Реферат: Страхование (Шпаргалка)

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.Страхова послуга як специфічний товар

1. Нестворюється ніякого мат продукту, і продукт страховика визнач як дяльністьтому це продук віднесено до категорії послуг.

2. Поняття послуги устрахуванні є фундаментальним страховик зобовязується  відшкодувати страхувальнику ймовірні втрати вобмін на живі гроші. І щоб стр-ник забажав відавати гроші на кожній стдадіїстрахування стр-к повинен весь час переконувати його у  надійності і стабільності страхового захистуі що цій СК можна довіряти.

Ці двамоменти визначають особливості страхової послуги:

1.Надавати ці послуги можуть лише спец організації, що можуть предявитифінансові гарантії( СФ >= 100 000 екю, технічнірезерви що відповідають обсягам прийнятих страх зобовязаннь, наявність занчнихвільних резервів.

2 Щобнадавати страхову послугу СК повинна мати ліцензію для надання саме цього видупослуг

3Стр-ник в більшості випадків сам не відчуває потребу у страхових послугах томудля їх запровадження необхідні значні маркетингові зусилля по просуванню цихпослуг на ринок та система обовязкового страхування.

4Страхова послуга може бути надана як на добровільних засадах так і вобовязковому порядку

5 Стрпослуга носить обовязковий характер коли це викликано інтересами суспільства

6 Дужечасто до процесу купівлі-продажу залучаються посередники

7Купівля-продаж завжди оформлюється договором страхування іноді цей договірприймає вигляд страх полісу

Оскількистрахова послуга виступає як предмет купівлі-продажу вона має свою споживчувартість, що визначається її корисністю в очах стр-ника ( забезпечення страхзахисту)

ВартістьСП визнач тими витратами, що несе стр-к. Ці витрати визначають ціну СП – стртариф. Ціна формується на конкурентній основі під впливом попиту та пропозиції. При чому нижня межа визначається принципом рівності між преміями що надійшливід стр-ників та виплатами, що здійснила СК. Верхня межа визначаєтьсяпотребами СК. Наслідки коливання цін ( in mymind ). Ціна залежить від наступних факторів:

1Величина та структура страх портфеля, статистика збитків по окремих видахстрахування. При ризикованій політиці — статистика гіршатому і преміії вище і навпаки.

2 Величина управлінських витрат і ефективність структури управління

3 Якість інвестиційної діяльності стр-ка

4 Очикуваний прибуток

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal">3 Служба маркетингу стр компанії та їїфункції

Маркетинг СК – збітова діяльність направлена напросввання послуг

Маркетинг СК – комплексна діяльність спрямована нанадання таких послуг і втакому обсязі який відповідає сформованому попиту атакож діяльність спрямована на формування попиту який необхідний СК

Функції: Планування, Ціноутворення, Реклама,Організація каналів розповсюдження

Задачі що повинна вирішувати система маркетингу

1 Формування попиту на страх послуги ( рекламасистема пільг  знижок та спец заходів )

2 Задоволення сформованого попиту ( через найвищуякість обслуговування, вдосконалення процесу обслуговування для максзадоволення потреб )

Принципи маркетингу

1Глибоке Вивчення конюнктури ринку

2 Сигментація ринку

3 Швидке реагування на зміни

4 Запровадження іновацій ( постійне вдосконалення )

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK;font-weight:normal">2.Система продажу страхових послуг

Крім суто страхових питанньякі необхідно вирішити для ефективного продажу страхових послуг дуже великаувага приділяється самому процесу реалізації.

В залежності від звязку зістраховиком видяльють 3 системи продажу страх послуг

1 прямий від СК дострахувальника

2 Продаж через посередників (агенти брокери альтернативна система продажу )

3 Комбінована система

Страхові посередниківідіграють настільки важливу роль, що в 1991 р Европейське співтовариствоприйняло спец дерективу де зазначені виоги яким повинні відповідати посередники:

1 Спец підготовка та профдосвід

2 достатні фін можливості

3 Наявність страховки відпроф ризиків

4 Наявність бездоганоїрепутанції та відсутність випадків банкруцтв

5 Посередник повинен бутизареєстрованим

Особливості брокерської та агенської діяльності визначаються положенням Про порядок впровадження діяльності страх посередників “

Закон У-ни “Про страхування”визначає два види посередників ?

