Реферат: Ролевые игры на уроках английского языка

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ

Національний  педагогічнийуніверситет  ім.М.П.Драгоманова

Кафедра  англійської філології

Курсова робота на тему:

Рольова   гра    на   уроках  англійської    мови  як  елемент  комунікативного  та  особистісно-орієнтованого підходів до  вивчення  іноземної   мови

                                                             Студента ІV  курсу

                                                             факультету  іноземної  філології

                                                             заочної  форми  навчання

                                                             Стаценко Любові Петрівни

                                                             Науковий керівник:

                                                             доц. Колодько ТетянаМиколаївна

2002-2003 навч.рік

План

Вступ..............................................................................................................3                                                                                                       

1.Місце рольової  гри  в  методиці викладання англійської  мови..........8     

2.Основні  етапи підготовки до проведення  рольових  ігор.Класифікація

 рольових ігор.................................................................................................17 

3.Використання  рольових  ігор  у підручниках  Project..........................24

Висновки........................................................................................................30

Бібліографія....................................................................................................31

 Додатки..........................................................................................................36

                 

Вступ

 Згідно сучасних  методичних  засад  основний акцент у викладаннііноземних мов має бути зроблений  на особистісно-орієнтованому  та комунікативному підходах.

    Продекларовані  в рішенні  Колегії Міністерства  освіти інауки  України         від  17 серпня 2000р.  та в Концепції  розвиткузагальної  середньої освіти  зміни вимагають  розуміння та організації  процесунавчання як процесу співпраці.

  "Єдиноправильним  і  продуктивним  підходом  до розбудови системи  освіти  України в  сучасних  умовах  може бути лише особистісно-зорієнтована  педагогіка."[1]                           

   Остання чверть XX  та початок XXI  століть орієнтовані накомунікацію як мету навчання іноземних  мов дітей та дорослих.

    Сучасна  методика  викладає такі  ідеї  та принципи  внавчанні:

·        визнання першорядностіпроцесу пізнання  та  доступності  інформації;

·        цінність  співпраці;зокрема  використання  діалогів, полілогів, імпровізацій  та  рольових  ігор як  основних форм роботи;

·        визнання   рівності  пізнавальних  та творчих можливостей усіх  учнів, а також свідомої  участіучнів у процесі навчання;

·        активна позиція учня впроцесі навчання;

·        принцип комунікативності,який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації;

·        урахуванняіндивідуально-психологічних  особливостей  учня  в  процесі навчання.

     Усі  вищезгадані принципи взаємопов'язані. Реалізація кожногопринципу   окремо   не може не привести до певного підвищення ефективності навчання,але значно ефективнішим  є запровадження усієї  методичної  системи в цілому.

  Найбільш повно  ці ідеї тапринципи можуть бути реалізовані  лише  в

взаємодії вчителя  та  учня, або  учнів між собою,  тобто в їх синергетиці ( від грец. synergos — наука про співпрацю ) освіти. Досягненнятакої взаємодії  можливе в колективних  формах та методах  навчання, якимизокрема є і рольові ігри.

      Важливу роль у навчанні іноземних  мов відіграють процеси сприймання. Індивідуальні особливості сприймання виявляються в  його  повноті,точності, швидкості. Вони  можуть характеризуватися  цілісністю, емоційністю,якщо увагу учня привертають самі факти ( синтетичний тип ), або переважаючоюаналітичністю, коли увага  спрямовується  на  значення і пояснення фактів            ( аналітичний  тип ), іноді  спостереження  та опис  фактів  поєднуються  з їхпоясненням ( аналітико-синтетичний  тип ). Це свідчить про  необхідність індивідуалізації засобів та форм навчання, особистісно-зорієнтованого  підходу.

        Загальновідомо, що  різна навчальна  інформаціясприймається по-різному.

Піраміда  засвоєння  навчальної  інформації вказує, що 70%інформації  засвоюється під час навчальних  дидактичних  ігор, 50% — у групових  дискусіях,

 У той  час як інші стратегії  та методи  навчання не дають  такихрезультатів

  засвоєння інформації, а отже і навчального  матеріалу.

       Серед провідних  методів навчання, які відносяться донайінформативніших  та  результативних  з точки  зору сприйняття, виокремлюютьтакі, як:

·      дебати

·      рольові  ігри

·      дискусії                           

·      ігри

          Якість оволодіння учнем  іншомовною діяльністю значноюмірою зумовлена і  мотивацією, яка викликає цілеспрямовану активність, стимулюєвибір засобів та  прийомів для досягнення мети. Психологи називають мотивацію«запускним  механізмом» діяльності, у тому числі й мовленнєвої.

          Майже всі  учні бажають оволодіти іноземною  мовою, але, зіткнувшись з  різноманітними труднощами  на шляху до досягнення мети, їхмотивація може  знижуватись, зникає  активність, послаблюється  воля,погіршується  успішність. Слід пам'ятати, що  мотивація відноситься досуб'єктивних  якостей  учня і вона визначається  його  особистими спонуканнями, пристрастями і потребами. Тому  вчитель може вплинути на  неїлише  опосередковано, створюючи умови, на основі  яких  виникає  особистазацікавленість у роботі.

           Важливо глибоко  продумати  стимули для мовлення,заохочувати  учнів до  активних  мовленнєвих  дій у   зв'язку  з певною ситуацією. Таким чином буде реалізована  взаємодія та співпраця  вчителя  зучнем, а також  розвиток інтересу  учня  до вивчення  мови. За наявності вучнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається учнями,  навіть якщо знанняцієї мови  не  буде використовуватись  протягом довгого часу. Одним  з основних  стимулів  є  гра.  З психології   відомо, що дитина грає завжди.

    Гра — рід діяльності, вільної  та свідомої, яка  дає дитині нетільки насолоду, але й дозволяє  самостверджуватись  у  заняттях,  які її цікавлять.                                                                                   

      Гра — розумна, планомірна,  підпорядкована  відомим правилам  система поведінки. За  визначенням  ВиготськогоЛ.С.  гра є  природньою  формою   праці дитини, властивою   лише  їй  формою діяльності.Особливість дитячої  гри в тому, що її мотив не в результаті, а в змісті ігрової  дії.  Ігрові ситуації  сприяють  створенню  особливого  простору навчальної  діяльності, у якому  учень готується до рішення життєвоважливих проблем і реальних  ускладнень.

    За  допомогою  мовної гри реалізується  активна  позиція учняв навчальному  процесі, адже  учень  передає  не лише інформацію, але й своє ставлення  до неї,  а також фіксує  і  враження інших  учасників гри.  Одним ізвидів  мовної  гри є  рольова гра.

   «В основі концепції  рольової  гри  лежить  звернення  доучня з  проханням  представити  себе  чи  когось  іншого в конкретній сутуації,потім  гравцям  пропонують  поводитись відповідно до того, що б вони очікуваливід цієї  людини.» [2]

        У  результаті   кожен гравець  виступає  як  частина соціального  оточення інших і демонструє  шаблон, у  рамках  якого  вони можуть спробувати  свою  власну поведінку.

    Сама  назва «рольові ігри» свідчить про ті, що в нійучні отримують  певну роль, яку  вони  повинні зіграти.

      Рольові  ігри:

·        сприяють пізнанню пропроцеси та почуття інших учасників гри

·        створюють умови,  коли  учнірозв'язують певну проблему, обігруючи ролі

·        створюють сприятливі  умови для  обговорення

    Кінцева  мета  рольової  гри  -  набуття нових  знань  та  їх відпрацьовка  до рівня навичок, процес пізнання визнається першорядним. Ідея використання  рольової  гри  полягає в тому, щоб дати можливість учням потренуватись  у спілкуванні з оточуючими, взявши на собі  ролі за сценарієм.Крім того гра — це змагання, воно активізує  пам'ять дітей, відображує сприйняття ними світу.

       Учасники  рольової  гри  не тільки роблять  повідомлення з певної  тими, але й невимушено вступають  у  бесіду,  намагаються  підтримати її.  Вони  цікавляться думкою інших,  погоджуються,  сперечаються,  відстоюютьсвою  позицію… Гра  проходити в жвавій  творчій  атмосфері, і, зрештою,розмова стає  невимушеною.   

         Згідно всього  вищезазначеного  виокремлюються  такі основні завдання  курсової роботи:

·         розглянути  місце рольових ігор у сучасній  методиці  викладання іноземних  мов, зокрема  в комунікативному  та особистісно-орієнтованому  підходах  до вивчення іноземних  мов;

·         довести  доцільністьвикористання  рольових  ігор  як  елементів комунікативного  та особистісно-орієнтованого підходу;

·         виділити  основні  етапи підготовки  до  проведення  рольових  ігор;

·         показати  можливості практичного  використання  рольових ігор  на основі підручника  Project .

       Мета  цієї  роботи  полягає  в тому, щоб  показати  можливостівикористання   рольових ігор  у навчанні  іноземної  мови  як елементукомунікативного  та  особистісно-орієнтованого  підходів на  основі підручника  Project  English  згідно з сучасними  методологічними засадами  вивчення іноземних  мов.                                               

Місцерольової  гри в методиці викладання англійської  мовиОсновними умовами  для   продуктивного оволодіння  іноземною мовою,  як і рідною, є:

·             включення учня впредметно-комунікативну діяльність;

·             тісне  спілкування;

·             сукупність реалізаціїсоціальних  функцій.

Як  організувати навчальний процес  так, щоб забезпечити реалізацію цих  умов?

Згідно сучасних  методичних  засад основний акцент у викладаннііноземних  мов має бути зроблений  на особистісно-орієнтованому  та комунікативному підходах. Термін «підхід»  означає   стратегію навчання.

Під  особистісно-орієнтованим  підходом  мається на увазі навчання  учнів  іноземного  мовлення  у  класі  за  єдиною  програмою,  але  зурахуванням їх індивідуально-психологічних  особливостей. Вчені визначаютьтакі  основні  завдання  та цілі  особистісно-орієнтованого підходу:

·              заповнення прогалин увихідному рівні  володіння  учнем  іншомовним  мовленням  і  своєчасне усунення  нового  відставання,  якщо  таке  з'являється;

·              розвиток інтелектуального  кругозору,  психичних  процесів і якостей особистості  учня,які  відіграють провідну роль у навчанні іншомовного  мовлення;

·              активізація  та стимулювання   навчальної  та  навчально-виховної  діяльності учнів

                    тощо.

Перелічені цілі  та завдання  можуть бути  реалізовані практично шляхом  використання різних  видів  індивідуалізації.  Найвищий рівень інтересу та  успішності при вивченні  іноземної  мови  досягається  при співвідношенні  зовнішньої  та  внутрішньої  мотивації   як  70% до 30%, отже,мова іде  про так звану  мотивуючу індивідуалізацію.  Вона  передбачає врахування сталої системи  мотивів  оволодіння  учнем   іноземним  мовленням та  цілеспрямоване формування   нових, складніших мотивів та поки що відсутніху  них  видів мотивації.

Регулююча  індивідуалізація  спрямована  на врахування  вчителем реального  рівня  знань, умінь  та навичок учнів  на  кожному етапі навчальногопроцесу,  тобто  можливість спрощення  і варіювання  завдань  для  менш підготовлених   учнів  та  ускладнення завдань  для  добре підготовлених ізацікавлених  іноземною мовою учнів.

Формуюча  індивідуалізація  має за мету  сприяти  формуванню  в учнів  індивідуального  стилю оволодіння  іншомовною  мовленнєвою діяльністю з  урахуванням  та опорою на  індивідуальні  особливості  нервової  системи учня  та стиль діяльності,  який  вже склався.  Слід використовувати  різні прийоми  навчання  відповідно  до  змісту   різних  індивідуалізацій.

Зміни  в  освіті  вимагають  іншого  підходу  доособистісно-орієнтованого  навчання. На перший план  виходить  синергетика  (співпраця )  у процесі навчання.

Ця модель навчання також  відповідає  основним вимогам   рішень Колегії Міністерства  освіти і науки  України,  Концепції  розвитку загальної середньої освіти  та  Програми  для  загальноосвітніх  навч.  закладів  занглійської мови.

За визначенням Б.Житника можна скласти таку модельсинергетичної            ( від грец. synergos — наука про співпрацю )освіти:                                                  

СИНЕРГЕТИЧНА       МОДЕЛЬ      ОСВІТИ

    ↓

                                                   СПІВПРАЦЯ

       å                     æ

           ВЧИТЕЛЬ     ↔        УЧЕНЬ

              ↓                              

             СУБ'ЄКТ      ↔       ОБ'ЄКТ

               %__________&

          ПРОДУКТИВНО-ІНТЕРАКТИВНА  ФОРМА  НАВЧАННЯ

З  наведеної  схеми  зрозуміло,  що  продуктивним буде лише такенавчання,  яке  здійснюватиметься у  взаємодії  та співпраці  вчителя  з учнем,  що  у деяких видах роботи  можливо  замінити співпрацею  між  учнями. Ця модель освіти  спирається  на такі основні ідеї  та  принципи, як: 

·            визнання першорядностіпроцесу пізнання  та  доступності  інформації, залучення учнів до пізнання;

·   цінність  співпраці,зокрема  використання  діалогів, полілогів, імпровізацій  та  рольових  ігор як  основних форм роботи;

·   визнання   рівності  пізнавальних  та творчих можливостей усіх  учнів, а також свідомої  участіучнів у процесі навчання,  довіри   до  пізнавальних можливостей усіх учнів та  віри  в  їх  творчі  можливості ;

·   необхідність активноїпозиції учня в процесі навчання; учитель — лідер, а  учень — працівник, який займає  активну позицію.

Синергетична освіта  як особистісно-орієнтована передбачає  також

використання таких  загально-методичних  принципів, як, зокрема, принципіндивідуалізації  навчання:

 - засвоєння знань  в учнів  повинно  проходити   в  темпі їх здібностей і лише мінімум є загальнообов'язовим;

— здібні учні повинні отримувати  максимальні можливості для розвитку їхніх  можливостей;

   та  принцип   максимального  наближення  навчальногоматеріалу до реалій    життяблизьких  школярам:

-  це сприятиме розумінню важливості  знань  та  розвиткунеобхідної  усвідомленої  вмотивованості.

Чимало  стратегій  та  методів  навчання  сприяють  втіленню  та реалізації  цих  принципів  на  практиці,  і  серед   них   такі, як:

·      дебати                       

·      рольові  ігри             

 як методи взаємодіючого  (синергетичного ) навчання

·      дискусії 

·      рольові  ігри 

·      ігри                                   

           як  методи, що грунтуються  на  досвіді

Обидві групи методів містять  рольові ігри, які  мають певніпереваги,  такі  як:

   — стосуються виду діяльності,  у якому учні  отримують роль, яку вони  повинні зіграти;

   — використовуються, щоб  дізнатися про  процеси,  які відбуваються в інших  групах,  або про почуття  інших  учасників гри;

   — учитель лише дає  учням завдання і пропонує  зіграти  ролі, як  це зробити -  обирають  учні;

   — учням дуже подобається  можливість опинитися  на  місці  когось  іншого;

   -  створюється  сприятлива  нагода  для  обговорення.

Якість оволодіння учнем  іншомовною діяльністю значною міроюзумовлена  впливом окремих психологічних  процесів. На сучасному етапі розвитку методики  вчені  вважають необхідним  усвідомлене  оволодінняіношомовними навичками  та  уміннями  з опорою  на  мисленнєвіпроцеси аналізу та синтезу.  Набуті таким шляхом навички та уміння є  більш гнучкими тасталими. Мислення учнів характеризується різними  особливостями  такими,  як самостійність, глибина розуміння, швидкість. Мислення функціонує в єдності з мовленням. Наявність індивідуальних  відмінностей  мислення вимагає застосування  різних прийомів навчання.

Важливу роль  в  оволодінні   іноземною  мовою  відіграє  також пам'ять. Участь в  комунікативній  діяльності   можлива   лише  у  тому випадку,  коли  у довгочасній  пам'яті ( свідомості ) людини  міцно зберігаються  мовні  засоби. Існують різні типи пам'яті;  одні  учні  краще запам'ятовують  предмети ( образна  пам'ять ), інші — слова  ( вербальна пам'ять ). Існує   також  поділ  памяті за джерелом  надходження  інформації (слухова,  дотикова, зорова,  рухова  і  комбінована ). У  більшості  людей наявні  всі  типи  пам'яті, але  рівень  розвитку  кожного з  них неоднаковий. Рівень  розвитку  пам'яті  по-різному  впливає  на певні видимовленнєвої  діяльності.  Розвинути пам'ять  кожного типу  допомагає  зацікавленість  учнів.

Оволодіння учнями  іншомовною діяльністю значною мірою зумовленоі  мотивацією, яка викликає і  стимулює  цілеспрямовану активність  длядосягнення мети. Психологи називають мотивацію «запускним механізмом» діяльності, у тому числі й мовленнєвої.

Зіткнувшись з  різноманітними труднощами  на шляху до досягненнямети, мотивація   у  учнів  може   знижуватись, зникає  активність,погіршується  успішність.  «Мотивація відноситься до суб'єктивних якостей  учня і вона визначається  його  особистими  спонуканнями, пристрастямиі потребами. Тому  вчитель може вплинути на  неї лише  опосередковано,створюючи умови, на основі  яких  виникає  особиста зацікавленість уроботі.»[3]

/>Для того, щоб  реалізувати взаємодію та співпрацю  вчителя  з учнем, а також  розвиток інтересу  учня  довивчення  мови, важливо  продумувати  стимули для мовлення, заохочувати  учнівдо  активних  мовленнєвих  дій у   певній ситуації.  За наявності в учнівінтересу до мови, вивчена мова не забувається ,  навіть якщо знання цієї мови не  буде використовуватись  протягом тривалого часу. Одним  з  основних стимулів  є  гра.  

Різна навчальна інформація сприймається по-різному.

70%  інформації  засвоюється під час навчальних  дидактичних ігор,

50% — у групових  дискусіях -   показує   діаграма   засвоєннянавчальної  інформації.У той  час як інші стратегії   та методи   навчання недають  таких результатів  засвоєння інформації, а отже і навчального матеріалу.

Наведені дані свідчать  про  необхідність  індивідуалізаціїзасобів та прийомів навчання. У навчальному  процесі  має  враховуватись увесь комплекс  психологічних  особливостей учня.

Остання чверть XX  та початок XXI  століть орієнтовані також  накомунікацію як мету навчання іноземних  мов дітей та дорослих, тобто увага наголошується  на  комунікативному  підході  до вивчення  іноземної  мови. Основою  цього підходу є  переорієнтація  на  комунікативну  компетенцію  як провідну, на  спонтанність  та  природність  комунікації  з  мовною правильностю, які  використовуються  для  певної  мети. Визначальнимипринципами  комунікативного підходу  є:

·            мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає в тому, що  шляхом  до  поставленої практичної  мети  є правильне користування іноземною мовою;

·            індивідуалізація з точкизору особистісного її аспекту як головного засобу мотивації та  активностіучнів;

·            функціональність, яказабезпечує відбір іншомовного матеріалу  адекватного процесу комунікації;

·            ситуативність, новизна,тощо.

Реалізації  основних  принципів    сприяє   атмосфера колективного  спілкування в  комунікативних   ситуаціях. Ситуації  стимулюютьучнів до   комунікативно-вмотивованого  спілкування, а  спілкування  дає змогу  учням свідомо засвоїти  матеріал. Розвиток комунікативних  здібностей можливий  тільки через вирішення  реальних завдань на уроці, що викличе в учнівзадоволення  та   впевненість  у собі, бажання говорити  англійськоюмовою.     

Комунікативний  підхід передбачає  як засвоєння  правил, так і їх практичне використання,  як свідоме,  так  і  підсвідоме    в   мовленні.Реалізація комунікативного  підходу в  навчанні іноземної  мови  означає,  що формування навичок та  вмінь здійснюється  завдяки  мовленнєвої  діяльностіучня. Оволодіння  засобами  спілкування та уміннями аудіювання, читання,говоріння  і  письма  спрямоване на  їх практичне використання,  а  отже і навчальна діяльність  учнів організується  для вирішення  комунікативних  завдань, максимально  наближених  до  реального  спілкування, тобто здійснюється вумовах, що моделюють спілкування. Процес  навчання  не  може  повністюспівпадати  з  процесом   комунікації  в  реальному  житті, тому  що навчання іноземної  мови   в   середніх   навчальних  закладах  здійснюється  в  рідномовному  середовищі.  Саме   тому  мова  іде  лише про  максимальне зближення процесу  навчання  і  реального  спілкування.   

Метою  навчання  іноземних  мов  є  оволодіння  учнями іноземною мовою  як засобом  спілкування. Спілкування — це більше, ніж просто передача інформації  від  мовця до  слухача. Мовець є  одночасно і суб'єктом, і  об'єктом свого власногоповідомлення… Спілкування — це обмін  інформацією, який включає  в себе також і  передачу  відношення  до повідомлень  як з точки зору  мовця, так і зточки зору  слухача. 

Державним освітнім стандартом  та Програмою з  іноземних  мов визначаються основні  цілі  навчання іноземної мови:

·            практична мета передбачаєоволодіння учнями  умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування;

·             виховна мета реалізуєтьсячерез систему особистого ставлення до нової       ( іноземної )  культури у процесі оволодіння нею;

·            освітня  мета  реалізуєтьсяу процесі навчання: оволодіння знаннями про іноземну культуру, історію,традиції; порівняння явищ іноземної мови, що  вивчається, з рідною мовою;залучення до діалогу культур, тощо;

·             розвиваюча мета реалізується  через розвиток в учнів умінь переносу знань та  навичок у новуситуацію на  основі проблемно-пошукової  діяльності, готовності до  участі в іншомовному спілкуванні, умінь спонтанно і  логічно висловлювати свою думку, тощо.

Отже учні повинні  засвоїти  програмний мовний  матеріал  длякоректного  вживання   у   відповідних  мовленнєвих  ситуаціях, умітисамостійно підбирати  необхідні  мовні та мовленнєві засоби  адекватні наміру мовця та комунікативній ситуації. Іншими словами  учні повинні оволодіти комунікативними навичками та уміннями  їх  використання  у спілкуванні. Під часспілкування  комуніканти виступають як носії  певних соціальних  стосунків, які виникають у тій чи іншій сфері  діяльності  і  реалізуються укомунікативних ситуаціях. Формування комунікативних  навичок та умінь  можливелише за  умови створення типових ситуацій  реального  спілкування, яківиникають у різних  сферах  життя  і  стосуються різних тем,  у навчальномупроцесі.

Мовленнєва дія неможлива  поза ситуацією  спілкування, томувчитель на уроці повинен  створити певну ситуацію спілкування, або  комунікативно-мовленнєвуситуацію. За визначенням В.Л. Скалкина, «комунікативно-мовленнєва ситуація- це динамічна система взаємодіючих  факторів, які залучають  людину до мовленнєвого  спілкування і визначають  її  поведінку  в  межах   одного актуспілкування.»[4]Комунікативна  ситуація  включає  чотири чинники:

 - обставини дійсності, в яких відбувається комунікація;

 - стосунки  між комунікантами;

 - мовленнєві наміри;

 - реалізація самогоакту  спілкування, який створює  нові стимули  до мовлення.

 Одним із шляхів  створення  комунікативної  ситуації  є  рольові ігри, які сприяють  реалізації   міжособистісного  спілкування  учнів  науроці. Рольова гра  орієнтує учнів на  планування  оособистої  мовленнєвої поведінки  і прогнозування  поведінки  співрозмовника.  Рольова гра передбачаєелемент перевтілення  учня  у  представника  певної  соціальної груи, професії,тощо. Через  це  рольові ігри  часто сприймаються   учнями  як   реальна дійсність: учні дістають  у  них  можливості  для   самовираження,  яке здійснюється  у  рамках  цих  ролей. Кожен гравець виступає як  частинасоціального  оточення інших і демонструє шаблон,  в рамках  якого він можеспробувати  свою  власну чи групову  поведінку. Кінцевою метою  рольової  гри є  відпрацьовування   комунікативних  навичок та умінь. Учасники  рольової гри  не тільки роблять повідомлення  з певної теми, але й невимушено  вступаютьу бесіду, намагаються  підтримати  її, цікавляться  думкою  інших, обговорюють  різні  точки  зору, кожен  прагне  висловити  свою  думку, і таким чином розмова стає невимушеною,  що  власне  і  є  реалізацією комунікативного підходу.  Адже створена  умовна  ситуація, в  якій «відбувається   невимушене  спілкування  з обігруванням  соціальних  ролей»,[5]  тобто моделюються  реальні  умови  комунікації.

Гра  допомогає  зробити процес навчання  цікавим, захоплюючим. Під час рольової гри  діти  виступають  суб'єктами  ігрового процесу, йогоактивними  творцями.  У  грі  навіть  інтелектуально-пасивна  дитинаспроможна   виконати  таке завдання, яке їй важко дається  у звичайному житті, тому  що  тут  існує  певна  умовність і  немає  такої  жорстокої смугиоцінювання, яку відчуває  на  собі   школяр з  перших  же днів навчання, аджеце гра. Відчуття  рівності, атмосфера захопленості  дають  можливість учням подолати  скутість, зняти мовний бар'єр, втому, знизити  тривожність, напруження,  негативне  ставлення   учнів  до навчальної  діяльності, тощо.

У  відповідності  із  вищезгаданим    рольову гру можна розглядати,  як  прийом   та  засіб  особистісно-орієнтованого  підходу . Адже  умови і  проведення  гри  надають можливості  для  здійснення індивідуалізації: підбору  мовленнєвих  партнерів і груп з урахуванням спільності їх інтересів, варіативних  мовленнєвих  завдань, підбору мовленнєвих  партнерів  з  урахуванням  їх стилю володіння   іноземноюмовою, розмежування  режимів  виконання  та  обсягу   вправ для учнів з  різним типом  володіння  мовленнєвою  діяльністю, тощо.

 

 

 

 

 

Основні етапи підготовки  до  проведення           рольових  ігор. Класифікація  рольових  ігор.

Дитина грає завжди. Гра — це  планомірна, розумна  підкоренапевним  правилам  система поведінки. У грі  розвиваються творчі,  розумовіздібності  дитини,  в ній  передбачається приняття  рішення: як вчинити,  що зробити,  як виграти… Навчальні  ігри  допомагають  зробити процес навчання іноземній  мові цікавим  та захоплюючим.  Атмосфера захопленості, відчуття рівності  дають  можливість учням  подолати  скутість, зняти мовний бар'єр, втому,знизити  тривожність, тощо. За  допомогою  гри  добре  відпрацьовується  вимова,  активізується  лексичний  таграматичний  матеріал, розвиваються  навички  аудіювання,  усного мовлення." [6]Спілкування, яке є  основною  метою  навчання  іноземної  мови,  є ситуативним,адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова  гра  є  чудовою основою  для  навчання  спілкування, тому що  в ній  задаються умови  та  ролі,які  моделюють  реальні  життєві ситуації.

Окрім того у грі виокремлюються реальні стосунки між  учасниками, тобто,  за  висловом  Л.Виготського, «гра — це арифметика соціальнихвідносин.»[7]Взявши на  себе  певну  роль,  учень,  для  досягнення  ігрової  мети  повинен взаємодіяти  з  партнерами,  співвідносити  свої  дії  з  діями  іншихучасників  гри,  вміти вислухати  і  зрозуміти  іншого, висловлювати свою думку,  враховувати  побажання  інших  учасників гри… У процесі  такої взаємодії  відбувається  обмін діяльністю — обмін  знаннями, вміннями, які єнеобхідними  для досягнення  ігрової мети.

На думку  вчених  та  педагогів  можна виокремити  такі  основніпереваги  використання  рольових  ігор:

·             учні повинні  будутьвикористовувати  мовний  матеріал  в ситуаціях, близьких  до  реального  життя;

·             такий вид ігор дозволяє оволодіти  навчальним  матеріалом  та,  закріплюючи   його, усвідомленозасвоїти специфіку  його  використання у  мовленні;

·             рольові  ігри  розвивають та  удосконалюють  мовленнєво-розумову  діяльність   та  створюють умови психологічної готовності до  спілкування;

·             у учнів з'являється бажання спілкуватись іноземною  мовою  і  після  уроків, тобто ігри стимулюютьвнутрішні  мотиви до вивчення  мови;

·             рольові  ігри  максимальностимулюють активність  учнів, що  є  необхідним для  досягнення  мети  гри;

·             у  учнів  є  можливість використовувати  мову самостійно,  без  прямого   контролю  з  боку  вчителя,та учні  охоче концентруються  на роботі, так як  самі окреслюють свій  внесок у роботу  під час гри ;

·             проведення  ігор стимулює   дисципліну  учнів — жоден учень,  якому цікаво те, що він  робить, не буде  порушувати поведінку.

Оскільки  використання  рольових  ігор  передбачає створенняособливого  навчального  простору, в якому  учень готується  до  вирішення важливих  проблем та реальних ускладнень, «проживаючи» їх та способи їх  вирішення,  завдання вчителя полягає в тому,  щоб, по-перше,  створити життєвоважливу  ситуацію, по-друге,  розподілити ролі  і, по-третє,сформулювати   пошукові  завдання, що випливають  із  ситуації.  Під  час  проведення рольової  гри  змінюється  також  і  роль вчителя — якщо традиційно  вчитель повинен  контролювати  мовленнєву  діяльність учня,  то в  умовах  гри контроль та  керівництво  з боку вчителя повинні  бути припинені  як тільки учень почав обігрувати  роль.

Спілкування  під  час  рольової  гри  є  ефективним  та невимушеним,  якщо  у учнів є набір  завершених  фраз, які  вони  можутьвикористовувати  у ситуаціях, вільно  ними  оперуючи.

При  виборі  завдань  для  рольової  гри потрібно  враховувати рівень  знань  учнів  та   потреби, інтереси  та  досвід  учнів.

На  уроках  іноземної  мови  проводяться  багато  завдань, які пов'язані  з рольовими іграми.Ігрові завдання, які не потребують створення  мовної  ситуації  і в яких використорується  переважно  згадування; групові форми роботи, коли вчительможе втручатися  та корегувати роботу учнів; опрацюваня діалогів, коли учні (хором  та окремо ) тренуються  у  правильній, наближеній до носіів  мови,  вимові; заповнення  пропусків у діалогах  за  допомогою  необхідної  лексики (але при  цьому  відсутні ролі, які треба зіграти ); вільне складання діалогів угрупах у письмовій формі — всі  ці  види  завдань  можна  розглядати, якпідготовчу роботу до  проведення  рольових  ігор.

Стронін М.Ф. пропонує  таку  класифікацію  ігор у відповідностідо  мовних  навичок,  формуванню  яких  вони сприяють:

1)   граматичні;

2)   лексичні;

3)   фонетичні;

4)   орфографічні;

5)   аудитивні;

6)   мовні.

Як бачимо,  рольові  ігри  можуть   бути  лише  до  лексичними,аудитивними та  мовними, тому що саме вони мають можливості для  тренування учнів у  вживанні  лексики  в ситуаціях, близьких  до  реального  життя,навчання розуміння  учнями зміст висловлювань,  розвитку слухової та мовної реакції, навчання учнів  послідовно, логічно  і творчо використовувати отриманімовні навички,    виражати  свої  думки.  Вони  в  свою  чергу  поділяються на  певні  групи  за змістом.  Мільруд Р.П.  пропонує  таку класифікацію  рольових  ігор:

                 — ігри побутового  змісту;

                 — ігри  казкового змісту;

                 — імітаційні  рольові  ігри;

                 — пізнавальні рольові  ігри;

                 — рольові ігри  ділового змісту;

                 — рольові ігри  світоглядного змісту.

          Рольову  гру,  згідно  з  її  компонентами,  доцільно зобразити  у  вигляді схеми,  наведеної  нижче.

                Структура   рольової    гри

                           í                      î

роль, яку виконує           ігрові  дії, за допомогою  яких

учень                           ця роль реалізовується

Рольові  ігри  можуть  ефективно  використовуватись  на різних етапах  навчання. Щодо  віку учнів, доцільність  використання   різних  типів рольових  ігор  прослідковується за таблицею:

Учні  молодшого

шкільного   віку

Учні  середнього

шкільного   віку

Учні    старшого

шкільного    віку

Рольові  ігри

казкового  змісту

Рольові   ігри   побутового  змісту

Імітаційні   рольові   ігри  пізнавального

змісту

Імітаційні   рольові   ігри   світоглядного

змісту

Рольові       ігри      побутово-соціального        змісту

( про  етикет,  культуру  поведінки, тощо  )

Ролі,  які виконують учні,  також  мають свою  класифікацію. Пронеі важливо пам'ятати  тому,  що  рольові  ігри  є  ефективними  лише  в  умовах правильного  відбору  та  розподілення  ролей. Аріян М.А. пропонує  враховуватитакі  групи  ролей, як:

 - соціальні ( лікар, робітник ), які  мають виховуючий вплив;

 - міжособистісні ( друзі, однокласники, супротивники ), які сприяють особистісній  орієнтації  спілкування;

 - психологічні ( позитивна  особистість, нейтральна  або негативна особистість ).

«Чим  більше  рольових  позицій, тим ширше буде соціальний досвід учня  у спілкуванні.»[8]

         Існують певні аспекти  рольової  поведінки,  які сприяють  створенню  моделей реальних   життевих  ситуацій. В  щоденному житті, в реальності,  ми  спілкуємось  власною  мовою,  граємо  багато   ролей.В кожен  момент  ми  поводимося  по-різному. Поведінка  учнів  в  рольовій грі  дещо  відрізняється  від  нашої  поведінки  рідномовному  оточенні,  алеосновні  аспекти  поведінки -  ті ж  самі. Зокрема,  формальність — ми вживаємо  більш-менш  формальні  мовні  засоби, а  іноді  навіть  термінологію,в залежності від  того,  з  ким  ми  спілкуємось. Наступним  аспектом  можнавиокремити  функціональність — від того, які  функції  ми  будемо  виконувати також  залежить  вибір мовних  засобів. Ще  цілком  зрозумілою є  залежність вибору   мовних  засобів  від  нашого  відношення  до  співбесідника. Крімтого  мову  для  спілкування  потрібно  правильно  підбирати  і  правильновживати,  щоб дати співбесідникові  можливість зрозуміти  наше відношення (гнів, радість, сум, тощо ). Слід також  враховувати  різниці  у культуріповедінки, тому  що багато студентів будуть  спілкуватися  безпосередньо  і дуже  важливо  знати  відповідну  до  слів  міміку та  жести.  У рольовій  грі важливим  аспектом  поведінки  є  негайна  усна  відповідь. Учень-слухач повинен  зрозуміти  ситуацію,  показати  розуміння  почутого, вчасно  відповісти, помітити  реакцію  співбесідника — можливо треба перефразувати   чи  пояснити  свою  відповідь, подати  сигнал — чи бажає  він  продовжити  розмову, чи ні.  

На думку  К.Лівінгстоуна, перед  проведенням  рольової  гри вчитель повинен враховувати:

— мовленнєву  підготовку  учнів — крім  формальної  мовленнєвої практики   робота  вчителя  повинна  бути  спрямована  на   використання учнями   мовленнєвих   засобів  у різних  типах  мовленнєвої  діяльності, урізних  ситуаціях  та  умовах;

— культурний  та ситуаційний фактори — англійський спосіб  дій слід  практикувати  у ситуаціях,  поки  він не перетвореться на  автоматичну поведінку  учня;

-  фактичну підготовку — учні повинні  знати  конкретні  умови , перш ніж  впевнено зіграти  роль;

-  потреби, інтереси  та досвід  учнів.

Вчитель повинен  переконатися,  що учні  можуть вільно оперувати необхідними  для  ситуації  вербальними  та  невебральними  мовними  засобами і це  оперування  не  викликає   у  них  суттевих  труднощів. Рольова гра — це діяльність,  яка  надає  учневі  можливість практичного  застосування  мовних засобів,  аспектів рольової  поведінки. Отже знання мовних засобів та уміння інавички  оперування  ними  мають  бути  вже  засвоєні  до моменту проведення рольової  гри. Іншими  словами,  рольова  гра  буде  неефективною,  якщо  учні не будуть  попередньо  підготовлені.

Підготовка учнів,  яку  заздалегідь  повинен  провести   вчитель, має  декілька етапів:

I етап — традиційна  мовна практика — вправи, направлені на засвоєння  граматичних  структур  та лексики.  На цьому етапі доцільно використовувати такі види вправ, як:

·             виправлення  граматично та  лексично  неправильних  речень

·             заповнення пропусків

·             вибір правильних відповідей

II етап — складання  діалогів, застосовуючи  такі види вправ,  як:

· побудова  діалогів,заповнюючи  пропуски, коли  ситуація  чітко окреслена

· складання  діалогу   усім  класом  — за зразком

III етап -  робота   з  діалогами, які складають  у парах або у групах  на  основі  засвоєного  мовного  матеріалу.

IVетап — вправляння  у  техніці  розмов,  зокрема,  використання  службових фраз,  таких  як: «I see...»," You  know...",  впізнавання  та практикування   діалогів  від  носіїв мови. 

Vетап -  використовується  техніка  заміни  невідомих слів синонімами,  длячого  доцільно  застосовувати вправи  на  пояснення  слів  іноземною  мовою, наприклад: «few»- 'not  many', «cause» — 'reason'.

VI  етап  підготовки до  проведення  рольової  гри  -  робота  в групах, типи  якої  потрібно варіювати,  а завдання доцільніше пояснювати на початку, щоб подальша робота проходила  з  мінімальним   втручанням  вчителя.

Вчені  зазначають  також  певні недоліки  у  використанні рольових  ігор у навчальному процесі. Серед  них,  зокрема,  недоліки організаційного плану — класна  кімната  невеликого  розміру, тобто — брак  вільного  простору,потрібного для  деяких  рольових ігор; нестача  часу, який  потрібен  для ефективності  гри.

Надаючи  учням  свободу  в  рамках  класного  приміщення  увикористанні  та експериментуванні  з  мовленнєвими  засобами,  ми  можемо з'ясувати,  що вони вивчили  і  наскільки  вони   розуміють  доцільність використання  цих  засобів. Будь-яка  помилка  може  бути  проаналізована  і використана  вчителем  як  основа  для  подальших, більш  поглиблених  вправ.  

Використання рольових  ігор у  підручниках   Project

Том Хатчінсон, директор Інституту англомовної  освіти  уЛанкастерському університеті,  у  своєму  підручнику  Project English  пропонує ігровий таспрямований  на  розвиток  умінь учнів підхід до вивчення  іноземної  мови.Підручник містить багато  цікавого матеріалу, він змістовний  та  яскравий. Сампо собі  Project English  побудований у формі окремих  проектів на різні теми, які булиніби-то створені  учнями. Project English  охоплює  такі  лексичні  теми, як:  " Мій світ (захоплення,навчання, друзі)", «Наше місто», «Зовнішність»,«Тварини»,   «У лікаря», "Їжа",«Лондон». Кожен проект має певні підтеми, у кінці кожної   з них учні  повинні  виконувати  власний  проект, наприклад, намалювати та описати місто  своєї  мрії, або провести  опитування  однокласників з метою з'ясування їхніх  захоплень. Це  сприяє  розвиткові інтересу до вивчення іноземної мови. 

 Було проведено  декілька  рольових  ігор ( приклади  яких розміщено у додатках ) на  основі  підручника  Project  English  у  5 та 6 класах Спеціалізованої  середньої  школи № 97 ім. О.Теліги. Прослідкуємо  можливостіта доцільність використання  рольових  ігор як елементів комунікативного таособистісно-орієнтованого підходу  у цьому підручнику  на  прикладах деякихрольових  ігор. Для цього  візьмемо тему  «Про  себе» з першої частини підручника  і розглянемо  спочатку  поетапний  шлях  до  рольової  гри.На перших  уроках  іде робота над засвоєнням  лексичних одиниць  та граматичнихструктур, з якими  вони  вживаються. Для чого  використовуємо  вправи навиправлення  речень, обігрування діалогів з підручника, побудову заперечних  тапитальних  речень  ( граматичні теми — дієслово to be  у  різних  часових  формах, минулий неозначений час ),наприклад,

Listen, ask about last week.

Example                                  

§ Tony isn't ill this week.

§ Was he ill last week?

§ Ben and Mandy aren't atschool this week.

§ Were  they  atschoollastweek?

Jane  isn't  at  home  this  week. Mr. Hill  isn't  at  work  this  week. Cheryl  isn't ill  thisweek.  

   Listen, ask  how

Example

§ Millie broke  her leg.

§ How did  she break it?

     Tony  cut his finger. Mut  broke his  leg. Jane  burnt  her  hand.

Пізніше  використовуємо  вправи на підстановку пропущених  слівдо  діалогів між вчителем  та учнем, який пропустив заняття:

Where____ you  last week, Tony?

I_____ill.

Oh? What _____the  matter?

I_____flu.

_______you all right now?

Yes, thank you.

На наступному етапі  учні  складають  власні діалоги за поданимилистами про пропущені уроки

2 Green  Street

London  SE10

3rd June

Dear Miss Brown,

       Ken wasn't at school  yesterday, because

he was  at the dentist's. He had a toothache.

      Yours sincerely,

                          B.Jones

  та обігрують їх.

Після  усіх цих  підготовчих  ступенів  використовуємо  рольовугру. Ролі розподіляємо таким чином: учень А- вчитель, класний керівник; ученьВ- учень цього вчителя,  який певний період часу не був у школі. Діявідбувається у школі. Учням  з  високим рівнем  мовленнєвих  умінь  та навичок  роздаємо завдання  типу:

You  are  the  teacher. Your pupil wasn't at school  for a week.

Get  to  know  why.

Учень А.

You weren't at  school for a week, you had flu. Explain  that to

your teacher.

Учень В.

 

 Учням  з  низьким рівнем розвитку мовленнєвих  умінь  та навичок  роздаємо  завдання  іншого зразка:

You  are  the  teacher. Your pupil wasn't at school  for a week.

Аsk  him ( her ) where he was, what has happened  and how is he now.

Учень А.

You weren't at  school for a week, because you had flu and               a temperature.

Answer your teacher's questions.

Учень В.

Групи учнів, а точніше пари, підбираємо, враховуючи  рівень учнів.У кожній парі повинен бути один слабший  учень  і один  сильніший, таким чиномбуде здійснюватись взаємодопомога  учнів один одному і вони не відчуватимутьнезручностей, так як їхній  рівень не називається всьому класові і учніпрацюють на рівних  серед  однокласників. Основними завданнями  цієї  рольової гри є:

-тренувати  учнів  у  вживанні  лексики  за темою  у ситуації,наближеній  до реальності;

-активізація  мисленнєвої  та мовленнєвої  діяльності  учнів;

-розвиток  мовної  реакції  учнів, стимулювання  їх  до говоріння.

У ході  спостережень  за  учнями  5-Б  класу  середньої  школи №97  підчас проведення  цієї  гри  було помічено,  що учні  активно включилися у  спілкування  та  обігрування  ролей,  ними було використано  максимальну кількість мовленнєвих  засобів та  лексичних  одиниць,  засвоених  на  попередніх  заняттях  за  темою. Укласі  серед  15 дітей  є група учнів ( 3 дітей )  з підвищеним  рівнемтривожності  особистості, які під час  попередніх  занять  боялися  виходити до дошки  і  відповідати  на запитання — але під час гри вони працювали нарівні з усіма іншими  учнями. 

 Прослідкуємо  ще  одну рольову гру  з другої  частини  цього  жсамого підручника. Візьмемо тему " Прогрес і зміни ( історія життя)". Робота ведеться над  засвоєнням  мовленнєвого  матеріалу,  для  чого  використовуються  вправи на  аудіювання  діалогу,  йогообговорення,  обігрування. На наступному етапі проводиться  колективне  складання  власних  подібних  діалогів  за  зразком  та їх обігрування.І  лише після  того  проводимо  рольову  гру.

Для  цього  визначаємо такіролі для учнів :

You are  Phil. Take an interview with Johnny Ball.

 Учень А.

You are Johnny Ball, football manager. You are 35.

You live in Birmingham  and played for Birmingham

City Football Club. Answer the question of the

 interviewer.   

  Учень B.

В наведеному  вище  прикладі обом учням  потрібно проявити уміннятворчо  використовувати мовний матеріал. Це завдання для високого рівня оволодіння. Якщо ж ми будемо використовувати трохи змінені завдання, то з ними  впораються учні з середнімрівнем знань:

You are  Phil. Take an interview with Johnny Ball.

Ask him about his  life  and  career.

Учень А.

You are Johnny Ball, football manager. You are 35.

You live in Birmingham  and played for Birmingham

City Football Club. You have your job for 5 years.

You're married  and  live in America. Answer the

 questions of the  interviewer. Tell him about your

life and career. 

Учень B.

 

Наведені завдання потребують меншої творчої  активності  і тому є легшими.

Найпростіші завдання підходять для  низького, або достатнього, рівня умінь. Наприклад:

You are  Phil. Take an interview with Johnny Ball.

Ask him about his  life  and  career.

Учень А.

You are  Johny  Ball,  football  manager.

 Here some facts of your biography.

 Answer the questions  of  your  partner.

 Date of  birth — 23 October, 1968  in  Birmingham

Was  a  football player — May 1985- June 1990

Got married — 15 September, 1989

Moved to  America — 1990

Became  a  manager — 1991-2003

Учень B.

   

 

Під  час  проведення  цієї  гри  з  учнями  6-Б  класу середньої школи № 97  було помічено, що  учні  захоплено  працюють  з  цим  завданням, використовують  усі ,  засвоєні  ними  раніше ,  мовні зразки ,  лексичні одиниці  та  граматичні  структури. Зникла  зніяковілість деяких  учнів, страх  зробити помилки чи  вимовити  неправильно  слово. Навіть  учні  з  низьким  рівнем знань небоязко  грали  ролі  на одному  рівневі  з  учнями  з  достатнім  та високим рівнем  знань.

  Різнорівневі завдання  для   учнів в іграх і є реалізацією особистісно-орієнтованого підходу,  адже  здійснюється заповнення прогалин увихідному рівні  володіння  учнем  іншомовним  мовленням,  активізація  та стимулювання   навчальної  та  навчально-виховної  діяльності учнів, розвитоквпевненості у власних  силах  у  учнів та  з'являється  відчуття духу змагання,що сприяє  пізнавальній мотивації. Ці ігри є елементом комунікативного підходу, тому що у них  реалізувалися такі завдання: мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає в тому, що  шляхом  до  поставленої практичної  мети  є правильне користування іноземною мовою, а всі мовні зразки,які засвоювалися на попередніх етапах, використовувалися  у  цій  грі; індивідуалізація  з точки зору особистісного її аспекту ( різнорівневі завдання ); та  ситуативність  через моделювання  життєвих  ситуацій.

                                        Висновки

1.        Рольові ігри відповідають сучасним  вимогам  Державнього освітнього  стандарту  та  є  одним  з елементів  комунікативного  підходу, тому  що  стимулюють  мовленнєву діяльність  учнів  та  створюють  сприятливі умови  для  спілкування,свідченням  чого є активне і невимушене спілкування  учнів іноземною  мовою підчас проведення рольових ігор у 5 та 6 класах.

2.        Рольові ігри  є  одним  з елементів особистісно — орієнтованого  підходу  до  навчання  учнів, тому  що диференційовані  завдання  створюють умови, в яких  учні  із  різними  рівнямимовленнєвих умінь  та  навичок  працюють  з іншими, не помічаючи  цієї різниці.

3.        Рольові  ігри  надають можливості  для  розвитку  творчих  здібностей  учнів під час  мовленнєвої діяльності  за рахунок  того, що  роль вчителя  обмежується   тільки поясненням   завдання  учня, а далі  учень  грає самостійно  і  підбирає  тімовні  засоби, які  саме  він  вважає  необхідними у ситуації.

4.        Використання рольових ігорпри роботі з підручником  Project  створює умови  для  використання мовленнєвих  умінь  та  навичокв ситуаціях, наближених  до реального спілкування. При цьому учні маютьможливість відчути  себе  вчителем, продавцем, лікарем, що є додатковимстимулом  для  їхньої  мовленнєвої  діяльності.

Бібліографія:

1.          Brumfit C.  CommunicativeMethodology in Language Teaching.- Cambridge: Cambridge University Press, 1984.- 203p.

2.          Christensen J.A., Stephen G.Ham, Marilyn V. Kemp, and others. Building English  Skills.-McDougal,Littell &Company, 1985.-243p.

3.          Aoki E. M., Flood J., Hoffman J.V.  and others   Just Pastthe  Possible: Teacher’s  Planning  Guide .- New York: Macmillian /McGraw-Hill School Publishing Company, 1993.- 80p.

4.          Glazer  J.I., Gurney W.III    Introduction toChildren’s Literature .- New York: McGraw- Hill, 1979.- 236p.

5.          Наmаmdjіаn Sh. Play and Learn English .-М.: Освіта,1978.-223с.

6.          Livingstone C. Role Play in LanguageLearning / Предисл. і  прил. Н.И.Гез. - М.: Вища школа, 1998.- 127с.

7.          Atwater M., Baptiste P., Daniel L.and others.                             Forces at Work:Teacher's Planning  Guide.-MacMillian / McGrawHill School Publishing Company, 1993.-54p.

8.          Villiers S. Sharing Our Understandings of the “Communicative                Method” //Іноземні  мови в школі .-2000.- № 3.-C.21-24

9.           Stepanova I.  It’s  time to play // English .- 2001.- № 11C.

10.       Hutchinson T.  Project English 1.-Oxford  University  Press, 1998.- 105p.

11.       Hutchinson T.  Project English 2.-Oxford  University  Press, 1998.- 112p.

12.        Hutchinson T.  Project English 1.Teacher's book.- Oxford  University  Press, 1998.- 277p.

13.         Hutchinson T.  Project English 2.Teacher's book.- Oxford  University  Press, 1998.- 271p.

14.       Virginia A. Arnold, Carl B.Smith Doorways: Teacher’s Edition. — New York: Macmillian  Publishing Company ,1989.- 608p.

15.         Widdowson H.C. Aspects of  Language Teaching .- Oxford: Oxford University Press,1990.- 154p.

16.       Sutherland Z., Dianne L. Monson,Arbuthnot M.H. Children and Books .- Glenview, I L: Scott, Foresman andCompany,1981.- 315p.

17.        Азовська  Н.А.  Англійськав іграх  //  Позакласний  час.- 1998.- № 18.-  С.20-21

18.       Активні методи навчання у викладанні іноземної мови: Посібник длявикладачів іноземних мов вузів / Під ред. Бельтюковой .- Томськ: У Томськогоун-та,1999.- 158с.

19.       Ариян М.А.  Варіанти  ситуативних  ролей  для  середньої                                  школи // Іноземні мовив школі.-1986.-№6.-С.17-20

20.       Бондар С.О., Висоцька Л.Л.,Гавриленко Н.П. Творчий пошук                         (за ред.К.І.Онищенко).-К.: Рад.школа,1982.-72с.

21.        Бочарова Л.Н.  Ігри науроках  англійської мови на початковій і середній ступіні  навчання // Іноземні  мови в школі .- 1996.- № 3. – С.50-55

22.       Бутз М. Робота в групах:Вибрані статті.-Варшава,1994.-20с.

23.       Виготський Л.С.  Педагогічна психологія.- М.: Педагогіка,1991.-480с.

24.       Вишневський О.І.  Робота впарах на уроках  англійської мови: Посібник для вчителя: (4-5- ті кл.).- К.:Радянська школа, 1987.- 143с.

25.        Вишневський О.І. Діяльністьучнів на уроці  іноземної  мови: Посібник для вчителів.- К.: Радянська школа,1989.-224с.

26.        Гапонова С.В.  Сучасні методи  викладання іноземних  мов зарубежем        ( англ. мова) //  Іноземні мови .- 1998.- № 1.-C.24-31

27.       Гаркуша В.В. Формування навичок спілкування і комунікативних здібностей у процесіособистісно-орієнтованого  навчання  усного іноземного мовлення. Автореферат.-НДІ  психології України -К.,1992

28.       Гашкова В.П. Рольові ігри ізавдання  на  уроці  англійської мови в                IV класі // Іноземнімови в школі.- 1986.-№5.-С.53-56

29.        Глечиків В.И.  Ігри на заняттях  англійською мовою //  Іноземні мови в школі.-  1993- № 2.- С.26-28

30.       Дворжецька М.П., ПавлюкМ.В.  Навчання  спонтанного англійського ділового   мовлення  за  допомогою рольової  гри  в  старших  класах   середньої школи //  Методика  викладання  іноземних  мов: Науково- методичний  збірник. Вип.20.- К.: Освіта, 1992.-С.40-45

31.        Денисенко М.  Принципикомунікативно- орієнтованого навчання: ( На прикладі вивчення  англійської мови ) // English.- 2002.-  № 25.-С. 37

32.        Державна національнапрограма “Освіта” Україна ХХІ століття.- К.: Райдуга, 1994.- 61с.

33.       Єрмоленко Л.П. Комунікативний  підхід до навчання  англійської  мови в  середній школі //Іноземні мови.- 2002.- № 3.-         C.10-11

34.       Житник Б. Основи сучасногонавчання.Вкладка // Завуч.-2002.-№1.-С.1-8

35.       Заремская С.И., СлободчиковА.А.  Розвиток ініціативної мови учнів (на матеріалі  англ. мови). Книга для  вчителя.-М.: Освіта,1983.-127с.

36.       Колесникова И.Е.  Ігри науроці англійської  мови: 5 кл.: Посібник для вчителя. – Мн.: Нар. асвета, 1990.- 112с.

37.       Ларіна Э.  Ігрова вправа  як ефективний  засіб  навчання іноземної  мови в школі //  Учитель.- 2001.- № 3 C.45

38.        Лобанова В.  Рольова гра на заняттях з  англійської  мови. // Рідна школа.- 2002.- №10.- С.51-52

39.       Манилова Н.Я.  Гра на уроціанглійської мови: З  досвіду  роботи             школи.//  Іноземні мови вшколі.- 1997.- № 1.- С.25-26

40.       Маргулис Е.Д. Колективнадіяльність учнів.Проблеминавчання:(Учбово-метод. посібник).К.: Вища шк.-1990.-135с.

41.       Медведєва О.И. Творчість  учителя  на  уроках  англійської  мови.– М.,1992.-C.102

42.       Методика викладанняіноземних мов у  середніх  навчальних  закладах: Підручник/Кол.авторів під керівн.С.Ю.Ніколаєвої.-К.: Ленвіт,2002.- 328с.

43.       Мильруд Р.П. Організаціярольової гри на  уроці   // Іноземні мови в школі.-1987.-№3.-С.8-13

44.        Ніколаєва С.Ю., ШерстюкО.М.  Сучасні підходи до викладання іноземних  мов //  Іноземні  мови.- 2002.-№ 1.-C.39-46

45.       Носаченко І. Системнийпідхід  до використання рольових  ігор у   навчанні // Неперервна професійнаосвіта: Теорія і практика.-2002.-№2.-С.107-111

46.       Олійник Т.І. Рольова  гра внавчанні  англійської мови в 6-8 кл.-К.: Освіта,1992.-127с.

47.       Перкас С.В.  Рольові ігри науроці англійської мови. // Іноземні  мови в школі.- 1999.- № 4.- С.23-26

48.        Про  викладання іноземних мов у 2001/ 2002  навч. році // English.- 2001.- №39.-C.38

49.       Програми  для загальноосвітніх  навч.  закладів  Англ. мова  2-12 класи

     К. :«Шкільний світ»,2001.-44 с.

50.       Размыслова Е. Учбово-мовні ситуації на  уроці // Іноземні мови вшколі.-1987.-№3.-С.33-35.

51.        Савченко О.Ю.  Ігри на уроціанглійської мови //  Іноземні  мови в школі.- 1992.- № 2.- С.39-41

52.       Сиденко А. Ігровий підхід унавчанні // Народна  освіта.-2000.-№8.-С.134-137

53.        Сидорова Н.  Використанняігрових  форм  у  процесі навчання  англійської  мови //  Завуч.- 2002.- №8.-C.6

54.       Скалкин В.И. Комунікативні вправи  англійською мовою: Посібникдля  учит.- М.: Освіта, 1983.-128с.

55.       Скляренко Н.К. Навчаннямовної діяльності  англійською мовою в школі: Пособие для учит.-К.: Рад.шк.,1988.-150с.

56.       Стронин М.Ф.  Навчальні ігрина уроці англійської мови:( З досвіду роботи).:Посібник для вчителя .- М.: Освіта, 1981.- 111с.

57.       Цетлин В.С. Реальніситуації  спілкування  на  уроці // Іноземні мови  в       школі.- 2000.-№ 3.- С.24-26

 

 

Додаток  № 1

Рольова  гра  "Концерт  улюбленої  музичної  групи".     Гра розрахована  на  два  рівні  володіння  мовленнєвими  уміннями  та навичками та  парну  роботу. Учням  роздаються   карточки  і, ознайомившись  з завданням,  вони  розігрують  свої  ролі.

Завдання  для  учнів  з  високим  рівнем  мовленнєвих  умінь  та навичок :

Pupil A

You're  going  to  the concert  of  your  favourite  group.

 Buy tickets  and  something  else.  But  remember  that

  you  have  got only  £ 7.52. 

Pupil   B

You're  shop-assistant. You sell tickets ( £ 2.25, £3.45, £4.75 ),

posters ( £4.50 ), badges ( 93p) with  emblem of  popular  group.

Help  customer  to choose  everything  that  he / she  wants.

Завдання  для  учнів  з  низьким  рівнем  мовленнєвих  умінь  та  навичок :

Pupil   A

You're  going  to  the concert  of  your  favourite  group.

 You  want to buy  tickets, 2 badges  for  your  friend 

and  poster  for  your classmates.  But  remember  that

  you  have  got only  £ 7.52. 

Pupil   B

You're  shop-assistant. You sell tickets ( £ 3.67, £5.57, £8.46 ),

posters ( £4.50 ), badges ( 90p) with  emblem of  popular  group.

Help  buyer  to  choose  everything  that  he / she  wants.


Додаток  № 2

Рольова  гра  " Канікули у  космосі"

Гра розрахована  на  роботу  у  групах  по троє   учнів  та  два рівня володіння  мовленнєвими  уміннями  та  навичками. Учні отримують завдання  на  карточках  та розігрують ролі.

Завдання   для  учнів  з  високим рівнем володіння  мовленнєвими уміннями  та  навичками:

Pupil A.

You are travel  agent. Listen to the clients.  Advice  clients  where

 to  go,  what  to  see  there  and tell about that to them.

 

Pupil B.

You are  teacher  and  you  want  to  travel  with  your  family.

You  have  holidays.  You  have  a lot of money. Ask  travel

 agent where  you  can  go  and   what  to  see  there ? 

Pupil  C

You  are doctor, the wife  of  the teacher,  and you want to  spent

 you holidays  on other planet. Ask  travel  agent  to advice  you

 the best planet. Make your husband   agree  with your choice.

Завдання  для  учнів  з  низьким  рівнем  мовленнєвих  умінь  та навичок :

Pupil A.

You are travel  agent. Listen to your clients.  Advice  them where

 to  go,  what  to  see  there. Here is  your list of the best  places

to go  and their prices.

The Moon -  Moonbase 21, station  Apollo, museum of  Space  races history

£ 789,456,000

 Venus — Sea of  Love, Space  Carnaval, the Zoo

£ 556,600,678

 MarsJupiterSaturn ( space stations, cities, space  parade ) £  3,455, 678

Pupil B.

You are  teacher  and  you  want  to  travel  with  your  family.

You  have  holidays. You  want to rest  and to see as much 

as it possible, you  like  sightseeing. You  have  a lot of

 money. Ask  travel agent where  you  can  go  and  what  to  see

 there ? 

Pupil  C

You  are doctor, the wife  of  the teacher,  and you want to  spent

 you holidays  on  other  planet. You  like  animals,  carnavals,

like  to  dance.  Ask  travel  agent  to advice  you the best planet.

 Make your husband  agree  with your choice.

Додаток  № 3

Рольова гра " У  магазині "

Учні  отримують  картки  з зображенням   різноманітних  продуктів  та  їх  цінами, а  також  завдання  та ролі.  Гра розрахована  на  парну  роботу.

Завдання   для  учнів  з  високим рівнем володіння  мовленнєвими уміннями  та  навичками:

Pupil  A

You  are  shop  assistant. Help  customer  to  buy everything

 he  wants  and  don't  sell  your  goods  for  low  price.

 

Pupil  B

You  have  a party  tonight. Buy  everything  you  need  to  cook

the  best  dinner. You  have £ 35.70

 

Завдання  для  учнів  з  низьким  рівнем  мовленнєвих  умінь  та навичок :

Pupil  A

You  are  shop  assistant. Help  customer  to  buy everything

 he  wants  and  don't  sell  your  goods  for  low  price.


Pupil  B

You  have  a party  tonight. Buy  everything  you  need  to  cook

the  best  dinner. You  want  to  cook  a  cake,  fruit  salad, cookies,

fish.  You  need  good  wine  too. You  have £ 40.75

еще рефераты
Еще работы по педагогике