Реферат: Дипозитные счета

ДОДАТОК

До вих. № 09-23/615

АКБ “Укрсоцбанк”

Від 22.11.99 року

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                       Рішення Правління                                                                                                                                                                    АКБ “Укрсоцбанк”

від 18.11.99р. протокол №  54

При відкритті і веденні поточних та строковихдепозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземнійвалютах банки України керуються Законом України “Про банки і банківськудіяльність”, іншим чинним законодавством України, “Інструкцією про відкриттябанками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановоюПравління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527, “Інструкцією збухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”,затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 № 418, “Інструкцією зорганізації емісійно-касової роботи в установах банків України”, затвердженоюпостановою Правління НБУ від 07.07.94 №129. Положенням про організаціюбухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України,затвердженим постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566, рішеннями Ради іПравління банку та цим Положенням. Операції здійснюються на підставірозрахункових документів установлених форм.

  

1.<span Times New Roman"">               

Загальніположення щодо депозитних договорів, депозитних рахунків та систем аналітичногообліку депозитних операцій

Банківські рахунки в національній та іноземній валюті,фізичним особам, поділяються на:

поточні рахунки (рахунки до запитання);

строкові депозитні (вкладні рахунки);

кодовані рахунки, які поділяються на кодовані поточніта кодовані депозитні (вкладні) рахунки.

Відносини між Банком та фізичноюособою – власником депозитного рахунку регулюються укладеним між нимобов’язково  в письмовій формі договором,основними реквізитами якого є:

-<span Times New Roman"">                 

номер,дата, коли та ким видано документ, що засвідчує особу адреса постійного місцяпроживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку(резидента, що вноситься в договір на підставі документу, виданого податковиморганом); (у разі відсутності ідентифікаційного номеру фізичної особи на моментвідкриття рахунку у зв’язку з тимчасовою затримкою його отримання в податковихорганах, Банк може відкрити поточний рахунок фізичній особі на підставі довідкиподаткового органу про отримання документів від фізичної особи із зазначенняморієнтовного терміну присвоєння такого номеру);

-<span Times New Roman"">                 

назва таадреса Банку;

-<span Times New Roman"">                 

датавнесення депозиту;

-<span Times New Roman"">                 

розмірдепозиту;

-<span Times New Roman"">                 

датавимоги вкладником своїх коштів;

-<span Times New Roman"">                 

процентнаставка за користування депозитом (Банк залишає за собою право ініціювати змінупроцентної ставки відповідно до зміни облікової ставки НБУ та стану фінансовогоринку з відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладникадоговір може бути розірваний згідно з чинним законодавством України);

-<span Times New Roman"">                 

методнарахування відсотків (факт/факт);

-<span Times New Roman"">                 

формазарахування коштів на депозитний рахунок (готівкова та / або         безготівкова);

-<span Times New Roman"">                 

формаповернення депозиту і процентів (номер рахунку чи шляхом виплати готівкою);

-<span Times New Roman"">                 

підписикерівника Банку і вкладника.

Депозитнийдоговір засвідчує право Банку управляти залученими від фізичних осіб коштами таправо вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу іпроцентів за користування ним.

Кожнафізична особа може відкрити в установі Банку декілька поточних та декількастрокових депозитних рахунків на різний строк та у різних валютах –національний та вільно конвертований: доларах США, німецьких марках, євро, таросійських рублях.

Вкладникможе розпоряджатися депозитом як особисто, так і через свого представника, якийдіє на підставі довіреності, оформленій та завіреній нотаріально.

Системааналітичного обліку та документального оформлення депозитних операцій зарахунками фізичних осіб має відмінності в залежності від технічного оснащення,яке використовується в установі Банку, в цілому, та зокрема, на даній ділянціроботи Банку.

Найбільшуніверсальною та прогресивною технічно являється запроваджуваний на даномуетапі в АКБ “Укрсоцбанк” програмно – технологічний комплекс “СБОН”,експлуатація якого регулюється окремими положеннями.

Системаобов’язкових та додаткових параметрів контрагентів Банку та їх особовихрахунків за МСБО виключає необхідність ручного ведення картки особовогорахунку, який вміщує дані про вкладника (П., І., Б., рік народження, адреса,зразок підпису, розпорядження та умови по вкладу).

Якщо жтака картка ведеться (додаток № 9), то в ній реєструється кожна операція зарахунком фізичної особи та завіряється підписами відповідального таконтролюючого працівника.

У випадкувідкриття рахунку особою, яка не є його власником, на картці особового рахункуробиться відмітка “Вклад вніс” і вказуються прізвище та ініціали особи, що йогозробила. У цьому випадку власник рахунку надає зразок свого підпису на картціособового рахунку при першій явці до Банку.

Завимогою депоненту може бути видана (ощадна) книжка АКБ “Укрсоцбанк”, бланкамиякої установи Банку забезпечується централізовано через Центральний апарат АКБ“Укрсоцбанк”.

Натитульній сторінці вкладної (ощадної) книжки заповнюються всі передбачені нимреквізити, на кожному її листку проставляється номер рахунку вкладника, післячого вона засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера Банку чи їхзаступників та відтиском печатки Банку.

Помилковозроблені в цій книжці записи перекреслюються, вірний здійснюється в наступномувільному рядку, завіряється підписами відповідального та контролюючогопрацівника та відтиском печатки Банку.

Якщодепозитний рахунок відкрито без оформлення вкладної книжки, документом, щозасвідчує здійснення Банком операцій за депозитним рахунком, є виписка зособового рахунку вкладника, яка засвідчується уповноваженого працівника Банкута відбитком його штампу.

Фізичнійособі – нерезиденту надається імена ощадна книжка.

2.<span Times New Roman"">   

Відкриття поточних та депозитних рахунків унаціональній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками

Вклади“до запитання” (поточні рахунки) фізичних осіб.

Фізичнимособам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті зіншими фізичними та юридичними особами згідно з чинним законодавством України вфіліях банку чи їх відокремлених підрозділах відкриваються поточні рахунки:

·<span Times New Roman"">       

резидентам– громадянам України

·<span Times New Roman"">       

резидентам– іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання вУкраїні;

·<span Times New Roman"">       

нерезидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України;

·<span Times New Roman"">       

нерезидентам– іноземцям та особам без громадянства:

·<span Times New Roman"">       

щопроживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, оплатапраці яких відповідно до трудової угоди (контракту) здійснюється в національнійвалюти України (за допомогою організації, установи, посольства, представництвапро оплату праці президента);

·<span Times New Roman"">       

щоотримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності підтверднихдокументів);

·<span Times New Roman"">       

щоотримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

 Банк попереджає фізичну особу – нерезидента,яка тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої передбачаєнаявність дозволу центрального банку на відкриття рахунку за кордоном, проможливість відкриття рахунку тільки на період перебування в Україні та пронеобхідність його закриття при виїзді з України.

Поточнірахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт абодокумент, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку міжбанком (філією) та громадянином; картки із зразком підпису, який надається вприсутності працівника Банку, що відкриває рахунок та засвідчується цимпрацівником і головним бухгалтером Банку (його заступником) або керівникомвідповідного підрозділу.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім’я, на ім’янеповнолітніх осіб чи на ім’я іншої фізичної особи за довіреністю, повинніпред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт чи документ, що йогозамінює.  

У разівідкриття рахунків особисто неповнолітнім 16 років, вони подають свідоцтво пронародження та довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовимзакладом, де він навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену увстановленому законодавством порядку. Крім того, рахунки можуть бути відкриті уприсутності одного із батьків із наданням паспорта, де є запис про дитину, тасвідоцтва про народження неповнолітнього.

Уповноваженийпрацівник Банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії зчотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, свідоцтва пронародження, які зберігаються в справі з юридичного оформлення.

Привідкритті рахунку неповнолітній особі зразок підпису окрім самогонеповнолітнього надається також і його батьками в графі “для відміток” карткиособового рахунку. Зразки підпису звіряються із зразками пред’явлених батькамипаспортів або інших документів, що їх посвідчують.

В такомуже порядку дає свій підпис в картці особового рахунку опікун власника рахунку.

Порахунку відкритому на ім’я неповнолітньої особи іншою особою, власник рахункунадає зразок свого підпису в картці особового рахунку тільки після досягнення15 років і має право розпоряджатися рахунком тільки з дозволу обох батьків абоопікуна.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

-<span Times New Roman"">      

оплатапраці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичнітвори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, науковіроботи та винаходи;

-<span Times New Roman"">      

виплативідшкодування за майновим страхуванням;

-<span Times New Roman"">      

оренднаплата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

-<span Times New Roman"">      

 відшкодування шкоди, заподіяної робітникам таслужбовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

-<span Times New Roman"">      

кошти внаціональній валюті за продану іноземну валюту;

-<span Times New Roman"">      

кошти зареалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

-<span Times New Roman"">      

іншінадходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.З поточнихрахунків у національній валюті фізичних осіб – резидентів за розпорядженнямвласника чи за його дорученням проводяться такі операції:-<span Times New Roman"">     розрахунки за надані послугиюридичним та фізичним особами;

-<span Times New Roman"">     

розрахунки за придбані в підприємствах торгівлітовари;

-<span Times New Roman"">     

відрахування до державного та місцевих бюджетівобов’язкових та інших платежів;

-<span Times New Roman"">     

розрахунки за участь у створенні підприємств різноїформи власності;

-<span Times New Roman"">     

розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів набіржовому або позабіржовому ринках;

-<span Times New Roman"">     

перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

-<span Times New Roman"">     

розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти;

-<span Times New Roman"">     

розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученнямфізичної особи, зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті (копіїдокументів про виїзд з України залишаються в уповноваженому Банку);

-<span Times New Roman"">     

інші операції у випадках, що не суперечать чинномузаконодавству України.

-<span Times New Roman"">     

Забороняється перерахування коштів на будь-якийрахунок фізичних осіб – нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб – нерезидентів, що визначені в п.3.1.1 (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів угрошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточногорахунку в інших банках), зараховуються відповідно:

-<span Times New Roman"">      

кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторськігонорари;

-<span Times New Roman"">      

кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяноїробітникам та службовцям каліцтвом;

-<span Times New Roman"">      

 кошти, відпродажу власного майна;

-<span Times New Roman"">      

успадковані кошти;

-<span Times New Roman"">      

кошти, отримані внаслідок здійснення іноземноїінвестиції в Україну;

-<span Times New Roman"">      

виплата страхових сум;

-<span Times New Roman"">      

кошти, що були раніше зняті власником рахунку, алене використані або не повністю використані;

-<span Times New Roman"">      

інші находження, що не суперечать чинномузаконодавству України.

З поточних рахунків в національний валюті фізичних осіб – нерезидентівза розпорядженням власника чи за його довіреністю проводяться операції вгрошовій одиниці України:

-<span Times New Roman"">      

видача коштів готівкою;

-<span Times New Roman"">      

видача платіжних документів для здійсненнябезготівкових розрахунків;

-<span Times New Roman"">      

розрахунки у безготівковій формі за послуги, наданіюридичними та фізичними особами на території України;

-<span Times New Roman"">      

сплата мита, податків та інших обов’язковихплатежів;

-<span Times New Roman"">      

сплата страхових та членських внесків;

-<span Times New Roman"">      

здійснення платежів з відшкодування витрат судовим,слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

-<span Times New Roman"">      

перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

-<span Times New Roman"">      

перерахування на інший власний поточний чи вкладнийрахунок в іншому банку України;

-<span Times New Roman"">      

перерахування за купівлю іноземної валюти (купівляіноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованихвідсотків за залишками коштів на рахунку);

-<span Times New Roman"">      

інші операції, що не суперечить чинномузаконодавству України.

Уповноважений працівник операційного підрозділу Банкуперевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляєдоговір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особита передає перелічені документи на підпис керівництву Банку.

На підставі отриманих з дозволяючими підписамикерівника та головного бухгалтера Банку документів, уповноважений працівникБанку вносить в систему “ОДБ” необхідні параметри контрагенту (чи оформляєособовий рахунок), відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстраціївідкритих особових рахунків, а також виписує вкладну (ощадну)книжку, якщодепонент цього вимагає.

Після оформленняприбуткового касового ордеру, відображення операції по прийому готівки вбухгалтерському обліку бухгалтер-контролер касових операцій передає внутрішнімпорядком до каси прибутковий ордер.

Касир, отримавши прибутковийкасовий документ, викликає особу, яка відкрила рахунок. Перевіряє відповідністьі правильність записів у прибутковому ордері. Приймає готівку та засвідчуєздійснення операції своїм підписом на касовому ордері.

Для видачі з поточногорахунку готівки за вимогою власника цього рахунку при наявності достатньогозалишку за ним операційний працівник оформляє видатковий касовий ордер увідповідності з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи вустановах банків України, звіряє підпис вкладника на ордері із зразком підпису.

Якщо достовірність підписуна ордері викликає сумнів, підпис звіряється із зразком у паспорті або іншомудокументі, що засвідчує особу вкладника, а вкладнику пропонується повторитипідпис на зворотному боці ордеру.

Після цього сума випадкувідображається в бухгалтерському обліку (реєструється у касовому журналі повидатку чи вводиться в систему “ОДБ”), а ордер внутрішнім порядком передається до каси.

Касир перевіряє правильністьоформлення видаткового ордеру, підписує його, викликає вкладника і видає йомугрошову готівку.

Перерахування заробітноїплати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставісписків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказуютьсяномери рахунків, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери та сумизарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємствата скріпляються печаткою.

Суми грошових коштів,вказані в списку, зараховуються на особові рахунки вкладників. Якщо рахунок невідкритий, в списку вказується “Новий”, а сумазараховується нарахунок.Щовідкривається. Дані про вкладника ізразок його підпису в картці особового рахунку заповнюються при явці його доБанку.

Безготівкові перерахуваннякоштів з поточних рахунків на користь підприємств, організацій і громадян, якімають рахунки в банках, виконуються за дорученнями вкладниківзагальновстановленої форми.

При проведенні операцій убезготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених Інструкцією№ 7 Національного банку України “Про безготівкові розрахункив господарському обороті України”.

Строкові депозитні (вкладні) рахункифізичних осіб.

Строкові депозитні рахунки внаціональній валюті України відкриваються:

a)<span Times New Roman"">    

резидентам –громадянам України;

b)<span Times New Roman"">   

резидентам –іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання вУкраїні;

c)<span Times New Roman"">    

нерезидентам –громадянам України, що постійно проживають за межами України;

d)<span Times New Roman"">   

нерезидентам –іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно довізи, відкритої строком до 1 року, або документів, що підтверджують законністьїх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства(за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовійодиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку).На вкладні рахунки в національній валютіфізичних осіб – нерезидентів зараховуються:

-<span Times New Roman"">      

готівкові кошти (кошти фізичних осіб – іноземців, щопроживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, занаявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниціУкраїни);

-<span Times New Roman"">      

кошти з власного поточного рахунку;

З власних рахунків фізичних осіб – нерезидентів у разі закінченнястроку договору проводяться операції в грошовій одиниці України (при закриттірахунку):

-<span Times New Roman"">      

виплатаготівкових коштів;

-<span Times New Roman"">      

виплатаплатіжними документами;

-<span Times New Roman"">      

перерахуванняна власний поточний рахунок.

Підготовлений працівниками підрозділу по роботі з фізичними особамидепозитний договір з ідентифікаційним номером вкладника передається на підпис керівництвуБанку, після чого уповноважений працівник операційного відділу відкриваєдепозитний рахунок, реєструє його в журналі реєстрації відкритих особовихрахунків, виписує вкладну (ощадну) книжку та оформляє прибутковий касовийордер.

При оформленні касових документів по прийому внесківна вклади і виплаті вкладів та процентів за ними готівкою установи банкукеруються пунктами 8, 79 і доповненнями до них 1,2,3,4,29,30 Інструкції зорганізації емісійно-касової роботи в установах банків України від 07.07.94 №1, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 7 липня1994 року № 129

 При відкритті строкового депозитного(вкладного) рахунку одночасно, якщо це передбачено умовами договору,відкривається поточний рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладнимрахунком.

Якщо депозитний рахунок за бажанням депоненту відкритоз оформленням іменної вкладної книжки, у разі її втрати депонент повиненнегайно заявити про це письмово в Банк, де відкрито рахунок.

Бухгалтер (відповідальний працівник) відмічає на заявіномер нового рахунку, додає до неї меморіальний ордер на списання залишкукоштів за рахунком, що закривається, і з дозволу керівника установи банку абоуповноваженої на це особи перераховує залишок коштів разом з нарахованими відсоткамина новий депозитний рахунок. До перерахування депозиту на новий рахунок ніякіоперації за рахунком його власника. Який втратив ощадну книжку, нездійснюється.

Заяви вкладників про втрачені (ощадні) книжкиреєструються в спеціальній книзі реєстрації, записи в якій підтверджуютьсяпідписами власника рахунку і відповідального працівника Банку.

Якщо втрачену вкладну (ощадну) книжку в майбутньомубуде знайдено і пред’явлено Банку. Її необхідно відібрати, надрізати і погаситинадписом: “погашено,видано нову вкладну книжку №....” і додати до документів щодо закриття депозитногорахунку, чи в документи операційного дня Банку.

На картках старого і нового особового рахунку, а такожв ордерах вказується “Вклад перераховано нарахунок №… з рахунку №… в зв’язку втратою ощадної книжки”.

Видача вкладної (ощадної) книжки замість втраченоїдовіреній особі вкладника здійснюється тільки на підставі спеціальноїдовіреності на отримання книжки, або довіреності на право розпорядженнявкладом, в якій обумовлено право отримання книжки. Така довіреність повиннабути посвідчена нотаріально.

Якщо вкладник бажає отримати всю суму вкладу, новаощадна книжка замість втраченої не виписується і вклад на новий рахунок неперераховується, а видається вкладнику. Дані паспорту або документу, який йогозаміняє, вказуються на зворотному боці видаткового ордеру. Операція замістьощадної книжки записується на заяві про її втрату, а в ордері робитьсяпосилання на прикладену до нього заяву.

Відкриття рахунку однією фізичною особою – резидентом іншійфізичній особі – резиденту здійснюється за умови надання паспорта чи іншогодокумента, що засвідчує особу, та укладення угоди з особою, що відкриваєрахунок.

Відкриття рахунку фізичною особою – резидентом танерезидентом фізичній особі – нерезиденту, здійснюється за умови наданняпаспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди між Банкомта особою, що відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками здійснюються тільки занаявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чиннимзаконодавством порядку.

3.<span Times New Roman"">   

Відкриття поточнихта депозитних (вкладних) рахунків у іноземній валюті фізичним особам тавикористання коштів за цими рахунками

Банквідкриває фізичним особам поточні та депозитні (вкладні) рахунки в іноземнійвалюті: доларах США чи  німецькі марки,чи євро за діючим курсом Національного банку України на день здійсненняоперацій в іноземній валюті з утриманням комісії відповідно до тарифів АКБ“Укрсоцбанк”.

Конвертаціяздійснюється у випадках, що не протирічать діючому законодавству.

Відкриттяпоточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-якусуму без обмежень розміру депозиту.

Поточніта строкові депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкриваються:

-<span Times New Roman"">     

фізичним особам – резидентам;

-<span Times New Roman"">     

громадянам України (безпідтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

-<span Times New Roman"">     

іноземцям та особам безгромадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердженняджерел походження коштів у іноземній валюті);

-<span Times New Roman"">     

іноземцям та особам без громадянства,які отримали посвідку на  проживання вУкраїні (без підтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

-<span Times New Roman"">     

фізичним особам – нерезидентам;

-<span Times New Roman"">     

іноземцям та особам безгромадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до1 року. Або документів, що підтверджують законність їх перебування на територіїУкраїни відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердженняджерел походження іноземної валюти);

-<span Times New Roman"">     

громадянам України, які постійнопроживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до1 року тапідтвердження джерел походження іноземної валюти).

Поточнийрахунок в іноземній валюті фізичній особі відкривається на підставі договору заумови пред’явлення паспорта (у крайньому разі іншого документа, що посвідчуєособу – військового білета, пенсійного посвідчення, посвідчення водія, тощо),та подання до Банку:

-<span Times New Roman"">     

заяви;

-<span Times New Roman"">     

картки із зразком підпису власникапоточного рахунку що надається у присутності працівника установи Банку, якийвідкриває рахунок, та засвідчується цим працівником та головним бухгалтеромустанови Банку.

Фізичнаособа – нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованогодозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщоце передбачено міжнародними угодами України.

Уповноваженийбанк попереджує фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну зкраїни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку навідкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на періодперебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України.

Уповноваженийпрацівник операційного підрозділу установи Банку чи її відокремленогопідрозділу перевіряє правильність оформленого працівником підрозділу по роботіз фізичними особами договору (додатки №№ 5,6), оформлює вкладну книжку (завимогою) та передає ці документи на підпис керівництву установи, після чоговідкриває особовий рахунок та реєструє його в книзі реєстрації відкритихособових рахунків.

Відкриттяпоточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті фізичній особішляхом внесення готівки здійснюється безпосередньо фізичною особою – власникомрахунку.

Якщовласником рахунку є нерезидент, готівкова іноземна валюта, ввезена на територіюУкраїни, повинна бути зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну. Утакому разі Банком робиться відмітка в митній декларації про зарахуванняіноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в Банку.

Відкриттяпоточного рахунку фізичній особі шляхом безготівкового перерахування іноземноївалюти, здійснюється відповідно до режиму роботи поточних рахунків у іноземнійвалюті фізичних осіб, визначеного Інструкцією про відкриття банками рахунків унаціональній та іноземній валюті, затвердженої постановою ПравлінняНаціонального банку України від 16 грудня 1998 року № 527.

Відкриттядепозитного (вкладного) рахунку фізичній особі шляхом безготівковогоперерахування іноземної валюти, здійснюється при перерахуванні з власногопоточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті в іншомууповноваженому банку (для резидентів – у банку України, для нерезидентів – уіншому банку).

Привідкритті поточного чи депозитного (вкладного) рахунку фізичній особі шляхомбезготівкового перерахування іноземної валюти через коррахунки Укрсоцбанку замежами України, в призначенні платежу обов’язково повинно бути зазначенопрізвище, ім’я та по батькові (повністю) фізичної особи, на ім’я якої надійшликошти, її адреса, бажано паспортні дані.

Банк зазазначеними реквізитами у письмовій або іншій формі (усно по телефону, абоособисто) сповіщає фізичну особу, на ім’я якої надійшли кошти, з проханнямз’явитися в установу Банку для оформлення документів на відкриття рахунку таукладення відповідного договору.

Домоменту прибуття фізичної особи для відкриття поточного чи депозитного рахунку,перерахована іноземна валюта зараховується на балансовий рахунок 2909 “Іншакредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку”.

Привідкритті поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті,працівник Банку знайомить фізичну особу з умовами (договірними правами таобов’язками, режимом роботи банку його філій (територіально відокремленогопідрозділу) виду рахунку, який відкривається.

Умовивідкриття поточних і депозитних рахунків у іноземній валюті фізичним особам тазразки оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків, повинні бутививішені в Центральному апараті, філіях Банку і їх відокремлених підрозділах навидному та доступному для фізичних осіб місці.

Напоточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховується:

-<span Times New Roman"">     

готівкова валюта;

-<span Times New Roman"">     

валюта за платіжними документами,що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку згідно з чиннимзаконодавством України;

-<span Times New Roman"">     

валюта за іменними платіжними документами(чеками), виписаними уповноваженими банками України;

-<span Times New Roman"">     

валюта, переказана з-за кордону наім’я власника рахунку через уповноважені банки України;

-<span Times New Roman"">     

валюта, одержана з-за кордону відюридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

-<span Times New Roman"">     

валюта за іменними платіжнимидокументами, які надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку;

-<span Times New Roman"">     

валюта за платіжними документами,ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою прив’їзді в Україну;

-<span Times New Roman"">     

валюта, перерахована власникурахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу –резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій,призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів,винаходів, відкриттів, тощо згідно з чинним законодавством України;

-<span Times New Roman"">     

валюта, перерахована в межахУкраїни іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточногорахунку в іноземній валюті;

-<span Times New Roman"">     

іноземна валюта, купленауповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученнямфізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти зрахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються вуповноваженому банку).

Зпоточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидентачи за його дорученням проводяться такі операції:

a)<span Times New Roman"">    

в іноземній валюті:

-<span Times New Roman"">     

перерахування за межі Україничерез кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно доПравил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштівфізичних осіб – резидентів і нерезидентів;

-<span Times New Roman""

еще рефераты
Еще работы по менеджменту (теория управления и организации)