Реферат: Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

Реферат на тему:

«Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи»


Зміст

Вступ

Частина І

1. Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку

1.1 Правила формування навчальних цілей

1.2 Таксономія навчальних цілей в різних доменах

2. Конспекти уроків

2.1 Конспект уроку математики з теми „Задачі на визначення часу за відомими швидкістю та відстанню. Дії з іменованими числами”

2.2 Конспект уроку читання з теми „Всеволод Нестайко „Живжик”

2.3 Конспект уроку курсу „Я і Україна (природознавство)” з теми „Водойми на території України: Моря. Охорона морів”

2.4 Конспект уроку української мови з теми „Вправи на доцільне використання у мовленні прикметників. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів” (4 клас)

2.5 Конспект уроку образотворчого мистецтва з теми „Мистецтво петриківського розпису. Декоративна стилізація рослинних форм”

Частина ІІ

3. Тест з математики з теми „Додавання і віднімання багатоцифрових чисел”


Вступ

ХХ століття – час історичних підсумків та народження нових ідей. Життя швидкоплинне і швидкозмінне. Вчителі навчають сьогоднішніх учнів – завтрашні покоління дорослих. Отже, якісне навчання – „це навчання, орієнтоване на завтра”.

Широко використовуються нестандартні уроки, які найбільш повно враховують вікові особливості, інтересі, нахили, здібності кожного учня. В ньому поєдналися елементи традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних формах.

Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними.

Широке використання нетрадиційних методик, які застосовують на уроках, спонукає учнів до самостійної праці, до творчого мислення, пошуку. Визначаючи методику їх проведення, потрібно враховувати змістові особливості різних предметів, суттєві відмінності розвитку 6 – 9 річних дітей, умови, в яких працюють діти. Саме це особливо впливає на навчальні результати, творчий розвиток особистості.

Тому, чим повніше, надійніше і послідовніше на уроці вдається пов’язати змістовий, мотиваційний компоненти навчальної діяльності, тим сильніше система уроків впливатиме на виховання і творчий розвиток школяра. Щоб засвоєнні знання переходили в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів, їх умінням вчитися, потрібно здійснювати різнобічний розвиток учнів: удосконалювати досвід творчої діяльності; зміцнювати світоглядні уявлення і поняття; формувати загально навчальні вміння і навички; цілеспрямовано розвивати процеси сприймання.

Нестандартні уроки відрізняються від звичних комбінованих уроків і метою, в якій переважає орієнтація та розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів учнів, їхніх специфічних умінь, на отримання певних знань, умінь. Для нестандартних уроків характерні: колективні способи роботи; активізація пізнавальної діяльності; партнерський стиль взаємовідносин; цікавість до навчального матеріалу; творча складова; нестандартні підходи до оцінювання.

Нетрадиційні уроки сприяють готовності дитини до життя, що включає такі якості: уміння приймати рішення та робити вибір; завжди працювати якісно; проявляти ініціативу; вміти працювати з іншими людьми.

Найпоширеніші нестандартні уроки: уроки фантазії і мислення; урок-інтелектуальна розвага; урок-екскурсія; урок-гра; урок-конкурс; урок-подорож; урок-інтерв’ю; урок-вікторина; урок-семінар; урок„круглий стіл”; урок-дискусія.


1. Конкретизація навчальних цілей – ключ до подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку

Перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтацію в галузі освіти. Нова освітня філософія визначала головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.

Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.

А що може бути краще для становлення особистості, ніж відчуття успіху і задоволення від результатів своєї праці?!

Учителі, як правило, застосовують спрощені методи навчальних досягнень відповідно оцінюються різні сторони відповідей.

При контролі не встановлюються конкретні цілі, яких треба досягти у процесі навчання.

Різним є трактування передбачування результатів навчання: для одних вчителів об’єктом контролю є фактичний матеріал, який засвоїли учні; для інших – здатність застосовувати знання на практиці; для ще інших – здатність переносити знання на вирішення нових завдань.

Уникнути цих розбіжностей допоможе оволодіння учителями науковими підходами до формування і конкретизації навчальних цілей. Сучасному вчителеві потрібно навчитися формулювати цілі настільки точно і чітко, щоб можна було однозначно зробити висновок про ступень їх реалізації та побудувати такий дидактичний процес, який гарантував би їх досягнення упродовж заданого часу. Для цього можна створити максимально чітку, зрозумілу й конкретну мету для опису цілей навчання.


1.1 Правила формування навчальних цілей

1. Формулювати навчальні цілі через результати навчання, виражені у діях учнів, причому таких діях, які учитель або інший експерт може надійно впізнати й оцінити.

2. Формулювати цілі максимально конкретно і діагностично, тобто настільки точно і чітко, щоб можна було однозначно зробити висновок про ступінь їх реалізації і сконструювати такий дидактичний процес, який гарантував би їх досягнення впродовж заданого часу.

3. Правильно вибирати дієслово для опису дії учня. Допустимим є використання наказової форми дієслова.

4. Вказати на умови, за яких учень буде демонструвати здатність виконувати завдання.

5. Визначити критерії або стандарти оцінювання навчальних цілей досягнень учнів.

6. цілі повинні бути унітарними, тобто кожне положення повинне відноситися до одного процесу.

1.2 Таксономія навчальних цілей в різних доменах

Когнітивний домен або пізнавальна сфера (Bloom – 1956)

Особистісна або емоційна (ефективна) сфера (Krathwoll – 1964)

Психомоторний (сфера) (Simpson – 1966, Kibler – 1970, Harrow – 1972)

Когнітивний домен або пізнавальна сфера

Пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності учнів. Класифікація пізнавальної сфери включає шість класів цілей, що розміщені відповідно до складності завдань: — знання; розуміння; застосування; аналіз; синтез; оцінювання (порівняльна оцінка).

Особистісна або емоційна (ефективна) сфера

Містить цілі формування емоційно-особистісного ставлення до явищ навколишнього світу, починаючи з простого сприймання, інтересу, готовності реагувати, до засвоєння цінностей орієнтації і стосунків, їхнього активного вияву. Тут визначають п’ять основних класів: — сприймання; реагування; засвоєння ціннісної орієнтації; організація ціннісних орієнтацій; поширення ціннісних орієнтацій або їхнього комплексу на діяльність.

Психомоторна сфера:

Містить цілі пов’язані з формуванням тих чи тих видів рухової маніпуляції діяльності, нервово-м’язової координації.

Психомоторну сферу поділяють на п’ять класів відповідно до рівнів розвитку психомоторних здібностей: імітація; маніпуляція; впевнене (без інструкції) виконання дії, контрольованого свідомістю; вміння узгоджено виконувати сукупність дій їх усвідомленим контролем; вміння виконувати сукупність дій автоматично з повним засвоєнням знань.


2. Конспекти уроків

2.1 Конспект уроку математики з теми „Задачі на визначення часу за відомими швидкістю та відстанню. Дії з іменованими числами”(4 клас)

Загальнопізнавальні цілі:

вчити розв’язувати задачі на визначення часу;

розвивати логічне мислення;

виховувати старанність у роботі.

Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань-запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей Навчально-методичне забезпечення
Знання — знає одиниці часу, швидкості та їх коротке позначення;

— Виконай тестове завдання: Вибери рядок у якому записані одиниці часу:

А. 5 год, 6 хв, 4 с;

Б. 5см, 4 хв, 4 мм;

В. 4 кг, 4 кг 41 г.

— Виконай тестове завдання. Вибери рядок у якому записано одиниці вимірювання швидкості:

А. 4 м, 5 м 44 мм;

Б. 5км/год, 4 хв/с;

В. 5 см, 5 год, 4см.

Тестове завдання записане на дошці.
Розуміння

— Порівнює одиниці вимірювання часу;

— Порівнює одиниці часу і довжини;

— Виконання завдання. Поставте знаки >, <, =.

4 м 96 см  4 м 69 см

3 год 06 хв  2 год 66 хв

4 год 54 хв  4 год 45 хв

Тестове завдання за писане на дошці
Застосування

— Виводить формулу для обчислення часу за відомими швидкістю і відстанню;

— Розв’язує задачі на визначення часу;

— Обчислює приклади х іменованими числами;

— За даними таблиці знайти час руху.

— Розв’яжіть задачу на визначення часу.

— обчисліть приклади з іменованими числами

24м75см+19м9см=12км45м-9км56м =

=(10год4хв+10год60хв)·2=(2м-80см)·4=

Додаток 1:

Картка з даними відстані і швидкістю у таблиці.

Додаток 2:

Картка з умовою задачі. Завдання записано на дошці

Аналіз — Аналізує залежність між величинами у задачах на рух; — Розв’яжіть задачу на визначення часу

Додаток 3:

Умови задач для спільного розв’язування

Синтез — Складає задачу на рух за малюнком; — складіть задачу на рух за поданим малюнком і розв’яжіть її

Додаток 4:

Малюнок для складання задачі

Оцінюван-ня

План уроку:

1. виконання учнями тестових завдань на знання одиниць часу та їх коротке позначення.

2. порівняння одиниць вимірювання часу.

3. розв’язування задач на знаходження часу: — розв’язування простої задачі на застосування формули; — розв’язування складеної задачі.

4. обчислення прикладів з іменованими числами.

5. складання і розв’язування задачі за малюнком.

6. самоперевірка самостійної роботи учнів.

7. підведення підсумків роботи.

8. повідомлення домашнього завдання.

Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Лижник 13км/год ? 26 км
Поїзд 60км/год ? 240 км
Автомобіль 80км/год ? 240 км

Задача 1

Пасажир поїхав автобусом 180км. Швидкість автобуса 60км/год. Скільки часу їхав пасажир?

Задача 2

Човен проплив 1км зі швидкістю 100м/хв. За цей час плавець пропливає 400м. З якою швидкістю рухався плавець?

Задача 3

Асфальтною дорогою автомобіль проїхав відстань 210 км зі швидкістю 70км/год, а польовою 90км зі швидкістю 45км/год. За який час проїхав автомобіль усю відстань?

2.2 Конспект уроку читання з теми „Всеволод Нестайко „Живжик”” (4 клас)

Загальнопізнавальні цілі:

— вчити молодших школярів стежити за логікою описуваних подій;

— Розвивати читацькі здібності; вдосконалювати вміння стисло переказувати;

— Виховувати повагу до сміливих людей, почуття доброти, вдячності.

Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань-запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей Навчально-методичне забезпечення
Знання — називає героїв твору, факти, події;

— Назвіть героїв твору.

— Де відбувалися події?

Казка В. Нестайка „Живжик”
Розуміння — знаходить у тексті незрозумілі слова і пояснює їх значення (за словником)

— знайдіть і випишіть з тексту незрозумілі слова.

— Відшукайте у тлумачному словнику виписані вами слова.

— З’ясуйте та запам’ятайте їх значення.

Тлумачні словники
Застосування — демонструє вміння орієнтуватися в тексті, виразно читати, інтонувати речення;

— Прочитайте, де і коли народився Живжик.

— Знайдіть і прочитайте, як виглядав казковий хлопчик.

— Знайдіть і прочитайте описи тих, хто тероризував село.

— Прочитайте, як Живжик почав давати відкоша бандитам.

Текст оповідання
Аналіз — розрізняє дійових осіб за характером поведінки і вчинків;

— Який герой є позитивний? Чому?

— Хто з героїв негативний персонаж? Поясніть.

Синтез — складає твір міркування на тему „Село Великі Диваки без Живжика”. — Складіть твір-міркування тему „Село Великі Диваки без Живжика”. Робочий зошит, ручка
Оцінювання — висловлює узагальнені оцінки судження про вчинки людей;

— Чи подобається вам вчинок Сявки і Здоровила? Чому?

— Чому ви погоджуєтеся з думкою жителів села?

— Які людські цінності описані автором?

План уроку:

1. Вчитель читає прислів’я і оголошує тему уроку.

2. Розповідь вчителя з елементами бесіди про Всеволода Нестайка.

3. Робота над казкою В. Нестайка „Живжик”:

а) робота над заголовком;

б) первинне сприймання казки;

в) словникова робота;

г) різновиди читання;

д) узагальнення оцінних суджень про вчинки дійових осіб.

4. Учні складають твір-міркування „Село Великі Диваки”.

5. Читання учнями власних творів-міркувань.

6. Підведення підсумків уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Дарма, що гора висока:

Наважишся-подолаєш.

Дарма, що ворог сильний:

Насмілишся-переможеш.


2.3 Конспект уроку курсу „Я і Україна (природознавство)” з теми „Водойми на території України: моря. Охорона морів” (4 клас)

Загальнопізнавальні цілі:

— Поглибити знання учнів про море;

— Вчити показувати море на карті;

— Розвивати спостережливість, пам’ять;

— Виховувати почуття любові та бережливого ставлення до природи.

Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань-запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей Навчально-методичне забезпечення
Знання

— перераховує види водойм суші;

— називає моря України;

— дає визначення морю;

— Виконайте тестове завдання

— Продовжує речення: „До водойм суші належать...”

— Вибери рядок в якому перераховано моря України

— Продовж речення: „Море – це...”

Додаток 1

Додаток 2

Розуміння — порівнює спільне та відмінне між ознаками моря та іншими водоймами;

— Обговоріть у групі, які спільні ознаки у цих водойм (море-озеро), (море-річка).

— Чим вони відрізняються?

— Результати обговорення внесіть в діаграму Вена

Додаток 3: завдання для групової роботи
Застосування

— показує на карті моря України;

— позначає на контурній карті;

— Розглянь фізичну карту України.

— Знайди моря, яки омивають береги України та назви.

— Познач на карті моря.

Фізична карта України, контурна карта
Аналіз — співвідносить насиченість кольору із глибиною;

— Розгляньте Чорне та Азовське моря на карті.

— Порівняйте насиченість кольорів.

— Результати спостережень занесіть у зошит.

— Зробіть висновок і обґрунтуйте його.

Фізична карта.

Зошит

Синтез

— складає таблицю про рослинний і тваринний світ морів;

— робить висновки щодо конкретизації певної інформації відносно екології морів;

— скласти пам’ятку охорони морів

— Опрацюйте в парах дану статтю і назвіть тварин, які там живуть, запишіть їх у таблицю.

— Назвіть рослинний світ даних морів і запишіть їх у таблицю.

— Опрацюйте у групі матеріал про екологічний стан Чорного та Азовського морів.

— Обговоріть, висловіть оцінні судження і зробіть висновки.

— Складіть пам’ятку, прочитайте і порівняйте.

Зошит

Додаток 4

Завдання для роботи у парах

Додаток 5

Завдання для групової роботи

Оцінювання

План уроку:

1. Виконання тестового завдання на знання водойм суші та називає моря України.

2. Заповнення учнями діаграми Вена. На порівняння моря з іншими водоймами (річка-море), (море-озеро).

3. Позначення на географічній карті морів України, і позначення їх на контурній карті.

4. Заповнення таблиці „Рослинний і тваринний світ морів України” з використанням

5. Опрацювання науково-пізнавальної інформації про екологічний стан морів. Складання пам’ятки „Охорона морів”.

6. Висловлювання оцінних суджень про важливість охорони морів на основі складених пам’яток.

7. Підведення підсумків. Повідомлення домашнього завдання.

Додаток 1

Продовжте речення.

До водойм суші належать: Джерела,… .

Додаток 2

1) Вибери рядок в якому перераховано моря України:

А Чорне, Балтійське;

Б Чорне, Азовське;

В Біле море, Чорне море

Г Червоне, Азовське море.

2) Продовж речення

Море – це….

Додаток 3

Картка 1

— Обговоріть у групі, які спільні ознаки мають море і озеро.

— Чим вони відрізняються?

— Результати обговорення внесіть у діаграму Вена:

Море Озеро

відмінневідмінне

спільне

Картка 2

— Обговоріть у групі, які спільні ознаки мають море і річка.

— Чим вони відрізняються?

— Результати обговорення внесіть у діаграму Вена:

Море Річка

відмінневідмінне

спільне


2.4 Конспект уроку української мови з теми „Вправи на доцільне використання у мовленні прикметників. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів” (4 клас)

Загально пізнавальні цілі:

пояснити значення прикметників-антонімів у мовленні;

вчити добирати до поданого прикметника антоніми;

виховувати інтерес учнів до пошукової діяльності.

Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань-запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей Навчально-методичне забезпечення
Знання

— знає, що таке антоніми;

— знає, що таке прикметник.

— Продовжіть речення.

Антоніми – це… .

Прикметники – це… .

Виконайте тестові завдання

Додаток 1: тестове завдання записане на картках.
Розуміння — розпізнає прикметники – антоніми серед інших слів;

— Спишіть прислів’я.

— Знайди прикметники-антоніми і підкресли їх.

Додаток 2: картки для роботи у групах.
Застосування — добирає до поданого прикметника антоніми;

— Доберіть до поданих прикметників антоніми.

Гарний…. Товстий… .

Веселий…. Солодкий… .

Світлий…. Твердий… .

Ряд прикметників записаний на дошці.
Аналіз — вибирає найбільш влучний прикметник – антонім із запропонованих; — Запишіть речення, вибираючи із слів для довідок найбільш влучні. Додаток 3: картка з реченням для роботи у парах.
Синтез — визначає рід і число прикметника за родом зв’язаного з ним іменника та характерним закінченням; — Визнач рід і число прикметника. Додаток 4: речення записані на картках для самостійної роботи.
Оцінювання — висловлює оцінні судження про роль прикметників-антонімів у тексті

— Поясніть роль антонімів у тексті.

— Свою відповідь аргументуйте.

План уроку:

1. Виконання тестового завдання з метою визначення ряду антонімів.

2. Визначає прикметники-антоніми у прислів’ях.

3. Добір до поданих прикметників антоніми.

4. Записувати речення, вибираючи із слів для довідок найбільш влучні працюючи у парах.

5. Самостійне визначення роду і числа прикметника.

6. Зачитування учнями самостійно виконаного завдання.

7. Висловлення оцінних суджень про роль прикметників-антонімів у тексті.

8. Підведення підсумків.

9. Повідомлення домашнього завдання.

Додаток 1.

Виконайте тестові завдання.

Виберіть прикметники-антоніми.

А день-ніч;

Б високий-низький;

В піч-річ;

Додаток 2

Картка 1.

Попрацюйте у групах.

Спишіть прислів’я.

Знайдіть прикметники-антоніми і підкресліть їх.

З великої хмари малий дощ буває.

Що це за ягоди, що в жнива гіркі, а в мороз солодкі?

Картка 2.

— Попрацюйте у групі.

Спишіть прислів’я.

Знайдіть прикметники-антоніми і підкресліть їх.

Повний колос до землі гнеться, а порожній у гору пнеться.

Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

Обговоріть у групі, яке із слів найбільш влучно підходить у речення.

Запишіть речення вибираючи із слів для довідок найбільш влучні.

… долиною між двома рядками… гір тихо тече по Васильківщині… річка Роставиця. Серед долини з… л… ніють…,… та… верби, там ніби потонуло у вербах село.

Слова для довідки: широкою, невеличка, розкішні, високі, густі, розложистих, високих, білі.

Картка 1.

Прочитай речення, спишіть його.

Визнач рід і число прикметника.

Як тільки на південних схилах лісових пагорбів сходив сніг.

Між безлистими ліщинками розстелився фіолетовий килим.

2.5 Конспект уроку образотворчого мистецтва з теми „Мистецтво петриківського розпису. Декоративна стилізація рослинних форм” (4 клас)

Когнітивні рівні Конкретизовані навчальні цілі Перелік завдань-запитань, які забезпечують досягнення конкретизованих цілей Навчально-методичне забезпечення
Знання — знає і називає особливості петриківського розпису — Розгадайте кросворд. Додаток 1 і кросворд
Розуміння

— розрізняє елементи

Петриківського розпису:

«зернятко», «гребінчик»,

«горішок», «перехідний

мазок»

— Роздивіться зразки робіт

майстрів петриківського розпису.

— Відшукайте і покажіть один одному найуживаніші елементи петриківського розпису.

Зразки робіт майстрів петриківського розпису (або їх фотографії)
Застосування

— вправляння у малюванні

найуживаніших

елементів

Петриківського розпису

— Потренуйтеся у малюванні

чотирьох основних елементів петриківського розпису. (При потребі звертайтеся за допомогою до своїх однокласників або до вчителя)

Гуаш, пензлі, альбом,

баночка

Аналіз
Синтез

— створює декоративну

Композицію у стилі

петриківського

розпису

— Оберіть той предмет посуду, який ви хотіли би оздобити.

— Обведіть шаблон.

— Розмалюйте обраний вами предмет

посуду у стилі петриківського розпису.

Шаблони

посуду:

тарілка,

чайник,

горнятко

Оцінювання — оцінює власну роботу та роботи одновласників

Чи подобається вам ваш виріб?

А виріб товариша?

Що у роботі вдалося найкраще?

Над яким елементом потрібно було б ще попрацювати?

План уроку:

1. Розповідь вчителя з елементами бесіди про особливості петриківського розпису.

2. Перегляд учнями зразків робіт майстрів петриківського розпису з метою розрізнення найуживаніших елементів.

3. Демонстрування вчителем техніки виконання чотирьох основних елементів петриківського розпису: «зернятка», «гребінчика», «горішка», «перехідного мазку».

4. Самостійне вправляння учнів над зображенням кожного із чотирьох основних елементів петриківського розпису.

5. Оздоблення учнями предметів посуду у стилі петриківського розпису.

6. Оцінювання та самооцінювання учнівських робіт.

7. Розгадування кросворду з метою пригадування теоретичного матеріалу.

Підведення підсумків уроку.

1. Сюжетні або орнаментальні живописні зображення на будівлях, побутових предметах (Розпис)

2. Село на Дніпропетровщині, де зародився петриківський розпис. (Петриківка)

3. Мазок петриківського розпису, який починається найлегшим дотиком, а закінчується найбільшим натисканням.(Зернятко)

4. Відома майстриня петриківського розпису.(Пата)

5. Назва фарби, якою малюють пепрш\вці.(Темпера)

6. Система співвідношень кольорів та відтінків у композиції.(Колорит)

Інформація для вчителя.

Петриківка- це село на Дніпропетровщині. Велике, славне село, яке зачаровує світ своїми мальвами і жоржинами, соняхами і рясною червоною калиною. Не тими, що на городі чи в саду, а мальованими — на дерев'яних тарелях, скриньках, вазах, колисках, столах, просто на папері.

«Ці квіти дихають Україною», — говорять наші земляки, розкидані долею по далеких континентах.

Такі диво — квіти — зі степового села в Подніпров'ї. Вишні також у Петриківці незвичайні. Кажуть, колись у селі загинули під татарськими шаблями красуня дівчина та її наречений, молодий козак. На їхній могилі і виросла перша вишня: невисока й кучерява, як полегла дівчина, а плоди — мов пролита кров. Виросла, бо ніщо на світі не зникає безслідно.

Петриківський розпис чимось нагадує ту легендарну вишню. У давні часи в багатьох селах жінки розмальовували печі, виводили узори над вікнами й дверима, щоб хата була чепурною. Славилася розписами й Петриківка. —- як же, козацьке село, кріпацтва тут не знали, то чому не жити у красі? Згодом мальовані квіти й годували бідняків: «мальовки» продавали на базарі.

Але житгя змінювалося, забувались візерунчасті скрині. Ніде стало малювати квіти. Проте петриківський розпис, як чарівна вишня, розгорнувся новими гілками, знайшов нові шляхи, — не пропала краса, а ще пишніше розцвіла.

Найкращими петриківськими розписами вважаються роботи Тетяни Пати, Ярини Пилипепко, Надії Білокінь, Параски Павленко, Федора Панка, Марфи Тимченко, Пелагеї Глушенко та багатьох інших.

—- Мабуть, у жодному осередку народного мистецтва немає такої кількості різноманітних художників. Кожен — самобутній і неповторний творець, зі своїм особливим, властивим лише йому «почерком». Водночас їх об'єднують витоки — традиційне, народне малювання. їхні роботи характеризуються надзвичайною декоративністю, яскравим святковим буянням фарб і разом з тим — витонченістю малюнка, віртуозністю, своєрідністю засобів виконання. Соковиті, яскраві квіти майстрів Петриківки зачаровують своєю красою.

Малюють петриківці темперними фарбами, розведеними на яєчному жовткові, молоці, вишневому клеї. Це надає їм легкості, прозорості, підсилює інтенсивність кольору. В основі петриківського розпису лежать прийоми вільного живописного малювання пензлем. Петриківські майстри в орнаменти розписів вплітають садові й польові квіти, колосся різних злаків, грона винограду, важкі кетяги калини. Серед усього цього різнобарв'я вміщують всіляких птахів — павичів, зозуль та ін. Причому художники не намагаються передати, так би мовити, ботанічну, натуральну схожість кожної квітки, птаха. Їхня мета-— втілити в одному образі красу усіх. Квітка в уявленні петриківців — це символ пишності природи, її розкішного цвітіння, щедрості плодів. Щоб наголосити на цьому, майстри вдаються до фантастичних перебільшень, творять свій, петриківський, світ краси. Секрет своєрідності їхнього розпису багато в чому залежить від саморобних пензлів, якими користуються народні умільці й тепер. Тетяна Пата згадувала, що раніше вона малювала саморобними пензликами з котячої шерсті. Це всього кілька волосків; торкнувся ними легко паперу — і нпходить дрібненький тоненький мазок. Ледве видно його. А покладеш кілька месятків таких мазків — і вже квітка красується, така ніжна, немов прозора.

Малювали не тільки щіточками. Ягоди калини створювали так: брали очеретинку, вмочували у фарбу, а потім — на папір. Виходили однакові ягідки. А коли потрібні були великі квіти, то вирізували з картоплини форму і штампували. А ягоди суниці просто малювали пальцем.

Для опанування техніки петриківського розпису необхідно оволодіти такими пиіами мазків: «гребінчик», «зернятко», «горішок» та «перехідний мазок».

«Гребінчик» — мазок, що починається з потовщення. Його роблять натиском пензля і закінчують «тоненьким вусиком», який передають за допомогою легкого дотику кінчика пензля. Покладені поряд кілька таких мазків нагадують гребінець.

«Зернятко» — мазок, який починається найлегшим дотиком, а закінчується найбільшим натисканням. Коли мазки «зернятко» накладені по обидва боки стеблини вістрями назовні, зображення нагадує колосок,

«Горішок» складається з двох мазків, вигнутих півлунками й поставлених один проти одного. Заповнивши порожнє місце між півлунками гребінчиковим або чвома-трьома зернятковими мазками, матимемо форму, подібну до лісового і оріха.

«Перехідний мазок» накладається одним пензлем, але двома фарбами. Спочатку пензель умочують в одну фарбу (наприклад, у жовту), а потім у другу (наприклад, у червону). Такий мазок утворює витончені переходи від одного кольору до іншого, чого не можна досягти ніяким попереднім зміщуванням фарб. Перед кожним наступним мазком фарбу слід набирати знову.

Візьміть аркуш паперу, вмочіть у фарбу кінчик мізинця і швидко накладіть фарбу в різних його місцях. Це ягідки. Потім пензликом вималюйте пелюстки майбутніх квітів. Скористайтесь й методом «перехідного мазка». Для цього пензель умочуйте послідовно в кілька різних фарб, і пелюстки квітів, листочки вийдуть багатоколірними. Заокруглені пелюстки поєднують з гострокінцевими. Промалюйте тоненькі лінії на пелюстках квітів, зафарбованих суцільним кольором, — це створить враження, що квіти пульсують життям. Після того, як намальовано основні квіти композиції, домальовують дрібніші деталі: пагінці, листочки, пуп'янки, а закінчують виноградними вусиками.

3. Тест з математики з теми „Додавання і віднімання багатоцифрових чисел” (4 клас)

Мета оцінювання: встановити відповідність рівня навчальних досягнень учнів четвертого класу з математики по темі „Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Порівняння величин.

Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

№п/п Розділ програми Опис вимог (конкретизовані навчальні цілі) Когнітивний рівень Номер відповідного завдання
1 Нумерація багатоцифрових чисел. — Знає правило округлення; Знання Завдання 1
2

Дії над числами.

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

— Знає алгоритм письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел; Застосування Завдання 7
3 Числові та буквені вирази

— Знаходить значення числового виразу, що містить 2 і більше дій з дужками і без них;

— Знаходження значення буквеного виразу при заданих числових значеннях змінної;

Застосування

Застосування

Завдання 8

Завдання 9

Завдання10

4 Задачі

— розв’язує задачу на 2-4 дії, по різному скомбіновані з простих задач;

— вміє складати план розв’язку складеної задачі;

— складає задачі за даним виразом;

— складає вирази для розв’язання задач з буквеними даними;

— записують розв’язання задачі з поясненням;

— Виконують співвідношення між одиницями довжини.

Застосування

Аналіз

Синтез

Синтез

Аналіз

Застосування

Завдання 11

Завдання 12

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 6

5 Рівняння

— Вміє перевірити чи є дане число розв’язком рівняння

— Вміє перевіряти чи є дане число розв’язком нерівності з однією змінною

Аналіз

Оцінювання

Завдання 13

Завдання 14

6

Величини та одиниці величин

Геометричні фігури

— Розуміє поняття швидкість;

— Знає співвідношення між одиницями часу;

— Визначення тривалості подій за календарем;

— розпізнає плоскі та об’ємні геометричні фігури.

Розуміння

Знання

Розуміння

Розуміння

Завдання 3

Завдання 2

Завдання 5

Завдання 4

Структура тексту і формати завдань

1. Контрольна робота проводиться у письмовій формі. Кожен учень отримає індивідуальний бланк із завданням.

2. Тестування триває 40 хв, з них: 5 хв організація класу, інструктаж учнів; 35 хв – виконання тестових завдань.

3. Контрольна робота містить такі формати тестових завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання 1 – 10);

б) відкриті завдання з короткою відповіддю (завдання 11- 15);

в) відкриті завдання з розгорнутою відповіддю (завдання 16-17).

Як оцінити роботу

1. Правильне виконання завдань 1 – 6 оцінюється в 1 бал.

2. Відкриті завдання з короткою відповіддю оцінюється таким чином: завдання 12, 16 – 1 бал за умови їх правильного виконання; завдання 11, 13, 14 – у межах 2 балів; 2 бали – завдання розв’язано повністю і правильно; 1 бал – допущено помилку під час розв’язання завдання; 0 балів – не приступив до виконання завдання.

3. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю – завдання 15 – 17 – оцінюються у межах 2 балів; 2 бали – завдання розв’язано повністю і правильно; 1 бал — допущено помилку під час розв’язання завдання; 0 балів – не приступив до виконання завдання.


Таблиця переводу набраних балів в оцінку

Математика

Час виконання – 40 хвилин

І Завдання 1-10 з вибором однієї правильної відповіді

1. Одне із даних чисел округлили до сотень і отримали 400.

Яке це число?

А 473

Б 328

В 392

2. Скільки хвилин становить 2 год 40 хв?

А 240 хв

Б 160 хв

В 204 хв

3. Літак пролітає за з години 210 кілометрів.

Скільки кілометрів пролітає літак за 1 годину?

А 210 км

Б 70 км

В 80 км/год

4. Яка з геометричних фігур є об’ємною?

А


Б

В

5. На рисунку зображено календар на серпень 2008 року.

Пн. 4 11 18 25
Вт. 5 12 19 26
Ср. 6 13 20 27
Чт. 7 14 21 28
Пт. 1 8 15 22 29
Сб. 2 9 16 23 30
Нд. 3 10 17 24 31

День народження Івана у вівторок 5 серпня. Рівно через 2 тижні після цього святкуватиме свій день народження друг Івана Остап. Якого числа день народження Остапа?

А 5 серпня

Б 19 серпня

В 26 серпня

6. Периметр трикутника 12см 6мм. Довжина однієї сторони 4см 4мм, а другої – 3см 1мм. Знайди довжину третьої сторони.

А 5см 1мм

Б 4см

В 3см 4мм

7. Обчисли у стовпчик приклади.

65309+3298= 340078-3429=

8. Знайди значення виразу 714279-365∙4

А 40836

Б 60837

В 712837

9. Знайди значення виразу 54124+(25705-9777)

А 70052

Б 813

В 8145673

10. Знайди значення виразу (42706-928)∙а+848009 при а=10.

А 11778

Б 1265780

В 136578

ІІ Завдання 11 – відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

11. Розв’яжи задачу.

Столяр полакував за 6 годин 84 дошки. Його учень може виконати цю роботу за 12 годин. За скільки годин виконають цю роботу майстер і учень, працюючи разом?

12. Прочитай задачу.

Пасажирський поїзд проїхав 434км за 7 годин. Швидкість поїзда – на 13 км/год менша. Скільки кілометрів проїде вантажний поїзд за 9 годин?

Склади план не розв’язуючи задачі.

13. Оксана розв’язала рівняння 47219-х=2988. У відповіді дівчина отримала х=44232. Визнач, чи правильний розв’язок знайшла Оксана, зробивши для цього перевірку. Запиши висновок.

14. З чисел 1, 2, 3, 4, вибери ті значення а при яких справджується нерівність 320+2500∙ а >3000

15. Придумай і запиши умову задачі за поданим виразом 1470кг-480кг∙3=1310кг

16. Вибери вираз до задачі.

У першому контейнері було а кг картоплі, у другому – на 765кг більше, а у сховищі – у к разів більше, ніж у другому контейнері. Скільки кілограмів картоплі було у сховищі?

А (а+к)∙765

Б (а+765)∙к

В (а-765)∙к

17. Розв’яжи задачу.

За день туристи йшли пішки 2 години, а автобусом їхали 3 години, пішки рухалися 4км/год, а автобусом зі швидкістю 45км/год. Який шлях подолали туристи?

еще рефераты
Еще работы по педагогике