Реферат: Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--3.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців, спеціалістів і молодшого обслуговуючого персоналу.
Заробітна плата розраховується на основі штатного розкладу цеху і діючої системи посадових окладів. Розрахунок зводиться у табл.11.
Річний фонд заробітної плати спеціалістів, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу:
ЗПосн.сл. =Ксл і*Ом і*М,
де Ксл і – кількість службовців і-ї групи;
Ом і – місячний оклад, грн.
М – кількість місяців роботи за рік.
Таблиця 11
Розрахунок основного фонду заробітної плати спеціалістів, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу.
Категорія працюючих, найменування посади
Кількість штатних працівників, осіб
Посадовий оклад, грн.
Тривалість роботи, міс.
Величина річного фонду заробітної плати, грн.
1
2
3
4
5
Спеціалісти:
а) майстер
б) інженер-технолог
в) інженер-нормувальник
1,81
1,0
0,22
1100
850
800
11
11
11
21901
9350
1936
1
2
3
4
5
г) інженер-планувальник
д) економіст
0,25
0,25
800
850
11
11
2200
2337,5
Разом
3,53


37724,5
Службовці:
а) бухгалтер
б) табельник
в) обліковець-нарядник
0,15
0,25
0,2
800
700
700
11
11,2
11,2
1320
1960
1568
Разом
0,6


4848
Молодший обслуговуючий персонал:
а) прибиральник побутових приміщень
0,075
680
11,2
546
Разом
0,075


546
3.5 Визначення середньорічної і середньомісячної заробітної плати працюючих на дільниці
При розрахунку додаткової заробітної плати застосовується формула:
ЗПдоп. і =ЗПосн. і*Нд. і/100,
де Нд. і – норма нарахування додаткової заробітної плати і-ї групи, %.
Середньорічна заробітна плата одного працюючого і-ї групи:
ЗПсер.і =ЗПосн.і+ЗПдоп.і/Кі,
де Кі – кількість працюючих і-ї групи.
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого:
ЗПсер.м і =ЗПсер.і/12
Розрахунок середньорічної і середньомісячної заробітної плати працюючих дільниці наведено у табл.12.
Таблиця 12
Зведена відомість річного фонду заробітної плати працюючих дільниці.
Категорія працюючих
Чисельність
Річний фонд заробітної плати
Основна зарплата, грн. (гр3 +гр5)
Середньорічна зарплата одного працюючого, грн. (гр6/гр2)
Середньорічна зарплата одного працюючого, грн. (гр7\гр2)
Тарифна заробітна плата з урахуванням довантаження, грн.
Додаткова заробітна плата
%
грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
Основні виробничі робочі
17
142033,9
40
56913,56
198847,46
6025,68
502,14
Допоміжні робочі
12,46
46045,22
30
13813,56
59858,78
4804,07
400,33
1
2
3
4
5
6
7
8
Спеціалісти
3,53
37724,5
37
15958,065
51682,5
14640,93
1220,07
Службовці
0,6
4848
18
872,64
5720,64
9534,4
794,53
МОП
0,075
546
15
81,9
627,9
8372
3614,73
Разом
49,665
231197,62

85539,75
316737,28
43377,08
3614,73
3.6 Розрахунок річних потреб на основну сировину і матеріали.
Річна вартість матеріалу визначається таким чином:
Вм =Пз*Мз*Цм-Пз*МвЦв,
де Мз, Мв, Мд – відповідно маса заготовки, відходів і готової деталі, кг.;
Цм, Цв – відповідно вартість одного кілограма матеріалу і…, грн.;
Пз – річний обсяг випуску деталей, шт.
У випадку виробництва на дільниці (в цеху) декількох виробів розрахунок ведеться по кожному виробу окремо. Наприклад, вартість матеріалу на одиницю продукції становить:
Вм = 60,7*2,7- (60,7-39)*0,7 = 148,7 грн.
Вартість матеріалів на річну програму:
Вм = 148,7*25000 = 37 175 500 грн.
3.7 Річні загальновиробничі витрати
Загально виробничі витрати складаються з витрат на силову електроенергію; на стиснуте повітря; на воду для виробничих потреб; поточний ремонт і обслуговування обладнання та транспортування засобів; поточний ремонт будівель та інвентарю; малоцінний інструмент та інвентар; з амортизаційних відрахувань з обладнання та будівель; заробітної плати керівників та спеціалістів з нарахуваннями.
Річні витрати на силову електроенергію розраховується за виразом:
Вр.е. =(Руст.*Фе*Кз*Це)/(Кв.м.*ККД),
де Руст – установлена потужність усіх верстатів, кранів, конвеєрів тощо, кВт;
Фе – ефективний річний фонд виробничого часу одного верстата, год.;
Кз – середній коефіцієнт завантаження верстатів;
Це – ціна 1 кВт*год електроенергії, грн.;
Кв.м. – коефіцієнт витрат електроенергії у мережі;
ККД = 0,65…0,90.
Вр.е = (156*3948*0,893*0,26)/(0,95*0,8) = 188153,77 грн.
Річні витрати на стиснуте повітря становлять:
Вст.п. = Цст.п*Врст… п. = 0,01*15512,48= 155,12 грн.,
де Цст.п. – ціна 1 м3 стиснутого повітря, приймається за даними базового підприємства Цст.п = 0,01 грн.;
Врст… п – річні витрати стиснутого повітря,
Врст… п. = Фе*Кз*(сп.з.*в+соб*в') = 3948*0,893*(4*0,1+4*1)=15512,48 м3,
де сп.з., соб. – кількість верстатів з пневматичними затискачами та з використанням обдувши;
в=0,1 м3/год. – витрати стиснутого повітря на один верстат з пневматичним затискачем;
в'=1,0 м3/год – витрати стиснутого повітря на один верстат з обдув кою.
Річні витрати на воду для виробничих потреб становлять:
Вв = Цв*Вв*соб*Кз*Вр.о. = 1,15*25*2*0,893*2 = 102,7 грн.,
де Цв = 1,15 грн./1 м3 – ціна 1 м3 водопровідної води з урахуванням каналізації;
Вв = 25 м3 – річні витрати води на один верстат;
Вр.о – число змін роботи обладнання.
Річні амортизаційні відрахування можуть бути визначені у формах економічної та податкової амортизації. Економічна амортизація відображає дійсне знецінення основного капіталу у процесі виробництва та відноситься на витрати діяльності суб’єкта господарювання.
Податкова амортизація відображає фінансове повернення основного капіталу за рахунок зниження оподаткування прибутку та надання податкової знижки.
Величина податкової амортизації визначається відповідно до ст.8 Закону України «Про податки та прибуток» зі змінами та доповненнями. Податкова амортизація використовується у курсовому проектуванні з метою розрахунку балансового прибутку, який одержується при виготовленні деталі:
А = 96,2*0,08+71,81*0,4+540,18*0,24 = 167,26 грн.
Річні витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання, приймаються, як показує практика, у розмірі 7% від початкової вартості обладнання, транспортних засобів відповідно – 3%, оснастки – 3,5% від початкової вартості.
Вп.р. = (0,07*520,68)+(0,03*74,81)+0,035* (8,7+2,94) = 39,087 тис.грн.
Річні витрати на обслуговування обладнання та транспортних засобів включають:
1.     Витрати на допоміжні матеріали, які можуть бути визначені двома методами:
·        За нормами річних витрат на один верстат – на кожний зубофрезерний та різальний верстат обтирального матеріалу 30 кг, гасу 10 л, машинного масла 100 кг, тавоту 120 кг, емульсії 130 кг, вазеліну технічного 5 кг, сульфофрезолу 200 кг; на кожний шліфувальний верстат – веретенного масла 100 кг, кальцинованої соди 100 кг. Ціни на допоміжні матеріали беруться за прайс-листами;
·        За укрупненими нормативами – орієнтовно в розмірі 100 грн. за рік на один верстат Вд.м. = 10*8 = 80 грн.
