Реферат: Механизация

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНАРОБОТА З

МЕХАНІЗАЦІЇ

                                                                       студента заочного факультету

                                                        3курсу

групи “Правовезабезпечення АПК”

ШатоваСергіяЛеонідовича

987159

м. Суми     2000 р.

2. Роль електрифікації і автоматизації вАПК.

У цей час майже повністюмеханізовані основні процеси рослинництва—обробка грунту,внесення добрив, посів, прибирання і післяуборочна обробка зернових, прибирання силоснихкультур; завершується комплексна механізація обробітку і прибирання багатьохтехнічних культур.

По ряду культур ще маєбути механізувати багато процесів — в овочівництві, садівництві,виноградарстві.

Прирозробці системи машин враховується забезпечення основних напрямів технічного прогресу: дотриманняпрогресивних агро-вимог, істотнепідвищення продуктивності труда, застосування потокових методів виконаннямеханізованих робіт, поєднання в одному агрегаті машин для виконання декількох операцій, універсалізація сільськогосподарської техніки,розробка машин на базі принципово нових технічних рішень.

Автоматизаціярегулювання робочого процесу машини забезпечує безперебійність її роботи, повнезавантаження, максимальнупродуктивність, дозволяє вивільнити обслуговуючий персонал. Наприклад,спеціальний пристрій у разіперевантаження молотильного апаратуавтоматично знижує робочу швидкість комбайна; якщочергова ложечка картоплесаджалки вийшла збункера без бульби, автоматичний пристрійкладе в неї бульбу з резервногобункера; при гальмуванні висіваючого апарату або порушенні глибини закладення сім'я автоматичний сигналізатор запалює лампочку в кабініводія; багато які машини забезпечуютьсязапобіжними пристроями, що припиняють роботу призустрічі з аварійною перешкодою.

Однез основних коштівпідвищення продуктивності труда —потоковий метод, який характеризується безупинною передачею об'єкта обробки відоднієї машини до іншої. При роботікомбайна продукт обмолоту автоматично переходить від одного механізму до іншого, зерно зсипається в кузов транспортноїмашини, подрібнена солома поступає втранспортний возик. Після проходу агрегату поле звільняється відкультури, що прибирається,  а об'єктприбирання без перевантаження поступаєна елеватор або в господарство. Подібним образомрозширяється застосування потоковогометоду при прибиранні цукровогобуряка, картоплі, кукурудзи і інших культур.

Електричне обладнаннятракторів і автомобілів являє собою сукупність систем,призначених для передпускового обігріву і пуску двигуна, запалювання робочоїсуміші, освітлення, звукової і світлової сигналізації, контролю за роботою систем і механізмів, полегшення труда водія і забезпеченнямаксимальних зручностей для пасажирів.

Електричне обладнанняскладається з паралельно діючихсистем, що становлять дві основні групи: джерела електричної енергії(генератори і акумуляторні батареї) і її споживачі. Для комутації струму передбачена розподільнаапаратура.

4. Загальна будова гусеничного трактора іпризначення окремих частин.

Тракторомназивається колісна або гусенична самохідна машина, призначена для пересуванняпричіпних або навісних сільськогосподарських, дорожніх і інших машин і знарядьі буксирування різних причеп; при цьому механізми або машин, що буксируються,що навішуються можуть приводитися в дію від двигуна трактора через спеціальнийвал відбору потужності. Двигун трактора може також приводити в рух стаціонарнімашини, для чого трактор обладнують приводним шківом.

Область застосування тракторів надзвичайно обширна. Самособою зрозуміло, що для виконання великої кількості різноманітних по своєму характеру сільськогосподарських робіт необхідні трактора різні типів.

Сучаснісільськогосподарські тракторакласифікують по наступних основнихознаках.

1.За призначенням:

а) загального призначення — застосовуютьсядля оранки, посіву, культивації,прибирання зернових культур і т. д.;

б) універсально-просапні— призначені головним чином для міжрядної обробки і прибирання просапнихкультур (буряк, бавовна, кукурудза і т. п.), але можуть також виконувати і іншісільськогосподарські роботи;

в)спеціалізовані — використовуються при виконанні якого-небудь певного виглядуробіт (на виноградниках і чайних плантаціях, лісорозробках, болотистих грунтах, в гірському землеробстві). Прикладом тут можеслужити спеціалізований (так званий болотоходний)трактор ДТ-75Б.

2.Поконструкції ходової частини:

а) колісні, ходовачастина яких має колісні движителі;

б) гусеничні, ходовачастина яких має гусеничні движителі.

З.Потипу кістяка:

а) рамні, кістяк яких являє собою клепану або, як у ДТ-75, зварну раму;

б) полурамні, кістяк якихутворять корпус механізмів заднього моста і дві подовжні балки, привернутіабо приварені до цього корпусу (наприклад, Т, Т,«Білорусь» МТЗ-80);

в) безрамні,кістяк яких складається з сполученихміж собою корпусів окремих механізмів.

Коліснийтрактор в порівнянні з гусеничним більш універсальний, легше, дешевше іпростіше у виготовленні і експлуатації. Його можна використати для посіву, міжрядної обробки і прибирання просапнихкультур, механізації робіт в садах,ягідник, при обробітку овочевихкультур, а також на транспортних роботах.

Однак гусеничні трактора мають і істотні перевагиперед колісними. Опорна поверхня движителів у нихвелика, тому питомий тиск на грунт значно менше, ніжу колісних Крім того, движителі гусеничних тракторівзабезпечені багаточисленними грунтозачепами.Менший питомий тиск на грунт і краще зчеплення з неюпідвищують тягові якості і проходимість гусеничнихтракторів на зволожених і рихлих грунтах. Важливо іте, що гусеничний трактор   меншебуксує  і менше ущільнює грунт, ніж колісний.

<img src="/cache/referats/6316/image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1025">

Мал. 1. Гусеничнітрактори.

<img src="/cache/referats/6316/image004.jpg" v:shapes="_x0000_i1026">

Мал. 2. Розташування механізмів деяких складальних одиниць та деталей нагусеничному тракторі ДТ-75:

1—двигун, 2— важелі управління; 3—кабіна, 4—паливний бак, 5 — гідравлічна  навісна система; би—причіпний пристрій; 7 — ведуче колесо (зірочка), 8 —планетарний механізм 9 —кінцева передача 10 — коробка передач, 11— з'єднувальний вал, 12 — рама; 13 — зчеплення; 14 — передня каретка підвіски з опорними катками,15 — гусеничний ланцюг;

16 — направляюче колесо

Механізми трактора можна розділити на наступні основні групи: двигун, трансмісія(силова передача), ходова частина,механізми управління, робоче ідопоміжне обладнання. Розташування основних механізмів гусеничноготрактора (на прикладі трактора ДТ-75)показане на малюнку.

У двигуні 1 відбуваєтьсяперетворення хімічної енергії згоряючого в йогоциліндрах палива в механічну енергію.

Трансмісія — цесукупність окремих механізмів, що передають момент двигуна, що крутить ведучим колесам і що змінюють його і частотуобертання ведучих коліс по величині і напряму.

Трансмісія складаєтьсяіз зчеплення 13, з'єднувальноговала 11, коробки передач 10, головної передачі 17 ікінцевих передач 9.

Ходова частина служить для перетворенняобертального руху ведучих коліс впоступальний рух трактора. У неї входять рама 12, ведучі колеса (зірочки) 7, гусеничні ланцюги15, каретки 14 підвіски, що направляютьколеса 16 і підтримуючі ролики.

Задопомогою ведучих коліс і опорних катків підвісок трактор перекочується погусеничних ланцюгах, що складаються зшарнірно сполучених стальних ланок.

Механізми управління, впливаючи на ходову частину,змінюють напрям руху трактора,зупиняють і утримують його внерухомому положенні. До них відносяться механізм повороту 8 (планетарний)і гальма.

Двигун, механізмитрансмісії і ходової частини трактора кріпляться на рамі (кістяку) 12.

<img src="/cache/referats/6316/image006.jpg" v:shapes="_x0000_i1027">

Мал. 3. Схема розташування основних механізмів іскладальних одиниць гусеничного трактора ДТ-75

Причіпнийпристрій дозволяєздійснювати  буксирування різнихпричіпних машин і знарядь.

Валвідбору потужності використовується для приведення в дію органівдеяких машин (силосоуборочного,картоплеуборочногокомбайнів і інш.) приодночасному переміщенні їх по полю.

До допоміжногообладнання трактори відносять кабіну з підресоренимсидінням, капот, прилади освітлення і сигналізації, системи опалювання івентиляції, компресор і т. д.

52. Годинна та змінна продуктивністьзернозбиральних комбайнів.

Продуктивність агрегату– це кількість роботи, виконуваної МТА за певний проміжок часу.

Годинна продуктивність–характеризує виробіток агрегату за одну годину роботи. Цей показниквикористовують при нормуванні та аналізі роботи техніки.

Продуктивність МТА загодину змінного часу визначають за формулою:

Wrга = 0,1 .Вр. vр . t

або

Wrт = 0,1 .U. ВР . vр . t,

де Wrгаі Wrт– продуктивність агрегату за годину змінногочасу, га/год і т/год; Вр – робоча ширина захвату агрегату, м; vр– робоча швидкість руху агрегату,км/год; U– урожайність сільськогосподарських культур, г/га; t– коефіцієнт використання часу зміни:

t= Тр/Тзм,

де Тзм– тривалість зміни, год; Тр– робочий час зміни для виконання корисної роботи, год.

Зміннапродуктивність– характеризує виробіток агрегату за час робочоїзміни і залежить від продуктивності агрегату за годину чистого робочого часу,коефіцієнта використання часу зміни:

Wзмга= 0,1 . Вр. vр . t. Тзм

або

Wзмт= 0,1 . U. ВР . vр . t,. Тзм,

де Wзмгаі Wзмт– змінна продуктивність агрегату, га/зміну іт/зміну.

Високої продуктивностідосягають при кращому використанні конструктивної ширини захвату агрегату ічасу зміни, роботи машин на підвищених швидкостях руху.

84.Будова та технологічний процес картоплесаджалки САЯ-4.

Полунавеснаавтоматизована чотирьохрядна картоплесаджалка САЯ-4 (мал. 1) служить дляпосадки яровизованих (пророщених) і звичайних бульб картоплі з міжряддями 70см. Одночасно в борозни поступають гранульовані мінеральні добрива. Відстаньміж бульбами в рядку 22—35 см, глибина посадки до 21 см. Насіннєвий бункервміщає 470 кг картоплі, 4 банки для добрив— 120 кг туків.

САЯ-4 агрегатується зколісними і гусеничними тракторами, що мають джерело постійного струму напруженням12 В. Саджалка комплектується гідромаркерами МГ-1.

Технологічний процес САЯ-4 протікає таким чином. Транспортер 8бункера подає бульби в живильний ківш 5. На виході з бункера підпружиненазаслонка 7вирівнює шар бульб; вони падають на клапан 6, сприяючий рівномірномузаповненню живильного ковша 5. Вичерпуючий апарат виконаний у вигляді нескінченного, втулочно-роликового ланцюга, забезпеченого ложечками, захоплюючимибульби; ложечки прикріплені до ланокланцюга в шаховому порядку. Ланцюг охоплює зірочку, закріплену на приводнийвалу 2 Якщо ложечка захоплює більше однієї бульби, то пружинні сбрасувачи 3 видаляють зайві бульби; вони по лотку 4скочуються в живильний ківш.

<img src="/cache/referats/6316/image008.jpg" v:shapes="_x0000_i1028">

Мал. 4.Картоплесаджалка САЯ-4

Безперебійність скочення бульб забезпечуємеханізм струшування Нижній кінець лотка закріплений шарнірно, верхній підпружиний. Наприводному валу 2 закріплена пластина з двома роликами на кінцях зустрічаючисьз лотком, ролики струшують його

Ложечки із захопленими бульбами опускаються у висаджуючийапарат 15. Коли ланцюг огинає ведену зірочку, бульба випадає з ложечки в клубнепровод і падає на дно борозниЗаздалегідь з туковсіваючогоапарату 7 по тукопроводудобрива висипаються на дно борозни, утвореноїсошником 16. Отвальчиксошника засипає туки грунтом, томуміж до клубнямиі добривами утвориться грунтовий прошарок Диски 14засипають борозенку у вигляді гребеня. Для гладкої посадки дискиустановлюють на мінімальну висоту гребеня, звільнивши нажимні пружини штанг, і приєднують боронки 13.

Рихлювачслідуколіс 10 (пружинна лапа з наральником)рихлить грунт, ущільнений колесом машини. При роботіна схилі до 5° стабілізатор 11 утримуємашину від сповзання

У дні живлячого ковша розташований електродатчик.Якщо натиснути на клапан электродатчика, тотранспортер бункера повинен негайно зупинитися; натиском на кнопку вмикачаелектромагнітної муфти транспортер приводять в рух.

Робоча швидкість САЯ-4 від 4,8 до73 км/г. Обслуговуючий персонал—тракторист і двоє робітників.

Яровизуватипосадочну картоплю требавідповідно до інструкції. На кожній бульбі повинно бути не менш трьохбіологічно нормальних зелених паростківдовжиною до 20 мм; недопустимі бульби з тіньовими паростками, засмічені, гнилі, хворі бульбипотрібно завантажувати вручну,обережно, щоб не пошкодити паростки

Гранульовані туки повинні бутипросіяні на решеті з отворами не більше за 5 мм.На кожному кінці гону потрібно розставити ящики з яровизованими бульбами на відстані 5—6 м

123. Призначення, будова, робочий процес пневмосортирувального столу.

Процес очищення і сортування зерна заснований навикористанні властивостей і ознак складових частинсуміші: аеродинамічних властивостей, розмірів, густини, стану поверхні,відмінностей форми і інш. Зерноочисні і сортувальнімашини забезпечені пристроями, діючими за принципом використання одного або декількохознак і властивостей зерна і засорювачів.

      Пневматичний сортувальний стіл ПСС-2,5 призначений для очищення сім'я від важковід”ємнихбур'янів і сортування сім'я зернових, зернобобових,овочевих культур, трав. Сортувальний стіл застосовують у випадках, коли вітрорешетнізерноочисні машини не справляються з виділенням домішок. ПСС-2,5 розділяєсім'я по густині, формі, розмірам івластивостям поверхні. Висхідний матеріал треба заздалегідь обробити на вітрорешетнихмашинах і трієрах.

ПСС-2,5 використовують в основномув складі потокових зерноочисних агрегатів, а також самостійно. У останньомувипадку машину необхідно дообладнати завантажувальним пристроєм, аспіраційним вентилятором, -воздухопроводамиі пристроєм для повторної обробкипроміжної фракції сім'я.

Основніробочі органи ПСС-2,5—дека 1 (мал. 2) і вентилятор 5. Дека, що продувається знизу повітрянимпотоком, виконана у вигляді металевого каркаса, на який туго натягнута металевасітка з отворами 0,5—0,6 мм. Підсіткою розташовані двох воздуховирівнюючіграти. Над сіткою до каркаса прикріпленіподовжні планки (рифи) з поступовозменшуваною до виходу висотою. Нахил декив подовжньому і поперечному напрямах можна регулювати до 8° Частотуколивань деки змінюють в межах від 360до 600 коливань в хвилину.

Зерновийматеріал, що висипався з бункера напіднесену частину стола, переміщаєтьсяміж рифами і рівномірно розміщується на сітці. Під впливом коливальних рухівстола і повітряного потоку відбуваєтьсяперерозподіл сім'я в шарі суміші. Більш важкі зерна опускаються до сітки, алегкі підіймаються у верхній шар. Важкі зерна переміщаються між рифами ісходять зі стола — утвориться фракціяI з найбільш щільним сім'ям. Легке сім'я, що Сплило переміщається над рифами в подовжньому і особливо в поперечному напрямах— утворяться фракції II з сім'ямсередньої густини і III з легкимсім'ям і домішками.

<img src="/cache/referats/6316/image010.jpg" v:shapes="_x0000_i1029">

Мал. 5. Технологічна схема пневматичного сортувального стола:

1— дека; 2 — сітка; 3 — планки; 4 — повітряна камера; 5 — вентилятор.

Подачу сім'я на сітку регулюють заслонкою бункера таким чином, щоб зерно знаходилося на сітці у зваженому стані (дляполіпшення процесу очищення).

Встановленапотужність електродвигуна 6,6кВт; продуктивність при обробці сім'язернових культур 2,5 т/ч,  трав 0,5 т/ч.

164. Описати технологію збирання соняшника.

Для збирання соняшникузастосовують однобарабанні зернозбиральні комбайни СК-5 “Нива” з пристосуваннямПСП-1,5М, а також комбайни “Дон-1500” з пристосуванням ПСП-10, “Дон-1200” зПСП-8.

Найбільш широкозастосовується ПСП-1,5М. Комбайн з таким пристосуванням, подрібнювачем ПУН-5 ітракторним причепом 2ПТС-4-887А, збирає насіння, підбирає та подрібнюєстеблини, розкидає їх по полю.

При русі комбайнастеблини нахиляються вперед до його ходу. Чим більша висота рослин, тим більшимповинен бути нахил стеблин та менша швидкість транспортерів при постійнійшвидкості комбайнів. Зміна швидкості комбайну досягається перестановка зірочокна валах приводу. Якщо натуга транспортерів послаблена, то різко підвищуютьсявтрати корзинок. Тому потрібно періодично перевіряти та регулювати їх натугу.

Серйозна проблема призборці соняшнику – травмування насіння, що супроводжується їх обрушуванням та дробленням. Нерідко склад такого насіння у воросі складає 10-15% та більше, що призводить до втративеликих партій маличної сировини. Для запобігання травмування насіння перш завсе необхідно встановити правильний режим роботи молотили комбайну. Привологості насіння не вище 15% обертання барабану повинно бути в межах 280-300мин-1.

Якість обмолоту багато вчому залежить від величини зазорів у молотильному апараті. При збиранні воптимальні строки ця величина повинна складати на вході 45-50 мм, на першійпланці основного підбарабання – 38, на виході – 28мм. Від величини зазорів залежить не лише вимолот корзинок, але й рівень обрушування та подрібнення насіння. Цей рівень можезмінюватись навіть на протязі робочого дня по мірі зміни вологості насіння накорені. На це потрібно постійно звертати увагу, щоб не допусти травмуваннянасіння.

Більш довершенимпристосуванням для збирання соняшника є ПСП-10.Воно дозволяє майже вдвічіпідвищити продуктивність праці, ніж ПСП-1,5М. в цьому разі при зборці соняшника з врожайністю 2,9-3 т/га сумарнівтрати насіння складають 1,6-3,2%, а склад обрушеного та подрібненого насіння уворсі не перевищує 1,6%. Але, для того, щоб досягти таких показників, необхідновідповідним чином переобладнати комбайн та відрегулювати пристосування.

При збиранні соняшникунеобхідно строго додержуватись прямолінійності руху комбайну. Переїзд від однихрядків до інших на одному проході призведе до поломки рослин та втратамкорзинок. При порушенні рядкового принципу збирання втрати збільшуються вдвічі.До таких же результатів призведе робота комбайнів на підвищених швидкостях. Якпоказує практика, для роботи комбайну з високою якість його швидкість неповинна перевищувати 7 км/год (ПСП-1,5), або 8 км/год (ПСП-10).

В процесі збиранняврожаю обмолочені корзинкиможна збирати в цілому або подрібненомувигляді.

Спосіб зберіганнякорзинок залежить від їх стану після збирання.

177. Будова і робота подрібнювачівкоренеплодів.

Ефективне і економічне прибирання картоплі можливе тільки при умові комплексної механізації всіхпроцесів післяуборочноїобробки, що включає первинну (польову)обробку, сортування, відділення грудок, каменів і пошкоджених бульб.

У процесі сортування бульби розділяють на три фракції: великі (продовольчі) масою більше за 80 г; середні (насіннєві) масою 50—80 г і дрібні(кормові) масою 30—50 м. Кордонифракцій можуть відхилятися від встановленогоне більш ніж на ±10 г, в кожнійфракції допускається не більше за 10% бульб інших фракцій, а пошкоджених бульбне більше за 1% від початковогопродукту.

Картопля, що поступаєвід комбайнів, може містити до 20% домішок, в тому числі до 15% грунтових грудок. Тому одночасно з сортуванням проводять доочистку бульб від домішок,відділяють грудки, камені і зіпсованібульби. Після очищення в дрібнійфракції допускається не більше за 3% домішок,в інших фракціях не більше за 1%.

Для сортування і доочисткибульб застосовують роликові сортувалки, якими забезпечуютьсяпересувні і стаціонарні сортувальні пункти. Некондиційні бульби, грудки ікамені відділяють вручну на переборочнихстолах і на спеціальних автоматичних віддільниках.

<img src="/cache/referats/6316/image012.jpg" v:shapes="_x0000_i1030">

Мал. 6. Роликова сортувалка (а,в) і автоматичний віддільник домішок(б):

I — бункер; 2, 6,9 и // — транспортери; 3 — диски; 4 — ролики;5 — збірники; 7 — контейнери;

8 — приймач; Ю — гірка; 12 — механізм приводу; 13 — компресор; 14 — толкатель; 15 — генераторрентгенівських променів; 16 — канальна стрічка.

Роликова сортувалка КСЭ-15Брозділяє бульби на фракції по розмірах. Поверхня сортувалки (мал. XIV. 5, а} складена з обрезинених фігурних роликів, що обертаються 4. На дільниці А ролики утворять осередки шириною (по ходу продукту) 45 мм, на дільниціБ — 55 мм.

