Реферат: Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Методиприйняття стратегічних управлінських рішень

Процес прийняттяуправлінських рішень є, по суті, процесом постійного пошуку та адаптаціїметодів до умов функціонування організації (підрозділу) і специфікипрогнозованих цілей (проблемних ситуацій). У даному контексті надзвичайноважливим є творчий потенціал методів рішень, що виражається у вірогідностівироблення, на основі властивих ним технологій, ефективного рішення.

Процедуриреалізації конкретних методів прийняття управлінських рішень можуть реалізовуватисяяк формальним чином — із застосуванням економіко-математичного інструментарію,так і неформальними засобами — на основі висновків ОПР чи залучених експертів упроцесі управлінської діяльності і, зрозуміло, в рамках методів менеджменту(табл. 1).

Таблиця1. Методименеджменту

Назва методів Коротка характеристика

Організаційно-

правові методи

Визначають основні межі роботи: напрям діяльності підприємства, її організаційно-правову форму, умовні функціонування, структуру організації, а також регламентують права і відповідальність персоналу тощо

Адміністративні

методи управління

Припускають, що вся діяльність організації ґрунтується на жорсткому підпорядкуванні працівників і на їх беззаперечному виконанні вказівок, розпоряджень, наказів. Дана група методів застосовується за умови надання значної ваги організаційній культурі підприємства, відповідно до якої може бути ухвалено тільки однозначне рішення; коли дуже вузький вибір можливих варіантів рішення або якщо не береться до уваги ініціатива підлеглих. Особливою рисою такого методу є заохочення старанності, а не ініціативності. Як наслідок, ефективність цієї групи методів значно обмежується, оскільки не враховує і не використовує всіх можливостей організації. Економічні Базуються на матеріальній зацікавленості працівників І дають змогу активізувати їх діяльність. Дана група методів у поєднанні з адміністративними може привести до високих результатів. Це пов'язано з тим, що разом з дисциплінованістю і відповідальністю за прийняті рішення на підприємстві стимулюється ініціативність працівників, і, як наслідок, підвищується ефективність організації. В результаті підприємство одержує додатковий прибуток за рахунок зниження витрат, з якої виплачуються премії учасникам робіт або всім співробітникам. Для більшої заінтересованості працівників грошові виплати (заробітна платня, премії) прив'язуються до прибутку або досягнутих результатів.

Соціально-

економічні

Є набагато ефективнішими, ніж адміністративні й економічні, що може бути пов'язане з тим, що матеріальна винагорода задовольняє основні потреби працівника і у нього виникають потреби вищого порядку (за теорією мотивації Маслоу) Соціально- психологічні

Різновиди: створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі і поважних (довірчих) відносин між керівником і підлеглими;

надання можливості розвитку і реалізації особистих здібностей працівників, що в результаті приведе до підвищення задоволеності і, як наслідок, ефективності діяльності співробітників і підприємства в цілому

/> /> />

Методипідготовки, розроблення УР передбачають або формування набору заходіворганізаційного, технологічного, економічного, правового і соціальногохарактеру, спрямованих на досягнення мети, або вибір із уже раніше розробленихнаборів. Методи реалізації УР — продовження методів розроблення. Вони включаютьпрактичне виконання набору заходів до одержання необхідного результату.

Методи прийняттяуправлінських рішень базуються на представленні процесу управління яксукупності процесів вирішення проблем і поділяються на групи:

-          методи постановки проблем;

-          методивирішення проблем;

-          методиорганізації виконання прийнятих рішень.

Всю сукупністьметодів можна розбити на три великі групи:


Таблиця 2. Методиприйняття управлінських рішень

№ Назва групи Методи групи 1 Методи, що базуються на виявленні й узагальненні думок досвідчених фахівців-експертів, використанні їхнього досвіду і нетрадиційних підходів до аналізу діяльності організації Метод «мозкової атаки», метод типу «сценаріїв», метод експертних оцінок, метод типу «Дельфі», методи типу «дерева цілей», «ділової ігри», морфологічні методи тощо 2 Методи формалізованого представлення, які базуються на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей управління

-            аналітичні (інтегральне/диференціальне числення, методи екстремумів, варіаційне числення, методи математичного програмування, теорії ігор тощо);

-            статистичні (математична статистика, теорія ймовірності, теорія масового обслуговування, методи статистичних досліджень, методи статистичного імітаційного моделювання);

