Реферат: Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

                   Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка

                                     Економічний факультет

                      Кафедра теоретичної та прикладної економіки                                           Реферат

                                  з предмету “Підприємництво”

      на тему: “Податкове регулювання підприємництвав Україні”

            

 

                                                                                       Виконав: Студент 2 курсу                                                              Спеціальністі “Економіка підприємства”

                                                                                                   Доманський Є.В.

                                                      Київ — 2003

                                           План

Вступ……………………………………………………………………………  2   

1.<span Times New Roman"">    

Соціально-економічнезначення підприємництва………………………..   3

2.<span Times New Roman"">    

Функціїпідприємництва в умовах перехідної економіки………………..  4

3.<span Times New Roman"">    

Державнерегулювання підприємництва…………………………………. 6

3.1. Загальна характеристика державного регулювання підприємництва. 6

3.2. Податкове регулювання підприємництва в Україні…………………. 7

Висновки…………………………………………………………………………10

Література……………………………………………………………………….12

Додатки………………………………………………………………………….13                                               Вступ

Формування ринкової системигосподарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності вусіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створеннякокурентно-ринкового середовища – розвиток малого підприємництва. Світовийдосвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонентомринкової економіки є існування і взаємодія багатьох велеких, середніх та малихпідприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічний елемент уструктурі народного господарства – мале підприємництво.

В умовах дестабілізаціїекономіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб'єкти малого підприємництва,які не потребують великих стартових інвестицій, характеризуються швидкоюокупністю витрат, більш активні в інноваційній діяльності, здатні за певноїпідтримки стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток економічноїконкуренції, сприяти послабленню монополізму, створювати додаткові робочімісця, забезпечувати широку свободу вибору, насичувати ринок товарами тапослугами.

Перехід до ринкових відносинпов'язаний із формуванням “середнього класу” як найбільш мобільної і вагомоїверстви населення, що є важливим елементом сучасного цивілізованогосуспільства. Саме мале підприємництво – джерело формування “середнього класу”,а також вихідна соціально-економічна база відтворення на розширеній основіефективних виробничих відносин.

В умовах формування ринковогогосподарства, інституціональних змін в економіці України, радикальних змін увідносинах власності проблема становлення і розвитку малого підприємництванабуває неабиякого значення. Актуальність дослідження проблем малогопідприємництва посилюється також і тим, що повільність та суперечливістьпросування України шляхом ринкових реформ значною мірою зумовленні саменедооцінкою ролі та значення малого підприємництва як структуроутворюючогоелемента ринкової економіки.

             1. Соціально-економічнезначення підприємництва.

Світовий досвід і практикагосподарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки єіснування і взаємодія багатьох велеких, середніх та малих підприємств, їхоптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом  структури народного господарства,  що постійно змінюється, є малепідприємництво.

Набутий власний досвід, позитивнірезультати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшлиетап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво єодним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створеннядодаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційнихпроцесів, розвиткку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами.А малі підприємства за певних умов і за підтримки з боку держави – тенденційноінноваційні, гучкі й витратоефективні.

Мале підприємництво є органічнимструктурним елементом ринкової економіки. Цей сектор історично і логічновідіграв роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Воно булопервинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварноговиробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відігралоструктуроутворюючою роль в історії становлення економіки конкуренто-ринковоготипу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого підприємництванабувають особливого значення для країн, які шляхом відтворення ринковоїсистеми господарювання. Здатність малого підприємництва до структуроутворенняринку висуває завдання його відродження і спрямовує до першочергових заходівреформування екноміки України на її перехідному етапі.

У структурі сучасної змішаної економікиспівіснують та органічно взаємодоповнюються мале, середнє та великепідприємництво. Але, на відміну від двох останніх, мале підприємництво євихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки.Відмінності між цими трьма видами підприємництва зумовлені різним рівнемсуспільного поділу праці, характером спеціалізації та усуспільненнявиробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.

Роль малого підприємництва у життісуспільства:

-<span Times New Roman""> 

є одним із провідних секторівринкової економіки (за даними ООН, малі й середні підприємства забезпечуютьробочими місцями майже 50% працюючого населення усього світу, при цьому обсягвиробництва в цьому секторі в різних країнах становить від 33% до 66% ВВП);

-<span Times New Roman""> 

формується на засадахдрібнотоварного виробництва;

-<span Times New Roman""> 

визначає темпи економічногорозвитку, структуру та якісні характеристику ВВП;

-<span Times New Roman""> 

здійснює структурну перебудовуекономіки, характеризується швидкою окупністю витрат, свободою ринковоговибору;

-<span Times New Roman""> 

забезпечує насичення ринкуспоживчими товарами та послугами повсякденного попиту;

-<span Times New Roman""> 

забезпечує реалізацію інновацій;

-<span Times New Roman""> 

створює нові робочі місця;

-<span Times New Roman""> 

має високу мобільність,раціональні форми управління

-<span Times New Roman""> 

формує новий соціальний прошарокпідпрємців-власників;

-<span Times New Roman""> 

сприяє послабленню монополізму,розвитку конкуренції.

        2. Функції підприємництва вумовах перехідної економіки.

Роль і місце малогопідприємництва в націонільній економіці найкраще проявльється у властивих йомуфункціях. Функції малого підприємництва у стабільній ринковій економіці:

·<span Times New Roman"">       

зачний внесок в формуванняконкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренціяє відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їхнясамостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути назагальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тихтоварів, яких потребує споживач, тоді діяльність учасників ринкових відносиннабуває динамічного характеру, вона пов'язана з економічною відповідальністю таризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигунекономічного розвитку;

·<span Times New Roman"">       

мале підприємництво, оперативнореагуючи на зміни кон'юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідноїгнучкості;

·<span Times New Roman"">       

величезним є внесок малогопідприємництва у здійснення прориву у багатьох важливих напрямках НТП(електроніки, інформатики тощо);

·<span Times New Roman"">       

мале підприємництво робить вагомийвнесок у розв'язання проблеми зайнятості. Ця функція проявляється у здатностімалого підприємництва створювати нові робочі місця під час циклічних спадів таструктурних зрушень економіки;

·<span Times New Roman"">       

важлива функція малогопідприємництва полягає в пом'якшенні соціальної напруги і демократизаціїринкових відносин, бо саме воно є фундаментальною основою формування середньогокласу.

Зазначені функції малогопідприємництва набувають ще більшого значення для перехідного стану економіки.Специфічними функціями цього сектору економіки, що проявляються під часреформування соціально-економічної системи у постсоціалістичний період є:

-<span Times New Roman"">      

сприяння у формуванні численихсуб'єктів ринкового господарства, насамперед у створенні ефективногонедержавного сектору економіки, орієнтованого на попит, конкуренцію тощо;стимулювання ділової активності населення та народження нової соціальноїверстви підприємців-власників, які становлять соціальну базу реформ,забезпечують стабільність суспільства;

-<span Times New Roman"">      

сприяння процесам первісноїденмонополізації, приватизації та роздержавлення економіки, стимулюваннярозвитку економічної конкуренції;

-<span Times New Roman"">      

якщо у змішаній економіці функціямалого підприємництва у розв'язанні проблеми зайнятості здебільшогопроявляється під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки, то вонає чи не найбільш вагомою в умовах трансформації монопольних структур тапереходу економіки постсоціалістичних країн на ринкові засади. Крім того,формування й ефективне функціонування сектору малого підприємництва являє собоюпротидію тенденціям розвитку явних форм безробіття, насамперед його структурноїформи;

-<span Times New Roman"">      

мале підприємництво сприяєдемократизації суспільства;

-<span Times New Roman"">      

сприяючи подоланню дефіцитностіспоживчого ринку, мале підприємництво виконує функцію насичення національногоринку й активізації споживчого попиту.<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

Роль та функції малогопідприємництва із загальноекономічних позицій полягають не тільки в тому, щовоно є одним із найважливіших дійових факторів економічного розвиткусуспільства, яке спирається на ринкові методи господарювання. Його важливафункція – сприяння соціально-економічній стабільності суспільства, тобто воновідкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користьсуспільства та забезпечення власного добробуту.

                  3. Державне регулювання підприємництва.

Підприємницька діяльність значною міроюзалежить від наявної системи управління, форм і методів державного регулюванняекономіки. Побудова ринкової системи господарювання за своїм цільовимспрямуванням повинна забезпечувати умови для ефективного,суспільно-продуктивного підприємництва. Однак перехід до нового типуекономічних відносин є неоднозначним і суперечливим, що вимагає зіставленняіснуючої системи регулювання підприємництва в Україні з тендеціями її розвиткув сучасних ринкових економічних системах.

3.1. Загальна характеристикадержавного регулювання підприємництва.

Питання регулювання підприємництва нерозривнопов'язані з питанням формування сприятливих умов для його розвитку. Останнєпояснюється тим, що підприємництво виступає сектором економіки, найбільшвразливим щодо таких несприятливих факторів, як циклічні коливання, фінансовіобмеження, інфляційний тиск, надмірні податки.

За цих умов державнерегулювання підприємництва може поєднувати суто адміністративно-розпорядчі,обмежувальні методи і стимуляційні, фінансово-економічні.

На думку ВіктораСизоненка (відомого українського вченого), складовими економічного механізмурегулювання підприємницької діяльності є:

-<span Times New Roman"">        

ринкові,спонукальні основи та стимули;

-<span Times New Roman"">        

економічнівідносини, суб'єктів ринкової системи;

-<span Times New Roman"">        

формий методи державного регулювання.

Якщо ринкові регулятори діють на рівні окремої фірми і по горизонталі(тобто знаходять свій прояв у взаємодії з іншими суб'єктами підприємницькоїдіяльності), то державне регулювання втілює дію макорекономічного середовища.

Державне регулювання переслідує різні цілі, серед яких можуть бути:

·<span Times New Roman"">       

запобіганнязростанню цін;

·<span Times New Roman"">       

стримуванняабо стимулювання виробництва певних товарів;

·<span Times New Roman"">       

вилученнядодаткових коштів для державного бюджету;

·<span Times New Roman"">       

запобіганнязначній диференціації доходів.

Основні напрямки державногорегулювання підприємництва

Організаційно-адміністративний

Кредитно-фінансові заходи

Податкове регулювання підприємництва

Антимонопольні заходи держави

<img src="/cache/referats/14633/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1028 _x0000_s1030 _x0000_s1032 _x0000_s1034 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1042 _x0000_s1043">


Схема 3.1

Побудова сучасного механізму регулювання підприємницької діяльностібазується на використанні певних принципів, а саме<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

:

q<span Times New Roman""> 

ефективність дії механізму. Регулюванняповинно сприяти зростанню добробуту населення, вирішенню на цій основісоціальних питань і не бути дорогим для держави;

q<span Times New Roman""> 

справедливість. Вона повинна сприятизабезпеченню рівноправності усіх безвинятку суб'єктів підприємницькоїдіяльності;

q<span Times New Roman""> 

простота. Правові акти мають бутизрозумілими за змістом, легкі у виконанні.

3.2.<span Times New Roman"">       

Податкове регулюванняпідприємництва в Україні.

Загальновизнано,що основним регулятором економіки будь-якої держави є податкова система, якаможе або стимулювати розвиток виробництва та залученню інвестицій, абостримувати ділову активність. Значною мірою це залежить від пріоритетних цілейекономічного розвитку та методів їхньої реалізації.

 Якщо на перше місце в економічній політицівиходить наповнення бюджету, а не стимулювання підприємницької інвестиційноїактивності, то збільшується кількість податків, зростає їхній рівень. І, якнаслідок, відбувається падіння виробництва, зростає безробіття, скорочуєтьсябаза оподаткування та зменшуються відрахування до бюджету, економіка перходитьу “тінь”.

Усі ці процеси зараз відбуваються вУкраїні.

Податкова система сьогодні неадекватнаумовам перехідної економіки й не забезпечує ефективного розв'язання проблемрозвитку економічних реформ. Головні недоліки вітчизняної податкової системи такі:

по-перше, нестабільність та мінливістьподаткової політики. Зміни в податковій системі протягом останні х роківвідбуваються надто часто. У результаті цього для діяльності економічнихсуб'єктів підприємницької діяльності характерна невизначеність;

по-друге, завищення податкових ставок танарощування загальної кількості податків. Значні деформації та нестабільністьхарактерні для шкал та ставок оподаткування, визначення бази й періодівоподаткування. Усе це приводить до невиправданого вилучення обігових коштівпідприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах, бартерізаціїекономіки, поглиблення кризи платежів;

по-третє, недостатня структурізаціяподаткової системи, неоптимальне співвідношення між прямими та непрямимиподатками.

Важливою формою державної фінансової підримки малого підприємництва єпільгове оподаткування. Тому важливим кроком у стимулюванні розвитку малогопідприємництва було ухвалення в лютому 1992 року Закону України “Прооподаткування доходів підприємств та організацій”, яким було передбачено пільгималим підприємствам у промисловості, сільському господарстві й будівництві так,протягом першого року такі підприємства сплачували податок з доходу в розмірі25%, другого – 50% від загальної ставки за умови, що кошти було спрямовано набудівництво, оновлення й освоєння нової техніки, формування статутного фонду.Позитивним чинником у створенні умов для розвитку малого підприємництва сталоухвалення в березні 1992 року Закону України “Про іноземні інвестиції”, якимпередбачалися значні пільги для підприємств із іноземними інвестиціями воподаткуванні (50% діючих на Україні податкових ставок), митному та валютномурегулюванні тощо (у квітні 1997 року податкові пільги було скасовано).

Скорочення податкових пільг для малих підприємств, згідно з ДекретомКабінету Міністрів України від 20 грудня 1992 року “Про податок на прибутокпідприємств та організацій”, та ухвалення Декрету Кабінету Міністрів України“Про режим іноземного інвестування” значно послабили ділову активність у сферімалого підприємництва. Після введення в дію з 1 січня 1995 року Закону України“Про оподаткування прибутку підприємств”, згідно з яким не передбачалосяпільгового оподаткування малих підприємств та значно скорочено пільги для всіхсуб'єктів підприємницької діяльності, що спричинило значне зменшення кількостіновоутворених та діючих малих підприємств та зниженню темпів зростання їхкількості.

У процесі стабілізації податкового клімату слід мати на увазі, щоподатковий механізм є економічним важелем довгочасової дії, який не дає відразушвидкого ефекту. І для того, щоб забезпечити ефективність оподаткування вУкраїні, необхідно мати цілісну, науково обгрунтовану стратегію реформуванняподаткової системи.

                                       Висновки

Незважаючи на досить розгалужену структуру (для початкового станурозвитку підприємництва), система заходів державного регулювання підприємництвамає переважно обмежений та декларативний характер. Зокрема, реалізація різнихпрограм державної підтримки підприємництва не спирається на реальні механізми,а зводиться до вирішення поточних завдань. Немає стратегії розвиткупідприємництва, що знижує дієвість багатьох нормативних актів.

Головними завдання податкової політики мають стати підсиленнястимулюючої ролі податків, їх уніфікація та спрощення порядку збору, зменшеннязагальної кількості податків та зниження податкових ставок. Податкова системамає бути справедливою, не допускати довільного тлумачення, бути зрозумілоюплатникам податків, а також узгоджуватись із загальною політикою ціноутворення.

Мале підприємництво має ярко виражену регіональну орієнтацію.Малі підприємства будують свою діяльність виходячи з потреб і можливостейнасичення місцевого ринку, обсягу і структури локального попиту. В цей часрегіонам надані широкі права у відповідності зі своєю компетенцією вирішувативсі питання в сфері підтримки малого підприємництва на своїй території зурахуванням місцевих особливостей. Аналізсутності, структури і функцій регіональних систем підтримки малогопідприємництва, а також досвіду їх створення показав, що незважаючи нанаявність сукупності державних і громадських інститутів, які виконують функціїрегулювання розвитку малого підприємництва, відсутня цілісна взаємопогодженасистема підтримки малого підприємництва. Головними причинами такого стану євідокремленість організацій, які надають підтримку суб’єктам малогопідприємництва, внаслідок чого має місце дублювання і неповне охопленняфункцій, відсутність взаємного обміну інформацією.

З огляду на світовий досвід, ефективно діюча фінансова політика,спрямована на стимулювання розвитку малого підприємництва, є вирішальнимчинником у побудові ринкової економіки. Аналіз ринкових перетворень в Українісвідчить, що недосконала та руйнуюча система оподаткування та відсутністьцілеспрямованої послідовної фінансової підтримки підприємництва – основніперепони на шляху формування ринкового середовища держави, розвитку малогопідприємництва. Це викликає необхідність розробки та реалізації дійовоїполітики державної фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, яка бураховувала економічні проблеми України та визначала шляхи подальшого їхрозв'язання. Така політика має визначати структуру державної фінансовоїпідтримки малого підприємництва; основні принципи та приорітети державноїфінансової підтримки малого підприємництва; основні напрямки такої підтримки.

Підприємництвовиконує особливу функцію в економіці, суть якої зводиться до оновленняекономічної системи, створення інноваційного середовища, прискорює рухекономіки у напрямку ефективності, раціоналізації, постійного оновлення.Підприємництво як рушій соціально-економічного розвитку органічно поєднуєподатки не тільки як фінансовий тягар, але й як стимул власного розвитку.Природа оподаткування повинна враховувати природу підприємництва, принаймні несуперечити їй.

                                       Література:

1.<span Times New Roman"">     

Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991;

2.<span Times New Roman"">     

Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від19.10.2000;

3.<span Times New Roman"">     

Варналій З.С. “Мале підприємництво”.- К.: Знання, 2001;

4.<span Times New Roman"">     

Сизоненко В.О. “Підприємництво”.- К.: Вікар, 1999;

5.<span Times New Roman"">     

Буряк П.Ю., Маринець В.П. Податковестимулювання розвитку малого бізнесу вУкраїні // Фінанси України.- 1999. -№6. – С.49-54;

6.<span Times New Roman"">     

Буряк Л.Д., Гапонюк М.А. Проблеми фінансового забезпечення розвиткумалого бізнесу  // Фінанси України.- 1999. -№9. – С.102-105.ДодаткиДодаток A                                Системаоподаткування юридичних осіб<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

  Непрямі податки

     Прямі податки

Внески до державних цільjвих фондів

Інші податки, збори, платежі

Податок на додану

        вартість

Податок на прибуток

       підприємств

  Пенсійний фонд

Плата за компенсування витрат на геолого-розвідувальні роботи

  Акцизний збір

    Плата за землю

  Фонд соціального

      страхування

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

   Мито

Податок з власників транспортних засобів

Фонд зайнятості

Плата за забруднення наколишнього середовища

Плата за майно підприємств

На будівництво, ремонт і експлуата- цію автошляхів

Державне мито

Місцеві податки і збори

ДодатокБ

Основні показники розвитку малих підприємств<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2001

Кількість малих підприємств, одиниць

47084

67739

84780

85799

96019

96270

136238

173404

197127

217930

233607

233607

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

9

13

16

17

19

19

27

34

40

44

48

48

Чисельність працюючих на малих підприємствах, тис.осіб

1192

1248

1232

1104

1125

1178

1396

1560

1678

1710

1808

1808

Частка зайнятих на малих підприємствах у загальній зайнятості на підприємствах – суб’єктах підприємництва

9,6

12,9

14,1

15,1

17,1

17,1

частка малих підприємств у загальному обсязі виробленої продукції, робіт, послуг (без ПДВ і акцизу) в цілому по економіці

12,4

11,3

11,1

6,9

7,3

7,3


<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

[#3, C.32-33]

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

[#4, C.148]

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

[#4, C.167]

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

дані з сайтуДержКомСтату України (www.komstat.gov.ua)
еще рефераты
Еще работы по нероссийскому законодательству