Для виділення домішокі бульб масою до 30 г перед фігурнимироликами вміщений сепаратор, складений зп'яти дискових батарей. Диски 3 сепаратора, виготовлені з волокнита, змонтовані на валах. Вали з дисками і роликамирозташовані паралельно і обертаються в одномунапрямі. Під роликами встановлені збірники 5 з транспортерами6 для відведення бульб і домішок.

Бульби завантажують в бункер 7, з якого транспортером 2 подають надискового сепаратора. Бульби перекочуються по дисках, а домішки прокидаються впросвіти між ними. Далі бульби переміщуються,роликами 4 і, западаючи в осередки(на дільниці А — дрібні бульби, на дільниці 5 —середні), проходять вниз.Великі бульби сходять по роликовійповерхні. Транспортерами 6 бульби завантажують в контейнери 7. Роликиможна розсовувати, збільшуючи або зменшуючи розмір прохідних осередків. Якщоу висхідному матеріалі міститьсябагато дрібних бульб, розсовуютьролики А,коли переважають середні бульби, розсовують ролики Б.

Переборочністоли являють собою стрічкові транспортери, з обох сторін яких обладнані місця для робітників. Робітники оглядаютьпотік бульб і відбирають вручну грудки, камені і зіпсовані бульби. Переборочні столивстановлюють на стаціонарних

картоплесортирувальнихпунктах.

Пересувний картоплесортирувальнийпункт КСП-15Б застосовують

дляпотокової доочистки картоплі від домішок, сортування бульб на три фракції і завантаження відсортованої картоплі всховищі, мішки, кошики, -контейнери або транспортнізасоби. Механізми пункту КСП-15Б можутьприводитися від двигуна внутрішньогозгоряння потужністю 3,5 кВт, електродвигуна потужністю 2,8 кВт або вала відборупотужності трактора. Тому його можна встановлювати в полі і у сховищ.

Стаціонарний картоплесортирувальнийпункт ЦСП-50 призначений для післяуборочноїобробки картоплі в спеціалізованих господарствах. Пункт складений з двох приймальних бункерів ПБК-4 (місткістю 10 м3 кожний), двохвисокопродуктивних картоплесортировокКС-40, переборочних столів СПУ-15, бункерів-накопичувачів для великої і середньої фракцій і системитранспортерів для переміщення бульб і домішок.Обладнання пункту встановлюють піддахом, що гарантує його роботунезалежно від погодних умов. Пункт забезпечує прийом і доочисткубульб, прибраних комбайнами, від домішок,сортування бульб на три фракції, перегородку відсортованих середніх і великих бульб, подачу їх вбункер-накопичувач і завантаженнятранспортних засобів. Продуктивність пункту до 50 т/ч.

210. На якій передачі повинен рухатисьтрактор Т-25 при обприскуванні 8 рядків кукурудзи, якщо норма витрат ядохімікатів 80 кг/га, а щохвилинні витрати через 1розпилювач 0,5 л/хв.?

Швидкість руху трактораТ-25 знайдемо по формулі:

v= g * 600 / Q *B, де

Q– норма витрати робочої рідини, B– ширина захвата машини, v–робоча швидкість руху агрегату, g — хвилинні витрати ядохіікатів.

При ширині між рядками70 см:

v= 0,5х600/80х0,7х8=21км/год.

При ширині між рядками90 см:

v= 0,5х600/80х0,9х8=27км/год.

211. Визначити хвилинні витрати ядохімікатів обприскувачем, що обробляє 8 рядків кукурудзипри нормі витрат робочої рідини 70 кг/га і швидкості трактора 6 км/год.

Хвилинні витрати ядохіікатів обприскувачем обчислюються за формулою:

g =Q * B * v / 600,

де: Q– норма витрати робочої рідини, B– шириназахвата машини,v–робоча швидкість руху агрегату.

При ширині між рядкамикукурудзи 70 см, хвилинні витрати ядохімікатівбудуть:

70х8х0,7х6/600=3,92,

а при ширині 90 см

70х8х0,9х6/600=5,04

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Списоквикористаної літератури:

1.<span Times New Roman"">      

Сельскохозяйственные машины.А.Н. Карпенко, А.А. Зеленев, В.М. Халанский. М.:Колос, 1979.

2.<span Times New Roman"">      

Гуревич А.М. и Сорокин Е.М.Тракторы и автомобили. М., «Колос», 1978.

3.<span Times New Roman"">      

Подсолнечник. – М.: Агропромиздат, 1990.

4.<span Times New Roman"">      

Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку / В.Ю. Ільченко, П.І. Карасьов та ін.К.: Урожай, 1987.
еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству