Реферат: Раціоналізація трудових процесів

--PAGE_BREAK--

Таблиця 2 Аналіз динаміки виготовлення продукції ВАТ «Електротермометрія» за 2007-2009 роки

Продукція

Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис.грн.

2007

2008

2009

Водолічильники

32 563,1

31 656,6

29 936,9

РДГС

17 619,8

16 135,9

15 524,3

Термометрія

10 463,5

10 965,3

9293,6

Інше

478,1

455,2

430,4

Всього

61 124,5

59 213,0

55 185,2<img width=«558» height=«208» src=«ref-1_1126738330-2890.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">

Рис. 2. Аналіз динаміки виготовлення продукції ВАТ «Електротермометрія»
Отже, найбільший обсяг виготовлення продукції припадає на водолічильники, проте тут спостерігається тенденція до зниження В 2008 році цей показник зменшився з 32 563 тис.грн. до 31 656,6 тис.грн. або на 2,8%, а у 2009 – ще на 5,4% і таким чином дорівнює 29 963,9 тис.грн..

Виготовлення регуляторів тиску газу (РДГС) у 2008 році скоротилось на 8,4%, а у 2009 році – на 3,8%, що спичинило зменшення обсягу продукції з 17 619,8 тис.грн. до 15 524,3 тис.грн.

Обсяг виробництва приладів контактної термометрії у 2008 році виріс на 4,8%, проте вже у 2009 році скоротився на 15,4%, і становив 9293,6 тис.грн. проти 10 463,5 тис.грн. у 2007 році.

Загальний обсяг виготовленої продукції з 2007 по 2009 рік скоротився на 9,7% і становив 55 185,2 тис.грн.

Продуктивність праці – це відношення кількості виробленої продукції до витрат робочого часу, затраченого на її виготовлення. Продуктивність праці є характеристикою ефективності затрат праці у процесі виробництва. Проведемо аналіз продуктивності праці на ВАТ «Електротермометрія» за 2007-2009 роки.
Таблиця 3 Аналіз продуктивності праці ВАТ «Електротермометрія» за 2007-2009 роки

Показники

Роки

Відхилення у %

2007

2008

200

2008-2007

2009-2008

Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис. грн.

61 124,5

59 213,0

55 185,2

-3,1

-6,8

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

1 468

1 405

1 268

-4,3

-9,8

Продуктивність праці, грн./чол.

41 637,94

42 144,48

43 521,45

1,2

3,3Дані таблиці 3 показують, що обсяг виробленої продукції постійно зменшуються. В цей же час скорочуються чисельність працівників: на 4,3% у 2008 році та на 9,8% у 2009 році. Однак продуктивність праці постійно зростає: на 1,2% у 2008 році та на 3,3% у 2009 році. Це можна пояснити впровадженням у виробництво нових технологій., що дозволило з одного боку підвищити продуктивність праці, а з іншого – вивільнити надлишок працівників.

Трудомісткість продукції є важливим показником продуктивності праці.

Трудомісткість продукції визначається затратами робочого часу на одиницю продукції. Тому дуже важливо провести аналіз трудомісткості продукції.Таблиця 4 Аналіз трудомісткості продукції ВАТ «Електротермометрія» за 2007-2009 роки

Показники

Роки

Відхилення у %

2007

2008

2009

2007-2008

2008-2009

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

70 254,2

77 855,6

73 841,0

+10,8

-5,2

2. Відпрацьовано усіма робітниками, тис.люд.-год

2 655,0

2 531,4

2 248,9

-4,7

-11,2

3. Питома трудомісткість на 1000 грн., люд.-год

37,8

32,5

30,5

-14,0

-6,3

4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

26,5

30,8

32,8

+16,2

+6,8

5. Середньорічний виробіток одного робітника, грн.

58 061,3

64 343,5

61 025,6

+10,8

-5,2Провівши аналіз трудомісткості продукціїВАТ «Електротермометрiя» у 2007-2009 роках, можна зробити наступні висновки.

Питома трудомісткість має чітку тенденцію до зниження, що є позитивними змінами, оскільки це веде до зниження собівартості продукції. Так, у 2008 році порівняно з 2007 роком питома трудомісткість продукції знизилась на 4,7%. У 2009 році порівняно з 2008 роком питома трудомісткість продукції знизилась ще на 11,2%.

В цей же час середньогодинний виробіток одного робітника зростає (на 16,2% у 2008 році та на 6,8% у 2009 році).

Виробничий відділ ВАТ «Електротермометрія» складається з чотирьох цехів, кожен з яких в свою чергу має певні дільниці:

1. Заготівельний цех:

— ливарна дільниця;

— штампувальна дільниця;

— дільниця пресування гуми;

— дільниця термопласти-автоматів;

— дільниця аргонадуваного зварювання;

— гальванічна дільниця.

2. Механічний цех:

— дільниця цоколя;

— токарна дільниця;

— слюсарно-механічна дільниця.

3. Механо-складальний цех:

— складальна дільниця;

— випробувальна дільниця;

— механічна дільниця.

4. Складальний цех.