Агенти – юо або фо які діютьвід імені та за дорученням СК і виконують частину його страх діяльності (укладання договорів, одерження премій, оформлення документів і виконання робітвовязаних з виплатами ) Агенська діяльність проводиться на підставі договоруміж СК та агентом  в якому визначаютьсяправа і обовязкі сторін.Страх агент, що отримує стах премії повинен протягом 2роб днів перерахувати ці кошти на рахунок СК а також оформити  страх договір протягом 1 роб дняз моментуотримання страх платежів. Старх агент зобовязаний щодекадно звітувати  перед СК щодо укладених договорів і отриманихкоштів. В разі несвоєчасного офрмлення документів або прерахування коштівстраховик повинен припинити дію агентської угоди не менш ніж на 3 місяці.Неналежний контроль СК за діяльністю агентів кваліф як порушення страховогозаконодавства

За формами звязку з СКрозрізняють безпосередній звязок та систему генеральних агенств. Система генагенств бедується за теріторіально адміністративною ознакою. В кожній АТОстворюється ген агенство в якому працює штат страхових агентів  , які помірі необхідності можуть залучати суб агентів. Перевагою цієї системи є їїгнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штатуробітників та великої кількості філій.

Страхові брокери – це юо абофо які зареєсторовані як субєкти підприємницької діяльності і здійснюють своюдіяльність від свого імені на підставі доручення страховика або страхувальника.Брокерська дільність спрямована на визначена потреби страхувальника в отриманністрахових послуг, консультуванні, наданні допомоги у розробці умов договорустр-ня  , пошуку страховиків, щовідповідають умовам клієнта, веденні переговорів та кладання договорів задорученням страхувальника, підготовці документів для визначення збиків в разінастання страх події. Взаємовідносини між СК та брокером регулються договором,що визначає характер їх взаємовідносин. Брокер зобовязаний забезпечитиукладання договору страхуваня на найбільш вигідних для страхувальника умовах зістраховиком який має стійке фін положення. Брокер повинен надати вичерпнуінформацію про страховика. Для страх брокерів ісують певні обмеження

1 неможна провадити іншіхвидів посередницької діяльності крім страхової,

2 з 1 СК може бути укладенодоговорів на суму страх премій, що не перевищ 35% страх премій брокера за рік.

3 сума утримув премій заквартал не може превищувати розміру сплаченого СФ

4 брокер може утримуватипремії коли він забезпечує надання чинності договору страхування

Згідно чиного законодавствапосередники не можуть проводити діяльність на користь іноземних СК за виняткомтих випадків коли це передбачено м/н угодами в цьому випадку органистрахнагляду розробляють особливі умови ліцензування та сертифікації.

Розбіжності між агентами іброкерами

1 Страхування для брокера єєдиним занняттям, для агента часто навпаки

2 Для брокера необхідніспеціальні зання в галузі страхування, для агента часто цього непотрібно

3 Винагарода для брокерівчасто більша ніж для агентів

4 Брокер діє від свого імені, агент є представником СК

Великі компанії частостворюють брокерські фірми для власних потреб. Брокери відіграють дуже важливуроль на ринку Ллойду.

Тема: Заключення таведення страх угоди.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal"> Заява про страхуваня

Це документ є формою отримання страховикомінформації про ризики які необхідно застрахувати.Тому заява повинна бутискладена чітко і змістовно. СК самостійно розробляють бланки заяв виходячи зісвоїх пореб. Бланк заяви містить перелік питань на які необхідно відповістистрахувальникові. Ці питання стосуються характеристики  майбутнього обєкту страхування та факторів,що можуть впливати на ступінь ризикованості операції. Ця заява заповнюєтьсястрахувальником і подається страховику або посереднику. Як правило заява невикористовується як засіб збору інформації при страхуванні велеких обєктівчерез складність в описанні всіх факторів впливу на ступінь ризику. Томустрахування крупних ризиків здійн як правило через посередників. Дуже часто дляцього використовують агентів, які здійснють попередній візит на обєкт. Обсягі розмір заяви залежить від кількості інформації яку хоче отримати СК про обєктстрах-ня. В більшості випадків заяваскладається зі стандартних запитань ( длявсіх видів старахуваня ) та специфічних які необхідні для унікальних випадків.

