Реферат: Финансовый контроль

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМРЕФЕРАТна тему:“Фінансовий контроль”Студентгрупи Е-11-02-С5МР (1.0 В/П)КисельовО.В.ВикладачБугулов В.М.2002План

1.<span Times New Roman"">    

Вступ

2.<span Times New Roman"">    

Фінансовийконтроль. Види фінансового контролю.

3.<span Times New Roman"">    

Державнийфінансовий контроль

4.<span Times New Roman"">    

Аудиторськийконтроль

5.<span Times New Roman"">    

Внутрішньогосподарськийконтроль

6.<span Times New Roman"">    

Оглядзаконодавства

7.<span Times New Roman"">    

Терміни

8.<span Times New Roman"">    

Висновки

9.<span Times New Roman"">    

Література<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Вступ

Ця роботаприсвячена фінансовому контролю в Україні. В ній висвітлюється сутністьфінансового контролю, його види. В роботі окремо розглядається державнийфінансовий контроль,  аудиторськийконтроль і внутрішньогосподарський контроль, зроблен огляд законодавства.

Актуальність цієї роботи полягає усамому понятті фінансового контролю. Фінансовий контроль завжди відігрававзначну роль в житті компанії, країни. Його роль,  завдання й масштаби безпосередньо пов’язані зпоняттям економічної безпеки компанії, країни.

Як свідчить зарубіжний досвід, незалежновід рівня економічного розвитку  іполітичного устрою держави в багатьох країнах створені органи державногоконтролю. Без дієвого державного контролю неможливо підвищити найважливішускладову поняття “економічна безпека” – бюджетну безпеку.

Стан державних фінансів потребуєсистематичного контролю за дотриманням органами державної виконавчої влади тамісцевого самоврядування режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та іншихдержавних витрат.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Фінансовий контроль. Види фінансового контролю.

Підвищенню ефективності функціонуванняфінансової системи та її складових сприяє фінансовий контроль.

          Зодного боку, фінансовий контроль є окремим типом у загальній системі контролю,що охоплює адміністративний, правовий, технічний, екологичний та іншіспеціалізовані типи контролю. З іншого боку, фінансовий контроль є спеціалізованимвидом управлінської діяльності й окремою сферою економічних знань, пов’язаною звивченням господарьских процесів і операцій з позиції законності,достовірності, господарьскої доцільності, забезпечення збереження коштів.

          Об’єктивною основоюфінансового контролю є контрольна функція фінансів, тобто органічно притаманнаїм властивість управляти шляхом спостереження за формуванням, розподілом івикористанням валового суспільного продукту.

          Сутність фінансовогоконтролю полягає у комплексному, органічно взаємопов’язаному вивченнізаконності господарських і фінансових операцій і процесів на основівикористання фінансової звітності, бухгалтерського обліку, нормативної та іншоїекономічної інформації в поєднанні з дослідженням фактичного стану об’єктівконтролю з метою забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів.

          Об’єктом фінансовогоконтролю є розподільчі та перерозподільчі процеси при формуванні й використанніфінансових ресурсів на всіх рівнях економічної системи країни. До сферифінансового контролю потрапляють практично всі операції, пов’язані з рухомгосподарських коштів і господарською діяльністю, тому в економічній літературічасто вживається термін “фінансово-господарьский контроль”.

          Розрізняють таки видифінансового контролю: державний, аудиторський та внутрішньогосподарський. Цівиди фінансового контролю виконуються у формах, що визначаються за певнимиознаками. Так, за часом здійснення виокремлюють попередній, поточний іподальший контроль; за джерелеами даних, що перевіряються, — документальний іфактичний; за методами виконання – ревізію (комплексну або некомплексну),перевірку, аналіз і обстеження (рис. 1).

          Фінансовий контроль якспеціализований вид управлінської діяльності й особлива галузь економічнихзнань передбачає застосування різноманітних методичних прийомів (способів), якібазуються на досягненнях суміжних наук (аналізу господарьскої діяльності,бухгалтерського обліку, статистики та ін.). Системність в обробці данихдосягається комбінованим використанням різних методичних прийомівдокументального і фактичного контролю. Їх застосування дає змогу всебічноаналізувати і синтезувати фактичний матеріал, з’ясувати послідовність дійсуб’єкта контролю у складних господарьских ситуаціях або в умовахневизначеності, встановити достовірність залучених джерел інформації.

          Джерелами інформації длядокументального контролю є первинні документи; реєстри бухгалтерського обліку;дані оперативно-технічного обліку; форми звітності, планова, нормативна,проектно-конструкторьска та інша документальна інформація. Документиперевіряють за формой і змістом. Оцінюючи оформлення документів, слід виявлятиправильність заповнення всіх реквізитів документа [ 5 ].

Типи контролю Правовий Адміністратив. Технічний Фінансовий Екологічний Санітарний Інші Види фінансового контролю Державний Аудиторський Внутрішньо- господарський Позавідомчий Відомчий Форми фінансового контролю За часом здійснення За джерелами даних, що перевіряються За методами здійснення Попередній Поточний Подальший Документальний Фактичний Методичні прийоми контролю- формальна і арифметична перевірка докуметів, логічний контроль, суцільне і несуцільне, візуальне і моментне спостереження, зустрічна перевірка, зворотний перерахунок, інвентаризація, експертна оцінка та інше. Аналіз Ревізія Перевірка Обстеження <img src="/cache/referats/15149/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1120 _x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029 _x0000_s1030 _x0000_s1031 _x0000_s1032 _x0000_s1033 _x0000_s1034 _x0000_s1035 _x0000_s1036 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1041 _x0000_s1042 _x0000_s1043 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047 _x0000_s1048 _x0000_s1049 _x0000_s1057 _x0000_s1058 _x0000_s1059 _x0000_s1060 _x0000_s1061 _x0000_s1062 _x0000_s1063 _x0000_s1064 _x0000_s1065 _x0000_s1066 _x0000_s1067 _x0000_s1068 _x0000_s1069 _x0000_s1072 _x0000_s1073 _x0000_s1074 _x0000_s1075 _x0000_s1076 _x0000_s1077 _x0000_s1078 _x0000_s1079 _x0000_s1080 _x0000_s1081 _x0000_s1082 _x0000_s1083 _x0000_s1084 _x0000_s1085 _x0000_s1086 _x0000_s1087 _x0000_s1088 _x0000_s1089 _x0000_s1090 _x0000_s1091 _x0000_s1092 _x0000_s1093 _x0000_s1094 _x0000_s1095 _x0000_s1096 _x0000_s1097 _x0000_s1098 _x0000_s1099 _x0000_s1100 _x0000_s1101 _x0000_s1102 _x0000_s1103 _x0000_s1108 _x0000_s1109 _x0000_s1110 _x0000_s1111 _x0000_s1112 _x0000_s1113 _x0000_s1114 _x0000_s1115 _x0000_s1116 _x0000_s1117 _x0000_s1118 _x0000_s1119"> <div v:shape="_x0000_s1121">

Рис. 1. Класифікація фінансового контролю за типами, видами і формами [ 5 ].Перевіряючи законність і доцільність господарських операцій, що відображені впервинних документах, необхідно з’ясувати, чи не суперечить їх зміст чинномузаконодавству і нормативним актам.

          Утаблиці 1 наведені прийоми документального і фактичного контролю.

Таблиця1

Методичніприйоми документального і фактичного контролю [ 6 ]

Документальний контроль

Фактичний контроль

Формальна і арифметична перевірка документів

Юридична оцінка відображених у документах господарьских операцій

Логічний контроль об’єктивної можливості документально оформлених господарських операцій

Суцільне спостереження

Несуцільне (у тому числі вибіркове) спостереження

Зустрічна перевірка документів або записів в облікових реєстрах

Зворотний розрахунок

Оцінка законності й обгрунтуваності господарьских операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку

Балансове порівняння руху товарно-матеріальних  цінностей

Порівняння, групування, розрахунки середніх і відносних показників та інші прийоми економічного аналізу

Інвентаризація

Експертна оцінка справжніх обсягів і якості виконання робіт, обгрунтованості нормативів матеріальних витрат і виходу готової продукції, дотримання технологічних режимів (визначення обсягу виконаних робіт, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, лабораторний аналіз)

Візуальне спостереження – безпосереднє обстеження і огляд складських приміщень, цехів

Моментне спостереження – хронометраж, фотографія робочого дня, інші дії для фіксації окремих елементів виробничо-господарьских процесів у певний період

При зустрічних перевірках первинні документиі облікові дані підприємства в разі потреби порівнюються з відповіднимидокументами і даними організацій, від яких вони отримані або яким видані коштиі матеріальні цінності.

Документальний і фактичний контрольдоповнюють один одного, тому їх поділ на прийоми умовний. Наприклад,інвентаризація товарно-матеріальних цінностей або контрольне виміряннявиконання робіт обов’язково завершується порівнянням фактичних данних зобліковими. Зустрічна перевірка документальних даних постачальника і одержувачатоварно-матеріальних цінностей часто спупроводжується перевіркою фактичноїнаявності цінностей в натурі на складі одержувача.

Основним методомподальшого фінансово-господарського контролю є ревізія. Вона грунтується наперевірці бухгалтерської і статичної звітності, первинних документів, обліковихреєстрів, фактичної наявності коштів і товарно-матеріальних цінностей.

Перевірка – це обстеження і вивченняокремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи,організації або їх підпрозділів.

За результатами ревізії складають акт, арезультати перевірок оформляють у вигляді довідки або доповідної записки провиконану роботу.

Залежно від змісту програми ревізіїподіляються на повні (комплексні) і неповні (некомплексні). Повні (комплексні)ревізії охоплюють усю діяльність об’єкта контролю за певний проміжок часу.Неповні (некомплексні) ревізії охоплюють один або кілька напрямків діяльностіоб’єкта контролю, окремі види операцій, збереження і правильність використаннярізних видів коштів [ 5 ].

Державний фінансовий контроль

Державний фінансовий контроль є окремоюсамостійною складовою загальної системи державного контролю і результатомпрактичного використання державою контрольні функції фінансів.

Об’єктами державного контролю є грошові,розподільчі процеси при формуванні й використанні державних фінансових ресурсівв усіх рівнях і складових економіки України. До сфери державного фінансовогоконтролю належать усі господарські операції, що здійснюються з використаннямдержавних коштів.

Державний фінансовийконтроль не обмежується перевіркою виконання зобов’язань перед державою зісплати податків і обов’язкових платежів юридичним і фізичним особам. Роль,  завдання й масштаби державного фінансовогоконтролю безпосередньо пов’язані з поняттям економічної безпеки України.

Державнийфінансовий контроль в Україні також здійснюється на рівні законодавчої івиконавчої влади. Органом парламентського контролю є Рахункова палата, щопідпорядковується Верховній Раді України. Виконавча влада здійснює контроль черездержавні органи влади – Державну контрольну-ревізійну службу (ДКРС), Державнуподаткову службу, Державне казначейство, Митну службу, контрольно-ревізійніпідрозділи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, а такожчерез місцеві державні адміністрації.

Державнийфінансовий контроль має базуватися на принципах законності, об’єктивності,регулярності, системності, скоординованості та гласності.

Суб’єктамидержавного фінансового контролю є контролюючі органи, наділені контрольнимифункціями згідно із законодавством України. Спеціалізованими органами контролю,що виконують виключно контрольні функції є Рахункова палата, ДКРС,контрольно-ревізійні підрозділи міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади.

Крім того, багатодержавних органів зобов’язані контролювати тількі окремі операції й напрямкидіяльності, вони здійснюють  фінансовийконтроль разом з іншими покладеними на них функціями. До таких органів належатьДержавна податкова служба, Державне казначейство, Державна митна служба,антимонопольний комітет, державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,Фонд державного майна, державна інспекція з контролю за цінами [ 5 ].

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Аудиторський контроль

На відміну віддержавного фінансового контролю, який здійснюють від імені держави різніконтролюючі органи, аудиторський контроль здійснюють незалежні організації надоговірних засадах.

У розвиненнихкраїнах аудит є провідною формою фінансового контролю. Виокремились дваосновних напрямки аудиторської діяльності — обов’язковий та ініціативний аудит.

Обов’язковийаудит здійснюється у випадках, передбачених законодавством, з метою захистуінтересів засновників (акціонерів) і держави від навмисного викривленняпоказників фінансової звітності службовцями фірм.

Ініціативнийаудит здійснюється на замовлення зацікавленої сторони (власників суб’єктагосподарювання, партнерів у компанії)  заприватною угодою незалежно від того, чи передбачена аудиторська перевірказаконом.

Аудит – це перевірка публічноїбухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодофінансово-господарьскої діяльності суб’єктів господарювання з метою визначеннядостовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинномузаконодавству і встановленим нормативам. Аудиторський контроль забезпечуєможливість отримання інформації про реальний фінансовий стан суб’єктагосподарювання. Аудит грунтується на таких принципах как незалежність,об’єктивність, компетентність і конфіденційність.

Аудиторський контроль здійснюють звикористанням таких самих джерел інформації, методичних прийомів іконтрольно-ревізійних процедур, що й інші види фінансового контролю (державнийі внутрішньогосподарський).

Аудиторський контроль залежно відзавдань замовника виконує функції запобіжного (попереднього), перманентного(поточного), ретроспективного (подальшого) і стратегічного фінансовогоконтролю.

Аудиторськи послуги можуть надаватися уформі аудиторських перевірок (аудиту) і пов’язаних з ними експертиз,консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, опадаткування, аналізуфінансово-господарьскої діяльності, економіко-правового забезпеченняпідприємницької діяльності [ 5 ].

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Внутрішньогосподарськийконтроль

          Цей вид фінансового контролюздійснюють власники підприємств, організацій, установ згідно з чиннимзаконодавством з метою запобігання та викриття перевитрат матеріальних іфінансових ресурсів, незаконного їх спрямування, використання та виявлення.

          Організаціявнутрішньогосподарського контролю покладається на керівника підприємства. Зарезультатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає рішеннящодо усунення причин, які негативно впливають на фінансово-господарськудіяльність. У здійсненні внутрішньогосподарського контролю напідприємствах  провідну роль відіграєбухгалтерська служба.

          Різновидомвнутрішньогосподарського контролю є внутрішній аудит, який здійснює внутрішнійаудитор або окремий підрозділ служби аудиту [ 5 ].

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Оглядзаконодавства

          В цьому розділірозглядаються основні закони, які так чи інакше регулюють або впливають нафінансовий контроль в Україні.

          ЗаконУкраїни “Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні” [ 1 ] визначаєстатус державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правовіоснови діяльності. Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби єздійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей,їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності вміністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах,а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіхрівнів та державних валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усуненнявиявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.  Статті 8 та 9 визначають основні функціїГоловного контрольно-ревізійного управління України.

          Важливим і складним єправове врегулювання і практичне застосування правових норм щодо захистукомерційної таємниці підприємств у процесі фінансового контролю. Поняття“комерційна таємниця” встановлене Законом України “Про підприємства в Україні”[ 2 ]. Цей закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств,визначає їх права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності,регулює відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, Радаминародних депутатів, органами державного управління.  Основним документом, що визначає порядок іумови організації охорони комерційної таємниці, є наказ керівника на підставіч.2 ст. 30 Закону, де зазначено, що склад і обсяг відомостей, які становлятькомерційну таємницю, порядок їх захисту визначає керівник підприємства.

          Відомості, які не можутьбути комерційною таємницею, встановлюються постановою Кабінету МіністрівУкраїни “Про перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю” № 611 від09.08.93. Згідно з цією постановою комерційну таємницю не становлять установчідокументи, а також такі, що дозволяють займатись підприємницькою абогосподарською діяльністю; інформація з усіх встановлених форм державноїзвітності; дані, необхідні для перевірки нарахування і сплати податків та іншихобов’язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їхнюзаробітну плату загалом і за професіями та посадами, про наявність вільнихробочих місць; документи про сплату податків і обов’язкових платежів;інформація про забруднення навколишнього середовища, недотримання безпечнихумов праці, реалізація продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також іншіпорушення законодавства України і розміри збитків від них; документи проплатоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в іншихорганізаціях, що займаються підприємницькою діяльністю; відомості, якіпідлягають оголошенню згідно з чинним законодавством.