2.     Витрати на основну та додаткову зарплату допоміжних робочих з нарахуваннями на зарплату:                                                                                                             Вдмж = 59858,78+59858,78*0,25 = 82305,82 грн.
3.     Витрати на охорону праці та забезпечення техніки безпеки складають приблизно 83 грн. за рік на одного робітника або за нормативами на видачу спеціального харчування, одягу, взуття та інших індивідуальних засобів захисту робітників: Во.п. = 13*8 = 104 грн.
4.     Витрати на малоцінний інструмент та інвентар складають 858 грн. за рік на один верстат: Вм.ін = 858*8 = 6864 грн.
Річні витрати на поточний ремонт та обслуговування будівель та споруд приймаються в розмірі 0,5…1,0% від загальної вартості будівель і споруд: Вр.б. = (47000+20000)*0,01 = 670 грн.
Річні витрати на обслуговування будівель та споруд включають витрати на опалення, освітлення виробничих приміщень, воду для господарських та санітарно-технічних потреб, заробітну плату з нарахуванням прибиральниць.
Витрати на опалення приймаються у розмірі 3,5 грн. на 1 м3 об’єму будівлі: Воп.б. = 1932*3,5 = 6762 грн.
Витрати на освітлення приміщень розраховуються за формулою:
Вос.б. = C*Nc*Тр*Цс,
де С – кількість світильників (наприклад 100 шт.);
Nc – потужність світильників, кВт (наприклад, 0,2 кВт);
Тр – час роботи одного світильника за рік (час при двозмінній роботі становить 252*7=1764 год.)
Цс = 0,156 грн. – ціна 1 кВт*год.
Вос.б. = 10*0,2*1764*0,243 = 8573,04 грн.
Витрати на воду і каналізацію приймаються у розмірі 100 грн. на одного працюючого:
Вв.к. = 100*28,263 = 2826,3 грн.
Річні витрати на зарплату керівників та спеціалістів з нарахуваннями розраховуються згідно зі штатним розкладом:
Вк.с. = 51682,5+51682,5*0,375 = 71063,43 грн.
Розрахунки загально виробничих витрат проектованої дільниці (цеху) зведені в табл.13
Таблиця 13
Кошторис загально виробничих витрат
Найменування статей витрат
Сума витрат, грн.
1. Витрати на силову електроенергію
188153,77
2. Витрати на стиснуте повітря
155,12
3. Витрати на воду для технічних потреб
102,7
4. Амортизація обладнання, будівель та споруд
167,26
5. Витрати на поточний ремонт та обслуговування обладнання і транспортних засобів
39,087
6. Витрати на поточний ремонт та обслуговування будівель і споруд
670
7. Витрати на заробітну плату керівників та спеціалістів з нарахуваннями
71063,43
Разом
260351,4
Для включення загально виробничих витрат до собівартості продукції визначимо їх частку у процентах за формулою:
%Взаг. = (∑Взаг./∑Зтар)*100,
де ∑Зтар – фонд тарифної заробітної плати основних робочих.
%Взаг. = (542979,9/142033,9)*100 = 382,28%.
3.8 Розрахунок дільничної (цехової) собівартості виробу
Собівартість виробу – це усі витрати на його виготовлення і реалізацію.
У залежності від складу витрат, що включаються в собівартість, та міста їх виникнення існує кілька видів собівартості продукції: технологічна виробнича та повна.
Технологічна собівартість включає усі прямі витрати, які виникають під час виготовлення виробу: основні сировина і матеріали, основна і додаткова заробітна плата з нарахуваннями основних робочих.
Виробнича собівартість включає технологічну собівартість і загально виробничі витрати.
Повна собівартість виробу включає виробничу собівартість, витрати, пов’язані з продажем виробу (витрати на збут), адміністративні, а також інші операційні витрати.
Визначення собівартості одиниці виробу називається калькулюванням, а підсумковий документ калькулювання – калькуляцією.
Розрахунок повної собівартості виготовлення одиниці виробу на проектованій дільниці наведено у табл… 14.
Таблиця 14
Калькуляція виготовлення деталі типу «Ось»
Шифр рядка
Найменування статей калькуляції
Величина витрат, грн.
Вказівки до розрахунку
01
Сировина і матеріали
163,89
60,7*2,7
02
Зворотні відходи
15,2
(60,7-39)*0,7
03
Тарифна з/п основних виробничих робочих
433,15
Табл.9 підсумок гр5
04
Додаткова з/п основним виробничим робочим
173,26
40% від ряд. 03
05
Відрахування на соціальні заходи
227,4
37,5% від ряд. (03+04)
06
Загальновиробничі витрати
1655,84
382,28% від ряд. 03
07
Виробнича собівартість
2638,34
Ряд. (01-02+03+04+05+06)
08
Адміністративні витрати
649,72
150% від ряд. 03
09
Витрати на збут
17,32
4% від ряд. 03
10
Інші операційні витрати
21,65
5% від ряд. 03
11
Повна собівартість
3327,03
Ряд. (07+08+03+10)
3.9 Визначення річної програми в оптових цінах підприємства
Оптова ціна – це сума прибутку та повної собівартості, розрахованої за статтями калькуляції.
Прибуток розраховується в залежності від встановленого рівня рентабельності за формулою:
Рентабельність = (Прибуток/Повна собівартість)*100%
Розрахунок вартості річного обсягу продукції в оптових цінах зведено в табл. 15
Таблиця 15
Визначення оптової ціни річної програми
Шифр рядка
Найменування статей калькуляції
Величина витрат, грн.
Вказівки до розрахунку
1
Повна собівартість
66540600
Табл. 14 ряд. 11*Пв
2
Плановий прибуток
9981090
15% від п.1
3
Оптова ціна продукції підприємства без ПДВ
76521690
п.1+п.2
3.10 Визначення фінансових результатів (прибутку)
 Фінансові результати визначаються згідно з П(С)БУ 3 за допомогою табл. 16
Таблиця 16
Визначення розміру чистого прибутку підприємства
Стаття
Величина витрат, грн.
Вказівки до розрахунку
1.Доход (виручка) від реалізації продукції
76521690
ряд.3 табл.14
2.Собівартість продукції (виробнича)
52766800
Табл.14 ряд.07*Пв
3.Валовий прибуток
23754890
ряд.1-ряд.2
4.Адміністративні витрати
129944
Табл.14 ряд.08*Пв
5.Витрати на збут
346400
Табл.14 ряд.09*Пв
6.Інші операційні витрати
433000
Табл.14 ряд.10*Пв
7.Фінансові результати від операційної діяльності
9981090
ряд. (3-(4+5+6))
8.Податок на прибуток від звичайної діяльності
2495272,5
25% від ряд.7
9.Фінансовий результат (чистий прибуток)
7485817,5
ряд. (7-8)

Розділ IV Розрахунок економічної ефективності створення дільниці (цеху)
4.1 Показники ефективності інвестицій
Для економічного обгрунтування інвестицій (капітальних вкладень) використовуються поняття ефект, або результат, та ефективність, або результативність.
Ефект – це корисний результат реалізації будь-якого проекту. Він може бути виражений у чотирьох видах: технічному, економічному, соціальному та екологічному.
Економічна ефективність – це відношення ефекту (корисного результату) до витрат або ресурсів, що його забезпечують.
Впровадження інвестиційного проекту визначається доцільним якщо показник NPV більше або дорівнює 0, якщо NPV = 0, то впровадження проекту забезпечує одержання лише нормативного прибутку., тобто прибутку, закладеного при визначенні ціни продукції, яка випускається.
У закордонній літературі наводиться формула показника чистої поточної вартості реальних інвестицій:
                                                        t
NPV = ∑Сt*(1+Е)-t,
                                                       t=0
де Сt – грошовий потік наприкінці періоду, грн.;
Е – норма дисконту у частках одиниці;
t = 1, 2, 3, … — життевий цикл інвестиційного проекту, роки.
    продолжение
--PAGE_BREAK--


еще рефераты
Еще работы по менеджменту