Обовязковими розділами є декларація і застереження Вдекларації страхувальник заявляє, що подана в заявіінформація є правдивою іповністю відповідає йогго знанням про обєкт страхування. Це необхідно для встановлення між СК стр-комвзаємовідносин найвищої добросовісності. Застереження попереджає страхувальника, що у випадку виявлення шахрайства СК звільняється від всіх зобовязань поданій угоді, або СК обмежує свою відповідальність. Якщо страховик приймаєзаяву то далі наступає процес андерайтингу ( для складних видів страхування )Для простих видів як правило СК видає страхувальнику поліс і він вноситьстрахову премію згідно з умовами полісу.

                        Приукладанні угоди страхування СК має право запросити у страхувальника документиаудиторської превірки, що відбивають фін положенння страхувальника.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">2 Страх полісправила страхування

Страховий поліс це свідоцтво про укладання договорустрахування

На ранніх етапах страхування кожний поліс складавсяокремо. Тепер для більшості видів страхування існують стандартні поліси, щозначно спрощує роботу СК

Структура полісу

1 частина: Заголовок( назва док-та, риквізитистраховика та страхувальника, зазначення обєкту страхування )

2 частина: Преамбула складається з 3 частин

1)<span Times New Roman"">         

визначається що основою договору страхування є заява, що складаєневідємну частину договору страхування.

2)<span Times New Roman"">         

Зазначається що страхувальник повинен сплатити премію у визначенийтермін і визначеному обсязі і тільки при цій умові поліс буде дійсним

3)<span Times New Roman"">         

Стр-к бере на себе зобовязання визначити у полісі страхове покриття

3 частина Загальна. Робочі статті в якихвизначається зміст характер та умови страхового покриття.

Обовязковими атрибутами полісу є: обєкт страх,розмір страх суми, перелік страх випадків, визначення розміру тарифу  стах премій та терміни їх сплати, строк діїдоговору, порядок змін або принення дії договору, права та обовязкі сторін

4 частина Виключення та обмеження: для специфічнихвипадків

5 частина Умови :

1)<span Times New Roman"">        

страховик  згоден з усіма умовамиполісу

2)<span Times New Roman"">        

страхувалник зобовязаний інформувати СК про будь-які зміни з обєктомстрах

3)<span Times New Roman"">        

виписується процедура інформування страхувальником СК про настаннястрах події та перелік необхфідних для цього документів

4)<span Times New Roman"">        

визначається що саме являє страховий обман

5)<span Times New Roman"">        

визначається що страховик повинен прикладати всі зусилля для ліквідаціїризику.

Умови  страхполісу поділяються на 3 групи :

1 умови що передують укладанню страх угоди ( напрумови по забезпеченню обєкту засобами охорони)

2 умови що наступають після підписання договору (сплата премій у визначений час)

3 умови що передують виконнаню страховиком своїхзобовязань щодо виплати відшкодування ( своєчасне іформування про настанняправельність оформлення документів )

Окрім полісу наявність договору може засвідчуватитимчасовий поліс та страховий сертифікат

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">3 Андерайтинг.Страхова премія

Задачі

1 Оцінка запропонованого ризику

необхідно зверн увагу на аспекти небезпеки ( фізична, що повязана з фіз властивостями та психологічна, повязана з страхувальником( необережне ставлення до застрахованого айна, намагання заробити гроші настрахуванні та шахрайство ))

2 вирішення питання про прийнятність ризику настрахування

3 визначення стоків умов і розміру страх покриття

4 обчислення розмірів страх премії. Преміяобчислюється шляхом множення бази нарахування на ставку премії

Фактори що впливають на премію

1 Фактри повязані зі страх тарифом, який убільшості випадків визначаєтьсяіндивідуальнов залежності від обєкту страхування

2 Фактори повязані з базою нарахування, тобтостраховою сумою Ця сума визнгачає максимальний рівень відповідальностістраховика по даній угоді. Коли страхову суму визначити неможливо за базунарахування приймається ліміт відповідальності страхувальника. Визанчена преміята строки її сплати погоджуються зі страхувальнком. Договір страхування набуваєчинності після внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбаченодоговором. Якщо премія вноситься в декілька платежів то другий платіж маєнадійти не пізніше ніж через 1-4 міс після першого. Якщо він не надійшов тодоговор або втрачає чинність або тимчасово припиняє дію до наступної оплати.Від юо премії повинні надходити безготівк шляхом від фю обома шляхами. В якійвалюті надійшла премія в такій і буде здійснюватись виплата. По довгострокдоговорах страхування життя премії можуть надходити на протязі дії договру, аможуть бути сплачені одночасно.

Найбільш складний процес андерайтингу у страхуваннікомерційних ризиків через їх специфічність тому для цих видів стархування частозалучаються спеціалізовані брокери. Крім брокерів цю роботу можуть виконуватипрацівники СК – інспектори або диспашери. Документ, що описує ризик по кожнійугоді повинен містити наступне:

1) повний опис обєкту стархування 2) оцінка ризику зфіз та псхолог аспекту 3 ) визначення максимально можливого рівня збитків. 4)система заходів яка здатна попередити настання страх випадків 5) точка зоруексперта на достатність покриття.На основі матеріальв інспектора страховиквизначає умови страхування

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">4 Задоволенняпритензії страхувальника

Цей етап є реалізацією споживчоїх вартості страховоїпослуги. СК вирішує 2 проблеми

1 необхідно врахувати інтереси страхувальника

2 захистити себе від шахрайства

Для збору інформації про настання страх подіїстраховик веде реєстри обліку. Ці реестри містять дату звернення, місце події,причини, перелік постраждалого майна, реквізити та термін дії полісу .

При одержанні заяви страховик повинен переконатисящо

1 на моментподія настав і не закінчився строк діїстрахування

2) чи відповідає місце події зазначеному у полісі

3) чиє постраждалі обєкти застрахованими

5) страховик повинен зібрати дод інформацію прозацікавлених осіб 

6) необхідно визначити попередній розмір збитків

7) встановити чи не має винної особи

8 преревірити чи були зроблені зміни на містінастання події

9 перевірити своєчасність подання документів

10 необхідно скласти заключення про належністьзбитків до відшкодування

Процедура задоволеннязаяви залежить від розміру збитків та від того чиє це страхуванняіндивідуальним чи комерційним.

Управління більшістюпретензій зідійсн спец відділом СК

Умови страхових виплат:виплати проводяться згідно з договром стархування на підставі заявистрахувальника і страхового акту ( аварійного сертифікату). Аварійнисертифікат складається страховиком або уповноваженою особою – аварійнимкомісаром. Форма акту розробляється СК. В разі необхідності страховик можезробити запити у відповідні органи влади банки та ін

Ліміт відповідальностістраховика визначається страховою сумою. В разі страхуання майна не на повнувартість при вирахуванні відшкодування використовується пропорційна система абосистема першого ризику. При виплаті відшкодування враховується також франшиза.Термін в який СК повинна розрахуватися з страхувальником визначається договоромстрахування.Звичайно це 5-7-14 днів з моменту подання всіх документів.За кожендень прострочки СК сплачує пеню у відповідності з договором.

Можливі суперечки між СКта СТ ( розмір відшкодування, факт виплати, строки виплати )

Всі суперечки вирішуютьсязгідно договору. СК може відмовити у виплаті в таких випадках :

1) наявність дій СТ абоособи на користь якої укладено договір спрямованих на настання страхової події

2) вчинення СТ злочиннихдій що привели да натання стр випадку

1)<span Times New Roman"">         

Подання СТ свідомо неправдивих даних про обєкт

2)<span Times New Roman"">         

Отримання СТ повного відшкодування збитків з бокувинної особи

3)<span Times New Roman"">         

Несвоєчасне повідомлення СТ про настання події безповажних причин або створення перешкод для СК у визначенні збитків та обставиннастання страх випадку.

4)<span Times New Roman"">         

Також можуть бути інші умови передбачені договоромстрахування.

Провідмову у виплаті СК повинна повідомити в письмові формі у строк зазначений управилах страхування з обгрунтуванням причин. Відмова може бути оскаржена усуді. При повному виконанні зобовязань щодо виплати договор припиняє свою дію. До старховика в цьому випадкупереходить право регресу.