-            теоретико-множинні, логічні, семіотичні, лінгвістичні уявлення (дискретна математика);

-            графічні (теорія графів і різного роду графічні представлення інформації: діаграми, графіки, гістограми тощо)

3 Комплексні методи сформовані шляхом інтеграції експертних і формалізованих методів: комбінаторика, ситуативне моделювання, топологія, графосеміотика, методи дослідження інформаційних потоків тощо /> /> /> /> />

Емпірико-теоретичніметоди становлять загальнометодологічну основу будь-якого дослідження чи вирішенняпроблем:

Логічні методи

Логічніметоди дослідження базуються на застосуванні в процесі досліджень формальноїлогіки. Формальна логіка — наука про закони знань, одержаних з ранішевстановлених і перевірених істин без звернення у кожному конкретному випадку додосвіду, а тільки в результаті застосування законів і правил мислення.

Формальналогіка включає: традиційну логіку і математичну логіку. Математична(символічна) логіка виникла в результаті застосування до проблем формальноїлогіки строгих методів, схожих з тими, які використовуються в математиці.

Таблиця 3. Емпірико-теоретичніметоди

Метод Коротка характеристика Спостереження

Це система фіксації і реєстрації властивостей і зв'язків об'єкта, що вивчається, в природних умовах або в штучному, спеціально організованому експерименті. За сприятливих умов цей метод забезпечує достатньо обширну і різнобічну інформацію для формування і фіксації наукових фактів.

Функції цього методу: фіксація і реєстрація інформації; попередня, на базі наявної теорії, класифікація наукових фактів (за ознаками: новизна зафіксованих фактів, об'єм інформації, що міститься у фактах, особливості властивостей і зв'язків); порівняння зафіксованих фактів з тими, що відомі в науці, з фактами, що характеризують інші схожі системи.

Спостереження має задовольняти низці вимог, найважливішими з яких є: планомірність; цілеспрямованість; активність; систематичність

Експеримент

Це система пізнавальних операцій, які здійснюються відносно об'єктів, поставлених в такі спеціально створювані умови, які мають сприяти виявленню, порівнянню, вимірюванню об'єктивних властивостей, зв'язків, відносин об'єктів і/або перевірці істинності теорії стосовно цих властивостей, зв'язків, відносин. Він припускає втручання в природні умови існування предметів і явищ або відтворення певних аспектів предметів і явищ у спеціально створених умовах з метою вивчення їх без супутніх обставин, що ускладнюють процес.

Експериментальне вивчення об'єктів порівняно із спостереженням має ряд переваг: у процесі експерименту стає можливим вивчення того або іншого явища в «чистому вигляді»; експеримент дає змогу досліджувати властивості об'єктів дійсності в екстремальних умовах; найважливішою перевагою експерименту є його повторюваність

Вимірювання Система фіксації і реєстрації кількісних характеристик об'єкта дослідження. Для технічних і біологічних систем вимірювання пов'язане з еталонами вимірювання, одиницями вимірювання, заходами і приладами вимірювання. Для соціальних систем процедури вимірювання пов'язані з показниками — статистичними, звітними і плановими; одиницями вимірювання. Вимірювання — найточніший пізнавальний засіб. Цінність вимірювання у тому, що воно дає точні (можливо з відхиленнями, які можна кількісно оцінити)- кількісно визначені відомості про об'єкти дійсності Порів-няння Створює можливість установити схожість і відмінність об’єктів і явищ дійсності. В результаті порівняння виявляється те спільне, що властиво двом або декільком об’єктам. Суть цього методу полягає у встановленні схожості/відмінності явищ у цілому або в певних їх ознаках Опис Специфічний метод отримання емпірико-теоретичного знання. Його суть – в систематизації даних, одержаних в результаті спостереження, експерименту, вимірювання. Завдяки систематизації фактів, узагальнюючих окремі аспекти дослідження, об’єкти, явища, події, процеси відображаються в цілому як система. В процесі опису встановлюються не тільки факти, а й залежні між ними: послідовність, одночасність, причиновість, взаємозв’язок, взаємовиключення тощо. Узагальнення і абстрагування, класифікація даних спостереження, експерименту, вимірювання мовою науки, що мають місце в описі, роблять факти базисом дляовість, подальших логічних операцій. Це робить можливим на рівні опису встановлення емпіричних, статистичних залежностей – закономірностей (законів) – у вигляді функціональних залежностей. Як метод отримання нового знання, опис може здійснюватися засобами природної мови, статистичними методами (таблицями, рядами, індексами, використовуючи кореляційно-регресійні залежності тощо), графічними методами – за допомогою графіків, діаграм тощо. /> /> />

Задопомогою спеціальної мови формул досягається адекватний опис логічноїструктури обґрунтування і здійснюється побудова жорстких логічних теорій.Математична логіка базується на логіці висловів (опис думок) та її розширенні — логіці предикатів (опис висновків). Традиційна логіка при отриманні нових знаньвикористовує такі логічні методи:

Таблиця4. Логічні методи

Назва методу Короткий опис Аналіз Логічний метод декомпозиції цілого на окремі елементи з розглядом кожного з них окремо Синтез Об’єднання всіх даних, одержаних у результаті аналізу. Синтез – це просте підсумовування результатів аналізу. Його завдання полягає в уявному відтворенні основних зв’язків між елементами аналізованого цілого Індукція Процес руху думки від конкретного до загального, від низки чинників до закону. Індуктивний прийом звичайно використовується в тих випадках, коли на основі конкретного факту можна зробити висновок, встановити взаємозв’язок між окремими явищами і певним законом Дедукція Це процес руху думки від загального до одиничного, від закону до окремих його проявів Абстрагування Здатність відокремитися від всієї сукупності чинників і зосередити увагу на будь-якому одному питанні Конкретизація

Прив’язка того або іншого явища з конкретними умовами обставин.

Конкретне поняття є свого роду сукупність різних абстракцій або абстрактних понять, що відображають певні властивості, сторони і зв’язки даного об’єкта. Конкретні поняття виникають у результаті послідовного доповнення і уточнення, розширення і синтезу окремих абстракцій, що відображають різні сторони і зв’язки конкретних речейретизаціяь-якому одному _итанні чинників і зосередитиону. ого з них окремо

Аналогія (традукція) Прийом, в якому зі схожості двох явищ в одних умовах робиться висновок про схожість цих явищ в інших умовах. У логіці аналогія розглядається як форма отримання вивідного знання, як висновок, в якому на підставі схожості об’єктів за певними ознаками робиться висновок про схожість цих об’єктів в інших ознаках. Метод аналогії широко використовується в моделюванні, оскільки модель – аналог об’єкта, що вивчається за допомогою моделювання Порівняння Встановлення схожості або відмінності явищ, процесів і об’єктів у цілому або в будь-яких ознаках. Порівняння – метод, що за допомогою якого можна виявити тенденції загального процесу розвитку, розкрити зміни, що відбуваються в динаміці явища

Методи експертних оцінок

Підекспертними оцінками розуміють комплекс логічних і математичних процедур,спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз й узагальнення зметою підготовки і вироблення раціональних рішень.

Методиекспертних оцінок можна поділити на дві групи: методи колективної роботиекспертної групи і методи отримання індивідуальної думки членів експертноїгрупи.

Методиколективної роботи експертної групи передбачають отримання загальної думки вході спільного обговорення проблеми. Іноді ці методи називають методами прямогоотримання колективної думки. Основна перевага цих методів полягає в можливостірізностороннього аналізу проблем. Недоліками методів є: складність процедуриотримання інформації, складність формування групової думки по індивідуальнимдумкам експертів, можливість тиску авторитетів у групі.


Таблиця5. Методи експертних оцінок

Назва

методу

Короткий опис Переваги Недоліки Метод «мозкового штурму» Різновиди: колективної генерації ідей, мозкової атаки, дискусійних методів – базуються на вільному висуненні ідей, направлених на вирішення проблеми. Потім з цих ідей відбираються найбільш цінні Висока оперативність отримання необхідного рішення Складність організації експертизи (оскільки іноді неможливо зібрати разом необхідних фахівців, створити невимушену атмосферу і виключити вплив посадових взаємовідносин) Метод «сценаріїв» Сукупність правил за викладом (письмово) пропозицій фахівців з проблеми. Сценарій є документом, що містить аналіз проблеми і пропозиції щодо її реалізації. Пропозиції спочатку складають експерти індивідуально, а потім вони узгоджуються і формулюються у формі єдиного документащо містить аналіз проблеми і пропозиції щодо її реалізації Комплексне охоплення проблеми в доступній для сприйняття формі Неоднозначність, нечіткість висловлюваних питань і недостатня обґрунтованість окремих рішень «Ділові ігри» Базуються на моделюванні функціонування системи управління при виконанні операцій, скерованих на досягнення поставленої мети. Припускають активну діяльність експертної групи, за кожним членом якої закріплено певний обов’язок відповідно до наперед складених правил і програми Можливість вироблення рішення в динаміці з урахуванням всіх етапів досліджуваного процесу при взаємодії всіх елементів системи управління Складність організації ділової ігри в умовах, наближених до реальної проблемної ситуації Метод «нарад» («комісій», «круглого столу») Найпростіший і традиційний. Він припускає проведення наради або дискусії з метою вироблення єдиної колективної думки з проблеми. На відміну від методу «мозкового штурму» кожен експерт може не тільки висловлювати свою думку, а й піддавати критиці пропозиції інших. У результаті такого ретельного обговорення зменшується можливість помилок при прийнятті рішення Простота реалізації На нараді може бути прийнята помилкова думка одного з учасників через його авторитет, службове становище, наполегливість або ораторські здібності /> /> /> /> /> />

Різновидомметоду «нарад» є метод «суддів», який реалізується за аналогією з веденнямсудового процесу. В ролі «підсудних» виступають обирані варіанти рішення; вролі «суддів» — ОПР; в ролі «прокурорів» і «захисників» — члени експертноїгрупи. Роль «свідків» виконують різні умови вибору і доводи експертів. Приведенні такого «судового процесу» відхиляються або приймаються ті чи іншірішення. Метод «суду» доцільно використовувати за наявності декількох групекспертів, які дотримуються різних варіантів рішення.

Методиотримання індивідуальної думки членів експертної групи базуються напопередньому отриманні інформації від експертів, опитаних незалежно один відодного, з подальшою обробкою одержаних даних. Перевагами методів цієї групи є:оперативність, можливість повною мірою використовувати індивідуальні здібностіексперта, відсутність тиску зі сторони авторитетів, низькі витрати наекспертизу. Недоліками — є високий ступінь суб'єктивності одержуваних оцінок черезобмеженість знань одного експерта.

Найбільшпоширеним серед методів отримання індивідуальної думки членів експертної групи єметод «Делфі», або метод «дельфійского оракула». Він полягає в ітеративнійпроцедурі анкетного опиту. При цьому дотримується вимога відсутності особистихконтактів між експертами і забезпечення їх повною інформацією за всімарезультатами оцінок після кожного туру опитування із збереженням анонімностіоцінок, аргументування і критики. Використання зворотного зв'язку в ходіопитування, що значно підвищує об'єктивність експертних оцінок, є перевагоюцього методу. Водночас, значні затрати часу на реалізацію всієї багатоетапноїпроцедури — основний його недолік.

Оскількияк при застосуванні методів експертних оцінок для прийняття управлінських рішень,за визначенням, основну роль відіграють експерти, то доцільно визначити основнівимоги, що висуваються до них при залученні для розв'язання організаційнихпроблем (табл. 6).

Таблиця6. Основнівимоги до експертів

Вимога Параметри вимоги Компетентність Визначається освітою, наявністю учених ступенів і звань, стажем роботи на визначених посадах у тій галузі, що є предметом експертизи Об’єктивність Здатність експерта висловити неупереджену думку, уміння переробити раніше сформовані в нього погляди Конформізм Пристосовництво, пасивне прийняття чужих думок. Виявляється у відсутності або нестійкості власної позиції Прагматичність Здатність експерта давати практичні, а не відірвані від життя рішення, що враховують реальні можливості Самокритичність Уміння оцінити свої можливості, здатність змінювати свою позицію під впливом нової інформації і незаперечних доказів

Діагностика- це процес встановлення і вивчення ознак, що характеризують стан системи, дляпрогнозу можливих відхилень і запобігання порушенням нормального режиму їхроботи. Діагностика є своєрідним механізмом саморегулювання в системі,забезпечуючи зворотний зв'язок в управлінні.

Таблиця 7. Методи діагностики

Вид діагностики Коротка характеристика Стратегічна діагностика Оцінювання ефективності стратегії підприємства з метою: зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному з напрямів його діяльності, оцінити сильні і слабкі сигнали, що надходять з внутрішнього і зовнішнього середовища. Інформація, одержана в ході такої діагностики, надає неоціниму підтримку ОПР в процесі прийняття управлінських рішень (SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз) Експертні методи діагностики Використовують для діагностики стану, подальшого прогнозування варіантів розвитку Оперативна діагностика Служить базою для ухвалення поточних, оперативних управлінських рішень, відстежує й оцінює ключові сфери діяльності підприємства і передовсім аналізує фінансовий стан, рентабельність, матеріальні і інформаційні потоки, оцінює ризики і вироблює рекомендації з управління ризиками Статистичний аналіз Основою діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства є: методи математичної статистики і теорії ймовірності; теорія масового обслуговування; методи статистичних досліджень; методи статистичного імітаційного моделювання Аналіз чинника Базується на багатовимірному статистичному дослідженні низки чинників, що справляють як негативний, так і позитивний вплив на результати діяльності підприємства. Мета цього методу полягає у виявленні головних чинників, що визначають основні результати діяльності підприємства Методи дослідження операцій Ця група методів включає: теорію графів; теорію ігор; сіткове планування і управління Методи математичного: теорію графів; теорію ігор; сіткове планування і управліннятивніетоди статистичних досліджень; методи ста Застосовується для вирішення багатьох екстремальних задач, з якими досить часто доводиться мати справу в економіці. Вирішення таких завдань зводиться до знаходження граничних значень (максимуму або мінімуму) функцій. Найбільше застосування в економіці дістали такі методи математичного програмування: лінійне, нелінійне, динамічне, статистичне, цілочисельне Економіко-математичне моделювання Економічні моделі дають змогу виявити особливості функціонування економічного об’єкта і на основі цього передбачати майбутню поведінку об’єкта при зміні параметрів. Моделі, що використовуються в діагностиці, можна класифікувати так: макро- і мікроекономічні моделі; теоретичні і прикладні, оптимізаційні, статичні, динамічні тощо виявити особливості функціонування економічного обєкта лінійне, нелінійне, динамічне, статистичне

Залежновід типів проблем, що вирішуються ОПР, можна сформувати набори методівприйняття управлінських рішень, які найчастіше застосовуються на практиці(табл. 8).

Вумовах ризику і невизначеності типова задача прийняття управлінського рішення єдещо ускладненою, оскільки має місце велика кількість можливих варіантіврішення або результатів кожного варіанта рішення, які часто є функцією умов, щовиходить за межі контролю ОПР.

Таблиця8.Типи проблем таосновні методи їх вирішення

Клас проблем Характеристики проблем Методи вирішення проблем і завдань Добре структуровані проблеми Залежності між елементами, ознаками і характеристиками можуть бути виражені в числах чи символах, що приводять до кількісних оцінок Методи математичного моделювання (класичні методи), ланцюгове моделювання; лінійне, нелінійне та інші види математичного програмування; теорія масового обслуговування Неструктуровані проблеми Істотні залежності, характеристики і ресурси описані якісно, кількісні залежності між ними чи невідомі, чи виявити дуже складно Інтуїтивні методи вирішення завдань (експертиза, «мозковий штурм», методи журі, комісії тощо), метод побудови сценаріїв, евристичні методи Слабоструктуровані проблеми (змішані проблеми) Містять в собі якісні елементи і кількісні показники, причому категорії якісного змісту мають тенденцію домінувати Системний аналіз, теорія ігор, аналіз теорії корисності, евристичне моделювання (програмування)

Матрицярішення (платіжна матриця) використовується як інструмент для представлення іаналізу варіантів рішення та їх результатів. Матриця рішення допомагає ОПРконцептуалізувати і формалізувати процес прийняття управлінського рішення на:

— постановку цілей;

— вибір можливого результату;

— оцінку і вибірможливого оптимального рішення.

Устані визначеності може мати місце лише один стан, а платіжна матриця може бутизведена до одного стовпця. ОПР знає, ще результат буде отримано лише в томувипадку, якщо буде реалізовано конкретний варіант і для цього необхідно вибративаріант з найбільшою віддачею.

Вумовах ризику ймовірність кожного стану об'єкта, а отже, і кінцевий результатможуть бути визначені об'єктивно за допомогою емпіричних доказів, отриманих здокументації компанії або економічних експериментів.

В умовахневизначеності ймовірність станів і пов'язані з ними результати можуть бутивизначені суб'єктивно, відповідно до інформації й переконань ОПР.

Завдання 2.8(Т 10)

ВАТ “БудПроект”займається виготовленням виробів з деревини (віконних і балконних рам, дверей)та їх встановленням. Послуги надаються суб’єктам підприємництва та населеннюрегіону.

Необхідно:

Здійснити оцінку конкурентної позиції ВАТ “БудПроект”, використовуючинаведені показники його діяльності. Заповнити таблицю 2.

Таблиця 2. Оцінкавпливу факторів на конкурентну позицію підприємства

з/п

Показники діяльності Вплив на конкурентну позицію 1. Технологічні переваги: висока якість і точність показників готових виробів, низька трудомісткість монтажу, гнучкість проектування, захисна обробка елементів конструкції 2. Швидкість обслуговування клієнтів 3. Комплексне постачання матеріалів 4. Послуги з монтажу та подальшого обслуговування 5. Вигідне місцезнаходження підприємства 6. Проходження стандартизації якості продукції 7. Вдала диверсифікація виробництва (вертикальна диверсифікація, виробництво спорідненої продукції)

Розв’язок

Загальний аналіз конкурентної позиції підприємства забезпечує прийняттярішень на базі отримання відповідей на наступні запитання:

1.        Наскількисильною є конкурентна позиція фірми;

2.        Яку змінуконкурентної позиції можна очікувати при дотриманні стратегії підприємства;

3.        Якийперелік конкурентних переваг підприємства;

4.        Якаможливість захищати свою позицію з урахуванням галузевих змін, конкурентноготиску і передбачуваних дій конкурентів.

Проведемо оцінку конкурентноїпозиції ВАТ “БудПроект”:

Таблиця 3. Оцінкавпливу факторів на конкурентну позицію підприємства ВАТ “Буд Проект”

з/п

Показники діяльності Вплив на конкурентну позицію Бал 1. Технологічні переваги: висока якість і точність показників готових виробів, низька трудомісткість монтажу, гнучкість проектування, захисна обробка елементів конструкції високий 9 2. Швидкість обслуговування клієнтів середній 6 3. Комплексне постачання матеріалів середній 6 4. Послуги з монтажу та подальшого обслуговування середній 6 5. Вигідне місцезнаходження підприємства високий 9 6. Проходження стандартизації якості продукції високий 8 7. Вдала диверсифікація виробництва (вертикальна диверсифікація, виробництво спорідненої продукції) високий 7 Всього: - 51

1 — Підприємствомає високу якість і точність показників готових виробів, низька трудомісткістьмонтажу, гнучкість проектування, що дозволяє оцінити його технологічні перевагив 9 балів.

2, 3, 4 — Швидкість обслуговування клієнтів, комплексне постачання матеріалів та послугиз монтажу та подальшого обслуговування залишаються на середньому рівні. Цепов’язано з великою кількістю обслуговуваних клієнтів, крупногабаритністю виготовленоїпродукції, що затрудняє і уповільнює її доставку, монтаж та забезпеченняматеріалами. Оцінка – 6 балів.

5 — Підприємство займає вигідне місцезнаходження, в центрі районного центру, що даєйому змогу обслуговувати весь район на рівні 9-ти балів.

6 — Всяпродукція підприємства підлягає сертифікації і ліцензуванню. Поліпшилась якістьі конкурентоспроможність продукції. Оцінка даного показник – 8 балів.

7 — Підприємство виробляє і реалізовує споріднену продукцію (двері, рами, лутки,напівфабрикати з деревини), маючи непогану диверсифікацію з оцінкою в 7 балів.

Можнасказати, що підприємство займає доволі непогану конкурентну позицію. З можливих70-ти балів в наявності маємо 53 (73,86%).

Всіфактори позитивно впливають на конкурентну позицію підприємства на ринку вменшій чи більшій мірі.

Підприємствупотрібно підтримувати на належному рівні показники 1,5,6, а також захищати іпідвищувати – 2,3,4,7, що призведе до підвищення конкурентної позиції даногопідприємства на ринку виробів з деревини.

Завдання 2.5 (Т 5)

ВАТ«Ліана» має вільні кошти для розширення своєї діяльності і прийнялорішення про їх більш ефективне використання. Аналіз можливих напрямківвкладення коштів дозволив відмітити такі альтернативні варіанти:

1) вкладеннякоштів в придбання нового підприємства;

2) вкладеннякоштів в модернізацію діючих виробничих потужностей;

3) розміщеннякоштів на депозитному рахунку в банку.

