Реферат: Мотивацiя навчання школярiв

УРОК-2 Української л i тератури у 5 – В клас i .13.03.06.

Тема: Виразне читання уривкiв де показане поєднання минулого iсучасного, уявного i фантастичного.

Мета: — повторити виразне читання, а також твори про iсторичне минуле

України, навчити працювати в командi;

— розвивати умiння i навички роботи з текстом, розрiзняти минуле i фантастичне;

— виховувати повагу i шану до рiдного краю.

Тип уроку: повторення вивченого матерiалу.

Обладнання: пiдручник з української лiтератури для 5 класу; картки.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в .

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте.(запис вiдсутнiх)

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Виразне читання уривкiв де показане поєднання минулого i сучасного, уявного i фантастичного.»

ІІ.Перев i рка домашнього завдання.

ІІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

-Тепер органiзуємо з вас 3 команди. Кожен ряд-2 парти будуть однiєю командою. Далi потрiбно придумати назву командам. Перший ряд, як буде називатись ваша команда?(...). Усi згоднi? Добре. Другий ряд, яка назва вашої команди?(...). Третiй ряд?(...).Працюють усi.За активну участь буду ставити оцiнки, а за порушення дисциплiни (викрикування) набранi бали можуть вираховуватися.

(На дошцi записую назви команд у три колонки.Пiд назвою кожної команди протягом конкурсiв записую її оцiнки.)

1.Завдання.

-Я роздам уривки з творiв про iсторичне минуле українського народу. Вам, потрiбно сiсти зручно i працювати по 2-парти (4 школяра). Прочитайте уривки самi, визнначте назву твору з якого подано уривок та роз’яснiть, що це за уривок-опис минулого, сучасного, уявного, фантастичного. Потiм обираєте одного члена з команди, який виразно прочитає уривок ii роз’яснить його. Оцiнюється це завдання максимум у 6 балiв. Кожна команда отримає по 2 уривки (по 3 бали за 1 уривок). Усi зрозумiли? Тодi почнемо. (Роздаю уривки)

2.Завдання.

-Це завдання оцiнюється у 2 бали (по 1 балу за одну вiдповiдь). Тепер, я буду називати твiр, команди повиннi назвати жанр твору Напр.: казка, лiтопис. Кожна команда вiдповiдає лише на 2 питання. Якщо вiдповiдi немає, то вiдповiдає iнша команда.

1) «Аскольд i Дiр» — (вiрш)

2) «Запорожцi» I.Нечуя-Левицького — (казка)

3) «Про хрещення на Русi» — (лiтописна оповiдь)

4) «Михайло- Семилiток» — (народне оповiдання)

5) «Княжа Україна» О.Олеся. – (заспiв)

6) «Микита Кожум’яка» — (казка)

3.Завдання.

-Я називаю образ героя, а ви шукаєте його (характер, зовнiшнiсть) у творi в пiдручнику. Той хто знає вiдповiдь пiднiмає руку, тiльки не викрикувати. Це завдання оцiнюється у 1 бал.

1. Ярослав Мудрий; 4. Михайло- Семилiток;

2. княгиня Ольга; 5. Микита Кожум’яка;

3. Лихослав; 6. Запорожцi.

4.Завдання.

т в о р и

Оцiнюється максимум у 3 бали. Завдання: скласти слова з лiтер поданих на дошцi. Наприклад: ировт

1.Команда: сипо-опис; 2.Команда: баозр-образ; 3.Команда: епзжйа-пейзаж

доiаянпвно — жаоiпжзря- iоилптс-

оповiдання запорiжжя лiтопис

5.Завдання.

-Назвати твори, якi вивчали — I.Нечуя-Левицького («Запорожцi»); А.Лотоцького («Михайло- Семилiток»); вiршi: О.Олеся («Княжа Україна», «Аскольд i Дiр»); лiтописи: «Олег», «Початки Києва», княгиня Ольга. Оцiнюється це завдання максимум у 2 бали.

6.Завдання.

— Охарактеризувати правлiння: Ярослава (Мудрого) та Святослава (Окаянного). Оцiнюється це завдання максимум у 2 бали.

7.Завдання.

-Хто назве фантастичне у творах: 1) «Микита Кожум’яка» — (казка); 2.) А.Лотоцького «Михайло- Семилiток»; I.Нечуя-Левицького («Запорожцi»); «Малий Вiз» Оксани Сенатович.

IV .Оц i нювання.

-Протягом уроку активно працювали такi учнi...i, тому вони сьогоднi отримують високi оцiнки.А працею… учнiв я не дуже задоволена, проте наступного уроку вони матимуть ще змогу покращити свої результати.

V .Домашнє завдання. А тепер розгорнiть щоденники i запишiть домашнє завдання. Придумати усну, невеличку доповiдь про значення icторичного минулого для сучасностi.

Оголошення результатiв конкурсiв. Перемогла команда пiд назвою… Молодцi добре попрацювали.Усiiншi, працюйте активнiше i обов’язково переможете.

Уривки з твор i в до 1-го завдання.

До стерна! – командував вiн, i всi кинулися до стерна, щоб направити байдак просто на прохiд.

Зашумiла вода i заревла. Кодацький порiг появився весь вiд берега до берега, весь бiлий, вкритий пiною та бризками. Байдак загув i полетiв з лави на лаву, рiвно як стрiла. В одну мить його перенесло через порiг.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Нудно їм сидiти дома

Без походiв без боїв,

I вони прохають князя,

Щоб на волю їх пустив.