Крімвипадку повної виплати договір припиняє дію коли:

1 СКповністю виконала свої зобовязання перед СТ

2 В разізакінченя терміну дії договору

3Несплати страховиком премій у встановлені терміни

4Ліквідація страхувалника як юр особи або його смерть як фіз особи

5Ліквідація страховика

6 В разіприйняття суд рішення про припинення дії договору

СК абоСТ можуть припинити дію договору самостійно якщо це передбачено договоромповідомивши про це іншу сторону за 30 днів. Якщо договір припиняється завимогою СТ то йому повертаються сплачені премії за мінусом витрат страховика наведення мправи та фактичних виплат здійснених за договором. Якщо припиненнядоговору зумовлене порушеннями з боку СК то премії повертаються повністю.

Тема Страхування підприємницьких ризиків

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal"> Страхування відвогню

Класичні страхові випадки

1)<span Times New Roman"">        

пожежа

2)<span Times New Roman"">        

удар блискавки

3)<span Times New Roman"">        

вибух газу, що використовується в побутових потребах

Крім того покриваються похідні збитки від цих подій.За додатковими умовами додаються наступні страхові випадки

1)<span Times New Roman"">        

падіння на застраховане майно літаючих обєктів та іх уламків

2)<span Times New Roman"">        

дія стихійних явищ

3)<span Times New Roman"">        

вибух парових котлів, газасховищ, газопроводів, вибух газових тапарових апаратів

4)<span Times New Roman"">        

пошкодження майна водою з водопроводу та теплових мереж

5)<span Times New Roman"">        

кража зі зламом

6)<span Times New Roman"">        

биття віконого скла

7)<span Times New Roman"">        

навмисні дії 3 осіб

Збитки що не підлягають відшкодуванню :

1)<span Times New Roman"">        

збитки від воєнних дій

2)<span Times New Roman"">        

збитки від впливу ядерної енергії

3)<span Times New Roman"">        

від грубої необережності страховика

4)<span Times New Roman"">        

від кражі майна під час чи після страх випадку

5)<span Times New Roman"">        

Кожний з додаткових випадків окремо описується в страховій угоді

Обєкт страхування майно що належить СТ

Майно поділяється на групи

1) машини устакуваня та обладнання

2 ) будівлі та споруди

3 ) товари які виробв СТ

4 Товари якими він торгує

Не страхуються: Готівка, ЦП, моделі, макети,зразки, драгметали в злитках, техносіїі нформації, монети марки колекці,вибухові речовини, товари на зберіганні чи коміссії, автотранспорні засоби таін сомохідні машини. Вище назване майно може бути застраховане окремо на щовидається окремий поліс.

Страхова сума визначається виходячи з реальноївартості майна по групах

1 Машини та обладнання – страхова сума дорівнюєвартості необхідної для придбання повністю аналогічного втраченому

2 Для будівль – вартість зведення аналогічноїбудівлі

3 Для товарів власного виробництва – вартість їхповторного виготовлення але не більше продажної вартості

4 Для придбаних товарів – ціна повторної закупки алене більше ціни за якими вони мгли бути продані на момент укладання угоди абоздійснення страх події.

Страховий тариф визначається в залежності відпереліку страхових подій від яких СТ бажає мати захист.Тариф визначається пооремим видам ризику а загальний утворюється шляхом їх додаваня.

Крім тоготариф залежитьвід галузі СТ, виду діяльності СТ, особливості технолог процесу, рівнязношеності ОФ, місця розташування підприємства.На страхування може бутиприйнято як все майно так і частина. Прикомплексному страхуванні тарифизнижуються. Строк дії договору як правило 1 рік з цього терміну ірозраховуються тарифи. Стандартні тарифи: ОФ 0,1 – 1,5 %, товари і мат-ли0,3-4  % товари у торг залі – 1- 5%.

Страховий платіж = страхова сума * тариф. Платіж мжевноситися одночасно або за 2 рази.

Відмовити увиплаті страх відшкодування СК може увипадку зміни ступеню страх ризику, порушенні норм безпеки, при наявностіподвійного страхування і здійсненні виплати іншим страховиком… Якщо на сумуфраншизи заключено додатковий договір з іншим страховиком то франшиза завждивираховується.

