина, відростки– біла речовина.Відростки маютьнервові закінчення.

Видинервових закінчень:

рецептор – нервове закінчення, яке сприймає подразнення;

ефектор – нервове закінчення, яке перетворює імпульс в дію (скорочує м’яз);

синапс – контакт, нервове закінчення, через яке передається інформація.


Видивідростківнервових клітин:

дендрид – відросток, по якому інформація передається до тіла клітини;

аксон – відросток, по якому інформація іде від тіла клітини.


Типинейронів:

протонейрон – чутливий нейрон, сенсорний, рецепторний, вузловий (гангліонарний), аферентний, псевдоуніполярний. Протонейрон завжди знаходиться у периферичній нервовій системі. Протонейрон – перший нейрон, який одержує інформацію;

мотонейрон – руховий нейрон, моторний, ефекторний, еферентний.

Мотонейронпереважнознаходитьсяу центральнійнервовій системі.

Дейтеронейрон (інтернейрон) – вставний нейрон, проміжний, асоціативний; знаходиться у центральній нервовій системі .


5. Рефлекторнатеорія діяльностінервової системи.


З викладеноговище випливає, що кожний нейронвиконує тількиодну, спецефічнудля нього функцію(чутливий — сприймаєінформацію, вставний –передає цюінформацію, руховий – виконуєвідповідь наподразнення).Для того, щобнервова системапрацювала, необхіднасукупністьпринаймні двохтипів нейронів(протонейрона, який сприймаєінформаціюі мотонейрона, який відповідаєна цю інформацію).Така сукупністьнейронів, якісприймаютьінформаціюі здійснюютьвідповідь наподразненняназиваєтьсярефлекторноюдугою. Отже, функціональноюодиницею нервовоїсистеми є рефлекторнадуга. Рефлекторнадуга – це шляхрефлексу (руховоївідповіді наподразненя, яка здійснюєтьсяпри участіцентральноїнервової системи).


Використаналітература:


Біологія: Посібник для вступників до вузів/М.Є.Кучеренко, П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес та ін. – К.: Либідь, 1994.-336с.

Матущук-Вацеба Л.Р. Навч.-метод.посібник.-Львів: Поклик сумління, 1997.-269с.

Страшнюк Н., Міщук Н. Біологія. 11 клас. Випускний екзамен.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 128с.

еще рефераты
Еще работы по медицине