Реферат: Труд и развитие личности школьника

 План.

 1. Психологія і трудове виховання.

 2. Праця і всебічний розвиток особистості

 3. Психологічні особливості трудової діяльності школярів.

 4. Утягнення школярів в трудове самовиховання.

 5. Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів.

 6. Список літератури.


Психологіяі трудове виховання

  Які в будь-якій іншій справі, в процесі виховання є ще невикористані резерви. Надїх розтинанням працюють педагогічні  колективи, социологi. Особлива роль вцьому відношенні належить психологічній науці.  В психологічних знаннях вузагальненому виді відбиті уже пізнання  психологичні закономірності навчання івиховання, формування  особистості дитини на різноманітних вікових етапах вумовах  різноманітних видів діяльності (гра, навчання, праця), істотні  зв'язкив сфері педагогічних і психологічних явищ. Психологічна  наука накопичиланемало цінних фактів, використання яких  спромагається збагатити зміст іорганізацію трудової і виробничої  праці школяра, понад повно використатирезерв його особистості,  забезпечити в трудовому вихованні систему і тим самимпідвищити його  виховну цінність.

 Проможливості психології у галузі трудового навчання і виховання  багато кажесамий перелік проблем, що вивчаються нею. Назвемо деякі із  них. Передусім туттреба виділити проблему головного психологічного «ядра» в трудовійпідготовці школярів. Таке «ядро», як показали  дослідження Т.В.Кудрявцева, Е. А.Ферапоновой і інших психологів,  складають формуваннязагальнотрудових вмінь інтелектуального  характеру, уміння виконати завдання нетільки індивідуально, але і в  умовах сумісної праці, розвиток позитивноїмотивациi праці школярів,  їх творчого хисту і інших якостей особистості,важливих для фахового  самовизначенні школярів. Оскільки творчість є  найбільшчималим  проявом людини, психологи шукають оптимальні шляхи і засобизаохочення  школярів до творчої праці.  Особливо важливим в трудовому навчаннішколярів є  мотиви,  вимагаючі дітей трудіться. Саме з мотивами пов'язанеформування  відношення до праці, як головної цінності.

 Багатоуваги психологи приділяють вивченню психологічного змісту  трудової діяльностіпрофессiоналів і складанню на цій основі  профессiограмм.  В багатьох випадкахпсихологічні  знання використаються з  еврiстичними цілями для поясненнямеханізмів ефективності отих чи  інших засобів навчання і виховання дляпредбачання результатів їх  застосування.

 Увигляді такого механізму спромагаються виступати мотив, потреба,  інтерес,самооцінка.  Різні психологічні  знання використаються в цілях об'єднання психологічно східних трудових цілей і засобів дії, а також засобів  навчання івиховання.  Педагогу необхідно засвоїти загальні закономірності розвитку особистості.

 Особистістьформує під впливом виховання, социалiзациiї і самовиховання.

 Особистість- результат взаємодії зовнішніх впливов з внутрішніми  умовами індивідуума, дояким відносяться його направленість,  спроможності, характер і інші особистівластивості. Познайомимся із отим, як психологи досліджують психологічнийзміст  трудового виховання, зокрема, формування всебічно розвиненої особистості засобами праці. По яким показникам судить психолог про  зміни, щовідбуваються в вигляді особистості під впливом праці?  Передусім по діям іпоступкам людини, по зміні результативності його праці, по відношенню до праці,до свого колективу, по змінам в  його потребах, інтересах, самооцінки і вимогахПсихіка працюючої  людини, особливо його відношення до праці, дуже помітнопроявляються в  продуктах його діяльності. Як школяр реагує на невдачі і успіхив  праці, на оцінку якості його роботи, коли його особові інтереси зіткаютьсяіз суспільними.  Найбільш поширеними засобами дослідження психологічних проблем трудового виховання є  спостереження, експеримент, опитування, тести.За допомогою досліджень вивчаються важливі в будь-якому виді  праці рисихарактеру: уважність, самостійність, охайність і ряд  інших. Використає вонотакож для дослідження взаємовідносин в дитячому  колективі.  Багатим джереломпсихологічних знань є  експеримент.

 Протейого використання пов'язане великими труднощами, по-перше,

 змінив особистості діються поступово, а дослідник не завжди  располагає часом.По-друге, зміни в особистості є  функцією не  одного, а багатьох чинників,діючих в умовах трудового виховання.  Внаслідок проведеного експерименту буловстановлене, що суспільна мотивация трудової діяльності підсилює інтерес дітейдо праці.

 Іншимрізновидом експерименту є розроблена методика самооцінки  через рівняння себеіз іншими. Результати цього рівняння людині не  байдужі: він ними задоволенийабо не задоволений, заспокоєний або починає турбуватися. Цю методикузастосовували для вивчення відношення досліджуємого до  своїх досягнень втрудовій діяльності, а також для вияву змін в  цьому відношенні при переході доінших видів діяльності, наприклад,  від навчальної до трудової. Для цьогоiспитуемим пропонує  порівнювати свої успіхи з успіхами інших учнів.  Такимчином, кожний оцінював не тільки інших, але і самий себе, бо одних учнів вінрасполагав поперед себе. Але ця самооцінка  проводиться не прямо, а непрямо. Наоснові відповідей iспитуемих  після цього визначаються рангові місцяiспитуемого по самооцінкі.  Для вияву основних тенденцій в поводженні, щодослідиться (наприклад, типичних мотивів трудової діяльності чи вибору фаха,престижності  різноманітних фахів серед дітей одного і отого ж віку та ін.)широко використає анкетування, успіх якого залежить від  компетентностіукладача анкети в проблематиці, що вивчає. Наприклад,  при вивченні основнихмотивів трудової діяльності старшеклассників  за допомогою закритої анкетискладають перелік найбільш  поширених мотивів до праці. Для цього вивчаєтьсялітература по  психології дитячої праці.

Ванкеті передбачається можливість самостійної відповіді по заданому  питанню.  Вряді випадків в анкету включає шкала полярних балів, що вимагає  оцінкипривабливості для умови, що опитує отієї чи іншої праці чи  фаха, що пропонуєшкала: " дуже подобається " — " 6 ", " подобається "- " 5 ",  " більше подобається, що не подобається " — " 4 "; " більше не подобається,  що подобається " — "3 "; " не подобається " — " 2 "; " дужеподобається " ­­­" 1 ".  При анкетуванні дуже важливозабезпечити відвертість відповідей  що опитуються. Це досягає продуманимінструктажем, в якому називає ціль  дослідження і його наукова важливість, атакож гарантується  конфіденційність.  Але хибою анкет є  те, що одержані із їхдопомогою надані допускають дiфференциiрованного аналізу, що не дозволяєвіднести відповіді з  реальним поводженням iспитуемих, перевірити вірогідністьїх  відповідей.  Для психологічного вивчення особистості школяра широкозастосовує  засіб узагальнення незалежних характеристик, запропонованийпсихологом  К.К.Платоновим. Він передбачає збирання і узагальнення відомостей про особистості, що одержують різноманітними особами при спостереженні  за неїв різноманітних видах діяльності. В різноманітних умовах  загальні властивостіі якості особистості (моральні якості, риси  характеру, темперамент)проявляються по-різному, тому відомості  збираються від різноманітних осіб.Оцінки цих людей будуть різні. Це є  достоїнством наданого засобу, що дозволятьпонад повно  охарактеризувати особистість, визначити їй зону ближчогорозвитку,  визначити їй подальші шляхи розвитку.  Для вивчення направленостіособистості, її мотивів, інтересів, здібностей інколи застосовують проективнийзасіб (тест на  завершення незавершених пропозицій, зображень та ін. ).  Воснові цих методик лежить несвідома схильність людини до проекциї,  тобто доприсвоюванню до  інших людей рис, прагнень, інтересів  хвилюючих його самого.Так iспитуемому пропонується малюнок із  зображеними на ній предметами, діючимиособами. Ситуація не  визначена. Iспитуемому пропонує розказати,  що по йогопогляду, було до цього, діється зараз, що буде надалі. По його висловам можнасудити про мотиви.  Привілей цих методик укладає в отому, що під час їхзастосування  знижується смущенiє, настороженность iспитуемого завдячувавши що  він максимально утягує в експеримент. Хиба — трудність в тлумаченні результатів.

 Праця і всебічний розвиток особистості

 Значення праці в розвитку особистості загальновизнано. В що конкретно складається роль, що розвиває праці, що її особливості виступають як  головніумови розвитку психіки людини?  Можливості для цього розвитку міститися уже всамих знаряддях,  предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крімпризначення,  втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною.  Предмет,знаряддя і умови праці є  найбагатішим джерелом знань про  істотну частинунавколишньої дійсності. ці знання є  основною ланкою в  світогляді людини.  Дляуспішного здійснення трудової діяльності вимагає участь всієї  особистостііндивідуума: його психічних процесів, станів і  властивостей. За допомогоюпсихічних процесів, наприклад, людина орієнтується в умовах праці, формує ціль,контролює  хід діяльності.

 Високівимоги до людини пред'являють соціальні умови праці.

 Врізноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний  характер ійого здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і  складну системувиробничих, нравственних і інших відносин.  Включення учня в колективна працясприяє засвоюванню їм названих  відносин, перетворенню їх із зовнішніх ввнутрішні. це діється під  впливом панівних норм поводження, суспільногопогляду, організації  взаємодопомоги і взаємної вимогливості і дії такихсоціально-психологічних феноменів, як внутрігрупова внушаємость, змаганність. Важливої проiзводной цих соціально-псiхологичних чинників є   формуваннявідповідальності за результати праці колективу, Дослідження  показали, щобільшість старшекласників — членів бригад готові  відповідати за результатипраці своєї ланки.

 Великівимоги до людини пред'являють результати праці. Таким чином,  вимоги предмету,знарядь, умов і результатів праці є  найважливішою  умовою розвитку психікилюдини в процесі трудової діяльності.

 Другоюумовою розвитку психіки людини стать впливом праці є  доцільна  діяльністьсамого суб'єкту. Преобразуя предмет праці, створюючи  суспільно цінні продукти,він преобразує себе.

 Дляпонад повного використання можливостей, що розвиває праця, вони  повинні бутидоповнені діяльністю старших — навчанням і вихованням.

 Діяльністьвихователя є  третьою умовою розвитку психіки в процесі  праці.  В всіх видахпраці формує важливу якість особистості, як практичність.

 Людиназ цією якістю вільно орієнтується на виробництві і в побуті.  беручи участь вколективній праці індивід пізнає не тільки інших, але  і себе: хто він є, якуцінність представляє для інших, що він  спромагається. Діти, як показалипсихологічні  дослідження, погано знають себе, свої можливості, своє положенняв колективі. В наслідок трудової діяльності діються істотні зміни. Передусімзмінює його відношення до себе, а після цього і відношення  колективу іпедагогів.  В психології зібрано багато фактів, що показують, що трудова діяльність побуджається тим, на скільки високі її  результати. Із цим пов'язанеформування таких мотивів як особиста значимість праці, свідомість йогосуспільної значимості, притязання на понад  високий рівень досягнень в праці.

 Працяграє велике значення в розвитку хисту учня. Хист розвиває,  головним образом, вумовах провідної діяльності: в дошкільному віку ­­­в грі, в молодшому ісередньому шкільних віку — в ученні, в  юнацькому — в професійно-трудовійпідготовці.  Формування хисту здійснюється в тій чи іншій діяльності.

 Впроцесі праці, наприклад, розподіл уваги стає понад широким, а його переключення понад швидким.

Великароль праці в розвитку мислення. По мірі оволодіння трудовими навикамирозвиваються його нові форми: технічне, практичне,  логічне.  В процесі праціі спілкування з іншими членами трудового колективу  діється розвиток почуттів.Вмикаючись у трудовий процес дитина докорінно змінює своє подання про  себе іпро навколишній світ. Радикальним образом змінюється і самооцінка. В  процесіспілкування і оволодінням новими знаннями формується світогляд  школяра. Роботав колективі розвиває социолiзацию особистості дитини  Розвиток хисту, почуттіві мислення робить особистість дитини понад  гармонійної. Отже, праця є найважливішим чинником, що впливають на  розвиток особистості дитини.

 

Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів.

 Рішення багатьох питань трудового виховання підростаючого покоління  істотнозалежить від правильного розуміння функцій, цілей і  психологічного змістудитячої праці.  Праця школяра має свою специфіку. Передусім праця учніввідрізняє від  праці дорослих отим заради чого вона організована. Дитяча праця організовується передусім з виховними цілями.  Праця в суспільстві, як правило,носить колективний характер, тому від  кожного учасника вимагає уміннявзаємодіяти. Отже, школярі повинні включатися в суспільне виробництво.Підготувати  дитину до праці це значить сформувати у неї готовність працювати.Психологічна готовність до праці означає  рівень розвитку особистості, що є достатнім для успішного освоєння  будь-яким видом виробничої праці.

Формуванняу школяра психологічної готовності до праці діється в  таких видах діяльностіяк: гра, навчання, побутова та виробнича праця, технічна творчість.

 Якпоказують спостереження, випускники навчальних закладів практично і  психологічноне готові до участі в виробничій праці. З метою найкращої адаптації школярів навиробництві необхідно  відбудовувати і розвивати систему У. П. К., причому,безпосередньо на  виробництві. Головне, щоб праця учнів була безпосередньопов'язаний з  виробництвом. Школярі повинні виконувати посильні замовивиробництва.

 Завдякитакому підходу у учнів праця набуде більш високе  значення, створюються умовидля формування суспільно цінних мотивів  діяльності.  Бо цей вид діяльності нетождественен ані навчальної діяльності, ані трудової діяльності дорослих, якеми умовно виділяємо її як учбово-трудову. В старших класах цей вид діяльностіповинен стати провідним.  З цією метою в старших класах програмою передбаченофахове трудове  навчання. Дитина, після закінчення школи, уже спромагаєтьсямати спеціальність, що дає йому передумови для  швидкої адаптації навиробництві.

Утягненняшколярів в трудове самовиховання.

Активнаучасть самого школяра в навчанні, праці, а також в перетворенні  своєїособистості є найважливіша ціль навчання і виховання.  В статті«Психологічна наука і праця виховання » С.Л.Рубiнштейн писав:«Педагогічний процес, як діяльність учителя формує  особистість, щорозвиває дитини в міру того, як педагог керує  діяльністю дитини, а не заміняєїї ». Формування особистості  діється, головним образом, в процесі власноїдіяльності,  його власних вчинків.

Облікролі самої дитини в формуванні його особистості необхідно ще  тому, що у ньогоє свої потреби, прагнення, інтереси.

Несхожістьпланів дорослих і дітей пояснює труднощі в вихованні. Тому основне завданняпедагога складається у тому, щоб роль самовиховання в формуванні була якомогабільша. Оптимальним періодом для самовиховання є старший шкільний вік,  коли удітей свого роду «расположенність до самовиховання ».

 Вцьому віці перед дитиною стає ряд життєво важливих питань: «Кимбути?», «Куди піти?» і інші, діється переоцінка цінностей.Дитина готова змінювати себе, готова до самовиховання.  Одним із видівсамовиховання є  фахове самовиховання, це прагнення юнаків і дівчат доудосконалення своєї придатності  до того чи іншого фаха.  Як показалидослідження психологів, уявлення школярів про прийдешній  фах дуже нечітке:слабі уявлення про труднощі,  соціальної значимості. Важливою передумовою самовихованняє адекватна оцінка своєї відповідності вимогам фаха. В цьому учні  випробовуютьтруднощі тому, що у деякого не сформована самооцінка хисту і своєї фаховоїпридатності. Щоб учні правильно оцінювали свій хист необхідно проводити психологічні факультативи, на яких розповідати учням як вибирається фах, якуроль в цьому грають інтереси, схильності і спроможності  людини, про критеріїоцінок своїх можливостей, про роль і засоби самовиховання.

 Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів.

 Формуванняособистості в процесі праці діється не саме собою,  а лише при певнійорганізації праці школярів.  Під організацією праці розуміємо йоговпорядкування, надання йому планомірності. Організація дитячої праці повиннавраховувати вікові і індивідуальні особливості дітей і закономірності їхрозвитку. В процесі праці здійснюється, естетичне і фізичне виховання. Такуорганізацію праці призваний забезпечити педагог. Від нього вимагається бутиприкладом, вивчати сильні і слабкі сторони своїх учнів,  організовуватидіяльність та багато іншого.

Псiхологичнийаспект діяльності педагога при вихованні засобами  праці складається у впливіособовим прикладом, в управлінні впливу  середовища на особистість, а такожуправління його трудовою діяльністю.

 Педагогпогоджує зміст і форми праці з педагогічними цілями,  направляє трудовудіяльність таким чином, щоб вона вимагала від учнів  прояв тих чи іншихякостей, оцінює ефективність виховних впливів. Роль педагога складається такожв допомозі учню підвищити свій авторитет у перевесників.  В трудовому навчаннібагато учнів домагаються чималих  результатів в загальноосвітніх предметах. Взв'язку з цим у дитини  виникає потребу в освідченні. Якщо він домагаєтьсяпідвищення свого  авторитету, отже його активність підвищується і в інших видахдіяльності. І одна з головних завдань педагога — сформувати і скерувати цю активність.

 Укладення

 Таким чином, трудова діяльність є однім із важливих чинників  вихованняособистості. Залучаясь у трудовий процес дитина докорінно  змінює своє поданняпро собі і про навколишній світ. Радикальним  образом змінюється її самооцінка.Вона змінюється під впливом успіхів в трудовій  діяльності, що в свою чергузмінює авторитет школяра в класі. Питання  авторитету, самозатвердженняособливо велику роль відіграє в старшім  шкільному віці. Учитель повиненпідтримати і скерувати інтерес не тільки на свій предмет, але і на інші областіпізнання.  Під впливом цього інтересу буде розвиватися самопізнання. Головнафункція, що розвиває праця — це перехід від самооцінкi до самопізнання. Крімцього в процесі праці розвиваються хист, уміння і  навики. В трудовійдіяльності формуються нові види мислення. Внаслідок коллективної праці школяродержує навики роботи, спілкування, співробітництва, що покращує адаптаціюдитини в  суспільстві.

 Працяє рівноправним предметом програми навчання. Правда в останній  час в більшостішкіл праця знаходиться в занепаді. це пов'язане як з  загальноюсоціально-економічною ситуацією, так і з загальним розвитком  соціума. Взв'язку з цим трудове навчання вимагає докорінної  перебудови. Праця повиннавзяти на себе більш широку функцію, як підготовка дітей до роботи навиробництві, але не виключаючи її. В  цьому я бачу прийдешнє трудовогонавчання.

  Список літератури.

1.  Платонов К. К. "Узагальнення характеристик як засіб соціально-психологічного вивченняособистості."

2.  Iващенко Ф.І. «Працяі розвиток особистості школяра.»

3.  Фрiдман Л.М., Кулагiна І.Ю.«Псiхологичний довідник учителя.»

еще рефераты
Еще работы по педагогике