Реферат: Документы с личного состава (Документи з особового складу)

Міністерствоаграрної політики УкраїниХарківськийдержавний аграрний університет

ім. В.В.Докучаєва

Факультет                                                          Кафедраукраїнської
заочної освіти                                                    та російськоїмов

РЕФЕРАТ

На тему: “Документи з особового складу”

Виконав:

студент І к. І гр.

агрономічного відділення

Жмурко Валерій Володимирович

 

Перевірив:

Харків – 2001

До документів з особового складу відносяться заява,характеристика, автобіографія, наказ з особового складу, доручення, розпискатощо.

Для всіх текстів рукописних чи друкованих документівхарактерні такі ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислістьвикладу з використанням термінології, часте вживання віддієслівних іменників,відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою та ін.),складних сполучників (внаслідок того що, у зв’язку з тим що, зважаючи на тещо ), оповідний характер викладу, перевага прямого порядку слів у реченнях,повна відсутність художньо-зображальних засобів.

До документів ставляться найвищі вимоги: використанняспеціальних термінів, дат, цифрових даних, точна назва установ.

Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяниреалізують через державні, приватні або громадські організації (установи,заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальнезабезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Заява буває простою та складною. Складна(вмотивована) заява відрізняється від простої тим, що в ній не лишевикладається прохання, а й дається його обґрунтування, пояснюються причини,мотиви. У складній заяві може вказуватися, які саме документи до неї додаються.Їх перелік дається після основного тексту заяви перед підписом.

Заяву про прийняття на роботу подають громадяни привступі на роботу, де викладають прохання про зарахування на певну посаду допевного структурного підрозділу.

Розрізняють два основних види заяв:

-    особиста заява, яка містить прохання (звертання) докерівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику;

-    службова заява, що укладається посадовою особою відвласного імені або від організації (підприємства, установи), які вінрепрезентує, до посадової особи іншої організації, структури тощо.

Остання може бути відтворена механічним способом удекількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації,вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви бувають:

1.  Зовнішні:

а) особисті, в яких обов’язковозазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військовогобілета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень(окрім загальноприйнятих);

б) службові, в яких подаєтьсяповна поштова та юридична адреса підприємства (фірми, установи) з усіманалежними реквізитами (фірми, установи) з усіма належними реквізитами.

2.  Внутрішні, де не єобов’язковими вимоги, зазначені у зовнішніх заявах.

Хоча заява складається за довільною формою,багаторічною практикою вироблена певна схема розташування реквізитів інаписання тексту документа.

Заява складається з таких реквізитів:

1.  Адресат (з великої літериправоруч) – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якоїподається заява, у Д. відмінку, чергуючи закінчення –ові (-еві, -єві) з–у (-ю).

2.  Адресант (без прийменниказ малої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я побатькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки у кінціостаннього слова).

3.  Назва виду документа(посередині, з малої літери).

4.  Текст (з великої літери, забзацу).

5.  Підстава (додаток):перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються дозаяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

6.  Дата написання (ліворуч).

7.  Підпис адресанта(праворуч).

За аналогічною схемою складають й інші заяви зкадрових питань, але у цих документах є наявними певні особливості у написаннідеяких реквізитів:

1)  при їх адресуванні до тієїорганізації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньоназвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ);

2)  у тексті заяви формуєтьсяпрохання (висновок) і дається обґрунтування (докази).

Різновидами заяв також є повні заяви, які подаються досуду, наприклад, позовна заява про стягнення аліментів, заяви про облік житла,заяви-зобов’язання, позовні заяви.

 

Зразок:

РекторовіУкраїнського
національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова
професору Килимчуку В. П.

 

СавенкоГанни Іванівни,
що проживає в м. Києві,
вул. Жовтнева, буд. 7, кв. 51

 

 

заява.

 

Прошу  допустити мене до вступних іспитів нафілологічний факультет зі спеціальності українська мова і література.

До заяви додаю:  1) атестат про освіту за №46473;                            2) характеристику для вступників до вузів;   
3) автобіографію;
4) довідку про стан здоров’я (форма № 086);
5) 4 фотокартки.

