Реферат: Аналіз трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

--PAGE_BREAK--
Кзн – коефіцієнт зносу,

А – сума нарахованої амортизації / зносу,

ОФп – первісна вартість основних фондів.

Визначимо коефіцієнт зносу за 2009 та порівняння за 2008 рік:
2008р. Кзн = 1917,0 / 3142,8 = 0,61 або 61,0%

2009р. Кзн = 2178,2 / 3356,6 = 0,649 або 64,9%
Коефіцієнт зносу за звітний період склав 0,65 в 2008 р. – 0,61, Це означає, що 65% основних фондів вже зношені і потребують заміни.

Коефіцієнт придатності основних фондів Кп відображає долю залишкової вартості фондів в їх первісній вартості. (формула 2)
<img width=«97» height=«60» src=«ref-1_1295520831-606.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_15»>
Кп – коефіцієнт придатності,

ОФз – залишкова вартість основних фондів,

ОФп – первісна вартість основних фондів.

Визначимо коефіцієнт придатності за 2009 та порівняння за 2008 рік:
2008р. Кп = 1225,8 / 3142,8 = 0,39 або 39,0%

2009р. Кп = 1178,4 / 3356,6 = 0,351 або 35,1%
Отже основні фонди підприємства придатні для виробництва лише на 35,1%, проти 39% в минулому році.

Для характеристики руху основних фондів використовуються коефіцієнти оновлення (Кон), вибуття (Квб) і приросту (Кпр)(формули 3, 4, 5)
<img width=«110» height=«60» src=«ref-1_1295521437-644.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_22»>

<img width=«115» height=«60» src=«ref-1_1295522081-658.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_23»>

<img width=«180» height=«60» src=«ref-1_1295522739-838.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_24»>
де, ОФвв – вартість основних фондів, введених в звітному періоді,

ОФвив – вартість основних фондів, виведених в звітному періоді,

ОФнп, ОФкп — вартість основних фондів на начало і кінець періоду, відповідно.

Визначимо зазначені коефіцієнти за звітний період:
Кон = 164,4 / 3356,6 = 0,049

Квб = 49,4 / 3142,8 = 0,016

Кпр = (164,4 – 49,4) / 3356,6 = 115 / 3356,6 = 0,034
Визначені за звітний період коефіцієнти показують, що на підприємстві дуже повільними темпами іде оновлення основних фондів.Показники ефективності використання основних фондів характеризуються показниками фондовіддачі (Фв) і фондомісткості (Фм) продукції, а також рентабельність основних фондів Rоф.Фондовіддача характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує основні фонди. Визначається по формулі 6.
<img width=«99» height=«59» src=«ref-1_1295523577-290.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_21»>
V – обсяг виробництва продукції, тис. грн.,

ОФср – середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Розрахуємо фондовіддачу за звітний період:
Фв = 9431,3 / 3226,4 = 2,92 грн./грн..
Отже підприємство з 1 гривні основних фондів отримує 2,92 грн. готової продукції. (2008 рік – 2,87 грн.). Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використовування основних фондів.

Фондомісткість показник обернений фондовіддачі. Він характеризує величину основних виробничих фондів, що приходяться на 1 грн.

За 2009 рік фондомісткість склала:
Фм = 3226,4 / 9431,3 = 0,342 грн./грн..
На 1 грн. товарної продукції приходиться 0,342 грн. вартості основних фондів. (2008 рік – 0,348 грн.).

Рентабельність основних фондів визначається за формулою 7 і показує скільки підприємство отримало прибутку з 1 гривні основних фондів.
<img width=«104» height=«59» src=«ref-1_1295523867-312.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_20»>
П – валовий прибуток, тис. грн.,

ОФср – середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

За звітний період рентабельність основних фондів склала:

Rоф = 3381,6 / 3226,4 = 1,048 або 104,8%

З наведених вище показників видно що підприємство, незважаючи на великий знос основних фондів, досить ефективно використовує. Так, з 1 грн. основних фондів підприємство отримує 1,048 грн. прибутку.

Узагальнюючим показником забезпечення підприємства основними виробничими фондами в співвідношенні до чисельності працівників являється фондоозброєність (Фозбр).
<img width=«114» height=«62» src=«ref-1_1295524179-353.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_19»>
ОФср – середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Чср – середньоспискова чисельність, чол.,

За звітний період рентабельність основних фондів склала:
Фозбр = 3226,4 / 227 = 14,21 тис. грн. /чол.
На одного працюючого приходиться 14,2 тис. грн… основних фондів.

Основні фонди підприємства зношені майже на 65%, проте показники використання основних фондів показують, що їх використання знаходиться на високому рівні.
7.Аналіз використання трудових ресурсів
На підприємстві спостерігається стабільна чисельність працівників, що відповідає потребам підприємства. Станом на 01.01.2010 року середньоспискова чисельність становила 227 чоловік, в тому числі 58 чол. інженерно-технічних працівників та службовців, 169 робітників. Основні показники трудових ресурсів наведено в таблиці 3.


Таблиця 3.Основні показники трудових ресурсівРівень інтенсивності руху працівників характеризують коефіцієнти обороту по прийому та вибуттю.

Коефіцієнт обороту по прийому (Коб.п.) визначається по формулі:
Коб.п. = Чпр / Чср, (9)
де Чпр — чисельність прийнятих працівників;

Чср — середньоспискова чисельність працівників.

Визначимо коефіцієнт обороту по прийому за 2008 та 2009 роки
2008р. Коб.п. = 33 / 226 = 0,14

2009р. Коб.п. = 24 / 227 = 0,11


Коефіцієнт обороту по вибуттю (Коб.вб.) визначається по формулі:
Коб.вб. = Чвб / Чср, (10)
де Чвб — чисельність працівників, що вибули;

Чср — середньоспискова чисельність працівників.

Визначимо коефіцієнт обороту по вибуттю за 2008 та 2009 роки
2008р. Коб.вб. = 33 / 226 = 0,14

2009р. Коб.вб. = 23/ 227 = 0,10
З наведених показників можна зробити висновок, що в 2009 році на підприємстві була більш стабільна кадрова політика і менший рух виробничого персоналу ніж в 2008 році.

Фонд заробітної плати на підприємстві стабільно збільшується, а відповідно і зростає середньомісячна заробітна плата працівників. Так, в порівнянні з 2008 роком фонд зріс на 394,3 тис. грн… (22,4%), а середньомісячна заробітна плата на 129,3 грн. (15,4%). Збільшення фонду заробітної плати відбулося в основному за рахунок підвищення заробітної плати робітникам на 24,1%. Зарплата службовців зросла лише на 18,6%.

Серед негативних явищ в трудовій сфері слід відмітити скорочення на 2,9% продуктивності праці за рахунок зменшення відпрацьованого часу на 6674 людино-годин та збільшення на 6,1% втрат робочого часу.

Трудові показники на підприємстві стабільні. Але для більш ефективного використання трудових ресурсів необхідно скоротити втрати робочого часу, що дозволити підвищити продуктивність праці та збільшити виробництво продукції.


8.Стан охорони навколишнього середовища
На території цеху розміщено пресова і механічна ділянки, компресорна, при функціонуванні яких утворюються промислові відходи.

На пресовій ділянці на пресах здійснюється вирубка та виготовлення прокладок двигунів. При цьому утворюються відходи асбо-стального полотна.На механічній ділянці встановлено токарні і свердлильні верстати. Відходи виробництва механічної ділянки лом чорних металів (стружка) і відпрацьовані охолоджуючі рідини на основі емульсолу.

Тверді негорючі відходи утилізуються на місцевому полігоні твердих відходів, металеві відходи чорних металів відправляються на вторчермет.

Стиснене повітря для роботи пресів виробляється в компресорній. Відходи виробництва якої – відпрацьовані компресорні мастила.

Опалення приміщення здійснюється від власної котельної, працюючій на мазуті, нафтошлакахі пічному паливі. Опалювальні котли водонагрівні, водопідготовки і очищення поверхонь нагріву від накипу немає. Відходи виробництва котельної – осмоли очистки резервуарів зберігання палива і відходи вогнестійкої цегли, що утворюється при ремонті котлів 1 раз на 5 років.Територія цеху покрита асфальтом, каналізована. Поверхневі стоки відводяться по рельєфу місцевості в зливну каналізацію. Промислових стоків немає. Побутові стоки відводяться в міську централізовану каналізацію.
Таблиця 4.Дані про обсяги та відповідність шкідливих речовин


Виникнення та утилізація відходів контролюється місцевими органами санепідемстанції та контролюється керівництвом підприємства.
9.Аналіз фінансового стану підприємства
Загальна вартість майна підприємства складає 14453,2 тис. грн., що на 158,8 тис. грн. більш ніж на початок року, або 101,1 %.

Вартість мобільних (оборотних) активів складає 10190,2 тис. грн., що на 418 тис. грн. менше ніж на початок року, або 96%.

В структурі сукупних активів необоротні активи складають 29,5%, що свідчить про мобільне майно підприємства.

При цьому слід зазначити, що порівняно з попереднім звітним періодом частка необоротних активів збільшилася на 3,7 відсоткові пункти.

Такі зміни сприяють зниженню оборотності.

Вартість оборотних активів підприємства знизилася на 416,5 тис. грн. або 96% до рівня 2008 р..

При цьому на 3,7 відсоткових пунктів знизилася частка оборотних коштів в структурі активів підприємства.

Отже, підводячи підсумки аналізу активу підприємства, констатуємо, що його майно за звітний період збільшилося на 158,8 тис. грн.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його частка в структурі пасиву склала 92,3% на кінець року — 97,8%.

Така структура джерел формування майна підприємства характеризує його високу фінансову стійкість.

Статутний капітал – основа самостійності і незалежності підприємства — складає 3966,910 тис. грн.

Резервний капітал збільшився на 55,2 тис. грн., Нерозподілений прибуток збільшилася на 850,2 тис. грн., його частка у власному капіталі збільшилася на 2,7 відсоткових пункти.

На початок звітного періоду зобов'язання підприємства на 100% складалися з поточних зобов'язань.

Підводячи підсумки аналізу пасиву підприємства, констатуємо, що збільшення джерел формування майна підприємства відбулося за рахунок збільшення власного капіталу на 945,8 тис. грн., або на 7,2%.
10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Джерелами інформації для виконання аналізу фінансових результатів являються форма №1 «баланс», Форма №2 «Звіт про фінансові результати», Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» Форма №4 «Звіт про власний капітал», додатки до форм бухгалтерського обліку, первинна звітність підприємства.

Аналіз прибутку підприємства

За 2009 рік підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 1104,3 тис. грн. (розрахунок наведено в таблиці 5.), що на 17,3 тис. грн. (1,6%) менше ніж за попередній рік (1121,6 тис. грн.).
Таблиця 5.Формування прибутку підприємстваЯк видно з таблиці, навіть при збільшенні виручки від реалізації на 3,3% відбулося зменшення валового прибутку на 1,5%, за рахунок збільшення собівартості продукції. Збільшення адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, враховуючи збільшення інших операційних доходів, призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності на 13,9%. На формування чистого прибутку здійснило позитивний вплив скорочення надзвичайних витрат, проте сума прибутку все одно не досягла показників минулого року (відставання 1,6%).

Оцінка рентабельності підприємства

Аналіз показників рентабельності дозволяє визначити ефективність вкладення коштів і раціональність їх використання.

Рентабельність продукції Rп, характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності і визначається за формулою:
<img width=«90» height=«70» src=«ref-1_1295524532-484.coolpic» v:shapes=«Рисунок_x0020_18»>    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике