Реферат: Комп'ютер на уроці математики

Використаннякомп’ютерів на уроках математики

Широкевпровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, щобазуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності,відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення тапоглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичноїзначущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповіднодо запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікації навчального процесу йактивізації навчально-пізнавальної діяльності, посилення спілкування учнів івчителя та учнів між собою і збільшення питомої ваги самостійної навчальноїдіяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів івчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігунавчального процесу.

При цьомунасамперед ідеться про поступове і неантагоністичне, без руйнівних перебудов іреформ, вбудовування нових інформаційних технологій навчання різних навчальнихпредметів у діючі дидактичні системи, гармонійне поєднання традиційних такомп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання.

Нові інформаційнітехнології навчання надають потужні й універсальні засоби отримання,опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, напередрозроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язанихіз дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкіможливості щодо істотного зменшення навчального навантаження і водночасінтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльностітворчого, дослідницького спрямування, яка природно приваблює дитину іпритаманна їй, результати якої приносять учню задоволення, стимулюють бажанняпрацювати, набувати нових знань.

Необхідністьякомога ширшого використання нових інформаційних технологій навчання різнихнавчальних предметів пов’язана перш за все зі значно ширшими (порівняно зтрадиційними технологіями навчання) можливостями розкриття загальноосвітніхфункцій навчальних дисциплін, розв’язання загальних завдань навчання, вихованняі розвитку школярів.

Значну роль новіінформаційні технології навчання відіграють  у формуванні загальнонауковихумінь та навичок (організаційних, загально пізнавальних,контрольно-оцінювальних), до яких належать і вміння адекватно добиратипрограмний засіб для розв’язування поставленого завдання, і формування тарозвиток в учнів потреби неперервно розширювати та поглиблювати свої знання.

Попереднінамагання проводити навчання за допомогою комп’ютерних програм, що здійснювалисяще на початку та в середині 80-х років, закінчилися невдачею. Це було викликанотим, що недосконалість програмових засобів не дозволяло отримати явну перевагукомп’ютерних технологій перед традиційними формами навчання. Іншою важливоюпричиною являлося те, що комп’ютер не був доступним засобом навчання. Нівчителя, ні учні не були готові сприйняти комп’ютер як регулярний навчальнийзасіб.

На даний моментситуація змінюється, сучасні персональні комп’ютери і програми дозволяють нетільки організовувати найпростіші тести, але і моделювати навчальні ситуації,за допомогою анімації, звука, фотографічної точності.

Розглянемопитання про способи використання комп’ютера у навчанні.

Найприроднішаформа роботи вчителя – урок. Урок, на якому в якості технічного засобу навчаннявикористовується комп’ютер, можна назвати уроком з комп’ютерною підтримкою (УКП). Такі уроки мають особливу структуру,але теорія УКП, на жаль, ще не розроблена. УКП мають особливі цілі, форми і особливуметодику визначення результативності. Головним завданням є організація такогоуроку.

Ще одне важливетеоретичне питання: для яких категорій учнів комп’ютерні технології можуть датинайбільший ефект, а для яких використання комп’ютера не приводить до значнихзмін результатів навчання.

Однак використаннякомп’ютера в навчанні не обмежується уроками з комп’ютерною підтримкою. Урокинавіть не найважливіша частина цього процесу. Реальна перспектива –використання домашнього комп’ютера в якості навчального засобу, самостійнанавчальна діяльність, активне втручання вчителя в домашню освіту черезперсональний комп’ютер при дистанційному навчанні.

Можна виділитипозитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною програмою:

·           скороченнячасу вироблення технічних навичок учнів;

·           збільшеннякількості тренувальних завдань;

·           досягненняоптимального темпу роботи учня;

·           перетворенняучня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активногоуправління);

·           застосуванняв навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів;

·           забезпеченнянавчання матеріалами із віддалених баз даних, використовуючи засобителекомунікацій;

·           набуттядіалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості учнів підвищуємотивацію навчальної діяльності.

Потрібновраховувати і недоліки:

·          відсутністьемоційності діалогу з програмою;

·          незавжди враховані програмістами особливості конкретної групи учнів;

·          майжеповна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури учнів;

·          виникнення,крім помилок у вивченні навчального предмету, яких учень допускається і натрадиційних уроках, також технологічних помилок – помилок роботи з комп’ютерноюпрограмою;

·          поданнянавчального матеріалу, як правило, в умовній, надто стиснутій та одноманітнійформі;

·          обмеженняконтролю знань кількома формами – тестами або програмованим опитуванням;

·          наявністьспеціальних знань самого вчителя.

Недоліків укомп’ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп’ютера внавчанні не можна, але не можна і зловживати комп’ютеризацією. Потрібновиробити критерії корисності використання комп’ютерів на уроці для кожноївікової групи по окремих темах, критерії оцінювання програмових засобів.

Зрозуміло, що тачи інша комп’ютерна технологія потрібна, якщо вона дозволяє отримати такірезультати навчання, які не можна отримати без її використання. Наприклад, якщопрограма дозволяє швидко виробити технічний навик побудови симетричних фігур наплощині – така програма потрібна. Тому що без комп’ютера робота будеперевантажена масою додаткових рутинних побудов і найпростіших дій, а черезвелику кількість додаткових дій важко сформувати і проконтролювати потрібневміння. Однак пізніше набуті вміння потрібно закріпити реальними побудовами,інакше справжні навички не розвинуться.

Які ж особливостікомп’ютеризованого уроку. Особливо потрібно виділити наступне: крім звичайноїмети уроку, урок з комп’ютерною підтримкою має технологічну мету: навчанняновому методу навчальної діяльності, використанню конкретної навчальноїкомп’ютерної програми. Головною особливістю такого уроку є те, щоперевизначаються потоки інформації на уроці – діалог вчителя з учнемвідбувається через комп’ютер, який виступає в ролі третього компонентунавчання, індивідуального для кожного учня.

Можна виділититри основні задачі, які необхідно розв’язати для успішного проведеннякомп’ютеризованого уроку: дидактичну, методичну та організаційну. Піддидактичним забезпеченням розуміють навчальні матеріали уроку, конкретнанавчальна програма та апаратура. Методична задача – визначення методіввикористання комп’ютерів при викладанні теми, аналіз результатів уроку іпостановка наступної навчальної мети. Організаційна задача, яка легковирішується  під час традиційного уроку, стає головною. Вона полягає в тому,щоб виробити і закріпити в учнів навички роботи з навчальною програмою,організувати роботу, уникаючи перевантаження учнів та нераціональноговикористання часу.

При використаннінавчальних програм потрібно враховувати слабкість комп’ютерного опитування – непрослідковується хід розв’язування задачі, відсутня можливість перевіркиграфічних навичок і навичок проведення доведень. Отже, не можна вважатикомп’ютерні тести переважаючою формою контролю. Однак для багатьох учнів роботаз комп’ютерними тестами буде значно більш значущою, ніж при традиційній форміопитування. До таких дітей відносяться інтелектуально обдаровані діти, які, дотого ж часто відчувають серйозні труднощі у спілкуванні із вчителем, щопов’язане із низькою комунікативною культурою. До таких учнів відносяться іневстигаючі учні. Для них не надто складний тест на комп’ютері може статизасобом самоствердження.

Постає питання:як ставитися до автоматичного виставлення оцінок учню комп’ютерною програмою.Напевно не треба довіряти цю справу комп’ютеру. Оцінка завжди суб’єктивна. Вонавизначається багатьма факторами, в першу чергу, особистими якостями івзаємовідносинами вчителя і учня.

Розглянемо деякіфактори, що найбільше впливають на побудову уроку:

·          методичнамета уроку і тип уроку, який нею визначається (пояснення нового матеріалу,закріплення, узагальнення матеріалу, проміжний контроль тощо);

·          кількістьучнів у класі і кількість комп’ютерів в навчальному кабінеті;

·          гігієнічнівимоги до роботи учнів за комп’ютером;

·          рівеньпідготовки класу;

·          готовністьучнів до нового виду навчальної діяльності (від того, наскільки учні добреволодіють прийомами роботи з комп’ютерними програмами залежить темп і успіхуроку).

Потрібнопам’ятати, що основна перевага, яку комп’ютер дає на уроці, полягає в тому, щоучень сам визначає темп своєї роботи з програмою. Під час традиційного урокувчитель чітко по часу розділяє етапи уроку і відводить конкретний час нарозв’язування кожної задачі. При цьому деякі учні „все виконали, що далі?..”, аінші не встигають за вчителем. Намагання таким чином побудувати комп’ютернийурок не дасть можливості реалізувати основну перевагу уроку з комп’ютерноюпідтримкою. Програма повинна вступити в діалог з кожним учнем, причомуінтелектуальний рівень цього діалогу задається вчителем і програмою, а темп тасмислові акценти – учнем.

Отже, вчитель неможе керувати комп’ютерним уроком за допомогою голосу. Вихід із цієї ситуації втому, що учень отримує програму дій на урок. Ця програма представляє собою хідуроку. Рівень деталізації навчальних етапів та керівництва діями учня залежитьвід викладених вище факторів. Якщо клас різнорівневий, то можна розробитиокремий модуль для кожної підгрупи.

Програма дій можебути представленою у різних формах. Для технологічно слабких учнів, якінедостатньо добре вміють працювати з комп’ютером, краще запропонувативіддрукований на папері план. Для інших учнів можна підготувати спеціальнийфайл, який можна переглядати за допомогою текстового редактора.

На уроках зкомп’ютерною підтримкою не слід принижувати значення традиційного робочогозошита. При вивченні будь-якого матеріалу за допомогою  комп’ютера потрібніозначення, правила, властивості та теореми необхідно записувати в зошит, як натрадиційному уроці.

Розглянемонайменш сприятливу ситуацію при підготовці до уроку з комп’ютерною підтримкою:клас, з яким доведеться працювати неоднорідний за математичною підготовкою,технологічно готовий погано. В такій ситуації урок по новому матеріалупроводити не потрібно. Головною метою такого уроку повинна бути метатехнологічна – навчити учнів працювати з потрібною вам програмою. Для кожноїпідгрупи можна виділити окрему мету уроку. Отримуємо два-три уроки в одному.Використання комп’ютера дає змогу диференціювати завдання не тільки за рівнемскладності, а і за метою уроку.

Клас можнарозбити на 3 групи. Кожній групі потрібно підготувати невеличке програмнезавдання, яке розраховане на 10-12 хвилин самостійної роботи з комп’ютером. Доуроку кожен учень знає номер свого комп’ютера (комп’ютери в класі повинні бутипронумеровані). Один і той же номер повідомляється трьом учням, що належать дорізних підгруп.

Завдання учня ізсильної підгрупи можна побудувати за такою схемою:

·          постановкамети уроку – 2хв.;

·          робота зкомп’ютером – 10-12хв.;

·          робота зпідручником – 10-12хв.;

·          розв’язуваннязадач – 10-20хв.;

·          підведенняпідсумків уроку, домашнє завдання – 4-5хв.

Завдання учня ізсередньої підгрупи:

·          постановкамети уроку -2хв.;

·          робота зпідручником – 10-12хв.;

·          робота зкомп’ютером – 10-12хв.;

·          розв’язуваннязадач – 10-20хв.;

·          підведенняпідсумків уроку, домашнє завдання – 4-5хв.

Завдання учня ізслабкої підгрупи може мати такий вигляд6

·          постановкамети уроку – 2хв.;

·          робота звчителем – 10-12хв.;

·          робота зпідручником та зошитом – 10-12хв.;

·          робота зкомп’ютером – 10-20хв.;

·           підведенняпідсумків уроку, домашнє завдання – 4-5хв.

Таким чином, урокскладається з п’яти етапів. Другий етап починається для всіх одночасно. А осьзміна етапів для кожного учня індивідуальна. Учні другої і третьої підгрупзнають послідовність своєї роботи за комп’ютером з даним номером. Як тількиучень першої підгрупи звільнив комп’ютер, за нього відразу сідає учень другоїпідгрупи, а потім – третій. Сильні учні звільняють робоче місце, як правило,раніше. Вчителю доведеться прослідкувати за тим, щоб учні другої групи незатримувались за комп’ютером надто довго. Зате слабкі учні в результатіотримують більше за всіх часу для роботи з комп’ютерною програмою.

З точки зорувчителя урок можна представити у вигляді наступної схеми:

Етап 1 підгрупа 2 підгрупа 3 підгрупа Час 1. Організаційний момент, постановка мети 2 хв. 2. Робота з комп’ютером Інші форми роботи Інші форми роботи 10-12 хв.. 3. Інші форми роботи Робота з комп’ютером Інші форми роботи 10-12 хв. 4. Інші форми роботи Інші форми роботи Робота з комп’ютером 10-20 хв. 5 Підведення підсумків, домашнє завдання 4-5 хв. /> /> /> /> /> /> />

Така схемапобудови уроку з успіхом виправдовує себе. На такому уроці вчитель виступає вякості консультанта, а не в якості „джерела знань”.

Якщо в класі єучень, що має міцні навички роботи з комп’ютером, можнавикористовувати його як технічного консультанта. На цю роль можна запроситивчителя інформатики або старшокласника, якщо є така можливість.

Така схема добрезарекомендувала себе під час роботи на уроках математики з використаннямпрограми  GRAN.

Не зайвим буденавести приклади деяких програмних засобів, які можна використовувати дляпроведення уроків з комп’ютерною підтримкою.

У світі існуєбагато інформаційних засобів (програм) для спрощення складних математичнихрозрахунків і громіздких геометричних побудов. Складність програм змінюється –від найпростіших навчальних до складних професійних систем.

Розглянемо одну знавчальних систем, що згадувалася вище, GRAN (мал.1). Дана система може вільновикористовуватися як на уроках геометрії, так і на уроках з інших предметів,коли необхідне використання геометричних побудов.


/>

/> <td/>

Мал.1.

 

На урокахгеометрії учні, застосовуючи навчальну систему, створюють зображення самостійноза вказаним зразком. На відміну від традиційних побудов створене зображеннядинамічне. Переваги такого методу полягають у тому, що учень, змінюючи один зпараметрів системи, одержує нове зображення відповідно до введених відношеньміж об’єктами зображення.

Розглянемоприклад побудови трикутника, навколо якого описане коло.

 


Алгоритм„Побудова трикутника, навколо якого описане коло

/>/>        

/> /> /> /> />

Мал.2.

  <td/>

Мал.3.

 

1. Будуємо точки А, В і С.                               2. Будуємовідрізки АВ, АС і ВС.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Мал.4.

  />

Мал.5.

 

3. Будуємо точки B, E і F –                  4. Будуємопрямі, які містять

серединивідрізків АВ, АС і ВС.         сторони трикутника АВС.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Мал.6.

  />

Мал.7.

 

5. Проводимо серединні перпенди-    6.Будуємо коло з центром у куляри до сторін трикутника.                точці G, що проходить через т.А.


Мал.9

 

Мал.8

  По аналогії знаведеним прикладом можна скласти алгоритм для побудови кола, що вписане утрикутник (мал.8), побудови трикутника, симетричного даному відносно заданоїпрямої (мал.9) та багато інших./> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />

Навчальну системуGRAN з успіхом можна використовувати нетільки на уроках геометрії, а і на уроках алгебри. Як приклад, можна розглянутивикористання GRAN для обчислення значеньвизначених інтегралів (мал. 10) та похідних (мал. 11), а також длярозв’язування систем рівнянь графічним способом (додаток 1).

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> <td/>

Мал.10

  />

Мал.11

 

        

Під час вивченняв курсі алгебри властивостей функцій та їх графіків з успіхом можнавикористовувати програму „Графіки” (мал.12).

/>

/> <td/>

Мал.12

 

Розглянемо,наприклад, як змінюється графік функції y=ax2+bх+с при зміні коефіцієнтів a,b і с. Для цього в меню просто вибираємопотрібну функцію. Зміни розташування графіка в залежності від  зміни  коефіцієнтів простежуються  дуже  добре (мал. 13 – мал. 18). Управління програмоюнадзвичайно просте і не вимагає суттєвих витрат часу для того, щоб навчитиучнів працювати з нею.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> <td/>

Мал. 13

  />

Мал. 14

  /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> />

Мал. 16

  /> <td/>

Мал. 15

  /> /> /> <td/> /> /> /> /> <td/>

Мал. 17

  />

Мал. 18

 

Для виконаннятренувальних вправ, що спрямовані на розвиток обчислювальних навичок школярів,можна використовувати, як елемент уроку, роботу із спеціальними програмнимизасобами. Вікна деяких із таких програм показані на малюнках 19-22.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> <td/> <td/> /> /> /> />

Мал. 19

  /> /> /> /> /> <td/>

Мал. 21

  />

                                                                                                    

/> <td/>

Мал. 22

 

На допомозівчителю, який викладає алгебру в 11 класі стане програма для вивчення статистики StatSoft (мал. 23,24).

/> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Мал. 23

  /> /> />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        

/> <td/>

Мал. 24

 

Зручною увикористанні і з цілою низкою корисних властивостей є програма Advanced Grapher. За допомогою цієї програми можнабудувати графіки функцій, обчислювати значення функцій, проводити дослідженняфункцій. Вдалим є те, що можна будувати графіки кількох функцій в одній системікоординат, змінюючи при цьому колір лінії графіка та її товщину.

/>/>Розглянемо, наприклад, процеспобудови графіків функцій y=x2, y=sinx та y=2x в одній системі координат.Для цього досить />виконати набір нескладних дій(мал.25-27).

/> <td/>

Мал.25-27

 

         Врезультаті одержимо:

/> /> /> /> /> /> /> <td/>

Мал. 28

  />

 

 

 

 

 

 

 

 


З успіхом можнавикористовувати не тільки спеціальні математичні програми, а і багато інших,як, наприклад,  Microsoft PowerPoint         (додаток 2) тапрограм для створення веб-сторінок для подальшого їх перегляду у будь-якомубраузері (додаток 3).


Для організаціїперевірки рівня засвоєння учнями навчального матеріалу зручно використовувати навчальнийтестовий комплекс UTK-1.52 (мал.29,30), який можназнайти на сайті www.utk.mastak.ru. До речі, на цьому ж сайті розміщуютьсяі готові тести, які потрібно тільки перекласти українською мовою.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> <td/>

Мал. 29

  />

Мал.30

 

Впровадження внавчальний процес школи нових інформаційних технологій потребує переосмисленнятрадиційної системи навчання, її змісту, методів і форм організації, залишаючипри цьому незмінними цілі навчання. Це пов’язано з тим, що будь-який засіб (унашому випадку таким засобом є комп’ютер), включений в ту чи іншу діяльність,впливає на саму діяльність, а особливо тоді, коли йому властиві специфічні,характерні тільки для нього функції. Однак нові інформаційні технології можутьпринципово вплинути на процес навчання тільки в тому випадку, коли цітехнології будуть включені в нову модель навчання, а їх засоби повною міроюреалізують притаманні тільки їм функції. Основна мета такої моделі навчання –сприяти розвитку учня як особистості, формувати в нього потребу і здібності додослідницької діяльності, самоосвіти, самовираження та ін. Модель такогонавчального процесу повинна базуватися на формулі: діяльність – рефлексія –теоретичні знання і практичні навички. Учень у даній діяльності повиненвиступати в ролі активного суб’єкта, а педагог – у ролі організаторакомунікацій у тріаді учитель-учень-комп’ютер.

Якщо розглядатикомп’ютер як результат технічного, технологічного досягнення людства в школі,то він виступає тут і як предмет вивчення, і як предмет, який формує навчальнесередовище, і як засіб управління навчальною діяльністю, і як засіб зв’язку, іяк засіб навчальної діяльності. Останній підхід до визначення місця комп’ютерав навчально-виховному процесі все більше поширюється в освітянськійгромадськості. Ці якості комп’ютера, його властивість виступати у різнихіпостасях (залежно від педагогічного завдання та педагогічної ситуації) суттєвовідрізняють його від традиційних технічних засобів навчання. Залученнякомп’ютера до навчально-виховного процесу – це залучення не тільки техніки, а йтого зовнішнього інтелекту, який презентовано через технологію та програмнезабезпечення. Таким чином, застосування комп’ютера в навчально-виховномупроцесі за умови правильного визначення його місця дає підстави сподіватися напевні зрушення, поворот дидактичного простору обличчям до майбутнього, якепроектується сьогодні.


Додаток 1

Алгоритмрозв'язування системи рівнянь

графічнимспособом за допомогою навчальної програми GRAN.

 

За приклад взято№172(а) із підручника Г.П.Бевза „Алгебра 7-9” (сторінка 228).

Завдання.Розв’язати графічно систему рівнянь />

1. Будуємо графікфункції />. Для цього натискаємо накнопку „Побудова графіка функції” і  вводимо відповідні значення у вікні„Конструювання об’єкта”:

/>2. Натискуємо кнопку „Застосувати” і одержуємо графік із заданимивластивостями:

/>


3. Будуємо графікфункції />. Для цього натискаємо накнопку „Побудова графіка функції” і знову вводимо відповідні значення у вікні„Конструювання об’єкта”:

/>


4. Натискуємо кнопку „Застосувати” і одержуємо графік із заданимивластивостями:

        

/>


5. За допомогою кнопки „Створення точки” позначаємо току перетинуутворених графіків:

/>


6. За допомогою вкладки „Конструювання об’єкта” визначаємо координатиутвореної точки, тобто розв’язок заданої системи рівнянь.

/>Додаток 2

Математика 6

Прямокутнасистема координат

Мета: навчити учнів позначати накоординатній площині точку за заданими координатами та читати координатипозначеної точки.

Обладнання: комп’ютерний клас, комплектслайдів „Прямокутна система координат”, який є презентацією Microsoft PowerPoint.

Хід уроку

І.Перевірка домашнього завдання

Два учнівідтворюють на дошці розв’язання задач №691 та №693. В цей час учні класурозв’язують за допомогою вчителя завдання 1-3 з п.8.6 та розглядають відповіднімалюнки.

ІІ.Актуалізація опорних знань

Вчитель ставитьперед класом питання:

·          Якправильно побудувати координатну пряму?

·          Які пряміназивають перпендикулярними?

·          Скількомакоординатами визначається положення точки на координатній прямій?

ІІІ.Сприймання та усвідомлення нового матеріалу

·          Вчительставить перед класом питання: ”Як можна визначити положення точки на площині?”.Бесіду потрібно побудувати так, щоб учні назвали якомога більше прикладів: гра„Морський бій”, шахова дошка, розміщення місць у кінотеатрі, знаходженняоб’єкта на географічній карті тощо. Підсумком такої бесіди повинна бутивідповідь на питання: „Скільки потрібно координат, щоб визначити чи задатиположення точки на площині?”.

·          Вчительповідомляє тему і мету уроку.

·          Переглядслайдів. Під час перегляду кожен слайд супроводжується відповідними коментарямиз боку вчителя. Учні, переглядаючи слайди, записують в робочі зошитиповідомлення із позначкою „!:” та будують систему координат, в якійпозначають координатні чверті, а також запропоновані точки.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />

Слайд №1

  />

Слайд №2

  /> /> <td/> /> /> /> />

Слайд №3

  />

Слайд №4

  /> /> /> /> /> /> />

Слайд №6

  /> />

Слайд №5

  />
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Слайд №7

  />

Слайд №8

  /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />

Слайд №11

  />
/> /> /> /> /> /> <td/> />

·         Післяперегляду слайду №8 необхідно зробити паузу і виконати кілька вправ для очей.Наприклад: сконцентрувати погляд на будь-якому далекому предметі за вікном, апотім на предметі, що знаходиться у класі, і так кілька разів.

·         Післяфізпаузи для очей учням пропонується коротеньке повідомлення про життя танаукову діяльність великого французького математика Рене Декарта.

IV. Осмислення нового матеріалу.

·          Уснерозв’язування вправ №699-701.

·          Колективнерозв’язування вправ №702, №708.

 

V.Домашнє завдання

№707, №710, №716


Додаток 3

Алгебра 7

Брейн-ринг

Тема: Розкладання многочленів на множники.

Мета: Узагальнити навчальнийматеріал по темі „Розкладаннямногочленів намножники”, підготувати учнів до тематичної контрольної роботи.

Обладнання:комп’ютерний клас, пристрій для засвічування ліхтарів, набір питань оформлениху вигляді web-сторінки.

Хід уроку

 

1.Організаційначастина.

1.        Поділ накоманди

2.        Призначеннякапітанів команд

3.        Ознайомленняіз правилами проведення гри

4.        Розміщеннякоманд за схемою

Ліхтар 1

 

Ліхтар 2

 

Кнопка 2

 

Кнопка 1

 

Команда №2

 

Команда №1

  /> (мал. 1)./> <td/>

Мал. 1

 

2. Змагання.

/> <td/>

Учасники команд можуть переглядати питання на екранах моніторів (мал.2). Питання задаються не послідовно: їх називає вчитель.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

                                       

Мал. 2


Питання1                                                                    Питання 2

 

/>


Питання3                                                                       Питання 4

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />  

Питання5                                                                          Питання 6

/> /> /> /> /> /> /> <td/> /> />  

 


                                                                                                     


Питання 7

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />  

Питання 8

/>


Питання 9

/>Питання 10

/>


   

Питання11                                                            Питання 12

/> 

/> 


Питання 13                                                       Питання14

/> /> /> /> /> /> /> />

Назвіть прізвище, ім'я та

по батькові автора підручника

 “Алгебра 7-9”

  />  

Питання 15                                    Питання16

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />

                                                                         

Питання 17                                    Питання18

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />  

 


                                                                               

        Питання18                                            Питання 19

/> /> /> /> /> /> /> />

Назвіть номер параграфа, у якому

описано один із способів розкладання многочленів на множники, що має назву “спосіб групування”

  />

                                                                          


Питання20                                                        Питання 21

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />

                                                                         

     Питання22                                                 Питання 23

/> /> /> /> /> /> /> <td/> /> />  

 


            Питання24                                         Питання 25

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />  

3. Підсумкизмагань.

№№

№ правильної

відповіді

Відповіді до запитань брейн-рингу

1 3

/>

2 3

/>

3 4 0;3 4 1

/>

5 2 Немає розв’язків 6 - Такої формули не існує 7 4

/>

8 - Спосіб групування 9 3

/>

10 1

/>

11 3

/>

12 4

/>

13 - Бевз Григорій Петрович 14 1

/>

15 - … добутку суми і різниці цих виразів 16 2

/>

17 2

/>

18 3

/>

19 - §16 20 3

/>

21 4 -4;0;4 22 1

/>

23 1 так 24 2 ні 25 3

/>

 

Порядокпитань для брейн-рингу

12

4

16

1

18

20

5

8

13

23

15

14

24

6

3

10

11

19

17

2

9

7

25

21

22

еще рефераты
Еще работы по педагогике