 

 

 

17.02.1993 р.                                                                  (підпис)

Директорові ООО “Колос”

пану Мережку В. В.

 

БлагінаОлексія Миколайовича,
який мешкає за адресою:

Харків, вул. Інститутська, б.155,       кв. 37

тел. 23-15-45

 

 

заява.

 

Прошу зарахувати мене на посаду економіста з21.03.1999 року.

До заяви додаю:

1)      копію диплома провищу освіту;

2)      трудову книжку;

3)      автобіографію;

4)      медичну довідку простан здоров’я;

5)      довідку з місцяпроживання;

6)      шість фотокарток.

 

 

 

19.03.1999 р.                                                       (підпис)

Директорові заводу “Верста”

пану Хмелю В. В.

 

змінногоінженера
складального цеху № 2

 

Панасова Сергія Петровича

 

 

заява.

 

Прошу надати мені відпустку з 10.06.1999 р. завласний рахунок на  15 календарних днів для оздоровлення дитини.

Медична довідка про необхідність санаторноголікування дитини додається.

 

 

8 червня 1999 р.                                                  (підпис)

Директорові Харківського
тракторного заводу
панові Іванченку В. С.

 

техніка наукового відділу № 1

Черемних Ніни Петрівни

 

 

 

 

 

заява.

Прошу перевести мене з посади техніканаукового відділу № 1 на посаду програміста того ж відділу.

 

 

 

06.04.1999 р.                                                       (підпис)

Генеральному директору (ові)

обласного виробничого
об’єднання “Укрпобутрадіотехніка”

Полежаку І.М.

 

Безуглого Михайла Івановича,
який живе в м. Києві, по вул. Державна, буд. 78, кв. 14

 

 

заява.

 

Прошу призначити мене на посаду старшогоінженера виробничого відділу з 19 квітня 1992 р.

 

 

 

14 квітня 1992 р.                                                (підпис)

Директорові (у) заводу

порошкової металургії

Кириленку О.І.

 

Григор’єва Олега Івановича

майстра експериментального цеху

 

 

 

 

заява.

 

Прошу надати мені відпустку на 23 календарнихдні без збереження заробітної плати у зв’язку з екзаменаційною сесією вКиївському університеті з 5.01.1993 по 31.01.1999 р.

 

 

 

 

2 січня 1993 р.                                                     (підпис)

 

 

Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостейпрацівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даномупідприємстві (учня, студента).

Характеристика пред’являється при вступі до середніх івищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації,оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів, вузів тощо.

У кожній правильно написаній характеристиці повинновказуватися по-перше – прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження,національність, освіта (розташовують у стовпчик справа);

по-друге – дані про трудову діяльність (фах,тривалість роботи на підприємстві або в організації, просування по службі,рівень професійної майстерності та ін.);

по-третє – власне характеристика, де розглядаєтьсяставлення до роботи, стосунки у трудовому колективі. Вказується згадка пронагороди або заохочування;

по-четверте – висновки, де зазначено призначенняхарактеристики;

по-п’яте – посада (ліворуч), підпис (праворуч),ініціали, прізвище керівника установи, закладу (при потребі – іншихвідповідальних осіб). Дата укладення документу (ліворуч).

Текст викладається від третьої особи. Підписи на цьомудокументі посвідчуються круглою гербовою печаткою.

Характеристика видається на руки або надсилається допідприємства, установи (організації), які її запитали.

Відповідно до призначення характеристики поділяютьсяна виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.

Зразок:

 ХАРАКТЕРИСТИКА

Миронова Сергія Миколайовича
1965 р. народ., українця,
освіта вища,

бухгалтера планового відділу
Харківського тракторного заводу

 

 

 

Миронов С.М. працює на посаді бухгалтера з1990 р. після закінчення Харківського технічного інституту.

Службові інструкції та доручення виконуєсумлінно. Має високий професійний рівень з питань нарахування коштів, оплатипраці й бухгалтерського обліку.

Підвищує кваліфікацію в Харківському інститутінародного господарства. Користується повагою й авторитетом у колективі.

Миронову С.М. рекомендується більше увагиприділяти питанням господарсько-фінансової діяльності та опановувати роботу накомп’ютері.

 

 

 

Зав. відділу                      (підпис)                         О.Я Яремчук

Головний бухгалтер        (підпис)                         З.М. Фелімон

09.04.1998 р.                            (печатка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Прокопенко Валентини Іванівни
1975 р. нар., українки,

освіта вища незакінчена,
лаборанта кафедри генетики,
селекції та насінництва
Харківського державного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва

.

 

 

Пані Прокопенко В. І. працює на посаділаборанта з 1998 р. після закінчення Чугуївського сільськогосподарськоготехнікуму.

Роботу виконує сумлінно, наполегливо,старанно.

Заочно навчається на Ш курсі факультетузахисту рослин Харківського ДАУ ім. В. В. Докучаєва.

За активну участь та сприянні виконання планунаукової роботи        в 2000 році премійована 75 грн.

Користується повагою й авторитетом уколективі. Це скромна людина, зразковий виконавець наукової роботи.

 

 

Ректор                                     (підпис)                         В.В. Сиглий

Начальник відділу                     (підпис)                         А.Р. Карп

                                                          (печатка)

28.11.2000 р.

АТЕСТАЦІЙНАХАРАКТЕРИСТИКА

Шаульської Оксани Олександрівни

1977 р.народ., українки,

освіта вищанезакінчена,

студенткиТОВ-41-с

Харківськоготекстильного технікуму

Шаульська ОксанаОлександрівна закінчила Харківський текстильний технікум 30 червня 1997 р.отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Хімічна технологіяопоряджувального виробництва” і здобула кваліфікацію техніка-технолога.

Старанна, наполегливастудентка. Брала участь в олімпіаді з органічної  та аналітичної хімії, зайнялаІІ місце серед студентів технікумів третіх курсів. Має в дипломі 5 (п’ять)четвірок. Користується повагою серед одногрупників. Займала посаду старостигрупи. При проходженні виробничої практики на фабриці “Весна” її групаперевиконала план і отримала грошову премію в 25 грн., а також відмінну оцінкуза виконану роботу. Серед одногрупників була лідером, полегшувала роботувчителів і отримала повагу від директора технікуму.

Характеристикаподається до директора Трикотажної фабрики “Весна”, де Шаульська О.О. малазмогу проходити практику на ІІІ курсі, на посаді молодшого спеціалістафарбувального цеху.

Директор                       (підпис)                        О. А. Єрмоленко

Декан                                       (підпис)                        К. В. Рогова

25.05.1999 р.                 (печатка)

Автобіографія1 – це документ, у якому особа власноручно ухронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності.

Автобіографіяподається при вступі до навчального закладу чи на роботу. Цей документ пишетьсядовільно. Заголовок може складатися з одного слова “автобіографія”, яке розміщуєтьсяпосередині рядка. Кожне нове повідомлення в автобіографії повинне починатися забзацу. Зліва під текстом ставиться дата написання, справа – підпис автора.

Тип мовлення автобіографії – розповідь від першоїособи. При цьому не слід зловживати займенник я. Необхідно уникатиприкметників, що виражають ознаку. Кожен, хто пише автобіографію, основну увагумає приділяти фактам, не вдаючись до міркувань з приводу окремих життєвихситуацій, опису подій.

Всі відомості з автобіографії подаються в хронологічнійпослідовності, щоб уявити життєвий шлях, ділову кваліфікацію і громадськуактивність людини .

Незважаючи на довільний виклад тексту, автобіографіямає такі реквізити:

1.     Назву виду документа.

2.     Прізвище, ім’я та побатькові (у Н. відмінку однини).

3.     Дата народження: число,місяць (літерами), рік.

4.    Місце народження: село,селище, місто (у Н. відмінку), район   (у Р. відмінку), край, країна (якщо замежами України)             (у Н. відмінку). Усі дані про місце народженняпишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

5.    Відомості про навчання:повне найменування навчальних закладів (як вони називалися у час навчання),назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

6.    Перебування на військовійслужбі, у місцях позбавлення волі та ін.

7.    Відомості про трудовудіяльність (повне найменування місць роботи та посад).

8.    Нагороди, стягнення,заохочення.

9.    Відомості про громадськуроботу.

10.  Короткі відомості просклад сім’ї (без займенників).

Якщо неодружені:

-      батько, мати (прізвище,ім’я та по батькові, рік народження, посада та місце роботи);

-      сестри, брати, якщо вонине мають своєї сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місценавчання, роботи, посада).

___________________________________________________________

Автобіографія1  (від грец. Autus – сам, bios– життя, grapho – пишу)– опис свого життя.

Якщо одружені:

-      дружина, чоловік(прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання );

-      діти (прізвище, ім’я та побатькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

11.   Повна домашня адреса,номер телефону.

12.   Дата укладання (ліворуч).

13.   Підпис укладача(праворуч).

Зразок:

АВТОБІОГРАФІЯ

 

Я, Волош Микола Пилипович, народився 15 квітня1973 р. в сел. Висо-ке Балаклійського району Харківської області.

Після закінчення 1990 р. Балаклійської СШ № 3працював механізатором колгоспу “Велике”.

З 1991 до 1993 рр. – служба в армії.

З 1994 р. – студент механіко-математичногофакультету Харківського авіаційного університету. Закінчив ХАУ у 1998 р. зафахом викладач математики.

З 1998 р. працюю вчителем математикиХарківської СШ № 65.

З 1999 р. аспірант Харківського авіаційногоуніверситету.

Склад сім’ї:

Дружина – Волош Надія Миколаївна, 1974 р.нар., викладач хімії в СШ № 65;

Син – Волош Сергій Миколайович, 1998 р. нар.

Домашня адреса: 30131, Харків, вул.Дзержинського, буд. 72, кв. 37

Тел. 35-26-35

 

23.10.2000 р.                                                       (підпис)

АВТОБІОГРАФІЯ

 

Я, Загоруйко Валентина Олександрівна,народилася 31 грудня 1953 року, в селищі Уланок Суджинського району Курськоїобласті.

З 1961 до 1978 рр. навчалася в Уланській СШ№1, закінчила 11 класів з відзнакою. Маю похвальну грамоту за особливі успіхи увивченні біології, хімії, української мови та літератури.

З 1972 по 1976 рр. – студентка Харківськогомедичного училища, закінчила з відзнакою за спеціальністю – терапевт.

Після закінчення Харківського медичногоучилища в 1976 р. отримала спеціальність – терапевт і комісією по розподілумолодих спеціалістів була направлена на роботу в Центральну районну лікарню м.Харкова, де працювала медсестрою хірургічного кабінету.

Склад сім’ї:

Чоловік – Загоруйко Сергій Іванович, 1950 р.нар., слюсар Харківського тракторного заводу;

Дочка – Загоруйко Валентина Сергіївна, 1980 р.нар., школярка Харківської СШ № 57.

Місце проживання: 57463, м. Харків, пров.Матросова, буд. 45.

 

 

 

12.05.1995 р.                                                                  (підпис)

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівникомустанови, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах йогокомпетенції і стосується організаційних або кадрових питань.

Наказ видається на підставі й для виконання чиннихзаконів, постанов і розпоряджень уряду, Президента, Верховної Ради, наказів ідирективних вказівок вищих органів. Отже, він має як розпорядче, так івиконавче значення.

Накази охоплюють широке коло питань із виробничої інавчальної діяльності: організації праці (навчання); добір і розстановкакадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо.

За призначенням усі накази поділяються на накази щодоособового складу (кадрові) і накази із загальних питань (організаційні, зпитань основної діяльності).

У наказах щодо особового складу оформляютьпризначення, переміщення, звільнення, відрядження, відпустки, нагороди тастягнення працівників. Ці накази указуються на підставі доповідних записоккерівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальнихорганів тощо.

Серед організаційних наказів розрізняють:

а) ініціативні, які видаються для оперативного впливуна процеси, що виникають усередині організації (підприємства);

б) на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів;такі накази видаються при створенні, реорганізації або ліквідації структурнихпідрозділів, при затвердженні положень про структурні підрозділи, припідсумовуванні результатів діяльності установ (організацій), затвердженніпланів тощо.

Накази складаються з констатуючої та розпорядчоїчастини. Однак у наказах, що видаються на виконання ухвал керівних (вищих)органів, часто не пишуть констатуючу частину. Замість цього подають посиланняна номер і дату вищого розпорядчого документа. Констатуючої частини може такожне бути, якщо дії запропоновані до виконання, не потребують роз’яснень та зрізнопланових питань. У таких випадках текст наказу складається з параграфів.

Реквізити:

1.     Назва міністерства, якомупідпорядковується організація, підприємство, установа (для державних).

2.     Повна назва організації,установи.

3.     Назва виду документа.

4.     Дата укладання.

5.     Номер наказу.

6.     Назва населеного пункту,де розташоване підприємство, установа.

7.     Заголовок (короткий змістнаказу) “про…”.

8.     Текст:

-         констатуюча частинамістить такі складові: вступ (зазначається причина видання наказу); доведення(викладаються основні факти); висновок (вказується мета видання наказу). Якщопідставою для видання наказу є розпорядження вищого органу (установи), то вконстатуючій частині вказується назва, номер, дата й заголовок до текстурозпорядчого документу, а також передається зміст певного розподілу статтідокумента вищого органу (установи), який є підставою для видання конкретногонаказу;

-         розпорядча частинапочинається словесними “Наказую”, “Зобов’язання”, “Пропоную”,“Доручаю” і т. ін.

Вона складається із пунктів, щоподіляються на такі складові: дія, термін виконання та відповідальність завиконання. Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами.

Текст викладу розпорядчої частини повинен матинаказову форму. Зокрема, кожний пункт починається з дієслова в інфінітивнійформі (“Зарахувати”, “Призначити”, “Здійснити”, “Наголосити”, “Звільнити”і т. ін.). Якщо ж фактові надається значення більш, ніж особі, тоді вживаєтьсяпасивна форма (“Грубі порушення виявлено…”), активна форма вживаєтьсядля вказівки на ініціатора певної дії (“…завідувач навчальної частинизобов’язаний …”).

Як виконавець указується назва організації, підрозділу,службова особа із зазначенням у Д. відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщов одному пункті перераховуються кілька осіб, то їхні прізвища вказуються заабеткою.

Якщо розпорядча частина значна за кількістю пунктів,то її оформляють у вигляді таблиці.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначаютьслужбових осіб, на яких покладено контроль за виконанням наказу (відповідно дослужбової ієрархії).

9.     Наприкінці кожного пунктузазначається підстава для його укладання (службова записка, паспорт, рапорт, заяватощо).

10.  Посада першого керівникаустанови (ліворуч), його підпис, ініціали та прізвище (праворуч).

11.  Візи (якщо є) “Проектнаказу внесено…”, “Проект наказу погоджено…”.

Проект наказу погоджується:

-    із заступником керівникаустанови (підприємства);

-    з куратором питань,розглянутих у документі;

-    з керівником структурногопідрозділу, якого стосується пункт наказу;

-    з юристом організації,який засвідчує узгодження наказу з чинними правовими актами та розпорядженнямикерівників установ.

Окрім обов’язкових реквізитів, накази щодоособового складу залежно від їх змісту укладаються за певними вимогами:

1.  У наказах про призначення,зарахування на роботу вказують:

а) на яку посаду;

б) до якого структурного підрозділу (відділу);

в) вид прийняття (переведеннями, відповідно доконтракту, на постійну, тимчасову роботу або роботу за сумісництвом);

г) особливі умови (з прийняттямвідповідальності, зі скороченим робочим днем та ін.);

ґ) умови платні (відповідно доштатного розкладу).

2.  У наказах про переведенняна іншу роботу зазначають:

а) з якої посади на яку;

б) вид, термін (постійно,тимчасово);

в) мотивування (реорганізація,скорочення, ліквідування підрозділу, дільниці, філії та ін.).

3.  У наказах про наданнявідпустки вказують:

а) вид відпустки:

-    основна, тарифна;

-    додаткова, за тривалийстаж роботи на одному підприємстві; у зв’язку із зупиненням виробництва чиреорганізацією підприємств; як винагорода чи заохочення;

-    навчальна, академічна;

-    у зв’язку з тимчасовоюнепрацездатністю; хворобою; лікуванням; після операційною реабілітацією;пологами (декретна) тощо;

-    без збереження заробітноїплати, за сімейними обставинами; за власний рахунок;

б) загальна кількість робочихднів;

в) дата (з якого числа, місяця,року до якого числа, місяця, року включно);

г) період, за який надаєтьсявідпустка (для основної, тарифної і додаткової).

4.  У наказах про звільненнязазначають:

а) дату звільнення;

б) мотивування (вихід на пенсію;власне бажання; порушення закону, статуту підприємства; ліквідуванняорганізації, установи та ін.) із зазначенням відповідної статті КЗпП чи іншихкодексів, законів, статутів.

Начальник чи інспектор відділукадрів або посадова особа зобов’язані ознайомити зі змістом наказу осіб,прізвища яких фігурували в документі, а ті повинні розписатися в оригіналі,зазначивши дату ознайомлення.

Наказ набуває чинності з моменту його підписаннякерівником установи, закладу, підприємства.

Зразок:

Міністерство освіти та науки України

 

Харківський державний педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди

 

 

 

Н А К А З

16.11.1996 150-а

м. Харків

 

 

По особовому складу

 

1.

Томах Катерину Володимирівну – викладачафілософії зарахувати на посаду старшого лаборанта кафедри філософії засумісництвом                    з 21.11.1996 р. з окладом відповідно штатногорозкладу.

Підстава: заява Томах К.В. з візами тарезолюцією.

 

2.

 

Хміль Ганну Сергіївну – вахтера гурт. № 1перевести на посаду гардеробниці навчального корпусу в зв’язку з скороченням з16.11.1996 р. на 1 ставку з окладом 103 грн.

Підстава: заява Хміль Г.С. з візами тарезолюцією.

 

3.

 

Величко Сергію Миколайовичу – лаборантукафедри фізики та математика надати тарифну відпустку з 18.11.1996 р. на 28 к.д. за період з 20.06.1995 по 19.06.1996 р.

Підстава: графік відпусток.

4.

Корха Миколая Івановича – учбового майстракафедри механізації звільнити в зв’язку з виходом на пенсію по ст. 36 п.2 КЗпПУкраїни з 21.11.1996 р.

Підстава: заява Корха М.І. з візами тарезолюцією.

 

 

Ректор                            (підпис)                         В. В. Пилипчук

Міністерствоаграрної політики України

   Харківський державний аграрний
       університет ім. В.В.Докучаєва

             Н А К А З

        16.03.19987-а

                   м. Харків

По особовому складу

1.

Краснова ВалентинаМиколайовича – начальника відділу кадрів відрядити в м. Київ в Міністерствоаграрної політики України на 4 дні з 16.03.98 по 19.03.98 р.

Підстава: заяваКраснова В.М. з візами та резолюцією.

2.

Тихонову ВалентинуПетрівну – зарахувати на посаду старшого лаборанта кафедри статистики таорганізації на постійну роботу відповідно штатного розкладу на повну ставку.

Підстава: заяваТихонова В.П. з візами та резолюцією.

3.

ПОСОХОВУ ГаннуПетрівну – зарахувати на посаду старшого наукового співробітника держбюджетноїтеми № 1 за контрактом з оплатою 150 грн. 00 коп. з 2.01.1999 року по31.12.1999 року.

Підстава: контракт тазаява Посохової Г.П. з візами та резолюцією.

Ректор університету                                          М.Д. Євтушенко

Бібліографічний список:

1.   Глущик С.В., Дияк О.В.,Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник – К.: А.С.К., 2000. – 174 с.

2.   Тараненко О.О., Брицин В.М.Російсько-український словник (сфера ділового спілкувння) /Заг. Ред.О.О.Тараненка. – К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 287 с.

3.   Кононенко П.П., КадомцеваЛ.О., Мацько Л.І. Українська мова: Навч. посібник – К.: Либідь, 1991. – 224 с.

4.   Бабич М.Д. Історія українськоїлітературної мови: Навч. посібник – Львів: Світ, 1993. – 376 с.

5.   Український правопис /АНУРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні – 3-тє вид., випр. й доп. – К.: Наук.думка, 1990. – 240 с.

еще рефераты
Еще работы по педагогике