Длявирішення питання вибору кращої альтернативи, підприємство зібрало необхіднуінформацію і побудувало «дерево рішень» (рис. 1).

/>

Впроцесі реалізації кожної альтернативи було визначено наступні можливіситуації: — стабільне зростання; — стагнація; — високі темпи інфляції.

Імовірністьнастання кожної ситуації склала відповідно: р1=0,5; р2=0,3;рз=0,2.

Результатомінвестування коштів ВАТ «Ліана» є окупність інвестицій, представленаза допомогою коефіцієнту окупності інвестицій ROI (return on investment) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована підприємством.

Необхідно:

Прийнятирішення на основі «дерева рішень» з ефективного використання коштівВАТ «Ліана». Для цього проаналізувати «дерево рішень» внаступній послідовності:

1. Визначитиочікуване значення окупності інвестицій для всіх альтернатив шляхом множеннярозрахункової величини ROI на відповідне значення імовірності.

2. Порівнятиміж собою здобуті значення очікуваного коефіцієнта інвестицій та обрати кращийваріант.

3. Зробитивисновки.

Розв’язок

Для досягненнягенеральної мети потрібно довести її зміст до кожного рівня та виконавця напідприємстві, визначити внесок кожного з працівників у стратегічний успіхпідприємства взагалі. Це можна забезпечити за допомогою декомпозиції цілей тазадач, тобто побудовою «дерева цілей», де встановлюються конкретні, вимірянізадачі, що лежать в основі конкретних видів робіт.

«Дерево цілей» — це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, щодемонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі, завданнята окремі дії.

Основна ідея щодопобудови «дерева цілей» — декомпозиція.

Декомпозиція(розукрупнювання) — це метод розкриття структури системи, при якому за однієюознакою її поділяють на окремі складові.

Декомпозиція використовуєтьсядля побудови «дерева цілей», щоб пов’язати генеральну мету зі способами їїдосягнення, сформульованими у вигляді завдань окремим виконавцям.

Розглянемотехнологічні засади побудови «дерева цілей».

Не існуєуніверсальних методів побудови «дерева цілей». Способи його побудови залежатьвід характеру мети, обраного методологічного підходу, а також від того, хторозробляє «дерево цілей», як він уявляє собі поставлені перед ним завдання, яквін бачить їхній взаємозв’язок.

Основне правилопобудови «дерева цілей» — це «повнота редукції».

Повнота редукції — процес зведення складного явища, процесу або системи до більш простихскладових. Для реалізації цього правила використовують такий системний підхід:

а) метавищого рівня є орієнтиром, основою для розробки (декомпозиції) цілей нижчогорівня;

б) цілінижчого рівня є способами досягнення мети вищого рівня і мають бутипредставлені так, щоб їхня сукупність зумовлювала досягнення початкової мети.

Побудова «деревацілей» будь-яким методом базується на таких якостях цілей, як:співпорядкованість; розгортуваність; співвідносна важливість.

Треба зазначититакож, що при декомпозиції цілей недоцільно використовувати одночасно в томусамому «дереві цілей» різні методи навіть тоді, коли характеристика цілей цедозволяє. Можна побудувати два «дерева цілей» двома різними методами (якщо метаце дозволяє), а потім порівняти одержані результати.

ROI(прибуток/інвестиції).

Цей показник єдосить обґрунтованою загальною характеристикою ефективності діяльностіпідприємства загалом, оскільки свідчить про наявність перспектив розвитку.

Визначимоочікуване значення окупності інвестицій для всіх альтернатив шляхом множеннярозрахункової величини ROI на відповідне значення імовірності.

Таблиця 1.Очікуванезначення окупності інвестицій підприємства по варіантахНапрямок вкладання коштів І ІІ ІІІ 1. Придбання нової фірми 10,8 9,3 7,3 2. Модернізація виробничих потужностей 9,4 10,4 8,9 3. Розміщення коштів на депозиті у банку 6,25 6,8 7,7

Як бачимо з наших розрахунків найкраще значенняочікуваного коефіцієнта інвестицій приходиться на перший варіант придбаннянової фірми.

Тобто ВАТ «Ліана» найефективніше буде придбати новуфірму за 1-им варіантом.

Однак ROI не може бути єдиним показником, що єцільовим орієнтиром розвитку підприємства. З одного боку, тут є певний ризикзахопитися хибною управлінською практикою максимізації ROI у короткостроковомуперіоді. Це може проявитись в економії «несуттєвих витрат» на НДДКР, маркетинг,довгострокові проекти різного типу тощо. Завдяки цьому «поточне ROI»зростатиме, але «перспективне ROI» опиняється в небезпеці через відсутністьпотенціалу інновацій, знання ринку та ін. Сьогоденні «доходи» акціонерів у майбутньомуобертаються на збитки. З метою захисту від такого розвитку подій є необхідністьзастосування додаткових до ROI цілей, які б урівноважували коротко- тадовгострокові орієнтири підприємства. До таких цілей («другорядних») належать:частка ринку, рівень інновацій, продуктивність, забезпеченість матеріальними тафінансовими ресурсами, рівень управлінської діяльності та розвиток, якість виконаннярішень і якість взаємовідносин, соціальна відповідальність. Ці цілі в деякихвипадках, на певних етапах розвитку підприємства такі ж важливі, як і місія.

Завдання 2.8(Т 8)

Витратина придбання обладнання у ТзОВ “Таврія” становлять 6000 грн. керівництвопідприємства вважає витрати виправданими за умови, що вони окупляться за 2,5роки. Щорічний прибуток складатиме 1800 грн., амортизація – 800 грн. Податок наприбуток нараховується згідно з чинним законодавством.

Розв’язок

Проведемо оцінку ефективності придбання даного обладнання виходячи ізстроків його окупності:

Визначимо стрококупності капіталовкладень за формулою:

/>,

де Т – стрококупності інвестиційного проекту, роки;

К – витрати нареалізацію даного інвестиційного проекту, грн.;

Дч – чистий дохідвід впровадження даного проекту, грн.;

Дч = ЧП – А,

де ЧП – чистийприбуток, грн.;

де А – сумаамортизаційних відрахувань на рік реалізації інвестиційного проекту, грн.;

Чистий прибутоквизначимо за формулою:

ЧП = П*(1-Н),

П – щорічнийприбуток, що отримується від використання обладнання, грн.;

Н = 25% — ставкаподатку на прибуток за чинним законодавством.

Тоді, ЧП = 1800 * (1-0,25) = 1350 грн.

Тв.в. –економічно виправданий строк окупності інвестицій, який приймає керівництво,роки.

Отже,

/>

Так якнаша умова не виконується, тобто строк окупності більший економічновиправданого строку окупності, то придбання нового обладнання є економічнонедоцільним.

Завдання 2.12(Т 9)

Державні короткострокові облігації номінальною вартістю900 грн. і терміном обертання 93 дні продаються за курсом 60,4%.

Необхідно: визначити суму прибутку від придбання 20облігацій; прибутковість фінансової операції (кількість днів у році — 365).

Розв’язок

Джерелом доходувід інвестування коштів в облігації є виплачувані по ним проценти, а такожрізниця між ціною, за якою вони придбаваються і їх номінальною вартістю, поякій вони викупаються емітентом. При розрахунках доходності купівлі облігаційвикористовують поняття їх курсу, який визначається за формулою:

Ро = Р: Н * 100,

де Ро — курсоблігації,

Р — цінаоблігації,

Н — номіналоблігації.

Ціна облігаціїпри заданому курсі буде дорівнювати:

Р = Ро * Н:100,

Якщо проценти пооблігаціям не виплачуються, джерелом доходу від їх придбання буде різниця міжціною викупу (номіналом) і ціною їх придбання. Такі облігації називаютьдисконтними.

Доход відпридбання таких облігацій буде дорівнювати:

D = Н * (1 — Ро:100),

де D — доход відпридбання дисконтних облігацій,

Н — номіналдисконтної облігації,

Ро — курсоблігації.

На одну акцію:

D = 900 * (1 –60,4: 100) = 356,40 грн.

Прибуток відпридбання 20 облігацій складе: 356,4*20 = 7128 грн.

Формуларозрахунку прибутковості облігації при придбанні така:

/>,

де: С –прибутковість облігації, %;

D – дохід пооблігації;

V – цінапридбання облігації;

V = Р = 900 *60,4 / 100 = 543,60 грн.

n = 93 дні — кількістьднів до погашення;

Т = 365 днів — максимальна кількість днів у році за умовами угоди.

Тоді.

/>


Списоквикористаних літературних джерел

1.     Моделі іметоди прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентівспец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к. е. н.,доц. М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 352 с.

2.     ПриймакВ.М. Прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2008. –240 с.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту