Реферат: Організація приймання товару в аптеці

«Організаціяприйманнятовару
в аптеці»

Виконала: студ.групи

Викладач:


2004 р.


ПЛАН


Види приймання товару

Процес приймання товару

особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

Облік надходження товарів


Своєчаснезабезпеченнялікарськимизасобами населенняі ЛПЗ залежитьвід наявностів аптеці необхіднихлікарськихзасобів і виробівмедичногопризначення.Це є основнимизавданнямиаптек і йоговиконаннязалежить відряду процесів, в тому числіі від організаціїприйманнятовару.

Види приймання товару

Основна масатоварів в аптекипоступає ізаптечних складівчи баз. Прийманнятовару відпостачальниківта різні варіанти, а сам:

приймання товару безпосередньо на складі представникам аптеки чи завідуючим аптекою. Право на приймання оформлюється разовим чи постійним дорученням (в залежності від посади);

доставка товару в аптеку транспортом постачальника, коли за товар і супровідні документи, що перебувають в дорозі відповідає шофер. Після прибуття в аптеку він передає матеріально-відповідальній особі по кількості місць і масі брутто. З моменту прийому товару за його збереження відповідає матеріально-відповідальна особа.

Процес приймання товару

Прийманнятовару в аптеціздійснює комісіяабо відповідальноособа (уповноваженаособа), що призначенанаказом завідуючогоаптекою. Приприйманні товарперевіряєтьсяпо кількостіі якості іреєструєтьсяу відповіднійдокументації.

Приймаючитовар, уповноваженаособа в аптеціпо кожномунайменуваннюстаранно перевіряєкількість, ціну, загальнувартість зданими, що містятьсяу супровіднихдокументах.

Прийманнятовару в аптеціздійснюєтьсяз залученнямпредставникапостачальникачи представниканезацікавленоїорганізації.У випадку виявленнянедостачі, надлишку, боючи псуваннятовару завідуючийаптекою створюєкомісію дляскладання акту, в якому відображаєтьсярозходженняз супровіднимидокументами, а також виявленінедостача чинадлишок. Актскладаєтьсяв 3-х екземплярах, з яких одиннаправляєтьсяпостачальник, другий – у вищестоящуінстанцію (якщовона є), третій– залишаєтьсяв аптеці.

При наявностів рахунках-фактурахпомилок в цінахі сумах вартості(невідповідністьпрейскурантуцін) аптекаповинна негайноповідомитипро це постачальника.До отриманнявід постачальникавиправдовувальноголиста, цей товарне підлягаєреалізації, але зараховуєтьсяпо цінах, яківказані врахунках-фактурах.

По закінченіперевірки і прийманнятовару матеріально-відповідальнаособа реєструєйого і робитьвідповіднувідмітку урахунку-фактурі.

Інколи товарможе поступатираніше, ніжпостачальникприсилаєрахунки-фактури.В таких випадкахзавідуючийаптекою складаєкомісію заучастю представниканезацікавленоїорганізаціїі складає актпро прийманнятовару, що поступивбез рахункупостачальника.Акт складаєтьсяв 2 екземплярах, один з якихдодається домісячного звітуаптеки. Завідуючіаптекою вживаєзаходи щодоотриманнярахунків-фактурі до їх отриманняне реалізуєтовар.

Матеріальнавідповідальністьвиникає з моментуприйманнятоваруматеріально-відповідальнимиособами. Якщонедостачутовару виявленопо масі нетто, або кількостіодиниць в певнихмісцях, отримувачможе призупинитиприйманнятовару, зберігаєі показуєпостачальникутару і упаковкурозпечатанихмісць і товарякий там міститься.Представникпостачальника, який перебуваєв одному населеномупункті з отримувачем, повинен прибутине пізніше віднаступногодня після одержаннявиклику, якщомедикаментишвидко псуються– то протягомчотирьох годин.Представник, який знаходитьсяв іншому населеномупункті, повиненприбути протягом3 днів. Якщопредставникне прибув, тотовар приймаєтьсяу присутностінезацікавленоїособи чи самостійнозі згодоюпостачальника.

особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Обов’язковоюумовою длявідпуску заптечних складівнаркотичнихі психотропнихлікарськихзасобів, прекурсорівсписку №1 повиннабути наявністьу аптеки службовогоавтотранспорту.Номер машиниповинен бутивписаний ввимогу-замовленняі в рахунки-фактури.При транспортування, крім водія.Повинна бутисупроводжуючаособа. В межахміста, районутранспортуваннядозволяєтьсябез супроводуміліції. Привідсутностів аптеки службовоготранспортунаркотичні, психотропнілікарськізасоби, прекурсорисписку №1 доставляютьсятранспортомаптечногоскладу.

Для прийманнянаркотичних, психотропнихлікарськихзасобів і прекурсорівсписку №1 наказомзавідувачааптеки створюєтьсяпостійна комісія(в складі неменше трьохосіб) під головуваннямзаступниказавідувача.При відсутностіостаннього– комісію очолюєзавідувачаптеки. Комісіяповинна здійснюватисуцільні перевіркинайменувань, кількості, вагитощо всіхнаркотичних, психотропнихлікарськихзасобів і прекурсорівсписку №1, щонадійшли ваптеку, навідповідністьданим, вказаниму рахунках-фактурах.

Аптечні фахівці, які отримуютьзазначенізасоби з аптечнихскладів, повиннірозписатисяна всіх примірникахрахунків-фактурдля засвідченняфакту отриманнятаких засобів.Під копіювальнийпапір розписуватисяне дозволяється.

При прийманнінаркотичних, психотропнихлікарськихзасобів і прекурсорівсписку №1 у виглядіпорошків, таблетокчи драже (ангро)члени комісіїповинні матина увазі, що ціпрепаратиповинні відпускатисялише в опечатаномувигляді. Накожній упаковцімає бути етикеткаіз зазначеннямназви аптечногоскладу, найменуваннялікарськогозасобу, номераі дати аналізу, номера і латифасування тапідпису особи, яка фасуваладаний препарат.Відпуск вказанихзасобів, упакованихбезпосередньов папір чи целофан, категоричнозабороняється.

Результатицих перевірокоформляютьсяписьмовимиактами відповідноїформи, незалежновід наявностічи відсутностірозходжень.Акт повинніпідписати усічлени комісіїі він повинензберігатисяразом з рахунком-фактурою.

При наявностірозходженьу вазі наркотичних, психотропнихлікарськихзасобів і прекурсорівсписку №1 в масі«ангро» аптекаповідомляєпро це у деньотримання абоне пізнішенаступногодня телефоном, факсом, телетайпомчи телеграмою.

Претензії набій ампул, брак(їх недостатнєнаповнення, нечітке маркіруваннятощо), термінпридатностічи нестачукількостейтощо повиннібути заявленів момент отриманнявказаних засобів.

Як вже булосказано вище, усі лікарськізасоби, що поступилив аптеку облікуютьсяуповноваженоюособою в «Реєстрілікарськихзасобів, якінадійшли досуб’єкта господарськоїдіяльності», де вказується:

номер запису;

найменування постачальника та номер ліцензії на право здійснювати оптову реалізацію:

номер і дата накладної;

назва лікарського засобу, його лікарська форма, дата реєстрації та номер реєстраційного посвідчення;

найменування виробника;

номер серії, номер і дата сертифіката якості виробника;

кількість одержаних упаковок;

термін придатності лікарського засобу;

результат контролю уповноваженою особою.

Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

Інструкцієюпро порядокконтролю якостілікарськихзасобів підчас оптовоїта роздрібноїторгівлі, затвердженогонаказом МОЗУкраїни від30 жовтня 2001 р. №436, регламентуєтьсяпорядок проведеннявхідного контролю, який здійснюєтьсяпри одержаннітовару за допомогоювізуальноїперевірки абоаналізу лікарськогозасобу.

Вхідний контролюготових лікарськихзасобів, якінадходять ваптеку, здійснюєуповноваженаособа, призначенанаказом керівника.

Уповноваженаособа повиннамати вищу абосередню фармацевтичнуосвіту. Її прізвище, контактнийтелефон таформа зв’язкуповідомляєтьсятериторіальнійінспекції.

Головнимиобов’язкамиуповноваженоїособи є:

перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і супровідних документів – накладних (з обов’язковим зазначенням назви, дозування, лікарської форми, номера, серії, кількості, назви виробника), сертифікатів якості виробників, даних про реєстраційний статус лікарських засобів;

оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів;

ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності;

перевірка наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції;

надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх якості, призупинення торгівлі такими лікарськими засобами;

уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного статусу. Назви, лікарських форми, виробника. Кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватись сертифікатом якості, що видається виробникам, завіреним мокрою печаткою останнього постачальника;

якщо результат вхідного контролю позитивний, то уповноважена особа передає одержані серії лікарських засобів в реалізацію;

якщо результат негативний – уповноважена особа складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партій постачальнику. Копія акта передається до територіальної інспекції, яка після виконання додаткової перевірки та вибіркового лабораторного аналізу вживає заходів щодо інформування інших аптек про виявленні неякісні або фальсифіковані лікарські засоби та контролює дї постачальника щодо їх утилізації або повернення;

у разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів при виконанні візуального контролю уповноважена особа відбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх до територіальної інспекції для проведення лабораторних досліджень. На час виконання таких досліджень, до остаточного вирішення питання про їх якість, серія сумнівних лікарських засобів перебуває на карантині, ізольовано від інших лікарських засобів, з позначенням «Торгівля заборонена» до окремого розпорядження.

Облік надходження товарів

Основнимипостачальникамитоварів в аптекиє юридичніособи (гуртовіформи, аптечнісклади) абофізичні особи.

Порядок таформи розрахунківміж постачальникомта покупцемзазначаєтьсяв господарськихугодах (договорах).В них максимальноточно відображаютьсяобов’язкисторін.

Організаціяобліку розрахунківповинна забезпечити:

своєчасну перевірку розрахунків з постачальником;

попередження продовження терміну заборгованості.

Джерелом інформаціїдля розрахунковихвідносин протоварні операціїслужать первиннідокументи, накладні, рахунки-фактури, податковінакладні, документ, що підтверджуєякість товару.

Лікарськізасоби та виробимедичногопризначеннянадходять ваптеку безпосередньовід заводів-виробниківабо від оптовихпосередників(фармацевтичніфірми, бази), які мають діючіліцензії направо оптовоїторгівлі. Привідвантаженнітоварів постачальникзобов’язанийнадати сертифікатиякості на всялікарськізасоби, виписуєсупровіднідокументи, рахунок-фактуру, товарно-транспортнунакладну іподатковунакладну, напідставі якихтовар приймаютьза кількістюі якістю.

Внутрішньогосподарськийсумарний облікв аптеці передбачаєвідображенняв прихіднійчастині товарногоабо місячногозвіту сумиотриманоготовару за місяцьв роздрібнихі оптових цінах.

Література:

Криков «Організація і економіка фармації»

В.П.Громовик «Організація роботи аптек»

еще рефераты
Еще работы по медицине