Реферат: Організація бухгалтерського обліку

--PAGE_BREAK--Видача первинних документів, облікових регістрів,бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може здійснюватися тільки за рішенням головного бухгалтера.

Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів у підприємств, установ може бути здійснено тільки за постановою органів-дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів, державної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розпис відповідній посадовій особі підприємства, установи.

З дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть зняти копії та скласти реєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав І дати їх вилучення. Якщо вилучаються томи документів недооформлені (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і вприсутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовим зверненням можливість зробити виписку, витяг, копію документів для видачі довідок за обставинами відповідно до законодавства. У разі повернення зазначеними органами документів, що були раніше вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовоюособою підприємства, установи та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постанова про вилучення, реєстр і копії таких документів.

У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебувають підприємство, установа, а також державній податковій інспекції у 10-денний термін.
Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу
1.               
Облік власного капіталу

Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталу призначені рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема такі як: 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)'', 45 „Вилучений капітал“, 46 „Неоплачений капітал“, 47 „Забезпечення майбутніх витрат і платежів“, 48 „Цільове фінансування і цільові надходження“, 49 „Страхові резерви“.

Рахунок 40 „Статутний капітал“призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 „Статутний капітал“ відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 41 „Пайовий капітал“призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. По кредиту відображається створення пайового капіталу, по дебету його використання.

Сільськогосподарські підприємства на рахунку 41 „Пайовий капітал“ обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 „Пайовий капітал“ ведеться за видами капіталу.

Рахунок 42 „Додатковий капітал“призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 „Додатковий капітал“ відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетам — його зменшення,

Рахунок 42 „Додатковий капітал“ має такі субрахунки:

421 „Емісійний дохід“;

425 „Інший вкладений капітал“;

423»Дооцінка активів";

424«Безоплатно одержані необоротні активи»;

425"Інший додатковий капітал".

На субрахунку 421 «Емісійний дохід»відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій підприємства на фондовому ринку.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал"обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів»відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал"обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» створення резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)» має такі субрахунки:

441«Прибуток нерозподілений»;

442«Непокриті збитки»;

443«Прибуток, використаний у звітному періоді».

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений»відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокриті збитки»відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

На рахунку 45 «Вилучений капітал»ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 «Вилучений капітал»відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки:

451 «Вилучені акції»;

452 «Вилучені вклади й паї»;

453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичнийоблік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств), та за кожним засновником (учасником) підприємства.

На рахунку 47 «3абезпечення майбутніх витрат і платежів»ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» має такі субрахунки:

471«Забезпечення виплат відпусток»;

472«Додаткове пенсійне забезпечення»;

473«Забезпечення гарантійних зобов'язань»;

474«Забезпечення інших витрат і платежів».

475«Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»;

476«Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою

участі у лотереї».

На субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток»ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення»ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів
»
ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

На субрахунку 475
«Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»
підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд — суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї» підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)» і 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї» і дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом — виплата (видача) виграшів

гравцям.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

На рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і надходження» відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Узагальнення облікових даних по рахунках 4 класу здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №7, а при спрощеній формібухгалтерського обліку – у розділі ІІІ і IVВідомості 5-М. Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку власного капіталу наведено у таблиці 10.1.№п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Проведено підписку на акції акціонерного товариства у розмірі статутного капіталу, визначеного у засновницьких документах.

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

2.

Відображено внесення засновниками грошових і матеріальних ресурсів в рахунок їх вкладу до статутного капіталу.

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточні фінансові інвестиції»

46 «Неоплачений капітал»

3.

Відображено перевищення внесків засновників над сумою визначеного статутного капіталу.

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточні фінансові інвестиції»

422 «Інший вкладений капітал»

4.

Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку підприємства.

433 «Прибуток використаний у звітному періоді»

40 «Статутний капітал»

5.

Збільшено статутний капітал за рахунок належних до сплати дивідендів акціонерам.

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

40 «Статутний капітал»

6.

Викуплено власні акції підприємством у своїх акціонерів:- по номіналу

45 «Вилучений капітал»

30 «Каса»31 «Рахунки в банках»— на суму перевищення номінальної вартості над ціною викупу

45 «Вилучений капітал»

733 «Інші доходи від фінансових операцій»— на суму перевищення ціни викупу над номінальною вартістю

952 «Інші фінансові витрати»

45 «Вилучений капітал»

7.

Відображено реалізацію підприємством викуплених акцій- на суму номіналу

30 «Каса»31 «Рахунки в банках»

45 «Вилучений капітал»— на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю

30 «Каса»31 «Рахунки в банках»

421 «Емісійний дохід»— на суму перевищення номінальної вартості над вартістю продажу

421 «Емісійний дохід»443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

45 «Вилучений капітал»

8.

Анульовано частину викуплених акцій

40 «Статутний капітал»

45 «Вилучений капітал»

9.

Проведено дооцінку активів підприємства

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»20 «Виробничі запаси»26 «Готова продукція»28 «Товари»

423 «Дооцінка активів»

10.

Відображено вартість безоплатно одержаних активів

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

11.

Відображено отриманий прибуток підприємством

79 «Фінансові результати»

441 «Прибуток нерозподілений»

12.

Відображено отриманий збиток підприємством

442 «Непокриті збитки»

79 «Фінансові результати»

13.

Використано прибуток на :- збільшення резервного капіталу

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

43 «Резервний капітал»— нарахування дивідендів за акціями

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

67 «Розрахунки з учасниками»— нарахування премії працівникам підприємства

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

14.

Відображено створення на підприємстві фонду на оплату відпусток

23 «Виробництво»91 «Загально виробничі витрати»92 «Адміністративні витрати»93 «Витрати на збут»

471 «Забезпечення виплат відпусток»

15.

Нараховано працівникам відпускні за рахунок фонду забезпечення виплат відпусток

471 «Забезпечення виплат відпусток»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»    продолжение
--PAGE_BREAK--2. Розрахунки з отриманих авансів
На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними»ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи. Рахунок пасивний, по кредиту рахунка відображається одержаний аванс, по дебету здійснення заліку частини суми заборгованості за виконані роботи.

Розглянемо умовний числовий приклад про порядок відображення на бухгалтерських рахунках розрахунків за авансами одержаними.

Приклад. Будівельне підприємство «Рогань» згідно з підписаним договором з ПСП «Нива» на будівництво будівлі виробничого призначення одержало аванс в сумі 84 000 грн. В кінці місяця ПСП «Нива» пред'явлено рахунок за виконаний обсяг будівельних робіт на суму 60 000 грн і в наступному місяці — за другий етап будівельних робіт — на суму 72 000 грн з урахуванням податку на додану вартість. Зазначені операції відображуються такими проводками (табл. 4.14).
<img width=«408» height=«337» src=«ref-1_1003128448-37456.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">
Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів та фінансових результатів
1. Облік фінансових результатів
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати».

За кредитом рахунка79 «Фінансові результати» відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

791«Результат операційної діяльності»;

792«Результат фінансових операцій»;

793«Результат іншої звичайної діяльності»;

794«Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунка відображується в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації, 71 „Інший операційний дохід“), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 „Собівартість реалізації“, 92 „Адміністративні витрати“, 93 „Витрати на збут“, 94 „Інші витрати операційної діяльності“).

На субрахунку 792 „Результат фінансових операцій“визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових втрат з рахунків 95 „Фінансові витрати“ та 96 „Втрати від участі в капіталі“.

На субрахунку 793 „Результат іншої звичайної діяльності“визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом списання витрат з рахунка 97 „Інші витрати“.

На субрахунку 794 „Результат надзвичайних подій“ визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 „Надзвичайні витрати“.

Узагальнену модель обліку формування фінансових результатів наведено на рисунку14.8.
<img width=»373" height=«269» src=«ref-1_1003165904-21245.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">
Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки Класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» та інших рахунків Класу 2 «Запаси», а також з кредитом рахунків Класу 1 «Необоротні активи» та Класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

Рахунок 79 «Фінансові результати» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: 23 «Виробництво»; 26 «Готова продукція»; 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»; 70 «Доходи від реалізації»"; 80 «Матеріальні витрати»; 81 «Витрати на оплату праці»; 82 «Відрахування на соціальні заходи»; 83 «Амортизація»; 84 "Інші операційні витрати"; 85 "Інші затрати"; 90 «Собівартість реалізації»; 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 "Інші витрати операційної діяльності"; 95 «Фінансові витрати»; 96 «Втрати від участі в капіталі»; 97 "Інші витрати"; 98 «Податок на прибуток»; 99 «Надзвичайні витрати ''.

За кредитом кореспондує з дебетом рахунків: 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)“; 70 „Доходи від реалізації“»; 71 "Інший операційний дохід"; 72 «Дохід від участі в капіталі»; 73 "Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи"; 75 «Надзвичайні доходи»; 98 «Податок на прибуток».
2.Розподіл загальновиробничих витрат
Такі витрати являють собою витрати на організацію виробництва та управління окремими галузями виробництва, а також різні виробничі витрати, які не можна віднести безпосередньо на певну культуру або вид продукції, оскільки вони належать до галузі чи окремого виробництва, підрозділу.

Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», який у сільськогосподарських підприємствах може мати такі субрахунки: 911 «Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва»; 912 «Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва»; 913 «Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв»; 914 «Загальновиробничі (цехові) витрати всіх напрямків діяльності».

За дебетом рахунка 91відображується сума визнаних витрат, а за кредитом, відповідно розподілу, списання їх на рахунок 23 «Виробництво».

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями витрат.

Загальновиробничі витрати обліковують на вказаних субрахунках за нижченаведеними статтями.

На статті «Матеріальні витрати» враховують витрати на утримання будівель, споруд, інвентарю, включаючи польові стани, легкового автотранспорту; вартість палива, будматеріалів, запчастин, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що використовуються на господарські потреби цехів, бригад, ферм тощо. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20, 22 (після перегрупування — 80). На цю статтю відносять також витрати за рахунок господарства на відшкодування утримання транспортних засобів спеціалістів, які використовуються ними для службових цілей. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20 та 80. Окремим елементом матеріальних витрат є транспортне обслуговування робіт всередині господарства: перевезення сільськогосподарських машин та інвентарю, води та палива для тракторів і комбайнів, різних матеріалів, а також працівників господарства на польові стани, в бригади, на ферми. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 23.

На статті «Витрати на оплату праці» обліковують основну та додаткову оплату праці працівників апарату управління галуззю відповідно до номенклатури посад апарату управління, основну і додаткову оплату праці персоналу: інженерів-енергетиків, зоотехніків-селекціонерів, агролісомеліораторів, інженерів-гідротехніків, технологів, ветфельдшерів, бригадирів, обліковців, завідувачів ферм, ветсанітарів та ін. На суму нарахованої оплати праці дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 66 (81).

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві від нарахованої заробітної плати працівників апарату управління галузі (цеху), бригади та іншого персоналу. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 65. «Розрахунки за страхуванням» (82).

На статті «Амортизація» відображують суму амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та Інші необоротні активи загально галузевого призначення. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 13 (83).

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування основних засобів загальногалузевого призначення, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, витрати на відрядження, плату стороннім організаціям за пожежну та сторожову охорону, витрати на операційну оренду необоротних активів загально виробничого призначення, інші витрати, не включені до попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і утримання дезінфекційних камер, душових, лазень, забезпечення спецодягом і спецвзуттям, захисними пристроями, придбання довідників і плакатів з охорони праці, організації лекцій і доповідей з правил техніки безпеки. Дебетують рахунок 91, кредитують рахунки 20, 22, 65, та ін. (84).

Загальновиробничі витрати розподіляють на об'єкти обліку витрат пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів (у промислових виробництвах). Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в таблиці 11.5.
<img width=«427» height=«297» src=«ref-1_1003187149-40841.coolpic» hspace=«672» v:shapes="_x0000_i1031">
Модуль
IV
. Практична частина

1.В журналі господарських операцій зробити бухгалтерські проведення.

2. Скласти обігово-сальдову відомість за квітень 200Х р.

3. Скласти Баланс на 01.05.0Х р.
Вхідні дані

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

 
Основні засоби

1000

Статутний капітал

3600

 
Каса в національній валюті

250

Резервний капітал

1060

Нерозподілений прибуток

400

Поточні рахунки в національній валюті

3150

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

200

 
Матеріали

300

Розрахунки з іншими кредиторами

3000

 
Незавершене виробництво

2370

 
Паливо

100

Знос основних засобів

210

 
Запасні частини

200

 
Готова продукція

400

 
Розрахунки з іншими дебіторами

700

 
БАЛАНС

8470

БАЛАНС

8470

 


1. Журнал господарських операцій за квітень 2008 р.п/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн..

ПроведенняДт

Кт

1

Одержано у касу з поточного рахунку

1500

301

311

2

Надійшли матеріали у виробництво зі складу

200

233

201

3

Надійшла на поточний рахунок заборгованість від дебітора

700

311

377

4

Видано з каси Петрову на відрядження

500

372

301

5

Надійшла на поточний рахунок від покупця виручка від реалізації готової продукції

200

311

361

6

Відвантажена готова продукція покупцю

200

361

701

7

Списано доход на фінансовий результат

200

701

791

8

Відображена собівартість реалізованої готової продукції

140

901

26

9

Списана собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

140

791

901

10

Надійшли на склад матеріали від постачальника

200

201

631

11

Надійшли основні засоби від постачальника

1000

152

631

12

Нараховано знос основних засобів

150

233

131

13

Надійшло паливо від постачальника

120

203

631

14

Надійшли запасні частини від постачальника

80

207

631

15

Надійшла на склад готова продукція з цеху

200

26

233

16

Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачальнику

400

631

311
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике