Реферат: Отчет по педагогической практике

Аналіз відвіданого уроку.

         В ході проходження педагогічноїпрактики в сш № 4 мною було відвідано 5 уроків. Для останнього з них бувскладений наступний аналіз.

         Урок проходив 4 квітня 2001року в 9 – А класі з предмету “Економічна географія України”.

         Викладач:______________________________, стаж роботи ________, предмет – географія.

         Для проведення заняття класповністю підготовлений, а саме: прибраний, провітрений, температура в класізгідно з  вимогами, світловий режим в межах норми.

         Заняття проводиться в класі,площа якого відповідає передбаченим нормам.

         Тип заняття: урок отриманих нових знань та уроккорекції та контролю знань (комбінований урок).

         Тема уроку:Паливно-енергетичний комплекс.

         Структура уроку має вигляд:

1.   Організаційний момент – 2 хвилини.

2.   Повідомлення теми, мети,завдань – 2 хвилини.

3.   Мотивація учбової діяльності– 3 хвилини.

4.   Актуалізація опорних знань –3 хвилин.

5.   Викладення нового матеріалу –12 хвилин.

6.   Закріплення нового матеріалу– 21 хвилина.

7.   Домашнє завдання для учнів –1 хвилина.

Урок проведено організаційно, чіткопідкреслено важливі моменти, використана наглядність і технічні засобинавчання.

Для висвітленняданої теми важливим є те, що використано технічні засоби навчання, проефективність яких говорять результати знань учнів.

Відповідністьвикористання даного методу обумовлює результат, а саме учні дуже добрезасвоюють новий матеріал і на уроці спостерігається дуже велика активністьучнів.

Саме вмілепоєднання інформаційних і пошукових методів с технічними засобами навчання даєвисоку результативність.

Велике значеннямає робота з невстигаючими. Учителем проводіться додаткові заняття, на якихпояснюються усі малозасвоювальні терміни і положення. У виключних випадкахневстигаючих учнів учитель залишає на повторне зайняття.

Вчитель на уроціволодіє ситуацією в класі, ставлення до учнів доброзичливе, уважне,проявляється творче натхнення і оптимістичність.

В ході вивченнянового матеріалу вчитель відводить багато часу на аналіз картографічногоматеріалу.

При роботі зконтурною картою учні активно працюють з картами, схемами, підручником, роблятьвисновки, вирішують проблеми.

Контрользасвоєних знань учнів включає в себе усний контроль знань методом фронтальногоопросу та виконання самостійної роботи тестового типу.

При підведенніпідсумку вчитель відмітив гарну роботу учнів на уроці, вказав на деякі можливітруднощі, виставив оцінки.

Домашнімзавданням було вивчити по підручнику тему “Паливно-енергетичний комплексУкраїни”.

Урок проведенийна достатньому научному, методичному и етичному рівні.

Учні активнопрацювали на уроці. Цьому сприяли оптимально підібрані форми і методи учбовоїроботи і дидактичне забезпечення. Вчитель був вимогливим і тактичним знавчаючимися. Він володів класом, організовував його самостійну роботу.Відносини між вчителем та учнем були доброзичливими.


Аналіз

 

Уроку по географії на тему “Географіятранспорту”, проведеного студентом Кісільовим Дмитром Алімовичем. Урокзасвоєння нових знань в 10-Б класі по темі “ Географія транспорту “ проведенийна достатньо високому рівні як по змісту, так і по оформленню наочнимипосібниками.  Матеріал уроку правильно побудований в методичному відношенні.

На початку урокустудент чітко поставив завдання перед учнями, це допомогло учням слідкувати завикладенням матеріалу.

Закріпленняматеріалу і перевірка конспектів учнів свідчить, що вивчений матеріал на уроці,ними засвоєний.

Дмитро Алімовичглибоко знає матеріал, уміло використав дидактичні засоби.

Навчальні івиховні задачі уроку вчителем аналізовані.

Вчительгеографії: ______________________


Методичнірозробки двох проведених занять.

Планконспект 1-го проведеного заняття.

Тема: Географія транспорту.

Мета: Показатироль транспорту в міжнародному географічному поділі праці, визначити головнінапрямки зовнішніх економічних зв’язків. Вчити одержувати інформацію зкартографічного та статистичного матеріалу, робити висновки.

Форма проведеннязаняття: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання:інформаційний, проблемний, пошуковий.

Дидактичнезабезпечення: карти підручника, таблиці, слайди.

Структура уроку:

1.   Організаційний момент.

2.   Мотивація учбової діяльності.

3.   Актуалізація опорних знань.

4.   Вивчення нового матеріалу.

5.   Узагальнення знань.

6.   Домашнє завдання.


Хід уроку.

1.   Організаційний момент.Вчитель вітається з учнями та відмічає відсутніх, організовує класзорієнтуватися на роботі.

2.   Мотивація учбової діяльності.

Сьогодніна міжнародний ринок виходять не тільки Україна ті її області, а і окреміпідприємства, об'єднання, організації. Це способствує розвитку міжнароднихекономічних зв’язків та відкриває можливість зростання ефективності суспільноговиробництва завдяки активній участі в світовому ринку.

     Задачатранспорту – задоволення потрібностей суспільства у перевезенні вантажів тапасажирів, забезпечення можливості поділу праці між різними частинами країни тазовнішніх економічних зв’язків.

3.   Актуалізація спірних знань.

Учнямпропонується дати відповіді на слідуючи питання:

-    що такеНТР?

-    яквпливає НТР на розвиток транспорту і зовнішніх економічних зв’язків?

-    

4.   Вивчення нового матеріалу.

Вчитель пропонуєнаступну роботу учням:

-    самостійнаробота з текстом підручника і картами: складання коротких записів (план, опорніслова, питання);

-    аналізтаблиць № 25, 26, 27;

-    складаннядіаграми “довжина і густота залізничної мережі для країн США, Японії, ЗахіднаЄвропа, Індія, Австралія, Україна”.

5.   Узагальнення знань.

Запитання доучнів:

-    порівнятизабезпеченість залізницями розвинутих капіталістичних країн світу і країн, щорозвиваються.

-    чомубільша частина судноплавних трас світового значення зосереджена в басейніАтлантичного океану?

6.   Домашнє завдання.

Вивчити параграф26. “Географія транспорту”, стр. 47-51


Аналіз

         Уроку по географії на тему: “Зовнішні економічні зв’язки”, проведеного студентомКісільовим Дмитром Алімовичем.

         Урок-лекція в 10 – Б класіпо темі “Зовнішні економічні зв’язки” проведений на достатньо високому рівні якпо змісту, так і по оформленню наочному посібниками.

         Матеріал лекції правильнопобудований в методичному відношенні, витримана структура проведенняуроку-лекції.

         На початку уроку-лекціїстудент чітко поставив завдання перед учнями, це допомогло учням слідкувати завикладенням матеріалу.

         Студент навчає учнівправильно робити короткі конспекти лекції. Закріплення матеріалу і перевіркаконспектів учнів свідчить, що вивчений матеріал на уроці, ними засвоєний.

         Дмитро Алімович  глибокознає матеріал, швидко оволодів класом, уміло використав дидактичні засоби дляреалізації задач уроку.

Вчитель географії__________________


План-конспект2-го проведеного заняття.

 

         Тема: Зовнішні економічні зв’язки.

         Мета: Засвоєння учнями новихзнань про зовнішні економічні зв’язки.

         Розвиток логічного мисленняучнів шляхом удосконалення уміння узагальнювати, та аналізувати матеріал.Формування світогляду навчаючихся, їх моральних, естетичних поглядів.

         Форма проведення заняття:урок-лекція.

Методи навчання:наочні, словесні, репродуктивні, дедуктивні, методи контролю.

         Дидактичне забезпечення:підручники, таблиця, атласи, зошити, карта світу.

         Структура уроку.

1.   Організаційний момент.

2.   Повідомлення теми, метиуроку.

3.   Мотивація учбової діяльності.

4.   Викладення матеріалу теми.

5.   Закріплення вивченогоматеріалу.

6.   Підведення підсумків.

7.   Домашнє завдання.


Хідуроку.

1.   Організаційний момент.

Вчитель вітаєтьсяз учнями та відмічає відсутніх, орієнтує клас на роботу.

2.   Повідомлення теми, метиуроку.

Задачі уроку:

-       вивчитиосновні положення зовнішніх економічних зв’язків;

-       звернутиувагу на більш важливі проблеми;

-       показатиособливості вирішення ціх проблем в країнах різних типів;

-       в процесівивчення матеріалу скласти конспект.

3.   Мотивація учбової діяльності.

В сучасних умовахзначно зросла політична та економічна взаємозалежність усіх країн.

Зовнішніекономічні зв’язки відіграють дедалі більшу роль у господарському розвитку всіхкраїн світу. Вони спрямовані на те, щоб здійснювати прогресивні структурнізрушення в економіці, поглиблювати науково-технічний прогрес, підтримуватистабільні темпи економічного розвитку.

4.   Викладення матеріалу теми.

План:

1.   Зовнішні економічні зв’язки,їх значення для розвитку господарства країни.

2.   Форми міжнародних економічнихзв’язків:

-    зовнішняторгівля;

-    кредитно-фінансовівідносини;

-    науково-технічнеспівробітництво.

         Література:

1.   А.В. Дарінскій, І.В. Асєєва и др. “Географія”, посібник для 9 кл., стор. 204.

2.   Б.П. Яценко “Економічна ісоціальна географія світу”, стор. 81, підручник для 10 кл.

Конспектвикладення.

1.        Всучасних умовах, коли потреби і вимоги до якості та різноманітності сировини,рівня підготовки трудових ресурсів, технічної оснащеності постійно зростають,велике значення мають зовнішні економічні зв’язки.

         Зовнішня економічні зв’язкивідбуваються завдяки формуванню механізмів світового ринку. Ефективнареалізація умов та можливостей зовнішньоекономічних зв’язків залежить відконвертованості валют держав, що діють на ринку. Важливим елементом, механізмусвітового ринку є зовнішньо економічна інфраструктура, це банківська мережасвітового господарства, міжнародні товарні та фондові біржі, міжнародніаукціони.

2. Однією з найважливіших формзовнішньоекономічних зв’язків є зовнішня торгівля. Для більшості країн світузовнішня торгівля – основна форма зовнішньоекономічної діяльності. Показникиекспорту та імпорту країни показують розміри та особливості, її участі вміжнародному поділі праці.

         У рамках світового господарствасформувались кілька основних центрів і напрямів зовнішньоторгових зв’язків.

         В процесі зовнішньоторговоїдіяльності формується світовий ринок товарів та ресурсів.

         На світовому ринку послуг основнемісце займають: науково-технічне співробітництво, послуги транспорту таміжнародний туризм. В науково-технічному співробітництві велике значення маєпродаж науково-технічної інформації (патентів і ліцензій). Велике значення маєорганізація міжнародного туризму. На частину міжнародного туризму припадає 6 %обсягу всього ринку послуг.

         Для зовнішньоекономічних зв’язківвелике значення має світовий валютний ринок, на якому щоб розрахуватися заекспорт або імпорт можна обміняти одну валюту на іншу або купити потрібнувалюту.

         Роль зовнішньо – економічнихзв’язків країни визначається рівнем її соціально-економічного розвитку,виробничими відносинами та спеціалізацією країни.

5.   Закріплення вивченого матеріалу.

Учнямпропонується дати відповіді на слідуючи питання:

1.   Яке значення для країн  мають зовнішньоекономічні зв’язки?

2.   Назвіть основні форми  зовнішньоекономічних зв’язків?

3.   Які особливості зовнішньоекономічних зв’язків країни з розвивающімися ірозвинутими країнами?

6.   Підведення підсумків.

Зовнішніекономічні зв’язки, що виникають в міжнародному поділі праці являються основоюсвітового господарства. Їх рівень визначає соціально-економічний розвитоккраїни.

7.   Домашнє завдання.

Вивчити параграф55. “Зовнішні економічні зв’язки”, стор. 204 – 206.


Психолого-педагогічнахарактеристика колективу 10 – Б класу сш № 4.

         В класі навчається 25 учнів. В класі15 хлопчиків і 10 дівчат. Відмінників 3, на “5” та “4” навчаються  Машкова І.,Степанов Д., Ковальов Є., Шаповалов О., Останюк О., Степаненко С. Сильнішимиучнями є Гри горець Є. та  Пономарчук В. Які навчаються на ”5”. Більшість учнівмають “5” та “4”.

         Вони не потребують особливої увагивчителів предметників. Це діти з достатнім розвинутим логічним мисленням.

         Актив класу має слідуючий склад:

Староста класу — Шаповалов О.

Член учкому школи – Машкова І.

Відповідальний за навчання – Степаненко С.

Відповідальні за культурно-масову роботу –Дмитричак П., Нікімчук О.

Редколегія – Останюл О., Ковальчук К.

Старший черговий по школі – Руденко Д.

Старший черговий по класу Борода П.

Інформатор – Самойленко Р.

Відповідальні за санітарний стан в класіЛисенко А., Жукова Н.

Відповідальний за збереження меблів ГрузикВ.

         Клас дружний. Учні небайдужеставляться до своїх однокласників, готові завжди прийти на допомогу товаришам.Вони вболівають за доручену справу, дорожать честю класу. Активні, іззадоволенням виконують різні доручення. Більшість хлопців дуже рухливі,енергійні, займаються спортом.

         Авторитетом у класі користуютьсяСтепаненко С. І Владова І.

         Класним керівником є Власова Л.В.це досвідчена людина і майстер своєї справи, користується авторитетом учнів.

         Класний колектив бере участь вспортивних змаганнях та чемпіонаті КВК серед команд міста, відвідує театр.

         В учнів виявилися такі типимислення як теоретичне, наочно-образне, інтуїтивне, репродуктивне. І такі типиуявлення: активне, творче та відтворювальне.

         Серед учнів класу є учні, якінерегулярно відвідують школу. Вони належать до багатодітних сімей.

         Більшість дітей виховується ухороших сім’ях, де батьки приділяють належну увагу своїм дітям. Є діти, якімають нерідних батьків. Дітей схильних до правопорушень у класі немає.


Звіт.

Про результати проходження педагогічноїпрактики студентом 4-го курсу спеціальності 6.201 – 1  Кісільовим Д. А. Заперіод 2.04.01 по 6.04.01 року.

         Мною, студентом 4- го курсуКісільовим Д. А., практика проводилась в загальноосвітній школі № 4, в період2.04.01 по 6.04.01 року.

         За час педагогічної практики, мноюбуло відвідано 5 занять і самостійно проведено 2 заняття.

         Протягом проведеної практикиознайомився з методами і формами ведення уроків в школі. Також ознайомився, як зіскладом учнів десятого класу, так і з колективом школи.

         Учні десятого класу дуже охайні,стримані і намагаються отримати побільше знань. Не можна сказати, що вониакселерати, однак дуже настирливі в пошуку знань, що помітно як людині новій.

         Колектив учителів дуже хороший,принциповий по відношенню до себе, своїх колег та учнів.

         Враховуючі специфічність предмету“Географія”, як мого предмету “Розміщення продуктивних сил” мною при проведенніуроків зверталася увага на економічну сторону, а саме розвиток продуктивних силна Україні на сучасному етапі, а також на відносини, що існують у світовійспільності.

         Не дивлячись на ті негаразди, якііснують та панують поки в україні учням дуже було інтересно взнати, якскладаються відносини на сучасному етапі.

         Проведеними уроками узагальненовесь пройдений матеріал, який вичитано під час теоретичних занять.

еще рефераты
Еще работы по педагогике