Реферат: Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

МазаловаО.Г.– м.Сімферополь

 

МОНІТОРИНГДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПОГЛИБЛЕНИМВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

Законами України«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвиткуосвіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку. Насамперед, цепідвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих таінтелектуальних здатностей учнів.

Відновленнязмісту освіти вимагає безперервного спостереження, оцінювання стану освіти, атакож прогнозування тенденцій її розвитку на основі даних, отриманих у ходімоніторингових досліджень.

Проведенореспубліканський моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніхнавчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Основними цілями та завданнями даного дослідження євизначення:

·    загальнихтенденцій в управлінській діяльності керівників міських управлінь освіти,спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченнямокремих предметів;

·    ефективностівзаємодії з вищими навчальними закладами, міжнародними організаціями;

·    якостізасвоєння навчального матеріалу учнями 9,11-х класів спеціалізованихзагальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметівза результатами державної підсумкової атестації;

·    відповідностірівня навчальних досягнень учнів 9,11-х класів професійної компетентностіпедагогічних кадрів даних загальноосвітніх навчальних закладів.

Об'єктами досліджень було визначено:

·    управлінськадіяльність керівників спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів зпоглибленим вивченням окремих предметів;

·    якіснийсклад педагогічних працівників, що викладають в 9,11-х класах;

·    організаціянавчально-виховного процесу та науково-методичної роботи;

·    розвитокі зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

Проведено:

·    кваліметричнеоцінювання ефективності діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальнихзакладів з поглибленим вивченням окремих предметів (діаграма 1);

/>

·    анкетуванняреспондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентівдослідження — 400 осіб);

·    узагальненнястатистичної інформації.

У ході моніторингу вивчено матеріали 8 (100% відїхньої кількості) спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів зпоглибленим вивченням окремих предметів.

Всі зазначені загальноосвітні навчальні закладиАвтономної Республіки Крим спеціалізуються на поглибленому вивченні іноземнихмов.

З метою вивчення факторів, що впливають на рівеньнавчальних досягнень учнів, проведено анкетування по показниках, які, якправило, визначають якість освіти. Анкетування учнів 10-11-х класів, їхніхбатьків і вчителів проводилося анонімно, що дало можливість одержати більшоб'єктивну оцінку якості освіти в спеціалізованих загальноосвітніх навчальнихзакладах з поглибленим вивченням іноземних мов.

Респондентами анкетування виступили:

·    вчителі — 122 осіб (122% від запланованої кількості);

·    учні10-11-х класів — 142 (98,6%);

·    батьки(особи їх що заміняють) — 154 (106,9%).

Результатипроведеного моніторингу показали наявність певної системи в діяльностіспеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченняміноземних мов в Автономній Республіці Крим, а саме:

ü  документаціяпро створення та функціонування більшості закладів відповідає вимогам чинногозаконодавства;

ü  робочінавчальні плани, як правило, складені відповідно до Типового, погоджені тазатверджені у встановленому порядку, відображають специфіку навчальнихзакладів. Простежується наступність між допрофільною підготовкою та профільнимнавчанням;

ü  створеносистему органів суспільного управління та самоврядування навчальними закладами,їхня діяльність здійснюється відповідно до повноважень, передбачених Уставамизакладів;

ü  організованоконкурсний прийом учнів відповідно до діючої Інструкції про порядок конкурсногоприйому дітей (учнів, вихованців) у гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізованішколи (школи-інтернати), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Українивід 19.06.03р. №389;

ü  спеціалізованізагальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченням іноземних мов уцілому забезпечені педагогічними кадрами, якісний склад яких відповідає вимогамчинного законодавства;

ü  методичнаробота в навчальних закладах, як правило, має аналітико-діагностичнуспрямованість. Використається комплекс постійних, але в теж час гнучкихнетрадиційних форм організації методичної роботи з педагогічними кадрами всистемі післядипломної педагогічної освіти (тематичні семінари-практикуми, конференції,презентації нової методичної та навчальної літератури, нових комп'ютернихпрограм, «круглі столи», стажування вчителів у країнах, мови яких вивчаються унавчальних закладах та ін.);

ü  викладанняспецкурсів у ряді загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, у томучислі за авторськими програмами;

ü  напідставі договорів, укладених з вищими навчальними закладами, здійснюєтьсяспівробітництво, метою якого є проведення профорієнтаційної роботи, підготовкадо вступу у ВНЗ, підвищення рівня навчально-методичного, кадрового таінформаційного забезпечення освітньої діяльності;

ü  достатньовисокими є показники результативності вступу випускників у вищі навчальнізаклади: 91% та 95% в 2004/2005 і 2005/2006 навчальних роках відповідно;

ü  з метоюпідвищення ефективності навчально-виховного процесу з іноземних моворганізоване співробітництво із Британською Радою в Україні, Корпусом Миру США,Ґете-інститутом, Французьким культурним центром, закордонними навчальнимизакладами, залучення носіїв мови, що вивчаються до навчально-виховного процесу;

ü  створеноумови для реалізації творчого потенціалу учнів і вчителів. Педагоги та учнібільшості загальноосвітніх навчальних закладів беруть участь у різнихміжнародних конкурсах, освітніх програмах;

ü  створюєтьсясистема стимулювання та заохочення здатної та обдарованої молоді, творчопрацюючих вчителів;

ü  удосконалюєтьсяматеріально-технічна і навчально-методична база навчальних закладів.

Крім того, уФеодосійській спеціалізованій школі I-III ступенів №2 ім. Д. Ульянова зпоглибленим вивченням англійської мови Феодосійської міської ради АвтономноїРеспубліки Крим функціонують класи з українською мовою навчання.

У ходімоніторингу виявлені найпоширеніші причини, з яких учні і їхні батьки вибираютьдані загальноосвітні навчальні заклади:

·    можливістьодержання якісної повної загальної середньої освіти — 52,8% учнів, 46,8%батьків;

·    гарнадумка про школу серед населення міста — 26,1% і 27,8% відповідно (діаграма 2).

/>

Забезпечення в навчальному закладі можливостіодержання учнями якісної повної загальної середньої освіти, на думку всіхкатегорій респондентів, є пріоритетним напрямком у роботі спеціалізованих загальноосвітніхнавчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов.

Крім того, підготовку довступу у вищі навчальні заклади вважають пріоритетним завданням 14,9% батьків.Їхню думку розділяють тільки 7% учнів і вчителів.

Анкетуванняпоказало, що 84,5% учителів, 89,4% учнів та 87,6% батьків позитивно оцінюютьдіяльність спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленимвивченням іноземних мов.

На думку 90,2%учителів і 79,2% батьків у подібних навчальних закладах сформована єдина системанавчання та виховання учнів.

38,2% опитаних батьків та 62,7% учнів, вважають, що вдодаткових заняттях з репетиторами немає необхідності. Однак 33,1% батьків,27,5% учнів відповіли ствердно на питання про додаткові заняття з репетиторами(дані про причини додаткових занять учнів з репетиторами відображені у діаграмі3).

/>

Одним ізкритеріїв якісного освіти є, у тому числі сформованість спеціальних ізагальнонавчальних умінь і навичок у учнів. По ступені сформованостізапропоновані загальнонавчальні вміння було проранжировано респондентаминаступним чином:

·    організаціята оцінювання власного навчання — 52,1% учнів, 25,4% учителів;

·    творчерішення проблем — 19,7% і 34,4% відповідно;

·    діючеспілкування — 18,3% і 18% відповідно;

·    ефективнаучасть у роботі команди — 9,9% та 22,1% відповідно.

Значна розбіжність думки респондентів, можливо,свідчить про відсутність ефективної взаємодії педагогічних та учнівськихколективів.

Якість освітицілком залежить від форм, методів і прийомів, які використовуються на уроках.

Учні відзначають, що найчастіше на урокахзастосовуються фронтальні та індивідуальні, рідше групові форми роботи(діаграма 4).

/>

Результатианкетування вказують на те, що педагогічним колективам необхідно не тількипідвищувати рівень викладання, але й працювати над підвищенням мотивації учнівдо навчальної діяльності, формувати в них освітні потреби. Із цією метоюнеобхідно впроваджувати сучасні освітні технології, які дадуть можливість учнямповноцінно засвоювати знання, брати участь в експериментальній роботі.

Про те, щоспеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченняміноземних мов дають можливість учням одержати перші управлінські навички,свідчать дані анкетування щодо організації виборів в органи шкільногосамоврядування. При цьому 69% учнів, вважають, що представники учнівськогосамоврядування мають достатній вплив на життя школи, незначний вплив — 21,8%,не мають ніякого впливу тільки 9,2%.

Це свідчить, щозначна частина педагогічних колективів має достатній обсяг інформації щодопозитивної практики діяльності подібних органів самоврядування й, як наслідок,повною мірою довіряє учнівським самоуправлінським структурам.

На питання пропереваги спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченняміноземних мов більша частина учнів і батьків на перше місце поставилипоглиблене вивчення іноземних мов. Інші відповіді проранжировано наступнимчином:

·    високийрівень професіоналізму педагогічного колективу;

·    міжнароднеспівробітництво з різними організаціями і, як наслідок, спілкування з носіямимови, що вивчається;

·    використанняв навчально-виховному процесі сучасних технічних засобів навчання;

·    організаціядодаткових освітніх послуг, культурно-масових заходів, у т.ч. на іноземнихмовах.

58,2% учителів вважають, що в навчальних закладах створеніумови для реалізації їхнього творчого потенціалу, 46,7% відзначають, щопсихологічний клімат навчального закладу сприяє продуктивній діяльності йогопрацівників.

У ході моніторингу проаналізовані результати державноїпідсумкової атестації 2005/2006 навчального року, визначені коефіцієнти якостізасвоєння навчального матеріалу учнями 9, 11-х класів, якісного складупедагогічних кадрів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів зпоглибленим вивченням іноземних мов.

В 2005/2006 навчальному році в загальноосвітніхнавчальних закладах загальна кількість учнів 9-х класів становила 568 осіб,11-х — 501. Звільнені від проходження державної підсумкової атестації 23 учня9-х, 37 — 11-х класів (4% та 7,4% від їхньої загальної кількості відповідно).

Коефіцієнт якості засвоєння навчального матеріалуучнями 9-х класів у цілому по загальноосвітніх навчальних закладах коливаєтьсявід 0,59 до 0,80 та у розрізі навчальних дисциплін становить:

·          географія- 0,80;

·          іноземнамова — 0,78;

·          українськамова — 0,75;

·          біологія- 0,71;

·          російськамова — 0,65;

·          математика- 0,59.

При цьому коефіцієнт якісного складу педагогічнихкадрів коливається від 0,68 до 1,0 і розрізі навчальних дисциплін становить:

·          біологія- 1,0;

·          математика- 0,93;

·          російськамова — 0,92;

·          географія- 0,89;

·          українськамова — 0,80;

·          іноземнамова — 0,68.

Коефіцієнт якості засвоєння навчального матеріалуучнями 11-х класів за результатами державної підсумкової атестації (обов'язковіпредмети та предмети за вибором учнів) коливається від 0,9 до 1,0 і відповідаєдостатньому та високому рівням навчальних досягнень.

Порівняльнийаналіз відповідності рівня професійної компетентності педагогічних кадрівнавчальним досягненням учнів 9,11-х класів свідчить, що в данихзагальноосвітніх навчальних закладах, як правило, працюють високопрофесійніпедагогічні кадри і, як наслідок, більше 70% учнів у повному обсязі опановуютьнавчальним матеріалом, застосовують отримані знання та уміння на практиці,мають достатній і високий рівні навчальних досягнень за результатами державноїпідсумкової атестації.

За останні дванавчальних роки в цілому спостерігається збільшення (на 6%) кількостівипускників 11-х класів, нагороджених учнівськими медалями, на тлі зменшеннякількості випускників 9-х класів (на 2,6%), що одержали документи про освіту звідзнакою. Найбільший середній показник процентного співвідношення кількостівипускників 11-х класів, нагороджених учнівськими медалями, до їхньої загальноїкількості в навчальному закладі становить 29,1 % у Керченській спеціалізованійшколі I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням англійської мови ім. ВолодіДубініна, найменший — 2,2% у Феодосійській спеціалізованій школі I-III ступенів№1 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням французької мови (дані по навчальнихзакладах представлені в діаграмах 5,6).

/>

/>

У ходімоніторингу виявлені як негативні фактори, характерні для більшості спеціалізованихзагальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов, такі недоліки в діяльності окремих з них:

ü  у всіхнавчальних закладах не в повному обсязі використовуються години, передбаченіТиповими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченняміноземних мов на вивчення циклу профільних предметів;

ü  недостатньоефективною є організація роботи зі здатними та обдарованими учнями, про щосвідчать невисокі показники результативності участі спеціалізованихзагальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов у IVетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов (англійська, німецька,французька), III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робітМАН. Так, в 2006/2007 навчальному році учні тільки двох навчальних закладівстали переможцями IV етапу олімпіад, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захистунауково-дослідних робіт МАН. Разом з тим, всі загальноосвітні навчальні закладимають високий рівень потенціалу педагогічних кадрів: більше 60% учителів звищою та першою кваліфікаційною категорією, а також мають відпрацьовані методироботи з даною категорією учнів (діаграми 7,8);

/>

/>

ü  невисокарезультативність участі випускників 9-х, 11-х класів, що одержали документи проосвіту з відзнакою, у різних Всеукраїнських, республіканських інтелектуальнихконкурсах відповідно до спеціалізації навчального закладу. У середньому понавчальних закладах цей показник становить 19,7% і 17,2% відповідно (діаграми9,10);

/>

/>

ü  не вповному обсязі забезпечується організація системи варіативного навчаннявідповідно до потреб та можливостей учнів;

ü  вимагаєподальшого вдосконалення матеріально-технічна та навчально-методична базазначної частини навчальних закладів. Особливу тривогу викликають недостатнязабезпеченість бібліотечних фондів сучасною науково-методичною літературою,навчальних кабінетів сучасними технічними засобами навчання, як правило,відсутні загальношкільні комп'ютерні мережі, підключення до мережі Інтернет,невисокі темпи впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльністьі навчально-виховний процес;

ü  не повноюмірою реалізується принцип наступності між загальною середньою і вищою освітою.Так, 76% від загальної кількості випускників даних загальноосвітніх навчальнихзакладів 2004/2005 навчального року вступили до вищих навчальних закладів наспеціальності, що не відповідають спеціалізації навчального закладу, данийпоказник в 2005/2006 навчальному році становить 75% (дані по навчальнихзакладах представлені в діаграмі 11);

/>

ü  недостатньопоширені наступні форми співробітництва з вищими навчальними закладами:

Ø    спільнанауково-методична робота з кафедрами вищих навчальних закладів;

Ø    науковекерівництво дослідницькою роботою учнів, у т.ч. шкільним відділенням МАН;

Ø    спільневикористання в навчально-виховному процесі навчально-методичної таматеріально-технічної бази вищих, загальноосвітніх навчальних закладів.

Крім того, як іраніше мають місце недоліки при формуванні робочих навчальних планів.

На підставі результатівпроведеного моніторингу діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальнихзакладів з поглибленим вивченням окремих предметів, вважаємо за доцільнезапропонувати:

1.        Міськимголовам мм. Керчі, Сімферополя, Феодосії, Ялти передбачити в місцевих бюджетахна 2008 рік кошти на модернізацію матеріально-технічної та навчально-методичноїбази спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленимвивченням іноземних мов, насамперед, на інформатизацію управлінської діяльностіта навчально-виховного процесу.

2.        Керівникамуправлінь освіти Керченської, Сімферопольської, Феодосійської, Ялтинської міськихрад:

2.1.    Проаналізуватипричини невисоких показників результативності участі:

·         учнів спеціалізованихзагальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов у IVетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов, III етапіВсеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт МАН, спланувати роботуз раннього виявлення обдарованих учнів із залученням практичних психологів;

·         випускників9-х, 11-х класів, що одержали документи про освіту з відзнакою, у різних,Всеукраїнських, республіканських інтелектуальних конкурсах відповідно доспеціалізації навчального закладу.

2.2.    Постійноздійснювати контроль за організацією та проведенням конкурсного прийому учнів узагальноосвітні навчальні заклади відповідно до вимог діючої Інструкції пропорядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) у гімназії, ліцеї, колегіуми,спеціалізовані школи (школи-інтернати), затвердженої наказом Міністерстваосвіти і науки України від 19.06.03р. №389.

2.3.    Забезпечитиу повному обсязі використання годин варіативної частини на вивчення циклупрофільних предметів і спецкурсів.

3.      Кримськомуреспубліканському інституту післядипломної педагогічної освіти:

3.1. Розробити методичнезабезпечення організації системи варіативного навчання учнів відповідно доспеціалізації навчальних закладів.

3.2. Запланувати проведення в2008 році республіканських семінарів:

·          методистів,що курирують викладання іноземних мов, щодо методики застосування інформаційнихтехнологій у навчанні іноземним мовам учнів всіх ступенів навчання;

·          керівниківзагальноосвітніх навчальних закладів, у яких функціонують класи з поглибленимвивченням іноземних мов, щодо організації взаємодії з вищими навчальнимизакладами, міжнародного співробітництва.

3.3. В 2007/2008 навчальномуроці провести моніторингові дослідження якості викладання навчальних предметіву загальноосвітніх навчальних закладах, у яких функціонують класи з поглибленимвивченням окремих предметів.

еще рефераты
Еще работы по педагогике