Реферат: Мале державне енергетичне підприємство

--PAGE_BREAK--«Вертикальний аналіз» означає розрахунок і оцінку структури і структурних змін у складі основних засобів.
         Як випливає з табл. 3, частка виробничих фондів за звітний період зросла на
26%, у тому числі машин і устаткування на 17,1%.
         Активна частина основних засобів досить висока і складає більш 80%, і темпи її росту вище темпів росту пасивної частини і випереджають темпи загального росту вартості основних засобів. Усе це свідчить про правильну економічну політику, що проводиться на підприємстві для підвищення ефективності виробництва і використання основних засобів.
         З очевидного балансу виробничих фондів можна вивести взаємозалежний набір показників для обліку, аналізу й оцінки процесу відновлення виробничих фондів (ВВФ):
         Fвп к.р. = Fвп п.р. + Fвп нов. +Fвп. виб.
де Fвп к.р — виробничі фонди на кінець року;
Fвп.п.р — виробничі фонди на початок року;
Fвп.нов. — виробничі фонди, введені в звітному періоді (році);
Fвп.выб. — виробничі фонди, що вибули в звітному періоді (року).
         Показники, що розраховуються на основі наведеної рівності:
1) індекс росту основних виробничих фондів:
K 1 = Fвп.к.р. / Fвп.п.р.
К1 = 114852 / 6467,7 =  17,76
Призначення даного показника очевидно;
2) коефіцієнт відновлення основних виробничих фондів:
К2 = Fвп.нов. /Fоп.к.р.
К2 = 107310 / 114852 =  0,93
         Однак цей показник варто було б скоріше назвати коефіцієнтом новизни основних виробничих фондів, тому що він характеризує частку нових основних засобів у складі усіх фондів на кінець року.
         Для характеристики відновлення основних фондів вірніше обчислювати відношення:
К3 = Fвп.нов /Fвп.виб.
К3 = 107310 / 526 = 204
3) коефіцієнт інтенсивності оновлення основних виробничих фондів:
К4 = Fвп.виб. / Fвп.нов
К4 = 526 / 107310 = 0,005
         Це важливий показник для характеристики темпів технічного прогресу. Відомо, що темпи введення основних фондів і виробничих потужностей набагато вище темпів їхнього вибуття. Це веде до «старіння» застосовуваної техніки, до збільшення термінів експлуатації машин і устаткування за економічно доцільні межі;
4) коефіцієнт масштабності оновлення основних виробничих фондів:
K5 = Fвп.нов. / Fоп.н.р.
К5 = 107310 / 6467,7 = 16,59
         Показник характеризує частку нових фондів стосовно   початкового рівня. Можлива деталізація аналізу по формах відновлення (технічне переозброєння, реконструкція, розширення і т.п.):

2. Організація праці і заробітної плати на підприємстві.
Розрахунок  чисельності  робітників  є  базою  для  розрахунку  і  розробки  плану по  праці і  заробітній  платі.
     Розрізняють  облікову, штатну  і явочну  чисельність  працівників. Під  явочної  чисельністю  розуміють  фактичне  число  працівників, зайнятих  на  підприємстві  на протязі доби. Штатна  чисельність  більше  явочної  на  число  працівників,  необхідних    у   безперервних  виробництвах  для  підміни  непрацюючих   у вихідні  і святкові дні.
    Обліковий  склад  більше  штатного  на  число  тимчасово  відсутніх  у зв'язку  з черговими  і  додатковими  відпустками, хворобами  й  іншими  причинами. В  обліковий  склад  включають  усіх  постійних, тимчасових  і  сезонних  працівників. При  цьому  виділяють  обліковий  склад  на  визначену  дату  і  за  визначений  період.
    У плані  встановлюють  середньоспискове  число  працівників  виробничого  персоналу  і  невиробничого  персоналу  по  всьому  підприємству  і    чисельність  по  окремих  категоріях   працівників  по  дільницям  і  цехах. Вихідними  матеріалами  для  розрахунку  чисельності  працівників  є:
·        виробнича програма, прогресивні  норми  виробітку, часу й  обслуговування, а  також  зведення  про досягнутий  рівень  виконання  норм  виробітку  і  часу;
·        планове  завдання  по  росту  продуктивності  праці;
·        графіки  змінності.