Закон України “Про аудиторськудіяльність” [ 3 ] визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні іспрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метоюзахисту інтересів власника. Цим законом та іншими законодавчими і нормативнимиактами України регулюється аудиторська діяльність. У випадках, якщо міжнароднимдоговором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, щомістить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Закон України “Про державну податковуслужбу в Україні” [4] визначає статус державної податкової служби в Україні, їїфункції та правові основи діяльності. Завданнями органів державної податковоїслужби є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державнихцільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподатковихдоходів, установлених законодавством; внесення у встановленому порядкупропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; прийняття у випадках,передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій зпитань оподаткування; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних проплатників податків — юридичних осіб; роз'яснення законодавства з питаньоподаткування серед платників податків; запобігання злочинам та іншимправопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їхрозкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративніправопорушення.

         

         

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Терміни

Аудит– це перевірка публічної бухгалтерської звітності,обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарьскоїдіяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їхзвітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству івстановленим нормативам.

Документальнийконтрольозначає, що перевіряєтьсядостовірність, законність та господарьска необхідність господарьских операційна підставі документів, у яких вони відображенні.

Комерційнатаємниця — це відомості, пов'язані з виробництвом,технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністюпідприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) якихможе завдати шкоди його інтересам.

Перевірка — це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарськоїдіяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідкиперевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.

Подальшийконтроль — це форма фінансово-господарьскогоконтролю, яка здійснюється після господарьских операцій.

Попереднійконтроль– це форма фінансово-господарьского контролю,яка здійснюється до початку господарьских операцій.

Поточний контроль  — це формафінансово-господарьского контролю, яка супроводжує здійснення господарьскихоперацій.

Ревізія — це метод документального контролю зафінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації,дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку ізвітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень такрадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.За наслідками ревізії складається акт.

Фактичнийконтрольполягає у перевірці фактичної наявностікоштів, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, їхвідповідності даним бухгалтерського обліку.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Висновки

Роль завдання й масштаби фінансовогоконтролю безпосередньо пов’язані з економічною безпекою країни. Існує багато загроз для економічноїбезпеки країни. Такими загрозами насамперед є неефективність системи контролюза використанням бюджетних коштів, податкової системи, що пригнічує виробництвоі призводить до масового ухилення від сплати податків; недосконалість системидержавного управління приватизаційними процесами, масові зловживання в ційсфері, вивезення за кордон дефіцітної стратегічної сировини; нелегальнівивезення з України капіталу; приховування значних валютних коштів за кордономсуб’єктами господарювання та фізічними особами; збільшення масштабів тіньовоїекономіки; посилення процесів криміналізації; поширення корупції вуправлінських структурах; збільшення кількості шахрайсько-економічних злочинів;недосконалість законів.

Ефективна система державного контролюпозволяє усунути або зменшити загрози економічній безпеці країни.

Посилення і вдосконалення державногофінансового контролю мають бути забезпечені на рівні законодавчої і виконавчоївлади.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Література

1.<span Times New Roman"">    

Закон України“Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 // ВВРУкраїни. – 1993. — № 13.

2.<span Times New Roman"">    

Закон України“ Про підприємства в Україні” від 27.03.91 // ВВР України. – 1991. — №24.

3.<span Times New Roman"">    

Закон України“Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 // ВВР України. – 1993. — № 50.

4.<span Times New Roman"">    

Закон України “Про державну податкову службув Україні” від 04.12.90//  ВВРУкраїни. — , 1991. —  N 6.

5.<span Times New Roman"">    

Фінанси(теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчина, В.Б. Захожай та ін. — К.; МАУП,2002.

6.<span Times New Roman"">    

Білуха М.Т.Теорія фінансово-господарського контролю і аудіту: Підруч. – К.: Влад і Влада,1996.