Дії страхувальника при натанні страх події

1)<span Times New Roman"">        

Повідоми СК протягом 3-5 днів

2)<span Times New Roman"">        

Повідомити органи пожної охорони та інші відповідні органи

3)<span Times New Roman"">        

Зберігати майно в стані в якому воно опинилося після страх події

4)<span Times New Roman"">        

Повинен вжити заходів для рятування застрахованогомайна

5)<span Times New Roman"">        

Повинен надати СК можливість проведеннярозслідування причин настання страх події

Якщо подія визнається СКстраховою то на підставі заяви СТ складається акт про пошкодження майна. СКповинан почати складати акт не пізніше 3 днів з моменту отримання заяви СТПроцес складання триває 5-10 днів з дня отримання заяви. В акті здісн повний описмайна, завданих пошкоджень в додатку до нього визначається розмір збитків.Вартість постраждалого майна визначається бухдокументами якщо вони знищені товартість майна визначається на пдставі звітів мат відповід осіб які складаютьці звіти у звязку зі страх подією. Розмір збитків встановлюється окремо погрупах майна.

Методи встановлення збитків при вогневому страхувані

1 Вартість майна –вартість залишків які можна використати ( ремонтувати не можливо )

2 Вартість ремонту –вартість залишків ( можна відремотувати )

Вартість ремонтувизначається на підставі кошторису СТ, вартість складанння кошторису і робоаекспертів теж включається до збитків. Розмір збитків по ТМЦ = Вартість до події– вартість після події. Оцінка проводиться у присутності представників СК та СТ. Якщо розслідування затягується то по закінченні 1 місяця на вимогу СТ можебути здійснено авансові платежі по сумі збитків які більш-менш визначені. Присуперечці може бути проведена експертиза за рахунок сторони яка її вимагає. Увипадку порушення проти СТ судової справи виплата може бути відкладена. Задоговром відшкодовується не тільки прямі а й непрямі збитки.Якщо сумавідшкодування = страх сумі то договор припиняє дію, якщо не = то договорпродовжує діяти в сумі різниці між страх сумою і сумою від-ня. Після виплативідшкодування до СК переходять всі права на майно в межах відшкодованої суми.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal">2 Страхування від перев увиробництві

Обсяг відповідальності = обсягу відповідалльності пострахуванню майна + втрати в наслідок простою

Обєкт втрати від простою через мат збитки  від страх події із застрахованим майном.

Втрати від простою:

1) поточні витрати СТ для продовження госп діяльн вперіод переви у виробництві

2) втрати прибутку в наслідок простою тавитрати  які несе СТ для того шоб повідновлені діяльності вийти на первинні обсяги.

До цих витрат відносяться: зп робітників і служб,нарахування на зп, аренда, постійні податки, відотки по кредитах, амортизація. Страхове відшкодування розповсюджується на поточні витрати + неотриманийприбуток.до поточних витрат не відносяться ПДВ, АЗ, мито, загальногосподарськівитрати, витрати на перевезення товарів, витрати по незастрахованій1 діяльності, фін санкції не повязані ззастрахованою діяльністю. Страхова сума = страховій сумі по страхуванню майна,якщо неможливо так встановити стр суму то вона встановлюється виходячи звипуску продукції в оптових цінах за попередній рік. Термін дії договору 1 рік.Страхова премія визнач у % до страх суми для кожного СТ окремо. Розрахунок адекватних тарифних ставок дужескладний процес тому звичайно їх встановлюють з коеф 1.5 до ставок тарифу пострахуванню майна. Розмір збитків залежить від тривалості переви увиробництві.  Тому дуже важливо визначититривалість часу за який СК буде відшкодовувати збитки. При даному ивдістрахування встановлюється як правило франшиза ( у відсотках від страх суми10%  або у вигляді часу простою ) Принастанні страх випадку розмір страхового відшкодування на основі поточнихвитрат СТ по застрахованій діяльності і прибутку отриманому за період 12 міс  від застрах діяльності. .  Якщо прибуток не отримувався товідшкодовуються тільки поточні витрати. Поточні витрати розраховуються так

В = Т * ( к * Фзп + В ін)

Т – час простою в днях,Фзп одноденний фонд зп робітників що працюють на обладнанні яке зупинилось, к– коеф врахування використаання робітників та зниження їх зп, В ін  — інші одноденні витрати на зупин обладнанні.

К = ( 1 — Д  /100 )*( 1 – З/100  Д ) – доля інших робітників, щовикористовуються на інших роботах під час простою, З — % зменьшення зпробітників під час простою. Втрати прибутку теж визначаються за формулою П = Р(О баз  — О пр ), Р – рентабельність, Обаз можливий обсяг виробництва О пр – обсяг виробництва на інших обєктах .

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal">3 Страхування відповідальності товаровиробників

Страховасума встановлюється в залежності від збитків які можуть зазнати споживачі

Страхова сума це ліміт відповідальності який бере насебе Ск. Ліміт може бути встановлений таким чином:

1)<span Times New Roman"">        

Встан сукупного ліміту відповідальності

2)<span Times New Roman"">        

Встановлення ліміту по шкоді для життя і здоровя окремо

3)<span Times New Roman"">        

Встановлення лімітів по конкретному страх випадку і по кожномузастрахованому ризику

Практично завжди використовується франшиза. Договірзаключається на гарантійнийстрок товарів, якщо більше то підвищуються тарифи.Через те що шкода може проявлятися через значний проміжок часу дуже важливим євстановлення того чи діє на момент винекнення страх події страховий договір

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK;font-weight:normal">4 Страхування працівників від нещасних випадків              

Проводиться як в добровільній формі (за рахунок прибутку) так івобовязковій ( валові витрати

Обовязковестрахування розповсюджується на робітників що зайняті на небезпечних роботах.Перелік цих робіт затверджений комітетом по справах нагляду за охороною праці.

Обєкт –життя здоровя працездатність працівників

СТ –підприємство

Застраховані– працівники. При укладанні договору страхування повний перелік застрахованихвключається в спец список-додаток до страхової угоди. СТ самостійно визначаєсклад застрахованих Страхова сума встановлюється за згодою сторін, приобовязковому страхуванні вона встанолюється законодавчо

Обсягстрахової відповідальності :

1)<span Times New Roman"">                 

смерть застрахованого від нещасного випадку

2)<span Times New Roman"">                 

Травмування застр-ного в наслідок нещасноговипадку і встановлення йому інвалідності

3)<span Times New Roman"">                 

Тимчасова втрата працездатності в наслідокнещасного випадку.

Перелікнещасних випадків — у договорі страхування. Відшкодування не виплачується :

1)<span Times New Roman"">                 

якщо страхова подія, що призвела до тарвмуванняабо смерті була повязана із здійсненям злочину застрахованою особою

2)<span Times New Roman"">                 

Якщо це була спроба самогубства

Страховийтариф 1-5%, по обовяковому страхуванню встановлюється максимальний розміртарифу ( льотчиків – 2%, водіїв 1% ). Страховий платіж вноситься одноразово .

Принастанні страх випадку виплата проводиться наступним чином

1)<span Times New Roman"">                 

у випадку смерті 100 % страх суми

2)<span Times New Roman"">                 

При встановлені інвалідності: 1 гр – 80 –100%, 2гр – 75 –80%, 3 гр – 50 %

3)<span Times New Roman"">                 

При тимчасовій втраті працездатності 0.5 – 1 % закожну добу втрати, але сукупна виплата не більше 50-60 % страх суми.

Дії СТпри настанні страх події

1)<span Times New Roman"">                 

Складання акту про страх подію, при обовязковомустрахувані форма акту затверджена законодачо

2)<span Times New Roman"">                 

СТ повинен видати справку потерпілому з даними простраховика ( назва, адреса, телефони, реквізити страх договору)

3)<span Times New Roman"">                 

СТ повинен повідомити СК про настання страхвипадку

Пісяляцього застрахований або його спадкоємець подає страховику наступні документи :

1)<span Times New Roman"">                 

заяву про виплату

2)<span Times New Roman"">                 

акт про нещасний випадок

3)<span Times New Roman"">                 

мед довідку про терміни тимчасової втратипрацездатності ( встановлення інвалідності або свідоцтво про смерть)

Це стндартний набірдокументів і він повинен бути обумовлений в страх угоді. На протязі 7-10 днівСК повинна провести виплату готівкою або через свою касу або через касу СТшляхом перерахування горшей на його р/р. Також можна перерахувати гроші наособовий рахунок

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству