Реферат: Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Програмнезабезпечення в роботі вчителя початкової школи

1.1Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

1.3 Здоров’я ікомп’ютер

1.4 Шляхи використання програмного забезпечення на урокаххудожньо-естетичного циклу в початковій школі

Розділ 2. Методикавикористання прикладних інформаційних технологій впочатковій школі

2.1 Аналіз можливостейвикористання комп’ютерних програм на уроках художньо-естетичного циклу

2.2. Урокиобразотворчого мистецтва із використанням персонального комп’ютера.

2.3 Уроки трудового навчання із використанням персонального комп’ютера

2.4 Уроки музики ізвикористанням персонального комп’ютера

2.5 Використанняготових програмних продуктів

Розділ 3. Досвід використання комп’ютера в процесі навчання образотворчого мистецтва, музики та трудовогонавчання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


ВСТУП

Природним є прагнення людини до творчості, гармонії, любові,тобто тих елементів, що складають естетичне виховання. Фундамент цьоговиховання закладається у початковій школі. Великий потенціал при вивченніпредметів творчого характеру у початкових класах містить, на нашу думку,використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій. Це питання тіснопов’язане із проблемами взаємодії «дитина — комп’ютер» та використаннямвчителем початкових класів комп’ютерів у своїй діяльності.

Сучасна школа, крім озброєння учнів конкретними знаннямиоснов наук, повинна наділити їх також визначеними уміннями і навичками впостійному самостійному поповненні своїх знань, тобто створювати умови длясаморозвитку особистості учнів. Одним зі шляхів досягнення зазначеної мети єпослідовне використання обчислювальної техніки у навчанні. Однак, пошук новихшляхів вироблення елементів комп’ютерної грамотності дітей, потребує глибокого психолого-педагогічногообґрунтування. Необхідна особлива методика і випробувані програмні засоби длянавчання учнів початкових класів.

Теоретичною основою раннього ознайомлення дітей з елементамикомп’ютерної грамотності може стати концепція розвивального навчання,розроблена П.Я. Гальперіним, Д.Б. Ельконіним, В.В. Давидовим, Н.Ф. Тализіною таін., у якій психологи підкреслюють виняткову важливість молодшого шкільного вікудля формування творчого мислення.

Метою роботи є розгляд можливостівикористання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальномупроцесі початкової школи, розробка методів та прийомів такого використання.

Об’єктом дослідження євикористання персонального комп’ютера в початковій школі.

Предмет дослідження – шляхи використання комп’ютерної технікита засобів мультимедіа на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі.

Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким пізнавальнадіяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною за умови оптимальногозастосування системи сучасних методів використання ПК.

Для підтвердження висунутої гіпотези виділені такі завдання:

1.        Аналіздрукованих джерел з цього питання;

2.        Узагальненнядосвіду використання ПК в школі;

3.        Розробката теоретичне обґрунтування системи методів та прийомів використання ПК;

4.        Експериментальнаперевірка ефективності використання ПК на уроках художньо-естетичного циклу;

5.        Розробката впровадження в практику методичних рекомендацій щодо використання новихінформаційних технологій в початковій школі.

Наукова значущість роботи:

1.        впровадження в практику методичних рекомендаційщодо використання нових інформаційних технологій в початковій школі.;

2.        Обґрунтованошляхи використання ПК на уроках художньо-естетичного циклу у початковій школі.

Практична значущість роботи:

1.        Розробленоефективні прийоми використання комп’ютера у початковій школі;

2.        Результатидослідження можуть бути використані в практичній діяльності вчителів початковоїланки освіти.

База дослідження. Дослідження проводилося з 2004 по 2005навчальний рік на базі Грабовецької ЗОШ Тернопільського району, Тернопільськоїобласті.

Апробація дослідження.

Основні положення і результати дослідження доповідались іобговорювались на кафедрі інформатики та методики її викладання та настудентських науково-практичних конференціях; результати дослідженняопубліковані у формі статті.

Структура роботи.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків,списку використаної літератури та додатків.


Розділ 1.Програмне забезпечення в роботі вчителя початкової школи1.1Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Використання інформаційних технологійу школі є достатньо складною проблемою, що вимагає детального науковоговивчення, психолого-педагогічного обґрунтування. Спроби вести регулярненавчання за допомогою комп’ютерних програм часто зазнають невдачі в першу чергутому, що через недосконалість програмних засобів не вдається дістати явнуперевагу використання комп’ютерних технологій перед традиційними формаминавчання. Інша важлива причина – комп’ютер не завжди є загальнодоступнимзасобом навчання. Тривалий час ні вчителі, ні учні не були готові прийнятикомп’ютер як навчальний засіб. Немає до кінця розроблених методик комп’ютерногонавчання.

На сучасному етапі інформатизаціїситуація змінюється. Та виникають нові завдання, оскільки кількість навчальнихпрограмних засобів, що випускаються на ринок, настільки велика, що необхіднедетальне їх вивчення та обґрунтування. Комп’ютерне навчання можна вважати новоюосвітньою галуззю, і для школи це є дуже актуальним, бо саме тут виховуютьсямайбутні спеціалісти, що працюватимуть в інформаційному суспільстві. Комп’ютерстає звичним засобом пізнання навколишнього світу, таким як для попередніхпоколінь була книга.

Комп’ютер, як і книгу, можнавикористовувати з великою користю, а можна і на шкоду. Яке ж місце може зайнятикомп’ютерна програма в навчанні сьогоднішнього і завтрашнього школяра? [6].

По-перше, найпоширеніша форма роботи– урок, і навряд чи є причини думати, що в найближчому майбутньому воназміниться. Отже, доцільно забезпечувати уроки комп’ютерною підтримкою.По-друге, застосування комп’ютера в навчанні не обмежується уроками. Урок єлише формою організації навчального процесу. Так само як і у випадку з книгою,велику роль тут відіграє самостійна робота з навчальною програмою або базоюзнань на домашньому комп’ютері.

Широкого поширення здобула заразвзаємодія вчителя з учнем через комп’ютерні мережі – дистанційне навчання. Незупиняючись детально на перевагах та недоліках цієї форми навчання, зазначимо,що існує ряд категорій дітей, для яких таке навчання є чи ледь не єдиноюможливістю отримати повноцінну освіту. Для обдарованого і допитливого учня цеможливість займатися самоосвітою.

Наведемо деякі переваги роботи знавчальними програмами:

·         скорочуєтьсячас вироблення необхідних технічних навичок учнів;

·         збільшуєтьсякількість тренувальних завдань;

·         природнодосягається необхідний темп роботи учня;

·         легкодосягається диференціація навчання;

·         ученьстає суб’єктом навчання, тому що програма вимагає від нього активногоуправління;

·         з’являєтьсяможливість моделювати безліч процесів, за допомогою комп’ютерної анімаціїстворювати на уроці ігрову пізнавальну ситуацію;

·         урокможна забезпечити матеріалами, користуючись засобами телекомунікацій;

·         діалог ізпрограмою отримує характер навчальної гри, і у більшості дітей підвищуєтьсямотивація навчальної діяльності.

Поряд з перевагами присутні інедоліки роботи з навчальними програмами:

·         діалог ізпрограмою позбавлений емоційності і, як правило, одноманітний;

·         програмістине можуть врахувати особливостей конкретної групи учнів, тут вкрай важлива рольвчителя;

·         незабезпечується розвиток мовної, графічної і писемної культури учнів;

·         крімпомилок у вивченні навчального предмета, що учень робить і на традиційнихуроках, з’являються ще технологічні помилки при роботі з програмою;

·         якправило, матеріал подається в умовній формі, сильно стиснутій й одноманітній;

·         контрользнань обмежений декількома формами – тестами або опитуванням;

·         учителюпотрібно мати спеціальні знання, уміння і навички роботи з комп’ютерноютехнікою;

·         середнаявного програмного забезпечення багато неякісного, що не враховує специфікуроботи із школярами, що має багато фактичних або методичних помилок.Програмісти часто просто не враховують змісту шкільних навчальних програм.

Як бачимо, недоліків у комп’ютерногонавчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп’ютера в навчанні неможна, але неприпустимо і зловживати комп’ютеризацією. Які ж завдання потрібнодля цього вирішити?

Перше — потрібно виробити критеріїефективного застосування комп’ютерів на уроці для кожної вікової групи учнів потемах навчальних предметів.

Друге— визначити критерії оцінюваннянавчальних програмних засобів.

Третє — співпрацювати зрозроблювачами програмних засобів, створювати методики навчання шкільнихпредметів на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій. [9].


1.2 Проблема використання комп’ютерау процесі навчання молодших школярів

Модернізація шкільної освітиприпускає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячивагому роль інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Важко відмовитисявід потенціалу нових засобів і в початковій школі.

Назвемо фактори, що можуть сприятибільш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій (НІТ)у початковій школі:

·         дидактичніможливості використання комп’ютера;

·         наявністьна ринку численних програмних продуктів для школи;

·         введенняв навчальні плани багатьох шкіл пропедевтичного курсу інформатики (розвитоккомп’ютерної грамотності школярів);

·         наявністьу багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяють тому, що в дітей формуєтьсяготовність (психологічна, мотиваційна, практична) до використання комп’ютерів унавчанні на різних навчальних предметах.

Але в даний час в Україні склаласядосить суперечлива ситуація: незважаючи на ці позитивні фактори, комп’ютер прививченні навчальних предметів початкової школи, на жаль, використовуєтьсярідко, безсистемно і переважно з метою контролю знань, не торкаючи, як правило,інших етапів навчання. Основними причинами цього можна вважати недостатнійрівень фінансування загальноосвітньої школи, недолік на ринку педагогічнихпрограмних засобів, що відповідають дидактичним вимогам, відсутність методичнихрозробок щодо використання комп’ютера в цілому (і конкретних програмнавчального призначення, зокрема), санітарно-гігієнічні умови використанняперсонального комп’ютера в початковій школі, а також невисокий рівеньінформаційної грамотності вчителів початкової школи [17].

Проблема використання комп’ютернихтехнологій у навчанні молодших школярів не вирішена навіть на теоретичномурівні, а це, у свою чергу, негативно позначається на вирішенні і практичнихзавдань використання комп’ютера безпосередньо в навчанні. У зв’язку з цимособливу значимість для інформатизації початкової освіти в нашій країніотримують дослідження, спрямовані на виявлення факторів ефективноговикористання комп’ютера в навчанні і проектування технології навчання молодшихшколярів за участю ПК.

Питаннями впровадженняпропедевтичного курсу інформатики в початкову школу займались відомі в ційсфері науковці та педагоги України та близького зарубіжжя: ЛевшинМ.С., Горячов А.В, Семенов А.Л., В’юшкова Є.А. Урнов В.К. та ін.

Актуальною є проблема використанняінформаційно-комунікаційних технологій для організації роботи вчителя, та нарізних предметах, наприклад, українській мові, математиці, суспільствознавчихдисциплінах. Невирішеним є також і питання комп’ютерної підтримки предметівхудожньо-естетичного циклу в початковій школі, а саме музики, трудовогонавчання та образотворчого мистецтва.

У рамках даного дослідження, на наш погляд,повинні бути вирішені наступні завдання:

·         обґрунтуваннядоцільності і місця використання комп’ютера в системі інших засобів навчання.

·         проектуваннятехнології процесу підготовки до навчання та самого навчання з використаннямкомп’ютера.

·         обґрунтуванняролі вчителя на етапі підготовки до навчання з використанням комп’ютера й ворганізації самих комп’ютерних уроків.

·         обґрунтуванняролі різних видів програмних засобів навчального призначення в навчанніпредметам початкової школи.

·         виділеннямісця ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі.

Використання комп’ютера як засобунавчання у навчальному процесі початкової школи вносить зміни й у інші елементипедагогічної технології (процес навчання, організацію навчання, засоби навчаннятощо). Це, на наш погляд, дозволяє вирішити декілька груп проблем: загальнодидактичних, методичних, інформаційних (тих, що стосуються комп’ютера як засобунавчання), професійних й організаційних, кожна з яких, у свою чергу, дозволяєвирішити відповідні теоретичні і практичні завдання. Розглянемо всю сукупністьцих проблем.

1. Загальнодидактичні проблеми:визначення ролі (місця) комп’ютера в методичній (дидактичній, педагогічній)системі серед інших засобів навчання; визначення умов, у яких може бутиздійснений педагогічний процес з використанням комп’ютера.

2. Професійна проблема: забезпеченнядостатнього для підготовки і проведення комп’ютерних уроків рівня інформаційноїкомпетентності вчителів. Достатній рівень інформаційної компетентності вчителядозволить йому вирішити необхідні організаційно-методичні проблеми.

3. Організаційно-методичні проблеми:

·         дотриманняспецифіки змісту навчального предмета;

·         дотриманняособливостей методичної системи, що використовується при навчанні предмета;

·         обґрунтуваннядоцільності використання комп’ютера;

·         обґрунтуваннядидактичних і технічних вимог до педагогічних програмних засобів;

·         виявлення,експертиза і добір педагогічних програмних засобів;

·         проектуванняпедагогічних програмних засобів, систем комп’ютерних завдань або електронногодидактичного матеріалу;

·         використанняпрограмного продукту в технології навчання предмету.

4. Інформаційні проблеми:

·         визначеннянаукових основ психолого-педагогічних і методичний вимог до програмних засобів,необхідних для їх ефективного використання;

·         забезпеченнядоступності створених педагогічних програмних засобів для вчителів (наявністьєдиної бази даних педагогічних програмних засобів);

·         розробкапедагогічних програмних засобів.

Глобальне вирішення цих проблемвимагає спеціальних досліджень із залученням фахівців з різних областей:методистів, спеціалістів в галузі інформаційних технологій, програмістів,дизайнерів, організаторів процесу та ін.

Зростаючий інтерес до використаннякомп’ютерних систем не повинен зменшувати увагу педагога до особистості учня,навпаки, саме комп’ютеризація освіти звільняє вчителя від рутинної роботи зтрансляції навчального матеріалу, дозволяючи йому більше орієнтуватися наформуванні в дитини фундаментальних основ в області духовного життя особистості.

Персональний комп’ютер –універсальний «навчальний посібник», що може бути з успіхом використаний нарізних за організацією навчальних заняттях. При цьому він вписується в рамкитрадиційного навчання із широким використанням усього арсеналу засобів навчання.ПК може сприяти активному включенню учня в навчальний процес, підтримуватиінтерес, сприяти розумінню й запам’ятовуванню навчального матеріалу.

Можливості застосування ПК значні:від довідкової системи до засобу моделювання ситуацій. Найголовніше вчасно івлучно використовувати комп’ютер. Виконання функції навчання – найбільш істотнахарактеристика застосування комп’ютера в школі.

Завдання застосування комп’ютера внавчанні:

·         забезпеченнязворотного зв’язку в процесі навчання;

·         забезпеченняіндивідуалізації навчального процесу;

·         підвищеннянаочності навчального процесу;

·         пошукінформації із різноманітних джерел;

·         моделюваннядосліджуваних процесів або явищ;

·         організаціяколективної й групової роботи;

·         контрольнавчальних досягнень.

Однак якими б не були цікавими йбагатофункціональними нові інформаційні технології, роль вчителя залишається які раніше провідною в навчальному процесі, а учень по-справжньому перетворюєтьсяв суб’єкт педагогічного процесу. Всі комп’ютерні програми мають бути розробленіза обов’язкової активної участі педагогів, що визначає вплив учителя навіть увипадку самостійної роботи з комп’ютерною програмою. Не знижується йбезпосередня значимість вчителя в процесі спілкування учня з комп’ютером.Учневі без педагога важко представити, що необхідно засвоїти. Учитель вирішує,виходячи з індивідуальних особливостей учня, якого характеру програми більшдоцільно використати на тому чи іншому етапі навчання. Комп’ютер, вивільнюючичас вчителя, виконуючи багато рутинних робіт, дозволяє йому більше увагиприділяти індивідуальній роботі з учнями, творчо підходити донавчально-виховному процесу. Здійснюючи особистісно-орієнтоване навчання звикористанням комп’ютера й нових інформаційних технологій. Треба пам’ятати проте, що необхідно забезпечувати можливість учня реалізувати особистісніустремління та ініціативи. Особливого значення набуває формування в ньогоздатності критично ставитися до результатів, робити узагальнюючі висновки йприймати самостійні рішення. А вчителеві важливо одержувати досить повну йоб’єктивну інформацію про процеси особистісного становлення учня, усілякосприяючи цьому.

1.3 Здоров’я ікомп’ютер

Серед безлічі проблем застосуваннякомп’ютера (як уособлення нових інформаційних технологій) варто особливовиділити одну — проблему впливу комп’ютера на здоров’я людини. Її значимість іактуальність визначаються стрімкістю і глибиною проникнення НІТ в усі сферижиття і діяльності сучасного суспільства. Найбільшому впливу з боку комп’ютерапіддаються діти, формування особистості яких відбувається в умовах настаннянової інформаційної ери [45].

Охорона здоров’я дитини-користувачаПК — проблема багатогранна, котра може бути вирішена на основі збалансованогокомплексного підходу, що враховує цілий ряд факторів: педагогічних, медичних,правових, технічних, організаційних. Однак, незважаючи на те що цим питаннямзаймаються багато фахівців, ця проблема до кінця не вирішена. Повною мірою ценалежить і до педагогічних розв’язків даного питання, потенціал яких ще далеконе вичерпаний.

Педагогічні задачі в областізабезпечення умов здорової роботи з комп’ютером сьогодні вийшли вже далеко замежі забезпечення правил техніки безпеки в навчальній аудиторії. Школа повиннаготувати учнів до свідомої, самостійної й активної організації своєї роботи ідозвілля в просторі екранної культури і комп’ютерних технологій. Причому нетільки у можливій майбутній професійній діяльності, але вже сьогодні.

Системність педагогічної задачівизначає структуру вивчення теми. Очевидно, що її виховні та мотиваційніаспекти не можуть бути належною мірою реалізовані в рамках одного уроку. Доцієї теми необхідно готуватись протягом усього навчального курсу.

Виховний характер педагогічної задачівизначає і вибір підходу до її розв’язання. На наш погляд, найбільш доцільнимтут буде використання гуманітарного підходу.

Гуманітарний підхід (у контекстірозглянутої проблеми) припускає акцентування уваги при розгляді даної теми наособистість користувача комп’ютера. Таким чином, пріоритет віддається нетехнічним характеристикам монітора, а людині, яка перед ним працює. Людина тутрозуміється не просто як біологічна істота, або безликий суб’єкт соціальнихвідносин, що повинний дотримувати визначених рекомендацій, а як неповторний усвоєрідності світосприймання індивідуум, що має право приймати рішення і нестиза них усю повноту відповідальності.

Акцент у висвітленні проблемиздорової роботи з комп’ютером повинен бути перенесений у педагогічнійдіяльності з технічних характеристик обчислювальної техніки (важливість якихніхто не бере під сумнів) на біологічні і соціальні особливості користувача.

Здоров’я — це фізичне, психічне ісоціальне благополуччя людини і його здатність адаптуватися до постійномінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища та природного процесустаріння. Зрозуміло, що його основа закладається в дитячому віці. [15].

Таке системне, цілісне, позитивнерозуміння здоров’я прийняте в даний час Всесвітньою організацією охорониздоров’я. На його основі може (і повинна) бути організована робота ззабезпечення безпечної взаємодії людини і комп’ютера.

Визнаючи численні переваги комп’ютерадля розвитку, навчання, творчості і дозвілля особистості, усі сходяться в тім,що він наносить здоров’ю невиправної шкоди. Розходження складається лише воцінці ступеня цієї шкоди: тут думки коливаються від категоричного неприйняттякомп’ютера (сприйняття його як неминуче зло) до безвідповідального самоусуненнявід розв’язання проблем охорони здоров’я при роботі з ним.

Найважливіший для практичного педагоганаслідок системного розуміння здоров’я полягає в тому, що завдяки йому вдаєтьсязняти безумовно негативне сприйняття комп’ютера, що заважає об’єктивному ідокладному розгляду відповідних питань з учнями. У вчителя з’являєтьсяможливість і потреба вийти за вузькі рамки нормативів техніки безпеки, оцінитикомп’ютер як явище культури, спробувати разом з учнями визначити своє ціліснеставлення до нього і вже на цій основі будувати взаємодію з машиною.

В області використання комп’ютернихтехнологій кожен вчитель зустрічається з достатньою кількістю фактів, щопідтверджують висновок: далеко не завжди причиною погіршення здоров’я в дітей єнедостатня «якість» комп’ютера. Хіба можуть допомогти захисні фільтри абомонітори «Low Radiation», якщо учень сидить практично «на екрані»? Що може датиорієнтація вікон кабінету на північ і наявність на них жалюзі, якщо виключеноосвітлення і робота відбувається в напівтемряві? Навіщо потрібні монітори зекраном, що має діагональ 17 дюймів, якщо документ обробляється у вікніпрограми, що займає лише чверть площі екрана? Якщо при роботі з комп’ютеромвиникає біль, затікають ноги, відбувається перенапруга м’язів шиї і плечовогопоясу, то вихідною причиною цього є не машина. Вона просто дозволяє череззагострення проявитися хвороби, реальна причина якої полягає в неправильномувикористанні людиною компенсаторних можливостей свого організму. У даномувипадку це невірна постава при роботі, неправильні положення ніг, рук,невиконання профілактичних заходів і недотримання режиму роботи. [14].

Та все ж таки немало важливими єсанітарно-гігієнічні вимоги до комп’ютерного класу-кабінету.

Наведемо окремі санітарно-гігієнічнівимоги до комп’ютерного класу. [52].

1.        На одинкомп’ютер у класі повинно відводиться не менше 6 м2 площі, при цьому об’єм приміщення повинен бути не менше 24 м3. Якщо робочих місць понад 10, то для кабінету потрібна обладнана лаборантськакімната площею 18 м2.

2.        Недозволяється розміщення місць з комп’ютерами в навчальних закладах в цокольнихі підвальних приміщеннях. Стіни приміщення фарбуються у холодні кольори, аштори на вікнах повинні гармонувати з кольором стін. Чорні шторивикористовувати забороняється.

3.        Природнеосвітлення в комп’ютерному класі має забезпечувати коефіцієнт не нижче 1,5 %.

4.        Штучнеосвітлення в приміщеннях повинно здійснюватися системою загального рівномірногоосвітлення. Слід обмежувати нерівномірність розподілу яскравості в полі зорукористувача. Освітлювачі при периметральному розташуванні повиннівстановлюватися локалізовано над робочим столом ближче до його передньої межі.

5.        Робочімісця повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало збоку, зліва.

6.        Дляпідвищення вологості повітря в приміщеннях слід використовувати зволожувачіповітря. Приміщення повинні забезпечуватися аптечкою першої допомоги івуглекислотними вогнегасниками.

7.        Кабінетінформатики не повинен межувати з приміщеннями, що є джерелами шуму і вібрацій.Допустимий рівень шуму — 40 дБ.

8.        Недозволяється ремонтувати комп’ютери безпосередньо в робочих приміщеннях.

9.        Екранмонітора комп’ютера повинен знаходитись на відстані 600-700 мм від очей користувача. Кут погляду на екран (кут між променями від країв екрана) повинен бутине менший 45°.

10.     Клавіатуране повинна бути жорстко зв’язана з монітором. Поверхня клавіатури — матова.

Для комп’ютеризації освітизалишаються зовсім справедливими слова Н. М. Амосова: «Щоб бутиздоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх нічим неможливо» [45].

Важливою педагогічним завданням єпідготовка учня до того, що не будь-яка інформація, не всяке знання є благо, івиховання в ньому імунітету проти інформаційної агресії.

Величезним є вплив комп’ютера саме наздоров’я учнів початкової школи. Адже нераціональне використання цього засобунавчання може призвести до катастрофічних наслідків для здоров’я дитини 6-10річного віку.

Негативний вплив на фізичний розвиток.В дітей 6 років саме формується постава, і будь-яке неправильне довготривалеположення тіла може призвести до викривлень хребта, сколіозу тощо.

Негативний вплив на розумовийрозвиток проявляється у порушеннях уяви, притупленні уваги, погіршенні пам’ятіта ін. Все це проявляється внаслідок нераціональної, несвоєчасної, непродуманоїта занадто тривалої роботи дитини перед монітором.

Щодо порушень у психічному розвиткумолодшого школяра слід зауважити, що при довгому використанні ПК може виникнутироздратованість, порушення сну, звикання і, навіть, депресії.

Розглянувши ці проблеми можна навестирекомендації щодо організації роботи в комп’ютерному класі.

Функціональний стан учнів під часнавчальних занять з використанням комп’ютерів у кабінеті інформатики (класі)визначається багатьма чинниками навколишнього середовища, включаючи організаціюробочого місця. Одним з чинників, який може зменшити негативний вплив моніторіві комп’ютерів, є суворе дотримання режиму роботи.

Сьогодні, незважаючи на те, що парк комп’ютерівсуттєво і швидко змінюється, удосконалюються технічні характеристикикомп’ютерів, однак залишається гострою проблема втомлення учнів під час роботиз моніторами та вплив комп’ютерів на стан їхнього здоров’я. Саме тому залежновід віку учнів лікарі та психологи наполягають на введенні обмежень на часроботи за дисплеєм та на проведенні фізкультпауз.

Робота за персональним комп’ютеромпов’язана з великим емоційним напруженням, негативними і позитивними емоціями.Нарівні з цим значне навантаження випадає на зоровий аналізатор, йогоакомодаційний апарат, центральну нервову систему. При роботі на ПК учніскаржаться на втомлюваність очей: різь в очах, плаваючі точки перед очима,головний біль та ін. Проведені психофізіологічні дослідження показали, щоробота на комп’ютерах викликає більш виражені несприятливі зміни з боку вищоїнервової діяльності і зорового аналізатора. Це говорить про розвиток перевтоми,яка наступає раніше, ніж при звичайному навчанні, навіть при виконанніконтрольних робіт у тому самому кабінеті інформатики, коли всі комп’ютеривимкнені.

Численні спостереження і дослідженняфункціонального стану учнів при роботі на ПК довели неможливість проведеннябезперервної роботи протягом усього уроку. Особливо чутливі до впливунесприятливих чинників середовища, в тому числі тих, що виникають при роботікомп’ютерів, учні молодшого шкільного віку, які інтенсивно ростуть ірозвиваються. Тому чим молодший організм, тим більш виражені зміни в йогофункціональному стані можна спостерігати під дією будь-яких негативних чинниківсередовища.

Згідно санітарних правил інорм робота з комп’ютером повинна проводитись в індивідуальному темпі.Неперервна робота за комп’ютером: 1-й клас — 10 хв.; 2-5 класи — 15 хв.

Після встановленої тривалості роботи на комп’ютері повиненпроводитися комплекс вправ для очей, а після кожного уроку на перервах —фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

Комплекси вправ для очей мають бутипредставлені на плакаті в кабінеті (класі), або роздруковані та покладені накожне робоче місце для індивідуального користування. Комплекси вправ для очейповинні обов’язково виконуватися учнями, що мають короткозору і далекозорурефракцію очей.

Для зняття локального стомленням’язів, які підтримують тіло і голову у вертикальному положенні, рук і нігдоцільно проводити фізкультхвилинки, а для зняття загальної втоми —фізкультпаузи, які сприяють поліпшенню функціонального стану нервової,серцево-судинної і дихальної систем. Фізкультхвилинки бажано проводити науроках, а фізкультпаузи — на перервах.

Режим роботи за комп’ютером,проведення профілактичних заходів для попередження розвитку перевтоми повиннібути аналогічні і на уроках з використанням комп’ютера. Робота за персональнимкомп’ютером під час навчальних занять повинна здійснюватися в індивідуальномутемпі і ритмі.

Комп’ютерні ігри гірше впливають наочі і центральну нервову систему порівняно із звичайною навчальною роботою наПК. Тому тривалість перегляду гри має обмежуватись. Більш тривале використаннякомп’ютерної гри може негативно позначитися на самопочутті, сприяти розвиткуперевтоми зорового аналізатора і центральної нервової системи, зниженнюпрацездатності.

Дотримання наведених рекомендацій прироботі з комп’ютерами під час навчальних занять, практики й у позанавчальнийчас дозволить зберегти хороше самопочуття і працездатність, а також попередитирозвиток небажаних відхилень у функціональному стані і здоров’ї учнівпочаткової школи. [45].

1.4Шляхи використання програмного забезпечення на уроках художньо-естетичногоциклу в початковій школі

Природне прагнення людини дотворчості, гармонії, любові. Тому жодна галузь знань не може бути відірвана відестетичного виховання.

Друковані видання про комп’ютернітехнології в більшості випадків розглядають лише технічні питання: програмнезабезпечення, роботу з прикладною програмою, в конкретному середовищі,мультимедіа і т.д. На сьогоднішній день хороший вчитель інформатики повинензнати та вміти працювати з великим об’ємом інформації. За цими показниками такритеріями зовсім забувається внутрішній світ дитини, її емоції, інтереси,естетичний розвиток [21].

Вже у 80-і рр. у виданнях сталидискутуватися питання про скупість інтересів школярів, перекручуванні моральнихнорм, а останнім часом — і про байдужість, жорстокість тощо. І цей список можнапродовжувати.

Та за вирішенням соціальних іполітичних проблем багато-хто просто не вважає за потрібне висувати на першемісце питання естетичного виховання особистості, а тим паче використовуватизасоби НІТ для його підтримки.

Людина завжди прагне до краси. Вонанасолоджується природою й архітектурними спорудами, прикрашає своє житло йодяг. Немає такого народу, якому невідоме почуття прекрасного. Людина маєздатність знаходити, зберігати і створювати красу.

І щоб навчити дитину цілісномусприйняттю навколишнього світу, навчити її переживати, ототожнювати цінності усвоєму житті з ідеалами, звертаються до такої області знань, як естетика. [11].

У розв’язані задач естетичноговиховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітнітехнології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедіа.

На жаль, питання естетичного розвиткупри роботі з комп’ютером ще не одержали належного висвітлення в педагогічнійлітературі. Однак як у вітчизняній, так і в зарубіжній періодичній пресі всечастіше піднімаються питання, що зв’язують у єдиний ланцюжок мистецтво,виховання і комп’ютер.

Протягом всієї історії людствахудожники з великим ентузіазмом освоювали будь-які нововведення і переймалинові технології, нові фарби, матеріали, інструменти. Тому з появою комп’ютерів,а особливо прикладних графічних програм ці засоби були відразу ж сприйнятіхудожниками, у результаті виник новий напрямок у мистецтві — комп’ютернаграфіка.

В. Є. Лепскі таН. Ф. Лепскі у своїй праці «Комп’ютер у художній освіті» відзначають,що «намітилися два різних підходи до використання комп’ютерів в областіобразотворчого мистецтва. В одній з них комп’ютер використовується як простийінструмент — свого роду палітра і полотно, за допомогою яких художник «пишекартини». В іншому художник задає машині програму, внаслідок чого та створюємалюнок свідомо непередбачений, але розрахований машиною на основі математичноїфункції» [48]. Американський художник Девід Ем, відомий своїми «космічними»комп’ютерними картинками, стверджував: «Комп’ютер наштовхує мене на такі думки,які ніколи не прийшли б мені в голову без нього» [51]. Комп’ютерний художникмає велику можливість маніпулювати створеними їм структурами, застосовуючи їхтак, як йому це потрібно, чого, звичайно, не може собі дозволити художниктрадиційного напрямку. Отут зовсім інший вид розумової діяльності. У моментстворення комп’ютерного малюнка активізуються фантазія, логічне мислення,цілісне бачення, комплексне сприйняття. Малюнок як би складається з окремихелементів, створюючи єдине образне ціле, підлегле творчому задумові художника.[51].

Зміст предметів «Основи інформатики йобчислювальної техніки» або «Комп’ютерні технології» в системі шкільної освітиорієнтований на розвиток логічного мислення і може бути віднесений до точнихнаук, та й базовий компонент не залишає часу на творчу самореалізацію — цеобумовлено навчальною програмою та часовими межами. Тому вирішення поставленогопитання можливе при введенні спеціальних інтегрованих курсів або під часреалізації міжпредметних зв’язків на уроках художньо-естетичного циклу.

Якщо розглядати інформатику якпредмет художньо-естетичного циклу, то через спілкування з прекрасним станеможливим формування творчої особистості, розкріпачення свідомості дитини ірозвиток образного мислення. Варто відзначити, що в цьому процесі особливуувагу варто приділити захопленості й майстерності вчителя.

Зазначені проблеми тільки починаютьрозглядатися в педагогічній літературі і ставлять перед нами багато питань зобласті психології, педагогіки, естетики, без вирішення яких неможливевиховання дитини в XXI столітті.

Хоча предмет естетики історичнорухливий і мінливий, а найбільш повно закони естетичного розуміння світувиявляються в мистецтві, суб’єктом естетики була і залишається людина, якавідчуває. Тому завдання вчителів — через естетичне виховання та вмінняпрацювати з комп’ютером привести дитину до творчості, усвідомленню своєїіндивідуальності, бажанню мріяти діяти, творити.

До предметів художньо-естетичногоциклу належать музика, трудове навчання та образотворче мистецтво.

При вивченні цих предметів учнірозвивають пісенність, танцювальність, слух, голос, сприймання музики,сприймання художнього мистецтва, навички практичної роботи з мистецькимитворами, уміння виражати своє ставлення та емоційне переживання щодо творумистецтва, уявлення про світ професій тощо.

Говорячи про виховання потрібнорозуміти і неабиякі нові можливості, які дає нам використання комп’ютера унавчанні на образотворчому мистецтві, музиці чи трудовому навчанні.

Відомо, що інформація кращезасвоюється, якщо вона подається в різноманітному й зручному для її сприйняттявигляді. Навряд чи буде цікаво і запам’ятається школяреві тема «Образжінки-матері в образотворчому мистецтві» (образотворче мистецтво, 4 клас), якщопро неї дитина довідається з надиктованого конспекту, а самі картини будутьнамальовані у підручнику чи вивішені на дошці. Добре, якщо є в класі телевізор,відеомагнітофон, репродукції й інший наочний матеріал. Тоді тему уроку можна донеститак, що вона викликає в школярів жвавий інтерес. Ще ефективніше буде, якщокабінет оснащено комп’ютером із проектором, а краще локальною комп’ютерноюмережею.

Крім того, при наявності такихзасобів можна проводити контроль знань майже на кожному уроці.

Отже, розглянемо можливостівикористання комп’ютера на уроках образотворчого мистецтва.

Для демонстрації репродукцій,фотографій і схем можна приготувати слайди (наприклад, у програмі PowerPoint),у яких використовуються різні анімаційні ефекти. Матеріал супроводжуватиметьсяпояснювальним текстом, музикою, голосом диктора. Виділені ефекти дають уявленняпро деталі і символіку.

Можна демонструвати гамму кольорів,виділяючи розглянуті фрагменти і знебарвлюючи (або затінюючи) все інше. Задопомогою засобів мультиплікації можливо окреслити лінії перспективи або плавнообрисувати композицію.

Матеріал для показу набирається зрізних джерел — це готові графічні файли з Інтернету або з компакт-дисків,скановані репродукції з книг і альбомів. Музика може бути запозичена збудь-якого джерела, дикторський текст записується за допомогою активногомікрофона і програми CoolEdit.

Роботи, створені протягом року,записуються на диск. Таким чином можна підібрати матеріал та розробитиелектронний посібник.

До створення подібних електроннихпосібників можна залучати старшокласників, що вивчають інформатику. Вонивиконуватимуть по індивідуальних завданнях частини проекту, що полегшить роботувчителя.

Супровід уроків музики. На цих урокахможна використовувати безліч програм, як для операційної системи Windows, так ідля MS-DOC. Всі вони в основному дозволяють:

·         створюватимелодію, наносити нотні знаки на віртуальний нотний стан;

·         записуватимелодію, «натискаючи» клавіші на віртуальній клавіатурі;

·         відтворюватистворену мелодію (голосом, за допомогою звучання фортепіано, органа й іншихмузичних інструментів);

·         корегувати,зберігати на диску, завантажувати мелодію.

За допомогою цих програм можнапроводити музичні диктанти, вирішувати задачі пошуку помилок у записі мелодій іт.д. Робота може бути організована в такий спосіб: перша половина класу працюєз музичними фрагментами за комп’ютерами, друга — з тестами на папері, потімгрупи міняються місцями. Тести на паперових картках складаються за допомогою,наприклад, програми Hyper Studio, потім роздруковуються [2].

Та для початкової школи слідвикористовувати й інші можливості музичних редакторів, насамперед цепрослуховування  різних звукових записів (мелодії, казки, концерти, уривки зкласичних музичних творів та ін.). Комп’ютер можна використати і при вивченнітипів музичних інструментів. За допомогою демонстрації різноманітнихмультимедійних програм можна довідатися про історію створення, зовнішній виглядобраного інструмента. Цю відео- і аудиоінформацію можна подавати на великомуекрані через проектор або працювати з нею індивідуально (з використаннямнавушників). Саме ці можливості відповідають запитам програми початкової школи.

Переваги, що дає використаннямультимедійних програм на уроках музики:

·         коженучень має доступ до клавіатури «фортепіано»,«гітари» тощо;

·         можливістьозвучити записану мелодію спонукає учнів до творчого процесу створення мелодії;

·         ученьможе «побачити» і «почути» будь-який відомий музичний інструмент;

·         учительмає можливість швидко і об’єктивно контролювати й оцінювати знання учнів задопомогою комп’ютера.

Аналогічно можна використовуватикомп’ютерні програми і на уроках трудового навчання, ілюструючи схеми тапослідовність виконання тих чи інших виробів. Наприклад, на кожному уроцівчитель демонструє дітям, поетапність виготовлення деталей виробу, елементизакріплення тощо. Це ж можна робити за допомогою слайдів у програмі PowerPoint.Там само учні з різних боків можуть розглянути весь виріб. Заздалегідьзаготовлені малюнки в будь-якій відповідній для цього програмі допоможутьучневі пізнати світ професій та профорієнтувати його.

Отже, використання програмногозабезпечення на уроках художньо-естетичного циклу може виправдати себе вжепісля декількох років впровадження в процес навчання. Тому, на нашу думку, слідчастіше звертати увагу на шляхи застосовування ІКТ на урокаххудожньо-естетичного циклу.


Розділ 2.Методика використання прикладних інформаційних технологій в початковій школі2.1 Аналізможливостей використання комп’ютерних програм на уроках художньо-естетичногоциклу

Державний стандарт початковоїзагальної освіти головною метою дисциплін художньо-естетичного циклу, визначаєрозвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання,розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчійсамореалізації та духовному самовираженні. [58].

Виховання музикою має найточніше,найдоцільніше спрямування на розвиток духовного світу кожного школяра,пов’язується з його загальним розвитком, здійснюється у контексті становленняцілісної особистості.

Завдання учителя – розвинутичутливість учнів до музики, ввести їх у світ добра й краси, допомогти відкритив музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, виховати здатністьдо активної різнобічної діяльності, сформувати ціннісно-орієнтаційне ставленнядо музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей [58,с.233].

Успішному розв’язанню цих завдань тадосягненню мети музичного виховання – формуванню в школярів музичної культури –сприятиме використання новітніх інформаційних технологій в навчанні, а самекомп’ютера на уроках музики.

У цій частині роботи ми розглянемопрограми, які можуть бути використані на уроках музичного виховання. Вони призначенідля запису і відтворення звукових файлів, отже практично кожна з них може бутивикористана для прослуховування музичних творів, що неабияк потрібне саме науроці музики. Опис цих програм подано у додатках (див. Додаток 2).

Уроки музики у 3 класі піднімаютьучнів на новий рівень осягнення особливостей музичного мистецтва.

Протягом вивчення першої теми «Пісня,танець, марш» учні мають сприйняти та усвідомити пісенність, танцювальність імаршовість. Комп’ютер тут може бути використаний як для прослуховуванняукраїнських народних та класичних музичних творів, так і для відтворенняневеликих їх відрізків, наприклад, для порівняння темпу, швидкості звучання,мелодійності та ін.

Тема «Інтонація» дає уявлення прозв’язки музики з мовою, про музику як мову, що виражає почуття людини. І тутнові можливості відкриває використання прикладного програмного забезпечення, щозабезпечить міжпредметні зв’язки з уроками української мови. Наприклад,комп’ютерні програми можуть чудово проілюструвати розстановку інтонаційнихвідтінків як в мовленні (при читанні текстів) так і в музиці (під часпрослуховування творів).

В процесі опрацювання теми «Розвитокмузики», прикладне програмне забезпечення допоможе наочно продемонструватиладогармонійні, темброві й виконавські прийоми розвитку музики. З допомогоюмузичного редактора учні почують один і той самий твір у виконанні на різнихмузичних інструментах, що допоможе їм порівняти звучання  та встановити зв’язкиміж мелодією та засобами її відтворення.

4 клас

Оскільки 4 клас — це завершальнийетап початкової освіти, то уроки музики мають підсумувати матеріал попередніхроків навчання, узагальнити музичний досвід школярів. Учні продовжуютьознайомлюватися з музикою, розширюють уявлення про традиції і своєрідністьмузичного мистецтва свого народу та інших народів світу.

Теми цього року навчання підводятьдітей до усвідомлення ролі музики у житті суспільства, встановлення зв’язківміж музикою різних народів, сприяють глибшому засвоєнню школярами такихзакономірностей музичного мистецтва, як зв’язок музики з життям, єдність змістуі форми, зв’язок народної та професійної творчості тощо.

Процес роботи  над піснею повинен завжди бути художнімспілкуванням школярів із музикою. Отже, вибір прийомів розучування пісні маєзумовлюватися її художнім образом та інтонаційним строєм. Наприклад, розучуючиукраїнську народну пісню «Сіяв мужик просо», слід звернути увагу дітей насвітлий і прозорий колорит музики, жартівливі інтонації ігрової пісні. Це можназабезпечити паралельним показом на екрані комп’ютера танцю під цю мелодію, апотім і запропонувати самим дітям відтворити деякі рухи. Переживанняемоційно-образного строю, прагнення виразити своє ставлення до виконуваногоспонукатиме дітей поводитися й співати відповідно до настрою твору.

Отже, комп’ютерні програми музичного,графічного і текстового спрямування загалом дозволять краще засвоїти матеріална уроках музики в початковій школі, а саме:

·         правиласпіву, гігієни та охорони голосу;

·         основнумузичну термінологію;

·         елементарнунотну грамоту;

·         відомостіпро композиторів;

·         засобимузичної та виконавської виразності.

Учні навчаться краще:

·         сприйматимузику;

·         виділятиінтонаційні зв’язки, стежити за розвитком основних інтонацій;

·         роздумуватипро музику;

·         відчувативнутрішній зв’язок між характером музики та її виконанням;

·         вільно іневимушено виконувати пісні, відчувати красу і виразність співу;

·         співатипо нотах прості мелодії;

·         вільно йосмислено користуватися музичною термінологією.

Наведені вище уміння і навичкиповинні бути вироблені у дітей на завершення вивчення музики у початковійшколі.

Зміст програми з трудового навчаннямає тісний взаємозв’язок з іншими предметами, передбаченими навчальним планомдля початкових класів.

Головна мета трудової підготовки молодших школярів – розвитоктворчої особистості учня, свідомого ставлення до праці.

Використання комп’ютерних технологій на уроках трудовогонавчання допоможе якісніше виконати основні завдання трудового навчання, асаме:

·         Формуванняв учнів потреби в праці, доступних уявлень про трудову діяльність дорослих, пропрофесії і виробництво, виховання поваги до праці людей.

·         Ознайомленняз трудовою діяльністю українського народу, місцевими традиційними ремеслами.

·         Розвитоку школярів основ конструкторських умінь і здібностей, елементів технічногомислення.

·         Формуванняготовності творчо розв’язувати проблемні ситуації, шукати нестандартні шляхирозв’язання.

·         Формуванняоснов трудової культури, умінь планувати, організовувати і контролювати своюроботу.

·         Вихованнясвідомого і бережливого ставлення до інструментів та обладнання.

·         Формуванняполітехнічних понять та умінь застосувати в трудовій діяльності знання,отримані при вивченні інших предметів.

·         Поєднаннянавчальної діяльності з трудовою [59, с.154].

Близько 70-80% часу на уроках трудового навчання відводитьсяна виконання трудового завдання (виробу), решта – на актуалізацію опорнихзнань, повідомлення технологічних відомостей тощо. Саме в цих частинах уроку іможливе широке застосування комп’ютера як технічного засобу навчання.

Нижче розглянуто розділи програми з трудового навчання (авт.Веремійчик І) та варіанти використання на них новітніх інформаційних технологій(тематичний план див. Додаток 3).

Наприклад, на вступних заняттях комп’ютер можна використатидля цікавого повідомлення правил техніки безпеки – в малюнках з звуковимоформленням (Додаток 5). Так само цікаво можна і розповісти про самі урокитрудового навчання, чим на них будуть займатись діти.

При роботі з папером і картоном, а також навчанні елементамграфічної грамоти використання комп’ютера значно полегшить і спростить процесстворення технологічних карт, що збереже час вчителя на підготовку до самогоуроку. Якщо в цьому випадку застосувати програму створення та перегляду слайдів«PowerPoint» із відповідним звуковим оформленням діти безумовно швидко і безособливих труднощів засвоять матеріал, що дасть змогу правильно виготовити таоздобити вироби. Також у цьому випадку вчителю легко індивідуалізувати тадиференціювати навчання, адже зовсім не обов’язково, щоб всі учні виготовлялиоднакові вироби. Із одночасним використанням декількох технологічних карт коженучень отримає завдання, що відповідає його рівневі розвитку, можливостям таінтересам.

Слабші учні зможуть виготовити посильний виріб, що збільшитьїх інтерес до навчання, а сильні – виконати складнішу роботу, що забезпечитьналежний розвиток їх здібностей.

Під час опрацювання теми «Робота з природним матеріалом»завдання учнів найчастіше зводиться до виготовлення іграшкових тваринок зпідручного матеріалу (шишок, листя, квітів тощо). В такому випадку дітям можназапропонувати розглянути малюнки, фотографії (оформлені в програмі переглядузображень та факсів) із зображенням тваринок та виробами тих самих тваринок зприродних матеріалів. Учні, порівнюючи обидва зображення, краще сприймутьпроцес створення іграшкової тваринки, що забезпечить відповідні зв’язки зприродою і кращу якість виробу, а також зможуть самі вибрати, яку саме іграшкуїм робити.

Тема «Елементи конструювання і моделювання» в початковійшколі є досить проблемною. На уроках з цієї теми необхідний дитячий технічнийконструктор, будівельний набір, а вони дуже рідко є в учнів, особливо сільськоїмісцевості. Без їх використання побудувати уроки є дуже складним завданням длявчителя, та можливим за умови наявності комп’ютерів та готових програмнихпродуктів (педагогічний засіб «Конструктор»). Їх використання дасть змогу нависокому рівні виконати завдання цієї теми.

На трудовому навчанні в 1-4 класах програмою передбаченінавчальні екскурсії на робочі місця працівників різних сфер діяльності. Іорганізація таких екскурсій для учнів сільської місцевості, та ще й в потрібністроки (тобто саме під час опрацювання певної теми, а не в період канікул) єпрактично неможливою.

На допомогу в таких випадках стає комп’ютер. Саме на ньому врізних програмах можна створити такий навчальний продукт, що дасть змогупровести заочні мандрівки на завод, фабрику, художню майстерню тощо.Найголовніше, аби такі екскурсії подобались учням та забезпечували виконанняпоставленої мети.

Аналогічно мультимедійні технології можна використовувати іпри організації практичної діяльності учнів у позаурочний час – на заняттяхгруп продовженого дня, у гуртках, а також в домашніх умовах під наглядомбатьків.

В процесі навчання організм дитини функціонує як єдине ціле.Формуючи в учнів вербальні, логічні, абстрактні, аналітичні уміння, не можнанехтувати розвитком інтуїції, фантазії і такими формами художньо-образногомислення, як гіперболізація, типізація, аглютинація, схематизація тощо [8,с.121].

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним увирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського ідуховного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природоюсприймання образотворчого мистецтва, але й тим, що вже в ранньому віціобразотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючихформ творчості.

Триєдина загальноосвітня мета на уроках художньої праці (1-2клас) та образотворчого мистецтва (3-4 клас) досягається способом комплексногоі різнобічного впливу на учнів художніми засобами: художнім словом, кольором,лінією малюнку тощо. Вміло використовуючи комп’ютер для посилення впливу цихзасобів вчитель зможе досягнути неабияких результатів у розвитку творчихздібностей молодших школярів, а також виконати наступні завдання викладанняобразотворчого мистецтва:

·         Формуванняв дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності, відчуття краси тагармонії.

·         Розвитокспецифічних для художнього процесу універсальних якостей: художньо-творчоїуяви, асоціативно-творчого мислення, спостережливості, зорової пам’яті та ін.

·         Формуваннязнань про образотворче мистецтво, його історію.

·         Формуванняпотреб і здібностей для продуктивної художньої творчості.

·         Розвитоксенсорних здібностей дітей.

Відповідно до методичнихпринципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтваскладається з двох головних розділів:

1.        Сприймання;

2.        Практичнахудожня діяльність.

На нашу думку найширше використати новітні інформаційні технологіїможна в першому розділі, адже саме він включає в себе такий вид діяльності яксприймання мистецтва.

Сприймання мистецтва передбачає формування навичок сприйманняй оцінки художнього образу у творах образотворчого мистецтва. Як розділ роботи,сприймання здійснюється на матеріалі шедеврів світового образотворчогомистецтва та творів сучасних авторів. За допомогою комп’ютера діти можутьознайомитись з мистецькими творами різних майстрів. Оформивши цей сюжет звідповідним текстовим, музичним забарвленням вчитель дозволить школяревіпоринути в чудовий світ прекрасного, що вирішить три наступні завдання:

1.        Формуванняуявлень про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва,розуміння ролі виражальних засобів у створенні художнього образу (певногостану, настрою, характеру тощо) твору мистецтва;

2.        Розвитокуміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо твору, якийаналізується;

3.        Формуваннязнань та уявлень про мистецтво і художників, специфіку їхньої праці. Засвоєння спеціальниххудожніх термінів.

Такі сюжети слід використовувати на початковому етапізасвоєння нового матеріалу з подальшим обговоренням в класі.

Використання комп’ютерних програм під час сприймання творівмистецтва допоможе набути учням на кінець 4 класу початкових відомостей про:

·       видиобразотворчого мистецтва;

·       засобихудожньої виразності;

·       основніматеріали, інструменти з якими працюють художники;

·       видидекоративно-ужиткового мистецтва;

·       архітектурнізасоби художньої виразності.

Щодо можливості використання комп’ютера у практичній художнійдіяльності, то тут слід зауважити, що в деяких випадках, при опрацюванні певнихтем (кольорознавство, геометричні форми) при достатній наявності машин вонобуде досить ефективним навіть без особливих знань учнями комп’ютерної техніки.Під пильним керівництвом вчителя діти можуть самі розмальовувати найпростішідеталі чи цілі картинки, малювати прості геометричні форми тощо, використовуючипри цьому найпоширеніші графічні редактори (Paint чи Paintbrash).


2.2.Уроки образотворчого мистецтва із використанням персонального комп’ютера.

В цій частині роботи будуть наведені примірні конспектиуроків в різних класах, з акцентуванням на використання комп’ютерних програм PowerPoint, Paint, Paintbrash,CorelDRAW та ін.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (1клас)

Тема: Є в садках чарівники, якихзвуть садівники.

Мета: ознайомити з професієючарівника-майстра паркового мистецтва. Навчити вибирати особистісно-цінніснийматеріал для праці. Розробити графічний проект емблеми садівника (листок,груша). Навчитися створювати композиції з живих квітів.

Обладнаня: комп’ютер з програмомюCorelDRAW, програмою перегляду зображень, малюнки садів та парків.

Хідуроку

         I.            Організаціякласу до уроку.

       II.            Актуалізаціяопорних знань.

1.        Бесіда затемою уроку.

–         Чи буливи у парку?

–         Що вастам здивувало?

–         Якінезвичні рослини ви побачили?

–         Якоформлені там звичайні рослини?

–         Як видумаєте, чи самі вони так дивакувато ростуть?

–         Хтозаймається їх вирощуванням?

2.        Розповідьпро професію садівника (використовуються малюнки чудернацьких рослин у парках ісадах).

3.        Розробкаграфічного проекту емблеми садівника.

У програмі CorelDRAW або Paint вчитель, користуючисьпідказками класу, ведучи постійний діалог з учнями створює за їх ідеями емблемусадівника. (В даному випадку дітям пропонується вибрати певні початковіелементи із зразків, а потім оформити з них композицію – емблему садівника).

      III.            Роботанад темою уроку.

1.        Повідомленнятеми та завдань уроку.

2.        Вправидля очей.

3.        Перегляділюстраційного матеріалу композицій з живих квітів (програма переглядузображень).

4.        Правилатехніки безпеки та гігієни праці.

5.        Практичнадіяльність учнів.

     IV.            Підсумокуроку.

Перегляд, демонстрація робіт і їх оцінювання.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (2 клас)

Тема: Передавання форми та декору предметів та об’єктівграфічними засобами. Рівномірне заповнення площини аркуша. Виконання композиціїна тему: «Хто живе у ставку?»

Мета: провести бесіду про різноманітність форм і забарвленнярослин та живих істот, мешканців озер, річок, морів, океанів. Розвивати уяву,фантазію, образне мислення; формувати навички культури роботи з різнимихудожними матеріалами; виховувати естетичні почуття, смаки учнів.

Обладнання: комп’ютер з програмою PowerPoint та програмоюперегляду зображень.

Хід уроку

         I. Організація класу до уроку.

       II. Актуалізація опорних знань.

1. Відгадування загадок про риб.

2. Бесіда за темою уроку.

–         У якихводоймах водиться риба?

–         Хто з васбував на риболовлі?

–         Яку рибуособисто вдалось спіймати?

      III. Робота над темою уроку.

1. Вступна бесіда.

– Діти, можливо комусь з вас доводилось бувати на морі. А чизнаєте ви, що підводний світ приховує безліч таємниць і загадок?

У глибинах морів і океанів мешкає неймовірно багато риб,крабів, восьминогів, морських зірок, молюсків. Такі схожі і водночас різні.

2. Повідомлення теми та завдань уроку.

–.Як ви вже, напевно, здогадались, тема нашого уроку – рибки.Але рибки живуть не тільки у водоймах. Ще одне помешкання для рибок – цеакваріум. Сьогодні ми будемо малювати рибок в акваріумі.

3. Перегляд демонстраційного матеріалу.

4. Послідовне виконання композиції з коментарем вчителя(використовується програма перегляду зображень).

4. Вправи для очей. Фізкультхвилинка.

5. Правила техніки безпеки та гігієни праці.

6. Практична діяльність учнів.

     IV. Підсумок уроку.

Перегляд, демонстрація робіт і їх оцінювання.

       V. Домашнє завдання.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (3 клас)

Тема: Архітектура як будівельне мистецтво. Виконання ескізуказкового будинку на тему: «Що може розказати про себе будинок» (гуаш,акварельні фарби).

Мета: провести бесіду про різноманітність будівельних споруд,основні принципи архітектури; розвивати уяву, фантазію, образне мислення;виховувати повагу до всіх народів, акуратність при роботі з фарбами.

Обладнання: малюнки будинків. Комп’ютер з програмоюPowerPoint та програмою перегляду зображень.

Хід уроку

         I. Організація класу до уроку.

       II. Актуалізація опорних знань.

– Хто такі будівельники?

– Для чого потрібне будівництво?

– Які будівлі вам відомі?

– Дійсно, якщо виглянути на вулицю, то можна побачити, що всещо збудоване – зроблене руками людей.

      III. Робота над темою уроку.

1. Повідомлення теми уроку.

– Сьогодні ми будемо говорити про будівельне мистецтво –архітектуру.

2. Розповідь про архітектуру (використовується презентація вPowerPoint із звуковою вставкою або інша програма з аналогічними можливостями).

·         Історіяархітектури;

·         Матеріалидля будівництва;

·         Тимчасовіжитла (юрти, чуми);

·         Принципиархітектури (зручність, міцність, краса).

3. Перегляд демонстраційного матеріалу про послідовністьвиконання композиції з коментарем вчителя (використовується програма переглядузображень).

4. Вправи для очей.

5. Правила техніки безпеки та гігієни праці.

6. Практична діяльність учнів (у перерві – проведенняфізкультхвилинки).

     IV. Підсумок уроку, демонстраціяробіт, оцінювання.

       V. Домашнє завдання.

Конспект уроку з образотворчого мистецтва (4 клас)

Тема: Особливості форми і пропорцій голови людини (обличчя).Виконання композиції на тему «Малюємо портрет» (гуаш, акварельні фарби).

Мета: ознайомити з поняттям портрет, портретом як жанроммистецтва, розвивати пропорційні уявлення учнів; виконати малюнок-портретфарбами.

Обладнання: репродукції робіт великиххудожників-портретистів, малюнки обличчя людей. Комп’ютер з програмоюPowerPoint.

Хід уроку

         I. Організація класу до уроку.

       II. Актуалізація опорних знань.(На дошці вивішені репродукції портретів відомих художників, виконані за різнихчасів)

–         Розгляньтемалюнки на дошці. Це репродукції картин великих художників. Які картини вам вжезнайомі?

–         Щоспільного між всіма цими картинами? (На всіх зображені обличчя людей.)

–         З якихчастин складається обличчя людини? (Ніс, рот, очі, вуха, щоки, брови,підборіддя, чоло.)

      III. Робота над темою уроку.

1. Повідомлення теми уроку.

–         Сьогодніми будемо говорити про портрет людини, як його виконати та з яких частин вінскладається.

2. Розповідь з елементами бесіди:

·         Визначенняпоняття портрету;

·         Розповідьпро великих художників-портретистів;

·         Визначенняпропорційних відношень основних частин обличчя.

3. Перегляд демонстраційного матеріалу про послідовністьвиконання композиції з використанням презентації в PowerPoint та коментаремвчителя.

На слайдах демонструється послідовність малюнку (через появучастин обличчя на екрані):

–         Силуетобличчя з зачіскою;

–         Визначеннярозташування частин обличчя на силуеті;

–         Ескізочей, брів;

–         Ескізноса і губ;

–         Ескізидругорядних деталей (щоки, чоло, підборіддя тощо);

–         Розфарбовуванняпортрету.

4. Правила техніки безпеки та гігієни праці.

5. Початок практичної діяльності учнів.

6. Фізкультхвилинка (звертаємо увагу на вправи для очей).

7. Продовження практичної діяльності учнів.

     IV. Підсумок уроку, демонстрація робіт,оцінювання.

       V. Домашнє завдання. Закріпленнязнань про портрет, с. 131-135 з підручника.

2.3Уроки трудового навчання із використанням персонального комп’ютера

Конспект уроку з трудового навчання (1 клас)

Тема: Різання паперу.

Об’єкт праці: геометричні фігури (квадрати, прямокутники,трикутники) з картону.

Мета: ознайомити з прийомами різання паперу ножицями попрямих лініях, навчити правилам безпечної роботи з ножицями та іншимиколюче-ріжучими предметами, розвивати геометричні здібності.

Обладнання: зразки готових виробів, картон, олівець,комп’ютер із стандартним набором програм Microsoft Office.

Хід уроку

1. Підготовка робочих місць до початку уроку. Організаційниймомент.

– Подивіться, діти, чи все готове до заняття. Сідайте.

2. Повторення вивченого матеріалу:

а) Що таке папір?

б) З чого він складається?

в) Як його виготовляють?

г) Які види паперу існують?

3.        Повідомленнятеми і мети уроку.

– Сьогодні ми з вами навчимося різати папір, виготовляючи знього різні геометричні фігури.

4.        Технологіявиготовлення виробу (показ вчителя).

5.        Плануваннятрудових дій, вибір матеріалу та інструменту.

– Ось роздивіться зразок виробів, які ви маєте зробити насьогоднішньому занятті (прямокутники, квадрати, трикутники з картону).

4.        Правилатехніки безпеки при роботі з ножицями.

Для ознайомлення з правилами техніки безпеки вчительвикористовує комп’ютер та розроблений на ньому файл (картинки безпечногоповодження з ножицями, а також вставлені звукові файли з характеристикамиситуацій). Можна використати найпростіший вид програмного забезпечення,наприклад Microsoft Word.

Ось так може виглядати частина документу:

Самостійна робота учнів. (Вмикається музика, можнавикористати будь-яку програму, що відтворює музичні файли).

Фізкультхвилинка (виробнича гімнастика). Обов’язково додативправи для зняття навантаження на очі.

Продовження самостійної роботи.

Оздоблення виробів. Усунення недоліків.

Оцінювання. Відбір на виставку.

Прибирання робочих місць.

– А тепер приберіть свої робочі місця і готуйтесь донаступного уроку.

Конспект уроку з трудового навчання (2 клас)

Тема: Розкрій тканини.

Об’єкт праці: серветка з бахромою.

Мета: навчити прийомам різання тканини ножицями, ознайомитиіз поняттям «бахрома», її призначення, розвивати знання учнів про назвиматеріалів, виховувати любов до праці.

Обладнання: зразки готових виробів, комп’ютер із стандартнимнабором програм Microsoft Office.

Хід уроку

1. Підготовка робочих місць до початку уроку. Організаційниймомент.

– Подивіться, діти, чи все готове до заняття. Сідайте.

2. Бесіда за темою заняття (унаочнення на стенді або наекрані комп’ютера):

а) вироби з тканини;

б) професія кравця;

Профорієнтаційна робота.

– Сьогодні ми з вами сформуємо швейний цех, але перед тимподивимось, де ж можна здобути професію кравця (показ на карті).

·         Теребовлянськеучилище;

·         Волинськеучилище;

·         Училищам. Тернополя.

3. Технологія виготовлення виробу. Планування трудових дій,вибір матеріалу та інструменту.

– Осьроздивіться зразок виробу, який ви маєте зробити на сьогоднішньому занятті

Технологічна карта виробу (звукова) прослуховується дітьми.(Створюється технологічна карта – попередньо – як будь-який звуковий файл, наякому вчитель самостійно записує порядок виготовлення виробу).

Закріплення профорієнтаційних знань.

– Отже, з якою новою професією ми сьогодні ознайомились?

– Де її можна здобути?

4. Правила техніки безпеки.

– А зараз інженер з техніки безпеки нагадає нам правила, якихслід дотримуватись під час роботи з голкою.

5. Самостійна робота учнів. (Вмикається музика, можнавикористати будь-яку програму, що відтворює музичні файли або звичайниймагнітофон).

6. Фізкультхвилинка (виробнича гімнастика). Обов’язковододати вправи для зняття навантаження на очі.

– Інструктор по спорту проведе виробничу гімнастику.

7. Продовження самостійної роботи.

8. Оздоблення виробів. Усунення недоліків.

9. Оцінювання. Відбір на виставку.

– Контролери зберуть вироби. Ми їх оцінимо. А кращі зберемона виставку.

10. Прибирання робочих місць.

– А тепер приберіть свої робочі місця і готуйтесь донаступного уроку.

Конспект уроку з трудового навчання (4 клас)

Тема: Виготовлення аплікації з пластиліну.

Об’єкт праці: аплікація з пластиліну.

Мета: ознайомити учнів з професією художника, зокремахудожника-аплікатора; ознайомити з прийомами виготовлення аплікації зпластиліну. Виховувати любов до праці, мистецтва, акуратність. Формуватихудожнє та конструктивно-технічне мислення.

Обладнання: зразок готового виробу, картон, пластилін,олівець, ілюстрації, комп’ютер із стандартним набором програм Microsoft Office.

Хід уроку

1. Підготовка робочих місць до початку уроку. Організаційниймомент.

– Подивіться, діти, чи все готове до заняття. Сідайте.

2. Бесіда за темою заняття:

а) художні жанри;

б) художники, що працюють поодинці;

в) роботи художників;

г) великі художники різних часів.

Профорієнтаційна робота.

– Сьогодні ми з вами сформуємо художню майстерню, але передтим подивимось, де ж можна здобути професію художника (показ на карті).

·         Київськийнаціональний університет культури і мистецтв;

·         Теребовлянськевище училище культури;

·         Волинськеучилище культури.

– Тож сьогодні ми спробуємо створити майстернюхудожників-аплікаторів. Але для цього нам потрібно сформувати наш колектив,вибрати майстра і двох контролерів.

3. Технологія виготовлення виробу. Планування трудових дій,вибір матеріалу та інструментів.

– Ось роздивіться зразок виробу, який ви маєте зробити насьогоднішньому занятті (технологічна карта розробляється вчителем у Word іроздається кожному учню, або використовується презентація у програміPowerPoint.)

Закріплення профорієнтаційних знань.

– Отже, з якою новою професією ми сьогодні ознайомились?

– Де її можна здобути?

4. Правила техніки безпеки.

– А зараз інженер з техніки безпеки нагадає нам правила, якихслід дотримуватись під час роботи в майстерні.

5. Самостійна робота учнів. (Вмикається музика, можнавикористати будь-яку програму, що відтворює музичні файли).

6. Фізкультхвилинка (виробнича гімнастика).

– Інструктор по спорту проведе виробничу гімнастику.

7. Продовження самостійної роботи.

8. Оздоблення виробів. Усунення недоліків.

9. Оцінювання. Відбір на виставку.

– Контролери зберуть вироби. Ми їх оцінимо. А кращі зберемона виставку.

10. Прибирання робочих місць.

– А тепер приберіть свої робочі місця і готуйтесь до наступногоуроку.


2.4 Уроки музики із використаннямперсонального комп’ютера

Конспект уроку музики (1 клас).

Тема: Як розповідає музика.Розчарування народної пісні «Подоляночка» (ознайомлення). Вправа на ступені Зо,Ві. Слухання: П.І.Чайковський, «Cтаровинна французька пісенька».

Навчальна мета:

·         працюватинад виробленням вокально-хорових навичок;

·         ознайомитиз новою піснею. Вивчити перший куплет;

·         розвиватинавички активного сприймання музичного твору, вчити розрізняти елементи музичноїмови, використані для створення певного образу.

Виховна мета:

·         формуватихудожні смаки, музичні інтереси дітей;

·         виховуватилюбов і шану до народних пісень і народних традицій;

·         виховуватишану до творчості П.І.Чайковського.

Обладнання:

·         портретиП.І.Чайковського і Р.Шумана;

·         таблиця-наочністьз ритмічною вправою;

·         ілюстраціядо української народної пісні «Подоляночка»;

·         ілюстраціядо музичного твору П.І.Чайковського «Баба-Яга»;

·         комп’ютеріз стандартним набором прикладного програмного забезпечення;

·         сигнальнікартки.

План роботи (35 хв.)

1.        Організаційначастина, музичне вітання (2 хв.);

2.        Розспівуванняз освоєнням музичної грамоти (6-8 хв.);

3.        Розучуванняпісні (10-12 хв.);

4.        Музично-ритмічнірухи (3-5 хв.);

5.        Слуханнямузики (5 хв.);

6.        Закріплення,опитування (3-4 хв.);

7.        Підсумокуроку, завдання додому (1-2 хв.).

Хід уроку

/>

1.        Розспівкана одному звуці на склади «ду», «ля», «тук-тук» по півтонах вгору (різніритмічні варіанти).

·          Діти вивже знаєте, що є довгі триволості і короткі.

·          А як миназиваємо довгі триволості? (Та).

·         Акороткі? (Ті-ті).

·         А якпозначаються довгі триволості? (Однією паличкою).

·         Акороткі? (Двома паличками, з’єднаними між собою)

·         Подивітьсяна цю вправу і скажіть, які тут зустрічаються тривалості? (Довгі і короткі).

·         Давайтепроплескаємо ритмічний малюнок вправи.

·         А можехтось сам придумав ритмічну вправу?

·         Заразуважно подивіться на мою руку і скажіть як називається ступін який я показую?(Зо)

·         А це якийступінь? (Ві)

·         А теперпослухайте, як звучить ступінь «Зо».

·         Співаєморазом.

·         А тепердавайте заспіваємо ступінь «Ві».

·         Давайтезаспіваємо як кує зозуля (Ку-ку!).

·         А теперзаспіваємо теж саме, але на «Зо-Ві»

·         А заразспіваємо за моєю рукою. Послухайте ще раз як звучить «Зо»

(Спів вправи на ступені «Зо», «Ві»,за рукою вчителя).

Домашнє завдання

Придумати вдома ритмічну вправу.

3. Розучування пісні (використаннякомп’ютера)

·          Вжевесна.

·          Людизавжди радіють весні. З давніх-давен, зустрічали прихід весни, збираючись десьза селом на галявині, хлопці і дівчата водили хороводи, співаючи пісні.

·          Подивітьсяна цю ілюстрацію, тут ми бачимо як дівчатка взялися за руки і водять хоровод,співаючи пісні.

·          Але цебули не просто пісні, а пісні-ігри. Їх виконували показуючи рухами все те, прощо розповідається в пісні. До нас дійшло чимало таких ігрових пісень. Одну зних ми сьогодні розучимо. Називається вона «Подоляночка».

·          Зараз випослухаєте цю пісню і скажете, про кого в ній розповідається і який їїхарактер?

(Звучання пісні; використаннямузичного редактора).

(Про подоляночку. Характер пісні –ніжний, лагідний, наспівний)

·         Місцевість,де ми з вами проживаємо, називається Поділля. А люди, що проживають на поділліназиваються подолянами. Отже, ця пісня про дівчинку з Поділля,дівчинку-подоляночку.

·         А заразми будемо вчити слова цієї пісні:

Розучування пісні.

·         Гра«Луна» при вивченні слів першого куплету пісні. (Текст пісні попередньозаписаний вчителем на комп’ютері)

Робота над дикцією: вчитель промовляєтекст голосно, а діти повторюють за ним, але тихо.

·         Гра«Луна» при вивченні мелодії пісні (Використання музичного редактора).

·         Виконанняпершого куплету пісні без супроводу і з акомпониментом.

Художнє виконання першого куплетупісні. Виконується в помірному темпі, не поспішаючи.

Домашнє завдання.

Намалювати малюнок до пісні.

4. Музично-ритмічні рухи

«Біла квочка»

Українська народна пісня

1.          Біла – чубатурочка.

По двору ходила.

За собою маленьких курчаток водила.

Руки над головою. Склавши долоню до долоні робимо чубчик. При цьому легенько похитуємось і крокуємо на місці.

Праву руку відводимо назад і трошки повертаємо тулуб, голову вправо, дивимось назад.

2.          Ой ви мої дрібні діти, та не розбігайтесь. А як буде близько яструб.

До мене ховайтесь.

Вказівним пальцем правої руки, якби показуємо. Руки підносимо догори і розвівши в сторони опускаємо вниз

Руки навхрест і прикладаємо до грудей.

3.           Ой, як яструба лихого,

Угледіла квочка. То до себе приквоктала усі курчаточка.

Руки підносимо до гори і розвівши в сторони опускаємо вниз.

Похитування головою. Руки складаємо навхрест і прикладаємо до грудей.

4.          Як курчатка позбігались під крила сховались.

І з лихого яструбонька тихенько сміялись.

Руки над головою складаємо навхрест.

Руки над головою складаємо навхрест і легенько похитуємось, посміхаємось.

5.        Слуханнямузики

·         Діти,уважно слухаючи музику, можна дізнатись багато цікавого. Ви напевне помітили,що музика може мати різний характер (вона може бути веселою, радісною абосумною, наспівною або танцювальною), відповідно до того, про що в нійрозповідається.

·         Діти.Подивіться уважно на цей портрет. Може мені хтось скаже, чий це портрет. (Цепортрет видатного російського композитора Петра Іліча Чайковського)

·         ПетроІліч Чайковський часто подорожував. Якось перебуваючи у Франції, він почувпісеньку, яка йому дуже сподобалась і він її записав. А коли повернувся вРосію, то написав твір, в якому звучить мелодія цієї пісеньки і назвав його«Старовинна французька пісенька».

·         Зараз виуважно прослухаєте цей твір і ваше завдання сказати, який його характер?

(Слухання)

(Спокійний, трошки сумний)

·         Чипомітили ви, що характер музики дещо міняється?

(Спочатку музика спокійна, а потімстає більш жвавою )

·         Можливо,цю пісеньку він почув від бабусі, яка її співала. А в житті бабусі булопо-різному: були і сумні хвилини і радісні. Співаючи цю пісню бабуся спочаткупригадала щось сумне з свого життя, тому і мелодія пісні спочатку трошки сумнаі спокійна, а потом – щось приємне, на душі її стало весело і пісня зазвучалажвавіше, більш схвильовано.

·         А заразми ще раз послухаємо твір і коли почуєте характер музики підніміть руки.

·         Дезмінюється характер музики?

(Характер музики змінюється всередині твору)

·         Як бачимохарактер музики може змінюватися. Це допомогло композитору передати настрійлюдини.

·         А заразмузична загадка.

·         Випослухаєте музичний твір, який ви вже слухали. Ваше завдання сказати як вінназивається і хто його автор? (П.І.Чайковський «Баба-Яга»)

·         А якийхарактер музики? (Злий, зловісний)

·         То яка цяБаба-Яга. Добра чи зла? (Зла, підступна, хитра)

·         Отже,композитор за допомогою характеру музики передав образ Баби-Яги.

·         Теперподивіться на цей малюнок. Чи відповідає намальована Баба-Яга музиціЧайковського? (Так)

7. Підсумок уроку

·         То яку піснюми сьогодні розучували на уроці?

(Українську народну пісню«Подоляночка»)

·         А якийтвір слухали?

(«Старовинну французьку пісеньку»П.І.Чайковського)

Домашнє завдання

1.        Намалюватималюнок до пісні, яку ми сьогодні розучували.

2.        Придуматисамому ритмічну вправу.

3.        Виконативдома для батьків Українську народну пісню «Біла квочка» з музично-ритмічнимирухами.

4.        Розпитатиу батьків, дідусів, бабусь, які вони знають весняні ігрові пісні.

/>

Конспект уроку музики (4 клас)

Тема: Музика народів світу.Розучування пісні Й.С.Баха «За рікою дім старий» (ознайомлення). Вправа наступені Зо, Ві, Ра. Сольфеджування вправи. Слухання: В.А. Моцарт. Реквієм(«Лакрімоза»)

Навчальна мета:

·         працюватинад виробленням вокально-хорових навичок;

·         ознайомитиз новою піснею, вивчити перший куплет;

·         працюватинад виробленням навичок сольфеджування;

·         розвиватинавички активного сприймання музичного твору.

Виховна мета:

·         формуватихудожні смаки, музичні інтереси дітей;

·         виховуватипочуття поваги і любові до матері;

·         виховуватилюбов і шану до творчості Й.С.Баха і В.А.Моцарта.

Обладнання:

·         Портретикомпозиторів;

·         Таблицінаочності (на екрані комп’ютера) з прізвищами композиторів і назвати авторів;

·         Таблиця-наочністьз вправою на ступені;

·         Таблиця-наочністьз вправою для сольфеджування;

·         Ілюстраціїдо пісні Й.С.Баха «За рікою дім старий»;

·         Сигнальнікартки.

План роботи (40 хв.)

1.        Організаційначастина, музичне вітання (2 хв.);

2.        Розспівуванняз освоєнням музичної грамоти (5-8 хв.);

3.        Розучуванняпісні (12-14 хв.);

4.        Музично-ритмічнірухи (3-4 хв.);

5.        Слуханнямузики (8-10 хв.);

6.        Закріплення,опитування (5-6 хв.);

7.        Підсумокуроку, завдання додому (1-2 хв.).

Хід уроку

/>

Вправи на ступені

·         Дітидавайте проплескаємо ритмічний малюнок цієї вправи.

·         А хтохоче проплескати сам, без допомоги класу?

·         Якіступені зустрічаються у цій вправі? (Зо, Ві, Ра)

·         Усі разомназиваємо і показуємо ступені.

·         А заразпослухайте як звучить ступінь «Зо».

·         А теперзаспіваємо разом.

·         А зараззаспіваємо ступінь «Ві».

·         А теперступінь «Ра»

·         Співаємовправу.

Вправа на сольфеджування

Робота над вправою.

·         Визначеннярозміру;

·         Тактуванняв розмір 2/4;

·         Визначеннятривалостей;

·         Читаннянот за вказівкою вчителя;

·         Сольфеджуваннявправи з тактуванням;

·         Постановкастрою і сольфеджування вправи.

Домашнє завдання.

1.        Переписативправу і навчитись її сольфеджувати з тактуванням.

2.        Самостійнопридумати ритмічну вправу.

3. Розучування пісні.

·         Діти,подивіться уважно і скажіть, чий це портрет? (Портрет Йогана Себаст’яна Баха)

·         Німецькийкомпозитор Йоган Себаст’ян Бах жив понад 3 століття тому, але його музиказвучить і тепер. Писав він музику для дорослих і для дітей. І от сьогодні мипочнемо розучувати пісню Йогана Себаст’яна Баха, яка називається «За рікою дімстарий».

·         Зараз виуважно послухаєте цю пісню і скажете, який її характер і про що в нійрозповідається? (Виконання)

(В цій пісні розповідається, що за рікою стоїть старий дім вякому живуть птахи і лиш стемніє надворі, як птахи засинають. Характер пісніспокійний, ніжний, лагідний, мрійливий).

·         Осьпогляньте на малюнок, тут ми можемо побачити старий дім, навколо якого кружляютьптахи (використання мелодії пісні з малюнками до неї; PowerPoint).

·         Діти, чиможна цю пісню назвати колисковою? (Так).

·         А чому?(Спокійна, лагідна, ніжна мелодія пісні нагадує нам колискову, яку співає мамадитині).

·         А заразми будемо вчити слова першого куплету пісні.

Розучування пісні.

·         Гра«Луна» при вивченні слів першого куплету пісні. Робота над дикцією. Вчительпромовляє текст голосно, а учні повторюють за ним, але тихо.

·         Гра«Луна» при вивченні мелодії пісні (використання музичного редактора).

·         Співпершого куплету пісні без супроводу і з акомпанементом.

·         Роботанад художнім виконанням першого куплету пісні. Пісня виконується в помірномутемпі, наспівно.

1 фраза – виконується на mf.

2 фраза – починаємо не голосно знаростанням звучання а потім тихіше, трошки зповільнюючи до кінця.

Домашнє завдання.

Намалювати малюнок до пісні.

4. Музично-ритмічні рухи(використання музичного редактора)

«Вишеньки».

сл. Л.Українки, муз. А.Павлюка

Поблискують черешні в листі зелененьким.

Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

Дівчаточка

Й хлоп’яточка

Під деревцем скачуть

Простягають рученята.

Та мало не плачуть.

Виконуємо пружинку.

Піднімаємо руки і дивимося догори.

Відводимо в сторону праву руку.

Відводимо в сторону ліву руку.

Піднімаємось на носочки і опускаємось – все це виконуємо швидко, ніби стрибаємо на місці.

Піднімаємось на носочки, руки підносимо і дивимось догори – ніби хочемо до чогось дотягнутись.

Проводимо кулачками під очима, ніби витираємо сльози.

5.        Слуханнямузики

·         Наминулому уроці ми почали говорити про західно-європейську духовну музику. І вивже знаєте, що західно-європейська духовна музика спочатку виконувалась якоюмовою? (Латинською)

·         А всупроводі якого інструменту виконується західно-європейська духовна музика. (Всупроводі органу)

·         В нашій(Слов’янській) церкві відправляється «Служба Божа». В західній церкві «СлужбаБожа» називається меса. Меси бувають різні. Є меси, які виконуються щодня, єтакі, що виконуються лише на великі свята. Наприклад, Різдвяна меса, Великоднямеса. А ще є заупокійна меса, яка називається реквієм. Заупокійну месузамовляють родичі померлого і вона виконується за упокій душі померлого. Алепоступово реквієм втратив свій обрядовий характер і почав виконуватись, якконцертний твір.

·         Сьогодніми будемо слухати фрагмент «Реквієм» видатного австрійського композитораВольфганга Амадея Моцарта.

·         «Реквієм»має 12 частин. Ми будемо слухати 7 частину, яка називається «Лакрімоза», що вперекладі означає «Слізна». Спочатку музика, наче передає інтонації зітхання,схлипування. Людина глибоко переживає смерть близької їй людини і тому плаче,адже кажуть, що коли людина поплаче, то на душі їй стає легше. Але в кінцітвору «амінь» звучить урочисто, можна навіть сказати полегшено. Як важко небуло, через втрату близької людини, але треба жити далі.

Для прослуховування використовуємоMedia Player (паралельно з мелодією діти бачать зображення, яке передає настріймузики).

·         Вашезавдання: послухати і підібрати слова для характеристики музики. (Музикаскорботна, сумна, трагічна)

·         Зараз мище раз послухаємо цей твір і ваше завдання сказати, хто його виконує і яквиконує. (Виконує хор і симфонічний оркестр)

·         А який цехор? (Мішаний, камерний хор)

·         Отже,«Реквієм» В.А. Моцарта виконує хор і симфонічний оркестр, але якщо цей твірзвучав би в храмі, то партію симфонічного оркестру виконував би орган.

·         А заразмузична загадка.

·         Випослухаєте музичний твір, який ви вже чули. Ваше завдання сказати, як вінназивається і хто його автор? (Й.С.Бах «Аве Марія»)

·         А якийзміст цього твору. Що лежить в основі написання твору? (В основі твору молитва«Богородице, Діво, радуйся» – це молитва до Божої Матері).

·         А якийхарактер музики? (Ніжний, лагідний, зворушливий)

7. Підсумок уроку

·         То якупісню ми сьогодні розучували на уроці? («За рікою дім старий» Й.С.Баха).

·         А якийтвір слухали? («Реквієм» В.А.Моцарта)

Домашнє завдання

·         Вивчитислова пісні напам’ять.

·         Переписативправу і навчитись її сольфеджувати з тактуванням.

·         Намалюватималюнок до пісні «За рікою дім старий».

/>

2.5Використання готових програмних продуктів

На уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва єможливість і для використання так званих готових програмних продуктів, тобтокомп’ютерних дидактичних ігор, розроблених провідними програмістами у ційсфері.

В цій частині дипломної роботи ми розглянемо деякі програмніпродукти програмного забезпечення «КРАЇНА ФАНТАЗІЯ», розробленого дляпочаткової школи (автори Тур С.Н., Ковальов А.В., Бокучава Т.П.) та навчальноїсфери ЛОГО, а також запропонуємо методику роботи з ними.

ПРОГРАМА «ЗБЕРИМАЛЮНОК»

Програма працює як з допомогою миші, так і з допомогою клавішкерування курсором. Правильне складання фрагментів картинок викличе розгортаннякартинки на весь екран. Вибір картинки можна здійснювати, клацнув по стрілкам,що знаходяться праворуч. Дану програму можна використати як на урокахобразотворчого мистецтва, на темах конструювання, так і на уроках трудовогонавчання, при вивченні теми «Елементи конструювання і моделювання».

ПРОГРАМА«РОЗМАЛЮЙ-НО»

Програма використовується для розвитку у дітей кольоровогосприйняття, а отже може бути використана на уроках образотворчого мистецтва,при вивченні кольорознавства

Після запуску з’являється картинка-заставка, а потім першезавдання для замальовування.

В програмі закладено 5 завдань:

1.        Коник.

2.        Хатинка,машина, дерево.

3.        Пейзаж.

4.        Зображенняхудожника, який малює портрет.

5.        Мозаїчнезображення коника.

Вибір кольору для розмальовування здійснюється на палітрі.

Фрагмент уроку образотворчого мистецтва в 1класі

(за допомогою навчальної програми «Розмалюй-но»)

Тема: Розмальовування і вправляння у правильному підборікольорів.

Мета: навчати правильно підбирати кольори.

Обладнання: кольорова гамма (на дошці), комп’ютери з готовоюнавчальною програмою «Розмалюй-но» (Використовується програма на етапізасвоєння нового матеріалу).

Хід уроку

         I. Організація класу до уроку.

       II. Актуалізація опорних знань.

      III. Робота над темою уроку.

1.        Повідомленнятеми уроку.

2.        Перегляддемонстраційного матеріалу.

3.        Послідовністьвиконання.

– Дітки, зараз ви будете розмальовувати коника, але накомп’ютері. Робимо це так: ставимо стрілочку на той колір, який нам потрібний інатискуємо ліву клавішу миші. Потім ставимо стрілочку на те місце, яке потрібнорозфарбувати і знову натискуємо ліву клавішу миші. (В ході роботи дітямповідомляється, що для очищення певної частини малюнка натискуємо Bask Space, адля очищення всього малюнку «Пробіл».)

4.        Правилатехніки безпеки.

5.        Практичнадіяльність учнів.

– А зараз провеземо конкурс, хто швидше розмалює коника.

6.        Фізкультхвилинка.Вправи для очей та тулуба.

     IV. Підсумок, перегляд робіт,демонстрація. Оцінювання.

ПРОГРАМА «УВАГА»

Програма використовується для розвитку уваги, пам’яті,логічного та образного мислення, а також для закріплення вмінь орієнтуватись наплощині за клітинками.

Дану програму варто використовувати на уроках художньої праціпід час вивчення теми: «Орієнтування на аркуші паперу».

ПРОГРАМА «КАДР»

Дану програму можна використати на етапі вивчення новогоматеріалу при опрацюванні теми навчання елементам моделювання та конструювання(трудове навчання, 1 клас).

Фрагмент уроку трудового навчання в 1 класі

(за допомогою навчальної програми «Кадр»)

Тема: Навчання елементам моделювання і конструювання.Моделювання і конструювання машин.

Мета: розвивати технічну творчість учнів, конструкторськіуміння; виховувати естетичні почуття, вміння правильно підбирати форму,розміри; розвивати творчу уяву, мислення; навчати учнів створювати моделі зчастковим або повним виконанням посильних для них розрахунків.

Обладнання: таблиці, малюнки із зображенням моделейавтомобіля, схеми з’єднання деталей, готова модель, конструктор програма «Кадр»– (вибрати тільки складання машинок).

Хід уроку

І. Організаційна частина. Повідомлення теми і завдань уроку.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.        Вступнабесіда.

2.        Переглядмалюнків машинок, готових моделей, складених з конструктора.

3.        Складаннямоделі машини в програмі «Кадр» на комп’ютері.

4.        Складаннямоделі вчителем, яке супроводжується поясненням.

5.        Фізкультхвилинка.

6.        Практичнадіяльність учнів.

7.        Вправидля очей.

ІІІ. Підсумок уроку.

1.        Перегляді оцінювання робіт.

2.        Домашнєзавдання.

ПРОГРАМА «ОРНАМЕНТИ»

Використовується для розвитку в дітей кольорового сприйняття,а також для пропедевтики поняття «симетрія».

Розмальовування фрагментів орнаментів здійснюється за зразкомв дзеркальному відображенні.

Вибір кольору на палітрі, атакож розмальовування фрагментів орнаментів здійснюється аналогічно тому, якздійснюється подібні дії в програмі «РОЗМАЛЮЙ-НО».

Ця програма може бути використана для продовження вивченнякольорознавства в 2 класі, а також на закріпленні знань учнів з даної теми.

Програму «Орнаменти» можна використовувати на уроці трудовогонавчання, під час вивчення теми: «Аплікаційні композиції за власним задумом.Виготовлення орнаменту для закладки до книжки», на етапі актуалізації знаньучнів.

Аналогічно можевикористовуватись вчителем і програма «ЗАДЗЕРКАЛЛЯ».

ВИКОРИСТАННЯ «ЛОГО»

Лого – мова програмування йразом з тим особлива навчальна сфера. Розробили Лого провідні американськідослідники в галузі штучного інтелекту. Лого – створює невичерпні можливостідля моделювання, розвитку мислення й самостійних досліджень унайрізноманітніших інтелектуальних областях і з різними рівнями складності.

У Лого учні зможуть грати йпрацювати із простими картинками. А отже за допомогою цієї навчальної сфериможна вести уроки, починаючи з початкових класів.

Найпростіша сніжинка, щоволодіє симетрією, може бути запропонована дітям на початку навчання. Це ібудуть перші орнаментальні побудови, у яких реалізується властива людині любовдо гармонії й упорядкованості.

Творче завдання в побудовіорнаменту складається, насамперед, у розробці основного мотиву орнаменту,повторюваністю якого на сусідніх ділянках і створюються орнаментальнакомпозиція.

Для початкового етапу роботиз геометричними орнаментами можуть бути виділені тільки ті, які засновані навикористанні різних багатокутників як первинних елементів. Оформлення новихкоманд для «черепашки» («квадрат» і «трикутник») дозволяє перейти до побудовиорнаментальних композицій.

Середовище Лого можнавикористовувати на багатьох уроках трудового навчання та образотворчого мистецтвау початковій школі. Прикладом використання можуть бути наступні теми:

·          Елементиконструювання і моделювання;

·          Елементиграфічної грамоти;

·          Пропорції;

·          Організаціякомпозиції тощо.

Підсумовуюче все вищезапропоноване, необхідно наголосити на таких аспектах використання готовихпрограмних продуктів на уроках художньо-естетичного циклу у початковій школі:

1.        Використання дидактичних ігор та середовищ має бутичітко підпорядковане меті та завданням уроку.

2.        Використання дидактичних ігор та середовищ на уроціне має перевантажувати учня.

3.        Місце комп’ютерних навчальних ігор в системі урокумає відповідати дидактичним цілям, що досягаються.


Розділ 3. Досвідвикористання комп’ютера в процесі навчання образотворчого мистецтва, музики татрудового навчання

Щоб вивчити думки дітей стосовно їх навчання за допомогоюкомп’ютера у кінці навчального року ми провели анкетування (питання анкет див.Додаток 4), яке дало наступні результати Як з’ясувалось дітям дуже подобаєтьсясаме таке навчання (позитивно на питання, чи подобається їм навчатися задопомогою комп’ютера, відповіли усі діти). У якості прикладів позитивнихмоментів вони відзначили збільшення власного інтересу під час уроків,покращення якості викладення матеріалу та необхідність навиків роботи зкомп’ютерною технікою у подальшому житті. До того ж діти у своїх відповідяхзазначали, що, наприклад, сприймають значно краще показ малюнку, створеного накомп’ютері, ніж того, що намальований вчителем на дошці, або на аркуші паперу.

Вдалося також з’ясувати, що учням більше подобається слухатимузичний супровід від «Windows Media Player», ніж гру вчителя на музичномуінструменті. Та й порівняння глибини та якості репертуару також було на боцікомп’ютерного.

Батьки, в основному, також висловилися на підтримку навчанняза допомогою комп’ютера. Головним його недоліком вони вважають певне погіршеннязору деяких дітей. Очевидно, що саме ці учні неналежно виконували вправи дляочей, фізкультхвилинки тощо. До того ж шкільна комп’ютерна техніка далека відостанніх розробок і дійсно певним чином шкодить здоров’ю. Отже, на цей аспектпроведення уроку нам слід звернути підвищену увагу.

Та позитивних моментів значно більше. Батьки відзначають, щопісля використання комп’ютера у дітей підвищився інтерес до відвідування школи.Додому ж вони повертаються в чудовому настрої, з захопленням розповідають просвою роботу на уроках. Також батьки виступають за необхідність знання ПК вумовах комп’ютеризації сучасного життя, а, отже, дуже задоволені тим, що їхдіти вже будуть мати певні знання у такому важливому на сьогодні аспекті життя.

Також протягом другогосеместру навчання ми провели дослідження успішності дітей під час навчання задопомогою комп’ютера. Дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школис. Грабовець, Тернопільського району, Тернопільської обл. у 4 класі. Об’єктомдослідження ми вибрали знання учнів при вивченні двох розділів предмету«Трудове навчання», а саме: «Людина і знаки інформації» та «Людина і техніка».Перша частина уроків за цими розділами була проведена без використаннякомп’ютера, а друга частина з використанням ПК. Протягом навчання булопроведено 10 зрізів знань учнів (по п’ять на кожну частину уроків). В таблицінаведені результати середніх балів, які були отримані учнями класу на цихзрізах:

Середній бал учнів класу Навчання без використання комп’ютера 8,7 8,5 8,9 9,2 8,1 7,6 9,5 10,4 9,6 8,4 Навчання з використанням комп’ютера 9,5 9,4 9,1 10,2 10,5 10,9 9,8 9,9 11,2 10,7

Як видно з порівняльної таблиці навчання учнів післявикористання комп’ютера вийшло на новий, значно вищий рівень. До того ж припроведенні двох уроків-екскурсій (в умовах сільської місцевості проведенняекскурсій стало неможливим, тож дітей довелося ознайомлювати з ними на місці),без допомоги та з допомогою комп’ютера, різниця знань учнів вражає. Урок «Світпрофесій «Людина — знакові системи». Екскурсія на робочі місця працівниківсфери «Людина — знакові системи» довелося проводити за допомогою підручнихзасобів, а урок «Світ професй «Людина — техніка». Екскурсія на робочі місцяпрацівників сфери «Людина — техніка» ми проводили за допомогою комп’ютера.Різниця середнього балу учнів класу після закінчення цих уроків вражає: 9,2 та11,2 відповідно.

З досвідом використання комп’ютера у навчанні дітейнамітилися певні додаткові труднощі та шляхи їх вирішення, основні з яких ібудуть запропоновані нижче.

1.      Готовіпрограмні продукти, що використовувались (дидактичні ігри, електронні посібникитощо) створені на російській мові, що погіршує сприймання матеріалу у дітей вцьому випадку. Виходом з такої ситуації є створення вітчизняних програм або жпереклад російськомовних. Зробити це вчителю – практично неможливо, тому данепитання має вирішуватись на вищому рівні.

2.      Наявністькомп’ютерної техніки жадає бути кращою, адже використання 1 машини на класстворює деякі труднощі в часі на занятті. Хоча за вдалої побудовинавчально-виховного процесу на уроці в певних випадках можна з успіхомпозбутися цієї проблеми самому педагогу.

3.         Звикористанням комп’ютерної техніки дещо погіршується дисципліна на уроці, щоспричинено підвищеним емоційним збудженням дітей. Вихід вбачається у підвищеннінасиченості занять, використанні методів, направлених на зняття емоційногонавантаження, концентрацію уваги тощо.

Загалом використання комп’ютера в навчально-виховному процесідало, на нашу думку, позитивний результат, як для вчителя, звільнюючи його часвід пошуку наочних посібників, методичної бази на продумування самого уроку,методів, прийомів для кращого подання матеріалу школярам, так і для учнів, дляяких такі уроки були особливо цікавими, корисними та незвичними.


ВИСНОВКИ

Сьогодні перед нами, звичайно, вже не стоїть питання: «Чиварто вчити дітей працювати з комп’ютером?». Необхідно вчити дітейграмотно «спілкуватися» з комп’ютером, зметою пропедевтики навиків його використання на роботі або у повсякденномужитті. А от над запитаннями: «З якого віку слід вчити користуватися комп’ютером? Як вчити працювати з комп’ютером? Які знання і навички повиннімати діти?» – є достатньо актуальними зараз.

Проблема використання комп’ютерних технологій у навчанні молодших школярів не вирішена навіть натеоретичному рівні, а це, у свою чергу, негативно позначається на вирішенні іпрактичних завдань використання комп’ютера безпосередньо в навчанні. У зв’язку з цим особливу роль дляінформатизації початкової освіти в нашій країні мають дослідження, спрямованіна виявлення факторів ефективного використання комп’ютера в навчанні іпроектування технології навчання молодших школярів за участю комп’ютера.

Важливими аспектами комп’ютерного навчання дітей залишаються безпечність, корисність та цікавість.Можливість використання комп’ютера у навчальному процесі вимагає врахуваннянаступних факторів:

·вплив комп’ютера на здоров’я дітей (неприпустимо вчити молодшихшколярів на машинах, які не відповідають основним санітарно-гігієнічнимвимогам, а також перевищувати допустимі часові норми);

·відповідністьпрограмного забезпечення, що є у наявності, санітарно-гігієнічним тапсихолого-педагогічним вимогам;

·наявністьнавчальних ігрових середовищ, а також програм, які допомагають конструюватизавдання;

·забезпеченняумов підготовки фахівців, які можуть на високому рівні забезпечувати навчальнийпроцес із використанням комп’ютерів.

Вирішення цих аспектів забезпечить можливість впровадження,на відповідному рівні, комп’ютерноїтехніки в молодшу школу.

Колишні спроби вести регулярненавчання за допомогою комп’ютернихпрограм зазнавали невдачі в першу чергу тому, що через недосконалістьпрограмних засобів не вдавалося дістати явну перевагу комп’ютерних технологій перед традиційнимиформами навчання.

Позитивні зміни відбуваються завдяки тому, що як кількість,так і якість навчальних програмних засобів, які випускаються на ринок,настільки велика, що комп’ютерне навчання можна вважати новою освітньоюгалуззю, і школа зобов’язана рахуватися з цим. Комп’ютер стає зовсім природним засобомпізнання навколишнього світу, як для попередніх поколінь ним була книга.

Серед безлічі проблем застосуванняінформаційно-комунікаційних технологій, варто особливо виділити проблему впливуроботи з комп’ютером на здоров’я дитини. Її значимість іактуальність визначаються стрімкістю і глибиною проникнення інформаційнихтехнологій в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства.

Охорона здоров’я дитини-користувачаперсонального комп’ютера — проблема багатогранна, котра може бути вирішена наоснові збалансованого комплексного підходу, що враховує цілий ряд факторів:педагогічних, медичних, правових, технічних, організаційних. Однак, незважаючина те що цим питанням займаються багато фахівців, їхня робота дотепер щемалоефективна. Причина цього бачиться в тім, що проблеми здоров’я людини в контексті комп’ютеризації вирішуються на основіпринципів і підходів, що мають стосовно охорони здоров’я приватний або зовнішнійхарактер. Повною мірою це належить і до педагогічних розв’язань даного питання, потенціал якихще далеко не вичерпаний.

Педагогічно обґрунтоване використанняінформаційно-комунікаційних технологій для розвитку творчості може перевести нановий рівень навчальний процес у початковій школі. Але комп’ютер потрібно використовувати тількитоді, коли він вносить щось нове у вирішенні навчальних завдань.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.        Агапова Р. Про три поколения компьютернихтехнологий обучения в школе. //Информатика и образование. – 1994. – №2. –С.96-98.

2.        АнаньеваВ.А. Искусство и музыка в компьютерном классе.// Информатика и образование. –2003. – №1.сС.83-84.

3.        Анкитон Р. Человеческая память и процесс обучения.– М., 1980.

4.        Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека.Системно-деятельностный подход к изучению познавательных процессов:Учебно-методическая помощь. – М., 1983.

5.        Багленова А.Л. Принципи навчання школярів основамекранної грамотності. //Фахівець. – 1992 – №5.

6.        Белавина И.Г. Психологические последствиякомпьютеризации детской игры. // Информатика и образование. – 1991. – №3.

7.        Белавина И.Г. Сприйняття дитиною комп’ютера йкомп’ютерних ігор. // Питання психології. – 1993. – №3.

8.        Блонский П.П. Избранные педагогические сочинения. –Т.2. – М., 1979.

9.        Бочкин А.И. Методика преподавания инфоматики: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1998. —431 с.: ил.

10.     Буцин Е.С. Обучение младших школьников началаминформатики. // Информатика и образование. – 1991. – №3.

11.     Варченко В.І. Веселка в комп’ютері. // Початковашкола. – 1997. – №10. – С. 292.

12.     Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека. – М.,1973.

13.     Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. – Т.3. –Л., 1981.

14.     ВєтроваІ. Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів ійого вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2001 –№ 2. – С. 22 – 25.

15.     Видерхольд К.А. Компьютер в начальной школе. //Информатика и образование. – 1993. – №2.

16.     Видинеев Н.В. Природа интелектуальных способностейчеловека. – М., 1989.

17.     ВитухновскаяА.А., Марченко А.С. Проектирование технологии подготовки к обучению младшихшкольников с использованием компьютера. // Информатика и образование. – 2004.-№8. – С.83-87.

18.     Возрастные и индивидуальные особенности обучениямладших школьников. – М., 1989.

19.     Волков И.П. Учим творчеству. – М., 1988.

20.     Волков Б.С.Психология младшего школьника: Учебное пособие. 3-е Изд., испр. и доп. — М.:Педагогическое общество России, 2002. — 128 с.

21.     ВоронцоваЮ.Л. Компьютер и эстетическое воспитание. – Информатика и образование. – 2000.– №8. – С.93-94.

22.     Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. – Т.6 –М., 1984.

23.     Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т – Т.3 – М.,1984.

24.     Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т – Т.2. –М., 1982.

25.     Гальперин П.Я., Котик Н.Р. К психологии творческогомышления // Вопросы психологии. – 1982. – №5.

26.     Гальперин П.Я., Марютина Т.М., Мєшкова Т.А.Внимание школьника – М., 1987.

27.     Гершунский Б.С. Компьютеризация в средеобразования. – М., – 1987.

28.     Глушко А.И. Компьютерный класс в школе. //Информатика и образование. – 1994. – №4.

29.     Гончаров В.С. Типи мишления и учебная деятельность:Помощь по спецкурсу. – Свердловск, 1988.

30.     Грамолин В.В. Обучающие компьютерные игры. //Информатика и образование. – 1994. – №4.

31.     Гребенев И.В. Методичні проблеми комп’ютеризаціїнавчання в школі. //Педагогіка – 1994. – №5.

32.     Давыдов В.В. Проблемы розвивающего обучения. – М.,1986.

33.     Дворчик, Шейла, Василенко Л.,Медвежонок-программишка в стране Информатике. – М., 1990.

34.     Доналдсон М. Умственная деятельность детей. – М.,1989.

35.     Опыт компьютерной педагогической диагностикитворческих способностей. – Казань, 1989.

36.     Дрига, Рах. Технические средства обучения вобщеобразовательной школе. – М., 1985.

37.     ЖалдакМ.І. Яким бути шкільному курсу «Основи інформатики» //Комп’ютер у школі тасімї. — №1. —1998. —с. 3-8.

38.     Загальна психологія. – М., 1986.

39.     Задо А.З. Развитие интилектуальных способностей удетей 6-7 л. – М.,1996.

40.     Задо А.З. Развитие умственных способностей младшихшкольников. – М., 1994.

41.     Задо А.З. Развитие теоретичного мышления у младшихшкольников. – М., 1984.

42.     Заничковский Е.Ю. Проблемы информатики – проблемыинтилектуального развития общества. // Информатика и образование. – 1994. – №2.

43.     Ипполитов Ф.В. Память ученика. – М., 1978.

44.     Калмыкова З.Н. Продуктивное мышление как основаучёности. – М., 1987.

45.     КонцеваМ.П. Здоровье и компьютер. – Информатика и образование. – 2000. – №1. –С.89-91.

46.     Кржен Дж. Компьютер в доме. – М., 1996.

47.     Кубичев Е.А. ЕОМ в школе. – М.: Педагогика, 1986.

48.     ЛепскийВ.Е., Лепская Н.А. Компьютер в художественном образовании. – М.:Научно-практический центр непрерывного художественного образования, 1995 г.

49.     Лурия А.Р. Внимание и память. – М., 1973.

50.     Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемыкомпьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988.

51.     НеменскийБ.М. Мудрость красоты: о проблеме эстетического воспитания. – М.: Просвещение, 1987 г.

52.     Основинових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт. кол.; Заред. Ю. І. Костюка АПН України. — К.: ІЗМН, 1997. — 264 с.

53.     ПейпертС. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. — М.:Педагогика, 1989.

54.     Первин С.П. Дети, компьютеры й комуникации. //Информатика и образрвание. 1994. – №4.

55.     Первин Ю.А.Курс «Основы информатики» для начальной школы. //Информатика и образование. —2002. — №12. — с. 7-12.

56.     Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. — К., 1989.

57.     www.ipkro.isu.ru/informat/plans/leonov.htm

58.     Програмидля середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Бліц, 1997. – 206 с.

59.     Програмидля середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. – К.: Початкова школа, 2003.– 296 с.

60.     Программапо информатики для I-IV классов. // Информатика и образование. — 2003. — №6. —с. 97-104.

61.     Розвитиеличности школьника в воспитательном пространстве: Проблемы управления. /Подред. Н.Л. Селивеновой. — М.: Пед. общ. России, 2001. — 284 с.

62.     Солпостер Джуди. Дети и компьютер. – М., 1996.

63.     Сутирин Б., Житомирський В. Компьютер в школесегодня и завтра. // Народное образование, -1986. – №3. – З 21-23.

64.     Тур С. Н.,Бокучава Т.П. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для учителей1-4 классов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 544 с.: ил.

65.     Хантер Б. Мои ученики работают на компьютерах. -М.,1989.

66.     ЦветковаМ.С. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе // Информатикаи образование. – 2002. — № 6. – С. 12-14.

67.     Челак Е.Н.,Конопатова Н.К. Развивающая информатика. Методическое пособие. — М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2001 г. — 208 с.: ил.


Додаток1

Опис комп’ютерних програм для уроківобразотворчого мистецтва та трудового навчання

Для таких уроків вчителю можнавикористати найпростіші або складні графічні редактори. Графічний редактор – цеприкладна програма, призначена для створення й обробки  графічних зображень накомп’ютері. Програма графічного редактора дозволяє створювати нею зображення,записувати їх, а також посилати зображення на пристрій виведення. Для роботи зрастровими зображеннями існують растрові редактори, а для роботи з векторнимизображеннями – векторні редактори.

До найбільш відомих програм растровоїграфіки  належать Adobe Photoshop, Corel Photo Paint.

Обидві дають змогу створити файл уформаті bmp, що містить рисунок, виконаний за допомогою панелі інструментів.

Такий рисунок у Windows-системахможна вставити, як об’єкт у текстовий документ через буфер обміну — отримаємотекстовий документ з рисунком.

Рисунок у bmp-форматі складається змаленьких прямокутних кольорових крапок — пікселів, які заповнюють деякупрямокутну ділянку, що називається растром. Тому така графіка називаєтьсярастровою, її характерною особливістю є втрата якості зображення під часзбільшення рисунка, оскільки прямокутні контури пікселів збільшуються і їхніпрямі кути і стики стають очевидними.

Є складніші системи для створенняпрофесійної графіки, наприклад, програми CorelDaw.

Графічне зображення тут складається зліній чи фігур, які програмно масштабуються під час збільшення чи зменшення зображення.Розмір пікселів при цьому не змінюється. Така графіка називається векторною.Вона не втрачає якості під час зміни розмірів картинки. Відповідні файли, щомістять графічне зображення, мають розширення cdr тощо. Програма CorelDraw маєвелику бібліотеку рисунків, які можна використовувати як готові графічні образиабо як заготовки для конструювання на їхній основі нових зображень. Основоюграфічних образів є не растр, а так звані лінії Без’є з вузлами, які можназ’єднувати, роз’єднувати, перетягувати з метою створення потрібної фігури.Замальовувати замкнені фігури можна різними кольорами, а також комбінаціямикольорів, які плавно переходять один до одного, що в графіці називаєтьсякольороподілом.

Для створення креслень автомобілів,літаків, будинків, окремих агрегатів є програми інженерної графіки, наприклад,AutoCad та ін.

Для ділової графіки є програма Visio.Вона дає змогу нарисувати організаційну схему виробництва, блок-схемуалгоритму, схему розташування кімнат і меблів у помешканні, структуру комп’ютерноїмережі.

Також є графічні редактори Grayola тавсі вище перелічені програми не є поширеними серед вчителів початкової школи,адже є досить складними для учнів 1-4 класів. Найпоширенішим в цьому плані єграфічний редактор Paint. Нижче подано опис цієї програми.

Графічний редактор Paint

Paint – це растровий редактор, щостворює зображення у вигляді набору пікселів. Редактор Paint може виконувати задопомогою миші чорно-білі і кольорові малюнки. Інструментами редактора можнастворювати контури і виконувати заливання кольором, малювати прямі і кривілінії, імітувати малювання олівцем і пензлем, вирізати, копіювати і вставлятирізні фрагменти зображення.

Paint знаходиться у стандартномупакеті програм Microsoft Office. Тому запуск програми Paint здійснюєтьсянатискання на кнопку Пуск на панелі задач і вибором команди Програми –Стандартні – Paint. Після запуску відкривається робоче вікно програми.

Вікно редактора Paint міститьелементи, звичайні для вікон Windows-додатків: заголовок, кнопки керуваннявікном, рядок меню, робочу ділянку, смуги прокручування, рядок статусу йобрамлення. Крім цього, у вікні Paint розміщені елементи, властиві самеграфічним редакторам, – панель інструментів і палітра.

Панель інструментів у лівій частинівікна містить 16 кнопок-піктограм. Призначення кожної кнопки ви можетепрочитати на спливаючій підказці, що з’являється при наведенні на неї покажчикамиші. Серед інструментів панелі є Олівець, Пензель, Ластик, Заливка, Вибіркольорів тощо.

Інший характерний елемент вікна Paint– палітра –  розміщений у нижній частині екрану. Зліва на панелі палітри є дваквадрата, що перекриваються, з яких  верхній пофарбований в основний колір, анижній – у фоновий колір. Основний колір використовується  для зафарбовуванняліній, меж об’єктів і тексту. Фоновий колір застосовується при заливанніоб’єктів із замкнутими межами і фону напису.

Графічний редактор Paint може бутивикористаний для роботи з точковими малюнками, що збережені як файли зрозширеннями jpg, gif або bmp. За допомогою Paint можна, наприклад, переглянутизображення з компакт-диска, сканований малюнок, малюнок, отриманий з Інтернету.

Для малювання ліній у редакторі Paintпередбачені інструменти: Лінія – малювання прямих ліній, Олівець – малюваннядовільних ліній (від руки) і Крива – малювання кривих ліній.

Працюючи в редакторі Paint, можнапослідовно скасувати останні три дії. Це особливо зручно учням, які працюють вцій програмі.

Практично жодна програма графічногоредактора не обходиться без таких інструментів малювання, як Пензель,Розпилювач і Гумка. Ці інструменти передбачені й у редакторі Paint.

У редакторі Paint є інструментНадпис, за допомогою якого можна у створюваний малюнок ввести будь-який текст.При цьому у вікні редактора з’являється панель Шрифти, де задається потрібнийшрифт, його розмір і написання. За допомогою палітри можна обрати і коліртексту

Специфіка редактора така, що він можез успіхом використовуватися в навчальній діяльності, з узгодженістю ізпредметами художньо-естетичного циклу, та опорою на здобуті знання зкольорознавства, (основні та похідні кольори, секрети утворення похіднихкольорів) та правила композиції під час створення малюнків.


Додаток2

Опис комп’ютерних програм длянавчання музики

Програми для DOS

В таблиці наведений перелік програм,які працюють з файлами відрахунків.

Програма Опис VPLAY Відтворює звуковий сигнал, записаний у VOC-форматі WPLAY Відтворює звуковий сигнал, записаний у WAV-форматі VREC Записує звуковий сигнал у VOC-форматі WREC Записує звуковий сигнал у WAV-форматі READDRV Повідомляє номер версії драйвера, базову адресу порту введення/виведення, номери перерви і каналів DMA звукової плати VOCHDR Додає Header (заголовок) в первинний звуковий файл (Raw Date Sound File) JOINTVOC Об’єднує дані різних звукових файлів VOC2WAV Конвертує відрахунки з VOC-формату в WAV-формат VOCO2N Конвертує VOC-файли версії 1.10 в файли версії 1.20 VOCN2O Конвертує VOC-файли версії 1.20 в файли версії 1.10

Програми микширування звуку  для аудіоплати Sound Blaster Pro

Програми SBP-SET і SBP-MIX виконують різноманітні вказівкидля запису і відтворення сигналів. Програма SBP-MIX є резидентною в пам’яті. Цеозначає, що після завершення взаємодії з нею вона продовжує працювати уфоновому режимі займає деякий об’єм оперативної пам’яті. Програма SBP-SETзавершує роботу після виконання вказівок і звільнює пам’ять.

Програма FM-орган (на вінчестері зберігається у файлі підіменем PRO-ORG. EXE) працює із синтезатором звукової плати Sound Blaster Prо.Хоча при першому знайомстві ця програма здається лише забавкою, вона все ж маєцікаві можливості для створення мелодій. Програма FM-орган дозволяє зберігатизіграні мелодії у файлах на диску і використовувати їх повторно. Для створеннямелодії можна використати зовнішню клавіатуру електронного музичногоінструменту, підключеного до звукової плати через MIDI-інтерфейс. Нижче будутьописані можливості даної програми.

Гра

Клавіатура комп’ютера може бути використана в якостіклавіатури синтезатора звукової плати Sound Blaster Prо.

Для початку роботи  необхідно перейти в каталог PRO-ORG ізапустити програму FM-орган командою PRO-ORG. Після запуску програми на екранівідтвориться її вікно, в нижній частині якого знаходиться головне меню.

Для початку гри на FM-органі потрібно натиснути клавішу [F2].Головне меню замінюється іншим. Це меню вибору музичного інструменту, супроводуі задання темпу.

Програма FM-орган моделює музичну клавіатуру для семи октав.Клавіші для п’ятьох октав відображені на екрані. Клавіші октав, на котрих можнаграти в даний момент, використовуючи чотири ряди клавіатури комп’ютера,помічені з обох сторін смужками. Смужки можна переміщувати з допомогою клавішпереміщення курсору, змінюючи доступні октави.

На багатьох електронних клавішних інструментах є можливістьвибору автоматичного супроводу ритмом (бас чи ударні). Цей режим реалізований ів програмі FM-орган.

Програма FM-орган може сама створювати музичні імпровізації.

Програми для Windows

У порівнянні з операційною системоюDOS оболонка Windows надає більш широкі можливості для роботи зі звуком. Задопомогою технологій DDE і OLE можна поєднувати в одному документі зображення,текст, звук, анімації. Розглянемо основні програми для цієї операційноїсистеми.

Програма Sound Recorder (звуковиймагнітофон)

За допомогою додатку Sound Recorderоболонки Windows можна записувати, обробляти і відтворювати аудіофайли(записані у форматі WAV). Піктограма цього додатку знаходиться в груповомувікні Accessories.

Звичайно в комплект постачанняпрограмного забезпечення оболонки Windows входять чотири WAV-файли: CHORD.WAV,CHIMES.WAV, DING.WAV і TADA.WAV.

Кнопки керування

Після завантаження аудіофайлу вправій частині вікна нижче напису Length відображається величина проміжку часу,необхідного для відтворення усього файлу. У лівій частині вікна під написомPosition відображається поточне значення часу відтворення, рівний тривалостіінтервалу часу, що пройшов від його початку. У нижній частині вікна розташованікнопки керування, функції яких аналогічні функціям клавіш керування побутовогомагнітофона. Піктограми на кнопках, що не можуть бути використані у цей момент,відображені сірим кольором. Наприклад, якщо файл не відтворюється, то не можнавикористовувати кнопку зупинки відтворення. Коли програється запис, уцентральній частині вікна Sound Recorder, можна побачити повідомлення про це.

Програма WaveEdit

Програма WaveEdit використовуєтьсядля запису звуку від джерела аудіосигналу, його обробки і збереження ваудіофайлі формату WAV. Виконувані цією програмою функції аналогічні функціямпрограми Sound Recorder, опис якої приведено на початку цього розділу.

Програма WaveEdit обробляє WAV-файли,записані з частотою вибірки 44, 22 або 11 кгц, точністю представленнявідрахунків 8 або 16 біт, з моно- або стереофонічним звучанням.

Програма Media Player

Програма Media Playerвикористовується для відтворення мультимедіа-файлів. Із її допомогою можнавідтворювати аудіофайли, анімаційні файли, MIDI-файли і керувати встановленимив комп’ютері пристроями, що мають інтерфейс МС1 (Media Conlrol Interface),такими як, наприклад, пристрій для роботи з аудіокомпакт-дисками абовідеодисками.

У вікні програми Media Playerрозміщуються кнопки Play, Pause, Stop, Eject і лінійка прокручування длявказівки поточної позиції файлу при відтворенні.

За допомогою додатку Media Playerможна легко відтворити майже всі типи мультимедіа-файлів.

В даний час з CD-ROM-програвачамипостачаються нові версії програми Media Player, що надають додаткові можливостівідтворення й озвучування анімацій.

Програми драйверів

Для роботи з мультимедіа-пристрояминеобхідно інсталювати відповідні програми драйверів. Під час інсталяціїдодатків Windows для звукової плати Sound Blaster автоматично інсталюютьсяпрограми драйверів для відтворення аудіофайлів, FM-файлів і МIDІ-файлів.

Для керування CD-ROM-програвачемвикористовується програма драйвера [МСI] CD Audio (інсталюється з інсталяційноїдискети, що прикладається в комплект до CD-ROM-програвача).

Використання музичного редактора

Нижче буде описано основні принципироботи на уроках музики з музичним редактором, адже він є одним знайпоширеніших та найдовершеніших в плані побудови навчально-розвивальногопроцесу на уроках музичного виховання для молодших школярів.

Основні можливості музичногоредактора, що використовуються в початковій школі:

· Відтворення музики з комп’ютера чиносія;

· Запис музики;

· Обробка мелодій;

· Робота з нотами;

· Робота з різними музичнимиінструментами.

Неабияке значення музичного редакторадля покращення і полегшення навчального процесу на музиці, адже його можнавикористовувати в багатьох моментах.

1. Під час вивчення нової пісні.

Разом із текстовим редактором можназастосовувати і музичний. Діти одночасно будуть слухати пісню (сприймати наслух) та бачити її текст на екрані. В цьому ж випадку налагоджуються зв’язки зуроками читання.

2. Під час вивчення нотного стану.

Учні швидко опрацьовують тему, аджемають змогу наочно бачити, а потім і практично змінювати положення нот,слухаючи при цьому висоту їх звучання.

3. Під час співу, коли текст пісніспівають діти, а на комп’ютері лунає лише мелодія цієї пісні.

Це лише основні можливості редактора.Безліч варіантів його використання відкриваються у застосуванні зв’язків міжрізними предметами на уроках у початковій школі.


Додаток3

Тематичний план програми з трудового навчання

Розділи програми Кількість годин по класах 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Стабільна частина 64 34 26 24 Вступне заняття 1 1 – – Робота з папером і картоном 26 6 – – Елементи графічної грамоти при роботі з папером і картоном – 10 8 8 Робота з природним матеріалом 10 5 4 – Робота з глиною і пластиліном 6 – 4 8 Елементи конструювання і моделювання 10 5 4 4 Робота з тканиною і волокнистими матеріалами 11 7 6 4 Варіативна частина – – 9 11 Народна вишивка В’язання і макраме Обробка деревини з елементами народознавства Технічне моделювання і конструювання Сільськогосподарська праця Всього 64 34 35 35
Додаток4

Зразок анкети для учнів

1.        Чиподобається Вам навчання з комп’ютером? Чому?

/> /> /> /> /> /> />

2.        На Вашудумку, як краще вчитися: з комп’ютером чи без нього?

/> /> /> /> /> /> />

3.        Якамузика краща: на комп’ютері чив живому виконанні

(гра вчителя на музичному інструменті)?

/>


4.        Чипогіршився у Вас зір після використання на уроках комп’ютера?

/>


5.        Як, наВашу думку вчителю легше: намалювати малюнок на дошці чи створити його задопомогою комп’ютера?

/>


6.        Чи кращітехнологічні карти з трудового навчання,

зроблені на комп’ютері? Чому?

/>


7.        Чизнадобляться Вам вже набуті знання про комп’ютер

у подальшому? Як?

/>


8.        На якихуроках Ви дізнавались більше нового: на звичайних уроках

чи на уроках з комп’ютером?

/> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />
еще рефераты
Еще работы по педагогике