В кожному з вищезазначених цехів відбуваються специфічні трудові процеси.
Таблиця 5 Характеристика трудових процесів ВАТ «Електротермометрія»

№ п/п

Назва процесу

Характеристика

1

Процес виробництва продукції

 

1.1

Виготовлення регуляторів тиску газу

Даний процес проходить такі етапи:

— виготовлення корпусу (ливарне виробництво, механічна обробка, випрбування);

— виготовлення деталей;

— складання виробу;

— калібрування, обдування, слюсарні роботи;

— приймання представниками Держстандарт тметрології.

1.2

Виготовлення водолічильників

 Даний процес проходить такі етапи:

— виготовлення корпусу, фланцювального кільця, фланця мембрани та пластини мембрани (ливарне виробництво, механічна обробка, випрбування);

— виготовлення комплектуючих деталей з термопластику (лічильний механізм, штуцера тощо);

— складання виробу;

— калібрування;

— механічна обробка;

— приймання представниками Держстандарт тметрології.

1.3

Виготовлення приладів контактної термометрії

 Даний процес проходить такі етапи:

1. Обробка складових деталепй:

— кришка: підготовка пресматеріалу, пресування та обробка деталей;

— корпус: пресування деталей, слюсарно-збиральні операції;

— гільза: токарно-револьверна обробка, електричне зварювання;

— виготовлення шайби, прокладки, кільця для ущільнення;

— штуцера: пресування, обробка;

2. Складання:

— збирання пакету: слюсарні рботи, засипка пакету для ущільнення, контроль;

— збирання приладу: обдування, гравірування, паяння, слюсарно-збиральні роботи, контрольні роботи.

Продовження таблиці 5

2

Процес транспортування

Підприємство має власний транспортний цех, що забезпечує його потребу в доставці сировини та матеріалів безпосередньо на виробництво, а ткож готової продукції до споживачів.

3

Процес формування і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства

На підприємстві постійно здійснюється оновлення техніко-технологічної бази. Так, протягом 2009 року було збудовано i придбано основних засобiв на загальну суму 2740 тис.грн., в т ч .: — будинки та споруди — 845 тис.грн.; — машини та обладнання — 896 тис.грн.; — транспортнi засоби — 247 тис.грн.

4

Процес розподілу продукції на ринку

Здійснюється через мережу представництв (Київське, Сiмферопольське, Одеське, Луганське, Львiвське та Iвано-Франкiвське представництво)

5

Процес охорони праці

Виконується службою охорони праці підприємства. Охорона праці працюючих в умовах інтенсивного переозброєння виробництва на базі комплексної автоматизації і механізації може бути забезпечена лише при всебічному врахуванні можливостей людини в трудовому процесі.Провівши аналіз трудових процесів на підприємстві, можна зробити висновок про необхідність раціоналізації виробничого процесу, оскільки у 2009 році знизився обсяг продукції як в діючих, так і впорівняльних цінах, що призвело до отримання підприємством збитку.

Істотним недоліком даного виробничого процесу є примітивізація праці робітників, зведення її до виконання елемснтарних механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Тут також наявні непривабливі для людини жорсткий ритм роботи, відсутність реалізації індивідуальних можливостей. Цей недолік виробничого процесу усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично.

Другим недоліком виробничого процесу є суперечливість між його тяжінням до конструктивно-технологічної стабільності, тобто консервативністю, і вимогою динамічності виробництва, поновлення продукції внаслідок науково-технічного прогресу та потреб ринку. Цю негативну сторону можна нейтралізувати підвищенням гнучкості технологічних систем, застосуванням машин з числовим програмним керуванням, впровадженням автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-роботів.
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ВАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ»
Провівши аналіз організації трудових процесів на ВАТ «Електротермометрія», слід було б відмітити, що в 2009 році значно зменшились значення таких показників як виготовлення продукції та прибуток підприємства. В цей же час продуктивність праці зростає, що забезпечує трудовий потенціал працівників підприємства. Подальше нарощення обсягів виробництва можливе лише за умови вдосконалення процесу виробництва продукції. Нова технологія дала б змогу скоротити непотрібні операції, заощадити час та зекономити частину фонду оплати праці за рахунок вивільнення працівників.

Оновлення техніко-технологічної бази ВАТ «Електротермометрія» можна провести і без значних витрат, що стає можливим завдяки придбанню устаткування в оренду. Оренда або лізинг устаткування також дозволяють підприємству використовувати найсучасніші технології.

Отже, техніко-технологічна модернізація підприємства дозволить підвищити продуктивність праці, що в свою чергу дасть позитивний економічний ефект.

Підприємство планує закупити нове обладнання для виготовлення корпусів для водолічильників. Впровадження агрегатів 52ПА є важливим кроком на шляху до зменшення трудомісткості, а отже, і собівартості продукції.

Проведемо розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок збільшення виробітку продукції у розрахунку на одного працівника.
∆<img width=«128» height=«47» src=«ref-1_1126741220-322.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">, (3.1)
де В1 і В2 – виробіток на одного працівника в рік відповідно до і після реалізації заходів по впровадженні нової технології, грн..

В 2009 році загальний обсяг готової товарної продукції підприємства становив 73 841 тис. грн., чисельність працюючих – 1451 чол. Таким чином виробіток одного працівника складає
<img width=«60» height=«37» src=«ref-1_1126741542-286.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">,  (3.2)
Де Q – обсяг виготовленої продукції, тис. грн.;

Ч – середньооблікова чисельність працівників, чол.
<img width=«216» height=«42» src=«ref-1_1126741828-671.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">
При впровадженні нової технології обсяг товарної продукції збільшиться з 73 841 до 82 500 тис. грн., виробіток одного працівника зросте з 50,8 до 56,9 тис. грн.

Отже, ми маємо:
∆<img width=«183» height=«44» src=«ref-1_1126742499-424.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">
Зростання продуктивності праці супроводжується також досягненням високої якості виробленої продукції або послуг, а скорочення витрат робочого часу сприяє зменшенню собівартості продукції. Отже, в результаті запровадження нової технології, що приводить до збільшення обсягу виробітку, продуктивність праці збільшиться на 12%.

Розрахуємо зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції, що відбудеться в результаті впровадження нової технології, яка дозволить скоротити чисельність операцій.

Приріст продуктивності праці у результаті скорочення трудомісткості продукції розраховується за формулою:
∆<img width=«91» height=«41» src=«ref-1_1126742923-277.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">(3.3)
де Т – зниження трудомісткості продукції у результаті впровадження заходів.

Трудомісткість в 2009 році складала 30,5 люд.-год. на 1000 грн. продукції. Завдяки запровадженню нової техніки, цей показник можна скоротити до 22 люд.-год. Отже, в нас Т = 8,5. Проведемо розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції:
∆<img width=«148» height=«44» src=«ref-1_1126743200-398.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">


Тобто оновлення техніко-технологічної бази веде до зниження трудомісткості продукції, що є передумовою зростання продуктивності праці.

Зниження трудомісткості з 30,5 до 22 люд.-год. є причиною збільшення продуктивності праці на 9,3%.

Щоб придбати нову техніку, ВАТ «Електротермометрія» крім власних грошових коштів потребує залучення додаткового капіталу на суму 80 000,00 тис. грн.

З метою визначення доцільності та раціональності використання цих коштів на технічну модернізацію підприємства, проведемо розрахунок терміну окупності вкладених інвестицій.

Термін окупності знайдемо за наступною формулою:
<img width=«141» height=«45» src=«ref-1_1126743598-358.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032"> (3.4)
де Зед – одночасні витрати, пов’язані з розробкою і впровадженням заходів, тис.грн. ( 80 000,00тис.грн.);

В2 – показники виробітку на одного працівника в рік у діючих цінах після реалізації заходів по впровадженні нової технології (56,9 тис. грн);

С1, С2 – собівартість продукції до і після впровадження заходів, грн. (С1 = 55 930 тис. грн., С2 = 49 750 тис. грн.).
<img width=«295» height=«44» src=«ref-1_1126743956-659.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033"> 
Розрахунки пок5азують, що термін окупності додаткових вкладень в розмірі 80 000,00 тис. грн., складає 3,5 років, тобто за ці роки підприємство верне ці кошти і вже буде працювати на власний прибуток. Цей термін є невеликим, що робить вигідним вкладення даних коштів у розвиток підприємства, і в подальші роки отримувати дохід від основної діяльності підприємства.

Коефіцієнт ефективності (Е) – це величина, обернена до терміну окупності. Коефіцієнт ефективності розраховується за формулою:
<img width=«81» height=«55» src=«ref-1_1126744615-284.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034"> (3.5)

<img width=«120» height=«50» src=«ref-1_1126744899-520.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035"> 
Отже, ефективність впроваджених нововведень сягає 0,28.

Одержані показники є основою для вибору варіантів організаційних нововведень і кінцевого прийняття рішень.

Одним із основних завдань діяльності ВАТ «Електротермометрія» є підвищення рівня безпеки праці в цехах, соціального захисту працівників. Підвищення рівня безпеки праці супроводжується збільшенням кількості машин і механізмів, виробничих будівель, приведених у відповідність до вимог стандартів безпеки праці та інших нормативних актів.

Слід дбати про поліпшення санітарно-гігієнічних показників, що характеризується зменшенням вмісту шкідливих речовин у повітрі, поліпшенням мікроклімату, зниженням рівня шуму й вібрації, посиленням освітленості. Необхідно також забезпечувати cкорочення кількості робочих місць, що не відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки виробництва, зменшення чисельності зайнятих, які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм, збільшення кількості машин, механізмів та виробничих приміщень, приведених до вимог норм охорони праці, зменшення частоти і тяжкості травматизму, частоти професійної захворюваності через незадовільні умови тощо. Це є необхідною умовою для покращення праці працівників, збільшення кількості відпрацьованого часу, що є можливим завдяки зменшенню кількості втрат робочого часу, спричинених тимчасовою непрацездатності працівників і простоями.

Проведемо аналіз кількісті відпрацьованого часу до впровадження нової техніки і після.


    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по менеджменту