Князь подумав i дозволив.

Попрощалися вони

I з такими ж вояками

Посiдали у човни.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Пiсля хрещення покликав її цар i сказав їй: «Хочу тебе взяти в жiнки собi».Вона ж вiдмовила: «Як же ти хочеш взяти мене, коли ти сам хрестив i назвав мене дочкою. А в християн цього не дозволено – ти сам знаєш».Засмiявся цар i сказав: «Переклюкала ти мене. Перехитрила!» I дав їй дарiв багато, золота i срiбла, шовку i посуду дорогого. I вiдпустив її цар, назвавши своєю дочкою.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Лишiть… Послухайте мене:

Ще, може, лихо i мине.

Ще, може, найдеться в державi

Юнак хоробрий, молодий,

Що й сам повернеться у славi

I вславить трон ваш золотий.

Хай Змiй вiки уже лютує,-

Всьому на свiтi край свiй є...

--------------------------------------------------------------------------------------------

«Що б се таке було? – думають печенiги, дивуються.-Досi ще нiяке мiсто, хоч би й як сильно укрiплене, не встояло перед нашими таранами. А тут б’ємо в мури вже бiльше як тиждень, мури нiтрохи не подаються; стрiляємо – нашi стрiли не ранять ворогiв, лише вертають i нас iще ранять! Що це? Якiсь чари, чи що?»

Все вiйсько йшло широким зеленим полем, а по обидва боки росли чудовi гаї та сади. В тих садах росло дерево iз золотим та срiбним листом, а мiж тимдеревом траплялося часом i просте дерево садове, i оце на одному були спiлi овочi, а на другому тiльки що наливалися, а третє дерево стояло у бiлому цвiту.


УРОК-3 Української л i тератури у 5 – В клас i .14.03.06.

Тема: Значення iсторичного минулого для сучасностi.Мета: — повторити вiдомостi про iсторичне минуле України;

— розвивати умiння аналiзувати вже отриманi знання, робити висновки;

— виховувати повагу i шану до iсторичного минулого рiдної країни.

Тип уроку: повторення вивченого матерiалу.

Обладнання: пiдручник з української лiтератури для 5 класу; картки.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в.

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте.(запис вiдсутнiх)

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Значення iсторичного минулого для сучасностi.»

ІІ.Перев i рка домашнього завдання.

ІІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

— Тепер я буду задавати вам питання, а ви вiдповiдати i заробляти картки. Картки рiзного кольору вiдповiдно складностi питань. Найскладнiшi – фiолетовi, кожна картка — 3 бали; далi червонi, картки середнього рiвня складностi – 2 бали; i за легкi питання-1 бал це картки жовтого кольору.

1)Як ви прокоментуєте цей вiрш?

Чим боронитися тополi вiд сокири?

Листочком нiжним? Цвiтом чи граком?

Яєчком у гнiздi чи небом у кронi?

Чи бiлим пухом i узором на корi?

Чи тим корiнням, що не знає в свiтi

Любiшої древнiшої землi? (Г.Кирпа)

(Показана у вiршi любов до рiдної землi)

2)Назвати найдавнiшу пам’ятку iсторiї та лiтератури українського народу. Як називаються такi твори? У чому їхня особливiсть?(лiтопис)

3)Якi риси давньоруських князiв можуть бути взiрцем для українцiв XXI.ст.?

(Повага i любов до рiдної країни)

4)Як ви вважаєте, якi риси перейняли у спадок вiд давньоруських князiв запорозькi козаки?

5)Як ви розумiєте вираз: «Благородство i краса душi». «Кого можна вважати справжнiм другом?»

6)Хто такий герой? Назвiть вiдомих вам героїв рiдної землi.

7)Що кожен з вас вiдкрив для себе в минулому українського народу з вивчених творiв?

8)На якi теми розглядалися твори?

9)Що називають гiперболою? Чому українськi письменники зображували героїв iсторичного минулого гiперболiзовано?

10)Як називається козацький човен?

11)Вiдомий легендарний лiтописець, автор повiстi минулих лiт?

12)Київський князь з твору «Михайло — Семилiток»

13)Подiя чи кiлька пов’язаних мiж собою подiй у лiтературному творi.

14)Назвати iм’я брата Михайла-Семилiтка.

15) I сторична особа, згадана у «Запорожцях».

16)Хто з київських князiв «свiй щит прибив на воротах Царгорода»?

Зараз язачитаю вам уривок з твору, який ви не вивчали i ви менi вiдповiсте на кiлька питань тому слухайте уважно: (читаю)

1. Як називався твiр, який ви щойно прослухали?

(«Повчання дiтям Володимира Мономаха»)

2. Що Володимир Мономах писав робити дiтям?

(вчитися; не сваритися з сусiдами; гостинно зустрiчати гостей, як багатих так i бiдних, допомагати друзям та шанувати старих. )

IV .Оц i нювання.

УРОК-1 Української мови у 7 – А клас i .18.10.05.

Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту публiцистичного стилю.

Мета: — повторити вiдомостi про публiцистичний стиль;

— формувати вмiння в учнiв переказувати текст публiцистичного стилю;

— виховувати в учнiв нацiональну гiднiсть.

Тип уроку: застосування знань i формування вмiнь.

Обладнання: Українська мова: пiдруч. для 7кл. загальноосвiт. навч. закладiв з рос. мовою навчання / О.М.Бiляєв, М.I.Пентилюк, Л.М.Симоненкова...-К.: ВД «Афон», 2004.-128с.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в.

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте. Мене звуть Лемара Сулейманiвна. I я проведу у вас декiлька урокiв укрансько мови. (запис вiдсутнiх).

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Розвиток зв’язного мовлення.Усний переказ тексту публiцистичного стилю.»

ІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

1)Якi стилi мовлення ви знаєте?

(Розмовний, науковий, офiцiйно-дiловий, публiцистичний, художнiй)

2)Де використовується розмовний стиль?(у побутi).Де використовується науковий стиль?(в офiцiйних, службових стосунках ). Де використовується публiцистичний стиль.(у суспiльному життi)

3)Якi є жанри (види висловлювань) публiцистичного стилю?

(промова, виступ, газетна стаття, звернення до багатьох людей.)

-Щоб краще згадати розгорнiть пiдручники на сторiнцi 40, i подивiться таблицю.У кого в пiдручниках її немає – пiднiмiть руки, ви отримаєте її копiю.(роздаю)

Тепер я прочитаю вам уривки з текстiв, декiлька речень, а ви спробуйте сказати, до якого стилю вони належать (i в яких жанрах виявляються).

1. Уривок.

На початку нашого лiточислення на Землi було майже 150 млн.осiб, у 1000р., в перiод Київської Русi, -275 млн., у 1500р,-близько-430 млн., у 1900р.-1600млн, ...

-До якого стилю належить цей уривок? (До наукового)

2. Уривок.

Еней був парубок моторний

I хлопець хоч куди козак,

Удавсь на всеє зло проворний,

Завзятiший од всiх бурлак.

-До якого стилю належить цей уривок? Чому? (До художнього.Бо це жанр висловлювання.)

3. Уривок.

Я, Ткач Юлiя Миколаївна, доручаю Долiнiй Валентинi Василiвнi отримати замiсть мене книжки з математики...

Учениця 8-В класу. 19.09.05.

Шовковичненської загальноосвiтньої школи

Ткач.Ю.М.

(Цей уривок належить до офiцiйно-дiлового стилю, бо є документом.)

4. Уривок.

«-Славко, як буде по-французькому «писати»? – запитує братик.

-Так, як i по-українському.Сiсти за стiл та водити ручкою,-вiдповiв брат.

(Цей уривок належить до розмовногостилю.)

5. Уривок.

«Шановнi учнi!-каже органiзатор шкiльних заходiв.

Сьогоднi ми проводисмо позакласний захiд пiд назвою «Осiннiй бал». Бо прийшла осiнь i ми повиннi це вiдсвяткувати, адже осiнь-це не тiльки дощi та холод. Це – одна з чотирьох пiр року, яка супроводжується змiною у природi кольорiв (найрiзноманiтнiших)...

(Цей уривок належить до публiцистичного стилю.Це промова).

-Тепер, я прочитаю текст переказу, а ви уважно слухаєте його.(Хто бажає може на чернетцi собi щось помiчати)

III . Читання тексту (1-й раз).

«Щедротний паросток могутнього корiння»...

— Чи є в кого запитання? Може є незрозумiлi слова?

(Вчитель заздалегiдь виписав незрозумiлi слова на дошку). А потiм лише пояснює дiтям їх значення.Наприклад: КПСС-це абревiатура – Комунiстична Партiя Радянського Союзу...)

— Чому цей текст належить до публiцистичного стилю?

Читання тексту (2-й раз).

IV .Бес i да за текстом (по записах)

Складання плану.

— Як ви вважаєте, на скiльки частин можна подiлити цей текст?

План:

1. Велика людина своєї справи.

2. Обов’язки перед рiдною країною та людьми.

3. Бажання вчитися.

4. Становище української мови, зокрема 70-тих рокiв.

5. Перекладацька спадщина Бориса Тена.

6. Посмертна доля українського перекладача.

7. Сучасне переосмислення дiяльностi Бориса Тена.

V.Усне переказування тексту.

(Переказують 2 – 3 учнiза планом.)

-Чи є бажаючi доповнити вiдповiдь?..

VI.Оцiнювання.

VII.Домашнє завдання.

-По записах з тексту(основних моментiв) дома складiть письмовий переказ близький до тексту переказу.


УРОК-2 Української мови у 7 – А клас i .1.11.05.

Тема: Н та нн у дiєприкметниках. Мета: — ознайомити учнiв з правилами написання однiєї i двох букв н у дiєприкметниках;

— формувати вмiння в учнiв знаходити дану орфограму, правильно писати слова з нею;

— виховувати в учнiв шановливе ставлення до рiдної землi.

Тип уроку: комбiнований.

Обладнання: Українська мова: пiдруч. для 7кл. загальноосвiт. навч. закладiв з рос. мовою навчання / О.М.Бiляєв, М.I.Пентилюк, Л.М.Симоненкова...-К.: ВД «Афон», 2004.-128с; таблиця на ватманi; картки.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в.

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте. (запис вiдсутнiх).

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Суфiкси н та нн у дiєприкметниках.»

ІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

Повторення вiдомостей про дiєприкметник.Фронтальне опитування.

1)Що таке дiєприкметник?

(Дiєприкметник-це особлива форма дiєслова, що означає ознаку предмета за дiєю.)

2)На яке питання вiдповiдає дiєприкметник?

(який?)

3)Якими граматичними ознаками дiєприкметник вiдрiзняється вiд прикметника?

(вид (док.\недок.), час (тепер.\мин.), тi самi залежнi слова як у дiєслова- iменник, займенник, прислiвник).

III .Сприйняття й засвоєння учнями нового матер i алу.

Одна лiтера –н- пишеться у суфiксах –ан- (-ян), -ин- (-їн-), -ен- (-он-) прикметникiв, -ен, -н- у дiєприкметникiв.

Двi лiтери –н- пишуться у прикметниках, утворених вiд iменникiв з основою на –н-, у наголошених суфiксах –енн-, -онн-(-янн-) прикметникiв, що вказують найвищу мiру ознаки.Наприклад: здоровенн ий, невблаганн ий, неоцiнен ий.

Подивiться будь ласка на ватман, де мiститься таблиця iскажiть, коли пишеться одна лiтера –н-, а коли двi.

А зараз прочитаємо матерiал на сторiнцi 32-33.

IV .Закр i плення матер i лу.

Тепер виконуємо вправу 103 усно.Чим вiдрiзняються дiєприкметники вiд прикметникiв? (Граматичними ознаками, у лiвiй колонцi поданi дiєприкметники (мин час, док вид), а у правiй – прикметники, вони вказуютьна ознаку предмета(мин час, чол та сер рiд… )).

Виконуємо вправу 106 письмово.

Спишiть приклади у двi колонки, поставивши знак наголосу так, щоб одне слово було прикметником, а друге – дiєприкметником. Порiвняйте їхнє написання.

— Для виконання цiєї вправи вам потрiбно прочитати пам’ятку подану трохи нижче:

Прикметники дiєприкметникового походження з префiксом не-, якi мають наголошений суфiкс, пишуться з двома нн: невпiзнанний, невблаганн ий.

Пiсля того, як виконаєте цю вправу письмово потрiбно буде по одному читати слово та пояснити чому ви написали так, а не iнакше. Наприклад: несказаний – це дiєприкметник, наголос падає на корiнь, тому пишемо з однiєю -н -.

невблаганий — невблаганний,

неподоланий — неподоланний,

нескiнчений — нескiнченний,

незлiчений — незлiченний.

неоцiнений -неоцiненний.

Робота з картками на 4 вар i анта.

Завдання: поставити там де потрiбно -н — чи –нн-.

Отже, що нового ви дiзналися сьогоднiна уроцi?

(Коли пишеться одна лiтера н, а коли пишеться двi; дiзнались чим дiєприкметник вiдрiзняється вiд прикметника)

V .Оц i нювання.

VI .Домашнє завдання. Параграф 6.Вправа 104.

Робота з картками на 4 вар i анта.

--------------------------------------------------------------------------------------------

I Варiант

Спече… ий, вiко… ий, оплаче… ий, купле… ий, нескiнче… ий, поколе… ий, вiя… ий, переписува… ий, стражде… ий, веле… ий, закруче… ий, недозволе… ий, злама… ий, непримире… ий.

--------------------------------------------------------------------------------------------

IIВарiант

Враже… ий, стара… й, дослiдже… ий, зловле… ий, мерзе… ий, розгорне… ий, рiза… ий, розмальова… ий, стi… ий, попередже… ий, послабле… ий, нескiнче… ий, списа… ий, непримире… ий.

--------------------------------------------------------------------------------------------

IIIВарiант

Постриже… ий, бездога… ий, очище… ий, повiдомле… ий, блаже… ий, висуне… ий, бетонований, варений, осiннiй, збереже… ий, оформле… ий, непоясне… ий, здiйсне… а, нездола… ий.

--------------------------------------------------------------------------------------------

IV Варiант

Запроше… ий, незбагне… ий, зробле… ий, розпоре… ий, здорове… ий, писа… ий, адресова… ий, привезе… ий, вiко… ий, спече… ий, вираже… ий, недопуще… ий, здiйсне… а, нездола… ий.

--------------------------------------------------------------------------------------------


УРОК-4 Української мови у 7 – А клас i .6.12.05.

Тема: Дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду. Мета: — ознайомити учнiв зi способами творення дiєприслiвникiв;

— формувати вмiння в учнiв утворювати вiд дiєслiв дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду;

— виховувати в учнiв пошану до мови;

Тип уроку: комбiнований.

Обладнання: Українська мова: пiдруч. для 7кл. загальноосвiт. навч. закладiв з рос. мовою навчання / О.М.Бiляєв, М.I.Пентилюк, Л.М.Симоненкова...-К.: ВД «Афон», 2004.-128с.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в.

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте. (запис вiдсутнiх).

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду.»

ІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

1.Повторити вiдомостi про види дiєслiв та дiєприкметникiв.

-Якi види дiєслiв та дiєприкметникiв ви знаєте?

(доконаний i недоконаний)

-На яке питання вiдповiдають дiєприслiвники доконаного виду?

(що зробивши?)

-На яке питання вiдповiдають дiєприслiвники недоконаного виду?

(що роблячи?)

2.Перевiрка домашнього завдання.

III .Сприйняття й засвоєння учнями нового матер i алу.

-Розгорнiть пiдручники на сторiнцi 37, розберемо таблицю.

Перша колонка: дiєприслiвники бувають доконаного i недоконаного виду.

Друга колонка: дiєприслiвники доконаного виду вiдповiдають на питання (що зробивши?); дiєприслiвники недоконаного виду вiдповiдають на питання (що роблячи?)

Третя колонка: дiєприслiвники доконаного виду творяться вiд основ теперiшнього часу недоконаного виду + суфiкси (-учи(-ючи), -ачи(-ячи) ) Наприклад: пишуть-пишучи, читають-читаючи. Дiєприслiвники недоконаного виду творяться вiд основ неозначеної форми доконаного виду + суфiкси –вши,-ши.Наприклад: намалювати-намалювавши, добiгти-добiгши.

IV .Закр i плення матер i лу.

Tепер виконуйте вправу 119.

Усi дiєприслiвники дiєприслiвники недоконаного виду? (3 та 5)

1. Радiючи, спiвавши, сидячи, списавши, рiжучи.

2. Забуваючи, змовившись, добiгши, сивiючи, ламаючи.

3. Палаючи, лежечи, крокуючи, малюючи, терплячи.

4. Одягаючи, шукаючи, в’янучи, лiплячи, знайшовши.

5. Призначаючи, дивуючи, знаходячи, сумуючи, маючи.

6. Зiбравшись, заквiтчавшись, розпаливши, стрибаючи, кидаючи.

Наступне завдання: утворити вiд поданих дiєслiв дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду та скласти з двома-трьома словами речення: сiють, кажуть, пишуть, розмовляють, стрибають, танцюють, спiвають, грають, слухають.

(сiючи-засiявши, коротше кажучи-сказавши це вiн пiшов, пишучи-написавши, розмовляючи-по-розмовлявши, стрибаючи-пiдстрибнувши, ТАНЦЮЮЧИ - зтанцювавши, спiваючи-заспiвавши, граючи-зiгравши, слухаючи-прослухавши.Спiваючи дiвчина жала жито.Заспiвавши артист почув гучнi оплески глядацького залу.)

Вправа 120. 2)частину: випишiть з тексту дiєприслiвники i слова, до яких вони наллежать.

(Утворюючи ледь помiтне болiтце; злившись до купи; перестрибуючи з каменя на камiнь; уповiльнюючи свiй бiг.)

Отже:

1. Якi види дiєприслiвникiв ви знаєте?

(дiєприслiвники бувають доконаного i недоконаного виду.)

2. На якi питання вiдповiдають дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду? (дiєприслiвники доконаного виду вiдповiдають на питання (що зробивши?); дiєприслiвники недоконаного виду вiдповiдають на питання (що роблячи?))

3. Як творяться дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду?

(дiєприслiвники доконаного виду творяться вiд основ теперiшнього часу недоконаного виду + суфiкси (-учи(-ючи), -ачи(-ячи) ) Наприклад: пишуть-пишучи. Дiєприслiвники недоконаного виду творяться вiд основ неозначеної форми доконаного виду + суфiкси –вши,-ши.Наприклад: намалювати-намалювавши).

V .Оц i нювання.

VI .Домашнє завдання. Вивчити таблицю на с.37.Вправа118.1)частина.Вам потрiбно переписати, знайти i пiдкреслити дiєприслiвники, та визначити якими членами речення вони виступають, пiдкреслiть їх.


УРОК-3 Української мови у 7 – А клас i .29.11.05.

Тема: Дiєприслiвниковий зворот. Коми при дiєприслiвниковому зворотi.

Мета: — навчити учнiв правильно визначати дiєприслiвниковi звороти в реченнi;

— допомогти їм засвоїти правильне написання дiєприслiвникових зворотiв;

— виховувати в учнiв пошану до української мови;

Тип уроку: комбiнований.

Обладнання: Українська мова: пiдруч. для 7кл. загальноосвiт. навч. закладiв з рос. мовою навчання / О.М.Бiляєв, М.I.Пентилюк, Л.М.Симоненкова...-К.: ВД «Афон», 2004.-128с.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в.

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте. (запис вiдсутнiх).

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Дiєприслiвниковий зворот. Коми при дiєприслiвниковому зворотi.»

ІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

1. Що таке дiєприслiвник? Якi його граматичнi ознаки?

(Дiєприслiвник-це незмiнна форма дiєслова, яка означає додаткову дiю.Ознаки прислiвника незмiнна форма, дiєслова-вид, спiльна основа, близьке лексичне значення)

2.Перевiрка домашнього завдання.

Зачитування творiв, характеристика вжитих у них дiєприслiвникiв.

III .Сприйняття й засвоєння учнями нового матер i алу.

Тепер розгорнiть пiдручники, розберемо таблицю на сторiнцi 44 та правило на с. 45.

Дiєприслiвник iз залежними вiд нього словами називається — дiєприслiвниковим зворотом. Наприклад: Під’їхавши до вор i т, хлопець сплигнув з коня.(А.Головко.) У вимовi дiєприслiвниковий зворот видiляється iнтонацiєю, на письмi-комами. У таблицi бачимо, що дiєприслiвниковий зворот може бути на початку речення, в серединi та в кiнцi речення, як i одиничний дiєприслiвник. В реченнiможе бути як дiєприслiвниковий зворот (дiєприслiвник iз залежними словами який єодним членом речення-обставиною), так iодиничний дiєприслiвник.

Одиничний дiєприслiвник майже завжди вiдокремлюється, не вiдокремлюється вiн лише тодi, коли стоїть у кiнцi речення i вiдповiдає на питання як? та при фразеологiчних зворотах.Приклад дивiться у таблицi.

Виконуємо зараз вправу 134.Прочитайте текст, випишiть з нього дiєприслiвники i слова, до яких вони належать.

IV .Закр i плення матер i лу.

Вправа 135.1) Прочитайте текст, знайдiть у ньому дiєприслiвниковi звороти, пояснiть вживання роздiлових знакiв при них.

Бесiда з учнями.

1. Що таке дiєприслiвниковий зворот?

(Дiєприслiвник iз залежними вiд нього словами)

2. Як вiн видiляється на письмi?

(комами)

3. Коли одиничнiдiєприслiвники не видiляються комами?

(коли стоїть у кiнцi речення i вiдповiдає на питання як? та при фразеологiчних зворотах)

Тести :

1. Дiєприслiвник поєднує в собi ознаки:

А)дiєслова і прикметника,

Б) дiєслова і прислiвника,

В) прикметника і прислiвника.

2.Якщо слово закiнчується суфiксом –ши, -вши, то це:

А) дiєприкметник активного стану тепер.часу,

Б) дiєприкметник недоконаного виду,

В) дiєприслiвник доконаного виду.

3.Дiєприслiвниковий зворот видiляється комою:

А)на початку речення,

Б)завжди,

В)в серединi речення.

4.Дiєприкметник – це:

А)частина мови,

Б)форма дiєслова,

В)частина слова.

5.Наприкiнцiдiєприслiвникових суфiксiв пишеться:

А)буква и,

Б)буква i,

В)та буква яка чується.

6.Дiєприслiвник має такi спiльнi з дiєсловом ознаки:

А)час i синтаксичну роль,

Б)близьке лексичне значення, час, вид

В) незмiннiсть.

7.Дiєприслiвники пишуться з не:

А)разом, якщо слово безне не вживається

Б)окремо, якщо є залежнi слова

В)разом, якщо слово-присудок.

8.Вiд дiєслова позеленiти можна утворити такий дiєприкметник:

А)позеленiвший

Б)зеленiючий

В)позеленiлий.

9. Дiєприслiвником називається: ...(потрiбно самим дописати).

(Дiєприслiвник-це незмiнна форма дiєслова, яка означає додаткову дiю.)

10.Одиничнi дiєприслiвники не видiляються комами, якщо стоять: ...

(в кiнцi речення i вiдповiдають на питання як?)

11.Активнiдiєприкметники тепер. часу творяться вiд суфiксiв ...

(-ач,-яч,-уч,-юч)

12.Пассивнiдiєприкметники творяться вiд суфiксiв ...

(-ши,-вши).

V .Оц i нювання.

VI .Домашнє завдання. Вивчити таблицю на с.44, правила на с.45.Виконати вправу 137 письмово.


УРОК-5 Української мови у 7 – А клас i .13.12.05.

Тема: Р З М. Твiр-опис зовнiшностi людини за картиною.

Мета: — навчити учнiв писати твори-описи зовнiшностi людини за картиною

— розвивати в них навички роботи над творами-описами;

— полiпшувати змiст i мовленнєве оформлення учнями свого вмсловлювання.

Тип уроку: застосування знань i формування вмiнь.

Обладнання: Українська мова: пiдруч. для 7кл. загальноосвiт. навч. закладiв з рос. мовою навчання / О.М.Бiляєв, М.I.Пентилюк, Л.М.Симоненкова...-К.: ВД «Афон», 2004.-128с; картини; словники.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в.

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте. (запис вiдсутнiх).

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Р З М. Твiр-опис зовнiшностi людини за картиною.»

ІІ.Перев i рка домашнього завдання.

ІІІ. Пiдготовка до написання твору-опису зовнiшностi людини за картиною.

-Щоб написати цей твiр-опис вам потрiбно вiдтворити вигляд конкретноїлюдини, найбiльшу увагузвернути на тi ознаки, що є для неї найхарактернiшими – риси зовнiшностi, або деталi одягу, якi найбiльше вражають (вiдбивають) певнi особливостi її характеру, змальовують настрiй, або душевний стан.

При написаннi твору слiд також використовувати художнi засоби(епiтети, порiвняння), якi зроблять ваш портрет виразнiшим.Спочатку пишите твiр-опис на чернетках.

Приклад: (За Короткевичем, читаю)

Складiть орiєнтовний план твору-опису:

1. Хто ця людина.

2. Що у її зовнiшностi впадає у вiчi?

3. İї зрiст, постава.

4. Волосся, зачiска.

5. Одяг.

6. Загальне враження.

IV.Написання твору-опису.

Виправлення помилок пiсля зачитування кiлькома учнями творiв-описiв.Вчитель дає настанови: потрiбно уникати повторiв, правильно складати речення.

V .Домашнє завдання.

Переписати цей твiр-опис зовнiшностi людини за картиною у зошит.Ретельно перевiривши спочатку помилки.

уроку

Дата клас Тема уроку Оцiнка керiвника Розпис
1 18.10.05 7 Розвиток зв’язного мовлення.Усний переказ тексту публiцистичного стилю.
2 1.11.05 7 Н та нн у дiєприкметниках.
3 29.11.05 7

Дiєприслiвниковий зворот. Коми при дiєприслiвниковому зворотi.

4 6.12.05 7 Дiєприслiвники доконаного i недоконаного виду.
5 13.12.05 7

Р З М. Твiр-опис зовнiшностi людини за картиною.

6 14.02 06 5 Антiн Лотоцький. «Михайло-Семилiток»
7 13.03.06 5 Виразне читання уривкiв де показане поєднання минулого iсучасного, уявного i фантастичного.
8 14.03.06 5 Значення iсторичного минулого для сучасностi.
9 18.04.06 5 О.Пчiлка «Сосонка» iдея притягальної, захисної сили рiдного дому.
10 16.05.06 5 Є.Гуцало «Лось». Протиставлення добра i зла – наскрiзна тема свiтлого мистецтва.

Виконуючий обов’язки

Декана Євпаторiйського

Кримського гуманiтарного

унiверситету

Прокоф’євій М.Ю.

Студентки ІІІ курсу

31 – ЄУ групи

Самозв i т

Я, Байрашевська Лемара Сулейманiвна проходила практику «Пробнi уроки» в ЗОШ № 13 мiста Євпаторiя. Керiвником практики була призначена Тимошенко О.О. За час проходження практики було проведено 5 урокiв з мови у 7-А класi, i 5 урокiв з лiтератури у 5-В класi. Вiдвiдувала уроки мови i лiтератури у 7,8,11-х класах. Писала орiєнтовний сценарiй до позакласного заходу з приводу дня Святого Миколая.

До проведення урокiв готувала плани-конспекти, збирала дидактичний матерiал – користувалась додатковою лiтературою, яку знаходила в бiблiотецiiменi О.С.Пушкiна.

Одержала допомогу i рекомендацiї таких викладачiв: Тимошенко Ольги Олексіївни, Глух Оксани Михайлiвни, Шалацької Тетяни Петрiвни. Наставники постiйно допомагали менi в пiдготовцi до урокiв, надавали кориснi поради.

У школi я дiзналась багато цiкавого.Пiд час практики навчилась, як правильно активiзувати школярiв на уроцi, домоглась поваги вiд учнiв.

На уроках використовувала рiзнi форми роботи: лекцiю, бесiду, iгри. Також використовувала наочнiсть, зокрема: портрети, таблицi, картки.

Практика сприяла удосконаленню моїх вмiнь та навичок викладання. Зрозумiла, що потрiбно ще продовжувати працювати над собою, бути бiльш вимогливою до себе. Працювати над дикцiєю.

Я переконалась у правильностiвибору своєї професії.

22.06.2006р. Байрашевська Л. С.


Перел i к учн i в 5 – В класу.

1. Вiдашов Артем

2. Гамянiна Євгенiя

3. Горєлов Валентин

4. Козлова Ольга

5. Коломiєць Юлiя

6. Корбутяк Сергiй

7. Кошкiна Юлiя

8. Круглякова Наталя

9. Лукiна Анастасiя

10. Мамзiна Катерина

11. Надточiй Володимир

12. Несмачна Тетяна

13. Османова Ельвiра

14. Петренко Сергiй

15. Семiченко Полiна

16. Сiдельов Кирило

17. Тельманов Захар

18. Тiщенко Ірина

19. Троцюк Владислав

20. Усенко Ольга

21. Фарапонов Вадим

22. Цуркан Сергiй


УРОК-1 Української л i тератури у 5 – В клас i .14.02.06.

Тема: Антiн Лотоцький. «Михайло-Семилiток»

Мета: — поглибити в учнiв знання про iсторичнi події на Українi; України, навчити працювати в командi;

— дати невелику характеристику автора оповiдання. Познайомити дiтей з новими поняттями з теорії лiтератури;

— виховувати в учнях патрiотизм.

Тип уроку: комбiнований

Обладнання: пiдручник з української лiтератури для 5 класу.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в .

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте. Мене звуть Лемара Сулейманiвна. I я проведу у вас декiлька урокiв укрансько мови. (запис вiдсутнiх).

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Антiн Лотоцький. «Михайло-Семилiток».»

ІІ.Перев i рка домашнього завдання.

ІІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

Зараз декiлька учнiв перекажуть нам змiст твору.(Переказують 2-3 учнi)

III .Сприйняття й засвоєння учнями нового матер i алу.

-Розгорнiть вашi пiдручники на с.51 i прочитайте що таке сюжет, тема твору. Якi складовi частини сюжету.Запишiть цi визначення у зошити.

Тепер давайте визначимо:

1. Яка тема оповiдання А.Лотоцького «Михайло-Семилiток»?

( iсторична)

2. Розкажiть коротко про сюжет твору.

3. Роздiлемо твiр на складовi частини сюжету.

(за роздiлами твору. Тiльки розвиток дiї починається ще у другому роздiлi-останнiй абзац)

IV .Закр i плення матер i лу.

Отже,

1. Що називають темою твору?

(Основну думку в творi)

2. Що називають сюжетом твору?

(Головну подiю чи кiлька подiй твору)

3. Якi складовi частини сюжету?

(зачин, розвиток дії, кульмiнацiя, розв’язка)

V .Оц i нювання.

V І.Домашнє завдання.

Вивчити термiни: тема, сюжет, складовi частини сюжету


УРОК-4. Української л i тератури у 5 – В клас i .18.04.06.

Тема: О.Пчiлка «Сосонка» iдея притягальної, захисної сили рiдного дому.

Мета: — повторити виразне читання, активiзувати мислення;

— розвивати умiння i навички роботи з текстом;

— виховувати повагу i шану до рiдногодому, родини.

Тип уроку: комбiнований.

Обладнання: пiдручник з української лiтератури для 5 класу.

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в .

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте.(запис вiдсутнiх)

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «О.Пчiлка «Сосонка» iдея притягальної, захисної сили рiдного дому»

ІІ.Перев i рка домашнього завдання.

ІІІ.Актуал i зац i я опорних знань.

1. Назвiть декiлька творiв О. Пчiлки.

(«Сосонка», «Книжка Рiздвянка»)

2. Хто головний герой оповiдання «Сосонка»?

(хлопчик Івась)

3. Знайдiть у творi уривок де розповiдається про те, чому продали сосонку.

( через нестачу грошей...)

4. Хто повiз продавати деревце?

(батько та Івась)

5. Знайдiть у творi уривок де розповiдається про те, чому батько та Івась залишились на нiч у будинку панiв.

6. Знайдiть у творi уривок де розповiдається про те, як святкували Рiздво паненята.

7. Що дала Івасю панi?

(цукерки, горiшок)

8. Знайдiть у творi уривок де розповiдається про те, що зробив Івась вдома?

9. Знайдiть у творi уривок де розповiдається про те, як до Івася ставилися пани, коли вiн почав на них працювати.

10. Перекажiть, що було далi?

Отже, як ви думаєте чомо кажуть: «в гостях добре, яле вдома краще»; «дома навiть стiни допомагають»; «мiй дiм-моя фортеця»?

Тобто, лише вдома людина почуває себе затишно, захищеною вiд усього, поряд з рiдними, тому до дому її завжди тягне.

V .Домашнє завдання.

Вiдповiсти на питання подянi пiсля оповiдання О.Пчiлки «Сосонка» на с.355.


УРОК-5 Української л i тератури у 5 – В клас i .16.05.06.

Тема: Є.Гуцало «Лось». Протиставлення добра i зла – наскрiзна тема свiтлого мистецтва.

Мета: — стисло ознайомити учнiв з життям i творчiстю письменника;

— на матерiалi твору розкрити вiчну боротьбу добра i зла;

— виховувати доброту, спiвчуття i милосердя.

Тип уроку: уроквивчення нового матерiалу.

Обладнання: пiдручник з української лiтератури для 5 класу;

Хiд уроку:

І.Мотивац i я навчання школяр i в .

1.Органiзацiйний момент.

— Доброго дня! Сiдайте.(запис вiдсутнiх)

2.Оголошення теми та мети уроку.

-Тема нашого уроку: «Є.Гуцало «Лось». Протиставлення добра i зла – наскрiзна тема свiтлого мистецтва.»

ІІ.Перев i рка домашнього завдання.

III .Сприйняття й засвоєння учнями нового матер i алу.

Євген Гуцало(1937-1995)

Прозаїк, поет, кiносценарист.Народився на Вiнничинi в родинiвчителiв. Закiнчив Нiжинський педiнститут iменi Гоголя. Мрiяв про журналiстику тому i працював у редакцiях рiзних газет.Перша збiрка оповiдань-«Люди серед людей». Писав дитячi книжки: «Дениско», «З горiха зерня», «За обручем», «Зелене листячко»...

-Тепер пограємо в гру «Хто ловить гав». Ви просто будете читати оповiдання Є.Гуцала «Лось» на с.334, а я у будь-який момент вас зупиняю i кажу: далi читає припустимо Кирило i побачимо чи вiн слiдкував, чи ловив гав.(читають)

IV .Закр i плення матер i лу.

1. Чому хлопцiв названо пiдберезниками?

(бо схожi як гриби)

2. Хто уособлює в творi сили добра? Чому? (дiти, бо врятували лося)

3. Хто уособлює в творi сили зла? Чому?

(дядько, бо вiн вбив лося)

Отже, Чи потрiбно допомагати тим живим iстотам, якi потрапили в бiду? (так)

Чи треба захищати менших, якщо їх хтось ображає? (так)

Дiти вчинили правильно, як ви вважаєте? (так)

А дядько Шпичак? (нi)

V .Домашнє завдання.

За бажанням зробити замальовки до твору.Дочитати твiр Є.Гуцала «Лось».

( 1-й ряд.) Готує характеристику персонажiв

( 2-й ряд.) Напишiть продовження змальованої у творi пригоди.

( 3-й ряд.) Скласти розповiдь за змiстом оповiдання Є.Гуцала «Лось» для гри «Вiрю-не вiрю» (де змiст буде не точним iiншi учнi не повiрять, якщо змiст не правильний)


Мiнiстерство освiти i науки Украни

Мiнiстерство освiти i науки АР Крим

Кримський Гуманiтарний унiверситет

Матер i али практики

Студентки ІІІ курсу

31 – ЄУ групи

Байрашевської Лемари Сулейманiвни

Євпаторiя — 2006

еще рефераты
Еще работы по педагогике