       У  залежності  від  характеру використовуваних  норм  і  нормативів  на окремих  ділянках виробництва  застосовують  наступні методи  розрахунку  чисельності  основних і допоміжних робітників:
1.     по  нормативах  чисельності,
2.     по  нормах  виробітку,
3.     по  нормах  часу.
       Метод  визначення  потреби  робітників  по  нормативах  чисельності  застосовується  для  робітників, зв'язаних  з  обслуговуванням  машин  і  устаткування, продуктивність  яких не  залежить  від  робітників.  Спочатку  встановлюють  явочне  число  робітників  у  зміну  і  явочне число  робітників  у  добу  по  формулах:
Rя в зм. =Нч*А, де
Rя в зм. — явочна  чисельність  у  зміну;
А — кількість  обслуговуючих  агрегатів;
Rя в добу= Нч*А*З   ,   де
Rя в добу — явочна  чисельність  у  добу;
З-кількість  змін  у  добі.
      Потім  визначають  число  підмінних  робітників  відповідно до  графіка  змінності. Для  робочих   місць, що обслуговуються  безупинно, із  тривалістю  робочого  дня  в  6 і  7  годин, підмінна  чисельність  дорівнює  числу  працівників, зайнятих  в  одній  зміні.
       Штатне  число  робітників  визначають  по  формулі:
Rшт= Нч*А*(З+1) ,  де
Rшт — штатне  число  робітників.
Обліковий  склад визначається  по  формулі:
Rсп Rя в сут * Rсп.сост. , де
Rсп. — коефіцієнт  облікового  складу.
Rсп.сост.= Тк / Д ,  де
Тк — календарний  фонд  часу;
Д — дійсний  фонд  часу.
       Можна  визначити  чисельність  робітників  по  нормі  часу  і  нормі  виробітку, для  робітників, чисельність  яких  залежить  від  обсягу  виробництва  на  даній  ділянці.
      Визначається  по  формулі:
R = (Q*Ht) / Д*Rвып.норм ;                          R = Q / Нв дн*Д*Rвик норм   ,   де
Q — виробнича  програма, тобто  завдання  по  випуску  продукції  в  натуральному  виразі,
Ht — норма  часу  на виготовлення  одиниці  продукції  в хвилинах чи годинах,
Д — дійсний  фонд  робочого  часу,
Rвик.норм — коефіцієнт  виконання  норм,
Нвир.дн. — денна норма  виробітку.
Розрахунок  річного балансу  робочого  часу  виконавця.
Пояснення  до  розрахунку:
1.     Щоб  знайти  номінальний  фонд  часу  потрібно  з  календарного  фонду  часу відняти  вихідні  і  святкові  дні.
2.     Щоб  знайти  дійсний  фонд  робочого  часу  необхідно  з  номінального фонду  часу  відняти  підсумкову  суму  невиходів.
Річний баланс робочого часу виконавця
Таблиця 4
Показники
Дні
1. Календарний фонд часу
365
2. Вихідні і святкові дні
105
3. Номінальний фонд часу
260
4. Планово – поважні невиходи
4.1 Чергова відпустка
29
4.2 Хвороба
5
4.3 Учнівська  відпустка
0,5
4.5 Виконання  держ. обов'язків
0,5
Разом  невиходів:
35
5. Дійсний  фонд  робочого  часу
225
Розрахунок  чисельності  основних  робітників  ДП „Електромережа”.
Таблиця 5
        
Професія
Нч
розряд
А
Rя в зміну
З
Rя в добу
Rшт
Ксп.сост
Rсп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Котельщик
1,3
5
3
4
4
16
20
1,7
27
2.Машиніст
3,7
6
3
11
4
44
55
1,7
75
3.Оператор
4,6
5
3
14
4
56
70
1,7
95
4.Наладчик
6,0
4
3
18
4
72
90
1,7
122
Пояснення  до розрахунку:
Розглянемо  на  прикладі  котельника.
1.     Щоб  знайти  явочну  чисельність у зміну, необхідно   нормативну  чисельність  помножити  на кількість    агрегатів, що  обслуговуються, (Rя в зм. =Нч*А), тобто Rя в зм. = 1,3*3=4
2.     Щоб  знайти  явочну чисельність у добу, потрібно  нормативну  чисельність  помножити на  кількість    агрегатів, що  обслуговуються,  і  помножити  на  кількість  змін  у  добі (R я в добу=Нч*А*З), тобто Rя в добу=1,3*3*4=16
3.     Щоб  знайти  штатну  чисельність, потрібно  до кількості  змін  у добі  додати 1 і цю суму  помножити  на нормативну  чисельність  і  кількість  обслуговуючих агрегатів(R шт=Нч*А*(З+1)), тобто R шт =1,3*3*(4+1)=20
4.     Щоб  розрахувати  коефіцієнт  облікового  складу, необхідно  календарний фонд часу  розділити  на  дійсний  фонд  часу, що  вже  обчислений у річному  балансі  часу  виконавця (Ксп.сост.=Тк / Д), тобто Ксп.сост.=365/215=1,7
5.     Для  обчислення  облікової  чисельності  потрібно  явочну  чисельність  у  добу  помножити на  коефіцієнт облікового  складу (Rсп = Rя в добу* Ксп.сост.), тобто Rсп=16*1,7=27
Для  інших  робітників  розрахунок  ведеться  аналогічно.
          Під  організацією  праці  розуміється  система  мір, що забезпечують  відповідне   розміщення  людей  у процесі  виробництва, що включає  поділ, методи  і  прийоми, нормування, а  також  організацію  робочих  місць  і  необхідні  умови  праці.
         Ефективне  використання  засобів  праці  в  суспільному  виробництві  залежить  від складу, кваліфікаційного  рівня  і творчої  активності  кадрів.  Необхідно  також створити  такі  умови  -  економічні  й  організаційні, котрі  стимулювали  б якісну, продуктивну  працю, ініціативу  і  заповзятливість. 
         Персонал  енергопідприємства  поділяється  на  промислово-виробничий  і непромисловий (персонал житлово-комунального господарства, підсобного  господарства, дитячих  садків і т.д.).
Загальна чисельність  персоналу  складає  штати  підприємства, а перелік усіх  посад  і  робітничих  місць, із  указівкою  по  них  кількість  працівників  і  місячної  заробітної  плати  (окладів), називається  штатним  розкладом.
         Заробітна  плата  — це  виражена  в  грошовій  формі  частина  національного  доходу, яка  надходить  у  розпорядження  робітників  та  службовців  відповідно  до   кількості  і якості  витраченої  праці.
        Найважливішим  принципом  організації  заробітної плати  є  опережуючий  ріст продуктивності  праці  в  порівнянні  з ростом  заробітної  плати, а  також  простота  і ясність її  побудови.
        При  організації  заробітної  плати  потрібно  продумати  наступне:
1.     Підібрати  форми  і  системи  оплати  праці  для  працівників,  таким  чином, щоб  вони стимулювали    ріст    продуктивності     праці     і    творче    відношення    до    своїх  обов'язків.
2.     Вибрати критерії  для  оцінки  праці  працівників.
3.     Розробити  положення  про  оплату  праці  і  преміюванні   працівників.
4.     Оформити  організацію  заробітної  плати   в  колективному  договорі, що  укладає підприємство  з  працівниками, або в контрактах.
          Існують наступні принципи  оплати  праці  в  сучасних  умовах:
·        Оплата  праці  повинна  вироблятися  відповідно  до    кількості  і  якості  затраченої  праці, кількість  праці  виражається  або   кількістю  випущеної   продукції, або  кількістю  відпрацьованого  часу. Якість      праці  регулюється  з  урахуванням  освіти, досвіду, професійної  майстерності.
·        Розмір  заробітної плати  повинний  бути  достатнім  для  того ,  щоб  працівник  міг утримувати себе  і  свою  родину, у  противному  випадку  працівник  змушений  буде  шукати  додаткову роботу, що  перешкодить  йому  з  повною  віддачею  трудитися  на  основній  роботі.
·        Заробітна  плата  включається  в собівартість, тому   невиправдане  завищення  заробітної  плати  збільшує  собівартість, а  виходить, знижує  прибуток, крім  того при  збільшенні  заробітної  плати  зростають  відрахування на  соціальні  потреби  у  позабюджетні  фонди, що  теж  включаються  в  собівартість.
         Слід  зазначити, що  фонд  заробітної  плати  робітників  складається  з 2-х  частин: основної  і  додаткової  заробітної плати.
         Основна  заробітна  плата  виплачується   за  відпрацьований  час  з  обліком  кількості, якості  й  умов  праці.  У  неї  включається :  оплата  за  відрядними  розцінками і  тарифними  ставками, доплату  за  роботу  в  нічний  час  і  святкові  дні, оплату  за  шкідливі умови  праці, доплату  за  керівництво  бригадою  і  навчання  учнів, премії.
         Додаткова  заробітна  плата  виплачується  за  невідпрацьований  час,   передбачений   трудовим  законодавством.  У неї  включають  оплату  чергових  відпусток, виконання  державних  обов'язків, компенсації  жінкам  по  догляду  за  дітьми до  1,5 років, оплата  пільгових  годин  підлітків.
 
 Розрахунок заробітної плати котельника ДП „Електромережа”:
1.Ставка:
150 грн.
2.доплата  за  нічні:
150   -   100 %
 x      -   12 %
x = (150*12) / 100 = 18 грн.
3.доплата  за  святкові:
150  -  100 %
 x     -  2,2 %
x = (150* 2.2) / 100 = 3,3 грн.
4. премія :
150 — 100%
x    -  75%
x = (150*75) / 100 = 112,5 грн.
5. надбавка за вислугу (працює 4-й рік (нараховується після 3-х років роботи на підприємстві))
150 — 100%
х     -  5%
х = (150*5) / 100 =7,5 грн.
6. підсумкова  сума  заробітної  плати:
150 грн. + 18 грн. + 3,3 грн. + 112,5 грн. + 7,5 грн. =  291,3 грн.
9.річний  фонд  зарплати:
291,3 * 12 = 3495,6 грн.
    Для  інших  робітників  заробітна  плата  нараховується  аналогічно.
Розрахунок річного фонду оплати праці спеціалістів і службовців ДП „Електромережа”
Таблиця 6
Посада
Оклад
грн.
Кільк. штат. одиниць
Оклад на всі шт.один.
грн.
Премія
Оклад + премія
Надбавка за вислугу
Місячний фонд оплати праці
Річний фонд оплати праці
%
грн.
%
грн.
Директор
350
1
350
45
157,5
507,5
15
52,5
560
6720
Гол.інженер
300
1
300
40
120
420
5
15
435
5220
Майстер
220
2
440
35
154
594
20
88
682
8184
Механік
200
1
200
35
70
270
20
40
310
3720
Електрик
180
1
180
35
63
243
5
9
252
3024
Економіст
200
1
200
35
70
270
10
20
290
3480
Нормувальник
170
1
170
35
59,5
229,5


229,5
2754
Разом
1620
8
1840

694
2534
75
224,5
2758,5
33102
Пояснення  до  розрахунку:
1.     Щоб  знайти  місячний  оклад  на  всі  штатні  одиниці, необхідно  місячний  посадовий  оклад  помножити  на  кількість  штатних  одиниць.
2.     Щоб  знайти  премію  в  гривнях, потрібно  місячний  оклад  на  всі  штатні  одиниці  помножити  на  % премії  і  розділити  на  100%.
3.     Щоб  знайти  місячний  посадовий  оклад  на  всі  штатні  одиниці  з  премією, необхідно  місячний  оклад    на всі  штатні  одиниці  скласти  з премією  у  гривнях.
4.     Щоб  знайти  надбавку за вислугу (виплачується після 3 – х років роботи на підприємстві по прогресивній шкалі), потрібно  місячний  посадовий  оклад на  всі  штатні  одиниці  без  премії  помножити  на  ставку надбавки і розділити    на  100%.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике